ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ - TopReferat

topreferat.znate.ru

ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ - TopReferat

160

October

2010

Davids Shield Inc.

Âíèìàíèå! ×èòàéòå íàñ íà ñàéòå

www.davidsshield.net

saqarTvelos ebraelebis Temis gazeTi Ãàçåòà îáùèíû åâðeåâ èç Ãðóçèè

ÎÑÅÍÜ Â ÍÜÞ-ÉÎÐÊÅ


2 daviTis fari

Íó âîò, ïðàâà ïîëèöåéñêèõ ðàñøèðèëèñü.

Òåïåðü çàêîí ðàçðåøàåò èì "ïðèîñòàíîâêó è

ïîâåðõíîñòíóþ ïðîâåðêó" íà îñíîâå "ðàçóìíîãî

ïîäîçðåíèÿ" â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ,

áåç êàêîãî-ëèáî ðàçðåøåíèÿ ñóäà èëè

ïðîêóðàòóðû. Ïðè ýòîì, ñðîê ïðèîñòàíîâêè

äîëæåí áûòü òàêæå "ðàçóìíûì" - äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ

èëè èñêëþ÷åíèÿ "ðàçóìíîãî ïîäîçðåíèÿ".

Ïàðëàìåíò óæå ïðèíÿë â òðåòüåì

÷òåíèè ñîîòâåòñòâóþùèå çàêîíîäàòåëüíûå

èçìåíåíèÿ. Ïðè÷åì, ïàðëàìåíòñêîå áîëüøèíñòâî

ïîñ÷èòàëî èõ ïðîñòî òåõíè÷åñêîé

ïîïðàâêîé â çàêîí "Î ïîëèöèè". Íî åùå äî

ýòîãî, âî âðåìÿ îáñóæäåíèÿ, íîâøåñòâî âûçâàëî

îáåñïîêîåííîñòü ïàðëàìåíòñêîãî

ìåíüøèíñòâà è ïðàâîçàùèòíûõ îðãàíèçàöèé.

 ÷åì æå äåëî? "Ïðèîñòàíîâèâ" ëþáîãî

÷åëîâåêà ïî "ðàçóìíîìó ïîäîçðåíèþ", ñîòðóäíèê

ïîëèöèè îáÿçàí îçíàêîìèòü çàäåðæàííîãî

ñî ñâîåé ëè÷íîñòüþ, ïðåäñòàâèòü

äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ, è

ðàçúÿñíèòü ïðàâî çàêîííîñòè ïðèîñòàíîâêè

è îáæàëîâàíèÿ îáîñíîâàíèÿ". Ýòî õîðîøî,

"ïðèîñòàíîâëåííûé" äîëæåí çíàòü, ÷òî ïðîèñõîäèò,

è ñ êåì îí èìååò äåëî. Íî äëÿ îáåñïå÷åíèÿ

ñîáñòâåííîé áåçîïàñíîñòè, îïÿòüòàêè,

ïðè "ðàçóìíîì ïîäîçðåíèè", ïîëèöåéñêèé

èìååò ïðàâî "îñóùåñòâèòü ïîâåðõíîñòíûé

îñìîòð îäåæäû çàäåðæàííîãî ëèöà". Íî

ýòî åùå íå ñ÷èòàåòñÿ îáûñêîì - ïðîñòî ïîâåðõíîñòíûé

îñìîòð. È åñëè â õîäå åãî "âîçíèêëè

îñíîâàíèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ îáûñêà,

óïîëíîìî÷åííîå äîëæíîñòíîå ëèöî ïðîâîäèò

îáûñê". Íó à ÷òî ãðàæäàíèí, êîòîðîãî îñ-

òàíîâèëè, ïîâåðõíîñòíî îñìîòðåëè, à ïîòîì

îáûñêàëè? "Ëèöî ñ ïðèîñòàíîâëåííûì ïðàâîì

ïåðåäâèæåíèÿ èìååò ïðàâî â òå÷åíèå 5òè

äíåé ñ ìîìåíòà ïðèîñòàíîâëåíèÿ è ïîâåðõíîñòíîé

ïðîâåðêè îïðîòåñòîâàòü â ñóäå èõ

çàêîííîñòü è îáîñíîâàííîñòü è ïîòðåáîâàòü

äåíåæíóþ êîìïåíñàöèþ çà íåçàêîííîå

èëè/è íåîáîñíîâàííîå ïðèîñòàíîâëåíèå

ïðàâà íà ïåðåäâèæåíèå". Âîò

òàê. Àâòîðû çàêîíîïðîåêòà èç

ïðàâÿùåé ïàðòèè îáîñíîâàëè

ïðèíÿòèå èçìåíåíèé íåîáõîäèìîñòüþ

îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè

è çàùèòû æèçíè ïîëèöåéñêèõ.

Íàâåðíîå, "ïðèîñòàíîâëåííûå

ëèöà" âñå ÷àùå è ÷àùå

íàïàäàþò íà ïðàâîîõðàíèòåëåé,

ïðÿ÷à îðóæèå â îäåæäå.

 ðàçúÿñíèòåëüíîé êàðòî÷êå çàêîíîïðîåêòà

ïðèâîäèòñÿ åùå

îäíà "öåëåñîîáðàçíîñòü ïîïðàâêè".

Äëÿ ïðîâåäåíèÿ îáûñêà

íåîáõîäèìî ðåøåíèå ñóäà èëè,

ïðè íåîòëîæíîé íåîáõîäèìîñòè, ñîîòâåòñòâóþùåå

ïîñòàíîâëåíèå ïðîêóðîðà, à â õîäå

ïîâåðõíîñòíîãî îñìîòðà íåîáõîäèìîñòè

â ïîäîáíîì äîêóìåíòå íåò. Ïðè îáûñêå èñïîëüçóåòñÿ

áîëåå âûñîêèé ñòàíäàðò - îáîñíîâàííîå

ïîäîçðåíèå, à îñíîâàíèåì äëÿ îñòàíîâêè

ãðàæäàíèíà ìîæåò ñòàòü ëèøü "ðàçóìíîå

ïîäîçðåíèå". Óÿñíèëè? À âîò ïðîòèâíèêè

ïîïðàâîê ñ÷èòàþò, ÷òî ýòî äàåò âîçìîæíîñòü

"ïðîÿâëåíèÿ ñàìîâîëüíîñòè è çëîíàìåðåííîãî

èñïîëüçîâàíèÿ âëàñòè ñî ñòîðî-

íû ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ". Âû óæ

ïðîñòèòå çà ñòîëü ñóêîííûé ÿçûê è ïîâòîðåíèå

ñëîâà "ðàçóìíûé", íî ýòî - èìåííî òà

"ïåñíÿ", èç êîòîðîé ñëîâà íå âûêèíåøü.

Íó, à òåïåðü - êîíêðåòíûå îïàñåíèÿ òåõ,

êòî íå ñîãëàñåí. Çâó÷àò îíè óæå â áîëåå óäîáîâàðèìûõ

ôîðìóëèðîâêàõ. Îïïîçèöèîííûé

äåïóòàò Ãèÿ Öàãàðåèøâèëè: "Åñëè âû

óâèäèòå ïðèñòàâëåííîãî ê ñòåíêå ãðàæäàíèíà

è ïîëèöåéñêîãî, îáûñêèâàþùåãî åãî, òî

çíàéòå, ÷òî èäåò ïðîâåðêà, âî âðåìÿ êîòîðîé

â êàðìàíå çàäåðæàííîãî ìîãóò îêàçàòüñÿ

äâå òàáëåòêè "ñóáîòåêñà", 5 ãðàìì ãåðîèíà, 3

ãðàììà ìàðèõóàíû è òàê äàëåå". Íó, ýòî óæå

ñîâñåì ìðà÷íî. Ëèäåð "Íàøåé Ãðóçèè - ñâîáîäíûõ

äåìîêðàòîâ" Èðàêëèé Àëàñàíèÿ: "Ó

ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ è òàê ìíîãî

ïðàâ. Íóæíî, íàïðîòèâ, ñîêðàòèòü ïîëíîìî-

÷èÿ ïîëèöèè, óñòàíîâèòü äëÿ íåå îãðàíè÷è-

#160 October, 2010

ÃÅÎÐÃÈÅÂÑÊÈÉ ÒÐÀÊÒÀÒ È ÊËÎÓÍÛ ÎÒ ÈÑÒÎÐÈÈ

Íåäàâíî â òáèëèññêîì îôèñå "ÐÈÀ Íîâîñòè"

ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ èíôîðìàöèîííîãî

æóðíàëà, íà ñòðàíèöàõ êîòîðîãî áûëè

ðàçìåùåíû ïîëíûå - ãðóçèíñêàÿ è ðóññêàÿ

âåðñèè - "Äîãîâîðà î ïîêðîâèòåëüñòâå è âåðõîâíîé

âëàñòè Ðîññèéñêîé èìïåðèè ñ öàðåì

Êàðòëè-Êàõåòè Èðàêëèåì II"

Äîãîâîð, ïîäïèñàííûé 24 èþëÿ (4 àâãóñòà)

1783 ãîäà â âîåííîé êðåïîñòè Ãåîðãèåâñê

íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå, èçâåñòåí íûíå øèðîêîé

îáùåñòâåííîñòè ïîä íàçâàíèåì Ãåîðãèåâñêîãî

òðàêòàòà. Íà îñíîâàíèè ýòîãî òðàêòàòà,

òàê çàïèñàíî â Äîãîâîðå, Êàðòëè-Êàõåòèíñêîå

öàðñòâî ïåðåõîäèëî ïîä ïîêðîâèòåëüñòâî

Ðîññèéñêîé èìïåðèè.

 ýòèõ âñòóïèòåëüíûõ ñòðîêàõ îñòàåòñÿ

åùå ñêàçàòü, ÷òî èçäàíèå æóðíàëà, îçàãëàâëåííîãî

"Ëèöî êëÿòâû - Ãåîðãèåâñêèé òðàêòàò",

âçÿëî íà ñåáÿ "Îáùåñòâî Èðàêëèÿ II".

Ñïåøèì íàïîìíèòü è î òîì, ÷òî ýòà îáùåñòâåííàÿ

îðãàíèçàöèÿ âûñòóïàåò çà âîññòàíîâëåíèå

äîáðîñîñåäñêèõ îòíîøåíèé ñ åäèíîâåðíîé

Ðîññèåé. Îíî æå îðãàíèçîâàëî

ïðåçåíòàöèþ èçäàíèÿ, ïðèóðî÷åííîãî ê 227

ãîäîâùèíå ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîêóìåíòà.

Íà ïðåçåíòàöèþ ïðèøëè îáùåñòâåííûå è

ïîëèòè÷åñêèå äåÿòåëè, ïðåäñòàâèòåëè íàöèîíàëüíûõ

ìåíüøèíñòâ Ãðóçèè, æóðíàëèñòû

âåäóùèõ èçäàíèé ñòðàíû.

Îòêðûâàÿ åå, ïðåäñåäàòåëü Îáùåñòâà

Èðàêëèÿ II Àð÷èë ×êîèäçå ãîâîðèë î òîì, ÷òî

èñòîðèÿ, ê ñîæàëåíèþ, íå îòíîñèòñÿ ê ÷èñëó

òî÷íûõ íàóê. Èçìåí÷èâîñòü âðåìåíè è ïîëèòè÷åñêîé

êîíúþíêòóðû íåðåäêî ïðèâîäÿò ê

èçìåíåíèþ ñóòè òåõ èëè èíûõ ïîëèòè÷åñêèõ

ñîáûòèé, ê ñìûñëîâîìó èçâðàùåíèþ èõ ñîäåðæàíèÿ

â óãîäó òåõ èëè èíûõ âëàñòâóþùèõ

âðåìåíùèêîâ.

Ýòî â óãîäó èì, íåèçëå÷èìî áîëüíûì íåäóãîì

ðóñîôîáèè, èíûå èç íàøèõ, ñ ïîçâîëåíèÿ

ñêàçàòü, èñòîðèêîâ òèïà íåêîåãî Ìàñõàðàøâèëè,

âèòèéñòâóþò òåïåðü î òîì, ÷òî

òðàêòàò, ìîë, ñòàë ïîâîäîì äëÿ îêêóïàöèè

Ãðóçèè Ðîññèåé. Ïîäîáíûå èçìûøëåíèÿ, èçðåêàåìûå

äîìîðîùåííûìè êëîóíàìè îò èñòîðèè,

ñòàëè äëÿ ÷åñòíûõ ãðàæäàí ñòðàíû

îáðàçöîì íåïðèêðûòîãî ëàêåéñòâà, ïðèìåðîì

ïðèñïîñîáëÿåìîñòè ê ïîæåëàíèÿì ðåæèìà

Ñààêàøâèëè.

Ýòà ìûñëü íàøëà ïðîäîëæåíèå â âûñòóïëåíèè

ïðåäñåäàòåëÿ Òáèëèññêîãî ôèëèàëà

Âñåìèðíîãî Êîíãðåññà íàðîäîâ Ãðóçèè ãîñïîæè

Íàíû Äæàïàðèäçå.

- Îáúÿâëÿÿ òðàêòàò åäâà ëè íå ñèìâîëîì

âñåõ íûíåøíèõ áåäñòâèé Ãðóçèè, - ñêàçàëà

îíà, - ìíîãèå ïî÷åìó-òî

çàáûâàþò, ÷òî ïðåæäå,

÷åì ïðîñèòü ïîêðîâèòåëüñòâà

Ðîññèè, Èðàêëèé Âòîðîé

íåîäíîêðàòíî ïûòàëñÿ

îáðàòèòü âíèìàíèå Åâðîïû

íà Ãðóçèþ, ïðåäëàãàë

ìíîãî èíòåðåñíûõ

ïðîåêòîâ äëÿ ðàçâèòèÿ

òîðãîâëè íà òåððèòîðèè

Êàðòëè-Êàõåòè. Íî âñå ýòè

ïîïûòêè îêàçàëèñü òùåòíûìè.

Îñòàâàëîñü ñäåëàòü

âûáîð ìåæäó Òóðöèåé,

Èðàíîì è Ðîññèåé,

èáî â îäèíî÷êó ñòðàíà íå

ìîãëà ïðîòèâîñòîÿòü ðàçîðèòåëüíûìíàøåñòâèÿì.

È âïîëíå îáúÿñíèìî,

÷òî âûáîð Ãðóçèÿ ñäåëàëà

â ïîëüçó åäèíîâåðíîé Ðîññèè. Âîò ïðîòèâ

ýòîãî åäèíñòâåííî âîçìîæíîãî ðåøåíèÿ óñëóæëèâî

äåðóò ãëîòêè ïîäêàáëó÷íûå ëåòîïèñöû

ïðåçèäåíòà.

Ìåæäó òåì óæå â XIX âåêå ìíîãèå åâðîïåéñêèå

äèïëîìàòû îòìå÷àëè, ÷òî óêàçàííûé

äîãîâîð èìåë îãðîìíîå ïîçèòèâíîå çíà-

÷åíèå äëÿ ñïàñåíèÿ ãðóçèíñêîãî íàðîäà.

 ïîäòâåðæäåíèå ýòèõ ñëîâ ìîãó ïðèâåñòè

èìåíà Ð. Êåð-Ïîòòåðà, Ø. Ãàìáó, Ä. Àìåðà,

Ã. Äîäñîí, Ð. Ëåéëà è äðóãèõ.

- Ñ÷èòàþ íåäîïóñòèìîé è ãèáåëüíîé äëÿ

ñòðàíû íàãíåòàíèå çëîáíîé àíòèðîññèéñêîé

èñòåðèè. Ïåðåéäÿ â ãåíåòè÷åñêóþ ïàìÿòü è

íåçðåëûå ìîëîäûå äóøè, îíà ñïîñîáíà

îêîí÷àòåëüíî ïîðóøèòü ñâÿçóþùèå ìîñòû

íàøåé èñòîðè÷åñêîé îáùíîñòè.  ðàçãîâîðå

î çíà÷åíèè òðàêòàòà â ñóäüáå íàøåé Ðîäèíû,

ìíå âñïîìèíàåòñÿ è òî, ÷òî ìíîãèå ëó÷øèå

óìû Ãðóçèè ïîëó÷èëè îáðàçîâàíèå â

ðîññèéñêèõ óíèâåðñèòåòàõ, âåðíóâøèñü íà

ðîäèíó íîñèòåëÿìè ïåðåäîâûõ èäåé ñâîåãî

âðåìåíè, - òàêîâî ïðîçâó÷àâøåå íà ïðåçåí-

òàöèè ìíåíèå çàìå÷àòåëüíîãî æóðíàëèñòà

Ãóðàìà Ãîãèøâèëè, çàìåñòèòåëÿ ðåäàêòîðà

ãàçåòû "Ðåñïóáëèêà Ãðóçèÿ".

Æåñòêî ïðîøåëñÿ ïî íîâîÿâëåííûì "÷èñòèëüùèêàì"

èñòîðèè ïðåäñåäàòåëü Àññîöèàöèè

ðóññêîÿçû÷íûõ æóðíàëèñòîâ, ðåäàêòîð

ãàçåòû "Ìíîãîíàöèîíàëüíàÿ

Ãðóçèÿ" Ìèõàèë Àéäèíîâ.

- Ê ñîæàëåíèþ, íàøà íîâåéøàÿ

èñòîðèÿ âñå áîëüøå

óïîäîáëÿåòñÿ ïðîäàæíîé

äåâêå, - ñêàçàë îðàòîð.

- Çà ïîñëåäíèå 20 ëåò ó íàñ

áûëî èçäàíî 4 ó÷åáíèêà

èñòîðèè. È êàæäûé èç íèõ

áûë ñâîåîáðàçíûì ïîäíîøåíèåì

ïðè âñòóïëåíèè íà

"òðîí" î÷åðåäíîãî "âåíöåíîñöà",

èáî ÿâëÿåò ñîáîé

òðóä âî ñëàâó âçîøåäøåãî.

"Ãåîðãèåâñêèé òðàêòàò"

ñòàë â òîò äåíü, ïî ñóòè,

ïîâîäîì äëÿ òðóäíûõ ðàçìûøëåíèé

î íàñòîÿùåì è

áóäóùåì ðîññèéñêî-ãðóçèíñêèõ

ìåæãîñóäàðñòâåííûõ îòíîøåíèé, â

óëó÷øåíèè êîòîðûõ, âîïðåêè óñòàíîâêå ãëàâíîãî

"ãóðó" ñòðàíû, çàèíòåðåñîâàíî ïîäàâëÿþùåå

áîëüøèíñòâî â Ãðóçèè. Íå ÿâëÿþñü

èñêëþ÷åíèåì è ñàì ÿ, èáî â Ðîññèè ó ìåíÿ

íåìàëî äðóçåé, â òîì ÷èñëå è áëèçêèõ

ðîäñòâåííèêîâ, îò êîòîðûõ î÷åíü íå õîòåëîñü

áû îòäàëÿòüñÿ. È ýòî áûëî åùå îäíîé

ïðè÷èíîé, ïî êîòîðîé ñîãëàñèëñÿ âûñòóïèòü

íà ïðåçåíòàöèè. Äà, íî î ÷åì ãîâîðèòü, ÷åì

ìîãó ïîäêðåïèòü ñâîå ïëîõî ñêðûâàåìîå æåëàíèå?

Ñïàñèáî ïàìÿòè, âûðó÷èëà.

Îäíàæäû, áûëî ýòî â íà÷àëå 2000-õ, ìíå

â áûòíîñòü ðóêîâîäèòåëåì âîèíñêîé òåëåâèçèîííîé

ïðîãðàììû, äîâåëîñü ïîáûâàòü íà

íàòîâñêîì ñåìèíàðå â Áðþññåëå. Âñïîìíèëîñü,

êàê ïîñëå îäíîé èç ïëàíîâûõ áåñåä,

ñïðîñèë ðóêîâîäèòåëÿ: à ÷òî ïîñîâåòóåòå

íàì, ãðóçèíàì, êàê ïîáûñòðåå âûáðàòüñÿ èç

ïîñòðåâîëþöèîííîãî ðàçäðàÿ? Íà ÷òî ïîëó-

÷èë îòâåò âåñüìà íåîæèäàííûé è ñèëüíî

óäèâèâøèé.

Ìàòåðûé íàòîâåö ïîñîâåòîâàë... Â òàêèõ

ñëó÷àÿõ ïðîñÿò îòãàäàòü èç òðåõ ðàç. Íå áóäó

ìó÷èòü, ñêàæó ñàì. À ïîñîâåòîâàë îí ïîñêîðåå

íàëàäèòü Ðîññèåé íàäåæíûå äîáðîñîñåäñêèå

îòíîøåíèÿ. Íè áîëüøå, íè ìåíüøå.

Âûõîäèò, ÷òî íàø ïðåçèäåíò íå âíåìëåò óêàçàíèÿì

ïàòðîíà è äóåò â ñâîþ ñîáñòâåííóþ

äóäó? È âñå ýòî íà ôîíå óñïåøíîé ïåðåçàãðóçêè

ðîññèéñêî-àìåðèêàíñêèõ îòíîøåíèé?

Íå çíàþ, íå âåäàþ. È âñå áû íè÷åãî, êàáû

ýòîò ïðàçäíèê âåðõîâíîãî ñàìîóïðàâñòâà íå

îñêîðáëÿë ïàìÿòè âåëèêîãî öàðÿ Èðàêëèÿ

Âòîðîãî, ñ êîòîðîãî ÿêîáû "áåðåò íà÷àëî èñòîðèÿ

ðîññèéñêîé îêêóïàöèè Ãðóçèè". Òî

áèøü, ñî âðåìåíè ïîäïèñàíèÿ òðàêòàòà.

Êñòàòè, íèêòî èç ëèçîáëþäñòâóþùèõ "èñòîðèêîâ"

íè ðàçó ñëîâîì íå îáìîëâèëñÿ î òîì,

÷òî ïðè ñûíå è ïðååìíèêå Èðàêëèÿ öàðå Ãåîðãèè

XII òðàêòàò áûë ïîäòâåðæäåí âî âòîðîé

ðàç. Ïðîèçîøëî ýòî â 1799 ãîäó. Âûõîäèò,

çàïàìÿòîâàë îá ýòîì Ìàñõàðàøâèëè,

ýòîò, èçâèíèòå, Áîãà ðàäè, âðåäíûé ïðûù íà

ôèëåéíîé ÷àñòè èñòîðè÷åñêîé íàóêè. È, çíàåòå,

î÷åíü õîòåëîñü áû óñëûøàòü, íàêîíåö,

ìíåíèå ïîäîáíûõ åìó ïðåäàòåëåé èíòåðåñîâ

Ðîäèíû î òîì, ñ êåì ñëåäîâàëî ïîéòè íà

ñîþç öàðþ ñòðàíû, ïîâèñøåé íà êðàþ ãèáåëè

- ñ Èðàíîì, Òóðöèåé, ïëàâàþùèõ â êðîâè

íàøèõ ãðóçèíñêèõ ïðåäêîâ, èëè ñ åäèíîâåðíîé

Ðîññèåé?

Âïðî÷åì, ñïîðû î ïðàâèëüíîñòè öàðñêîãî

âûáîðà âåäóòñÿ äàâíî. Â êàæäîì ïîêîëåíèè,

êàê, óâû, ó íàñ ïîâåëîñü, íàøëèñü ñâîè âûðîäêè

- ïðåäàòåëè. Ê ñ÷àñòüþ, çà âñåõ íàñ èì

îò äóøè, ÷òî íàçûâàåòñÿ, âðåçàë âåëèêèé

Èëüÿ ×àâ÷àâàäçå, ïðèðàâíåííûé íàðîäîì ê

ëèêó ñâÿòûõ.

Åãî ñòîëåòíåé äàâíîñòè îöåíêà ñîáûòèÿ,

óáåæäåí, àêòóàëüíà, è ÿ áû ñêàçàë, îñîáåííî

àêòóàëüíà ñåé÷àñ, â íàøè äíè: "Óòèõîìèðèëàñü

äàâíî âçâîëíîâàííàÿ ñòðàíà, óñïîêîèëàñü

îò íàøåñòâèé è èñòðåáëåíèé. Ìèð

ñîçäàë íàðîäó âîçìîæíîñòè äëÿ ýêîíîìè-

÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, íàðîä ñòàë áûñòðî ðàçìíîæàòüñÿ"...

Âîò òàê, ãîñïîäà çëîïûõàòåëè!

Ãèâè Áàêðàäçå

Ñâîáîäíàÿ Ãðóçèÿ

15 ñåíòÿáðÿ 2010

Ó ÃÐÓÇÈÍÑÊÎÉ ÏÎËÈÖÈÈ ÍÎÂÛÅ ÏÐÀÂÀ

ÁÓÄÜÒÅ ÐÀÇÓÌÍÛ, ÃÐÀÆÄÀÍÅ!

òåëüíûå ôàêòîðû. Ïîëèöåéñêèå ïîîùðÿþòñÿ

çà ñâîè äåéñòâèÿ áîëüøå, ÷åì íóæíî, è

÷àñòî ïðåâûøàþò ïîëíîìî÷èÿ". "Ýòî - àíòèêîíñòèòóöèîííàÿ

è äèñêðèìèíàöèîííàÿ íîðìà,

êîòîðàÿ ïðåâðàùàåò è òàê íåêîíòðîëèðóåìîãî

ïîëèöåéñêîãî â åùå áîëåå îïàñíîãî

áëþñòèòåëÿ çàêîíà. Ó íàñ â çàêîíîäàòåëüñòâå

ìíîæåñòâî ñòàòåé, êîòîðûå ðàçðåøàþò

çàäåðæèâàòü ëþäåé, è íåò íåîáõîäèìîñòè

âî âíåñåíèè äîïîëíèòåëüíîé

íîðìû". È, íàêîíåö, Íàðîäíûé

çàùèòíèê Ãðóçèè Ãåîðãèé

Òóãóøè: "Ýòîò çàêîíîïðîåêò åùå

áîëüøå óñóãóáèò ïîëîæåíèå â

ñôåðå ïðàâ ÷åëîâåêà â ñòðàíå.

Êàê çàÿâèë Òóãóøè, äàííûé ïðîåêò

òàèò â ñåáå îïàñíîñòü, êîòîðàÿ

ïîðîäèò äîïîëíèòåëüíûå ïðîáëåìû

â ñôåðå çàùèòû ïðàâ ÷åëîâåêà.

Ñïðàâåäëèâî, ÷òî ïîäîáíûìè

ïîëíîìî÷èÿìè îáëàäàåò ïîëèöèÿ

íåêîòîðûõ åâðîïåéñêèõ ñòðàí, îäíàêî

íåèçâåñòíî, íàñêîëüêî ýòî

îêàæåòñÿ îïðàâäàííûì äëÿ ãðóçèíñêîé ðåàëüíîñòè".

Íî ïðèâåäåííûå âûøå äîâîäû àâòîðîâ

çàêîíîïðîåêòà âçÿëè âåðõ íàä âñåìè ýòèì

îïàñåíèÿìè. ×òî æ, âëàñòè âèäíåå. Êàê áû

òî íè áûëî, ïîïðàâêè ïðèíÿòû. Òàê ÷òî,

ãðàæäàíàì Ãðóçèè íåîáõîäèìî áûòü ðàçóìíûìè,

÷òîáû íå ïîïàñòü ïîä "ðàçóìíîå ïîäîçðåíèå".

"Ãîëîâèíñêèé ïðîñïåêò" ¹40, 2010


#160 October, 2010 daviTis fari 3

ÃÐÓÇÈÍÑÊÈÉ ÁÅÆÅÍÅÖ ÂÛÈÃÐÀË

ÒßÆÁÓ ÏÐÎÒÈ ÂËÀÑÒÅÉ

Àêöèÿ ïðîòåñòà áåæåíöåâ â Ãðóçèè. Ôîòî

ñ ñàéòà interpressnews.ge

Æèòåëü Ãðóçèè Áàòàëáè Ñàãèíàäçå âûèãðàë

â ìåæäóíàðîäíîì ñóäå äåëî ïðîòèâ ãðóçèíñêèõ

âëàñòåé. Îá ýòîì ñîîáùàåò "Ãðóçèÿ

Online". Äåëî êàñàëîñü íåïðàâîìåðíîãî âûñåëåíèÿ

Ñàãèíàäçå (êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ áåæåíöåì)

èç êîòòåäæà, êîòîðûé îí çàíèìàë ñ

1994 ãîäà.

Ñàãèíàäçå â ïðîøëîì æèë â Àáõàçèè è

ïîêèíóë åå â ñâÿçè ñ âîîðóæåííûì êîíôëèêòîì

íà÷àëà 1990-õ ãîäîâ.  Ãðóçèè îí áûë

çàñåëåí â îäèí èç êîòòåäæåé, íàõîäèâøèõñÿ

â ðàñïîðÿæåíèè ÌÂÄ. Îäíàêî ïîçäíåå, â

2004 ãîäó, åãî áûëî ðåøåíî âûñåëèòü ïî

ðàñïîðÿæåíèþ òîãäàøíåãî ìèíèñòðà âíóòðåííèõ

äåë.

Äåëî, ïî èíôîðìàöèè èçäàíèÿ, ðàññìàò-

ðèâàëîñü â "Åâðîïåéñêîì ñóäå" (î÷åâèäíî,

èìååòñÿ â âèäó Åâðîïåéñêèé ñóä ïî ïðàâàì

÷åëîâåêà). Ñóä ðóêîâîäñòâîâàëñÿ çàêîíîì

(ïðèíÿòûì â Ãðóçèè â 1996 ãîäó), êîòîðûé

äàåò áåæåíöàì ïðàâà ïîëüçîâàòüñÿ âðåìåííûì

æèëüåì è çàùèùàåò èõ îò âûñåëåíèÿ.

Ïî ðåøåíèþ ñóäà, âëàñòè Ãðóçèè äîëæíû

âûïëàòèòü èñòöó êîìïåíñàöèþ â 15 òûñÿ÷

åâðî. Êðîìå òîãî, åìó äîëæíû âåðíóòü â

ïîëüçîâàíèå êîòòåäæ (äî òåõ ïîð, ïîêà îí íå

âåðíåòñÿ â Àáõàçèþ èëè æå íå ïîëó÷èò àëüòåðíàòèâíîå

æèëüå).

 Ãðóçèè ïðîæèâàþò áîëåå 200 òûñÿ÷ áåæåíöåâ,

âûíóæäåííûõ ïîêèíóòü Àáõàçèþ è

Þæíóþ Îñåòèþ â ðåçóëüòàòå âîîðóæåííûõ

êîíôëèêòîâ è îòäåëåíèÿ ýòèõ ðåñïóáëèê.

Ìíîãèå èç áåæåíöåâ çàíÿëè ïóñòóþùèå äîìà

â Òáèëèñè. Ãîðîäñêèå âëàñòè ñíà÷àëà ìèðèëèñü

ñ ýòîé ïðàêòèêîé, íî çàòåì íà÷àëè

ñèëîé îñâîáîæäàòü ïîìåùåíèÿ. Áåæåíöàì

ïðè ýòîì ïðåäëàãàþòñÿ êîìïåíñàöèè è àëüòåðíàòèâíîå

æèëüå â ðåãèîíàõ. Íî ìíîãèå èç

íèõ íå õîòÿò ïîêèäàòü ñòîëèöó, îïàñàÿñü, ÷òî

íå íàéäóò â ïðîâèíöèè ðàáîòó.

 ïîñëåäíèå ìåñÿöû â Òáèëèñè íåîäíîêðàòíî

ïðîõîäèëè àêöèè ïðîòåñòà áåæåíöåâ,

êîòîðûå áûëè âûñåëåíû èç çàíèìàåìûõ èìè

êâàðòèð. Â êîíöå àâãóñòà íåñêîëüêî áåæåíöåâ

èç Àáõàçèè â çíàê ïðîòåñòà ïðîòèâ

äåéñòâèé âëàñòåé îáúÿâèëè ãîëîäîâêó.

Lenta.ru

ÃÎÃÈ ÊÀÂÒÀÐÀÄÇÅ ÈÇÁÐÀÍ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÅÌ

ÑÎÞÇÀ ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÕ ÄÅßÒÅËÅÉ ÃÐÓÇÈÈ

Ãðóçèíñêèé àêòåð è òåàòðàëüíûé ðåæèññåð Ãîãè

(Ãåîðãèé) Êàâòàðàäçå áûë èçáðàí íîâûì ïðåäñåäàòåëåì

Ñîþçà òåàòðàëüíûõ äåÿòåëåé Ãðóçèè,

ñìåíèâ íà ýòîì ïîñòó èçâåñòíîãî ãðóçèíñêîãî ðåæèññåðà

Ãèãó Ëîðäêèïàíèäçå, êîòîðûé ðóêîâîäèë

îðãàíèçàöèåé â òå÷åíèè 25-òè ëåò, ñîîáùàåò

òåëåêîìïàíèÿ "Ðóñòàâè-2".

Ãîãè Êàâòàðàäçå áûë èçáðàí íà ïîñò ãëàâû Ñîþçà

íà ñúåçäå òåàòðàëüíûõ äåÿòåëåé. Ãèãà Ëîðäêèïàíèäçå

ñàì íàïèñàë çàÿâëåíèå îá óõîäå ñ

äîëæíîñòè, íî ïðè ýòîì îí îñòàåòñÿ ïî÷åòíûì

ïðåäñåäàòåëåì Ñîþçà.

