Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΟΓΕIΑΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1.1. ΑΒΙΟΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

1.1.1. Μεσογειακού τύπου κλίµα (ΜΤΚ)

Το µεσογειακό κλίµα µπορεί να ορισθεί ως η µεταβατική κατάσταση µεταξύ των ήπιων

και τροπικών κλιµάτων, που χαρακτηρίζεται από χειµωνιάτικες βροχοπτώσεις,

καλοκαιρινή ξηρασία σε ποικίλη διάρκεια, υψηλή διακύµανση των βροχοπτώσεων από

χρόνο σε χρόνο, ήπια µέχρι ζεστά καυτά καλοκαίρια, ψυχρούς έως πολύ ψυχρούς

χειµώνες και έντονη ηλιακή ακτινοβολία, ιδίως το καλοκαίρι. Κατά µήκος των δυτικών

ακτών των ηπείρων, όπου κατά βάση κυριαρχεί το τυπικό µεσογειακό κλίµα, η θαλάσσια

οµίχλη (marine fog) είναι συχνή, ενώ η υγρασία του αέρα είναι συνήθως υψηλή.

Για το ΜΤΚ έχουν δοθεί αρκετοί ορισµοί. Ενδεικτικά αναφέρονται τρεις από αυτούς:

1. Ταξινόµηση των κλιµάτων κατά Koeppen and Geiger (1930), ο οποίος ορίζει σαν

ΜΤΚ ή κλίµα τύπου Ελιάς, αυτό, στο οποίο η µέση θερµοκρασία του

ψυχρότερου µήνα δεν κατεβαίνει κάτω από τους -3 °C. Η άποψη αυτή

υιοθετήθηκε πολύ στη Β. Αµερική, την Αυστραλία και την Χιλή.

2. Οι διάφορες βιοκλιµατικές ταξινοµήσεις, µεταξύ των οποίων κυριαρχεί αυτή του

Luis Emberger (1962). Μια απλουστευµένη εφαρµογή της ταξινόµησης δίνει έξι

τύπους ΜΤΚ ανάλογα µε την διάρκεια της καλοκαιρινής ξηρασίας.

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ

Υπέρξηρο (perarid) 11 – 12

Ξηρό (arid) 9 – 10

Ηµίξηρο (semi arid) 7 – 8

Ύφυγρο (subhumid) 5 – 6

Υγρό (humid) 3 – 4

Υπέρυγρο (perhumid) 1 – 2

8

More magazines by this user