Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

Lithobius creticus

3%

Insigniporus

sturanyi

2%

Lithobius

nigripalpis

59%

Henia bicarinata

5%

Clinopodes

flavidus

2%

Scolopendra

cretica

13%

Pachymerium

ferrugineum

ferrugineum

Στον πίνακα 3.7 δίνονται τα taxa των χειλοπόδων που συλλέχθησαν ανά εποχή ανά

σταθµό. Στις εικόνες 3.17 - 3.24 παριστάνεται η σχετική αφθονία των χειλοπόδων στους

σταθµούς της έρευνάς µας, ανά εποχή.

Πίνακας 3.7. Συγκριτικός πίνακας σχετικής αφθονίας χειλοπόδων κατά την Άνοιξη και κατά το φθινόπωρο

στις περιοχές δειγµατοληψίας.

Είδη

Αρµενοι Κάστελος Κράπη Ασκύφου

Άνοιξη Φθινόπωρο Άνοιξη Φθινόπωρο Άνοιξη Φθινόπωρο Άνοιξη Φθινόπωρο

Scolopendra cretica - 6,19 - - 24,91 - 18,08 -

Pachymerium ferrugineum

ferrugineum

- - - - 5,19 - 17,76 9,21

Lithobius nigripalpis 82,60 34,21 10,16 13,79 24,91 49,71 58,14 61,10

Lithobius erythrocephalus 4,97 18,58 - - 5,19 25,15 - -

Lithobius creticus - 12,69 - - - - - 10,24

Lithobius agilis 2,49 3,25 - - - - - -

Insigniporus sturanyi - - - - - - 3,07 -

Henia bicarinata - 6,35 - - - - - 19,45

70

More magazines by this user
Similar magazines