Âñåãî íà äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ Ñîþçà íà ñúåçäå

áûëè ïðåäñòàâëåíû êàíäèäàòóðû ÷åòûðåõ

ãðóçèíñêèõ ðåæèññåðîâ: Ãîãè Êàâòàðàäçå, Äàâèäà

Àíäãóëàäçå, Ñàíäðî Ìðåâëèøâèëè è Àëåêñàíäðà

(Íóêðè) Êàíòàðèÿ, êîòîðûé ñíÿë ñâîþ êàíäèäàòóðó

äî ãîëîñîâàíèÿ.

Ãîãè Êàâòàðàäçå èç 105-òè äåëåãàòîâ ñúåçäà ïîëó÷èë

63-ðè ãîëîñà, Ñàíäðî Ìðåâëèøâèëè - 15-òü, è Äàâèä Àíäãóëàäçå 22-à ãîëîñîâ.

Ãîãè Êàâòàðàäçå ðîäèëñÿ â Òáèëèñè 2-ãî àïðåëÿ 1940 ãîäà. Ñ 17-òè ëåò ðàáîòàë â àêàäåìè-

÷åñêîì òåàòðå èì. Êîòå Ìàðäæàíèøâèëè, áûë ðàáî÷èì ñöåíû, ðåæèññåðîì è àêòåðîì ýòîãî

òåàòðà.  1967 îêîí÷èë ðåæèññåðñêèé ôàêóëüòåò Òáèëèññêîãî òåàòðàëüíîãî èíñòèòóòà

èì. Øîòà Ðóñòàâåëè.

 ðàçíûå ãîäû ðàáîòàë àêòåðîì è ðåæèññåðîì â íåñêîëüêèõ òåàòðàõ Ãðóçèè.  ÷àñòíîñòè, â

àêàäåìè÷åñêîì òåàòðå èì. Øîòà Ðóñòàâåëè, Áàòóìñêîì òåàòðå èì. Èëÿ ×àâ÷àâàäçå, â Êóòàèññêîì

õóäîæåñòâåííîì òåàòðå èì. Ëàäî Ìåñõèøâèëè è â Ñóõóìñêîì äðàìàòè÷åñêîì òåàòðà

èì. Êîíñòàíòèíà Ãàìñàõóðäèà.

ÍÎÂÛÉ ÐÅÃÈÎÍ

ÎÁÈÄÅËÈ ÁÓØÀ

Òáèëèññêóþ óëèöó õîòÿò ëèøèòü èìåíè ýêñ-ïðåçèäåíòà ÑØÀ

Óëèöà Äæîðäæà Áóøà â Òáèëèñè.

Ôîòî ©AFP

 ìèíóâøèå âûõîäíûå íà óëèöå Äæîðäæà

Áóøà â Òáèëèñè ïðîøëà àêöèÿ ïðîòåñòà.

Òàì ñîáðàëèñü ãðóçèíñêèå ïîýòû, òðåáîâàâøèå

ïåðåèìåíîâàíèÿ óëèöû. Âûâåñêó ñ

èçîáðàæåíèåì ýêñ-ïðåçèäåíòà ÑØÀ (êîòîðîãî

ëèäåð ïðîòåñòóþùèõ íàçâàë "èñ÷àäèåì

àäà") îíè îáëèëè ÷åðíîé êðàñêîé. Çà ïðîâåäåíèå

íåñàíêöèîíèðîâàííîé àêöèè è ïîð÷ó

èìóùåñòâà ïîýòû, âîçãëàâëÿåìûå îïïîçèöèîíåðîì

Èðàêëèåì Êàêàáàäçå, áûëè çàäåðæàíû.

Óëèöà èìåíè Äæîðäæà Áóøà-ìëàäøåãî

ïîÿâèëàñü â Òáèëèñè â 2005 ãîäó, âñêîðå

ïîñëå åãî âèçèòà â Ãðóçèþ. Àìåðèêàíñêèé

ïðåçèäåíò òîãäà îòêðûòî ïîääåðæàë ïðîøåäøóþ

â ðåñïóáëèêå "ðåâîëþöèþ ðîç" è

ïåðåæèë íåóäà÷íîå ïîêóøåíèå íà ñâîþ

æèçíü (æèòåëü Òáèëèñè ìåòíóë â ñòîðîíó

ãîñòÿ ãðàíàòó, êîòîðàÿ íå âçîðâàëàñü). Â

çíàê ñîþçà ñ Âàøèíãòîíîì ãîðîäñêèå âëàñòè

îáúÿâèëè î ïåðåèìåíîâàíèè îäíîé èç öåíòðàëüíûõ

óëèö. Èìÿ Äæîðäæà Áóøà äàëè óëèöå

Ìåëààíñêîé. Íà íåé æå óñòàíîâèëè è âûâåñêó

ñ ïîðòðåòîì ïðåçèäåíòà ÑØÀ.

Êðèòèêå ýòî ðåøåíèå ïîäâåðãàëîñü íåîäíîêðàòíî.

Îïïîçèöèîííàÿ Ëåéáîðèñòñêàÿ

ïàðòèÿ, â ÷àñòíîñòè, òðåáîâàëà âåðíóòü óëèöå

ïðåæíåå íàçâàíèå. Îïïîçèöèîíåðû ïðè

ýòîì îòìå÷àëè, ÷òî ïðîëîááèðîâàííàÿ àäìèíèñòðàöèåé

Áóøà íåçàâèñèìîñòü Êîñîâî

ñòàëà ñåðüåçíûì ïðåöåäåíòîì íàðóøåíèÿ

òåððèòîðèàëüíîé öåëîñòíîñòè ãîñóäàðñòâ.

Ýòî, ïî èõ ìíåíèþ, íåãàòèâíî ñêàçàëîñü íà

Ãðóçèè, îêîí÷àòåëüíî ëèøèâøåéñÿ êîíòðîëÿ

íàä ñâîèìè áûâøèìè òåððèòîðèÿìè - Àáõàçèåé

è Þæíîé Îñåòèåé.

Àìåðèêàíñêîìó ïðåçèäåíòó (óæå áûâøåìó)

ïðèïîìèíàëè è âòîðæåíèå â Èðàê, è äðóãèå

òåìíûå ñòîðîíû åãî âîñüìèëåòíåãî ïðåáûâàíèÿ

â Áåëîì äîìå. Âî âðåìÿ àêöèè, êîòîðàÿ

ñîñòîÿëàñü íà óëèöå Áóøà íåñêîëüêî

ìåñÿöåâ íàçàä, ó âûâåñêè ñ åãî èçîáðàæåíèåì

ðàçìåñòèëè ôîòîãðàôèè æåðòâ èðàêñêîé

âîéíû è óçíèêîâ Ãóàíòàíàìî. Ó÷àñòíèêè àêöèè

ïîòðåáîâàëè ïåðåèìåíîâàòü óëèöó îáðàòíî

â Ìåëààíñêóþ, à ñàìîãî Áóøà îòäàòü

ïîä ìåæäóíàðîäíûé òðèáóíàë.

Ïîýòû, ñîáðàâøèåñÿ íà óëèöå Áóøà 14

àâãóñòà, òàêæå îáâèíèëè áûâøåãî ïðåçèäåíòà

ÑØÀ â ðàçâÿçûâàíèè íåñêîëüêèõ âîéí è

ãèáåëè "òûñÿ÷ ëþäåé ïî âñåé ïëàíåòå". Â êà-

÷åñòâå àëüòåðíàòèâû îíè ïðåäëîæèëè íàçâàòü

óëèöó â ÷åñòü àìåðèêàíñêîãî ïîýòà Óîë-

ÁÐÝÄ ÏÈÒÒ ÑÛÃÐÀÅÒ Â ÔÈËÜÌÅ

Î ÃÐÓÇÈÍÑÊÎÉ ÖÀÐÈÖÅ ÒÀÌÀÐ

 Ãîëëèâóäå èäóò ïîäãîòîâèòåëüíûå ðàáîòû ê

ñúåìêàì ôèëüìà î ãðóçèíñêîé öàðèöå Òàìàð

(XII-XIII ââ), ïåðèîä öàðñòâîâàíèÿ êîòîðîé â

èñòîðèè Ãðóçèè ñòàë íàçûâàòüñÿ "çîëîòûì âåêîì",

- ñîîáùèë â èíòåðâüþ ãðóçèíñêîé ãàçåòå

"Êâèðèñ Ïàëèòðà" (Ïàëèòðà íåäåëè) ãðóçèíñêèé

êîíñóëüòàíò, ðàáîòàþùèé â ÑØÀ, áûâøèé

ïîëèòèê Öîòíý Áàêóðèÿ.

Îäíó èç ãëàâíûõ ðîëåé â ôèëüìå, ïî åãî ñëîâàì,

ñûãðàåò èçâåñòíûé ãîëëèâóäñêèé àêòåð

Áðåä Ïèòò.

- "Ê ïðîåêòó ïîäêëþ÷åíà ãðóïïà î÷åíü âëèÿòåëüíûõ

ëþäåé è ñúåìêàìè ôèëüìà î ãðóçè-

íñêîé öàðèöå çàèíòåðåñîâàëèñü äâå âåäóùèå

êèíîêîìïàíèè. Óæå âûäåëåíî íåñêîëüêî äåñÿòêîâ

ìèëèîíîâ äîëëàðîâ, õîòÿ ïðîäþñåðû

ïëàíèðóþò äîâåñòè áþäæåò ôèëüìà äî USD

100.000.000", - îòìåòèë Öîòíý Áàêóðèÿ, êîòîðûé

âõîæ â àêòåðñêèå è ðåæèñåðñêèå êðóãè

Ãîëëèâóäà

Çàèíòåðåñîâàííîñòü àìåðèêàíñêîé êèíîèíäóñòðèè

ïåðèîäîì ïðàâëåíèÿ öàðèöû Òàìàð,

ñîáåñåäíèê îáÿñíÿåò àêòóàëüíîñòüþ òåìû

âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ èñëàìîì è ôåíîìåíîì

æåíùèíû-ïðàâèòåëÿ.

- "Ôèëüì áóäåò î Ãðóçèè XII âåêà, êîãäà ìà-

ëåíüêîå ïðàâîñëàâíîå ãîñóäàðñòâî áëèñòàëî

ñâîèì ìîãóùåñòâîì ïåðåä ìóñóëüìàíñêèì

ìèðîì. Â ñàìîé Àìåðèêå åùå íå èçáðàëè

æåíùèíó-ïðåçèäåíòà, à ó íàñ åùå â XII âåêå

ïðàâèòåëåì áûëà æåíùèíà, êîòîðàÿ óïðàçäíèëà

ñìåðòíóþ êàçíü, ââåëà èíñòèòóò àäâîêàòà

... ýòî î÷åíü âïå÷àòëÿåò àìåðèêàíöåâ", -

ñêàçàë Öîòíý Áàêóðèÿ.

Ïî åãî ñëîâàì Áàêóðèÿ, àêòðèñà, êîòîðàÿ ñûãðàåò

ãëàâíóþ ðîëü - öàðèöû Òàìàð, ïîêà íå

ïîäîáðàíà.

ÍÎÂÛÉ ÐÅÃÈÎÍ

òà Óèòìåíà.

Ïîëèöèÿ ïîíà÷àëó ìèðèëàñü ñ ïðîâåäåíèåì

àêöèè (õîòÿ ìåðîïðèÿòèå è íå áûëî

ñàíêöèîíèðîâàíî âëàñòÿìè). Çàäåðæàíèÿ,

ïî èíôîðìàöèè "Êîììåðñàíòà", íà÷àëèñü

òîëüêî ïîñëå òîãî, êàê ëèäåð ïðîòåñòóþùèõ,

îïïîçèöèîíåð Èðàêëèé Êàêàáàäçå ñòàë

ñêàíäèðîâàòü ñâîå ñòèõîòâîðåíèå "Ñîáàêè,

ñîáàêè" (ïîñâÿùåííîå ïðåçèäåíòó Ãðóçèè

Ìèõàèëó Ñààêàøâèëè è ãëàâå ÌÂÄ Âàíî Ìåðàáèøâèëè).

Ñóä, ðàçáèðàâøèé ýòî äåëî, íàçíà÷èë Êàêàáàäçå

è äâóì åãî êîëëåãàì øòðàôû â 400

ëàðè (îêîëî 200 äîëëàðîâ). Ñàìè ïîýòû ýòî

ðåøåíèå íàìåðåíû îáæàëîâàòü.

 ñàìîì ïî ñåáå ïåðåèìåíîâàíèè óëèöû

â ÷åñòü ïîëèòè÷åñêîãî äåÿòåëÿ íåò íè÷åãî

îñîáåííîãî. Â Òáèëèñè, ê ïðèìåðó, åñòü óëèöû

Ãåéäàðà Àëèåâà è Ëåõà Êà÷èíüñêîãî. Êàê

âûðàçèëñÿ ìýð ãîðîäà Ãèãè Óãóëàâà, êîììåíòèðóÿ

ýòó òåìó, "òåõ, êòî äðóçüÿ, íóæíî ïî÷èòàòü,

òåõ, êòî íåäðóãè, íå íóæíî ïî÷èòàòü;

ýòî îáûäåííàÿ ëîãèêà ÷åëîâå÷åñòâà, íå

òîëüêî íàøà ãðóçèíñêàÿ, èëè àìåðèêàíñêàÿ,

èëè ðóññêàÿ".

Áóøó, ïðàâäà, òàêóþ ÷åñòü îêàçàëè ïðè

æèçíè, íàðóøèâ ïðèíÿòóþ â òàêèõ ñëó÷àÿõ

ïðàêòèêó. Ãðóçèíñêîå çàêîíîäàòåëüñòâî, êàê

îòìå÷àåò "Ãðóçèÿ Online", ïîçâîëÿåò íàçâàòü

óëèöó â ÷åñòü òîãî èëè èíîãî ÷åëîâåêà, åñëè

ñî äíÿ åãî ñìåðòè ïðîøëî íå ìåíåå 25 ëåò (â

óïîìÿíóòûõ ñëó÷àÿõ ñ Àëèåâûì è Êà÷èíüñêèì

ýòîò ñðîê âûäåðæàí íå áûë, õîòÿ óëèöàì

è äàëè èìåíà óìåðøèõ ëþäåé). Çàêîí, ïðàâäà,

ïðåäóñìàòðèâàåò îãîâîðêó.  èñêëþ÷èòåëüíîì

ñëó÷àå óëèöå ìîæíî äàòü èìÿ íûíå

æèâóùåãî ÷åëîâåêà: "çà îñîáûå çàñëóãè ïî

îòíîøåíèþ ê Ãðóçèè èëè ÷åëîâå÷åñòâó".

 ñëó÷àå ñ Áóøåì, ïî ñëîâàì Ñààêàøâèëè,

ýòà îãîâîðêà áûëà ïðèìåíåíà âïåðâûå.

Âòîðîå èñêëþ÷åíèå áûëî ñäåëàíî ñîâñåì

íåäàâíî: îäíó èç óëèö â Áàòóìè íàçâàëè â

÷åñòü íåêîåãî Íóðåòòèíà ×àëìèêà - òóðåöêîãî

áèçíåñìåíà, âëîæèâøåãî äåíüãè â ñòðîèòåëüñòâî

ìåñòíîé ãîñòèíèöû (ôîðìàëüíî

ðåøåíèå ïðèíÿë ãîðñîâåò, îäíàêî ñîîáùèë î

íåì ïðåçèäåíò Ãðóçèè, êîòîðûé ëè÷íî ïðèñóòñòâîâàë

íà îòêðûòèè îòåëÿ). Òàêèì îáðàçîì

òóðåöêèé áèçíåñìåí ïî ìàñøòàáó ñâîèõ çàñëóã

îêàçàëñÿ ñîïîñòàâèì ñ ýêñ-ïðåçèäåíòîì

ÑØÀ (äëÿ ãðóçèíñêèõ âëàñòåé, ïî êðàéíåé

ìåðå).

Ïîêà ÷òî ïåðåèìåíîâàíèå óëèöå Áóøà íå

ãðîçèò. Ïîñò ìýðà â Òáèëèñè çàíèìàåò ñîðàòíèê

Ñààêàøâèëè, íåäàâíî ïåðåèçáðàííûé

íà ýòîò ïîñò. Ó ñàìîãî Ñààêàøâèëè ïðåçèäåíòñêèé

ñðîê èñòåêàåò òîëüêî â 2013 ãîäó.

 äàëüíåéøåì, êàê îòìåòèë òáèëèññêèé ìýð,

âëàñòè âïîëíå ìîãóò èçìåíèòü ñïîðíîå íàçâàíèå

ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ. "ß ñ÷èòàþ, ÷òî

ýòî [ïîÿâëåíèå óëèöû Áóøà] áûëî öåëåñîîáðàçíî

è ïîëèòè÷åñêè êîððåêòíî. Åñëè âëàñòè

Ãðóçèè ÷åðåç 10 ëåò, èëè âëàñòè Òáèëèñè ÷åðåç

10 ëåò áóäóò ñ÷èòàòü, ÷òî ýòî íåïðàâèëüíî,

îíè ìîãóò ýòî ïåðåèìåíîâàòü", - çàÿâèë

îí.

Ìèõàèë Òèùåíêî


4

"ß ïðîñòî áóäó íàñëàæäàòüñÿ èñêóññòâîì,

æèçíüþ, íîâîé àðõèòåêòóðîé. È ìíå

âñå ðàâíî, áóäóò ëè ïîìíèòü ïðåçèäåíòà Ñààêàøâèëè".

Ýòî çàÿâèë ãðóçèíñêèé ïðåçèäåíò íà

ïðîøëîé íåäåëå, êîãäà âíîâü íà÷àë îáñóæäàòüñÿ

âîïðîñ î òîì, ÷òî îí áóäåò äåëàòü,

êîãäà çàêîí÷èòñÿ åãî ïðåçèäåíòñêèé ñðîê.

Õîòÿ ïðîòèâíèêè Ñààêàøâèëè, áåçóñëîâíî, ñ

óäîâîëüñòâèåì ïîëþáîâàëèñü áû òåì, êàê

îòñòàâíîé ïðåçèäåíò ïðîõëàæäàåòñÿ â òáèëèññêèõ

êàôå è ãàëåðåÿõ, áîëüøèíñòâî îïïîçèöèîíåðîâ

íå âåðÿò, ÷òî â áëèæàéøåå

âðåìÿ ìîæíî áóäåò íàñëàäèòüñÿ ýòèì çðåëèùåì.

Ýòèì ëåòîì ïàðëàìåíòàðèè îáñóæäàëè

êîíñòèòóöèîííûå ðåôîðìû, êîòîðûå, âîçìîæíî,

òðàíñôîðìèðóþò ïîëèòè÷åñêóþ ñèñòåìó

Ãðóçèè, ñîêðàòèâ ïîëíîìî÷èÿ ïðåçèäåíòà

è óñèëèâ ïàðëàìåíò è ïðåìüåð-ìèíèñòðà.

Îòìåòèì, ÷òî îïïîçèöèîííûå ïàðòèè,

Ñîîáùåíèå î òîì, ÷òî àìåðèêàíñêèé ñòðîèòåëüíûé

ìàãíàò Äîíàëüä Òðàìï íàìåðåâàåòñÿ

çàíÿòüñÿ ñòðîèòåëüñòâîì â Òáèëèñè, âíóøèëî

ìíîãèì æèòåëÿì Ãðóçèè íàäåæäó, ÷òî

ïðîáëåìû ñ çàðóáåæíûìè èíâåñòèöèÿìè â

ñòðàíó ìèíîâàëè.

22 ñåíòÿáðÿ Òðàìï ïîäïèñàë ïðîòîêîë î íàìåðåíèÿõ

ñ îñíîâàííîé ãðóçèíàìè ìíîãîíàöèîíàëüíîé

êîìïàíèåé-çàñòðîéùèêîì Silk

Road Group î ñòðîèòåëüñòâå æèëîãî çäàíèÿ

â Òáèëèñè.

 òåëåôîííîì èíòåðâüþ EurasiaNet.org ñîâåòíèê

Òðàìïà Ìàéêë Êîýí îòêàçàëñÿ ñîîáùèòü

ñóììó èíâåñòèöèé, õàðàêòåð ôèíàíñèðîâàíèÿ

è ðàçìåð ïðîåêòèðóåìîãî çäàíèÿ.

Îí, îäíàêî, ïîæåëàë "ëè÷íî ïîçäðàâèòü"

ïðåçèäåíòà Ìèõàèëà Ñààêàøâèëè è êîìïàíèþ

The Silk Road Group çà òî, ÷òî îíè îñòàíîâèëè

ñâîé âûáîðà íà Òðàìïå êàê íà äåëîâîì

ïàðòíåðå. "Åñëè Ìàéêë Äæåêñîí - ýòî êîðîëü

ïîï-ìóçûêè, òî Äîíàëüä Òðàìï - êîðîëü

â ìèðå íåäâèæèìîñòè", - ñêàçàë Ìàéêë Êîýí,

ÿâëÿþùèéñÿ èñïîëíèòåëüíûì âèöå-ïðåçèäåíòîì

Trump Organization.

Íà ïåðâûé âçãëÿä Òáèëèñè - ãîðîä ñ íàñåëåíèåì

â 1,1 ìèëëèîíà ÷åëîâåê - ìîæåò ïîêàçàòüñÿ

íåîæèäàííûì âûáîðîì äëÿ "êîðîëÿ

íåäâèæèìîñòè" ïî ñðàâíåíèþ ñ Íüþ-Éîðêîì

è Ëàñ-Âåãàñîì. Áóì, íàáëþäàâøèéñÿ â ãîðîäå

â ñôåðå íåäâèæèìîñòè â ïîñëåäíåå âðåìÿ,

ïîøåë íà ñïàä, à äîõîä íà äóøó íàñåëåíèÿ

â Ãðóçèè, ñîñòàâëÿþùèé 4400 äîëëàðîâ

â ãîä - ñàìûé íèçêèé â ñòðàíàõ Çàêàâêàçüÿ -

ñèëüíî íå äîòÿãèâàåò äî äîõîäà òèïè÷íûõ

êëèåíòîâ Äîíàëüäà Òðàìïà.

Êîýí æå, îäíàêî, óòâåðæäàåò, ÷òî "â Ãðóçèè,

êàê è â ëþáîé äðóãîé äåìîêðàòè÷åñêîé ñòðàíå,

åñòü ëþäè, êîòîðûå ïîíèìàþò, ÷òî ñòàòóñ

âàæíåå". Ê òàêîìó âûâîäó çàñòàâèëè ïðèéòè

èíòåðâüþ ñ îòäåëüíûìè ëþäüìè è ñïåöèàëüíûå

èññëåäîâàíèÿ, äîáàâèë îí. Äàííîå

ïðåäïðèÿòèå ñòàíåò äëÿ Òðàìïà ïåðâûì

îïûòîì ðàáîòû íà òåððèòîðèè áûâøåãî

ÑÑÑÐ, èçâåñòíîé ñâîåé îæåñòî÷åííîé êîíêóðåíöèåé,

çàïóòàííûì íàëîãîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì

è ñëàáîé ïðàâîâîé çàùèòîé

ñîáñòâåííèêà.

åùå íåäàâíî âûñòóïàâøèå çà óìåíüøåíèå

ïðåçèäåíòñêîé âëàñòè è ðàñøèðåíèå âëèÿíèÿ

ïàðëàìåíòà, ñåé÷àñ íåäîâîëüíû ðåôîðìàìè.

Äåëî â òîì, ÷òî îíè îïàñàþòñÿ, ÷òî

íîâûì ïðåìüåð-ìèíèñòðîì ñ ðàñøèðåííûìè

ïîëíîìî÷èÿìè ñòàíåò íå êòî èíîé, êàê

Ñààêàøâèëè.

 2013 ãîäó Ñààêàøâèëè çàâåðøèò âòîðîé

ïðåçèäåíòñêèé ñðîê è äîëæåí áóäåò ïî-

Ñààêàøâèëè ïðèëàãàë àêòèâíûå óñèëèÿ,

÷òîáû ýòà ñäåëêà ñîñòîÿëàñü. Äâàæäû íà

ïîäãîòîâèòåëüíîì ýòàïå îí ïîñåùàë Òðàìïà

â åãî íüþ-éîðêñêîé øòàá-êâàðòèðå.

Äåéñòâèÿ ïðåçèäåíòà âïîëíå ìîæíî ïîíÿòü,

ó÷èòûâàÿ ïîñëåäíèå ñîáûòèÿ â Ãðóçèè. Çà

ïîñëåäíèå äâà ãîäà ïðÿìûå çàðóáåæíûå èíâåñòèöèè

â ñòðàíó ñåðüåçíî ñîêðàòèëèñü: â

2009 ãîäó ýòîò ïîêàçàòåëü ñíèçèëñÿ ïî÷òè íà

58 ïðîöåíòîâ, à â òåêóùåì ãîäó îáùèé îáúåì

çàðóáåæíûõ èíâåñòèöèé - 272 ìèëëèîíîâ

äîëëàðîâ - íà 6 ïðîöåíòîâ íèæå ïðîøëîãîäíåãî.

Äàííûé ôàêò ñâÿçûâàþò ñ ìèðîâûì

ôèíàíñîâûì êðèçèñîì, ðàçðàçèâøèìñÿ â

êîíöå 2008 ãîäà, à òàêæå ñî çëîïîëó÷íîé

àâãóñòîâñêîé âîéíîé 2008 ãîäà ñ Ðîññèåé.

Ãðóçèÿ â öåëîì óäîñòîèëàñü ïîõâàëû çà

ñâîè ïîïûòêè îòäåëèòü ñåáÿ îò îñòàëüíûõ

ïîñòñîâåòñêèõ ãîñóäàðñòâ, â ðàìêàõ êîòîðûõ

Òáèëèñè ïðåäïðèíÿë ðÿä øàãîâ ïî ñîçäàíèþ

áëàãîïðèÿòíîãî êëèìàòà äëÿ çàðóáåæíûõ

èíâåñòîðîâ. Òàê, íàïðèìåð, â îò÷åòå

Âñåìèðíîãî áàíêà î âåäåíèè áèçíåñà

Doing Business Ãðóçèÿ çàíÿëà 11 ìåñòî ñðåäè

ñòðàí ìèðà çà ñâîé äåëîâîé êëèìàò. Ýòî

ñàìûé âûñîêèé ïîêàçàòåëü ñðåäè âñåõ áûâøèõ

ñîâåòñêèõ ðåñïóáëèê.

Èñïûòûâàÿ ÷óâñòâî ãëóáîêîãî óäîâëåòâîðåíèÿ

îò ñäåëêè ñ Òðàìïîì, ãðóçèíñêèå âëàñòè

ðàçâèâàþò ñâîþ èíèöèàòèâó, íàïðàâëåííóþ

íà ñòèìóëèðîâàíèå èíâåñòèöèé â òóðèñòè-

÷åñêèé ñåêòîð.  ÷àñòíîñòè, ïðàâèòåëüñòâî

ïðåäëàãàåò çàñòðîéùèêàì 27 ó÷àñòêîâ íà

11,3 ãåêòàðà íåîñâîåííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ

çåìåëü íà ÷åðíîìîðñêîì ïîáåðåæüå ïî öåíå

â 1 äîëëàð çà ó÷àñòîê.  ðàìêàõ äàííîé

ïðîãðàììû, êóðèðóåìîé Àâòîíîìíîé Ðåñïóáëèêîé

Àäæàðèÿ, èíâåñòîðû, æåëàþùèå

âëîæèòü ìèíèìóì äâà ìëí. ëàðè (ïîðÿäêà

1,1 ìèëëèîíà äîëëàðîâ) â ïðèáðåæíóþ çîíó

îòåëåé, ñìîãóò ïðåòåíäîâàòü íà öåëûé êîìïëåêñ

ëüãîò, âêëþ÷àÿ áåñïëàòíûå êîììóíàëüíûå

óñëóãè è îñâîáîæäåíèå îò íàëîãîâ ñ

îáîðîòà è íà ïðèáûëü ñðîêîì íà 15 ëåò.

×òîáû ïîëó÷èòü ïîäîáíîå îñâîáîæäåíèå îò

íàëîãîâ, ñòðîèòåëüñòâî îòåëåé, êîòîðûå íå

äîëæíû ïðåâûøàòü ñåìè ýòàæåé, íåîáõîäè-

daviTis fari

êèíóòü ñâîé ïîñò. Ìíîãèå ãðóçèíû

ñ÷èòàþò, îäíàêî, ÷òî èç ïîëèòèêè

îí íå óéäåò. Íåñìîòðÿ íà îïóñòîøèòåëüíóþ

âîéíó ñ Ðîññèåé è íà

îáâèíåíèÿ â òîì, ÷òî îí, ôàêòè÷åñêè,

ñòàë â Ãðóçèè ñàìîäåðæöåì, îí

îñòàåòñÿ ñàìûì ïîïóëÿðíûì ïîëèòèêîì

â ñòðàíå. Íåêîòîðûå èç åãî

ñòîðîííèêîâ óòâåðæäàþò, ÷òî îòïðàâëÿòü

â îòñòàâêó ÷åëîâåêà ñ òàêîé

ýíåðãèåé è òàêèì âîîáðàæåíèåì

áûëî áû áåçîòâåòñòâåííî.

Èòàê, íå ïîâòîðèò ëè îí ïóòü ñâîåãî âðàãà

Âëàäèìèðà Ïóòèíà è íå ñòàíåò ëè ïðåìüåðìèíèñòðîì,

óñòóïèâ óðåçàííóþ ïðåçèäåíòñêóþ

âëàñòü îäíîìó èç ñâîèõ ñòîðîííèêîâ?

Ïîêà Ñààêøâèëè íå îòâåòèë íà ýòîò âîïðîñ

"äà". Íî îí íå îòâåòèë è "íåò" - òîëüêî çàÿâèë,

÷òî âíîñèìûå â êîíñòèòóöèþ èçìåíåíèÿ

íå íàïðàâëåíû íà òî, ÷òîáû ïðîäëèòü åãî

ïðåáûâàíèå ó âëàñòè.

ìî çàâåðøèòü ê 1 àâãóñòà 2011 ãîäà.

Îáúÿâëÿÿ 11 ñåíòÿáðÿ îá ýòîé ïðîãðàììå,

ïðåçèäåíò Ñààêàøâèëè ïîîáåùàë èíâåñòîðàì

âîçìîæíîñòü "óäâîèòü è óòðîèòü ñâîè

ñðåäñòâà".

"Â áàíêàõ è ïîä ïîäóøêîé äåíüãè íå ðàñòóò",

- ñêàçàë Ñààêàøâèëè â õîäå òðàíñëèðîâàâøåéñÿ

ïî òåëåâèäåíèþ ïîåçäêè â ãîðîä Êîáóëåòè

- ïåðñïåêòèâíóþ ãîñòèíè÷íóþ çîíó â

Àäæàðèè. Ïî äàííûì ýëåêòðîííîãî ïóòåâîäèòåëÿ

ïî íåäâèæèìîñòè Makler.ge, ðûíî÷íàÿ

ñòîèìîñòü íà àíàëîãè÷íóþ íåäâèæè-

ìîñòü âàðüèðóåòñÿ îò 60 äî 300 äîëëàðîâ çà

êâ.ì.

Ïî ñëîâàì âûñîêîïîñòàâëåííîãî ÷èíîâíèêà

ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìèêè è ôèíàíñîâ Àäæàðèè

Òåíãèçà Äîèäçå, ãîñóäàðñòâî ãîòîâî îòêàçàòüñÿ

îò ïîëó÷åíèÿ íàëîãîâ ñ îáîðîòà â

íàäåæäå ïðèâëå÷ü èíâåñòîðîâ, êîòîðûå ñîçäàäóò

íîâûå ðàáî÷èå ìåñòà. " äîëãîñðî÷íîé

ïåðñïåêòèâå ýòî ïðèíåñåò ìàññó èíâåñòèöèé

è íàëîãîâûõ ñáîðîâ", - ïðîãíîçèðóåò

îí.

Ïðåäïîëàãàåìàÿ òåððèòîðèÿ ðàñïîëîæåíà â

ñîñíîâîì ëåñó â íåñêîëüêèõ ìåòðàõ îò ×åðíîãî

ìîðÿ â 25 êèëîìåòðàõ îò Áàòóìè - öåíòðà

çàäóìàííîãî Ñààêàøâèëè ïðîåêòà çàñòðîéêè

÷åðíîìîðñêîãî ïîáåðåæüÿ.  õîäå

ñòðîèòåëüñòâà íåëüçÿ áóäåò ðóáèòü äåðåâüÿ,

íî ýòî òðåáîâàíèå ÿâíî íå ðàññòðàèâàåò çàèíòåðåñîâàííûõ

èíâåñòîðîâ.

