Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

Dignathodon

microcephalus

6%

Cryptops

anomalans

5%

Eupolybothrus

litoralis

71%

Lithobius

nigripalpis

12%

Geophilus

carpophagus

6%

Εικόνα 3.15. Σχετική αφθονία χειλοπόδων στο σταθµό Κράπης στο σύνολο των δειγµατοληψιών.

Eupolybothrus

litoralis

38%

Lithobius

erythrocephalus

9%

Scolopendra

cretica

20%

Lithobius

nigripalpis

29%

Pachymerium

ferrugineum

ferrugineum

4%

Εικόνα 3.16. Σχετική αφθονία χειλοπόδων στο σταθµό του Ασκύφου. στο σύνολο των δειγµατοληψιών.

69

More magazines by this user