me da Tqven erTad SevZlebT da arCevnebiT SevcvliT am ...

saertogazeti.files.wordpress.com

me da Tqven erTad SevZlebT da arCevnebiT SevcvliT am ...

24 saerTo gazeTi #34 (218), 8-14.VIII, 2012 w.

mogzauroba samSobloSi

amaRlebis mtredebi

tye-jjaavaaxeTSi mogzaaurobaa isev CrdiloeTidaan,

taabaawyuris tbis mimdebaare teritoriidaan

undaa daaviwyoT, oRond aamjeraad baaraaleTiswylis

maarcxenaa saanaapiros CaamovyveT.

aaq pirveli sofeliaa boJaano. toponim

boJaanos waarmomaavlobaa daauzustebeliaa. igi tye-javaxeTi

aan saabaaJo-ggaamSvebi punqtisgaan undaa momdinaareobdes,

aan cxvris daaumuSaavebeli tyaavisgaan _ buJuJidaan.

rodis daaaarsdaa es sofeli, daaudgeneliaa, saaistorio wyaaroebiT

ki, (``cxovrebaa mefeT-mmefisaa daaviTisi~) pirvelaad XII

saaukunidaan daasturdebaa.

...1123 wlis 20 agvistoa. daviT

aRmaSenebeli, romelsac ukve dabrunebuli

aqvs mTeli qvemo qarTli,

javaxeTi, kola, karnifori da

basiani, boJanoSi movida. aq mas

daxvdnen somxeTidan mosuli `mwignobarni

anelTa (aniselTa _ g.q.)

TavadTani da moaxsenes mocema qalaqisa

da cixeTa boJanos wyaroTa

zeda mdgomsa~. es imas niSnavs, rom

gawamebuli somxebi daviTs Txovdnen,

oRond ki Turq-selCukebi gagviyare

qveynidan da mzad varT anisi

da danarCeni somxeTi Tqven SemogavedroTo.

ratom unda aerCiaT Sesaxvedrad

es adgili? SesaZloa, imitom,

rom aq _ saqarTvelos teritoriaze,

damatebiTi sabaJo iyo, aseT

punqtSi ki daviTisgan waxalisebuli

somexi vaWrebis mcire dasaxlebis

arseboba gamoricxuli ar iqneboda.

amdenad, anisidan mosul el-

Cebs erTgvar Sinaur garemoSi unda

egrZnoT Tavi.

boJanos wyaroebis adgilsamyofeli

profesor devi berZeniSvilisgan

vicodiT da mis misagnebad

boJanoeli somxebis daxmareba ar

dagvWirvebia. soflidan samxreT-aRmosavleTiT,

mTaze raRac nageboba

ikiTxeba da iqiT miveSurebiT. Sua

gzaze kidev erT, koSkis msgavs nangrevs

vxedavT Soridan da amitom

Tavdapirvelad mis sanaxavad vCerdebiT.

zed rom wavadeqiT, daqceuli

eklesiis naSTi _ misi aRmosavleTis

kedeli aRmoCnda. eklesia

sakmaod mozrdili, Tlili qviT nagebi

Senoba yofila da axla, rogorc

xuroTmoZRvruli Zegli, ganadgurebulia.

am adgils leknari

hqvia da adre, albaT sofelic arsebobda.

es toponimi eTnos lekebisgan

ki ar aris nawarmoebi, aramed

xis erT-erTi jiSisgan _ lekisgan.

... gzas ganvagrZobT da maRla

viwevT. gamoCnda ori mcire tba,

romelic sinamdvileSi ori datborili

wyaroa. swored es aris bo-

Janos wyaroebi. mTis Txemze arsebuli

nageboba aqedan Sors aRaraa.

rogorc irkveva, daviT aRmaSeneblis

karvebis naalagarze XII saukuneSi

sakmaod mozrdili saydari

augiaT, romelic, erTi mcire warweris

Tanaxmad, ioane naTlismcemlis

saxelobisa yofila. naeklesiaris

xilva aRSfoTebasa da gaognebas

iwvevs.

nafuZaris fragmentebidan dgindeba,

rom eklesias Sverili absidi

da sammxrivi minaSenebi hqonia. misi

saerTo zoma 14,5X13,5 metri yofi-

la da arc CuqurTmebi hklebia.