Ïî ñëîâàì ðóêîâîäèòåëÿ Èíâåñòèöèîííîãî

àãåíòñòâà Ãðóçèè Èðàêëèÿ Ìàòêàâû, îáúÿâëåííûå

ïðàâèòåëüñòâîì ïëàíû âûçâàëè íå-

#160 October, 2010

ÑÀÀÊÀØÂÈËÈ ÌÎÆÅÒ ÏÎÂÒÎÐÈÒÜ ÃÀÌÁÈÒ ÏÓÒÈÍÀ Â 2013 ÃÎÄÓ

Ïðè ýòîì îí ÿñíî äàë ïîíÿòü, ÷òî õî÷åò,

÷òîáû åãî îêðóæåíèå ïðîäîëæàëî ïðàâèòü

ñòðàíîé. "Íåò íè÷åãî óäèâèòåëüíîãî â òîì,

÷òî ÿ ïðèëîæó âñå óñèëèÿ, ÷òîáû èäåîëîãèÿ

è êîìàíäà ðåôîðìàòîðîâ, êîòîðûå ÿ ïðåäñòàâëÿþ,

ñîõðàíèëè ñâîå ïîëîæåíèå ïîñëå

2013 ãîäà", - ïîä÷åðêíóë îí.

Áûâøèé ïðåìüåð-ìèíèñòð Áðèòàíèè Ìàðãàðåò

Òýò÷åð îäíàæäû çàÿâèëà, ÷òî îíà áóäåò

"ïðàâèòü, ïðàâèòü è ïðàâèòü". Òàê, ðàçóìååòñÿ,

íå âûøëî - â èòîãå åå ñâåðãëè åå æå

ñîáñòâåííûå ìèíèñòðû. Îäíàêî Ñààêàøâèëè,

â îòëè÷èå îò Òýò÷åð, âðÿä ëè ãðîçèò ñòàòü

æåðòâîé "äâîðöîâîãî ïåðåâîðîòà", ïîýòîìó -

åñëè îñòàâèòü â ñòîðîíå ïîòåíöèàëüíî íåóäîáíûå

ïàðàëëåëè ñ Ïóòèíûì - âûáîð, áîðîòüñÿ

ëè åìó åùå ðàç çà âëàñòü, áóäåò ïîëíîñòüþ

çà íèì.

("The Moscow Times", Ðîññèÿ)

Ìýòüþ Êîëëèí (Matthew Collin)

ÄÎÍÀËÜÄ ÒÐÀÌÏ ÎÁÐÀÒÈË ÑÂÎÉ ÂÇÎÐ ÍÀ ÐÛÍÎÊ ÃÐÓÇÈÍÑÊÎÉ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ

Ïîïûòêè Ãðóçèè ïðèâåñòè ñâîè ãîðîäà â ïîðÿäîê

îáåðíóëèñü áåäîé äëÿ óëè÷íûõ òîðãîâöåâ. Âëàñòè

çàïðåòèëè èì òîðãîâàòü â ñâÿçè ñ íåñîáëþäåíèåì ñàíèòàðíûõ

íîðì.

Òáèëèñè îáðåê òîðãîâöåâ íà íèùåòó.

Ó Òàìóíû Çóðàáèøâèëè - öåðåáðàëüíûé ïàðàëè÷… Ïðè

ýòîì îíà - åäèíñòâåííûé êîðìèëåö â ñåìüå.

Åå ìàìà Êåòåâàí ïîòåðÿëà ñâîé åäèíñòâåííûé èñòî÷íèê

äîõîäà, êîãäà â Òáèëèñè âîøåë â ñèëó çàêîí î çàïðåòå óëè÷íîé

òîðãîâëè. Òåïåðü îíà âûíóæäåíà ïîëàãàòüñÿ íà ïåíñèþ

Òàìóíû. Îíè åëå ñâîäÿò êîíöû ñ êîíöàìè.

ÊÅÒÅÂÀÍ ÇÓÐÀÁÀØÂÈËÈ, áåçðàáîòíàÿ: Äâà ìåñÿöà íàçàä

íàì âåëåëè óéòè ñ óëèöû, áåñöåðåìîííî è áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî

ïðåäóïðåæäåíèÿ. Îíè ñêàçàëè, ÷òî ïðèíÿò íî-

ÇÀÏÐÅÒ ÓËÈ×ÍÎÉ ÒÎÐÃÎÂËÈ

âûé çàêîí, è ÷òî òåïåðü òîðãîâàòü íà óëèöàõ çàïðåùåíî. Íèêàêîé

äðóãîé ðàáîòû èëè äðóãèõ ìåñò òîðãîâëè íàì íå ïðåäëîæèëè…

Êåòåâàí îâäîâåëà 10 ëåò íàçàä. Îíà ñàìà âûðàñòèëà ñâîèõ

òðåõ äî÷åðåé è ïëåìÿííèêà. Îäíàêî Êåòåâàí ãîâîðèò, ÷òî

íèêîãäà åùå íå îùóùàëà ñåáÿ òàêîé áåñïîìîùíîé è îò÷àÿâøåéñÿ

êàê òåïåðü.

Ãîðîäñêèå âëàñòè çàÿâëÿþò, ÷òî, ââîäÿ çàïðåò íà óëè÷íóþ

òîðãîâëþ, îíè äåéñòâîâàëè â îáùåñòâåííûõ èíòåðåñàõ.

ÊÎÊÈ ÈÎÍÀÒÀÌÈØÂÈËÈ, ÷ëåí Ãîðîäñêîãî ñîáðàíèÿ:

Èíòåðåñû òîðãîâöåâ èìåþò çíà÷åíèå, îäíàêî ìû íå ìîæåì

äåéñòâîâàòü òîëüêî â èõ èíòåðåñàõ, èãíîðèðóÿ íóæäû äðó-

ìàëî øóìà. Â àäðåñ åãî âåäîìñòâà óæå ïîñòóïèëî

10 çàÿâîê: äåâÿòü îò ãðóçèíñêèõ èíâåñòîðîâ

è îäíà îò àðìÿíñêîãî èíâåñòîðà èç

Åðåâàíà.

Êîáóëåòè - íåáîëüøîé ãîðîäîê ñ íàñåëåíèåì

18 566 æèòåëåé, ðàñïîëîæåííûé íà òðàññå

Òáèëèñè-Áàòóìè, ÿâëÿåòñÿ òðàäèöèîííûì

ìåñòîì ïðèòÿæåíèÿ äëÿ ìåñòíûõ æèòåëåé, à

êðóïíûå èíâåñòîðû áîëüøå òÿãîòåþò ê Áàòóìè.

Íà ïîáåðåæüå ïðîòÿæåííîñòüþ â ïîëòîðà

êèëîìåòðà òåñíÿòñÿ ñåìåéíûå îòåëè è êàôå,

à â äâóõìåñÿ÷íûé ïåðèîä îòïóñêîâ äîðîãè

çàáèòû ìàøèíàìè.

Íà âçãëÿä îäíîãî òáèëèññêîãî íåçàâèñèìîãî

êîíñóëüòàíòà ïî âîïðîñàì èíâåñòèöèé,

ìåñòîðàñïîëîæåíèå Êîáóëåòè

ìîæåò äîáàâèòü ïðèâëåêàòåëüíîñòè

çàäóìàííîìó ïðîåêòó, ïîñêîëüêó

ïðåäîñòàâëÿåò èíâåñòîðàì øàíñ ïîó-

÷àñòâîâàòü â áàòóìñêîì áóìå â ñôåðå

íåäâèæèìîñòè è âìåñòå ñ òåì èçáåæàòü

ñâÿçàííûõ ñ ïðîíèêíîâåíèåì íà

ðûíîê ïðåïÿòñòâèé â âèäå öåí íà

ñîáñòâåííîñòü è íàëîãîâ. "Â Áàòóìè

ïîñòóïàåò ñòîëüêî èíâåñòèöèé, îí ðàçâèâàåòñÿ

â íàñòîÿùóþ ìåòðîïîëèþ êàê ãðóçèíñêèé

Àòëàíòèê-Ñèòè", - îòìå÷àåò Ñòåôàíè

Êîìñà.

Ñòåôàíè Êîìñà, èçó÷àâøàÿ ãîñòèíè÷íûé è

òóðèñòè÷åñêèé ñåêòîð Ãðóçèè âî âðåìÿ ðàáîòû

â ÷àñòíîì èíâåñòèöèîííîì ôîíäå, ïðåäîñòåðåãàåò,

÷òî ïîääåðæêà ïðàâèòåëüñòâà â

àäðåñ ïðîåêòà â Êîáóëåòè ñàìà ïî ñåáå íå

îáåñïå÷èâàåò óñïåõ. Îòêðûòèå 27 íîâûõ îòåëåé

íà òàêîé ìàëåíüêîé òåððèòîðèè, ãäå òóðèñòè÷åñêèé

ñåçîí äëèòñÿ âñåãî äâà ìåñÿöà

â ãîäó, ñîïðÿæåíî ñ îïðåäåëåííûìè ðèñêàìè.

"ß áû íå ñòàëà ãîâîðèòü: "Íó, ýòî èíèöèàòèâà

ïðàâèòåëüñòâà, òàê ÷òî äàâàéòå åå ðåàëèçîâûâàòü".

Êàêîé-òî àíàëèç âñå-òàêè

íóæíî ïðîâåñòè", êàê è äëÿ ëþáîãî äðóãîãî

èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà â ñôåðå íåäâèæèìîñòè,

ïîä÷åðêèâàåò îíà.

("EurasiaNet", ÑØÀ)

Ìîëëè Êîðñî (Molly Corso)

ãèõ ëþäåé. Ìíîãèå æèòåëè äîìîâ ðÿäîì ñ ìåñòàìè

óëè÷íîé òîðãîâëè æàëîâàëèñü íà äóðíîé çàïàõ. Êîììåðñàíòû

ïðîäàâàëè ñêîðîïîðòÿùèåñÿ ïðîäóêòû è íå ñîáëþäàëè

ïðè ýòîì ñàíèòàðíûå íîðìû.

Åæåäíåâíàÿ àðåíäà ïðèëàâêà íà ýòîì ðûíêå - ìåíåå òðåõ

äîëëàðîâ â äåíü. Ïðèåçæèì ñ Çàïàäà ìîæåò ïîêàçàòüñÿ

ñìåøíîé ñóììîé, îäíàêî äëÿ ìíîãèõ ãðóçèí ýòî ïî-ïðåæíåìó

î÷åíü äîðîãî.

Íà ðûíêå Òáèëèñè - øåñòü òûñÿ÷ ïóñòóþùèõ ìåñò. Òåïåðü

ìýð ãîðîäà õî÷åò, ÷òîáû óëè÷íûå òîðãîâöû ïåðååõàëè ñþäà.

Îäíàêî îíè óòâåðæäàþò, ÷òî ó íèõ íåò äåíåã íà ðûíî÷íûé

ñáîð. Ïî èõ ìíåíèþ, ãîðîäñêàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ïðîñòî õî÷åò

ñîçäàòü êðàñèâóþ âèäèìîñòü, ïîêà îíè è èõ ñåìüè ñòðàäàþò

îò ãîëîäà…


#160 October, 2010 daviTis fari

5

"ÇÀÁÓÄÜÒÅ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ ÏÐÀÂÎ, ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈÞ, ÝÊÎÍÎÌÈÊÓ!"

Íîâûé ó÷åáíûé ãîä, êîòîðûé òåïåðü íà-

÷èíàåòñÿ â Ãðóçèè ñ 15 ñåíòÿáðÿ, âñòðåòèëà

â øîêå íå òîëüêî ñôåðà îáðàçîâàíèÿ, íî è

âñÿ ñòðàíà. Íåò, íå èç-çà ïåðåíîñà äàòû - ê

ýòîìó óæå ïðèâûêëè. Âåäü ðåøèòåëüíî îòêàçàâøèñü

îò "ñîâåòñêîãî" 1 ñåíòÿáðÿ, òî íà-

÷èíàëè ó÷èòüñÿ ñ ïåðâîãî ïîíåäåëüíèêà îñåíè,

òî ïðåäîñòàâëÿëè øêîëàì è âóçàì ïðàâî

ñàìèì íàçíà÷àòü äàòó íà÷àëà çàíÿòèé, òî

äåëèëè ó÷åáíûé ãîä íå íà âñå òå æå "ñîâåòñêèå"

÷åòâåðòè, à íà òðèìåñòðû, òî íà÷èíàëè

åùå êàêèå-òî ýêñïåðèìåíòû. Òåïåðü âñå

÷åòêî ðàñïèñàíî: äâà ñåìåñòðà, íåìåíÿþùèåñÿ

äàòû êàíèêóë. Íî âåäü, â êîíöå êîíöîâ,

ñîâñåì íå âàæíî, êîãäà íà÷èíàåòñÿ è

êîí÷àåòñÿ ó÷åáà, ãëàâíîå, ÷òîáû îíà äàâàëà

ðåçóëüòàòû. À ãðóçèíñêîå îáùåñòâî âçâîëíîâàëè

èìåííî ýòè ðåçóëüòàòû. È âûâîäû,

ñäåëàííûå èç íèõ.

Åäèíûå íàöèîíàëüíûå ýêçàìåíû â âûñøèå

ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ çàâåðøèëèñü ñêàíäàëüíî

ïëà÷åâíûì èòîãîì. Ñòàòü ñòóäåíòàìè

â ýòîì ãîäó ñîáèðàëèñü 36.420 ìîëîäûõ

ëþäåé, íî êàæäûé òðåòèé èç íèõ íå ñìîã ïåðåéòè

äàæå çà ìèíèìàëüíûé óðîâåíü êîìïåòåíöèè.

Ãëàâà Íàöèîíàëüíîãî ýêçàìåíàöèîííîãî

öåíòðà Ìàéÿ Ìèìèíîøâèëè íå ñêðûâàåò

îãîð÷åíèÿ: "Óæå øåñòîé ãîä ïðîõîäÿò

åäèíûå ýêçàìåíû, íî ñòîëü ïëà÷åâíûå ðåçóëüòàòû

ó íàñ âïåðâûå. È ýòî íåñìîòðÿ íà

òî, ÷òî â íûíåøíåì ãîäó áûëè îáëåã÷åííûå

òåñòû. Â âóçàõ îñòàëèñü íåçàïîëíåííûìè 11

òûñÿ÷ ìåñò èç 25 ñ ëèøíèì òûñÿ÷. À ñàìîå

ãðóñòíîå, ÷òî íàèõóäøèå ðåçóëüòàòû ó èñïûòàíèé

ïî ðóññêîìó ÿçûêó è òî÷íûì íàóêàì.

Ïî òðàäèöèè âòîðûì ïî ïîïóëÿðíîñòè ñðåäè

àáèòóðèåíòîâ â êà÷åñòâå èíîñòðàííîãî, ïîñëå

àíãëèéñêîãî, áûë ðóññêèé ÿçûê, íî ñäàòü

åãî íå ñìîãëà ÷åòâåðòü ïîñòóïàâøèõ. Ïå-

÷àëüíîå ïîëîæåíèå è ñ òî÷íûìè íàóêàìè.

Äîñòàòî÷íî ñêàçàòü, ÷òî ôèçèêó, ïî ïðîôèëÿì

ôàêóëüòåòîâ, ñäàâàë âñåãî... 81 àáèòóðèåíò

(áîëüøå æåëàþùèõ â Ãðóçèè íå íàøëîñü!)

è ñâûøå ïîëîâèíû íå ñìîãëè íàáðàòü

íåîáõîäèìûé ìèíèìóì áàëëîâ. È ýòî - â

ñòðàíå, â êîòîðîé ðàáîòàþò äâå çíàìåíèòûå

ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèå ñðåäíèå øêîëû è

êîòîðàÿ âñåãäà ñëàâèëàñü ñâîèìè ôèçèêàìè

(íûíå ïîäòâåðæäàþùèìè ýòó ñëàâó çà ðóáåæîì)...

×òî æ, òàêîâ ðåçóëüòàò áåñêîíå÷íûõ

ýêñïåðèìåíòîâ ñî øêîëüíûìè ïðîãðàììàìè,

ôàêòè÷åñêîãî óïðàçäíåíèÿ àòòåñòàòà î ñðåäíåì

îáðàçîâàíèè, îòìåíû çîëîòûõ ìåäàëåé.

Íî äåëî íå òîëüêî â ýòîì. Ñ îïîçäàíèåì

ïðèçíàâ âñå ñâîè "øêîëüíûå" îøèáêè, â ðóêîâîäñòâå

ñòðàíû îçàáîòèëèñü è òåì, êîãî

æå áóäóò ãîòîâèòü èç ìîëîäûõ ëþäåé, êîòîðûå

âñå-òàêè ñìîãëè ñòàòü ñòóäåíòàìè. Âûâîä

òàêîâ: è âûñøåå îáðàçîâàíèå âî ìíîãîì

ðàáîòàåò âõîëîñòóþ.

"Íàøà ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ âîîáùå íå

ãîòîâèò ñïåöèàëèñòîâ, âîñòðåáîâàííûõ â

ñîâðåìåííîì ìèðå, - çàÿâèë Ìèõàèë Ñààêàøâèëè.

- Íà ìåæäóíàðîäíîì ðûíêå ñïðîñ

íà òåõíè÷åñêèå ïðîôåññèè, è â Ãðóçèè äîëæíû

ãîòîâèòü èíæåíåðîâ è ìàòåìàòèêîâ. Èõ

áóäåò âûïóñêàòü áîëüøîé öåíòð îáðàçîâàíèÿ,

êîòîðûé ìû õîòèì ñîçäàòü, æåëàòåëüíî

çà ïðåäåëàìè Òáèëèñè. Íå äîëæíî ñóùåñòâîâàòü

ñòîëüêî óíèâåðñèòåòîâ, â êîòîðûõ

ìîëîäåæü íå ìîæåò ïîëó÷èòü êîíêðåòíóþ

ïðîôåññèþ, ÷àñòü âóçîâ íåîáõîäèìî çàêðûòü.

Ñ áóäóùåãî ãîäà 80% ãðóçèíñêèõ âóçîâ

áóäóò îðèåíòèðîâàíû íà åñòåñòâåííûå íàóêè,

ãîñóäàðñòâî áóäåò ôèíàíñèðîâàòü òåõíè-

÷åñêèå ïðîôåññèè. Çàáóäüòå ìåæäóíàðîäíîå

ïðàâî, þðèñïðóäåíöèþ, ýêîíîìèêó. Ýòè

ïðîôåññèè âòîðîñîðòíû äëÿ ñåãîäíÿøíèõ

ïîòðåáíîñòåé".

Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè íåìåäëåííî

îòðàïîðòîâàëî: "Ê âîïëîùåíèþ

ïðåçèäåíòñêîé èíèöèàòèâû óæå ïðèñòóïèëè!

Ðàçâèòèå åñòåñòâåííûõ íàóê â øêîëàõ è âóçàõ

- òà áàçà, íà êîòîðîé áóäåò ïîñòðîåí

ñòðàòåãè÷åñêèé ïëàí ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ

íà 2010 - 2015 ãîäû".

Íå óñïåë îòçâó÷àòü ýòîò ðàïîðò, êàê ïðåçèäåíò

ñäåëàë íîâîå, îøåëîìëÿþùåå çàÿâëåíèå.

È îïÿòü - âðàçðåç ñî çâó÷àâøèìè åùå

íåñêîëüêî ëåò íàçàä ïðèçûâàìè ê ìîëîäåæè:

ñòðàíå íóæíû ñïåöèàëèñòû äëÿ ðàçâèòèÿ åå

ýêîíîìèêè. Ïîñëå ýòîãî þíîøè è äåâóøêè

òîëïàìè õëûíóëè ó÷èòüñÿ íà ìåíåäæåðîâ è

þðèñòîâ ðàçëè÷íûõ ïðîôèëåé. À ñåé÷àñ

îêàçàëîñü, ÷òî èõ è äðóãèõ "áåëûõ âîðîòíè÷êîâ"

ñëèøêîì ìíîãî, ÷òî íåîáõîäèìû òå, êòî

áóäåò ïîäíèìàòü ýêîíîìèêó íå óìñòâåííî, à

ôèçè÷åñêè. Òî åñòü âîçâîäèòü îòåëè, êóðîðòû,

ñêîðîñòíûå äîðîãè è ò.ä. È îùóòèòü ýòî

ãëàâå ãîñóäàðñòâà ïîìîã... ìóñóëüìàíñêèé

ïðàçäíèê Ðàìàäàí.

"Â ñòðàíå - äåôèöèò ñïåöèàëèñòîâ ëþáûõ

ñïåöèàëüíîñòåé, êðîìå òåõ, êîòîðûå ïðåäíàçíà÷åíû

äëÿ ìàìåíüêèíûõ ñûíêîâ, - ñîîáùèë

ïðåçèäåíò. - Â Áàòóìè (ñòàâøåì îñíîâíîé,

ãèãàíòñêîé ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêîé

Ãðóçèè - Â.Ã.) ñîðâàíû ìîíòàæíûå ðàáîòû. Ó

òóðîâ - Ðàìàäàí, è îíè 2 íåäåëè íè çà ÷òî íå

âîçüìóòñÿ. À íè îäíîãî ãðàæäàíèíà Ãðóçèè

ñðåäè ìîíòàæíèêîâ íå îêàçàëîñü. Åñëè ãðóçèíû

íå áóäóò çíàòü ýòè äåëà, áóäóò ïðèåçæàòü

è ñòðîèòü óêðàèíöû, êèòàéöû, òóðêè".

Äëÿ ñòðàíû, â êîòîðîé ñâèðåïñòâóåò áåçðàáîòèöà,

ýòî - ñòðàøíàÿ ïåðñïåêòèâà. Âåäü

 ÃÐÓÇÈÈ ÐÓÑÑÊÈÉ ßÇÛÊ ÇÀÌÅÍßÞÒ ÀÍÃËÈÉÑÊÈÌ

Ñòåíó êàáèíåòà Íàòåëû ×îõîíåëèäçå

óêðàøàåò ïîðòðåò Àëåêñàíäðà Ïóøêèíà,

íà ïûëüíûõ ïîëêàõ ñòîÿò ïîòðåïàííûå èçäàíèÿ

ãåíèåâ ðóññêîé ëèòåðàòóðû. Âñå ýòî

íàïîìèíàåò î ñîâñåì äðóãîé ýïîõå â èñòîðèè

Òáèëèññêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà.

"Êîãäà-òî ó íàñ áûëî 50 ñîòðóäíèêîâ,

ñåé÷àñ îñòàëîñü âñåãî ïÿòü - ó íàñ ñëèøêîì

ìàëî ñòóäåíòîâ", - ãîâîðèò 70-ëåòíÿÿ

ïðåïîäàâàòåëüíèöà, ïî÷åòíûé ïðîôåññîð

Èíñòèòóòà ðóñèñòèêè.

"Ðóññêèé ÿçûê ñõîäèò íà íåò, - íåâåñåëî

øóòèò îíà, - êàê è ÿ!"

×îõîíåëèäçå îêàçàëàñü íà ïðîèãðàâøåé

ñòîðîíå â ðåçóëüòàòå ïðåäíàìåðåííîãî

ÿçûêîâîãî ñäâèãà â áûâøåé ñîâåòñêîé

ðåñïóáëèêå, ïðîçàïàäíîå ðóêîâîäñòâî

êîòîðîé õî÷åò, ÷òîáû â Ãðóçèè 21 âåêà âòîðûì

ÿçûêîì áûë íå ðóññêèé, à àíãëèéñêèé.

 ñðåäó ñîòíè íîñèòåëåé àíãëèéñêîãî

ÿçûêà ïðèñòóïèëè ê ïðåïîäàâàíèþ â ãðóçèíñêèõ

øêîëàõ â ðàìêàõ àìáèöèîçíîé

ïðîãðàììû, ïî èòîãàì êîòîðîé âñå äåòè îò

5 äî 16 ëåò äîëæíû îâëàäåòü àíãëèéñêèì.

Àíãëèéñêèé ÿçûê ñòàë â ñòðàíå îáÿçàòåëüíûì

ïðåäìåòîì, à ðóññêèé - ôàêóëüòàòèâíûì.

Ñ îäíîé ñòîðîíû ýòî êàæåòñÿ ðàçóìíûì

øàãîì ñ ó÷åòîì ãëîáàëèçàöèè è äîìèíèðîâàíèÿ

â ìèðå àíãëèéñêîãî ÿçûêà,

òåì áîëåå, ÷òî ãðóçèíñêàÿ ýêîíîìèêà

ñèëüíî çàâèñèò îò èíâåñòèöèé, è ñòðàíà

àêòèâíî ïûòàåòñÿ ðàçâèâàòü ïàðòíåðñêèå

ñâÿçè ñ Òóðöèåé è Åâðîïåéñêèì ñîþçîì.

Ñ äðóãîé ñòîðîíû ýòî îòâå÷àåò ïîëèòèêå

ïðåçèäåíòà Ìèõàèëà Ñààêàøâèëè, êîòîðûé

õî÷åò âûòàùèòü ýòó êàâêàçñêóþ

ñòðàíó ñ 4,5 ìèëëèîííûì íàñåëåíèåì èç

ðîññèéñêîé îðáèòû, îñîáåííî ïîñëå âîéíû,

êîòîðàÿ äâà ãîäà íàçàä ðàçðóøèëà è

áåç òîãî õðóïêèå ñâÿçè ìåæäó ñîñåäÿìè.

"Ìû - ñâîáîäíàÿ è íåçàâèñèìàÿ ñòðàíà

ñî ñâîáîäíûì è íåçàâèñèìûì íàðîäîì.

Ýòî åãî âûáîð, êàêîé ÿçûê ó÷èòü", - çàÿâèë

Reuters (ïî-àíãëèéñêè) ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ

Äìèòðèé Øàøêèí, ýòíè÷åñêèé ðóññêèé.

Ïðàâèòåëüñòâî ïëàíèðóåò äî êîíöà ãîäà

ïðèâëå÷ü â øêîëû òûñÿ÷ó íîñèòåëåé

àíãëèéñêîãî íà çàðïëàòó â 500 ëàðè (272

äîëëàðà) â ìåñÿö - ïðèìåðíî ïî îäíîìó

íîñèòåëþ ÿçûêà íà øêîëó.

Àíãëèéñêèé "îòêðûâàåò ìíîãèå äâåðè",

- ñ÷èòàåò Øàøêèí. - Ó Ãðóçèè íåò íè íåôòè,

íè ãàçà, çàòî ó íàñ åñòü íàøè ëþäè, èíòåëëåêòóàëüíûé

ïîòåíöèàë ñòðàíû".

Ïîëèòè÷åñêèå ïîñëåäñòâèÿ

Òàêèì îáðàçîì, Ãðóçèÿ îêàçàëàñü íà

ïåðåäíåì êðàå ïðîöåññà îòñòóïëåíèÿ ðóññêîãî

ÿçûêà íà ïîñòñîâåòñêîì ïðîñòðàíñòâå.

ßçûê - èíñòðóìåíò âëèÿíèÿ, à â ýòîé

îáëàñòè Ðîññèè òàêæå áðîñàþò âûçîâ Çàïàä

è Êèòàé, êîòîðûõ èíòåðåñóþò èíâåñòèöèîííûå

âîçìîæíîñòè è íåôòåãàçîâûå çàïàñû

Êàñïèéñêîãî áàññåéíà è Ñðåäíåé

Àçèè.

Êðèòèêè, ìåæäó òåì, ñîìíåâàþòñÿ â ðàçóìíîñòè

ïåðåâîäà ðóññêîãî, êîòîðûé äî

ñèõ ïîð îñòàåòñÿ ãëàâíûì ÿçûêîì îáùå-

íèÿ ìåæäó áûâøèìè ñîâåòñêèìè ðåñïóáëèêàìè,

íà òðåòüå ìåñòî.

Âî ìíîãîì ýòî ïðîáëåìà ïîêîëåíèé.

Ñòóäåíòû, íà÷èíàþùèå ñåé÷àñ ó÷èòüñÿ,

ðîäèëèñü óæå ïîñëå òîãî, êàê â 1991 ãîäó

ðàñïàëñÿ Ñîâåòñêèé Ñîþç. Íà íèõ ñèëüíî

âëèÿþò çàïàäíàÿ ïîï-êóëüòóðà è Èíòåðíåò.

Êðîìå òîãî, íå ñòîèò çàáûâàòü î ïîñëåäñòâèÿõ

èñïîð÷åííîñòè ïîëèòè÷åñêèõ îòíîøåíèé

ñ Ðîññèåé, ïîñëå "Ðåâîëþöèè

ðîç" 2003 ãîäà, êîòîðàÿ ñâåðãëà ñòàðóþ

ãâàðäèþ ñîâåòñêèõ âðåìåí è ïðèâåëà ê

âëàñòè Ñààêàøâèëè ñ åãî àíãëîãîâîðÿùåé

êîìàíäîé.

Íàöåëèâøèñü âñòóïèòü â ÍÀÒÎ, îí âûçâàë

íåäîâîëüñòâî Ðîññèè, îäíàêî îêîí÷àòåëüíî

ïîëèòè÷åñêèå ñâÿçè ïðåðâàëèñü

ïîñëå âîéíû 2008 ãîäà, êîãäà Ðîññèÿ îòáèëà

íàïàäåíèå îáó÷åííûõ àìåðèêàíöàìè

ãðóçèíñêèõ âîéñê íà ìÿòåæíóþ ïðîðîññèéñêóþ

îáëàñòü Þæíàÿ Îñåòèÿ.

Òîðãîâûå ñâÿçè ìåæäó äâóìÿ ñòðàíàìè

ñåé÷àñ íàõîäÿòñÿ íà ìèíèìàëüíîì óðîâ-

óæå ñåé÷àñ íà ìíîãèõ ñòðîèòåëüíûõ è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ

îáúåêòàõ ðàáîòàþò èíîñòðàíöû.

Ïàðëàìåíòñêàÿ ôðàêöèÿ "Ïðàâàÿ îïïîçèöèÿ"

îáâèíÿåò â ýòîì âñå òó æå, ïðîâåäåííóþ

5 ëåò íàçàä ðåôîðìó îáðàçîâàíèÿ.

Íåëüçÿ áûëî îòäàâàòü ïîäãîòîâêó êàäðîâ â

ðóêè ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè, óòâåðæäàþò â

íåé. Ãîñóäàðñòâî äîëæíî ñàìî ðåãóëèðîâàòü,

ñêîëüêî ñïåöèàëèñòîâ è íà êàêîå âðåìÿ

åìó ïîíàäîáèòñÿ. Àáèòóðèåíòû ñòàðàëèñü

ïîïàñòü íà þðèäè÷åñêèé è ýêîíîìè÷åñêèé

ôàêóëüòåòû - ñàìûå âîñòðåáîâàííûå

ñïåöèàëüíîñòè. Íî íèêòî íå ïîøåë íà ñòðîèòåëüíûå

ïðîôåññèè èëè â àãðîíîìû - íåñêîëüêî

ëåò íàçàä ðûíîê òðóäà â íèõ íå íóæäàëñÿ.

"Òóò-òî è äîëæíà áûëà áûòü ðåãóëÿöèÿ ñî

ñòîðîíû ïðàâèòåëüñòâà, íî îíà íå ïðîèçîøëà

èç-çà íåïðîôåññèîíàëèçìà àâòîðîâ ðåôîðìû

îáðàçîâàíèÿ, - óòâåðæäàåò ãëàâà

ôðàêöèè Ìàíàíà Íà÷êåáèÿ. - Òåïåðü ãîâîðèòü

îá ýòîì óæå ïîçäíî. Íî ó íàñ áûëè è

ñòðîèòåëè, è äîðîæíèêè, è òîííåëüùèêè, êîòîðûå

ñåé÷àñ èëè ðàçúåõàëèñü, èëè òåðÿþò

êâàëèôèêàöèþ. Íàäî äàòü èì âîçìîæíîñòü

ïåðåêâàëèôèöèðîâàòüñÿ, à íå çàâîçèòü ãàñòàðáàéòåðîâ".

Êîíå÷íî, è ðàíüøå íåòðóäíî áûëî äîãàäàòüñÿ,

÷òî, êðîìå ìåíåäæåðîâ è çíàòîêîâ

ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà, ñòðàíå ïîíàäîáÿòñÿ

ñòðîèòåëè, ïðîåêòèðîâùèêè, ñïåöèàëèñòû

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ò.ä. è ò.ï. Ê ñîæàëåíèþ,

ïîíÿëè ýòî ëèøü ñåé÷àñ. È â ïðàâèòåëüñòâåííûõ

êðóãàõ óæå ïîãîâàðèâàþò î

òîì, ÷òî âìåñòî íåñêîëüêèõ óïðàçäíåííûõ

âóçîâ äëÿ "ìàìåíüêèíûõ ñûíêîâ" áóäóò ñîçäàíû

íåêèå âûñøèå ïðîôòåõó÷èëèùà.

Îïÿòü æå èñõîäÿ èç ñèþìèíóòíîé ïîòðåáíîñòè.

Äà âîò òîëüêî ïîâàëÿò ëè â íèõ òàêèå

æå òîëïû, êàê íà ýêîíîìè÷åñêèå ñïåöèàëüíîñòè?

Âåäü ïîñëå ïîëó÷åíèÿ äèïëîìîâ

íàäî áóäåò íå â îôèñàõ ñèäåòü, à ìîòàòüñÿ

ïî ñòðîéïëîùàäêàì è ïëàíòàöèÿì.

Âëàäèìèð Ãîëîâèí

Ðóññêèé Áàçàð ¹37, 2010

íå. Âèçîâûå òðåáîâàíèÿ è íåóäîáíûå

òðàíñïîðòíûå ìàðøðóòû ìåøàþò êîíòàêòàì

ìåæäó äðóçüÿìè è ðîäñòâåííèêàìè.

