Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

Εικόνα 3.3 Σχετική αφθονία πολυπληθέστερων οµάδων ζώων στο σταθµό της Κράπης

φαλάγγια

5,9%

ορθόπ τερα

7,4%

ακάρεα

5,8%

προνύµφες

2,6%

ισόπ οδα

5,0%

δίπ τερα

6,4%

αράχνες

6,9%

∆ιάφορα

5,3%

διπ λόπ οδα

8,7%

κολεόπτερα

20,4%

υµενόπτερα

10,5%

κολέµβολα

15,2%

Εικόνα 3.4 Σχετική αφθονία πολυπληθέστερων οµάδων ζώων στο σταθµό του Ασκύφου

56

More magazines by this user