Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα δασικά οικοσυστήµατα στο νησί της Κρήτης έχουν υποβαθµιστεί όσον αφορά στην

έκταση, όσο και στην ποιότητα. Κύριες αιτίες είναι η βόσκηση, ο τουρισµός και οι

εκτεταµένες µονοκαλλιέργειες. Όπου υπάρχουν, επικράτουν είδη βελανιδιάς, (Quercus

spp.), και κωνοφόρα (Cupressus sempervirens ∆υτικά και Pinus brutia Ανατολικά).

Στη παρούσα µελέτη ασχοληθήκαµε µε τη συλλογή, καταγραφή και επεξεργασία

δεδοµένων που αφορούν αρθρόποδα από τέσσερα δάση της ∆υτικής Κρήτης. Οι

δειγµατοληψίες έγιναν στις ακόλουθες περιοχές ∆υτικής Κρήτης: Ένα δάσος µε κύρια

βλάστηση αποτελούµενη από Quercus macrolepis κοντά στο χωριό Αρµένοι στο

Ρέθυµνο, ένα δεύτερο δάσος µε κύριο είδος το Quercus ilex κοντά στο χωριό Κάστελος

στον Αποκορώνα, ένα τρίτο µε επικρατούσα βλάστηση το είδος Quercus coccifera πάνω

από το οροπέδιο Κράπης και τέλος ένα τέταρτο όπου επικρατούν κυπαρίσσια (Cupressus

sempervirens), σφεντάµια (Acer campestre), και πουρνάρια (Quercus coccifera) πάνω

από το χωριό Ασκύφου, πριν το οροπέδιο Νιάτου.

Τοποθετήθηκαν δέκα παγίδες εδάφους ανά σταθµό, οι οποίες ελέγχονταν κάθε µήνα για

τους µήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο και Σεπτέµβριο, Οκτώβριο και Νοέµβρη.

Συλλέχθηκε πληθώρα από εδαφόβια ασπόνδυλα από διαφορετικές οµάδες, καθώς και

λίγα µικρά σπονδυλόζωα.

Με βάση τα αποτελέσµατα έγιναν συγκρίσεις µεταξύ σταθµών δειγµατοληψίας και

µεταξύ εποχών ανα σταθµό. Επίσης συγκρίθηκαν η βιοποικιλότητα µε το δείκτη

Shannon-Wiener (Η’) και η ισοδιανοµή µε το δείκτη ισοµερούς κατανοµής (J’) µεταξύ

των σταθµών και µεταξύ των εποχών ανα σταθµό. Ειδική αναφορά γίνεται στα

χειλόποδα, όπου η ανάλυση φτάνει το επίπεδο γένους και είδους. Κυρίαρχα είδη

εµφανίστηκαν τα Eupolybothrus litoralis, Scolopendra cretica, και Lithobious

nigripalpis.

6

More magazines by this user