"Åñëè ñìîòðåòü â áîëåå øèðîêîì êîíòåêñòå...

çà âñåì ýòèì áóäåò çàìåòíà ïîëèòè÷åñêàÿ

ïîäîïëåêà", - ïîëàãàåò Øîðåíà

Øàâåðäàøâèëè, ðåäàêòîð ãðóçèíñêîãî

æóðíàëà Liberali.

Àíãëèéñêèé íóæíî èçó÷àòü, ñ÷èòàåò

îíà, íî "çà÷åì çàìåíÿòü îäèí (ÿçûê) äðóãèì?

Ýòî íàø ðåãèîí, è ÿçûê îáùåíèÿ ñ

ñîñåäÿìè â íåì - ðóññêèé ".

 ñâîþ î÷åðåäü ×îõîíåëèäçå ñêîðáèò î

ñìåíå ýïîõ è óõîäå ïîêîëåíèé, âûðîñøèõ

íà Ïóøêèíå, Òîëñòîì, Äîñòîåâñêîì. "ß áîþñü,

÷òî åùå ÷åðåç íåñêîëüêî ëåò, êîãäà

áîëüøå íå áóäåò ýòèõ äåäóøåê è áàáóøåê,

íèêòî îá ýòîì äàæå íå âñïîìíèò".

Âïðî÷åì, ïî ñëîâàì 20-ëåòíåãî ñòóäåíòà-ìàòåìàòèêà

Íóãçàðà Áàðáàêàäçå, åñòü

î÷åíü ïðîñòîé âûõîä. "ß ìîãó ÷èòàòü ðóññêèå

êíèãè ïî-ãðóçèíñêè", - ãîâîðèò îí.

("Reuters", Âåëèêîáðèòàíèÿ)

Ìýòò Ðîáèíñîí (Matt Robinson)


6 daviTis fari

ÎÁÇÎÐ ÃÐÓÇÈÍÑÊÎÉ ÏÐÅÑÑÛ

ÒÁÈËÈÑÈ--Îäíà èç ãëàâíûõ òåì ãðóçèíñêèõ

ãàçåò ïðîøåäøåé íåäåëè - ýòî ïðèíÿòèå

â ÎÎÍ ðåçîëþöèè ïî ãðóçèíñêèì áåæåíöàì.

Ïî÷òè â êàæäîì èçäàíèè îòìåòèëè ýòî ñîáûòèå

êàê õîòü è "ìàëåíüêóþ, íî äèïëîìàòè-

÷åñêóþ ïîáåäó" Ãðóçèè íàä Ðîññèåé.

 ãàçåòàõ ïðèâîäèëàñü ïîäðîáíàÿ ñòàòèñòèêà

ïîñëåäíèõ ëåò - êîãäà è ñêîëüêî ñòðàí

ãîëîñîâàëè çà ðåçîëþöèþ ïî âîïðîñó âîçâðàùåíèÿ

ãðóçèíñêîãî íàñåëåíèÿ â Àáõàçèþ è

Þæíóþ Îñåòèþ.

Ìíîãèå ãàçåòû, ñðåäè ïðî÷åãî, äàëè è

ïîëíûé ïåðå÷åíü ñòðàí, êîòîðûå íà ïðîøëîé

íåäåëå ïðîãîëîñîâàëè "çà" è "ïðîòèâ"

ïðåäëîæåííîãî Ãðóçèåé äîêóìåíòà.

 èíòåðâüþ ãàçåòå "Àõàëè Òàîáà" çàììèíèñòð

ãðóçèíñêîãî ÌÈÄà Òîðíèêå Ãîðäàäçå

îòìå÷àåò, ÷òî áîëüøèíñòâî ñòðàí, ïðîãîëîñîâàâøèõ

"ïðîòèâ" â ìèðå "ñëàâÿòñÿ ñâîåé

ìàðãèíàëüíîñòüþ". Ñðåäè òàêèõ îí âûäåëèë

Êóáó, Ñåâåðíóþ Êîðåþ, Ñóäàí è Çèìáàáâå.

Íî âíèìàíèå æóðíàëèñòîâ "Àõàëè Òàîáà"

ïðèâëåêëî òî, ÷òî ïðîòèâ ãðóçèíñêîé ðåçîëþöèè

ïðîãîëîñîâàëà Àðìåíèÿ.

Æóðíàëèñòêà ýòîé ãàçåòû îòìå÷àåò, ÷òî

Ãðóçèÿ â ýòîì ãîäó â óãîäó Àðìåíèè îòêðûëà

ïðîïóñêíîé ïóíêò â Ëàðñè, è ÷òî ñäåëàëà îíà

ýòî âîïðåêè ñâîèì ñîáñòâåííûì îïàñåíèÿì

áåçîïàñíîñòè.

Ãàçåòà òàêæå ïèøåò, ÷òî àðìÿíñêèå òóðèñòû

â áîëüøîì êîëè÷åñòâå ïðèåçæàþò îòäûõàòü

â Àäæàðèþ, è ÷òî ìíîãèå ìåñòíûå òàì

óæå íà÷àëè ïðèâûêàòü ê àðìÿíñêîé ìóçûêå â

ðåñòîðàíàõ. À íåêîòîðûå äàæå ïîäóìûâàþò

ïîïðîñèòü ìåñòíûå âëàñòè îðãàíèçîâàòü

êóðñû àðìÿíñêîãî ÿçûêà äëÿ âëàäåëüöåâ

ãîñòèíèö, ïèøåò ãàçåòà.

"Ïîíÿòíî, ÷òî Àðìåíèÿ - ñîñåäíåå è äðóæåñòâåííîå

íàì ãîñóäàñòâî. Ïîíÿòíî è òî,

÷òî ìû äîëæíû ðàçâèâàòü íàøó òóðèñòè÷åñêóþ

ñôåðó. Íî òîëüêî äëÿ òîãî, ÷òîáû àðìÿíñêèå

òóðèñòû ïðîäîëæàëè îòäûõàòü â Àäæàðèè,

íàì ÷òî íå ñòîèò ñïðàøèâàòü ó Àðìåíèè

îáúÿñíåíèé? Â êîíöå êîíöîâ íàì ñëåäóåò

õîòÿ áû çàñòàâèòü èõ íàì ñêàçàòü ïî÷åìó

îíè íå õîòÿò, ÷òîáû ãðóçèíñêîå íàñåëåíèå

âåðíóëîñü â ñâîè äîìà", ïèñàëà â ïÿòíèöó

ãàçåòà "Àõàëè Òàîáà".

Íà òàêèå âîïðîñû æóðíàëèñòêè, ïðåäñòàâèòåëè

ãðóçèíñêîãî ïðàâèòåëüñòâà ïîïûòàëèñü

îáúÿñíèòü, ÷òî ó Åðåâàíà ñâîè ïðîáëåìû

ñ Íàãîðíûì Êàðàáàõîì. È ÷òî åñëè áû

îíè ïðîãîëîñîâàëè çà âîçâðàùåíèå ãðóçèíñêèõ

áåæåíöåâ â Àáõàçèþ è Þæíóþ Îñåòèþ,

òî èì áûëî áû óæå òðóäíî âûñòóïàòü ïðîòèâ

âîçâðàùåíèÿ àçåðáàéäæàíñêîãî íàñåëåíèÿ

â èõ ñîáñòâåííûé êîíôëèêòíûé ðåãèîí.

"Â ýòîé âåðñèè ìîæåò è åñòü äîëÿ ïðàâäû.

Íî ñêîðåå âñåãî Àðìåíèÿ íå ïîääåðæàëà

ðåçîëþöèþ ïî äðóãèì ïðè÷èíàì. Ïåðâîå

è ñàìîå ãëàâíîå - â óãîäó Ðîññèè. À âòîðîå -

ïîòîìó ÷òî ó íèõ ó ñàìèõ åñòü ñâîè èíòåðåñû

â Àáõàçèè", ïèñàëà ãàçåòà "Àõàëè Òàîáà".

Ïðèíÿòèå ðåçîëþöèè ÎÎÍ ãðóçèíñêàÿ

ïðåññà íàçâàëà åùå îäíèì î÷êîì â ïîëüçó

ãðóçèíñêîé äåëåãàöèè íà ãààãñêèõ ñëóøàíèÿõ

â Ìåæäóíàðîäíîì ñóäå.

Ñ ïîíåäåëüíèêà òàì ïðîõîäèò ðàññìîòðåíèå

âîïðîñà ïðèíèìàòü èëè íåò æàëîáó Ãðóçèè

ïðîòèâ Ðîññèè.

Òáèëèñè îáâèíÿåò Ìîñêâó â 17-ëåòíåé

äèñêðèìèíàöèè ãðóçèíñêîãî íàñåëåíèÿ â Àáõàçèè

è Þæíîé Îñåòèè.

Åæåíåäåëüíûé æóðíàë "Òàáóëà" ïðèâîäèò

ïîõîæèå äåëà â äðóãèõ ñòðàíàõ ìèðà, îòìå÷àÿ,

÷òî ïðåöåäåíòíûé ïîðÿäîê Ìåæäóíàðîäíîãî

ñóäà óæå ïîçâîëÿåò ñêàçàòü, ÷òî ãðóçèíñêèé

èñê íå òîëüêî ïðèìóò íà ðàññìîòðåíèå,

íî è ñêîðåå âñåãî âûíåñóò ðåøåíèå

ïðîòèâ Ðîññèè.

Ãðóçèíñêèå þðèñòû â êîììåíòàðèÿõ ãàçå-

òå "Ðåçîíàíñè" íàñòðîåíû áîëåå ñêåïòè÷åñêè.

Îíè ãîâîðÿò, ÷òî î÷åíü ìíîãîå çàâèñèò îò

òîãî, â êàêîì âèäå Ìåæäóíàðîäíûé ñóä ïðèìåò

ãðóçèíñêóþ æàëîáó íà ðàññìîòðåíèå,

êàê òàì áóäåò çàïèñàíà ðîëü Ðîññèè, è ÷òî

áóäåò îòâåäåíî ïîä îòâåòñòâåííîñòü äåôàêòî

âëàñòåé.

Ãðóçèíñêèå ïîëèòîëîãè æå ãîâîðÿò, ÷òî

íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî Ìåæäóíàðîäíûé ñóä îñòàåòñÿ

îäíîé èç íåìíîãèõ ñòðóêòóð, ñëàáî

ïîääàþùèõñÿ èçìåíåíèÿì ìèðîâîãî ðàñêëàäà

ñèë, ðåøåíèå ñóäåé áóäåò çàâèñåòü è îò

òîãî, êàêèå â òîò ìîìåíò áóäóò îòíîøåíèÿ

ìåæäó Åâðîïîé è Ðîññèåé.

Âîò, ÷òî ïî ýòîìó ïîâîäó ãàçåòå "Ðåçîíàíñè"

ñêàçàë Ðàìàç Ñàêâàðåëèäçå:

"Åñëè Çàïàä ðåøèòñÿ ïîäíÿòü ýòîò âîïðîñ,

òîãäà ó íàñ áóäåò áîëüøå øàíñîâ ïîëó-

÷èòü îò ãààãñêîãî òðèáóíàëà íóæíûé íàì

èíñòðóìåíò. Ìèðîâîìó ñîîáùåñòâó òîãäà

ïðèäåòñÿ ñ÷èòàòüñÿ ñ ðåøåíèåì Ìåæäóíàðîäíîãî

ñóäà, è íàøà òåìàòèêà îïÿòü âñïëûâåò",

ñêàçàë Ðàìàç Ñàêâàðåëèäçå ãàçåòå "Ðåçîíàíñè".

Ãðóçèÿ ïðîâàëèëà èíâåñòèöèîííûé

ïëàí è îêàçàëà ôèíàíñîâóþ ïîìîùü

Òóâàëó

Ïðåçèäåíò Ãðóçèè Ìèõàèë Ñààêàøâèëè

÷àñòî ãîâîðèò î "ãðóçèíñêîì ýêîíîìè÷åñêîì

÷óäå". Â ñâÿçè ñ ýòèì, õîòåëîñü áû çàäàòü

ïðåçèäåíòó ïàðó-òðîéêó âîïðîñîâ. Çíàåò ëè

îí, ÷òî:

- èíôëÿöèÿ â Ãðóçèè â àâãóñòå äîñòèãëà

ñàìîé âûñîêîé îòìåòêè è ñîñòàâèëà 9,5% â

ñðàâíåíèè ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì ïðîøëîãî

ãîäà?

- èíâåñòèöèîííûé ïëàí íà 2010 ãîä ïðîâàëåí

- çà ïåðâîå ïîëóãîäèå â ñòðàíó ïîñòóïèëî

âñåãî 277 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ ïðè ãîäîâîì

ïëàíå â 1 ìèëëèàðä äîëëàðîâ?

- â ðåéòèíãå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè

ñòðàí, îïóáëèêîâàííîì íà ïðîøëîé íåäåëå

Âñåìèðíûì ýêîíîìè÷åñêèì ôîðóìîì

(WEF), Ãðóçèÿ îêàçàëàñü íà 93 ìåñòå, îòñòàâ,

òàêèì îáðàçîì, îò ïîäàâëÿþùåãî áîëüøèíñòâà

ñòðàí ïîñòñîâåòñêîãî ïðîñòðàíñòâà

(Ýñòîíèÿ çàíÿëà 33 ìåñòî, Ëèòâà - 47-å,

Àçåðáàéäæàí- 57-å, Ðîññèÿ - 63-å, Ëàòâèÿ -

70-å, Óêðàèíà -89-å)?

- èç 2 133 ãðàæäàí ðàçëè÷íûõ ãîñóäàðñòâ,

ïîïðîñèâøèõ ó Ðîññèè â ýòîì ãîäó ïðåäîñòàâëåíèÿ

ñòàòóñà áåæåíöà, 60%, òî åñòü

áîëüøå ïîëîâèíû - èç Ãðóçèè?

Äîëîæèëà ëè îá ýòîì ïðåçèäåíòó "ìàëåíüêàÿ

Âåðà"? Èëè ó ìèíèñòðà ýêîíîìèêè è

óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ Âåðû Êîáàëèÿ - äðóãèå

ôóíêöèè, à ïîïîëíåíèå ãîñáþäæåòà âõîäèò

â êîìïåòåíöèþ ïîñëîâ Ãðóçèè çà ðóáåæîì,

êîòîðûì íà âñòðå÷å íåäåëþ íàçàä Ñààêàøâèëè

ïîðó÷èë îáåñïå÷èòü ïðèòîê èíâåñòèöèé?

À ÷òî äåëàåò â ýòî âðåìÿ ïðåìüåð-ìèíèñòð?

Òðóäíî ïîâåðèòü, íî - ôàêò. 10 ñåí-

òÿáðÿ ïðàâèòåëüñòâî Ãðóçèè ïîäïèñàëî ðàñïîðÿæåíèå

î âûäåëåíèè ôèíàíñîâîé ïîìîùè...

Òóâàëó - òèõîîêåàíñêîìó ãîñóäàðñòâó â

Ïîëèíåçèè. Òóâàëó ðàñïîëîæåíî íà íåñêîëüêèõ

îñòðîâàõ îáùåé ïëîùàäüþ 26 êâàäðàòíûõ

êèëîìåòðîâ, åãî íàñåëåíèå - 12 òûñÿ÷

÷åëîâåê. Íó ÷òî òóò ìîæíî åùå ñêàçàòü?

Òóâàëó âõîäèò â ÷èñëî òåõ 50 ãîñóäàðñòâ, êîòîðûå

ïîääåðæàëè ïîñëåäíþþ ðåçîëþöèþ

Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëåè ÎÎÍ ïî áåæåíöàì

â Ãðóçèè. À, ìîæåò, Ñààêàøâèëè êóïèë êàêîé-íèáóäü

îñòðîâ Òóâàëó, è íàìåðåí ñáåæàòü

òóäà â ñëó÷àå îáîñòðåíèÿ ñèòóàöèè â

Ãðóçèè? Åñëè ýòî òàê, òî îñòàåòñÿ ïîïðîñèòü

ïðåçèäåíòà, ÷òîáû îí âçÿë òóäà ñ ñîáîé âñå

ñâîå îêðóæåíèå. ("Àñàâàë-äàñàâàëè")

Ïóòèí - èäåàë Ñààêàøâèëè?

Ïðåçèäåíò Ãðóçèè Ìèõàèë Ñààêàøâèëè

âî âñåì ïîäðàæàåò Âëàäèìèðó Ïóòèíó, à åãî

îêðóæåíèå, ðóêîâîäèìîå ãëàâîé ÌÂÄ Âàíî

Ìåðàáèøâèëè, ïðåêðàñíî ýòèì ïîëüçóåòñÿ.

Òàêîå çàÿâëåíèå ñäåëàë èçâåñòíûé ñâîèìè

îïïîçèöèîííûìè âûñòóïëåíèÿìè ðåæèññåð

Ãîãè Õàèíäðàâà, êîììåíòèðóÿ ïîäãîòîâëåííûé

âëàñòÿìè ïðîåêò íîâîé Êîíñòèòóöèè

Ãðóçèè, ïðåäóñìàòðèâàþùèé

îùóòèìûé ðîñò ïîëíîìî÷èé ïðåìüåð-ìèíèñòðà.

"Òî, ÷òî Ñààêàøâèëè

âî âñåì ïîäðàæàåò Ïóòèíó - ýòî

ôàêò. Ýòî óêàçûâàåò íà òî, ÷òî ó íåãî

- øèçîôðåíè÷åñêèå ïðîÿâëåíèÿ è

î÷åíü ñåðüåçíîå ïñèõè÷åñêîå çàáîëåâàíèå,

ïîòîìó ÷òî êîãî îí áîëüøå

âñåãî áîèòñÿ, è êîãî ïðåäñòàâèë

ñâîèì âðàãîì, òîìó è ïîäðàæàåò. Íî

ïðåäñòàâüòå, íîñèòåëåì êàêîé ïñèõèêè

íóæíî áûòü â ñîâðåìåííîì ìèðå,

íà ôîíå áîëüøîãî ìåæäóíàðîäíîãî

ñîäðóæåñòâà, ÷òîáû òâîèì èäåàëîì

ñòàë Ïóòèí. À âåäü âèäíî, ÷òî

Ïóòèí - èäåàë Ñààêàøâèëè", - çàÿâèë Õàèíäðàâà.

"Åãî æå îêðóæåíèå ïðåêðàñíî ïîëüçóåòñÿ

åãî áîëåçíüþ. Âñåì, ÷òî ïðîèñõîäèò,

ðóêîâîäèò Ìåðàáèøâèëè", - äîáàâèë ðåæèññåð,

îòìåòèâ, ÷òî âîâñå íå óäèâèòñÿ, åñëè

îêàæåòñÿ, ÷òî íîâûå êîíñòèòóöèîííûå èçìåíåíèÿ

â Ãðóçèè ãîòîâÿòñÿ èìåííî äëÿ ãëàâû

ÌÂÄ, à íå äëÿ Ñààêàøâèëè. ×òî êàñàåòñÿ îêðóæåíèÿ

ïðåçèäåíòà Ãðóçèè, òî, ïî ìíåíèþ

Õàèíäðàâà, îíî åùå áîëåå ÷åì îí âèíîâíî â

ñëîæèâøåéñÿ â ñòðàíå òÿæåëîé ñèòóàöèè,

ïîñêîëüêó "ó íèõ, â îòëè÷èå îò íåãî, äèàãíîçà

"øèçîôðåíèÿ" - íåò". ("Àõàëè òàîáà")

Ìåðàáèøâèëè ñòàðàåòñÿ

ïîíðàâèòüñÿ Ðîññèè

Íîâûé ïðîåêò Êîíñòèòóöèè Ãðóçèè íàïðàâëåí

íà åùå áîëüøåå óçóðïèðîâàíèå

âëàñòè, è íà åùå áîëüøóþ "ïîäãîíêó ïîä ñåáÿ"

ãëàâíîãî çàêîíà ñòðàíû, ñ÷èòàåò àäâîêàò,

ðóêîâîäèòåëü äâèæåíèÿ "Ñîëèäàðíîñòü

ñ íåçàêîííûìè çàêëþ÷åííûìè" Ýêà Áåñåëèÿ.

Ïî åå ñëîâàì, ñ ïðèíÿòèåì íîâîé Êîíñòèòóöèè

ñòðàíà ïîëó÷èò åùå áîëåå íåñáàëàíñèðîâàííûå

âëàñòè, ñëàáûé ïàðëàìåíò ñ

"çàìóòíåííûìè" ôóíêöèÿìè, ñèëüíîãî

ïðåìüåðà è ñèëüíîãî ïðåçèäåíòà. Äà, ñìåøàííûå

ìîäåëè ïðàâëåíèÿ ñóùåñòâóþò, íî

àíàëîãà òàêîãî ñèíòåçà íåò íè â îäíîé ñòðàíå

ìèðà, - çàÿâèëà îíà. Ïî ìíåíèþ Áåñåëèÿ,

íîâàÿ ìîäåëü ïðàâëåíèÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü

óñòðîèò Ñààêàøâèëè, êîòîðûé, ñóäÿ ïî âñåìó,

ïî èñòå÷åíèè ñâîåãî ïðåçèäåíòñêîãî ñðîêà,

â 2013 ãîäó, íàìåðåí çàíÿòü äîëæíîñòü

ïðåìüåðà. Âåðñèþ, ñîãëàñíî êîòîðîé Ñààêàøâèëè

â î÷åðåäíîé ðàç èçìåíèò Êîíñòèòóöèþ

è âíåñåò ïîïðàâêó, êîòîðàÿ ïîçâîëèò

îñòàòüñÿ åìó ïðåçèäåíòîì íà òðåòèé ñðîê,

îíà ñ÷èòàåò ìåíåå âåðîÿòíîé. Êàê è òó, ÷òî

ïðîåêò íîâîé Êîíñòèòóöèè íà ñàìîì äåëå

#160 October, 2010

íàïèñàí "ïîä Ìåðàáèøâèëè". "Ãðóçèÿ - ñòðàíà,

ãäå ëè÷íîñòè ñàìè îïðåäåëÿþò ñâîþ

ðîëü, íåçàâèñèìî îò òîãî, êàêèå äëÿ íèõ çàïèñàíû

ôóíêöèè è êîìïåòåíöèÿ. Ñåé÷àñ Ìåðàáèøâèëè

íå íóæäàåòñÿ â ïðåáûâàíèè íà

ïîñòó ïðåìüåð-ìèíèñòðà. Íå äóìàþ, ÷òî ó

åãî åñòü àìáèöèè ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ.  åãî

ðóêàõ è òàê - î÷åíü âàæíûå ðû÷àãè: ïîëèöèÿ,

áåçîïàñíîñòü, îñíîâíûå âîçìîæíîñòè äëÿ

ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè. À òîò, ó êîãî åñòü

èíôîðìàöèÿ, è îïðåäåëÿåò ïîëèòèêó. Ñ ýòîé

òî÷êè çðåíèÿ ó Ìåðàáèøâèëè êîíêóðåíòîâ

íåò", - çàÿâèëà Áåñåëèÿ, çàìåòèâ, âïðî÷åì,

÷òî "ïî ñâîåìó òèïàæó è ôèãóðå ê ïîñòó

ïðåìüåð-ìèíèñòðà îí íå ïîäõîäèò". "Îäíàêî

Ìåðàáèøâèëè äåëàåò âñå, ÷òîáû ó íåãî áûëè

ãàðàíòèè è ðû÷àãè, áëàãîäàðÿ êîòîðûì îí

ñìîæåò ñîõðàíèòü ìèíèìàëüíûå ôîðìû

âëèÿíèÿ â ïîñòñààêàøâèëåâñêèé ïåðèîä. Â

ýòîò ïåðèîä âî âëàñòè îí íå îñòàíåòñÿ, ïîýòîìó

îí ïûòàåòñÿ ñòàòü ïðèåìëåìûì íå

âíóòðè ñòðàíû - äîáèòüñÿ ýòîãî îí è íå ñìîæåò,

à, íàïðèìåð, äëÿ Ðîññèè. È, äóìàþ, âîâñå

íå ñëó÷àéíî â ïîñëåäíèé ïåðèîä â ðîññèéñêèõ

îôèöèàëüíûõ ñòðóêòóðàõ õâàëÿò ðåôîðìû

ãëàâû ãðóçèíñêîãî ÌÂÄ. Ìåðàáèøâèëè

ìíîãî ðàáîòàåò íàä ýòèì", - çàÿâèëà Ýêà

Áåñåëèÿ. ("Àõàëè òàîáà")

Ñåìüÿ Ñààêàøâèëè êîíòðîëèðóåò

â Ãðóçèè öåëûé ðÿä áèçíåñîâ

Ñåìüÿ Ñààêàøâèëè êîíòðîëèðóåò â Ãðóçèè

öåëûé ðÿä áèçíåñîâ, óòâåðæäàåò Ëåéáîðèñòñêàÿ

ïàðòèÿ. Êàê çàÿâèë ïîëèòè÷åñêèé

ñåêðåòàðü ïàðòèè Ãèîðãè Ãóãàâà, ñåìüÿ Ñààêàøâèëè

âëàäååò, â ÷àñòíîñòè, ÷àñòüþ ãîðíî-îáîãàòèòåëüíîãî

êîìáèíàòà "Ìàäíåóëè".

Ïðåäïðèÿòèå êóïèëè äÿäÿ Ìèõàèëà Ñààêàøâèëè

- Òåìóð Àëàñàíèÿ è ðîññèéñêèé áèçíåñìåí

Ñåðãåé Ãåíåðàëîâ. Ïî ñëîâàì ëåéáîðèñòà,

êëàí Ñààêàøâèëè êîíòðîëèðóåò è ðåàëèçàöèþ

â ñòðàíå íåôòåïðîäóêòîâ. Âëàäåëüöåì

51% êîìïàíèè "Ñîêàð Äæîðäæèÿ" -

ëèäåðà ïî èìïîðòó è ðåàëèçàöèè íåôòåïðîäóêòîâ

â Ãðóçèè, ÿâëÿåòñÿ àçåðáàéäæàíñêàÿ

ñòîðîíà, à 49% - áðàò Ñààêàøâèëè. Äèñòðèáüþòîðñêàÿ

ñåòü "çàïîëíÿåòñÿ" êîìïàíèåé

"Âèñîë", êîòîðàÿ òàêæå ïðèíàäëåæèò áðàòó

ïðåçèäåíòà ñòðàíû. Çà åùå îäíîé êîìïàíèåé-èìïîðòåðîì

íåôòåïðîäóêòîâ - "Ðîìïåòðîë"

ñòîèò ãëàâà ÌÂÄ Âàíî Ìåðàáèøâèëè.

À âîò äîëÿ â êîìïàíèè, ïðåäñòàâëÿþùåé

íà ãðóçèíñêîì ðûíêå "Ëóêîéë" - ó ðîññèÿí è

ó ñåìüè Ñààêàøâèëè.

"Ïðåçèäåíò Ãðóçèè ëè÷íî êîíòðîëèðóåò

"×èàòóðìàðãàíåö". Ýòî ïðåäïðèÿòèå íóæíî

ðàññìàòðèâàòü â êîìïëåêñå ñ Çåñòàôîíñêèì

çàâîäîì ôåððîñïëàâîâ è Âàðöèõå ÃÝÑ. Â

2007 ãîäó îôèöèàëüíûì âëàäåëüöåì âñåõ

òðåõ îáúåêòîâ ñòàë óêðàèíñêèé "Ïðèâàòáàíê",

êîòîðûé â ñâîå âðåìÿ áûë ñâÿçàí ñ

Þëèåé Òèìîøåíêî; âìåñòå ñ íèìè "íàáèâàë

êàðìàíû" è Ñààêàøâèëè. Äî "ðåâîëþöèè

ðîç" Áåæóàøâèëè ðàçîðÿë ìåñòîðîæäåíèÿ

âìåñòå ñ Íóãçàðîì Øåâàðäíàäçå, ñåé÷àñ -

âìåñòå ñ Òåìóðîì Àëàñàíèÿ", - çàÿâèë Ãóãàâà.

Ïî ñëîâàì ëåéáîðèñòà, èíòåðåñû ñåìüè

ïðåçèäåíòà - è â áèçíåñå ëåñà è äðåâåñèíû.

 Çåñòàôîíè èäåò âûðóáêà óíèêàëüíûõ êàøòàíîâ,

è ýêñêëþçèâíîå ïðàâî íà ýòî - ó áðàòà

Ñààêàøâèëè. Áèçíåñ ôóíäóêà â Ãðóçèè

ñåìüÿ Ñààêàøâèëè êîíòðîëèðóåò âìåñòå ñ

ãóáåðíàòîðîì ðåãèîíà Çàçîé Ãîðîçèÿ.  ëè÷íîé

ñîáñòâåííîñòè Ñààêàøâèëè - 40% êîìïàíèè

ìîáèëüíîé ñâÿçè, ïðåäîñòàâëÿþùåé

â Ãðóçèè óñëóãè "Áèëàéí". ×òî ãëàâíîå, åìó

ïðèíàäëåæèò è òåëåêîìïàíèÿ "Ðóñòàâè-2", -

îòìåòèë Ãóãàâà.

Ñîáñòâåííîñòüþ áðàòà Ñààêàøâèëè ÿâëÿåòñÿ

ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ "Èðàî" - ìîíîïî-


#160 October, 2010 daviTis fari

7

ëèñò íà ãðóçèíñêîì ðûíêå, óòâåðæäàåò ëåéáîðèñò.

Ïî åãî ñëîâàì, 80% ñóìì, ïðåäóñìîòðåííûõ

â ãîñáþäæåòå íà ìåäèöèíñêîå

îáñëóæèâàíèå ãðàæäàí, â ðåàëüíîñòè íå

òðàòèòñÿ, à "îñåäàåò" â ýòîé êîìïàíèè.

Ñåìüÿ Ñààêàøâèëè âëàäååò è äðóãèìè áèçíåñàìè.

Íàïðèìåð, ×åðíîìîðñêèé óíèâåðñèòåò

è óíèâåðñèòåò "Ñàêàðòâåëî" - ñîáñòâåííîñòü

ìàòåðè ïðåçèäåíòà Ãèóëè Àëàñàíèÿ.

Ó÷åáà â íèõ - î÷åíü äîðîãàÿ, çàòî äèïëîì -

ïðåñòèæåí, - çàìåòèë îí.

Ïî ñëîâàì Ãóãàâà, äÿäÿ ïðåçèäåíòà Òåìóð

Àëàñàíèÿ êîíòðîëèðóåò Òáèëèññêèé è

Áàòóìñêèé àýðîïîðòû, îí ñòîèò çà ïîñòðîèâøåé

èõ òóðåöêîé êîìïàíèåé. Ïîòèéñêèé ïîðò

- ñîáñòâåííîñòü àðàáñêîé êîìïàíèè "Ðàêèÿ",

êîòîðàÿ ïðèîáðåëà åãî è 300 ãà òåððèòîðèè

âîêðóã äëÿ îáóñòðîéñòâà ñâîáîäíîé èíäóñòðèàëüíîé

çîíû. "Íî, åñòåñòâåííî, â äîëå ó

ýòîé êîìïàíèè, êîòîðàÿ âñå â Ãðóçèè ïîêóïàåò

áåç ïðîáëåì - ãðóçèíñêèå âëàñòè", - îòìåòèë

ëåéáîðèñò. Ãèîðãè Ãóãàâà íàçâàë åùå öåëûé

ðÿä îáúåêòîâ, çà âëàäåëüöàìè êîòîðûõ

ñòîÿò ïðåäñòàâèòåëè ãðóçèíñêèõ âëàñòåé.

("Àñàâàë-äàñàâàëè")

"Ïàðòèÿ íàðîäà" íàìåðåíà óñòðîèòü

ïåðåä ïðåçèäåíòñêîé ðåçèäåíöèåé

âûñòàâêó-ïðîäàæó

 áëèæàéøåå âðåìÿ "Ïàðòèÿ íàðîäà" íàìåðåíà

îðãàíèçîâàòü ïåðåä Àâëàáàðñêîé

ïðåçèäåíòñêîé ðåçèäåíöèåé âûñòàâêó-ïðîäàæó,

- ñîîáùèë Ãåíåðàëüíûé ñåêðåòàðü

ïàðòèè Àëåêî Øàëàìáåðèäçå. Ïî åãî ñëîâàì,

íà ëîòêàõ áóäåò ïðåäñòàâëåí òîâàð, êîòîðûé

íå ñìîãëè ïðîäàòü óëè÷íûå òîðãîâöû

ïîñëå çàïðåòà â Òáèëèñè ýòîãî âèäà òîðãîâëè.

"Ýòè ëþäè óæå ìåñÿö íå ìîãóò çàðàáàòû-

âàòü ñåáå íà æèçíü. Ïóñòü Ñààêàøâèëè âûéäåò

íà ýòó ÿðìàðêó è êóïèò âñå", - çàÿâèë Øàëàìáåðèäçå,

ïðè÷åì îòìåòèë, ÷òî äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ

ñïðàâåäëèâîñòè ïðåçèäåíòó

âñå áóäåò ïðåäëàãàòüñÿ ïî äâîéíûì öåíàì.

