Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

Εικόνα 3.29. Άτοµα ανά εκατό παγιδοηµέρες ορισµένων χειλοπόδων που συλλέχθηκαν στην περιοχή του

Ασκύφου .

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Σεπτέµβριος Οκτώβριος Νοέµβριος

S. cretica

L. nigripa

L. creticus

Στους σταθµούς των Αρµένων (εικ. 3.26) και του Καστέλου (εικ. 3.27) παρατηρείται

απουσία του Pachymerium ferrugineum, ενώ βρίσκεται στην Κράπη (εικ. 3.28), µόνο την

Άνοιξη, και στο Ασκύφου (εικ. 3.29) και στις δυο περιόδους. Στη περιοχή των Αρµένων

εµφανίζεται το Lithobius agilis, και τις δυο περιόδους, ενώ δε συναντιέται πουθενά

αλλού. Μόνο στις δειγµατοληψίες του Φθινοπώρου στην συγκεκριµένη περιοχή, και

µόνο σ’ αυτήν, εµφανίζεται το Geophilus naxius και το Cryptops kosswigi.Ακόµα, την

περίοδο του Φθινοπώρου, τόσο στους Αρµένους, όσο και στο Ασκύφου την περίοδο του

φθινοπώρου εµφανίζεται το Henia bicarinata. Την περίοδο του Φθινοπώρου

µεταβάλονται οι αφθονίες σε κάποια χειλόποδα, καθώς το Lithobius nigripalpis

µειώνεται και το Lithobius erythrocephalus αυξάνεται, ενώ τα Lithobius agilis και

Eupolybothrus litoralis διατηρούν περίπου σταθερά ποσοστά εµφάνισης.

Στο σταθµό του Κάστελου απουσιάζει η Scolopendra cretica, η οποία εµφανίζεται στην

Κράπη και το Ασκύφου κατά την Άνοιξη, και στους Αρµένους κατά το Φθινόπωρο.

Επίσης, στον ίδιο σταθµό, παρατηρείται απουσία τόσο του Pachymerium ferrugineum

όσο και του Lithobius erythrocephalus. Μόνο στην περιοχή του Κάστελου και µόνο την

Άνοιξη εµφανίζονται το Geophilus carpophagus, το Dignathodon microcephalus και το

Cryptops anomalans. Κατά το Φθινόπωρο ελαχιστοποιούνται τα είδη καθώς αποµένει

µόνο το Eupolybothrus litoralis, το οποίο και εµφανίζεται µε µεγαλύτερη αφθονία, και το

Lithobius nigripalpis, το οποίο παραµένει σχεδόν στα ίδια ποσοστά. Η αύξηση του

78

More magazines by this user
Similar magazines