Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ

2.1 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Οι περιοχές µελέτης βρίσκονται στους νοµούς Ρεθύµνου και Χανίων (εικ. 2.1). Είναι

τέσσερα δάση που επικρατούν είδη βελανιδιάς. Η βοσκή είναι έντονη σε όλους τους

βιοτόπους. Πέρα από αυτό σήµερα δεν υφίστανται άλλη ανθρώπινη επέµβαση. Στο

παρελθόν τα βελανίδια από το δάσος των Αρµένων (Quercus macrolepis)

χρησιµοποιούνταν στην βυρσοδεψία.

Εικόνα 2.1. Οι σταθµοί της έρευνας όπως φαίνονται στον χάρτη.

45

More magazines by this user