Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

Οι περιοχές µελέτης χαρτογραφήθηκαν µε τη χρήση του Garmin GPS12.

Η χάρτης των σταθµών έγινε µε τη χρήση του ESRI ArcGIS Desktop 8.2

Η επεξεργασία των φωτογραφιών έγινε µε τη χρήση του προγράµµατος Corel 9

Η ανάλυση των αποτελεσµάτων έγινε µε το υπολογιστικό πρόγραµµα Excell XP.

Έγινε σύγκριση των βιοτόπων και παρατηρήθηκαν οι εποχιακές διακυµάνσεις των

οργανισµικών οµάδων που συλλέχθηκαν, και ειδικότερα των χειλοπόδων. Επιπλέον

εκτιµήθηκε η βιοποικιλότητα των τριών οικοσυστηµάτων, µε τη χρήση των δεικτών

Shannon – Wiener (H’), και ισοµερούς διανοµής (J’).

Τα αποτελέσµατα και ο σχολιασµός παρατίθενται στο κεφάλαιο 3.

54

More magazines by this user