Ïî ñëîâàì ïðåäñòàâèòåëÿ "Ïàðòèè íàðîäà",

ýòî ìåðîïðèÿòèå ñîñòîèòñÿ â ðàìêàõ àêöèé

ïðîòåñòà, ïðîâîäèìûõ ïàðòèåé â ïîääåðæêó

óëè÷íûõ òîðãîâöåâ è áåæåíöåâ, íàñèëüñòâåííî

âûñåëåííûõ ïî ðàñïîðÿæåíèþ

âëàñòåé èç ñâîèõ æèëèù è îñòàâøèõñÿ áåç

êðîâà. Øàëàìáåðèäçå óâåðåí, ÷òî òðåáîâàíèÿ

áåæåíöåâ è óëè÷íûõ òîðãîâöåâ - ñïðàâåäëèâû,

è ÷òî ðàíî èëè ïîçäíî ïîä äàâëåíèåì

îáùåñòâåííîñòè îíè áóäóò èñïîëíåíû.

("Àõàëè òàîáà")

Îò Èðàêëèÿ Îêðóàøâèëè

îòâåðíóëèñü âñå

Áîëüøîå îïïîçèöèîííîå îáúåäèíåíèå, î

êîòîðîì øëà ðå÷ü âî âðåìÿ íåäàâíèõ êîíñóëüòàöèé

ýêñ-ïðåìüåðà, íûíå ëèäåðà "Äâèæåíèÿ

çà ñïðàâåäëèâóþ Ãðóçèþ" Çóðàáà Íîãàèäåëè

è ýêñ-ìèíèñòðà îáîðîíû, ó÷ðåäèòåëÿ

"Äâèæåíèÿ çà åäèíóþ Ãðóçèþ" Èðàêëèÿ

Îêðóàøâèëè íå ñîñòîèòñÿ. Ïðè÷åì, ïî âèíå

Îêðóàøâèëè. Ïåðâàÿ âñòðå÷à Íîãàèäåëè è

Îêðóàøâèëè, ñîñòîÿâøàÿñÿ ïî îêîí÷àíèè

ìåñòíûõ âûáîðîâ â Ãðóçèè, ïðîøëà â Ïàðèæå,

ãäå ïðîæèâàåò áûâøèé ìèíèñòð îáîðîíû,

êîòîðîìó Ôðàíöèÿ ïðåäîñòàâèëà ïîëèòè÷åñêîå

óáåæèùå. Çàòåì ïîñëåäîâàëà èõ

âñòðå÷à â Ìþíõåíå ñ ó÷àñòèåì ëèäåðà îïïîçèöèè

Ëåâàíà Ãà÷å÷èëàäçå è ãåíåðàëüíîãî

äèðåêòîðà òåëåêîìïàíèè "Ìàýñòðî" Ýðîñè

Êèöìàðèøâèëè. Òîãäà Îêðóàøâèëè óâåðÿë,

÷òî íîâîå îáúåäèíåíèå ïðåäëîæèò ñòðàíå è

îáùåñòâó ïëàí âûõîäà èç êðèçèñà. Ó÷àñòíè-

ÑÀÀÊÀØÂÈËÈ ÃÎÒÎÂ ÏÅÐÅÄÀÒÜ

ÑÂÎÉ ÏÎÑÒ ÀÁÕÀÇÓ ÈËÈ ÎÑÅÒÈÍÓ

Ìèõàèë Ñààêàøâèëè âûñòóïàåò ñ òðèáóíû ÃÀ ÎÎÍ â Íüþ-Éîðêå.

Ôîòî ñ ñàéòà president.gov.ge

Ïðåçèäåíò Ãðóçèè Ìèõàèë Ñààêàøâèëè çàÿâèë, ÷òî "ìå÷òàåò î òîì äíå", êîãäà

ïîñò ãëàâû ðåñïóáëèêè çàéìåò àáõàç èëè îñåòèí. Òàêîå çàÿâëåíèå îí ñäåëàë,

âûñòóïàÿ ñ òðèáóíû Ãåíåðàëüíîé àññàìáëåè ÎÎÍ. Òåêñò âûñòóïëåíèÿ îïóáëèêîâàí

íà ïðåçèäåíòñêîì ñàéòå.

Ñààêàøâèëè îòìåòèë, ÷òî òàêîé ñöåíàðèé ìîæåò áûòü ðåàëèçîâàí â ñëó÷àå

"âîññîåäèíåíèÿ Ãðóçèè" (òî åñòü âîçâðàùåíèÿ â åå ñîñòàâ Àáõàçèè è Þæíîé

Îñåòèè).

Ïðåçèäåíò òàêæå îáðàòèëñÿ ê æèòåëÿì Àáõàçèè è Þæíîé Îñåòèè, ïîîáåùàâ

çàùèùàòü èõ ïðàâà è ïðèçâàâ "íå ìèðèòüñÿ ñ ðîññèéñêîé îêêóïàöèåé". Îí âûðàçèë

íàäåæäó, ÷òî ðîññèéñêèå âëàñòè êîãäà-íèáóäü ñîãëàñÿòñÿ âûâåñòè èç ýòèõ

ðåãèîíîâ ñâîè âîéñêà (êîòîðûå îôèöèàëüíûé Òáèëèñè ñ÷èòàåò "îêêóïàöèîííûìè").

Âûñòóïàÿ â ÎÎÍ, Ñààêàøâèëè òàêæå ïðèçâàë òå ñòðàíû, êîòîðûå ïðèçíàëè

íåçàâèñèìîñòü Àáõàçèè è Þæíîé Îñåòèè ïî ïðèìåðó ÐÔ, îòìåíèòü ñîîòâåòñòâóþùèå

ðåøåíèÿ.

Àáõàçèÿ è Þæíàÿ Îñåòèÿ îáúÿâèëè îá îòäåëåíèè îò Ãðóçèè â íà÷àëå 1990-õ

ãîäîâ. Ãðóçèíñêèå âëàñòè ïîïûòàëèñü ñèëîé âåðíóòü êîíòðîëü íàä ìÿòåæíûìè

ðåãèîíàìè, íî íå ñìîãëè ýòîãî ñäåëàòü. Ðåñïóáëèêè, ïîääåðæàííûå Ðîññèåé,

ôàêòè÷åñêè ñòàëè íåçàâèñèìûìè îò Ãðóçèè. Îôèöèàëüíî Ðîññèÿ ïðèçíàëà èõ â

àâãóñòå 2008 ãîäà, ïîñëå âòîðæåíèÿ ãðóçèíñêèõ âîéñê â Þæíóþ Îñåòèþ è ïîñëåäîâàâøåãî

çà ýòèì ââîäà ðîññèéñêèõ ïîäðàçäåëåíèé â çîíó êîíôëèêòà.

Òáèëèñè ïî-ïðåæíåìó ñ÷èòàåò Àáõàçèþ è Þæíóþ Îñåòèþ ãðóçèíñêèìè òåððèòîðèÿìè,

íàõîäÿùèìèñÿ ïîä "ðîññèéñêîé îêêóïàöèåé". Øèðîêîãî ìåæäóíàðîäíîãî

ïðèçíàíèÿ ðåñïóáëèêè íå ïîëó÷èëè. Ïðèìåðó Ðîññèè, ïðèçíàâøåé èõ íåçàâèñèìîñòü,

ïîñëåäîâàëè òîëüêî Âåíåñóýëà, Íèêàðàãóà è îñòðîâíîå ãîñóäàðñòâî

Íàóðó.

êè âñòðå÷è âûðàæàëè íàäåæäó, ÷òî ê íèì

ïðèñîåäèíèòñÿ ìíîæåñòâî îïïîçèöèîííûõ

ïàðòèé. Îäíàêî èõ ïëàíàì íå ñóæäåíî áûëî

ñáûòüñÿ. Ñàìè èíèöèàòîðû îáúåäèíåíèÿ

êîììåíòàðèåâ â ñâÿçè ñ ïðîèçîøåäøèì íå

äåëàþò. Äîâåðåííûé æå èñòî÷íèê, ïîæåëàâøèé

îñòàòüñÿ íåèçâåñòíûì, ñîîáùèë, ÷òî

âñå ýòî - èç-çà ýêñ-ìèíèñòðà îáîðîíû. "Îêðóàøâèëè

ïðåäëîæèë Íîãàèäåëè ñâîè ïðàâèëà

èãðû. Çàòåì âîîáùå íå ïîÿâèëñÿ. Òàê ïîëèòèêà

íå äåëàåòñÿ. Êàê âèäíî, îòäûõ â Àëüïàõ

äëÿ íåãî îêàçàëñÿ âàæíåå, ÷åì êîíñóëüòàöèè

â ñâÿçè ñ áóäóùèìè ïëàíàìè", - ñîîáùèë

èñòî÷íèê.

Ïî èíôîðìàöèè èñòî÷íèêà, îò Îêðóàøâèëè

óæå îòâåðíóëèñü ïðàêòè÷åñêè âñå ÷ëåíû

åãî áûâøåé êîìàíäû. "Êàðåëè óæå íå ñ íèì.

Êèáàð Õàëâàøè, ïðè ïîìîùè êîòîðîãî îí ïîëó÷èë

äîâîëüíî áîëüøèå äåíüãè, åãî òîæå

îñòàâèë. Êîãäà ïîéìàëè Ãîãóà, îí íå ïîáåñïîêîèëñÿ

è äàæå íå ðàñïðîñòðàíèë çàÿâëåíèÿ

â åãî ïîääåðæêó, à âåäü èìåííî Ãîãóà

çàïëàòèë äåíüãè, áëàãîäàðÿ êîòîðûì åãî âûïóñòèëè

èç òþðüìû. Ïàðòèÿ, êîòîðàÿ ñóùåñòâóåò,

ñ÷èòàéòå, ÷òî íå ñóùåñòâóåò.  ýòîé

ïàðòèè íàñ îñòàëîñü âñåãî 2-3 ÷åëîâåêà. Îí,

âîîáùå íå èíòåðåñóåòñÿ ñóäüáîé ïàðòèè, õî-

÷åò - íà÷èñëèò çàðïëàòó, õî÷åò - íåò. Ó íåãî -

ñâîè àìáèöèè, è ýòî - âîâñå íå âûâîä ñòðàíû

èç ýòîãî áîëîòà è âîññòàíîâëåíèå òåððèòîðèàëüíîé

öåëîñòíîñòè", - çàÿâèë èñòî÷íèê,

îòìåòèâ, ÷òî â áëèæàéøèå äíè íàìåðåí ïîêèíóòü

ðÿäû ýòîé ïàðòèè.

Ïî åãî ñëîâàì, ýêñ-ìèíèñòðó îáîðîíû â

Ïàðèæå æèâåòñÿ äîâîëüíî íåïëîõî - îí êóïèë

ñåáå äîì â îäíîì èç ïðåñòèæíûõ ðàéîíîâ

ãîðîäà, ãäå ïðîæèâàåò âìåñòå ñ ñåìüåé,

à åãî äî÷ü ó÷èòñÿ â äîâîëüíî äîðîãîé øêîëå.

ÑÎÞÇÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÔÈÑ ÍÀÒÎ

ÎÒÊÐÛËÈ Â ÒÁÈËÈÑÈ

Ãåíåðàëüíûé ñåêðåòàðü ÍÀÒÎ Àíäåðñ Ôîã Ðàñìóññåí

è ãîñìèíèñòð Ãðóçèè ïî âîïðîñàì èíòåãðàöèè

â åâðîïåéñêèå è åâðîàòëàíòè÷åñêèå ñòðóêòóðû,

âèöå ïðåìüåð-ìèíèñòð Ãåîðãèé Áàðàìèäçå

îòêðûëè îôèöèàëüíîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî - ñîþçíè÷åñêèé

îôèñ ÍÀÒÎ â Ãðóçèè 1-ãî îêòÿáðÿ. Îôèñ

ðàñïîëîæåí â çäàíèè áûâøåãî ïîñîëüñòâà ÑØÀ â

Ãðóçèè, â èñòîðè÷åñêîì öåíòðå Òáèëèñè.

Ãîñìèíèñòð è ãëàâà Ñåâåðîàòëàíòè÷åñêîãî àëüÿíñà

îòìåòèëè, ÷òî îôèñ ÍÀÒÎ ñûãðàåò âàæíóþ

ðîëü â ðàáîòå êîìèññèè Ãðóçèÿ-ÍÀÒÎ, à òàêæå â

âûïîëíåíèè åæåãîäíîãî ïëàíà äåéñòâèé ïî èíòåãðàöèè

â Àëüÿíñ.

- "Îòêðûòèå ñîþçíè÷åñêîãî îôèñà ñâèäåòåëüñòâóåò

îá îñîáåííûõ âçàèìîîòíîøåíèÿ ìåæäó

Ãðóçèåé è ÍÀÒÎ, ñëîæèâøèõñÿ ïîñëå ñàììèòà â

Áóõàðåñòå, íà êîòîðîì â 2008 ãîäó áûëî ïðèíÿòî

ðåøåíèå î òîì, ÷òî Ãðóçèÿ è Óêðàèíà ñòàíóò ÷ëåíàìè

Àëÿíñà. Îôèñ ïîìîæåò Ãðóçèè â äîñòèæåíèè

ãëàâíîé öåëè - âñòóïëåíèè â ÍÀÒÎ", - îòìåòèë

Ãåîðãèé Áàðàìèäçå.

Ïðè ýòîì îí ñêàçàë, ÷òî ïîñëå Áóõàðåñòñêîãî

ñàììèòà "óæå íå ñòîèò âîïðîñ, âñòóïèò Ãðóçèÿ â

ÍÀÒÎ èëè íåò, òåïåðü îáñóæäàåòñÿ, êîãäà è êàê

ýòî ïðîèçîéäåò".

Ãåîðãèé Áàðàìèäçå ïîä÷åðêíóë, ÷òî Ãðóçèÿ äîñòèãëà

ñåðüåçíîãî ïðîãðåññà â îñóùåñòâëåíèè ðåôîðì

ïî ìíîãèì íàïðàâëåíèÿì, ÷òî îòðàæàåòñÿ â

ñîîòâåòñòâóþùèõ äîêóìåíòàõ ÍÀÒÎ.

- "Ãðóçèÿ íå ðàç ïîäòâåðæäàëà ñâîþ âåðíîñòü

ñâîáîäå è äåìîêðàòè÷åñêèì öåííîñòÿì. Ó Ãðóçèè

òâåðäûå íàìåðåíèÿ ïî ïðîäîëæåíèþ äåìîêðàòè-

÷åñêèõ è ëèáåðàëüíûõ ðåôîðì ñ öåëüþ ðåøåíèÿ

ïðîáëåìû îêêóïàöèè òåððèòîðèé è áåçðàáîòèöû

â ñòðàíå", - çàÿâèë ãîñìèíèñòð.

Íà îôèöèàëüíîé öåðåìîíèè îòêðûòèÿ îôèñà

ãåíñåê ÍÀÒÎ çàÿâèë, ÷òî Àëüÿíñ "âûñîêî öåíèò

ïàðòíåðñòâî Ãðóçèè è åå ðîëü â ìèðîòâîð÷åñêèõ

îïåðàöèÿ, îñîáåííî â Àôãàíèñòàíå".

- "Îôèñ áóäåò êëþ÷åâûì ìåñòîì, êîòîðûé ïðàêòè÷åñêè

áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ñîòðóäíè÷åñòâó

Àëüÿíñà è Ãðóçèè", - îòìåòèë Àíäåðñ Ôîã Ðàñìóññåí.

Íè îäíà èç îïðîøåííûõ ãðóçèíñêèõ îïïîçèöèîííûõ

ïàðòèé æåëàíèÿ îáúåäèíèòüñÿ ñ

Îêðóàøâèëè íå âûñêàçàëà. Òàê, ðåñïóáëèêàíåö

Ëåâàí Áåðäçåíèøâèëè çàÿâèë, ÷òî åãî

ïàðòèÿ ïîäîáíîãî ñöåíàðèÿ íå ïëàíèðóåò è

âðÿä ëè çàïëàíèðóåò â áóäóùåì. Íèíî Áóðäæàíàäçå,

ó êîòîðîé â ñâîåé âðåìÿ áûëè êîíñóëüòàöèè

ñ Îêðóàøâèëè, ñåãîäíÿ ãîâîðèò,

÷òî äàâíî óæå íå îáùàëàñü ñ íèì, äàæå ïî

òåëåôîíó. Îäèí èç ëèäåðîâ "Íîâûõ ïðàâûõ"

Ìàìóêà Êàöèòàäçå îòìåòèë, ÷òî ó åãî ïàðòèè

"äèàìåòðàëüíî ïðîòèâîïîëîæíûå" ñ Îêðóàøâèëè

öåííîñòè è ìèðîâîççðåíèå.

×òî êàñàåòñÿ ýêñïåðòîâ, òî ìíîãèå èç íèõ

ñ÷èòàþò, ÷òî Èðàêëèé Îêðóàøâèëè óæå ñûãðàë

ñâîþ ðîëü, è "åãî ïîåçä äàâíî óøåë".

"Îí ñûãðàë ñâîþ ðîëü è óæå ìåðòâ êàê ïîëèòèê,

îí îñòàëñÿ â èñòîðèè, âî Ôðàíöèè. Ãîâîðÿò,

îí õîðîøî òàì æèâåò. Åñëè ýòè äåíüãè

îí çàðàáîòàë ÷åñòíûì ïóòåì, ïóñòü îíè ïîéäóò

åìó âî áëàãî. Åñëè - íåò, íàñòàíåò âðåìÿ,

è ãðóçèíñêèé íàðîä âñå çàáåðåò îáðàòíî", -

çàÿâèë ýêñïåðò Ïààòà Çàêàðåèøâèëè. Îí îòìåòèë,

÷òî ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî ñîâåðøèë Îêðóàøâèëè

- è ïëîõîãî è õîðîøåãî, äîâåðÿòü

åìó íåëüçÿ. Íå çàñëóæèâàþùèì òâåðäîãî

äîâåðèÿ ñ÷èòàåò ýêñ-ìèíèñòðà è Ðàìàç Ñàêâàðåëèäçå.

"Ýòî - íåóñòîé÷èâàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ

ôèãóðà. Ñíà÷àëà îí äîëæåí ðàçîáðàòüñÿ

â ñåáå - ÷åãî îí õî÷åò, êàêèå ó íåãî ïîëèòè-

÷åñêèå âçãëÿäû", - çàÿâèë ýêñïåðò, äîáàâèâ,

÷òî "ê åãî íåóñòîé÷èâîñòè äîáàâëÿåòñÿ åãî

ïîëèòè÷åñêàÿ áèîãðàôèÿ", â òîì ÷èñëå òî,

÷òî "îí ÿâëÿåòñÿ àâòîðîì ìíîæåñòâà ïîëèòè÷åñêèõ

áåñòàêòíîñòåé è óùåìëåíèé ïðàâ

÷åëîâåêà", äîïóùåííûõ â ïîðó ñâîåãî ïðåáûâàíèÿ

ó âëàñòè. ("Ðåçîíàíñè")

ÈÀ REGNUM

ÃÐÓÇÈÍÑÊÈÅ ÂÎÅÍÍÎÑËÓÆÀÙÈÅ

ÏÎÃÈÁËÈ Â ÀÔÃÀÍÈÑÒÀÍÅ

×åòâåðî ãðóçèíñêèõ âîåííîñëóæàùèõ ïîëêîâíèê

Ðàìàç Ãîãèàøâèëè, ñåðæàíò Äàâèä Öåöõëàäçå,

êàïðàë Ãèîðãè Êîëõèòàøâèëè è êàïðàë Íóãçàð

Êàëàíäàäçå, ïîãèáëè â Àôãàíèñòàíå ïðè âûïîëíåíèè

ñâîèõ îáÿçàííîñòåé â ðàìêàõ ìèðîòâîð-

÷åñêîé ìèññèè êîàëèöèîííûõ ñèë, ñîîáùàåò

"GHN".

Ìèíèñòåðñòâî Îáîðîíû Ãðóçèè âûðàæàåò ñâîè

ñîáîëåçíîâàíèÿ â ñâÿçè ñ ãèáåëüþ ãðóçèíñêèõ âîåííûõ.

Ïî äàííûì, êîòîðûå ñóùåñòâóþò ê ýòîìó âðåìåíè,

âîåííîñëóæàùèå ïîäîðâàëèñü íà ìèíå âî

âðåìÿ âûïîëíåíèÿ ñâîèõ îáÿçàííîñòåé.

ÌÈÕÀÈË ÑÀÀÊÀØÂÈËÈ: ÃÐÓÇÈß ÂÅÄÅÒ

ÁÎËÜØÓÞ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÓÞ ÁÎÐÜÁÓ

Ãðóçèÿ âåäåò ìåæäóíàðîäíóþ áîðüáó ïðîòèâ îêêóïàöèè

ñâîèõ çåìåëü, çàÿâèë ïðåçèäåíò Ãðóçèè

Ìèõàèë Ñààêàøâèëè íà ñîâìåñòíîé ïðåññ-êîíôåðåíöèè

ñ ãåíåðàëüíûì ñåêðåòàðåì ÍÀÒÎ Àíäðåñîì

ôîã Ðàñìóññåíîì â Òáèëèñè, ñîîáùàåò

"GHN". Îí óêàçàë, ÷òî èíòåðåñû Ãðóçèè ñåãîäíÿ, â

ïåðâóþ î÷åðåäü, ïðîõîäÿò ïî ëèíèè îêêóïàöèè

ñòðàíû.

- "Ïðîòèâ Ãðóçèè âåäåòñÿ áîëüøàÿ áîðüáà, è

Ãðóçèÿ âåäåò áîëüøóþ ìåæäóíàðîäíóþ áîðüáó.

Áûëî áû áîëüøîé îøèáêîé, îãðàíè÷èòñÿ òîëüêî

èíòåðåñàìè Ãðóçèè, òîëüêî ãðàíèöàìè Ãðóçèè,

êîãäà âåäåòñÿ ãëîáàëüíàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ áîðüáà",

- ñêàçàë Ñààêàøâèëè.

 ýòî æå âðåìÿ îí îòìåòèë, ÷òî ñâîèì ðàçâèòèåì

Ãðóçèÿ îáÿçàíà êàê íàðîäó, òàê è ìåæäóíàðîäíîìó

ñîîáùåñòâó.

- "Ó íàñ åñòü íàøè ìåæäóíàðîäíûå èíòåðåñû è

íàøè ñîþçíèêè, è òî, ÷òî ôëàã Ãðóçèè ðàçâèâàåòñÿ

íàä ýòèì çàëîì, òî ÷òî Ãðóçèÿ ïðîäîëæàåò óñïåøíîå

ðàçâèòèå, íåñìîòðÿ íà îêêóïàöèè 20%

òåððèòîðèé, áîëüøàÿ çàñëóãà òîãî, ÷òî ìû ñòîèì

âìåñòå ñ ìåæäóíàðîäíûì ñîîáùåñòâîì, - çàÿâèë

îí.

Èñõîäÿ èç ýòîãî, ìû äîëæíû ïîìíèòü, ÷òî ñàìîïîæåðòâîâàíèå

íàøèõ ðåáÿò â Àôãàíèñòàíå ýòî

ñàìîïîæåðòâîâàíèå ïåðåä òåìè ãëîáàëüíûìè

ìåæäóíàðîäíûìè èíòåðåñàìè, êîòîðûå åñòü ó íàøåé

ìàëåíüêîé ñòðàíû", - ïîä÷åðêíóë Ìèõàèë

Ñààêàøâèëè.


12 daviTis fari

ÌÅÐÀÁ, ÄÐÓÃ ÐÎÌÀÍÀ

 ôóòáîëüíîì ìèðå ïðîèçîøëî ñîáûòèå,

êîòîðîãî åùå íå áûëî â èñòîðèè íè Ãîëëàíäèè,

íè Ãðóçèè. Âïåðâûå íèäåðëàíäñêèé

êëóá êóïëåí èíîñòðàíöåì - 50-ëåòíèì Ìåðàáîì

Æîðäàíèÿ. È ýòî - ïåðâûé ãðóçèí,

ñòàâøèé âëàäåëüöåì çàðóáåæíîãî êëóáà.

Îäèí èç ñòàðåéøèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ

êëóáîâ "Âèòåññ" èç Àðíåìà â ïîñëåäíåå âðåìÿ

èñïûòûâàë ñåðüåçíûå ôèíàíñîâûå

ïðîáëåìû, è Æîðäàíèÿ êóïèë âñå 100% åãî

àêöèé âñåãî çà 5 ìèëëèîíîâ åâðî. Íî ïðåññà

ïîñïåøèëà ðàñòðóáèòü, ÷òî íà ñàìîì äåëå

çà ñäåëêîé ñòîèò ðîññèéñêèé ìèëëèàðäåð

Ðîìàí Àáðàìîâè÷, ó êîòîðîãî ñ ãðóçèíîì

ïðèÿòåëüñêèå îòíîøåíèÿ. È ÷òî "Âèòåññ"

ñòàíåò ýòàêèì ôàðì-êëóáîì "×åëñè", â êîòîðîì

áóäóò "îáêàòûâàòüñÿ" ìîëîäûå òàëàíòû

èç Ãîëëàíäèè, Ðîññèè, Ãðóçèè, Ñåðáèè è

Õîðâàòèè.

Ñàì Æîðäàíèÿ êàòåãîðè÷åñêè îòðèöàåò è

òî, è äðóãîå:

"Êëóá êóïëåí íà ìîè äåíüãè, è çíàêîìñòâî

ñ Àáðàìîâè÷åì íå èìååò ê ýòîìó îòíîøåíèÿ.

Âìåøèâàòüñÿ â ïîâñåäíåâíóþ ðàáîòó ÿ

íå áóäó. ß ñòàíó ïîìîãàòü äåíüãàìè è ñîâåòàìè,

÷òîáû ìû äîñòèãëè íàèëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ.

Ó ìåíÿ î÷åíü õîðîøèå îòíîøåíèÿ ñ

êðóïíûìè ìåæäóíàðîäíûìè êëóáàìè, íàëàæåíà

îáøèðíàÿ ñåòü ñâÿçåé, è "Âèòåññ"

î÷åíü âûèãðàåò îò ýòîãî.  íåì óìåþò òðåíèðîâàòü

ìîëîäûõ èãðîêîâ, à ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî óñïåõà

ìîæíî äîñòè÷ü èìåííî âçðàùèâàÿ ìîëîäûå

òàëàíòû. Íî ìû - íå ôèëèàë "×åëñè".

Äëÿ ìåíÿ ãîëëàíäñêèé ôóòáîë - òî ìåñòî,

ãäå ÿ ìîãó ðåàëèçîâàòü ñâîè àìáèöèè. Ýòî -

íå ñëó÷àéíàÿ ïîêóïêà, ÿ øåë ê íåé äîëãèå ãîäû".

 îáùåì, ñîîáùèâ, ÷òî åãî ìîñêîâñêàÿ

ôèðìà îáîéäåòñÿ è áåç íåãî, áèçíåñìåí ðåøèë

îáîñíîâàòüñÿ â Àðíåìå è çàÿâèë, ÷òî ê

2013 ãîäó "Âèòåññ" áóäåò, íè áîëüøå íè

ìåíüøå, ÷åìïèîíîì ñòðàíû. À äëÿ ýòîãî íîâûé

õîçÿèí ïîîáåùàë íà÷àòü â ðàçíûõ ñòðàíàõ

çàêóïêè òàëàíòëèâûõ èãðîêîâ. Ïðàâäà,

ãîëëàíäñêàÿ ïðåññà ñ÷èòàåò, ÷òî åìó áóäåò

òÿæåëî äîñòè÷ü ýòîé öåëè, òàê êàê â ñòðàíå

"ê íåìó îòíåñóòñÿ ñ ïîäîçðåíèåì è öèíèçìîì".

×òî æ, åñëè îãëÿíóòüñÿ íà òå ãîäû, êîòîðûå

Ìåðàá Ëåâàíîâè÷ "øåë ê íå ñëó÷àéíîé

ïîêóïêå", îñíîâàíèÿ äëÿ òàêîãî îòíîøåíèÿ

åñòü.

Æîðäàíèÿ óñïåë ïîèãðàòü â ÷åìïèîíàòàõ

ÑÑÑÐ çà òáèëèññêîå "Äèíàìî" è ëàí÷õóòñêóþ

"Ãóðèþ"", âûñòóïàë â Ãîëëàíäèè è Èñëàíäèè.

Ïîòîì îí - ïðåçèäåíò ðîäíîãî äèíàìîâñêîãî

êëóáà, ñ 1992 ïî 2003 ãîä - ãëàâà

Ôåäåðàöèè ôóòáîëà Ãðóçèè (ÔÔÃ), íåêîòîðîå

âðåìÿ - äàæå íàñòàâíèê íàöèîíàëüíîé

ñáîðíîé.

Ñðàçó ïîñëå "ðåâîëþöèè ðîç" ãëàâíûé

ôóòáîëüíûé äåÿòåëü ñòðàíû ñòàë îäíèì èç

ïåðâûõ, êîãî àðåñòîâàëè ïî îáâèíåíèþ â

ñîêðûòèè äîõîäîâ. À êîíêðåòíî - 750 òûñÿ÷

ëàðè (îêîëî $370 òûñÿ÷ ïî òîãäàøíåìó êóðñó),

âûðó÷åííûõ â 90-õ ãîäàõ òáèëèññêèì

êëóáîì îò ïðîäàæè Êàõè Êàëàäçå â êèåâñêîå

"Äèíàìî" è åùå òðåõ èãðîêîâ ñáîðíîé âî

âëàäèêàâêàçñêóþ "Ñïàðòàê-Àëàíèþ".

Åùå äî ïðèõîäà íîâûõ âëàñòåé Ìåðàá

íåñêîëüêî ðàç ïðîèãíîðèðîâàë âûçîâû äëÿ

äà÷è ïîêàçàíèé, íî ïðè Ñàêàøâèëè ïîâåñòêó

åìó âðó÷èëè ëè÷íî â ðóêè. È, ÷åðåç 3 äíÿ

ïîñëå íåÿâêè, â äåêàáðå 2003-ãî, àðåñòîâàëè

â àýðîïîðòó, çàïîäîçðèâ â íàìåðåíèè ïîêèíóòü

ñòðàíó. Ñîîáùàëîñü, ÷òî îáúÿâëåííûé

â ðîçûñê Æîðäàíèÿ ïûòàëñÿ óëåòåòü â

Ïàðèæ â îáõîä äîñìîòðà è "ïåðåñåê ãîñãðàíèöó

áåç êàêèõ ëèáî äîêóìåíòîâ è áåç ñîáëþäåíèÿ

ïîãðàíè÷íûõ ïðàâèë". Ñàì îí çàÿâèë,

÷òî ëèøü ïðîâîæàë 10-ëåòíþþ

ðîäñòâåííèöó, ëåòåâøóþ íà ìåæäóíàðîäíûé

êîíêóðñ ïèàíèñòîâ. È ïîýòîìó, "íàïðàâëÿÿñü

ê ñàìîëåòó, íå ïðîøåë ðåãèñòðàöèþ â àýðîïîðòó".

Êîãäà æå åãî âñå-òàêè ïîñàäèëè,

ôóòáîëüíûå çíàìåíèòîñòè ðàçíûõ ïîêîëåíèé

- îò Àëåêñàíäðà ×èâàäçå äî Êàõè Êàëàäçå

- îáúÿâèëè åãî íåâèíîâíûì è ïðåäëîæèëè

âíåñòè íåîáõîäèìóþ ñóììó. Õîòÿ ñàì îí

ïðèçíàë, ÷òî "Äèíàìî" èìåëî "îïðåäåëåííûå

íàëîãîâûå çàäîëæåííîñòè, íî ýòî äåëàëîñü,

÷òîáû ñîõðàíèòü êîìàíäó â ñëîæíîå

äëÿ ñòðàíû âðåìÿ".

×åðåç ïîëòîðà ìåñÿöà îáùèìè ñ äðóçüÿìè

óñèëèÿìè áûëè âûïëà÷åíû íå òîëüêî

ñîêðûòàÿ ñóììà, íî è äåíüãè, íàçíà÷åííûå â

íàêàçàíèå, - âñåãî îêîëî $800 òûñÿ÷. È Æîðäàíèÿ

âñå-òàêè óëåòåë, íî óæå - â Ëîíäîí,

êóäà Àáðàìîâè÷ ïðèãëàñèë åãî íà ìàò÷ "×åëñè".

Òàê ïðîèçîøëà èõ ïåðâàÿ âñòðå÷à, âûëèâøàÿñÿ

â áîëåå ÷åì ïðèÿòåëüñêèå îòíîøåíèÿ.

Îòëè÷íûå îòíîøåíèÿ Æîðäàíèÿ çàèìåë

è ñ Éîçåôîì Áëàòòåðîì, è ñ Ìèøåëåì Ïëàòèíè,

ïðîäîëæàÿ ðóêîâîäèòü ÔÔÃ äî 2005-

ãî, êîãäà åãî... ñíîâà àðåñòîâàëè.