boJanos da, albaT sxva mimdebare

somxuri soflebis mosaxleobas

taZari ise `aRudgenia~, rom axla

sayaraulos ufro hgavs. salocavad

datovebulia mxolod sakurTxevlis

absidi, romelic dasavleTidan

Cveulebrivi kar-fanjriani kedliT

dauxuravT. am izolirebul, gadaxurul

nawilSi ramdenime Zveli

samkauliani qva CamourigebiaT. eklesiis

danarCeni nawili (centraluri

darbazis mTeli are). Ria da-

utovebiaT 2-3 metris simaRlis

kedlebis doneze da somxur yaidaze

salocavis winkarad (mcire

ezod) uqceviaT. kedlebis kuTxeeb-

Si Zveli saflavis qvis verZebia

Semodgmuli. erTi sityviT, Cvens

winaSea gaugebari epoqis gaugebari

nageboba, romelsac xuroTmoZRvrebasTan

aranairi kavSiri ar aqvs.

amas aborigeni qarTveli an Tundac

Zvelad mkvidri somexi arafriT ar

izamda. qarTvelTa da somexTa saukunovani

mezoblobisa da Tanadgo-

kaWios eklesia da misi

erT-erTi imposti

mis es wminda alagi, rogorc Cans,

XIX saukuneSi aq dasaxlebuli

mcireazieli armenebisTvis Zvirad

ar fasobs.

... vdgavar naeklesiarTan da

vixseneb:

1123 wlis 23 agvistos aq, bo-

JanoSi daviT mefis daZaxilze didi

laSqari Seikriba: `mesamesa dResa

samoci aTasi mxedari win udga

(daviTs _ g.q.). waremarTa da vi-

Tarca miiwia, mesame dResa aiRo qalaqi

anisi da cixeni misni uWirvelad

da sofelni da qveyanani mimdgomi

anisisani~. amis mere anisis

did taZarSi `berZenTa asulsa, dedufal

katronites... mefeman samgzis

saflavsa CasZaxa _ gixaroden

Sen, wmidao dedofalo, rameTu ixsna

RmerTman saydari Seni usjulo-

Ta xelTagan!~

... boJanoSi vbrundebiT da baraleTiswylis

marcxena sanapiros movuyvebiT

daRma. kaWioSi SevdivarT.

aq mosaxle somxebs misTvis gajo

boJanos gadakeTebuli eklesia da leknaris eklesiis SemorCenili fragmenti

daurqmeviaT. .patara sofelSi qar-

TvelTa saxlobis droidan mxolod

IX-X saukuneebis eklesia dgas. igi

XI saukuneSi ganuaxlebiaT da

Tlili qvis perangiT SeumosavT.

Zveli naSenebidan CrdiloeTis

fleTili qvis kedelia moRweuli.

saydars kamarebi morRveuli aqvs.

aRmosavleTisa da dasavleTis sarkmlebis

mosarTav Tasmebs Tu ar miviRebT

mxedvelobaSi, kedlebi

usamkauloa. usiamo gancdas iwvevs

darbazSi, CrdiloeT kedelTan aRmarTul

svetze Semodebuli axal-

Sewiruli cxvris Tavi. umRvdlod,

rwmenaSelaxul mosaxleobas taZari

lamis warmarTul sazoravad gauxdia.

kaWios samxreTiT nasoflari

sirgvaa, sadac XVI saukunis bolos,

`gurjistanis vilaieTis didi

davTris~ Tanaxmad, oTxi qarTuli

ojaxi cxovrobda, erT cida sofels,

Turme, 2 wisqvili hqonia.

