Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

3.2 ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΙΛΟΠΟ∆Α

Στην περίπτωση των χειλοπόδων, στα οποία η ανάλυσή µας έφτασε στο επίπεδο

οικογένειας και είδους, όπου ήταν δυνατό, η αφθονία εκτιµήθηκε πάλι µε την παράµετρο

«αριθµός ατόµων ανά εκατό παγιδοηµέρες» (πίν. 3.5). Η σχετική αφθονία των ειδών

δίδεται στον πίνακα 3.6. Στους πίνακες 3.5 και 3.6 φαίνεται στο σύνολο των

δειγµατοληψιών ανά σταθµό ο πληθυσµός των χειλοπόδων και η σχετική αφθονία τους

αντίστοιχα.

Πίνακας 3.5. Τα taxa των χειλοπόδων που συνελλέχθηκαν, σε αριθµό ατόµων ανά 100 παγιδοηµέρες.

Είδη Αρµένοι Κάστελος Κράπη Ασκύφου

Scolopendra cretica 0,79 - 1,84 2,11

Pachymerium ferrugineum

ferrugineum - - 0,38 2,44

Lithobius nigripalpis 16,25 0,73 2,65 9,23

Lithobius erythrocephalus 3,10 - 0,79 -

Lithobius creticus 1,63 - - 0,41

Lithobius agilis 0,77 - - -

Insigniporus sturanyi - - - 0,36

Henia bicarinata 0,81 - - 0,78

Geophilus carpophagus - 0,40 - -

Geophilus naxius 0,40 - - -

Eupolybothrus litoralis 3,02 4,46 3,35 -

Dignathodon microcephalus - 0,40 - -

Cryptops kosswigi 0,42 - - -

Cryptops anomalans - 0,33 - -

Clinopodes flavidus - - - 0,34

66

More magazines by this user
Similar magazines