Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

καθώς αυτά κινούνται µέσα στο ενδιαίτηµά τους. Αν θεωρήσουµε, ότι οι κινήσεις των

ζώων της εδαφοπανίδας στην επιφάνεια του εδάφους είναι τυχαίες ,τότε η πιθανότητα ένα

ζώο να έρθει σε επαφή µε το χείλος της κυκλικής παγίδας είναι γραµµική συνάρτηση της

διαµέτρου της παγίδας αλλά και µιας πληθώρας άλλων παραµέτρων που επηρεάζουν την

αποτελεσµατικότητα της κάθε παγίδας (Duelli et αΙ., 1999). Η αποτελεσµατικότητα των

παγίδων παρεµβολής επηρεάζεται φυσικά από το µέγεθος του πληθυσµού, αλλά

γενικότερα, ο αριθµός των ατόµων που παγιδεύονται εξαρτάται από (Κολλάρος και άλ.,

2001) :

~ την πυκνότητα του πληθυσµού

~ την κινητικότητα των οργανισµών

~ το σχήµα και το µέγεθος του χείλους της παγίδας

~ το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασµένα τα δοχεία (τα µεταλλικά δοχεία που

οξειδώνονται γρήγορα, προσφέρουν τραχείες επιφάνειες στις οποίες οι οργανισµοί

µπορούν να αναρριχηθούν και να φύγουν).

Οι Duelli et αΙ. (1999).σε µελέτες που έκαναν για την εκτίµηση της βιοποικιλότητας σε

αγροοικοσυστήµατα, συναρτήσει εδαφόβιων αρθροπόδων, κατέληξαν ότι ακόµα και το

βάθος των δοχείων (εκτός της διαµέτρου) παίζει σηµαντικό ρόλο. Οι παγίδες µε µεγάλο

βάθος είναι τρεις φορές αποτελεσµατικότερες σε συγκεκριµένες οµάδες (Carabidae,

Staphylinidae, Diplopoda, κ.ά.). Επίσης ζώα που έχουν την ικανότητα να κάνουν άλµατα

(ορθόπτερα, τρωκτικά, βάτραχοι, φρύνοι, σαύρες), όταν πέσουν σε παγίδες µε µικρό

βάθος, και λίγο υγρό, πηδούν και διαφεύγουν.

Επίσης η εγκυρότητα των αποτελεσµάτων από την µέθοδο αυτή, εξαρτάται από τη

σταθερότητα του αριθµού των παγίδων, της συντηρητικής ουσίας που περιέχουν, της

µέσης απόστασης µεταξύ τους, καθώς και του τρόπου που εφαρµόζουν στο έδαφος

(Τριχάς, 1996). Οι παγίδες παρεµβολής που χρησιµοποιήσαµε αποτελούνταν από

κυλινδρικά πλαστικά δοχεία διαµέτρου 6,5 cm και ύψους 8 cm, οι οποίες τοποθετήθηκαν

στο έδαφος µε τέτοιο τρόπο, ώστε το χείλος του δοχείου να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο

µε το έδαφος. Τοποθετήθηκαν κοντά στους κορµούς των δέντρων, αλλά σε σηµεία όπου

δεν ήταν εύκολο τα αιγοπρόβατα να τις καταστρέψουν. Σαν συντηρητικό

χρησιµοποιήθηκε αιθυλενογλυκόλη (αντιψυκτική ουσία). Η χηµική ένωση αυτή είναι

51

More magazines by this user