Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

βιοποικιλότητα κατά τη διάρκεια της Άνοιξης, καθώς προσφέρει ενδιαιτήµατα για όλους

τους οργανισµούς η σάρα. Επίσης είναι πιθανό να οφείλεται και σε εξόδους για τροφή

και ζευγάρωµα µετά τη δύσκολη περίοδο του χειµώνα. Κατά το φθινόπωρο υψηλότερη

βιοποικιλότητα εµφανίζει ο σταθµός των Αρµένων , καθώς στην Κράπη την περίοδο

αυτή οι συνθήκες γίνονται όλο και πιο δύσκολες λόγω της έλευσης του χειµώνα και ο

σταθµός των Αρµένων είναι χαµηλότερου υψοµέτρου από όλους. Επίσης ο θόλος είναι

αρκετά πυκνός, ώστε τα καιρικά φαινόµενα, όπως έντονη βροχόπτωση ή δυνατός άνεµος

εξασθενούν.

Ο δείκτης ισοδιανοµής (J) παρουσιάζεται µε µικρότερη τιµή, τόσο στο σύνολο των

δειγµατοληψιών, όσο και κατά την περίοδο της Άνοιξης, στο σταθµό των Αρµένων. Η

ανισοκατανοµή αυτή οφείλεται στο µεγάλο ποσοστό εµφάνισης του λιθοβιόµορφου

Lithobius nigripalpis. Κατά το φθινόπωρο µεγαλύτερη ανισοκατανοµή εµφανίζεται στον

Κάστελο, όπου το Eupolybothrus litoralis υπερισχύει έναντι του Lithobius nigripalpis. Η

Κράπη εµφανίζεται πιο ισοκατανεµηµένη σε σύγκριση µε τους τρεις σταθµούς.

88

More magazines by this user
Similar magazines