Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

2) Από τον τύπο της βλάστησης και από την ύπαρξη διαφόρων στρωµάτων βλάστησης

(επιλεκτικότητα στην βλάστηση που προτιµούν)

3) Την εποχή. Συνήθως η ποικιλότητα των ειδών των ετεροπτέρων αυξάνει µέχρι τα

µέσα του καλοκαιριού

4) Παρουσία τροφής

5) Επιδράσεις του ανθρώπου στην εν λόγω περιοχή. Είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στους

χηµικούς ψεκασµούς, ειδικά στα εντοµοκτόνα (Fauvel, 1999).

• Υποτάξη Homoptera

Σε αυτήν υπάγονται κυρίως έντοµα που δεν χαρακτηρίζονται εδαφόβια π.χ. αφίδες,

αλευρώδεις.

1.6.1.1.9. ∆ΙΠΤΕΡΑ (Τάξη Diptera)

Τα ∆ίπτερα δεν αποτελούν µέλη της εδαφόβιας εντοµοπανίδας, ωστόσο στις

δειγµατοληψίες εδάφους που πραγµατοποιήθηκαν βρέθηκαν αρκετοί αντιπρόσωποι τους,

ποικίλων µεγεθών (µύγες, κουνούπια). Ανήκοντας στις πολυπληθείς οµάδες εντόµων,

ήταν αναµενόµενη η πτώση τους στις παγίδες εδάφους κατά την πτήση τους. Όσον

αφορά δε τις βιοτοπικές προτιµήσεις τους, παρουσιάζουν µεγάλη ποικιλότητα και στο

περιβάλλον διαβίωσης αλλά και στις τροφικές συνήθειες. Έτσι συναντώνται είδη

σαπροφάγα, φυτοφάγα που περιλαµβάνουν επιζήµιους εχθρούς καλλιεργειών, αλλά και

αρπακτικά εντόµων ή παράσιτα εντόµων και ανώτερων ζώων.

1.6.1.1.10. ΛΕΠΙ∆ΟΠΤΕΡΑ (Τάξη Lepidoptera)

Πρόκειται επίσης για τάξη χωρίς εδαφόβιους αντιπροσώπους (όσον αφορά το στάδιο του

ακµαίου εντόµου), ωστόσο όµως άτοµα από διάφορα είδη που ανήκουν σε αυτή

βρέθηκαν στις παγίδες εδάφους. Πρόκειται κυρίως για φυτοφάγα είδη που ζουν σε

µεγάλη ποικιλία βιοτόπων και υψοµέτρων.

1.6.1.2. Αραχνίδια (Arachnida)

Τα Αραχνίδια είναι µια κλάση των Χηληκεραιωτών (Chelicerata) και ανήκουν στα

Αρθρόποδα. Συνολικά στα αραχνίδια έχουν περιγραφεί γύρω στα 80.000 είδη. Σε αυτά

περιλαµβάνονται οι Σκορπιοί, οι Ψευδοσκορπιοί, τα Ακάρεα, οι Αράχνες, τα Φαλάγγια

32

More magazines by this user