Âûÿñíèëîñü, ÷òî â ïåðèîä åãî ïðåçèäåíòñòâà

â "Äèíàìî" ÷åðåç áàíêîâñêèé

ñ÷åò êëóáà â øâåéöàðñêîì

áàíêå ïðîøëè 5 ìèëëèîíîâ íåìåöêèõ

ìàðîê, ìèëëèîí äîëëàðîâ è 800

òûñÿ÷ øâåéöàðñêèõ ôðàíêîâ, íåó÷òåííûõ

êëóáíîé áóõãàëòåðèåé. Âäîáàâîê

â 1998 ãîäó Æîðäàíèÿ íåçàêîííî

ñíÿë ñ äèíàìîâñêîãî ñ÷åòà è

ïåðåâåë íà ñâîé 1,3 ìèëëèîíà ìàðîê.

Îêàçàâøèñü çà ðåøåòêîé, ãëàâà

ôåäåðàöèè òóò æå ïîäàë â îòñòàâêó. À çàìåñòèòåëü

ãåíïðîêóðîðà âñåíàðîäíî îáúÿâèë,

÷òî óæ ïî ýòîìó, íîâîìó äåëó Ìåðàáó

Ëåâàíîâè÷ó "íå óäàñòñÿ èçáåæàòü íàêàçàíèÿ,

äàæå åñëè îí âûïëàòèò ñóììó, â ïðèñâîåíèè

êîòîðîé ïîäîçðåâàåòñÿ". Íå â ìåðó

äåëîâîìó ôóòáîëüíîìó äåÿòåëþ â àïðåëå

âûíåñëè ïðåäâàðèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå, à â

àâãóñòå îí... áûë óæå íà ñâîáîäå. Âûõîäèò,

ñóìåë-òàêè çàïëàòèòü ñòîëüêî, ÷òî íåóìîëèìûå

ïðàâîîõðàíèòåëè ñìåíèëè ãíåâ íà ìèëîñòü.

Âïðî÷åì, äåíåã Æîðäàíèÿ õâàòèëî è

íà òî, ÷òîáû 4 ãîäà æèòü â Åâðîïå, ðàñøèðÿÿ

êîíòàêòû ñ ôóòáîëüíûìè êðóãàìè ìíîãèõ

ñòðàí è ðóêîâîäñòâîì ÔÈÔÀ. Ãàçåòà "Àëèà"

ñîîáùàåò, ÷òî ñåé÷àñ çà Æîðäàíèÿ ñòîÿò

äîñòàòî÷íî ìîùíûå ôèíàíñîâûå ãðóïïû è

äåíüãè íà ïîääåðæêó "Âèòåññà" áóäóò ïîñòóïàòü

â îñíîâíîì èç Øâåéöàðèè è Ôðàíöèè. À

áîëüøå ãîäà íàçàä îí âåðíóëñÿ â Ãðóçèþ è

çàÿâèë: "Åñëè â 2011-ì ÔÔÃ íå áóäåò â òîì

ïîëîæåíèè, â êîòîðîì ÿ îñòàâèë åå â 2005ì,

íå èñêëþ÷åíî, ÷òî ÿ áóäó ó÷àñòâîâàòü â

âûáîðàõ åå ïðåçèäåíòà". Íî ýòîãî ìàëî -

Ìåðàá õî÷åò âåðíóòü ñåáå è òáèëèññêîå "Äèíàìî".

Äåñÿòü ëåò íàçàä áûâøåå ðóêîâîäñòâî

ÌÂÄ ïðàêòè÷åñêè îòíÿëî ó íåãî ýòîò

êëóá è ïðîäàëî íûíå ïîêîéíîìó áèçíåñìåíó

Áàäðè Ïàòàðêàöèøâèëè. Ïîñëå ñìåðòè îëèãàðõà

êëóá äîñòàëñÿ åãî ñåìüå, íî ðåàëüíî

èì óïðàâëÿåò çàðåãèñòðèðîâàííàÿ â Âåëèêîáðèòàíèè

êîìïàíèÿ "Ñåëôîðä". È ãîâîðÿò,

÷òî ñåìüÿ ìèëëèàðäåðà íàìåðåíà ïîääåðæàòü

Æîðäàíèÿ, ÷òîáû ëèøèòü "Ñåëôîðä"

ïðàêòè÷åñêîãî ïðàâëåíèÿ.

Íó à â êîíöå èþëÿ èìåþùàÿ îòëè÷íûå èñòî÷íèêè

èíôîðìàöèè ñòàðåéøàÿ ãðóçèíñêàÿ

ñïîðòèâíàÿ ãàçåòà "Ëåëî" âûäàëà óäèâèòåëüíûå

"àíîíñû". Îíà ïèñàëà, ÷òî Àáðàìîâè÷

è Æîðäàíèÿ "îáäóìûâàþò ðåàëèçàöèþ

ÏÎ×ÅÌÓ ÍÅ ËÞÁßÒ ÎÁÀÌÓ

Äåëî â òîì, ÷òî ïðåçèäåíò Îáàìà ðàçî÷àðîâàë ïðàêòè-

÷åñêè âñåõ. Áîëåå òîãî, åãî íå ëþáÿò è äàæå íåíàâèäÿò.

Îáàìó íå ëþáÿò ïðàâûå, çà òî ÷òî îí ëåâûé. Åãî íå ëþáÿò

ëåâûå, çà òî ÷òî îí íåäîñòàòî÷íî ëåâûé.

Õðèñòèàíå ïîäîçðåâàþò, ÷òî Îáàìà ìóñóëüìàíèí è ñêðûâàåò

ýòî. Ïðåññ öåíòð Áåëîãî Äîìà äàæå áûë âûíóæäåí

âûñòóïèòü ñ çàÿâëåíèåì, ÷òî Îáàìà âåðóþùèé õðèñòèàíèí,

ðåãóëÿðíî ìîëèòñÿ è ðàç â íåäåëþ ïîñåùàåò öåðêîâü. Â òî

æå âðåìÿ ìóñóëüìàíå íåíàâèäÿò åãî, ïîòîìó ÷òî ñ÷èòàþò

åãî áåñïðåöåäåíòíûå óñòóïêè ìóñóëüìàíñêîìó ìèðó ñîâåðøåííî

íåäîñòàòî÷íûìè. Çà òî, ÷òî .

Æèâóùèå â ìèðå ñòàðèííûõ òðàäèöèé ìóñóëüìàíñêèå

ñòðàíû ðóêîâîäñòâóþòñÿ äðåâíåé ìóäðîñòüþ . Íà Îáàìó ïàë ãíåâ

ëþäåé, ëèøèâøèõñÿ êâàðòèð èç-çà èïîòå÷íîãî êðèçèñà.Òóò

îí, âðîäå è íè ïðè ÷åì.

Íî!.. Îáàìà - ïðåçèäåíò ñòðàíû, ãðàæäàíå êîòîðîé îêàçàëèñü

â ñëîæíåéøåé ñèòóàöèè è åãî ïðÿìàÿ îáÿçàííîñòü ðåøèòü

èõ ñóäüáó. Âìåñòî ýòîãî Îáàìà ïðèíÿë ïóñòûå ïîïóëèñòñêèå

çàêîíû ïðîòèâ áàíêîâ è áèðæè.

Ýêñïåðòû åäèíîãëàñíî óòâåðæäàþò, ÷òî íèêàêèõ ïîëîæèòåëüíûõ

ðåçóëüòàòîâ ýòè çàêîíû íå ïðèíåñóò. Îäíàêî, ýòèì

Îáàìà íàñòðîèë ïðîòèâ ñåáÿ âñþ áàíêîâñêóþ è áèðæåâóþ

òóñîâêó, â ðåçóëüòàòå ïîëó÷èâ íåíàâèñòü îáåèõ ïîñòðàäàâøèõ

ñòîðîí.

Èç-çà êðèçèñà ìíîæåñòâî àìåðèêàíöåâ ëèøèëèñü ðàáîòû.

Òàêîé áåçðàáîòèöû ñòðàíà íå çíàëà ñî âðåìåí Âåëèêîé äåïðåññèè.

Îáàìà îòðåàãèðîâàë íà ýòî íåñêîëüêèìè êîñìåòè÷åñêèìè

ìåðàìè, ôàêòè÷åñêè îñòàâèâ áåç çàùèòû è ïîìîùè è ýòèõ

ëþäåé.

Åùå îäíà âîëíà íåíàâèñòè â êîïèëêó.

Çíàìåíèòàÿ ïðîãðàììà îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî

ñòðàõîâàíèÿ (äåéñòâèòåëüíî íåîáõîäèìàÿ ñòðàíå) ïðåâðàòèëàñü

â íåâíÿòíûé äîêóìåíò íà 2000 (äâóõ òûñÿ÷àõ!) ñòðàíèö,

â êîòîðîì íèêòî èç íåïîñðåäñòâåííî çàèíòåðåñîâàííûõ

ëèö è ó÷ðåæäåíèé ïîêà òîëêîì íå ñóìåë ðàçîáðàòüñÿ. Äàæå

ñàìè êîíãðåññìåíû íå ïîíÿëè, ÷òî æäåò ëè÷íî èõ.

 ðåçóëüòàòå ïðèíÿòèÿ ýòîãî äîêóìåíòà îêàçàëîñü, ÷òî

áîãàòûå, ïëàòÿùèå ñåðüåçíûå äåíüãè çà ÷àñòíûå ìåäèöèíñêèå

ñòðàõîâêè, òåïåðü áóäóò ïëàòèòü åùå áîëüøå. À áåäíûå,

äëÿ êîòîðûõ è çàòåâàëîñü ýòî ïîëèòè÷åñêîå øîó ïîëó÷àò

ïðåñëîâóòóþ ñòðàõîâêó íå ðàíüøå 2015(!) ãîäà.

Êàê òóò íå âñïîìíèòü Ãîðáà÷åâà ñ åãî ïðîãðàììîé èëè Õðóùåâà,

îáåùàâøåãî êîììóíèçì â1980-ì. Äàâàòü òàêèå îáåùàíèÿ

î÷åíü óäîáíî: ïîêà íå ïðèøåë ñðîê ìîæíî òðóáèòü î òîì, êàêîå

çàìå÷àòåëüíîå è çàáîòëèâîå ó ñòðàíû ïðàâèòåëüñòâî. À

êîãäà ñðîê ïðèõîäèò è íàðîä ïîëó÷àåò ôèãó âìåñòî îáåùàííûõ

áëàã, òî âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî ñïðàøèâàòü óæå íå ñ êîãî.

Òàêèì îáðàçîì, íà Îáàìó îáèäåëèñü è áåäíÿêè, âìåñòî

ñòðàõîâêè ïîëó÷èâøèå íåâíÿòíûå îáåùàíèÿ; è áîãàòûå, ÷üÿ

ñòðàõîâêà ïîäîðîæàåò óæå â áëèæàéøèå ìåñÿöû.

 îòâåò íà íåôòÿíóþ êàòàñòðîôó â Ìåêñèêàíñêîì çàëèâå

Îáàìà îñòàíîâèë âñå ðàáîòû íà àìåðèêàíñêîì øåëüôå íà

Àëÿñêå, ãäå íå ìåíåå òûñÿ÷è íåôòÿíèêîâ îñòàëèñü áåç ðàáîòû.

Áóäóò îíè òåïåðü ëþáèòü ñâîåãî ïðåçèäåíòà? Ñîìíåâàþñü.

Îáàìó íåíàâèäÿò ïðîòèâíèêè ñòðîèòåëüñòâà îãðîìíîé

#160 October, 2010

íåñêîëüêèõ ñîâìåñòíûõ ïðîåêòîâ".

Âî-ïåðâûõ ïîêóïêà íà èìÿ Æîðäàíèÿ ãîëëàíäñêîãî

êëóáà, ñíà÷àëà ýòî äîëæåí áûë

áûòü "Àëêìààð", íî ïîòîì îñòàíîâèëèñü íà

"Âèòåññå". Âî-âòîðûõ, ïî÷òè ðåøåí âîïðîñ î

ïåðåõîäå â "×åëñè" Ãåîðãèÿ ×àíòóðèÿ, èãðàþùåãî

çà þíîøåñêèå ñîñòàâû "Áàðñåëîíû"

è ñáîðíîé Ãðóçèè. Íî 18 ëåò åìó èñïîëíèòñÿ

ëèøü â àïðåëå áóäóùåãî ãîäà, è ïîýòîìó

îí ïîêà áóäåò â ãîëëàíäñêîì êëóáå. Â-òðåòüèõ,

Àáðàìîâè÷ ïðîÿâëÿåò èíòåðåñ ê òáèëèññêèì

ôóòáîëüíîé øêîëå "Îëèìï" è êëóáó

"Äèíàìî". Íó à â-÷åòâåðòûõ, îí âîîáùå ââåðèë

Æîðäàíèÿ íå òîëüêî "Âèòåññ", íî è âñþ

ñâîþ ôóòáîëüíóþ èíäóñòðèþ. Âëàäåëåö

"×åëñè" ïîääåðæèâàåò îòíîøåíèÿ îòíþäü íå

ñî âñåìè, íîìåð åãî òåëåôîíà çíàþò òîëüêî

4 ÷åëîâåêà, è äâîå èç íèõ - Âëàäèìèð Ïóòèí

è Ìåðàá Æîðäàíèÿ, óâåðÿåò "Ëåëî", ññûëàÿñü

íà "äîñòîâåðíûå, íî àíîíèìíûå èñòî÷íèêè".

Ìåðàá óåõàë íà ÿõòó ê Ðîìàíó, ÷òîáû

â ñïîêîéíîé îáñòàíîâêå îáñóäèòü âîïðîñû

"×åëñè" è "Âèòåññà", ñîîáùèëà ãàçåòà â èþëå,

çàâåðèâ, ÷òî âñêîðå ïîÿâèòñÿ ïîäòâåðæäåíèå

âñåõ åå àíîíñîâ.

È ÷òî æå? Âñêîðå áûëî îáúÿâëåíî, ÷òî

Æîðäàíèÿ êóïèë "Âèòåññ". Ïîòîì ñòàëî èçâåñòíî,

÷òî ×àíòóðèÿ ïåðåøåë â ãîëëàíäñêèé

êëóá. Íåóæåëè ñáóäóòñÿ è îñòàëüíûå

ïðåäñêàçàíèÿ ãàçåòû?

Íó à â Åâðîïå, ïîõîæå, ïîÿâèëñÿ íîâûé

ôóòáîëüíûé ìàãíàò. Êòî áû íè ñòîÿë çà íèì,

Ìåðàá Æîðäàíèÿ è ñàì ïðîøåë îãîíü, âîäó

è ìåäíûå òðóáû. Ñâÿçè â ôóòáîëüíîì ìèðå

ó íåãî ïðåîòëè÷íåéøèå. Òàê ÷òî, åãî îòíþäü

íå èñïóãàåò, åñëè â Ãîëëàíäèè ê íåìó îòíåñóòñÿ

"ñ ïðåçðåíèåì è öèíèçìîì". Ìåðàá

Ëåâàíîâè÷ âèäûâàë è íå òàêîå.

Âëàäèìèð Ãîëîâèí

Ðóññêèé Áàçàð ¹36, 2010

ìå÷åòè ðÿäîì ñ ïàìÿòíèêîì ïîãèáøèì â êàòàñòðîôå 11 ñåíòÿáðÿ,

çà òî, ÷òî îí íå ïðîòèâèòñÿ ýòîìó ïðîåêòó. À ñàìè

ñòðîèòåëè ìå÷åòè, è îñîáåííî èõ íåâåäîìûå è íåâèäèìûå

ïîêðîâèòåëè, íåíàâèäÿò Îáàìó çà òî, ÷òî îí íåäîñòàòî÷íî

èõ ïîääåðæèâàåò. Íåíàâèäÿò îíè åãî è ïðîñòî çà òî, ÷òî îí

ïðåçèäåíò íåíàâèñòíîé èì ñòðàíû.

ß íå ãîâîðþ î ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèÿõ, â êîòîðûõ

Îáàìà ïåðå÷åðêíóë âñå äîñòèæåíèÿ Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ

çà ïîñëåäíèå ïîëâåêà.

Î òîì êàê åãî óñèëèÿìè ïðîèñõîäèò ñíèæåíèå ñòàòóñà

Àìåðèêè îò ñâåðõäåðæàâû, îñíîâíîãî ãàðàíòà ìèðà è ñïîêîéñòâèÿ

íà ïëàíåòå, äî îáû÷íîé ðàçâèòîé ñòðàíû, êîòîðàÿ

ê òîìó æå ñòðàøíî áîèòñÿ èñïîðòèòü îòíîøåíèÿ ñ ñîñåäÿìè

-- áëèæíèìè è, îñîáåííî, äàëüíèìè...

Î åãî ëæèâîé ðå÷è â Êàèðå, î ñìèðåííîì è óíèçèòåëüíîì

ïîêëîíå ñàóäîâñêîìó êîðîëþ, î áåñïðåöåäåíòíî-íàïëåâàòåëüñêîì

îòíîøåíèè ê Èçðàèëþ, î íåæåëàíèè êàðäèíàëüíî

ðåøàòü âîïðîñû íåëåãàëüíîé ýìèãðàöèè, çàñòàâëÿÿ àìåðèêàíñêèõ

íàëîãîïëàòåëüùèêîâ ñîäåðæàòü íåëåãàëîâ è èõ äåòåé.

ßð÷àéøèé ïðèìåð-âìåøàòåëüñòâå âî âíóòðåííèå äåëà

øòàòà Àðèçîíà, ãäå ïî óêàçêå Îáàìû ôåäåðàëüíûé ñóä êàñòðèðîâàë

ïðèíÿòûé øòàòîì æèçíåííî âàæíûé çàêîí ïðîòèâ

íåëåãàëüíîé èììèãðàöèè. Öåëûé øòàò âîçíåíàâèäåë åãî çà

ýòîò ïîñòóïîê. Ïîñëåäíèå îïðîñû ïîêàçûâàþò, ÷òî 61% àìåðèêàíöåâ

â äðóãèõ øòàòàõ îäîáðèëè áû ââåäåíèå Àðèçîíñêîãî

çàêîíà è ó ñåáÿ äîìà.

Ìíîãî åùå ÷åãî ìîæíî ïîñòàâèòü â âèíó Îáàìå, äàæå â

ñåãîäíÿøíåì ïåðåâåðíóòîì ìèðå, êîãäà ãëàâû ãîñóäàðñòâ

çàíÿòû â îñíîâíîì òåì, ÷òîáû óãîäèòü ñâîèì èçáèðàòåëÿì.

Íî è íà òàêîì ôîíå íåíàâèñòü ê Îáàìå âíóòðè ÑØÀ â ñêîðîì

âðåìåíè çàøêàëèò çà ðàìêè áåçîïàñíîñòè.


#160 October, 2010 daviTis fari

13

ÎÁ ÈÑËÀÌÅ Â ÄÂÓÕ ÑËÎÂÀÕ

Èñëàì íå ÿâëÿåòñÿ ðåëèãèåé, êàê îá ýòîì

ïðèíÿòî ãîâîðèòü, è íå ÿâëÿåòñÿ êóëüòîì.

Ýòî 100% îáðàç æèçíè, îòðèöàþùèé ïðàâî

âñåõ äðóãèõ íà ýòó æèçíü.

Èñëàì ëèøåí âñåõ ðåëèãèîçíûõ, ïîëèòè-

÷åñêèõ, ýêîíîìè÷åñêèõ, ñîöèàëüíûõ, âîåííûõ

êîìïîíåíòîâ. Åãî ñòîðîííèêè äîëæíû

íîñèòü áîðîäó, êàê çíàê ñâîåé ñðåäû îáèòàíèÿ.

Èñëàìèçàöèÿ íà÷èíàåòñÿ â òîò ìîìåíò,

êîãäà â âàøåé ñòðàíå ïðèñóòñòâóåò äîñòàòî÷íîå

êîëè÷åñòâî ìóñóëüìàí, êîòîðûå ñïîñîáíû

ïîäíÿòü ãîëîñ â çàùèòó ñâîèõ ïðèâèëåãèé,

è àãèòèðîâàòü çà ñâîé îáðàç æèçíè ïî

øàðèàòó.

 òîò ìîìåíò, êîãäà ïîëèòè÷åñêè êîððåêòíîå

è ìóëüòèêóëüòóðíîå (èíòåðíàöèîíàëüíîå)

îáùåñòâî ñîãëàñíî ñ òåì, ÷òîáû ó ìóñóëüìàí

áûëè ïðèâèëåãèè è ïðåèìóùåñòâà,

è ðÿä äðóãèõ êîìïîíåíòîâ (òèïà ïåíèÿ ìóýäçèíîâ

ñ óòðà è äî âå÷åðà) îáùåñòâî íà÷èíàåò

ñïîëçàòü â Àä.

Ýòî ðàáîòàåò òàê: Äî òåõ ïîð, ïîêà ìóñóëüìàíñêîå

íàñåëåíèå ñîñòàâëÿåò 2% â òîé

èëè èíîé ñòðàíå, îíè áóäóò, ïî áîëüøåé ÷àñòè,

ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê ìèðîëþáèâûå

ìåíüøèíñòâà, à íå êàê óãðîçà äëÿ äðóãèõ

ãðàæäàí.

Ýòî â ñëó÷àå åñëè â:

ÑØÀ - 0,6% ìóñóëüìàíñêîãî íàñåëåíèÿ

Àâñòðàëèÿ - 1,5% ìóñóëüìàíñêîãî

Êàíàäà - 1,9% ìóñóëüìàíñêîãî

Êèòàé - 1,8% ìóñóëüìàíñêîãî

Èòàëèÿ - 1,5% ìóñóëüìàíñêîãî

Íîðâåãèÿ - 1,8% ìóñóëüìàíñêîãî.

Íî íà ýòàïå îò 2% è äî 5%, îíè íà÷èíàþò

îáðàùàòü â ñâîþ âåðó ïðåäñòàâèòåëåé äðóãèõ

ýòíè÷åñêèõ ìåíüøèíñòâ è íåäîâîëüíûõ

ãðóïï, ÷àñòî ñ îñíîâíûì íàáîðîì èç òþðåì

è â ñðåäå óëè÷íûõ áàíä. Ýòî ïðîèñõîäèò óæå

â:

Äàíèè - 2% ìóñóëüìàíñêîãî íàñåëåíèÿ

Ãåðìàíèè - ìóñóëüìàí 3 ... 7%

Ñîåäèíåííîå Êîðîëåâñòâî - 2,7% ìóñóëüìàíñêîãî

íàñåëåíèÿ

Èñïàíèÿ - 4% ìóñóëüìàíñêîãî íàñåëåíèÿ

Òàèëàíä - 4,6% ìóñóëüìàíñêîãî íàñåëåíèÿ.

Íà ñòàäèè îò 5%, îíè íà÷èíàþò îñóùåñòâëÿòü

÷ðåçìåðíîå âëèÿíèå, ïðîïîðöèîíàëüíî

èõ äîëå ñðåäè íàñåëåíèÿ. Íàïðèìåð, îíè

áóäóò äîáèâàòüñÿ âíåäðåíèå õàëàëü (÷èñòî

èñëàìñêàÿ íîðìà â îòíîøåíèè ïèòàíèÿ) ïðîäóêòîâ

ïèòàíèÿ, äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ðàáî÷èõ

ìåñò äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè äëÿ ìóñóëüìàí.

Îíè áóäóò óâåëè÷èâàòü ñâîå äàâëåíèå

íà ñåòè ñóïåðìàðêåòîâ, ÷òîáû ôóíêöèÿ õà-

×èòàéòå, à ãëàâíîå ïîìíèòå âñå ýòî, ÷òîáû æèòü

ëàëü íà ïîëêàõ - áûëà â êàæäîì èç íèõ, îäíîâðåìåííî

óãðîæàÿ ðàñïðàâîé çà íåâûïîëíåíèå

ýòèõ ïðåäïèñàíèé (ýòî ïðîèñõîäèò â

Àíãëèè).

Ýòî ïðîèñõîäèò âî:

Ôðàíöèè - ãäå 8% ìóñóëüìàíñêîãî íàñåëåíèÿ,

Ôèëèïïèíàõ - 5%

Øâåöèè - 5% ìóñóëüìàíñêîãî

Øâåéöàðèè - 4,3% ìóñóëüìàíñêîãî

Íèäåðëàíäàõ - 5,5% ìóñóëüìàíñêîãî

Òðèíèäàäå è Òîáàãî - ìóñóëüìàíèí 5,8%

íàñåëåíèÿ.

È òîãäà èõ ðàáîòà áóäåò çàêëþ÷àòüñÿ â

òîì, ÷òîáû ïîëó÷èòü ðàçðåøåíèå îò ïðàâèòåëüñòâà

ïðàâà íà óïðàâëåíèå ñâîåé îáùèíîé

â ðàìêàõ ñâîèõ èñëàìñêèõ êëàíîâ, ñîçäàâàÿ

ãîñóäàðñòâî â ãîñóäàðñòâå, óïðàâëÿåìîå

øàðèàòîì.

Èñëàìñêîå ïðàâî çàêëþ÷àåòñÿ â óñòàíîâëåíèå

Øàðèàòà âî âñåì ìèðå…

Êîãäà ìóñóëüìàíå ñîñòàâëÿþ 10% îò íàñåëåíèÿ,

îíè, êàê ïðàâèëî, èäóò íà ñîçäàíèå

áåñïîðÿäêîâ è áåççàêîíèÿ, æàëóÿñü íà òî,

÷òî îíè æèâóò â íåâûíîñèìûõ óñëîâèÿõ.

Ïðè ýòîì â Ïàðèæå ìû óæå âèäèì ñãîðåâøèå

àâòîìîáèëè.

Èõ áóäåò îñêîðáëÿòü âñå, ÷òî íå âïèñûâàåòñÿ

â ðàìêè ìóñóëüìàíñêèõ ñòàíäàðòîâ.

Ëþáîå äåéñòâèå, íå âêëàäûâàþùååñÿ â

ïîíÿòèÿ øàðèàòà, áóäåò èõ îñêîðáëÿòü.

Èìåííî èñëàì ïðèâîäèò ê óëè÷íûì áåñïîðÿäêàì,

âîññòàíèÿì, óãðîçàì, òàêèì, êàêèå

áûëè âî âðåìÿ ïîÿâëåíèÿ êàðèêàòóð íà ïðîðîêà

Ìóõàììåäà è ôèëüìîâ îá èñëàìå. Òàêàÿ

íàïðÿæåííîñòü êóëüòèâèðóåòñÿ ñ òåì,

÷òîáû íå îñëàáëÿòü ìóñóëüìàíñêèé äóõ.

 Ãàéàíå - ìóñóëüìàí 10% íàñåëåíèÿ.

 Èíäèè - ìóñóëüìàí 13% ...

 Èçðàèëå - 16% ìóñóëüìàí.

 Êåíèè - 10% ìóñóëüìàí.

 Ðîññèè - 15% ìóñóëüìàí.

 òîò ìîìåíò, ÷òî ÷èñëî ïðîæèâàþùèõ â

ñòðàíå ìóñóëüìàí äîñòèãëà 20%, ñòðàíû

äîëæíû çíàòü, ÷òî âîçìîæíû âîîðóæåííûå

êîíôëèêòû, "äæèõàä", ïðîòèâ ïîëèöåéñêèõ

ôîðìèðîâàíèé, îòäåëüíûå óáèéñòâà, ïîäæîãè

õðèñòèàíñêèõ öåðêâåé, ñèíàãîã, âàíäàëèçì

íà êëàäáèùàõ, êàê ýòî ïðîèñõîäèò:

â Ýôèîïèè - ãäå 32,8% ìóñóëüìàíñêîãî

íàñåëåíèÿ.

Ïðè 40% ìóñóëüìàí â ñòðàíå, ñòðàíû

ñòàëêèâàþòñÿ ñ øèðîêî ðàñïðîñòðàíåííîé

ñåðèåé ìàññîâûõ óáèéñòâ. Òåððîðà õðîíè-

÷åñêèõ àòàê, ñ ïîëèöèåé, ñèëàìè ïðàâîïîðÿäêà.

Òàêèõ êàê â:

 Áîñíèè - ãäå ìóñóëüìàí 40%.

 ×àäå - ãäå ìóñóëüìàí 53,1% .

 Ëèâàíå - ãäå ìóñóëüìàí 59,7%.

Ïðè 60% ìóñóëüìàíñêîãî íàñåëåíèÿ íà-

÷èíàåòñÿ íåîãðàíè÷åííîå ïðåñëåäîâàíèå

íåâåðóþùèõ âñåõ äðóãèõ ðåëèãèé (â òîì ÷èñëå

íåñîîòâåòñòâóþùèõ ìóñóëüìàíñêîé) è

ðåàëüíû ñïîðàäè÷åñêèå ýòíè÷åñêèå ÷èñòêè

(ãåíîöèä), èñïîëüçîâàíèå çàêîíîâ øàðèàòà,

â êà÷åñòâå îðóæèÿ, è ìîæåò áûòü ââåäåí íàëîãîâûé

ñáîð íà íåâåðíûõ, òàêîé, êàê:

 Àëáàíèè - ìóñóëüìàíñêîå áîëüøèíñòâî

70% .

 Ìàëàéçèè - ìóñóëüìàíñêîå áîëüøèíñòâî

60,4% .

 Êàòàðå - 77,5% ìóñóëüìàíñêîãî íàñåëåíèÿ.

 Ñóäàíå - 70% ìóñóëüìàíñêîãî íàñåëåíèÿ.

Ïîñëå ïðåîáëàäàíèÿ 80%, ïðåèìóùåñòâà

ìóñóëüìàí, îæèäàþòñÿ åæåäíåâíûå çàïóãèâàíèÿ

è äæèõàäà, íåêîòîðûõ ãîñóäàðñòâåííûõ

ñòðóêòóð, ïðîâåäåíèå ýòíè÷åñêèõ ÷èñòîê,

è äàæå ãåíîöèäà, òàê êàê ýòè íàðîäû èçãîíÿëè

íåâåðíûõ, è òðåáîâàëè ïåðåéòè ê

100% ìóñóëüìàíñêîìó îáðàçó æèçíè.

Òàêèì, áûë îïûò, íà÷àòûé â ñòðàíàõ:

Áàíãëàäåø - 83% ìóñóëüìàíñêîãî íàñåëåíèÿ.

Åãèïåò - 90% ìóñóëüìàíñêîãî íàñåëåíèÿ.

Ãàçà - 98,7% ìóñóëüìàíñêîãî íàñåëåíèÿ.

Èíäîíåçèÿ - ìóñóëüìàíñêîå 86,1% íàñåëåíèÿ.

Èðàí - êàê ìóñóëüìàíå, 98% íàñåëåíèÿ.

Èðàê - 97% ìóñóëüìàíñêîãî íàñåëåíèÿ.

Èîðäàíèÿ - 92% ìóñóëüìàíñêîãî íàñåëåíèÿ.

Ìàðîêêî - 98,7% ìóñóëüìàíñêîãî íàñåëåíèÿ.

Ïàêèñòàí - 97% ìóñóëüìàíñêîãî íàñåëåíèÿ.

Ñèðèÿ - 90% ìóñóëüìàíñêîãî íàñåëåíèÿ.

Òàäæèêèñòàí - 90% ìóñóëüìàíñêîãî íàñåëåíèÿ.

Òóðöèÿ - ìóñóëüìàíå ñîñòàâëÿþò, 99,8%

íàñåëåíèÿ.

Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû - 96%

ìóñóëüìàíñêîãî íàñåëåíèÿ.

Ïðè 100% ìóñóëüìàíñêîì íàñåëåíèè,

ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ìèð âñòóïèë â 'Äàð-ýñ-Ñàëàìå'

- èñëàìñêèé äîì ìèðà. Çäåñü äîëæåí

áûòü ìèð, òàê êàê âñå ìóñóëüìàíñêèå Ìåäðåññå

ÿâëÿþòñÿ òîëüêî øêîëàìè, à Êîðàí ÿâëÿåòñÿ

åäèíñòâåííûì Ñëîâîì, â òàêèõ ñòðàíàõ,

êàê:

Àôãàíèñòàí - 100% ìóñóëüìàí

Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ - 100% ìóñóëüìàí

Ñîìàëè - 100% ìóñóëüìàí

Éåìåí - 100% ìóñóëüìàí

Íî, è â ýòèõ ñòðàíàõ, ê ñîæàëåíèþ, ìèð

íèêîãäà íå äîñòèãàåòñÿ, òàê êàê ñðåäè ýòèõ

100% íàñåëåíèÿ, åñòü òàêèå ìóñóëüìàíå, êîãî

íàèáîëåå ðàäèêàëüíûå ìóñóëüìàíå ïûòàþòñÿ

çàïóãàòü äî ñìåðòè, èçðûãàÿ íåíàâèñòü,

òðåáóÿ óäîâëåòâîðèòü ñâîþ æàæäó èõ

êðîâüþ, ïóòåì óáèéñòâà ìåíåå ðàäèêàëüíûõ

ìóñóëüìàí, ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì.

