Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

29 Poinsot-Balaguer, Ν., 1976. Dynamique des communicautes de Collemboles en

mi1ieu xerique mediterraneen Pedobiologia, 16: 1-17.

30 Polis, G.A., 1990. The biology of Scorpions. Stanford, California: Stanford

University Press. pp 587

31 QuereI, Ρ. & Barbero, Μ. 1982. Definition and Characterization of Mediterranean-

type ecosystems. Ecol. Medit. 8(1/2): 15-29.

32 Σηµαιάκης, Σ., 2001. Μελέτη της συστηµαστικής, της κατανοµής και της φαινολολίας

των χειλοπόδων της Κρήτης µε έµφαση στα αλπικά οικοσυστήµατα των ορεινών όγκων

του νησιού – Μεταπτυχιακή διατριβή. Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Κρήτης. Σελ.

4

33 Sfenthourakis, S., 1996. The species-area relationship of terestrial isopods (Isopoda:

Oniscidae) from the Aegean Archipelago (Greece): Α comparative study. Global

Ecol. Biogeogr. Lett., 5 (3).

34 Τζανακάκης, Μ.Ε., 1995. Εντοµολογία. University Studio Press. Θεσσαλονίκη. Σελ.

501.

35 Τριχάς, Α., 1996. Οικολογία και Βιογεωγραφία των εδαφικών κολεοπτέρων στο νότιο

Αιγαίο. ∆ιδακτορική διατριβή. Παν/µιο Κρήτης σελ 14-15, 35-47, 123- 136, 290-298.

36Vannier, G., 1970. Reactions des Microarthropodes aux variations de l'etat hydriques

relatives a l' extraction des Arthropodes du sol. Editions du Centre National de la

Recherche Scientifique (C.N.R.S.), Paris, 319.

37 WalIwork, J.A., 1970. Ecology of soil animals. McGraw Hill. pp. 283.

38 WalIwork, J.A., 1976. The distribution and diversity of soi1 fauna. Academic Press,

pp. 355.

39 Wood, T.G., 1971. The distribution and abundance of Folsomides deserticola Wood

(Col1embola, Isotomidae) and other microarthropods In arid and semiarid solids in

southern Australia, with a note on nematode populations. Pedobiologia, 11: 446-468

40 Χατζακη, Μ., 2003. Η εδαφική αραχνοπανίδα της Κρήτης (οικογένεια Gnaphosidae)

: Συστηµατική, Οικολογία και Βιογεογραφία – ∆ιδακτορική ∆ιατριβή. Τµήµα

Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Κρήτης

91

More magazines by this user
Similar magazines