Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

βιοποικιλότητας και κατά το σύνολο των δειγµατοληψιών, µε µικρή διαφορά από την

Κράπη, καθώς και τα δύο περιβάλλοντα προσφέρουν ευνοικότερες συνθήκες για τους

εδαφόβιους οργανισµούς.

Ο δείκτης ισοδιανοµής στα προκείµενα οικοσυστήµατα, όπως προκύπτει από τις

δειγµατοληψείες, εµφανίζεται µε παραπλήσιες τιµές, µακριά πολύ όµως σε κάθε

περίπτωση από την πλήρη ισοδιανοµή. Είναι εµφανές ότι κάποια είδη υπερτερούν σε

µεγάλο βαθµό σε σύγκριση µε άλλα. Ειδικά στην περιοχή των Αρµένων την περίοδο της

Άνοιξης, όπου εµφανίζεται η χαµηλότερη τιµή ισοδιανοµής, οφείλεται στα κολλέµβολα,

όπου εµφανίζονται περίπου µε τη µισή σχετική αφθονία του σταθµού. Είναι εύλογο λόγω

της περιστασιακά αυξηµένης υγρασίας.

Οι πίνακες 3.10 και 3.11 δίδουν τη βιοποικιλότητα και την ισοκατανοµή στηριζόµενοι

στους πληθυσµούς των χειλοπόδων που έχουν καταγραφεί στη µελέτη µας.

Πίνακας 3.10. Η βιοποικιλότητα των διαφόρων taxa χειλοπόδων στα τέσσερα δασικά οικοσυστήµατα στο

σύνολο των δειγµατοληψιών, κατά την Άνοιξη και κατά το Φθινόπωρο (δείκτης Shannon-Wiener

H’).

Αρµένοι Κάστελος Κράπη Ασκύφου

Γενικά 1,40 1,00 1,40 1,29

Άνοιξη 0,63 1,21 1,37 1,14

Φθινόπωρο 1,88 0,40 1,04 1,07

Πίνακας 3.11. Η ισοκατανοµή των διαφόρων taxa χειλοπόδων στα τέσσερα δασικά οικοσυστήµατα στο

σύνολο των δειγµατοληψιών, κατά την Άνοιξη και κατά το Φθινόπωρο (δείκτης ισοµερούς

κατανοµής J’)

Αρµένοι Κάστελος Κράπη Ασκύφου

Γενικά 0,16 0,20 0,28 0,18

Άνοιξη 0,16 0,24 0,27 0,23

Φθινόπωρο 0,21 0,20 0,35 0,27

Υψηλότερη βιοποικιλότητα στα χειλόποδα εµφανίζουν οι σταθµοί των Αρµένων και της

Κράπης στο σύνολο των δειγµατοληψιών. Στο σταθµό της Κράπης υπάρχει η υψηλότερη

87

More magazines by this user
Similar magazines