Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

σε ένα έδαφος. Άλλες αναλογίες µεταξύ υποοµάδων ακάρεων, µπορούν να χρησιµεύσουν

σε συµπεράσµατα για την περιεκτικότητα του εδάφους σε οργανική ουσία. Επίσης στα

µεσογειακά εδάφη είναι αφθονότερα τα ακάρεα σε σχέση µε τα κολλέµβολα, ενώ

φαίνεται τα ακάρεα να επηρεάζονται αρνητικά (πυκνότητα, ποικιλότητα), όταν

βρίσκονται σε εδάφη µε µικρή περιεκτικότητα σε οργανική ουσία και µεγάλη

υδατοπεριεκτικότητα. Τα µη διαταραγµένα αγροοικοσυστήµατα µπορεί να έχουν 20-30

διαφορετικά είδη.

Το µικρό µέγεθος των ακάρεων δεν τα εµποδίζει λοιπόν να δώσουν σηµαντικά στοιχεία

για την κατάσταση ενός οικοσυστήµατος, καθώς και να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο

στην λειτουργία του. Ορισµένες οµάδες µάλιστα βρίσκονται µόνο σε ιδιαίτερα

διαταραγµένα περιβάλλοντα (Di Castri, 1981).

1.6.1.3. Μονοεξαρτηµατικά

1.6.1.3.1. ΧΕΙΛΟΠΟ∆Α (Τάξη Chilopoda)

Η οµοταξία των χειλοπόδων ανήκει στα Μονοεξαρτηµατικά (όπως και τα ∆ιπλόποδα)

στο φύλο των Αρθροπόδων. Αριθµούν γύρω στα 3.000 είδη και έχουν εξαπλωθεί ευρέως

από τις τροπικές µέχρι τις εύκρατες και πολύ ψυχρές περιοχές.

Οικολογικά δεδoµένα

Τα Χειλόποδα προτιµούν το υγρό περιβάλλον, πολλά όµως από αυτά έχουν εξαπλωθεί

και εγκατασταθεί σε ξηρές και θερµές περιοχές προσαρµοσµένα να ζουν σε ξηρούς

βραχώδεις λόφους και σε ερήµους. Είναι χερσαία και κυρίως νυκτόβια. Θεωρούνται

σαρκοφάγα και τροφή τους αποτελούν διάφορα έντοµα, ακάρεα κ.α. ενώ ανήκουν στα

σηµαντικότερα αρπακτικά Αρθρόποδα. Παραλύουν και φονεύουν το θήραµά τους και

πολλές φορές αποδεικνύονται ωφέλιµα για τις δραστηριότητες του ανθρώπου. Η θέση

τους στο οικοσύστηµα είναι µεγάλης σηµασίας, καθώς σαν θηρευτές ελέγχουν τον

πληθυσµό των θηραµάτων τους και η έλλειψή τους µπορεί να δώσει αξιόλογα

συµπεράσµατα για τις διαταραχές που µπορεί να έχει υποστεί ένας βιότοπος.

Τα αρθρόποδα αυτής της οµοταξίας, γνωστά ως Εκατοντάποδα, (Centipedes), είναι ίσως

τα πιο διάσηµα από τα µυριάποδα. Κατανέµονται σε ολόκληρο τον κόσµο σε ψυχρές,

35

More magazines by this user