Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

Πίνακας 3.8. Η βιοποικιλότητα στα τέσσερα δασικά οικοσυστήµατα στο σύνολο των δειγµατοληψιών,

κατά την Άνοιξη και κατά το Φθινόπωρο (δείκτης Shannon-Wiener H’)

Αρµένοι Κάστελος Κράπη Ασκύφου

Γενικά 2,20 2,47 2,46 2,30

Άνοιξη 1,83 2,12 2,29 2,08

Φθινόπωρο 2,38 2,56 2,36 2,35

Πίνακας 3.9. Η ισοκατανοµή στα τέσσερα δασικά οικοσυστήµατα στο σύνολο των δειγµατοληψιών, κατά

την Άνοιξη και κατά το Φθινόπωρο (δείκτης ισοµερούς κατανοµής J’)

Αρµένοι Κάστελος Κράπη Ασκύφου

Γενικά 0,10 0,10 0,10 0,10

Άνοιξη 0,09 0,11 0,10 0,10

Φθινόπωρο 0,12 0,11 0,12 0,12

Η περιοχή της Κράπης,την Άνοιξη, εµφανίζει µεγαλύτερη ποικιλότητα, καθώς πρόκειται

για περιοχή καθώς πρόκειται για περιοχή µε σάρα και έντονο µητρικό πέτρωµα, όπου οι

οργανισµοί βρίσκουν πληθώρα ενδιαιτηµάτων. Τη φθινοπωρινή περίοδο υπερτερεί ο

σταθµός του Κάστελου σε βιοποικιλότητα, καθώς στην Κράπη οι συνθήκες γίνονται

δύσκολες (χαµηλότερες θερµοκρασίες σε συνδυασµό µε τον ανοιχτό θόλο, όπου δεν

προσφέρεται ιδιαίτερη προστασία από τα ατµοσφαιρικά κατακρηµνίσµατα) και τα άτοµα

δεν κυκλοφορούν. Το περιβάλλον του Κάστελου, από την άλλη ευνοεί τη

βιοποικιλότητα το Φθινόπωρο, καθώς προσφέρει ενδιαιτήµατα και έχει υγρασία. Ο

σταθµός του Ασκύφου, καθώς έχει κυρίως αργιλώδες – αµµώδες έδαφος και εντονότερες

κλιµατολογικές µεταβολές λόγω υψοµέτρου, δεν προσφέρεται για υψηλή

βιοποικιλότητα. Ούτε και οι Αρµένοι προσφέρονται καθώς είναι σχετικά ξηρότερο

µέρος, η επίδραση της βόσκησης είναι εντονότερη, και γενικότερα η επίδραση του

ανθρώπου ήταν έντονη τους ιστορικούς χρόνους (υστεροµινωικό νεκροταφείο, καθώς

και την εκµετάλευση του δάσους για βυρσοδεψία). Ο Κάστελος διατηρεί υψηλό δείκτη

86

More magazines by this user