Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

Λιθοβιοµόρφων και των Σκολοπεντροµόρφων περιλαµβάνουν νωτοκοιλιακά πεπιεσµένα

ζώα, αξιόλογου µεγέθους και βάρους, τα οποία ζουν σε σχισµές βράχων, στο χώµα και

κάτω από ριγµένα κλαδιά ή κορµούς δέντρων. Τέλος, τα Σκουτιγκερόµορφα είναι ζώα µε

λεπτά και µακριά πόδια, µερικά από τα οποία ζουν κοντά σε ανθρώπινες κατοικίες

(Σηµαιάκης 2001).

1.6.1.3.2. ∆ΙΠΛΟΠΟ∆Α (Τάξη Diplopoda)

Τα διπλόποδα αποτελούν µια οµοταξία και ανήκουν στα αρθρόποδα. Η καταγωγή τους

είναι πολύ παλιά και τα σηµερινά είδη προέρχονται από είδη του παλαιοζωικού αιώνα. Ο

αριθµός των ειδών ανέρχεται σε 8000, αν και ανακαλύπτονται συνεχώς νέα είδη. Στην

Ελλάδα έχουν καταγραφεί µέχρι σήµερα 130 είδη που διαχωρίζονται σε 8 τάξεις

(Καραµαούνα, 1987). Είναι υγρόφιλα και σαπροφάγα αρθρόποδα που ζουν κυρίως στη

φυλλοστρωµνή και τα επιφανειακά στρώµατα του εδάφους.

Οικολογικά δεδoµένα

Α. Βιότοποι

Τα διπλόποδα ως προς την αφθονία και τον πλούτο των ειδών τους αντιπροσωπεύονται

εντονότερα σε υγρόφιλα περιβάλλοντα, όπως τα φυλλοβόλα δάση παρά τα λιβάδια και

τις καλλιέργειες. Όπως αναφέρθηκε αρέσκονται σε υγρό και δροσερό περιβάλλον αλλά

παρουσιάζουν διαφορετικές προτιµήσεις ως προς τους µικροβιοτόπους, οι οποίοι

επιλέγονται να είναι οι εξής: 1) η επιφάνεια του εδάφους και πάνω στα φυτά, 2) µέσα στη

φυλλοστρωµνή και στο έδαφος, 3) κάτω από τον φλοιό των δέντρων και στο σηπόµενο

ξύλο των πεσµένων κορµών και κούτσουρων (Καραµαούνα, 1987). Σε ένα βιότοπο όπου

υπάρχουν πέτρες, κούτσουρα και πεσµένοι κορµοί, η πανίδα των διπλοπόδων είναι

αφθονότερη και πλουσιότερη, από ένα βιότοπο µε οµοιόµορφη επιφάνεια (Blower,

1955). Παρά την προτίµησή τους σε υγρά µέρη, κατάφεραν να εποικίσουν περιοχές µε

πιο ξηρές συνθήκες όπως ξηρόφιλα δάση, έρηµους, σαβάνες και µεσογειακές διαπλάσεις,

που δέχονται, όµως εποχιακές βροχοπτώσεις. Γνωστή είναι επίσης και η προτίµηση των

διπλοπόδων στα ασβεστούχα εδάφη (Καραµαούνα, 1987).

37

More magazines by this user