Cveni megzuri, koTelieli emzar

xuciSvili gveubneba: ufrosebisgan

gamigia, rom tyian javaxeTSi sauke-

Teso xorbals swored aq iwevdnen

da sakmaod kargad cxovrobdnen.

sirgvis nasaxlaris kvali axlac

SeiZleba gavarkvioT barale-

Tiswylis napirze, iq, sadac koxta

eklesia dgas. igi sigrZeSi 5 metria,

siganeSi ki sul raRac 4,3

metri. Tu imasac gaviTvaliswinebT,

rom kedlebis sisqe TiTqmis 1 metria,

maSin iolad mivxvdebiT, SigniT

ra siviwovea. saydari nagebia

uxeSad damuSavebuli kldis lodebiT,

romelTac konstruqciul nawilebSi

granitis Tlili kvadrebi

enacvleba, aqvs ori _ samxreTisa

da aRmosavleTis sarkmeli, magram

es ukanaskneli sanaxevrod amouqolavT

somxebs, romelTac ganaTebuli

sakurTxeveli ar uyvarT. maT

mierve Zalian amaRlebulia sakur-

Txevlis iatakis done, xolo iqve

feradi WinWebi _ warmarTuli sakadrisebia

mibneuli. yvelaze gulsatkeni

is aris, rom VII-VIII saukuneebis

am Zegls

samxreTis fasadi

aqvs xelyofili. nalisebrimoyvanilobis

karis lunetis

siRrmeSi Casmuli

e.w. bolonuri jvris

qveviT amotexili da

waSlilia warwera,

romelic saintereso

istoriuli sabuTi

unda yofiliyo.

taZridan dasavleTiT,

daaxloebiT

300 metrSi, mcire

axalnageb galavanSi

aRmarTulia stela,

romelic, SesaZloa,

yvelze maRalic kia

mTel javaxeTSi. igi

erTiani qvisganaa ga-

sirgvis eklesia, stela da

stelis bazisi

mokveTili. qvajvarTan erTi somxuri

ojaxia amosuli. cxvris xorci,

basturma, tkbileuli da wiTeli

Rvino amoutaniaT. patara biWs

mxarze mtredi azis, Camoiyvans da

gaafrens xolme. ifrens mtredi,

ifrens da isev mxarze daajdeba

biWs. Cans kargad hyavs gawvrTnili.

_ aq amaRleba dRes viciT xolme

Sekreba, _ ambobs Cveni megzuri

emzar xuciSvili, _ qarTvelebTan

erTad somxebic modian, caSi mtredebs

vuSvebT. axla ver gamigia, ra

xdeba. waval gavigeb.

aq ucvlelad unda movitano is

legenda, romelic sirgvis amaRlebis

jvarTan dakavSirebiT krebul

`javaxeTSia~ Setanili: `sveti 7

Zma javaxs walkaSi mouparavs da

malulad javaxeTSi wamouRia. sirgvis

mindorze Zmebs dausveniaT da

dauZiniaT. roca gauRviZiaT, sveti

adgilidan veRar dauZravT. uTqvamT,

albaT daRlilebi varT da

qvis aweva ver SevZeliTo, isev daviZinoT

da mere waviRoTo. ZilSi

maT angelozi gamocxadebiaT, romelsac

uTqvams _ svetis bina aq

aris da aqve aRmarTeTo. Zmebi asec

moqceulan. SemdgomSi es sveti qariSxals

wauqcevia, avazakebs oqros

jvari mouparavT, rasac mohyolia

didi gvalva. saqoneli da mosavali

iRupeboda. 3 weliwadi sofeli

SimSiliT wydeboda. erT mosaxles

sizmriT Seutyvia, saqmes

mxolod svetis wamoyeneba da dadgma

uSveliso. qvis aRsamarTad mTeli

kuTxe daZrula, mogrovili fuliT

3 xari uyidiaT da dauklavT.

imave dRes kokispiruli wvima mosula

da mosavalic didi miuRiaT.

amitomac amaRlebas mlocvelebi am

jvars SesTxoven Wirnaxulis karg

mosavals, ojaxisa da saqonlis gamravlebas~.

aris mosazreba, rom nasoflaris

saxelwodeba `sirgva~

ufro Zvel `sirqvas~ Caenacvla,

romelic ori sityvis kompozitia:

siri (Citi) da qva. toponimis amgvari

axsna, aRwerili tradiciidan

gamomdinare (qvis svetTan mtredebis

afrena), savsebiT realuria.

... amasobaSi emzari brundeba da

momlocvel somexTa naTqvams gvacnobs

_ amaRlebas aq ar viyaviT da

gvaswavles sulTmofenobis meore

dRes Tu aafrenT mtredebs, isic

kargi iqnebao.

gela qoqiaSvili

avtoris fotoebi

More magazines by this user
Similar magazines