Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

14 Στάθη Ι., 1998. Κατανοµή των σκορπιών στην Κεντρική και Ανατολική Μεσόγειο και

στοιχεία ιοκολογίας των σκορπιών της Κρήτης. Μεταπτυχική διτριβή. Τµήµα

Βιολογίας. Πανεπηστήµιο Κρήτης.

15 Jones, D., 1983. The country life guide to spiders of Βritain and Northen Europe.

16 Καραµαούνα, Μ., 1987. Οικολογία των διπλοπόδων σε µεσογειακούς βιότοπους

κωνοφόρων της νότιας Ελλάδας. ∆ιδακτορική διατριβή Παν/µιο Αθηνών. Σελ. 1-7.

17 Kevan, D.K. McE., 1962. Soil animals. Philosophical Library, New York, xv + 237

pp.

18 Koeppen, W. and Geiger, R., 1930. Handbuch derKlimatologie. Borntraeger,

Berlin.

19 Κολλάρος, ∆., Κασαπίδης, Π., Στάθη, Ι., 2001. Εργαστηριακές Ασκήσεις Γενικής

Οικολογίας. Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Σελ. 21-26, 52-55.

20 Καπετανάκης, Ε., 1994. Γεωργική Εντοµολογία, Σηµειώσεις. Τ.Ε.Ι. Κρήτης.

21 Lozek, V., 1962. Ιn. "Progress in Soi1 Zoology" (P.W. Murphy, E.d.),pp 334- 342.

Butterworths, London.

22 Mason, C.F., 1970. Geologia, 4: 358-373.

23 Mitrakos, Κ., 1982. Winter low temperatures in meditrranean-type ecosystems. Ecol.

medit., 8(1/2): 95-102.

24 Μυλωνάς, Μ., 1982. Μελέτη πάνω στη Ζωογεωγραφία και Οικολογία των χερσαίων

µαλακίων των Κυκλάδων. ∆ιδακτορική διατριβή. Παν/µιο Αθηνών. Σελ. 31-37.

25 NahaI, Ι., 1981. The Mediterranean c1imate from biological viewpoint. 10:

Ecosystems of the World, 11. Elsevier Scientific Publishing Company: 63-86.

26 Παράσχη, Λ., 1988. Μελέτη των Αραχνών σε Οικοσυστήµατα Μακκίας της Νότιας

Ελλάδας (Ηπειρωτικό-Νησιωτικό). ∆ιδακτορική διατριβή. Παν/µιο Αθηνών σελ 3-53,

173-176, 205-208.

27 Poinsot-Balaguer, Ν., 1971. Ethologie de quelques especes de Collemboles

Istomides de Provence. Ann. Univ. Prov., 45: 33-53.

28 Poinsot-Balaguer, Ν., 1974. Comportement de Certains Collemboles dans les

biotypes xeriques mediterraneens : un nouveau cas d'anhydrobiose. C.R. Acad. Sci.

Paris, 278: 2213-2215.

90

More magazines by this user
Similar magazines