Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η συγκεκριµένη εργασία έχει σαν αντικείµενο την µελέτη και καταγραφή της εδαφόβιας

πανίδας, σε τέσσερα βελανιδοδάση της Κρητης, µε ιδιαίτερη αναφορά στα χειλόποδα. Οι

περιοχές που επιλέχθηκαν αποτελούν διαφορετικά οικοσυστήµατα, λόγω του υψοµέτρου,

του υποορόφου, του τύπου εδάφους, της δοµης της βλάστησης και άλλα.

Ερωτήµατα τα οποία µπορούν να απαντηθούν ή να αποτελούν θέµατα διερεύνησης µιας

τέτοιας εργασίας, αφορούν στην σχέση που µπορεί να έχει η εδαφοπανίδα, µε τα

διαφορετικά είδη βελανιδιών και γενικότερα µε τα διαφορετικά οικοσυστήµατα, αφού

είναι γνωστό ότι υπάρχει ουσιαστική αλληλεπίδραση µεταξύ της χλωρίδας και της

πανίδας σε όλες τις µορφές οικοσυστηµάτων. Επίσης, σύγκριση των αποτελεσµάτων

µεταξύ των δύο εποχών, Φθινοπώρου και Άνοιξης, µπορεί να µας δώσει συγκριτικά

συµπεράσµατα µέσα στο χρόνο για κάθε σταθµό µελέτης.

Μελετώντας την ποικιλότητα και την αφθονία της εδαφικής πανίδας µπορούν να

εξαχθούν κάποια συµπεράσµατα για την κατάσταση των οικοσυστηµάτων και ειδικότερα

για τις πληθυσµιακές αποκρίσεις των ζωικών οµάδων µέσα σε αυτά. Η παρουσία ή όχι

κάποιων ειδών, που θεωρούνται οικολογικοί δείκτες, δίνει, επίσης, σηµαντικές ενδείξεις

για την υγεία των οικοσυστηµάτων αυτών.

Για την καλύτερη κατανόηση και ερµηνεία των αποτελεσµάτων, πρέπει να γίνει µια

γενική αναφορά στα χαρακτηριστικά τόσο των µεσογειακών οικοσυστηµάτων όσο και

των επιµέρους οργανισµικών οµάδων που συλλέχθηκαν και συµµετέχουν στη δοµή τους.

7

More magazines by this user
Similar magazines