Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

1.6.1.2.2. ΦΑΛΑΓΓIΑ (Τάξη Opiliones)

Τα φαλάγγια αποτελούν µια τάξη των αραχνιδίων, µε µέτριο µέγεθος και χαρακτηριστικά

µακριά και λεπτά πόδια.

Είναι χερσαία είδη και θεωρούνται αρπακτικά τρεφόµενα κυρίως µε έντοµα. Ορισµένα

είδη αποµυζούν φυτικούς χυµούς από καλλιεργούµενα φυτά, χωρίς όµως να προκαλούν

σοβαρές ζηµιές.

1.6.1.2.3. ΑΚΑΡΕΑ (Τάξη Acarina)

Τα ακάρεα λόγω του µικροσκοπικού µεγέθους τους είναι πολύ δύσκολο να ανιχνευθούν

σε µια µελέτη µε παγίδες εδάφους. Παρόλα αυτά η συνύπαρξή τους µαζί µε τις άλλες

οµάδες της εδαφόβιας πανίδας σε ένα βιότοπο αποτελεί µια πραγµατικότητα που δεν

πρέπει να παραβλεφθεί και να υποβαθµιστεί. Υπάρχουν 7.000 είδη, 1.000 γένη και 150

οικογένειες. Τα περισσότερα είδη των ακάρεων είναι χερσαία ενώ αρκετά είναι υδρόβια.

Πολλά είδη είναι σαπροφάγα, τρέφονται δηλαδή µε νεκρά και αποσυντιθέµενα µέρη

φυτών και ζώων παίζοντας έτσι σηµαντικό ρόλο στα πρώιµα στάδια της αποσύνθεσης

της οργανικής ύλης και της διαδικασίας της ανακύκλωσης. Άλλα τρέφονται µε ζωντανά

φυτά, αποτελώντας ένα σηµαντικό εχθρό για τις δραστηριότητες του ανθρώπου καθώς

ζηµιώνουν καλλιέργειες και αποθηκευµένα προϊόντα. Πολλά είδη ακάρεων παρασιτούν

σε ζώα και είναι ιδιαίτερης οικονοµικής σηµασίας όσα παρασιτούν βοοειδή, πρόβατα,

µέλισσες. ∆εν παραλείπονται και ορισµένα ακάρεα θηρευτές άλλων ακάρεων ή µικρών

εντόµων, ενώ υπάρχουν και µυκητοφάγα ακάρεα στην οικογένεια Oribatei. Ορισµένα

είδη χρησιµοποιούνται στη βιολογική καταπολέµηση των νηµατωδών (Di Castri, 1981).

'Όπως αναφέρει ο Jones (1983), τα περισσότερα ακάρεα αφθονούν το καλοκαίρι και το

φθινόπωρο, ευρισκόµενα κυρίως στη χαµηλή βλάστηση, σε βρύα ή και στη

φυλλοστρωµνή. Οι πυκνότητες τους µπορούν να φτάσουν αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες

άτοµα / m 2 . ∆εν αποτελούν κύριο χαρακτηριστικό της εδαφόβιας πανίδας, ωστόσο

χρησιµοποιούνται διαφορετικές αναλογίες υποοµάδων ακάρεων για ορισµένες µετρήσεις.

Όπως αναφέρει ο Di Castri (1981) η αναλογία Oribatei / Acaridiae που εµφανίζεται σε

ένα βιότοπο, αποτελεί ένα καλό δείκτη για τον βαθµό της ανθρώπινης παρέµβασης σε

µεσογειακά εδάφη της Χιλής. Επιπλέον η αναλογία Οribatei / Prοstigmata µπορεί να

χαρακτηρίσει το βαθµό ξηροφιλίας της ακαρεοπανίδας και γενικότερα της εδαφοπανίδας

34

More magazines by this user