Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

Οι εικόνες 3.1 έως 3.4 παρουσιάζουν τη σχετική αφθονία των πολυπληθέστερων οµάδων

ζώων όπου αξίζει να αναφερθούµε, καθώς έχουν σχετικά αξιόλογη παρουσία στο

µωσαϊκό της αρθροποδοπανίδας.

Στο σταθµό των Αρµένων τα κολέµβολα παρουσιάζουν σηµαντικά µεγαλύτερο ποσοστό

σε σχέση µε τους άλλους. Επίσης οι προνύµφες, καθώς και τα φαλάγγια, εµφανίζονται σε

πολύ µικρά ποσοστά. Αξιόλογη παρουσία βλαττίδων µόνο εδώ υπάρχει. Σε αυτούς τους

δυο σταθµούς (Αρµένους και Κάστελο), τα ακάρεα εµφανίζονται σε µικρά ποσοστά.

Στον Κάστελο οι γυµνοσάλιαγκες έχουν πολύ µεγαλύτερη αφθονία σε σχέση µε τους

άλλους σταθµούς.

Στο σταθµό του Ασκύφου τα ορθόπτερα έχουν πολύ µικρή παρουσία σε σχέση µε τους

άλλους σταθµούς, που παρουσιάζουν σχεδόν σταθερό ποσοστό, ενώ µόνο εδώ υπάρχει

ελαφρώς µεγαλύτερη αφθονία γαιοσκωλήκων, σε σύγκριση µε τους άλλους σταθµούς.

Σταθερή παρουσία έχουν οι αράχνες, τα διπλόποδα, τα δίπτερα, τα ισόποδα, τα

κολλέµβολα, τα κολεόπτερα και τα υµενόπτερα, τα οποία εµφανίζονται σε όλους τους

σταθµούς.

Στον πίνακα 3.3 δίνονται τα taxa των οργανισµών που συλλέχθησαν ανά εποχή ανά

σταθµό. Με εντονότερα γράµµατα δίνονται τα taxa που σχολιάζονται.

Στις εικόνες 3.5 - 3.12 φαίνεται η σχετική αφθονία των πολυπληθέστερων οµάδων ζώων

στους σταθµούς της έρευνάς µας, ανά εποχή.

58

More magazines by this user
Similar magazines