Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

εντελώς µετά τον Οκτώβρη. Στις δυο προηγούµενες περιοχές αντίστοιχες κορυφώσεις

είχαµε κατά τον Μάη και Νοέµβρη. Η S. cretica παρουσιάζει δυο µέγιστα

δραστηριότητας κατά τον Μάρτιο και τον Μάιο ενώ µετά δεν καταγράφονται άλλες

τιµές. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι όλα τα είδη εµφανίζουν µέγιστη δραστηριότητα

το Μάρτιο και το Μάιο, πλην του L. erythrocephalus. Aυτό οφείλεται στο λιώσιµο των

χιονιών τη συγκεκριµένη περίοδο που επέτρεψε τη δραστηριότητα των χειλοπόδων για

αναζήτηση τροφής το Μάρτιο.

Στοιχεία οικολογίας χειλοπόδων στο σταθµό του Ασκύφου (εικ. 3.29)

Το L. nigripalpis κορυφώνει την Ανοιξιάτικη δραστηριότητά του κατά το Μάιο, ενώ

παραµένει σταθερή η παρουσία του κατά τους Φθινοπωρινούς µήνες. Η S. cretica

παρουσιάζει µικρή αφθονία την άνοιξη, ενώ δε δραστηριοποιείται καθόλου στην περιοχή

του Ασκύφου κατά το Φθινόπωρο. Το L. creticus εµφανίζεται µόνο κατά το Σεπτέµβρη.

Τα δεδοµένα αυτά πιθανόν να µην είναι αντιπροσωπευτικά, καθώς στη συγκεκριµένη

περιοχή πολλές φορές ευρέθησαν κατεστραµµένες παγίδες είτε από αιγοπρόβατα, είτε

από τη βροχή λόγω υπερχείλισης.

3.3. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ – ΙΣΟ∆ΙΑΝΟΜΗΣ

Για να εκτιµήσουµε την ποικιλότητα των τεσσάρων βιοκοινοτήτων που µελετάµε πρέπει

να λάβουµε υπόψη τη σχέση των οργανισµικών οµάδων µε την αφθονία των ατόµων

τους. Στη συγκεκριµένη περίπτωση χρησιµοποιήσαµε το δείκτη ποικιλότητας

Shannon-Wiener (Η’) και το δείκτη ισοµερούς κατανοµής (J).

Ο δείκτης (Η’) είναι µέτρο του µέσου βαθµού αβεβαιότητας στην πρόβλεψη του είδους,

στον οποίο ανήκει ένα άτοµο που συλλαµβάνεται τυχαία σε ένα δείγµα S ειδών και Ν

ατόµων. Συνεπώς όταν ο δείκτης (Η’) πλησιάζει το 0 έχουµε και µείωση του αριθµού

των ειδών (µειωµένη ποικιλότητα), ενώ όταν όλα τα είδη του δείγµατος

αντιπροσωπεύονται από την ίδια αφθονία (ίση σχετική πυκνότητα για όλα τα είδη) ο

(Η’) παίρνει τη µέγιστη τιµή. Η τιµή του δείκτη αυτού κυµαίνεται συνήθως µεταξύ 1,5

84

More magazines by this user