Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

Τρέφονται µε νεκρό οργανικό υλικό και αποτελούν ρυθµιστές της λειτουργίας στα

οικοσυστήµατα που βρίσκονται, όσον αφορά την αποικοδόµηση και ανακύκλωση των

θρεπτικών ουσιών. Είναι ευαίσθητα στην δράση των εντοµοκτόνων.

Το σκληρό επιδερµικό περίβληµά τους απωθεί τους θηρευτές τους και δεν αποτελούν

βασική τροφή για άλλες οµάδες ζώων, παρά για ένα είδος αράχνης που καταφέρνει να

σπάσει το χιτινώδες περίβληµα που έχουν.

Οι διαφορές που παρουσιάζουν στην πυκνότητά τους σε συµβατικές και οργανικές

καλλιέργειες οδηγεί στην χρήση τους σαν βιοδείκτες για την ανίχνευση βαρέων

µετάλλων. Έχουν την ικανότητα να συσσωρεύουν Ζη, Pb, Cd και Cu στα λυσοσώµατα

του ηπατοπαγκρέατος.

1.6.1.5. Μαλάκια

1.6.1.5.1.ΓΑΣΤΕΡΟΠΟ∆Α (Τάξη Gastropoda)

Τα Γαστερόποδα αποτελούν µια από τις τάξεις του φύλου Mollusca (Μαλάκια) και στην

παρούσα µελέτη αναφέρονται χερσαίοι αντιπρόσωποι τους τα κοινώς ονοµαζόµενα

σαλιγκάρια. Φέρουν κέλυφος, το οποίο είναι ανύπαρκτο ή ατροφικό στους λίµακες

(γυµνοσάλιαγκες), είναι κυρίως φυτοφάγα τρεφόµενα µε φυτά και σηπόµενη φυτική ύλη,

ενώ συχνά προκαλούν εκτεταµένες καταστροφές σε καλλιέργειες.

Οικολογικά δεδoµένα

Α. Βιότοποι

Η επίδραση του ασβεστίου στα χερσαία µαλάκια είναι πρωταρχικής σηµασίας. Είναι

γενικώς αποδεκτό και αποδεδειγµένο από όλες τις έρευνες που έχουν γίνει και αφορούν

τα µαλάκια ότι στα ασβεστούχα εδάφη πάντοτε η µαλακοπανίδα είναι πιο πλούσια

ποσοτικά και ποιοτικά σε σχέση µε τα υπόλοιπα µη ασβεστούχα. Επίσης πλούσια

µαλακοπανίδα υπάρχει και σε περιοχές χωρίς ασβεστούχα πετρώµατα που όµως είναι

εµπλουτισµένες µε Ca από τον άνθρωπο εξ αιτίας κτισµάτων, καλλιεργειών και άλλων

ενεργειών (Μυλωνάς, 1982). Ανάµεσα στα ασβεστούχα εδάφη, τα καλύτερα είναι αυτά

40

More magazines by this user