Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

άχρωµη, άοσµη και µη πτητική. Έτσι δεν έλκει ούτε απωθεί τους οργανισµούς, ενώ

ταυτόχρονα τους συντηρεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Η στάθµη του υγρού έφτανε

περίπου στο 1/3 του κάθε δοχείου. Σε κάθε σταθµό τοποθετήθηκαν δέκα παγίδες. Η

απόσταση µεταξύ τους ήταν περίπου δέκα µέτρα. Οι συλλογές γίνονταν αυστηρά κάθε

µήνα, όπου επανατοποθετούσαµε τα δοχεία στις αρχικές τους θέσεις, αφού αδειάζαµε το

περιεχόµενο τους και συµπληρώναµε µε υγρό στο 1/3 το κάθε δοχείο (εικ. 2.6). Συνολικά

πραγµατοποιήθηκαν 6 συλλογές. ∆ειγµατοληψίες έγιναν για τους µήνες Μάρτιο,

Απρίλιο, Μάιο και Σεπτέµβριο, Οκτώβριο, Νοέµβριο το έτος 2002 (πίν. 2.2).

Στο εργαστήριο αρθροπόδων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας έγινε η διαλογή των

συλλεχθέντων οργανισµών σε επίπεδο τάξης, εκτός των χειλοπόδων, όπου έγινε σε

επίπεδο οικογένειας – είδους. Κατόπιν τοποθετήθηκαν σε φιαλίδια µε συντηρητικό

διάλυµα 70% αλκοόλης.

Εικόνα 2.6. Σκηνή κατά το άδειασµα και την επανατοποθέτηση των παγίδων.

52

More magazines by this user
Similar magazines