 íåêîòîðûõ ñòðàíàõ, (òàêèõ êàê Ôðàíöèÿ)

ìóñóëüìàíñêîå ìåíüøèíñòâî æèâåò â

ãåòòî, â êîòîðûõ îíè 100% ìóñóëüìàí, ãäå

îíè æèâóò ïî çàêîíàì øàðèàòà. Íàöèîíàëüíàÿ

ïîëèöèÿ äàæå íå âõîäèò â ýòè ãåòòî. È

òîãäà òàì äåéñòâóåò íå íàöèîíàëüíîå ïðàâîñóäèå

ñòðàíû, íå íàöèîíàëüíàÿ ñèñòåìà

îáðàçîâàíèÿ è òàì íå ìîæåò áûòü ðåëèãèîçíûõ

íåìóñóëüìàíñêèõ îáúåêòîâ.

 òàêèõ ñèòóàöèÿõ, ìóñóëüìàíå íå èíòåãðèðóþòñÿ

â ñóùåñòâóþùåå îáùåñòâî. Îíè

ñòîÿò îñîáíÿêîì â îæèäàíèè ñâîåãî ÷àñà.

Äåòè ïîñåùàþò ìåäðåñå, ãäå èçó÷àþò òîëüêî

Êîðàí. È óæå çíàþò, ÷òî äàæå îáùåíèå ñ íåâåðíûì

ÿâëÿåòñÿ ïðåñòóïëåíèåì, íàêàçóåìûì

ñìåðòüþ. È òîãäà, â òåõ ðàéîíàõ ìóñóëüìàíñêèå

èìàìû è ðàäèêàëüíûå ýêñòðåìèñòû

íà÷íóò ïðîÿâëÿòü ñâîþ àêòèâíîñòü,

ïîòîìó ÷òî ó íèõ åñòü ñâîÿ àóäèòîðèÿ.

Ñåãîäíÿ 1,5 ìèëëèàðäà ìóñóëüìàí ñîñòàâëÿþò

22% íàñåëåíèÿ ìèðà. Ó íèõ, êàê ó

ãîëîäíûõ, è àãðåññèâíûõ ïîâûøåííàÿ ðîæäàåìîñòü.

Íà ýòîì ôîíå ðîæäàåìîñòü õðèñòèàí,

èíäóèñòîâ, áóääèñòîâ, èóäååâ è âñåõ

îñòàëüíûõ âåðóþùèõ - ìèçåðíà. Ìóñóëüìàíå

áóäóò ïðåâûøàòü 50% îò âñåãî íàñåëåíèÿ

ìèðà ê êîíöó ýòîãî ñòîëåòèÿ.

È ìû, ñâîèìè ðàçãîâîðàìè ïîõîæè íà òåõ,

êòî äîâåðèë ëèñå îõðàíÿòü êóðÿòíèê, èëè

âîëêàì ïàñòè îâåö.

Ýòè ïðîáëåìû îñîáåííî âàæíû äëÿ âñåãî

Èçðàèëÿ â öåëîì, äëÿ òåõ, êòî õî÷åò çíàòü,

êàêèå ôàêòîðû îïðåäåëÿþò íàøå áóäóùåå.

Ýòî íóæíî çíàòü êàæäîìó "ìèðîëþáèâîìó

ïîëèòèêó", è îñîáåííî êàæäîìó åâðåþ. Ó Èçðàèëÿ

íåò ïðàâà âåñòè ïåðåãîâîðû ñ òåìè,

êòî ìå÷òàåò î çåìëå ñâîáîäíîé îò åâðååâ.

Åâðîïà óæå æèëà, â òå âðåìåíà, êîãäà áûëè

óíè÷òîæåíû åâðåè â 21 åâðîïåéñêîé ñòðàíå.

È åñòü íåîáõîäèìîñòü ïîêàçàòü âîâðåìÿ âîåííûé

êóëàê, íå â êîðîòêîé âîåííîé îïåðàöèè,

à â îïåðàöèè íà òîòàëüíîå óíè÷òîæåíèå

Õàìàñà è åãî ñîþçíèêîâ. Åñòü ïîòðåáíîñòü

ðàññ÷èòàòüñÿ ñî âñåìè "ñèìïàòèçàíòàìè

òåððîðà", êîòîðûå âèäÿò ýêñòðåìèñòîâ

âåçäå, íî íå â ñâîåé ñðåäå.

È ïîðà ïîíÿòü, ÷òî ðå÷ü èäåò íå î ìèðå!

Ðå÷ü èäåò îá óíè÷òîæåíèè Èçðàèëÿ.

Ì.Ãîëüäåíáåðã

http://jerusalem-temple-today.com

 ÒÎÐÃÎÂÛÕ ÖÅÍÒÐÀÕ ÒÁÈËÈÑÈ

ÇÀÄÅÐÆÀÍÛ ÄÅÑßÒÊÈ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ

 êðóïíåéøèõ òîðãîâûõ öåíòðàõ Òáèëèñè - "Ïàññàæ"

è "Êèäîáàíè" - ïðîøëè ìàññîâûå çàäåðæàíèÿ

ïðåäïðèíèìàòåëåé, ñîîáùàåò GHN.

Ïî èíôîðìàöèè ÈÀ "Íîâîñòè-Ãðóçèÿ", çàäåðæàíèÿ

ñâÿçàíû ñ ðàññëåäîâàíèåì íåêèõ ìàõèíàöèé ïðè ïðîõîæäåíèè

òàìîæåííûõ ïðîöåäóð. Àãåíòñòâî ñîîáùàåò,

÷òî ñðåäè çàäåðæàííûõ îêàçàëèñü è ïðåäñòàâèòåëè

êîìïàíèè "ÒðàíñÊàðãî", çàíèìàþùåéñÿ ãðóçîâûìè ïåðåâîçêàìè.

Òî÷íîå ÷èñëî çàäåðæàííûõ íåèçâåñòíî.  ÑÌÈ ôèãóðèðóþò

öèôðû îò 70 äî 170 ÷åëîâåê. GHN, â ÷àñòíîñòè,

ñîîáùàåò î 170 çàäåðæàííûõ, òåëåêîìïàíèÿ

"Ðóñòàâè-2" - î 150. Ïîñëåäíÿÿ óòî÷íÿåò, ÷òî ïðåäïðèíèìàòåëåé

çàäåðæèâàëè íå òîëüêî â òîðãîâûõ öåíòðàõ,

íî è ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, à òàêæå íà òàìîæíå.

Óïîìÿíóòûå òîðãîâûå öåíòðû âðåìåííî íå ôóíêöèîíèðóþò. Ïî èíôîðìàöèè GHN, ýòî ñâÿçàíî ñ

òåì, ÷òî äðóãèå ïðåäïðèíèìàòåëè, ðàáîòàþùèå òàì, ïðåêðàòèëè ðàáîòó èç ñîëèäàðíîñòè ñ êîëëåãàìè.

Âîçëå òîðãîâûõ öåíòðîâ ñîáðàëèñü ðîäñòâåííèêè çàäåðæàííûõ.

Ðàññëåäîâàíèåì ýòîãî äåëà çàíèìàåòñÿ ñëåäñòâåííàÿ ñëóæáà ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ãðóçèè. Â

ýòîì âåäîìñòâå ñîîáùèëè, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ èäåò äîïðîñ çàäåðæàííûõ.  ÷åì êîíêðåòíî èõ

ïîäîçðåâàþò, ïîêà íå óòî÷íÿåòñÿ.


14 daviTis fari

#160 October, 2010

wvmpdbwU!{job!cbb{bTwjmt!

ebcbefcjebo!91!xfmt"

CCveno sayvarrello deda! errTad-eerrTo

ZZvirrfaso daiko, errTggullo

dademTillo, amaggdarro bebia,

saukeTeso deida, mamida, mullo,

Tavdadebullo meggobarro, mrravllis

dampurrebello da sikeTiT

xellis ggamwodo.

Cveno zina!

sikeTe - sityva, rrom arr arrsebulliyo,

Senggan warrmoiqmneboda. uanggarroba,

ggullTbilloba naTell sxivsa hhfens Sens

pirradullobas.

skollidanve ggamoirrCCeodi aqtiurrobiT

da codnis wyurrvilliT. mTelli Seni

cxovrrebis vrrcelli da rrTulli ggza

pirrnaTllad da saxellovnad ggamoiarre.

Seni pedaggoggiurri moRvaweoba, aseve q.ggorris da xaSurris rrekllamatorroba,

Seudarrebelli diasaxllisoba warruSllellia Sens cxovrrebaSi.

barraqalla Sens qallobas. idReggrrZZelle, ixarre, imrravlle jansaRi

sicocxlliT.

Svilebi: givi, nadia, gabriela, maria boldvinebi; liana, jeini,

silvio kuplevackebi; morisi, lali, robi, miSeli

baazaSvilebi da siZe soso da roza CaCanaSvilebi ojaxiT;

rZali julieta aleliSvili ojaxiT. disSvilebi: marina da

boria papiaSvilebi ojaxiT; mzia da naiomi alelebi; Salva da

eka alelebi ojaxiT; benci da miSiko beberaSvilebi;

zoia aivazova ojaxiT.

nsbwbmKbnjfs"""


#160 October, 2010 daviTis fari

15


16 daviTis fari

kkaammaarraa mmeerrvvee

arsebobs biografiuli Janris araerTi

saxeoba. maT Soris, albaT, pirvelia aw

TiTqos anaqronizmad qceuli, lamisaa

mTlad miviwyebuli hagiografia anu wamebai,

martviloba an vnebani wmindanTa (`vnebani~

uwoda goeTem Tavis romans `axalgazrda

verTerze~, an _ kinos istoriaSi _

`vnebani~ erqva erT-erT unikalur biografiul

films orleanel qalwulze), amJamad

ki umetesad gavrcelebulia patografia,

hagiografia krZalviT, namdvili pieTetiT

ekideba kvlevis obieqts _ wamebuli

iqneba is Tu mwerali, xelovani an didi

swavluli (sxvaTaSoris, Janris swored am

saxeobisaken ufro ixreboda firosmanis

gamo dawerili pirveli biografia (1926),

romelic Semdeg TandaTan kargavda realur

konturebs da inisleboda mozRvavebuli

egzotikuri legendebiT). patografebi

ki mourideblad aSiSvleben TavianT

gmirTa Tu personaJTa naklovanebebs,

Tvalxiluls xdian maT Crdilovan mxareebs.

cnobilia sxvac _ sadReisod sakmaod

iSviaTi saxeoba biografiuli Janrisa, romlis

avtorebi gansakuTrebul rids an

krZalvas ar avlenen kvlevis obieq-

tisadmi, magram arc maT WuWyian sacvlebSi

iqeqebian. isini mowadinebuli

arian Rrmad Cawvdnen TavianT gmirTa

cxovrebis faqtebs da amjobineben

dasvan meti SekiTxva, romlebze pasuxis

gacemasac Tavad sulac ar Cqaroben

da arc cdiloben.

zogjer qronikebis formiT Sesrulebul

biografiuli Janris nawarmoebebs

`paralipomenonsac~ uwodeben _

Zveli aRTqmis istoriuli wignebis

kvalobaze. TiTqos momxibvleli Cans amgvari

dasesxeba, magram igi iSviaTobaa

dRevandelobaSi.

raRa Tqma unda, aq ar vapireb biografiuli

Janris romelime saxeobis upiratesobis

mtkicebas, miT ufro, rom SeuZleblad

meCveneba Seucdomlad gansazRvra, Tu romel

maTgans metad miesadageba is, Tundac

Zalze mcire da, xSirad, saeWvo cnobebi firosmanis

an koboSvilis cxovrebidan, romlebic

cnobilia CvenTvis sadReisod. Tanac,

amjerad bevrad sagulisxmo da mniSvnelovania

imis danaxva, Tu rogor airekla

maT bedsa da mxatvrul memkvidreoba-

Si tragizmi droisa da im xalxis sulierebisa,

romelTa Svilebic Tavad iyvnen.

Jurnalistikasa da dokumentur mwerlobaSi,

roca xelT ara aqvT da arc sadme

egulebaT ama Tu im pirovnebis cxovrebis

namdvili dafiqsirebuli faqtebi da

movlenebi, xSirad mimarTaven e.w. mixvedras,

varauds, daSvebas. aq aucilebelia

mkacri zomiereba da gemovneba, rom aviridoT

raRac uniaTo fantazia, romelic _

samwuxarod, ise hgavs xolme sinamdviles,

rogorc mdare bazruli naxati lelian

tbaSi Securebul gedebisa _ vrubelis genialur

suraTs. es ufro drosTan kavSir-

Si gaazrebuli raime SesaZleblis, dasaSvebis

warmosaxvaa _ mixvedriT, varaudiT, pirobiTad.

da mepatios, Tu amjerad, gza da

gza, mec am xerxs mivmarTav.

kkaammaarraa mmeeccxxrree

_ sisxamdila iyo, Salom, aq rom Cavida;

Cemi TvaliT vnaxe, mama micxondeba, _ suls

Zlivs iTqvamda ofladgaRvrili iJoenT

koWli xaima. _ mere, ramdenjerac avivl-Camovivlidi,

Sig viWvritebodi. idga da xatavda.

axla ki magidas uzis fiqriani; win

boTli da Wiqa udgas, rogorc yovelTvis,

TiTqos svams da arca svams, vin gaarCevs.

_ kargi, axla gaSordi aqaobas, ar dagvinaxon,

Torem ityvian _ ra qeifi mondomiaT

am papanaqebaSi, isic tarefa duqanSio,

_ Tqva Salomma. win kibis sami Tu oTxi safexuri

Caiara da frTxilad SeaRo rkiniT

moWedili kari. Txeli qarTuli aguriT

amoyvanil maRal TaRebian sardafSi

bind-bundi da saamo sigrile idga. karTan

axlo, svetTan midgmul patara magidasTan

ijda nikala. misi mouSorebeli farTofarflebiani

qudi gverdze edo. Tma da

wveri koxtad hqonda davarcxnili, `kosovorotka~

perangze _ Rilebi bolomde Sebneuli.

profiliT moCanda.

_ salami, Zia nikala, _ ridiT mimarTa

Salomma.

_ kargi salami ar mogiSalos ufalma;

skami mozide Senken da Camojeq.

Salomi dahyva. mere nikalam or naTal

WiqaSi sasmeli Camoasxa. Wiqebs Caxeda _

cremliviT kamkama arays ormwkriv hqonda

modebuli varayad jaWvi. erTi Wiqa Saloms

daudga win.

nikala TiTqos zedmet moZraobas erideboda,

ar irxeoda, garinduli yurs ugdebda

Wianurze simReras, bind-bundSi CaZirul

sardafis siRrmidan rom ismoda:

`Savi zRvis napiras

Cveni saxlebi,

ZvelTagan Zvelebi,

ara axlebi,

exla iq arian

Cveni mZaxlebi...

saxli daeqcaT,

Zroxa waeqcaT,

cxeni waeqcaT;

veRara dgeba...~

_ gesmis, ra ZvelTuZvelesi simReraa?

sxvisgan ver gaigoneb. egeTi margalitebi

mxolod haziras aqvs Tavis sulis yulabaSi

Semonaxuli; jigars dagwvams, ise mReris,

_ Tqva nikalam. _ am duqanSic martoka

hazirasaTvis Tu Camoval, Torem Wiqa

arays arc iq, vagzlis axlo-maxlo aravin

mamadlis...

mere, TiTqos axlaRa gamoerkvao, nikalam

saxeSi Caxeda Saloms da rogorc mogonebebis

morevSi CaZirulma Tqva:

_ saxels ver vixseneb Sensas, biWo. Seni

#160 October, 2010

`martosulobis naTel-Crdili~

TTqqvveennTTvviiss kkaarrggaadd ccnnoobbiillmmaa xxeelloovvnneebbaaTTmmccooddnneemm,,

bbaattoonnmmaa ppUUbbss!! ttffggjjbbTTwwjjmmnnbb ddaaaassrruullaa aaxxaallii

nnaaSSrroommii ``mmaarrttoossuulloobbiiss nnaaTTeell-CCrrddiillii~~ __ rroommaannii

aannuu kkaammaarreebbSSii ggaannddoobbiillii ffiiqqrrnnii ddaa aammbbaavvii ssiiyyvvaarruulliissaa,,

rroommeelliicc eeZZRRvvnneebbaa ppiirrvveellii qqaarrTTvveellii eebbrraaeellii

xxaallxxuurrii mmxxaattvvrriiss SSaalloomm kkoobbooSSvviilliiss iidduummaalleebbiiTT

aaRRssaavvssee SSeemmooqqmmeeddeebbaassaa ddaa ccxxoovvrreebbaass.. aavvttoorriiss

ssaaiiuubbiilleeoo ddRReeeebbTTaann ddaakkaavvSSiirreebbiiTT,, ggTTaavvaazzoobbTT aammoonnaarriiddeebbss

aamm wwiiggnniiddaann..

alali Tvalebi da xma ki gulze damaCnda,

axlac TiTqos isev meyureba im dRes, Sai-

TanTan, abdul baRias duqanSi rom meubnebodi

_ Segirdad dagidgebi, xelze mosamsaxure

biWad, oRond Senebr xatva da ferebis

Sezaveba maswavleo... mere-da, Sen ra, _

gjera, rom amis swavla SeiZleba? es xom

yismaTia, Svilosav. Tu mamazecierma ar daganaTla,

veravin mogmadlis... gifiqria rodesme,

xedva Tu migwvdomia, rom maSinac, im

Sesaqmis Jams, _ ferSuqTarRvna iqneboda,

uTuod, roca yovlisSemoqmedi diadi ferweriT

Txzavda da saxavda samyaros, Torem

TiToeuli dRis dasturad ratom das-

Zenda _ kargiao, mSvenieri!..

Salomma parviT amoacoca Tavisi xala-

Tis farTo jibidan mtkavelis odena muyao,

romelzec fanqriT iyo daxatuli meidnis

bazris erTi scena da es Tavisi naxelavi

gaubedavad gauwoda nikalas. Sefasebas

eloda, rogorc msjavrs. SalomisaTvis

xom firosmani yvelaze piruTvneli msajuli

iyo, misi sityva ki _ Seuvali firmani.

nikala erTxans Tavdaxrili dascqeroda

axalbeda Salomis naxelqmnars. sdumda,

arafers ambobda, arc raime azri Tu

grZnoba gamoxatvia saxeze. mere muyao

mdore moZraobiT ukan gauwoda Sa-

loms:

_ Seni naxatia, ara?

Salomma Tavi Caqindra da eloda,

ras ityoda nikala.

_ ehe, Svilosav, Sen ukve Segisvams

is neqtari, romelsac mxolod sxvebisTvis

moaqvs sixaruli, Sens sul-

Si ki samsalasaviT simwares tovebs...

am gziT ginda iaro?.. Tu marTla

yismaTia, maSin versad daemalebi, adre

Tu gvian mogakiTxavs, Tavs dagadgeba

CafariviT Sens gza-kvalze da

Tavisas gaitans. oRond is kia, gamgebi da

moyvare vin geyoleba? CvenSi xom mxatvroba

is xelobaa, sarCos rom ar gagiCens,

purs ar gaWmevs, arc saxels mogitans, arc

Rirsebas...

da nikalam SemcbariviT Sewyvita sjani

da, TiTqos axlaRa ecxadao, ise ikiTxa:

_ sadauri xar?

_ axalcixeli.

_ col-Svili geyoleba...

Salomma Tavis daxriT gamoxata dasturi.

_ Sen ra, qalaqs imisTvis Camoxvel, rom

xatviT ginda daarCino col-Svili?

_ ara, _ aCqarebiT Seageba sityva Salomma,

_ magram raki aq Sen Segxvdi, albaT, gam-

Cens undoda, rom mec mxatvari davmdgariyavi.

nikalas TvalSeudgamma, raRac qaragmuli

Rimilis msgsavsma gadaurbina saxeze

da odnav naRvelnarevi kiloTi miugo:

_ eg Tu marTla agrea, maSin Sens gamCens

cota Secdoma mosvlia, rom ebraelad gauCenixar.

Salomi SekrTa, gaognebulma Caibubuna: _

aravis ara aqvs gamCenze ase laparakis ufleba.

nikalamac iazra, rom raRac arsaTqmeli

dascda, erTxans sdumda, yoymanobda _ eTqva

Tu ara enaze momdgari sityvebi. bolos

ki dayvavebiT ganagrZo:

_ Tanac, ratom gaviwydeba, rom xatva _


#160 October, 2010 daviTis fari

17

xatis keTebasac niSnavs. Zvelad, Turme, uxsovar

Jams, xatvas CvenSic Cxibvas, jadoqrobas,

grZneulebas uZaxdnen. Tqvens

rjulSi ki, es saqme mudam did codvad iTvleboda.

esec Tqveni mRvdlebisagan gamigonia.

saRvTo werilSic xom gaqvT: _ ara

hqmnao SenTvis xati! TviTon Tqvenianebi ar

dagindoben, aravin gapatiebs xatis keTebas,

SegaCveneben, gagriyaven, zurgs Segaqcevs

Sinauri da gareuli. martoxela da euli

ki, mgelic sabraloa. codo xar, biWo!...

nikala TiTqos Tavadve SesZra sakuTarma

naTqvammao, gamwarebulma dasZina:

_ ara, me nu gamrev am codvaSi! Tanac, ra

moZRvari me var, rom Sen Segirdad agiyvano?

yvelas Tavisi yismaTi dahyveba.

Saloms Tavi ar auRia maRla. agondeboda

Tavisi bavSvoba, mdinare focxovis piras

riyis brtyel qvebze an baTum-

Si TeTri saxlebis kedlebze naxSiriT

xatva malviT da amis gamo

gawkeplva, misi gatacebis gamo fanatikurad

gakicxva, yoveli mxridan

dacinva da damcireba. cremli da

boRma erTad ebjineboda yelSi da

sityvis Tqmas ar anebebda. bolos

_ Zlivs amoiluRluRa:

_ Sen marTla RvTis Svili xar,

nikala. gamCeni ar migatovebs. _

Tqva da swrafad gaerida iqaobas.

nikala ar Serxeula.

(da mainc: _ rad iyo nikala amjerad

ase ukmexi da Seuvali? _

calsaxa pasuxi SeuZlebelia. me ki

mgonia, rom im momentSi Tavad firosmanis

Sinagani miukareblobisa

da martosulobis bunebam ufro

iCina Tavi. nikalas ar eTmoboda

Tavisi erTaderToba, arc sakuTari

pirveladoba. intuiturad iyo Camxvdari,

rom samyaros ase danaxva

da SegrZneba, Tavad rom SesZlo,

mxolod erTxel Tua SesaZlebeli,

radgan xelovneba sinamdvilis

pirvelxilviT gancda da gaazrebaa.

igi pirveladia mudam. gameoreba

ki gaufasurebaa pirveladis. gameoreba,

ragind maRalostaturic

ar unda Candes, mainc ver iqneba

pirveladis tolfasi. pirveladoba

bedisweraa, zenaarisgan dakurTxebuli

yismaTia).

kari rom gamoaRo, Salomma ukan

moixeda. garedan SemoWrili mzis

sxivTa Cqeri SaravandedaT mihfenoda

TiTqos qvaSi Camoqnil nikalas profils...

am dros Salomis gverdiT zRurblze Semdgariyvnen

evropulad Cacmul-daxuruli

qali da mamakaci. Saloms nanaxi rom hqonoda

firosmanis naxati `francuzi aqtrisa

margarita~, uTuod mas miamgvanebda

Sliapis vualiT Tvalebdabindul da wiTlad

tuCebSeRebil im qals, nikalasaken

mzeramipyrobils uneburad rom dascda:

`coeli lumen!~ _ `ciuri Suqi!~ _ Semdeg ki,

Wirveulad, TiTqos bavSvuri aCemebiT rom

ekiTxeboda frant meinaxes:

_ is vin aris?.. ai, is, boZTan rom moCans?..

kacma morCilad gaixeda zurgsukan, magram

etyoboda, rom veravis xedavda, gakvirvebuli

miubrunda qals da Semcbarma

mxrebisaCeCiT miugo:

_ aravin...

ar Tvalmaqcobda, marTla veravis xedavda.

arada, iq, aguris wyobis fonze, bareliefiviT

gamokveTili moCanda nikalas pro-

fili. mas xedavda is qali, aqtrisa margaritas

rom hgavda, Salomic xedavda, sxva ki

_ veravin. etyoba, monaTesave sulTa urTierTobas

marTla axlavs raRac mistika.

...nikalas ugzo-ukvlod dakargvidan gamoxda

xani da 30-iani wlebis dasawyisSi,

imJamad axalgazrda poeti gogla leoni-

Ze interviuebs iRebda da iwerda mogonebebs

adamianebisagan, romlebic piradad

Sexvedrian firosmans. poeti cdilobda

imJamad ukve moZalebuli legendebis burusidan

gamoeridebina nikalas cocxali

saxe... is Canawerebi maSin gogla leoniZem

`mnaTobSi~ dabeWda, rogorc piruTvneli

dokumentebi, viTarca dasturi TviTmxilvelTa,

rom sul cota xnis winaT marTla

daexeteboda tfilis-qalaqSi euli da

martosuli saxalxo mxatvari da mefuri

xelgaSlilobiT fantavda Tavis ferwerul

Sedevrebs... karga xnis Semdeg `mna-

TobSive~ gavecani am Canawerebs da dRemde

ar masvenebs maTi kiTxvisas gaCenili ucnauri

STabeWdileba Tu moulodneli mixvedra:

arc erTi adamiani, romelTagan

zogs araerTi weli, zogsac xanmokle Sexvedrebi

hqonia firosmanTan, arafers ambobda

nikalas garegnobaze, ver ixsenebdnen

misi saxis nakvTebs, Tvalebis fers an

gamoxedvas, Rimilsa Tu Wmunvas, aRnagobas,

mixra-moxras, _ erTi sityviT, maTi naambobidan

SeuZlebelia firosmanis met-naklebad

realuri garegnuli portretis warmosaxva...

RmerTo, es kidev ra codvis mokiTxvaa

sabralo nikalas gulismomwyvlel

biografiaSi: veravin dainaxa, TiTqos mar-

Tla Crdildakarguli iyo, aravis daamaxsovrda

cocxali da namdvili Zexorcieli,

landiviT gaqra. maT mogonebebSi _ iyo

kaci da arc iyo!

da gamkvirvebia (mereda rarig gamkvirvebia!):

poetma soso griSaSvilma wigni

rom dawera 1928-Si _ `Zveli tfilisis

literaturuli bohema~, masSi erTi sityvac

ar dascdenia firosmanis, arca misi raime

mxatvruli naxelqmnaris gamo. ra dasajerebelia,

rom am naRd Tbilisels (griSaSvils),

_ Zveli qalaqis trfials, misi istoriisa

da kulturis gatacebiT mkvlevars,

_ arasodes uvlia rkinigzis vagzlis

ubanSi, Cerqezovisa da malaknis quCebsa

Tu riye-`peskebze~, romlebic, Tavis droze,

moWedili iyo niko firosmanis naxatebiT

da maT cocxal vernisaJad warmogvidgeboda;

an da, ra pirze mosatania, TiTqos am

Tavgadaklul xarfuxel bibliofils

xelSi ar moxvedria da erTxelac Tvali

ar gadauvlia nikalas kvalmaZieblis _

gogla leoniZis redaqtorobiT

gamoSvebul gazeT `baxtrionze~

(#8, 1922), an arad Caugdia firosmanze

dawerili poet tician tabiZis

monografia (1926) da, Tavad

elvare sityvis ostats, gulTan

axlo ar miutania misi naTqvami:

`roca gadaSendebian~ sardafebi

da maTi patronebi, `moigoneben

am SuadRis legendas, loT nikalas.

jado ostats da saqarTvelos

mzes~.

kidev ufro ?~ personaJebs _

aSuRebsa da saxalxo poetebs,

romlebic arcTu iSviaTad `lo-

Ti nikalas~ meinaxenic yofilan,

albaT, firosmanis mier moxatul

sardafebsa da duqan- samikitnoebSi,

saerTod ar SeumCneviaT

TavianT TabunSi da arc arasodes

sityva ar dauZravT genialur

sulier Zmaze; maT Soris

`obol qarTvels~ _ ieTim gurjsac

ki, romlis naTqvamic _ `me

ara maqvs Cemi saxli, binao, me wuxelis

qvaze CameZinao~, _ dRes

TiTqos Tavad usasTumlo da miusafari

nikalas amokvnesad ismis.

verc amaT dainaxes, ver aRiqves

da ver aRibeWdes xsovnaSi, rogorc

namdvili miwieri da amaRlebuli

tanjuli suli. da rom

ara erTi ucnauri, _ sulac moulodneli

Tu kanonzomieri Sem-

Txveva, _ saerTod ar gvecodineboda

realuri nikalas saxe, sul ukvalod

Caivlida kaci, romlis arc dabadebis Canaweri

arsebobs sadme, arc gardacvalebisa,

arca saflavi icis misi vinmem. da TiTqos

isev Camesmis sinamdvilesTan Seurigebeli

misi Tanamedrovis, kosmiuri sivrcis

maradiulobaSi daZiruli poetis _ terenti

granelis sevdiani xma:

`ara sicocxle, ara sikvdili,

aramed raRac sxva...~

((ggaaggrrZZeelleebbaa SSeemmddeegg nnoommeerrSSii))

ddaassaabbeeWWddaadd mmooaammzzaaddaa

irakli krixelma

ffiirroossmmaanniiss ddaa SSaalloomm kkoobbooSSvviilliiss uuiiRRbblloo

SSeexxvveeddrraa TTbbiilliissiiss RRvviinniiss ssaarrddaaffSSii..

mmxxaattvvaarrii cisana janaSvili. ssuurraaTTii iinnaaxxeebbaa

TTbbiilliissSSii,, dd....bbaaaazzoovviiss ssaaxx.. ssaaqqaarrTTvveellooss

eebbrraaeellTTaa iissttoorriiuull mmuuzzeeuummSSii..


18

niu-iorkis qarTvel ebraelTa

sazogadoeba am bolo xans erTob

emociurad msjelobs faqtobrivad

axal gazeT „moambeze“, romelic semk-is egidiT

gamoicema israelSi. adre igi mcire

formatis iyo da oden informaciuli xasiaTiT

Semoifargleboda. rogorc ki Seicvala

misi formati da Sinaarsi, maSinve Seicvala

misadmi mkiTxvelis damokidebulebac.

Cveni salocavis foieSi („xederSi“) Tu karga

xans elaga xolme am gamocemis koxtad

gakecili nomrebi, axla niu-iorkSi gadmogzavnili

„moambis“ yvela egzemplari uceb,

Tvalis daxamxamebaSi qreba da bevrisTvis

igi, _ rom ityvian, _ „sanTliT saZebaria“.

xSirad gaigonebT aseT SeZaxilebsac:

`egeb erTi cali CemTvisac aiRo“ an

_ „rom waikiTxav, mere me momeci“

da a.S.

sruliad bunebrivia, rom _ ise

rogorc semk-is yoveli mniSvnelovani

wamowyeba, _ es gazeTic Cveni kongresis

damaarseblisa da misi pirveli

prezidentis _ aw netarxsenebul

moSe (miSiko) mirilaSvilis saxels

ukavSirdeba. gazeTis TavsarTi rubrikebi

da werilebic misi xsovnis aRniSvnas

eZRvneba. es aris qoTelisa da sxva sinagogebSi

axali seferTorebis SebrZaneba da

am saSviliSvilo movlenebis iniciatorebisa

da organizatorebis _ mirilaSvilebis

ojaxis wevrebis Rvawlis Rirseulad fiqsireba.

semk-is dRevandeli xelmZRvanelobis sasikeTo

mizandasaxuloba, uTuod, gamoixata

gazeTis axali formatis axali xelmZRvanelobis

SerCevaSic. misasalmebelia gazeTis

mTavar redaqtorad b-ni jemal ajiaSvilis

daniSvna. mas farTo sazogadoeba mravali

welia icnobs, rogorc poets, esseists, mecniers,

mTargmnels, parlamentars, daxvewil

literators, SesaniSnav ebraels _ erTi

sityviT _ mravalmxriv sagulisxmo erovnul

da internacionalist sazogado moRvawes.

gazeTis pirvel sam nomers zereledac

rom gadaavloT Tvali, dainaxavT, rom

Tqvens winaSea axali beWduri organo, ro-

rambami iyo pirveli adamiani,

romelmac jer kidev

900 wlis win icoda Saqris

diabetisa da gvelis Sxamis

sxvadasxva saxeobis Sesaxeb;

mecnierebam ki yovelive

es mxolod XX saukuneSi

Seicno.

******

Talmudi gvaswavlis:

swavluli mniSvnelobiT

TviT israelis mefesac ki

aRemateba, radgan Tu swavluli

mokvdeba, mas veravin

Secvlis, da Tu mefe mokvdeba,

mTel israels SeuZlia

misi Secvla.

