Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

τους είναι πουλιά, ερπετά, αµφίβια, µικρά θηλαστικά, καθώς και αράχνες, χειλόποδα,

σκορπιοί και κολεόπτερα. Παράσιτα των διπλοπόδων είναι νηµατώδεις, προνύµφες

διπτέρων και ακάρεα.

Όπως αναφέρουν πολλοί ερευνητές, οι µακροαποσυνθέτες (διπλόποδα), είνάι αυτοί που

παίζουν σηµαντικό ρόλο στην ισορροπία ενός οικοσυστήµατος αλλά και αυτοί που

εµφανίζονται πιο ευαίσθητοι στις διαταραχές που παρουσιάζει αυτό.

1.6.1.4. Καρκινοειδή

1.6.1.4.1.ΙΣΟΠΟ∆Α (Τάξη Isopoda)

Τα ισόποδα αποτελούν µια από τις τάξεις των Καρκινοειδών (Crustacea) και ανήκουν

στα Αρθρόποδα. Η κλάση των Καρκινοειδών περιλαµβάνει κυρίως υδρόβια µέλη

αλµυρών και γλυκών υδάτων, ενώ κύριοι εδαφόβιοι αντιπρόσωποι είναι τα Ισόποδα και

από αυτά τα Oniscidae είναι η οικογένεια που παρουσιάζει το µεγαλύτερο γεωργικό

ενδιαφέρον.

Οικολογικά δεδοµένα

Τα Ισόποδα προτιµούν υγρό και σκοτεινό περιβάλλον και θεωρούνται νυκτόβια αφού

δραστηριοποιούνται κυρίως τη νύχτα. Όπως και τα ∆ιπλόποδα έτσι και αυτά

παρουσιάζουν τη µέγιστή τους πυκνότητα σε υγρόφιλα δάση, µε την αφθονία τους να

µεταβάλλεται ανάλογα µε τον τύπο του δασικού περιβάλλοντος (Di Castri, 1981). Τέλος

τα Ισόποδα αποτελούν κατάλληλους οργανισµούς για την εκτίµηση της κατάστασης ενός

οικοσυστήµατος διότι:

• είναι ευρέως διαδεδοµένα

• αναγνωρίζονται και ταυτοποιούνται αµέσως

• σχηµατίζουν κυρίαρχο συστατικό της εδαφοπανίδας σε πολλά εύκρατα

οικοσυστήµατα µε µεγάλες πυκνότητες (ειδικά σε ασβεστούχα εδάφη)

Η ποικιλότητα του ενδιαιτήµατος φαίνεται να είναι ο πιο καθοριστικός παράγοντας για

τον πλούτο των ειδών στα ισόποδα (Sfenthourakis, 1996).

39

More magazines by this user