Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

φωλιές µυρµηγκιών και τερµιτών ενώ εµφανίζονται καθ' όλη την διάρκεια του χρόνου σε

διαφορετικά µεγέθη, ανάλογα µε την ηλικία τους. Παίζουν σηµαντικό ρόλο στο

οικοσύστηµα ως σαπροφάγα έντοµα ενεργώντας µε παρόµοιο τρόπο µε τα ∆ιπλόποδα .

1.6.1.1.7. ∆ΕΡΜΑΠΤΕΡΑ (Τάξη Dermaptera)

Η τάξη αυτή είναι κυρίως γνωστή από τις ψαλίδες που περiλαµβάνει (βρέθηκαν στις

δειγµατοληψίες). Είναι εδαφόβια ζώα που κρύβονται κάτω από πέτρες ή σε φλοιούς

δέντρων και είναι νυκτόβια. Είναι παµφάγα ζώα µε µερικά φυτοφάγα είδη και άλλα µε

ωφέλιµη δράση ως αρπακτικά εντόµων (π.χ. Forficula auricularia).

1.6.1.1.8. ΗΜΙΠΤΕΡΑ (Τάξη Hemiptera)

Η τάξη αυτή περιλαµβάνει γύρω στα 65.000 είδη εντόµων που διαχωρίζονται σε δύο

υποτάξεις µεγάλης σηµασίας:

• Υποτάξη Heteroptera

∆ιαιρείται σε δύο σειρές µε έντοµα υδρόβια και έντοµα χερσαία. Στην τελευταία σειρά

εναπόκειται το ενδιαφέρον µας καθώς περιλαµβάνει µεταξύ άλλων εδαφόβια έντοµα.

Είναι κυρίως φυτοφάγα είδη (βρωµούσα), χωρίς όµως να παραλείπονται και είδη

αρπακτικά αφίδων, ψύλλων και ακάρεων. Αν και η παρουσία τους είναι περισσότερο

αισθητή τέλη χειµώνα και άνοιξη-ως ακµαία-συναντήσαµε ορισµένα άτοµα ετερόπτερων

στο στάδιο της νύµφης, καθώς η φθινοπωρινή περίοδος δεν προσφερόταν για τέλεια

έντοµα. Συνιστούν µεγάλο µέρος της συνολικής εδαφοπανίδας σε πολλές καλλιέργειες

(αριθµό ατόµων). Η µεγάλη κινητικότητα που διαθέτουν τους επιτρέπει να

επανεποικίζουν περιοχές από τις οποίες είχαν εξαφανιστεί.

Οι µεταβολές στους πληθυσµούς των ετεροπτέρων, φαίνεται να είναι καλοί δείκτες για

τις διαταραχές σε καλλιεργούµενες κυρίως περιοχές (Fauvel, 1999). Πολλά είδη είναι

ωφέλιµα και παίζουν σηµαντικό ρόλο στην ρύθµιση των εξάρσεων των βλαβερών

πληθυσµών για τα φυτά, συνεισφέροντας στην σταθερότητα του οικοσυστήµατος. Η

σύνθεση της πανίδας των ετερόπτερων φαίνεται να επηρεάζεται από τους εξής 5

παράγοντες (Fauvel, 1999):

1) Την κλιµατική ζώνη και τα µικροκλιµατικά χαρακτηριστικά της περιοχής

31

More magazines by this user