Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

Οι δειγµατοληψίες που έγιναν στο Ασκύφου δείχνουν ότι κατά την περίοδο της Άνοιξης

µόνο εκεί απουσίαζαν τα ισόποδα, ενώ το φθινόπωρο δεν βρέθηκαν αξιόλογα ποσοστά

από ακάρεα και βλατίδες. Επίσης οι προνύµφες το φθινόπωρο σηµειώνουν αξιόλογο

ποσοστό ενώ την Άνοιξη απουσιάζουν. Το φθινόπωρο οι αράχνες µειώνονται και

εµφανίζονται γαιοσκώληκες και γυµνοσάλιαγκες ενώ επίσης µειώνονται τα υµενόπτερα.

Αντίθετα, αυξάνονται τα δίπτερα και εµφανίζονται ορθόπτερα, τα οποία απουσίαζαν

κατά την Άνοιξη. Τέλος, τα κολεόπτερα, τα κολέµβολα, τα φαλάγγια και τα χειλόποδα

δεν παρουσιάζουν αξιόλογες εποχιακές διακυµάνσεις, παραµένοντας σε µεγάλα

ποσοστά.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι και στις δυο περιόδους, σε όλους τους σταθµούς εµφανίζονται

σε σχετικά µεγάλα ποσοστά αράχνες, δίπτερα, κολεόπτερα, διπλόποδα, κολέµβολα και

υµενόπτερα. Επίσης τα ορθόπτερα εµφανίζονται σε όλους τους σταθµούς κατά το

φθινόπωρο µόνο.

65

More magazines by this user
Similar magazines