Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

Πίνακας 3.6. Σχετική αφθονία χειλοπόδων που συνελλέχθησαν.

Είδη Αρµένοι Κάστελος Κράπη Ασκύφου

Scolopendra cretica 2,92 - 20,39 13,44

Pachymerium ferrugineum

ferrugineum - - 4,25 15,57

Lithobius nigripalpis 59,78 11,55 29,41 58,90

Lithobius erythrocephalus 11,39 - 8,82 -

Lithobius creticus 5,99 - - 2,63

Lithobius agilis 2,85 - - -

Insigniporus sturanyi - - - 2,28

Henia bicarinata 2,99 - - 4,99

Geophilus carpophagus - 6,28 - -

Geophilus naxius 1,46 - - -

Eupolybothrus litoralis 11,09 70,62 37,13 -

Dignathodon microcephalus - 6,28 - -

Cryptops kosswigi 1,53 - - -

Cryptops anomalans - 5,27 - -

Clinopodes flavidus - - - 2,20

Στις εικόνες 3.13 – 3.16 παριστάνεται γραφικά η σχετική αφθονία στο σύνολο των

δειγµατοληψιών στους τέσσερις σταθµούς.

67

More magazines by this user