******

TalmudSi (swavleba; Sedgeba

miSnis, gemarisa da

daviTis fari

mfybjn"

melsac axasiaTebs mravalferovani Tematika

da rubrikebi, gemovnebiT Sesrulebuli

dizaini, saukeTeso qaRaldi da Srifti. da

Tu gazeTis pirvel nomrebSi TvalSi mosaxvedria

mTavari redaqtoris statiebi, esec

misasalmebelia, amasTan _ savsebiT gasagebic

da gamarTlebulic sawyis etapze.

saqarTveloSi ebraelTa gansaxlebis Taobaze

azrTa sxvadasxvaoba da kamaTi dRemde

grZeldeba. am Temaze erT-erT gansxvavebul

mosazrebas gamoTqvams prof. kote

lerneri statiaSi „qarTvel ebrael-

Ta Temis damkvidrebis pirobebi da miznebi“,

romelic misi rusul enaze gamocemuli

wignidan amonaridis Targmania. saintereso

masalebia warmodgenili kabalaze, saqar-

TveloSi ebraelTa muzeumis problemebze

da mis mier gamocemul samecniero Sromebis

Taobaze; meore msoflio omis veteranebsa

da israelis saxelmwifos damoukideblobis

dReze... gazeTis furclebze erTnairad

JRers eris istoriac da dRevandelobac.

ar aris arc erTi publikacia da arc

erTi avtori, romelic aRniSvnas ar

imsaxurebdes. yvelaferi wasakiTxi,

sasargeblo da dasamaxsovrebelia. TiToeuli

maTganis CamoTvla, albaT, bibliografi-

gviandeli xanis rabinTa

komentarebisagan) naTqvamia,

rom sanhedrinis umaRlesi

sasamarTlos msajulTaTvis,

samarTlis kanonebis

garda, savaldebulo iyo yvela

samocdaaTive enis codna,

raTa maT Tarjimnis dauxmareblad,

piradad mie-

RoT mowmeTa bageTagan warmoTqmuli

Cvenebebi, rameTu

SeuZlebelia teqstis zedmiwevniT

zusti Targmna er-

Ti enidan meore enaze.

mosamarTleebs jadosnobaSic

avarjiSebdnen. vinaidan

misan-jadoqari sikvdiliT

isjeboda, mosamarTle-

TaTvis aucilebeli iyo amgvari

xelobis safuZvliani

codna (miuxedavad imisa,

rom es akrZalulia ToriT).

mxolod damamtkicebel

faqtebze dayrdnobiT

SeiZleboda ganaCenis gamotana.

******

pirveli tipografiuli

samedicino wigni 1543 wels

gamoica laTinur enaze, xolo

Znelad gasageb sityva-

Ta ganmartebani mocemuli

iyo ivriTze TargmaniT;

adre ivriTi iTvleboda

msoflio xalxTa meore

enad. laipcigis universitetis

reqtori, profesori

muzelianusi, XVI saukuneSi

werda: `ebraul wignebSi

uamravi samedicino sibrZnea

#160 October, 2010

ul aRwerilobad aqcevda am mcire,

magram gulwrfel gamo-xmaurebas.

da mainc, raki amerikidan vexmaurebiT

am didebul movlenas, aRvniSnavT,

rom CvenTvis gansakuTrebiT sasiamovnoa

niu-iorkSi mcxovrebi avtorebis statiebis

xilva: pirvel rigSi, amonaridebi cnobili

xelovnebaTmcodnis, Jurnalistisa da mwerlis,

xelovnebis damsaxurebuli moRvawis, bn

oTar sefiaSvilis axali naSromidan _

`martosulobis naTel-Crdili“, romelic

eZRvneba pirveli qarTveli ebraeli saxalxo

mxatvris Salom koboSvilis idumalebiT

aRsavse cxovrebasa da Semoqmedebas.

publikaciis TavsarTSia Tavad avtoris

ferweruli portreti _ niu-iorkSi moRvawe

mxatvris, q-n cisana janaSvilis naxelqmnari.

aqvea gamoqveynebuli rogorc

cisanas, ise misi mamis _ SesaniSnavi

mxatvris miSa (mordex)

janaSvilis da Salom koboSvilis

naklebad cnobili fertiloebis reproduqciebi...

meore nomerSi ki, Sabuo-

Tis dResaswaulTan dakavSirebiT, gazeTma

dabeWda statia „sinais mTis saidumlo“,

xolo mesame nomerSi _ „Toris didi

komentatori“ (raSis biografia) _ nawyvetebi

b-n isak (irakli) krixelis literaturul-SemecnebiTi

narkvevebis pirveli wignidan

„dasabamidan moaqJamamde“, romelic axlaxans

gamoica niu-iorkSi da sakmaod didi

rezonansi gamoiwvia sxvadasxva qveynebis

mkiTxvelTa Soris.

semk-is Tavkacebma da „moambis“ axalma

redaqciam friad keTilSobiluri da, imavdroulad,

Zalze sapasuxismgeblo saqme itvirTes.

aseTi gamocemis mesveuroba ioli

rodia. vusurvebT maT dasaxuli gegmebis

warmatebiT ganxorcielebas da aRuTqvamT

SeZlebisdagvarad mxarSi dgomas.

pativiscemiT _

niu-iorkis qarTvel ebraelTa

kulturul-saganmanaTleblo

gaerTianebis saxeliT

mixeeil fizicckki

filologiur mecnierebaTa doqtori

isak (irakli) krixelis Canawerebidan:

dafaruli; sibrZniT ase aRsavse

wignebi Znelia moiZebnos

sxva erebs Soris. magram

medicinis es saganZuri

SeuZlebelia moipovo ebrauli

enis codnis gareSe...~

araebraeli swavluli mouwodebs

moswavleebs Seiswavlon

ivriTi. ai, ras wers

igi Semdeg: `ra uSlis xels

axalgazrdebs, rom Seiswavlon

es ena, romelic aucilebelia

samedicino codnisTvis?

maT xom TavianTi

unariT SeuZliaT sul ra-

Rac erT weliwadSi, mondomebuli

da Seupovari mecadineobiT

ramodenime TveSic

ki, swrafad aiTvison ivri-

Ti...~


#160 October, 2010 daviTis fari 19

Tfywfesb!tbjoufsftp!bebnjboUbo

~daviTis faris~ redaqcias saSualeba

mieca warmogidginoT niuiorkSi

stumrad myofi b-ni levan

bardaniSvili.

levani aliis pirvelma talRam

aitaca da Soreul 1972 wels 22

wlis axalgazrda mSoblebTan er-

Tad israelSi aRmoCnda. manamde TbilisSi

moaswro Tbilisis saxelmwifo

universitetis ekonomikis fakultetis

damTavreba.

Cveni gaoceba Tu ara, gakvirveba

gamoiwvia b-n levanis unaklo

qarTulma da saqarTvelos siyvarulma,

razedac mravali qarTveli

ebraelis msgavsad gvipasuxa,

rom ar arsebobs yofili samSoblo

da miuxedavad 38 wliani gan-

Sorebis, mas kavSiri ar gauwyvetia

saqarTvelosTan.

israelSi cxovrobda kibuc

negbaSi. 1973 wlis iom-qipuris

omis dros muSaobda kibuc gilosarSi.

1974 wlidan swavlobda da

daamTavra beerSevis universitetis

qimiuri warmoebis koleji.

1976 wlidan ixdida israelis moqalaqis

wmida movaleobas - msaxurobda

jarSi rogorc rezervisti.

1979 wels monawileobas

iRebda litanis operaciaSi (beiruTTan),

xolo 1982 wels monawileobda

libnis omSi.

1979 w. levani daojaxda - colad

SeirTo Tavisi Tanamemamule

mayvala mirilaSvili, romelic 27

welia muSaobs sabavSvo baRis maswavleblad.

hyavs vaJi da asuli da

SviliSvili adi.

vaJiSvilma badrim daamTavra ebrauli

filosofiis fakulteti da

amJamad muSaobs Tel-avivis universitetSi.

qaliSvilma likam daamTavra

germaniaSi gaerTianebis 20 wlisTavi

aRniSnes - moskovma Seaxsena Tavisi

wvlilis Sesaxeb

ssr kavSirma Seitana gadamwyveti wvlili germaniis

federaciuli respublikisa da germaniis

demokratiuli respublikis gaerTianebaSi, ganacxada

Tavis milocviT cnobaSi ruseTis federaciis

prezidentma dimitri medvedevma. am dros

masobrivi informaciis saSualebebi aRniSnaven:

ori aTeuli wlis Semdegac ki sxvaoba dasavlel

da aRmosavlel TanamoZmeebs Soris SenarCunebulia.

* * * * *

berluskonim aRaSfoTa vatikani uxerxuli

anekdotis gamo ebraelebze

gasul kviras italiis premier-ministri Tavis

dabadebis dRes xumrobda Zunw ebraelebze da

xolokostis Sesaxeb. kaTolikuri eklesiis oficialurma

gazeTebma es nacizmis milionobiT

msxverplis xsovnis Seuracxyofad miiCnies.

* * * * *

aSS: teroristebi emzadebian daartyan kolizeums

da eifelis koSks

vaSingtoni ar urCevs moqalaqeebs daaTvalieron

es turistuli obieqtebi. gamokvlevebis federaluri

biuros monacemebiT, “al-yaida”, usama

bin ladenis CaTvliT, emzadeba dartyma miayenos

germaniis, italiisa da safrangeTis am da

sxva turistul obieqtebs. yvela teroristi

aziuri warmomavlobis evropuli qveynebis moqalaqeebi

arian.

universiteti ganxriT specia-lobiT

- marTva, xelisufleba da diplomatia.

muSaobda Tel-avivSi,saqar-

Tvelos saelCoSi, romelSic elCad

laSa Jvania iyo. ori wlis win miiwvies

samaSuod saqarTvalos prezidentis

aparatSi. Semdeg laSa

Jvanias TxovniT gadaiyvanes ekonomikuri

ganviTarebis saministroSi.

exlaxan dabrunda israelSi da am-

Jamad saxelmwifo samsaxurSia q.

erceliaSi.

b-nma levanma universitetis dam-

Tavrebis Semdeg 1979 wels muSaoba

daiwyo aSkelonSi kompania ~fasqim-

Si~ specialobiT. iyo sayofacxovrebo

qimiis ganyofilebis ufrosi.

mravalmxrivi interesebis mqone

axalgazrdam paralelurad swavla

ganagrZo kursebze - sovetologia

da islamur TemTa istoria (1987-89

wlebi). kursebis damTavrebis Semdeg

miiwvies samuSaod soxnutis gaerTianebaSi.

1990 wels 4 Tve muSaobda

sixnutis Tbilisis ganyofilebaSi.

Semdeg gadaiyvanes baqoSi

soxnutis sruluflebian warmomadgenlad

azerbaijansa da CrdiloeT

kavkasiaSi. kursebze miRebuli

codna da cxovrebiseuli gamocdileba

daexmara daaxloveboda

azerbaijanis xelisuflebas (mutalibovi,

elCibei). gansakuTrebiT

axlos iyo am ukanasknelTan. b-ni

levani siamayiT ixsenebs, rom is

iyo TiTqmis ukanaskneli, vinc ar

miatova elCibei saxelmwifo gadatrialebis

Semdeg.

baqoSi garda pirdapiri samsaxureobrivi

movaleobisa asrulebda

did sazogadoebriv muSaobas.

didi popularoba moipova

mis mier organizebulma gamofenam

- israeli boqoelTa TvaliT.

b-ni levani Tavis did damsaxurebad

Tvlis norC momReralTa ansamlis

Camoyalibebas, romelsac

dRemde saxelmwifo patronobs.

axlo aRmosavleTis mduRare

qvabidan kavkasiis aranakleb mdu-

Rare qvabSi moxvedrili levani

Zalauneburad eziara diplomatias..

b-ni levani xSirad monawileobda

palestinelebTan molaparakebaSi

xan rogorc oficialuri saxelmwifo

delegaciis wevri, xan sazogadoebrivi

delegaciis wevri da igi am

ukanasknels oficialur delegaciaze

naklebad ar miiCnevs. b-n levans

palestina-israelis urTierTobaze

aqvs sakuTari TvalTaxedva, romelic

xSirad ar emTxveva arc isra-

efebnjxjt!{vsh{f!

* * * * *

SvedeTSi ixsneba nobelis 109-e kvira

yovelkvireuli RonisZieba daiwyeba fizikisa

da medicinis dargSi nobelis premiis laureatebis

saxelebis gamomJRavnebiT. tradiciulad,

nobelis komitetebi ukanasknel momentamde arafers

ityobinebian arc pretendentebis Sesaxeb,

arc maT Sesaxeb, Tu vin daasaxela isini.

* * * * *

sirias surs ruseTisgan Seisyidos tu-204 aSSs

ekonomikuri sanqciebis gamo

TeTri saxli uars ambobs TviTmfrinavebis embargos

moxsnaze siriaSi eqsportisTvis. damaski

6 xomaldis Sesyidvis variants ganixilavs, rogorc

“metad savaraudos”. parizi mzad aris miawodos

sirias “airbusebi”, magram ar SeuZlia -

zogierTi komponenti nawarmoebia amerikis Seer-

Tebul StatebSi da maTze embargo vrceldeba.

* * * * *

pakistanSi dawves natos satransporto kolona

- daaxloebiT 30 benzinmzidi

Tavdasxma moxda pakistanis samxreTSi qalaq

Sikarpuris raionSi. oTxSabaTs islamabadma

dabloka kontingentis zurgis uzrunvelyofa 3

Tavisi samxedros daRupvis pasuxad Sveulmfrenebis

Setevis Sedegad. aseTi Tavdasxmebis ukan

yovelTvis teroristebi dganan

* * * * *

elisa da arc palestinis oficialur

pozicias, razedac mas metad

swori pasuxi aqvs: WeSmariteba kamaTSi

ibadeba.

CeCneTis pirveli omis dros 1993

w. levani piradad Cavida groznoSi

iqauri ebraelebis gadarCenis gegmiT.

man didad Seuwyo xeli ebrael-

Ta evakuacias groznodan. Semdeg am

ebraelebidan msurvelebi amovidnen

israelSi.

aseTive roli Seasrula b-nma

levanma afxazeTis omis dros, rodesac

man SeZlo sami (!) adgilobrivi

ebraelebiT datvirTuli TviTmfrinavis

gamogzavna soxumidan.

Cven varT maSindeli situaciis mowmeni

da dagvijereT, rom sami TviTmfrinavis

Sovna im dros gmirobis

tolfasi iyo, amitomac mas araoficialurad

mamacis statusi mianiWes.

1998 wels b-ni levani dabrunda

israelSi. amJamad igi aSkelonis meriis

absorbciis ganyofilebis ufrosad

muSaobda da Cveuli energiiT

eweva axalamosulTa daxmarebas.

paralelurad moRvaweobs qalaqis

Tavdacvis ganyofilebaSi da

ganuwyveteli kavSiri aqvs samxedroebTan.

dauRalav SromaSi da swavlaSi

b-n levans 60 welma miukakuna, magram

Tu gaviTvaliswinebT mis dauokebul

energiasa da temperaments,

ganvlil mRelvare cxovrebas da

gamwvavebul politikur mdgomareobas,

darwmunebiT SeiZleba iTqvas,

rom Cven kidev mravaljer Segvaxsenebs

Tavs Cveni levani da kvlav siamayiT

aRgvavsebs Cven.

mirian SaorSaZe

gadaecaT Snobelis 2010 wlis

premiebi: mecnierebma gamoigones

windebis tareba fexsacmelebis

zemodan da veSapebis nerwyvis Segroveba

aseTi windebiT siaruli ufro usafrTxo iqneba

yinulze, gamoarkvies fizikosebma axali zelandiis

universitetidan. britanelma mecnierebma

ki daadastures, rom lanZRva da wyevla amcirebs

mgrZnobelobas tkivilisadmi. Snobelis

premiebis gadacema xdeba yovelwliurad yvelaze

absurduli da unayofo samecniero aRmoCenebisTvis.

* * * * *

aSS-m sabanko angariSebTan dakavSirebiT TaRliTobaSi

brali dasdes 37 ucxoels, maT Soris

ruseTelebsac

TaRliTebis umravlesoba - aRmosavleT evropis

qveynebis, ukrainis da belarusis moqalaqeebi

arian. 10 kaci daapatimres 30 seqtembers, kidev

10 - ufro adre, 17 jerjerobiT Tavisufalia.

saqmeSi figurirebs 3 ruseTeli studenti. maT

emuqrebaT 30 wlamde cixe.

* * * * *

aSS-s aRmosavleT sanapiroze gamoacxades

wyaldidobisa da tornados saSiSroebis Sesaxeb

kokispirulma wvimebma da Zlierma qarma gamoiwvies

sarkinigzo mimosvlis grafikebis darRveva,

agreTve ramdenime avaria, romlebSic dazaralda

100-ze meti kaci, 4 daiRupa. tornados elodebian

sakmaod did teritoriaze - CrdiloeTi karolinidan

niu-jersamde.


20 daviTis fari

ilia ffiCxaZe da mira ffizickaia, JJora da manana

zonenaSvili, mixeil daviTaSvili ojaxebiT

viuuwyebiT, rom 17 seqtembers israelSi

ggardaicvala CvenTvis sayvareli biZa,

uuaRresad keTilSobili pirovneba

ruben mixeilis Ze

#160 October, 2010

daviTiaSvili

samZimars vucxadebT Svilebs: marinas da anzoris,

merabis da ritas, badris da maias; SviliSvilebs;

SvilTaSvilebs; Zmas daniels, debs: doras, surias

da klaras ojaxebiT.

menuxaTo began yeden


#160 October, 2010 daviTis fari

21

nnaaTTeellaa ddeeddiiaaSSvviillii-TTeeTTrrooqqaallaaSSvviillii,, nnaaTTeellaa ddaa mmiixxaaeell

tteettrroo,, mmiirrii ddaa aavvii tteettrroo,, eeTTii ddaa ddoovv mmeeddiinnaa

iiuuwwyyeebbiiaann,, rroomm iissrraaeellSSii ggaarrddaaiiccvvaallaa uuaaRRrreessaadd

kkeeTTiillSSoobbiillii ppiirroovvnneebbaa,, ssaaaammaayyoo mmaammaa,,

TTbbiillii ddaa ssaayyvvaarreellii bbaabbuuaa,, ppaattiioossaannii ddaa RRvvTTiissmmooSSiiSSii

aaddaammiiaannii,, CCuummii,, mmaaggrraamm aamm ssiiCCuummiiss mmiiRRmmaa uuaammrraavvii

ssiikkeeTTiiss mmTTeessvveellii,, oobblleebbiiss ddaammssaaxxlleebbeellii

ruben mixeilis Ze

daviTiaSvili

da TanagrZnobas ucxadeben gardacvalebulis Svilebs: rita

da merabi davidsons, maia da badris, marinas da anzors;

SviliSvilebs miri tetris, robi da ilai davidsons.

menuxaTo began yeden


22 daviTis fari

liaa daa Taamaaz jinjixaaSvilebbi,

esTer daa devid Taavdi,

maariko daa maaikl xaasinebbi,

irinaa, esTi daa meraabbi bbaardaanaaSvilebbi,

soso daa Jaanaa, bbeni daa maaiaa daaTikaaSvilebbi

didi mwuxaarebbiT ucxaadebben saamZimaars

Svilebbs maanaanaas daa meraabbis ojaaxebbiT maaTi

dedis, uaaRresaad keTilSobbili maandilosnis

sara abiSas-asuli

TanuriSvilis

#160 October, 2010

gardacvalebis gamo.

misi xsovna samudamod darCeba Cvens gulebSi

menuxaTa began yeden

liaa daa Taamaaz jinjixaaSvilebbi,

esTer daa devid Taavdi,

maariko daa maaikl xaasinebbi,

irinaa, esTi daa meraabbi bbaardaanaaSvilebbi

uRrmes mwuxaarebbaas gaamoTqvaamen

eSeT xaaili qaalbbaattonis

raxel rafaelis asuli

fiCxaZis

gardacvalebis gamo israelSi

da samZimars ucxadeben das qalbaton eTeri buzukaSvils,

dis Svilebs marina xasins, irina iosebaSvils

da dali TanuriSvils ojaxebiT.

misi keTili, usazRvrod mzrunveli guli

samudamod waruSleli iqneba Cvens mexsierebaSi

menuxaTa began yeden


#160 October, 2010 daviTis fari

23

boflepufcj

- Ñåð¸æåíüêà, òû ìåíÿ ëþáèøü?

- Äåíåã íåò!

- Íó ÷òî òû ñðàçó ïðî äåíüãè, ÿ æå î

÷óâñòâàõ...

- Ëþáëþ, Ëþñåíüêà, ñèëüíî ëþáëþ!

- Ýõ, ýòî óæå íåâàæíî...

*****

Ñïðàøèâàþò âëàäåëüöà òàáà÷íîãî êèîñêà:

- Ñêàæèòå, à ïîñëå òîãî, êàê íà ïà÷êàõ ñòàëè

ïèñàòü áîëüøèìè áóêâàìè ôðàçó "êóðåíèå

óáèâàåò", ó âàñ, íàâåðíîå ïðîäàæè óïàëè?

- Íàîáîðîò, âûðîñëè!

- ???

- Òåïåðü ñèãàðåòû ïîêóïàþò äàæå íåêóðÿùèå,

÷òîáû óãîùàòü ñâîèõ íåäðóãîâ.

*****

Ïî÷åìó-òî, êîãäà íà÷àëüíèê çâîíèò ñ ðàáîòû

â 10 ÷àñîâ âå÷åðà è ãîâîðèò: "ÄÎÁÐÛÉ

âå÷åð!", ñïèííûì ìîçãîì ÷óâñòâóåøü, ÷òî

íèôèãà îí íå áóäåò äîáðûì.

*****

Ïåðâàÿ ñòðîêà ìåíþ â êàôå:

"Ïðîñòî ïîñìîòðåòü ìåíþ - 1000 ðóá."

*****

 ïîñòåëè ìîëîäàÿ ïàðà. Îíà:

- Òû ìåíÿ ëþáèøü?!

- À ÿ, ïî-òâîåìó, ÷òî ñåé÷àñ äåëàþ - íåíàâèæó,

÷òî ëè?

*****

Çäîðîâåííûé ìåõàíè÷åñêèé ìåäâåäü, îæèâàþùèé

îò ïðèêîñíîâåíèÿ, ïî çàäóìêå äîëæåí

áûë ïðèâëå÷ü ëþäåé â òîðãîâûé öåíòð.

À ñîçäàë îãðîìíóþ î÷åðåäü â òóàëåò.

*****

 êà÷åñòâå ïàññèâíîé ñèñòåìû áåçîïàñíîñòè

íà àâòîìîáèëå áûëà óñòàíîâëåíà èêîíà,

à â êà÷åñòâå àêòèâíîé çàùèòû ïðèìåíÿëàñü

áåéñáîëüíàÿ áèòà.

*****

Âûòàñêèâàþò òîíóùóþ äåâî÷êó-áëîíäèíêó

- vin aris sidedri?

- imis deda...

* * *

ufulobis ori stadia.

1. fuli ar aris.

2. fuli ar aris saerTod.

* * *

stiuardesa arabuli gamometyvelebis

mgzavrTan midis:

- Rvino. viski. arayi?

- ara, gmadlobT. male saWesTan

unda davjde.

* * *

gogo nayiniviTaa: jer civi, Semdeg

dneba, bolos - gewebeba.

* * *

prezidentma brZanebulebiT SemoiRo

jildo “saqarTveloSi

cxovrebisTvis”. medali sami xarisxisaa:

“20 weliwads saqar-

TveloSi cxovrebisTvis”, “30 weliwads

saqarTveloSi cxovrebisTvis”

da “50 weliwads saqar-

TveloSi cxovrebisTvis”. samive

xarisxis kavalrebi uflebebSi

uTanaswordebian samamulo omis

monawileebs.

* * *

- Sen ukve eqvsi wlis xar da un-

íà áåðåã, ïîäáåãàåò ìàìî÷êà è êðè÷èò:

- Âîò ñåé÷àñ óòîíóëà áû è êîðìèëà ðûá íà

äíå.

Äåâî÷êà-áëîíäèíêà:

- ×åì!?

*****

Ñåíòÿáðü. Ñòóäåíò-âòîðîãîäíèê ïîäâîçèò

íîâîãî îäíîãðóïïíèêà. Íà ïàðêîâêå óíèâåðà

åãî ïîäðåçàåò ìóæèê, çàíèìàåò ïîñëåäíåå

ìåñòî. Ïðèõîäèòñÿ âñòàòü íà ñîñåäíåé

óëèöå. Îäíîãðóïïíèê:

- Òû ïî÷åìó åìó óñòóïèë? Ìîã áû ïåðåä

íèì âñòàòü. Èëè õîòü ïîðóãàòüñÿ.

- Ãîä íàçàä îäèí ìóæèê òóò æå îòîðâàë ìíå

çåðêàëî. ß íàçâàë åãî êîçëîì è åù¸ ìíîãî

êàê. Îí îêàçàëñÿ ìîèì íîâûì ïðåïîäîì

*****

Äåâóøêà - ïàðíþ:

- Êîãäà ïîéä¸ì îáðó÷àëüíûå êîëüöà ïîêóïàòü?

- À íå ðàíîâàòî ëè? Ìîæåò ÿ åù¸ ïåðåäóìàþ.

- Íó âûïëàâèøü ñåáå çóá çîëîòîé èç êîëüöà.

- Êàêîé åù¸ çóá?

- Êîòîðûé ÿ òåáå âûáüþ!

*****

Ñòþàðäåññà ñ áîëüøîé

ãðóäüþ è ãëóáîêèì äåêîëüòå

íàêëîíÿåòñÿ ê ïàññàæèðó:

- Âàì ÷àé èëè êîôå?

- À â êàêîé èç íèõ ÷òî?

*****

Ó íîóòáóêà ãðååòñÿ ïðàâûé

áëèæíèé óãîë - äî òåìïåðàòóðû

òåëà. Êîìàð ïîëíîñòüþ

èãíîðèðóåò ìåíÿ,

ñàäèòñÿ íà ýòîò ñàìûé ò¸ïëûé

óãîë - è âäóì÷èâî ïûòàåòñÿ

ïðîòêíóòü ïëàñòìàñ-

da agixsna, rogor

Cndebian bavSvebi.

- aha, sami wlis rom

viyavi, amixsnes, rom

moCvenebebi ar arseboben,

oTxis rom viyavi,

miTxres rom

gudiani kacic gamogonilia,

xuTi wlis

asakSi ra gavige -

Turme Tovlis babuac

blefia. axla ki

Tu metyviT, rom seqsic

ar arsebobs, erTi kvira vitireb

da vitireb.

* * *

qirurgs yvelaferi SeuZlia, magram

araferi icis.

Terapevtma yvelaferi icis, magram

araferi SeuZlia.

mxolod paTologanatomma icis

yvelaferi da SeuZlia kidec,

magram... gviania.

* * *

maradiuli problema: gSia - Wama

ginda, danayrdebi - muSaoba

ar ginda.

* * *

- male pensiaze gaval da meore

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

ñó õîáîòêîì è ÷òî-òî ñêà÷àòü.

*****

Ðàçãîâàðèâàþò äâà áèçíåñìåíà:

- Ñåãîäíÿ õîäèë çàñòðàõîâàòü ñâîþ æèçíü,

òàê àãåíò íå õî÷åò ìåíÿ ñòðàõîâàòü. Åé ÷òî,

íå íóæíû êîìèññèîííûå?

- Èäè, ñðî÷íî çàñòðàõóéñÿ â äðóãîé êàìïàíèè.

ß çíàþ àãåíòà, îíà - áûâøàÿ ãàäàëêà.

*****

Ìàëü÷èê ãðîìêî êðè÷èò:

- Ìèëûé Áîæåíüêà, ïðîøó òåáÿ, ïîäàðè ìíå

êîíüêè íà Íîâûé ãîä.

Ìàìà:

- Íå êðè÷è òàê, Ãîñïîäü Áîã óñëûøèò äàæå

ø¸ïîò.

- Äà, íî ïàïà çàêðûëñÿ â ñâîåé êîìíàòå, è

ìîã áû íå óñëûøàòü.

*****

- Íå ïîäñêàæèòå, ãäå íàéòè íåäîðîãîå ìåñòî

äëÿ íî÷ëåãà?

- Èäèòå ïî ýòîé óëèöå íåðîâíîé ïîõîäêîé è

ãðîìêî çàòÿíèòå: "Ýõ ìîðîç, ìîðîç..." Âàñ

òóäà äîâåçóò.

*****

Ãàèøíèê îáðàùàåòñÿ ê âîäèòåëþ:

- Èçâèíèòå, âû íå ìîãëè áû ïðèïàðêîâàòü

âàø àâòîìîáèëü ãäå-íèáóäü â äðóãîì ìåñ-

ÌàêÄîíàëüäñ ïî ãðóçèíñêè - ÌàêËàâàø.

Ýòî íå øóòêà, à ðåàëüíàÿ ðåêëàìà!

wignsac davamTavreb.

- Tqven werT?

- ara, vkiTxulob...

* * *

Tanamedrove rusuli anekdoti.

- ra gansxvavebaa amerikelsa

da RmerTs Soris?

- RmerTi ar fiqrobs, rom is amerikelia.

* * *

gancxadeba:

swrafad, mtkivneuli operaciis

gareSe SegicvliT sqessa da

asaks. sapasporto ganyofileba.

* * *

zari veterinarTan:

òå? ß ïîíèìàþ, ÷òî ýòî äîñòàâèò âàì îïðåäåë¸ííûå

íåóäîáñòâà, íî âîéäèòå, ïîæàëóéñòà,

è â ìî¸ ïîëîæåíèå. Äåëî â òîì, ÷òî

çäåñü ñàìîå ïîäõîäÿùåå ìåñòî äëÿ òîãî,

÷òîáû ìíå âåñòè íàáëþäåíèå çà ïåðåêð¸ñòêîì.

È åñëè âàì íå òðóäíî, ÿ áûë áû èñêðåííå

áëàãîäàðåí çà ýòî.

È, âèäÿ èçóìë¸ííóþ ôèçèîíîìèþ âîäèòåëÿ,

äîáàâëÿåò:

- Ïåðåâåñòè, êîç¸ë?!

*****

Ïóøêèí - íà÷èíàþùåìó ïîýòó:

- Âû íèêîìó íå ÷èòàëè ñâîè ñòèõè?

- Íåò.

- À ïî÷åìó ó Âàñ òîãäà ïîäáèò ãëàç?.

*****

Ïðèø¸ë Ëåíèí íà ñóááîòíèê è ñïðàøèâàåò:

- Âû íå çíàåòå, ïî÷åìó íå ïðèø¸ë òîâàðèù

Òðîöêèé?

- Ýòîãî åìó èóäåéñêàÿ ðåëèãèÿ íå ïîçâîëÿåò.

- Ïóñòü ïðèõîäèò çàâòðà.

Òàê â Ñîâåòñêîé Ðîññèè ïîÿâèëèñü âîñêðåñíèêè.

*****

Ìóæèê ìîåò ïîñóäó è áîðìî÷åò ñåáå ïîä

íîñ:

- Äà ÷òî á òåáå ïóñòî áûëî! Äà

÷òî á òåáÿ òðàìâàé ïåðååõàë! Äà

÷òî á íà òåáÿ êèðïè÷ óïàë!..

Æåíà èç êîìíàòû:

- Âàñþòêà, òû ïîñóäó äîìûë?

- Äà, çàèíüêà!

- Òîãäà ïîãëàäü áåëüå!

Ìóæèê ñåáå ïîä íîñ:

- ×òî á òåáå ïóñòî áûëî...

*****

- Ïîìíèøü, òû ìíå íà çèìó ïîñîâåòîâàë

îêíà çàêëåèòü?..

- ×òî, òåïåðü òåïëî?

- Òåïåðü òåìíî!

- axla TqvenTan ZaRliT

Cemi sidedri mova.

nemsiT gaukeTeT yvelaze

Zlieri sawamlavi,

rom ar iwvalos da

swrafad mokvdes.

- mere, ZaRli saxls

marto moagnebs?

* * *

gancxadeba aeroportSi:

“pativcemulo mgzavrebo,

romlebmac dakargeT

yavisferi safule xuTi aTasi

dolariT, gTxovT, nu SejgufdebiT

da CadeqiT or-orad rigSi

sainformacio biuros sarkmel-

Tan”.

* * *

is mTeli cxovrebis ganmavloba-

Si “jonsonisa da jonsonis”

erTguli iyo - pirveli pampersidan

ukanasknel tampaqsamde.

* * *

rogori damokidebuleba unda

gqondes eleqtoratTan, rom biuletenebis

Casayrel yuTebs urnebi

uwodo.!

* * *


24

ddaavviiTTiiss ff aarrii

daviTis fari

Ùèò Äàâèäà Shield of David

Èçäàòåëü è ãëàâíûé ðåäàêòîð: Ñåìåí Êðèõåëè

Ãàçåòà îñíîâàíà â 2003 ãîäó.

Tel: (718) 275-5795 Fax: (718) 275-5795

62-60 99 St. #1012 Rego Park NY 11374, New York USA E-mail: semkr@hotmail.com

DAVID’S SHIELD INC.

www.davidsshield.net

#160 October, 2010

Ðåäàêöèÿ â ïåðåïèñêó ñ àâòîðàìè íå âñòóïàåò è ñîõðàíÿåò

çà ñîáîé ïðàâî ñîêðàùåíèÿ, ïðàâêè è êîððåêòóðû òåêñòîâ.

Ìàòåðèàëû íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

Ìíåíèÿ, âûñêàçàííûå â ïóáëèêàöèÿõ,

íå îáÿçàòåëüíî ñîâïàäàþò ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè.

Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ è ÷àñòíûõ îáúÿâëåíèé

ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñ¸ò.

More magazines by this user
Similar magazines