Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

Εικόνα 3.32. Άτοµα Eupolybothrus litoralis που συλλέχθηκαν υπολογισµένα σε άτοµα ανά εκατό

παγηδοηµέρες.

1,8

1,6

1,4

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Σεπτέµβριος Οκτώβριος Νοέµβριος

Στοιχεία οικολογίας Lithobius nigripalpis (εικ. 3.30)

Αρµένοι

Κάστελος

Κράπη

Ασκύφου

Το είδος παρουσιάζει έντονη κινητικότητα τους ανοιξιάτικους µήνες σε όλες τις

περιοχές, ενώ κατά το φθινόπωρο η κινητικότητα – αφθονία µειώνεται . Αυτό ακριβώς το

πρότυπο εποχικής κατανοµής ακολουθείται στην περίπτωση των Αρµένων, ενώ

υπάρχουν και υψηλές τιµές αφθονίας σε σύγκριση µε οποιοδήποτε άλλο είδος και

σταθµό. Στους Αρµένους, σε αντίθεση µε τους άλλους σταθµούς, παρατηρείται

δραστηριοποίηση του L. nigripalpis ένα µήνα νωρίτερα (µήνας Απρίλιος). Τη

φθινοπωρινή περίοδο η αφθονία του L. nigripalpis ελαττώνεται δραµατικά σε σχέση µε

την Άνοιξη, κυρίως όσο αφορά το Ασκύφου και τους Αρµένους.

Στοιχεία οικολογίας Scolopendra cretica (εικ. 3.31)

Στο σταθµό των Αρµένων παρατηρείται έντονη δραστηριότητα το Σεπτέµβριο, ενώ τους

υπόλοιπους µήνες του φθινοπώρου και της άνοιξης δεν υπάρχει παρουσία του

συγκεκριµένου είδους. Αντίθετα, στο σταθµό της περιοχής του Ασκύφου το Μάρτιο

παρουσιάζει µεγάλη αφθονία, ενώ τους υπόλοιπους µήνες της άνοιξης η παρουσία του

µειώνεται βαθµιαία. Το φθινόπωρο δεν δραστηριοποιείται. Είναι λογικό καθώς οι

συνθήκες στην περιοχή είναι ιδιαίτερα δυσµενείς το φθινόπωρο και το χειµώνα. Στην

Κράπη εµφανίζει δυο µέγιστα κατά τον Μάρτη και τον Μάιο, ενώ δεν παρατηρείται

81

More magazines by this user