Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

Στον πίνακα 2.1 δίνονται τα κύρια χαρακτηριστικά των σταθµών

Πίνακας 2.1. Χαρακτηριστικά των σταθµών µελέτης

Υψόµετρο

(m)

Αρµένοι Κάστελος Κράπη Ασκύφου

386 262 615 868

Κλίση (%) 0 - 6 ~ 15 ~ 40 ~ 40

Ποσοστό

πετρών

Επίπεδο

διάβρωσης

Τυπική

βλάστηση

Τύπος

εδάφους

Τύπος

πετρώµατος

Μικρό Μικρό Μεγάλο Μεγάλο

Ελάχιστο Ελάχιστο Μεγάλο Μεγάλο

Quercus

macrolepys

Quercus ilex

Αργιλώδες Αργιλώδες

Quercus

coccifera

Αργιλώδες -

σάρα

Cupressus

sempervirens

Αργιλώδες -

αµµώδες

Ασβεστόλιθος Ασβεστόλιθος Ασβεστόλιθος Ασβεστόλιθος

2.2. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Η µελέτη αφορά άτοµα, τα οποία ανήκουν στην εδαφόβια πανίδα. Έπρεπε εποµένως να

γίνει η επιλογή της σωστότερης µεθόδου δειγµατοληψίας, λαµβάνοντας υπ’ όψη τα ζώα

που θέλουµε να µελετήσουµε (µέλη της µεσοπανίδας κυρίως), τους συγκεκριµένους

βιότοπους (δασικά οικοσυστήµατα) και το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα (τρεις µήνες

Άνοιξη και τρεις Φθινόπωρο). Η µέθοδος που συνήθως χρησιµοποιείται για παρόµοιες

µελέτες είναι αυτή των παγίδων παρεµβολής (pitfall traps) (Duelli et al., 1999). Έχει

χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία σε δειγµατοληψίες εδαφόβιων αρθροπόδων, όπως

κολεοπτέρων, κολλεµβόλων, µυρµηγκιών, ισοπόδων, µυριάποδων, αραχνιδίων κλπ

(Κολλάρος και άλ., 2001).

Οι παγίδες παρεµβολής είναι µια ηµιποσοτική µέθοδος που στηρίζεται στη

δραστηριότητα και την αφθονία των οργανισµών. Παγιδεύουν λίγο έως πολύ τυχαία ζώα

50

More magazines by this user