Chamisso

tsu.edu.ge

Chamisso

qarTuli

nomerSia:

sapirvelgverdo leqsi 3

qarTveli mxedarTmTavrebi

giorgi saakaZe 4-9

kaTolikos-patriarqi ambrosi 10-11

erideT ucxoeTidan gamogzavnil amanaTebs! 12-15

zepirad moTxrobili 16-20

lamazi cremlebi 20-22

Chamisso“-s prizis gadacema miunxenSi 23

pirvelnabeWdi qarTuli wignebi 24-25

ukanaskneli Txovna 26-29

nana gerasimovas gaxseneba 30

garekanis fotos avtori: vaso guleuri

N2(27) marti-aprili 2010


qarTuli

s a p i r v e l g v e r d o l e q s i

Sen – sisxlo Cemo –

Sen – sisxlo Cemo – sad ar daRvrilo...

Sen – sad ar gxvrepda Savi yorani.

vin gagakvirvos, ram gagakvirvos, -

nadidgorali, naSamqorali.

Sen – sisxlo Cemo – Seni Rvawlia,

ramac aqamde ki moaRwia:

sveticxoveli... xanZTa... varZia da isic, -

rac mters warutacnia...

Sen – sisxlo Cemo – Seni dineba

vefxistyaosniT xSirad migrZvnia...

sityva, romelic geCoTireba, vcdilob, -

gaSoro, rac SemiZlia...

Sen – sisxlo Cemo sisxlo xniero,

daucxromelo da ucnauro...

sabednierod, sabednierod, -

hai, hai, rom kidev xmaurob!

muxran maWavariani


2(27) marti-aprili 2010


qarTuli

i s t o r i a

q a r T v e l i m x e d a r T m T a v r e b i

g i o r g i s a a k a Z e

giorgi siauSis Ze saakaZe - didi mouravi,

saqarTvelos politikuri da samxedro moRvawe.

misi dabadebis TariRsa da adgilze sxvadasxva

versia arsebobs. erTiT is daibada 1580-ian

wlebSi sofel nosteSi, xolo meoreTi 1570-ian

wlebSi sofel felSi.

saakaZeebi iyvnen samefo aznaurebi. maT TeZmis

xeobaSi hqondaT feodaluri samflobelo,

romlis centri iyo sofeli noste. iq hqondaT

sasaxle cixe-koSkiT da karis eklesia, sofel

erTawmindaSi ki sagvareulo monasteri. saakaZis

samflobeloSi ormocamde sofeli Sedioda iq

mcxovrebi yma-glexebiTa da msaxurebiT.

rogorc maRali samoxeleo aristokratiis

da mefis karTan daaxloebuli ojaxis Svils,

giorgis ganaTlebac Sesabamisi hqonda.

istoriuli wyaroebi aRniSnaven, giorgi

sasiamovno mosaubre da mWermetyveli oratori

yofila. gamoirCeoda samxedro saqmis didi

codniTa da gansakuTrebuli organizatoruli

niWiT.

giorgi saakaZe metad popularuli pirovneba

iyo ara marto saqarTvelosa da amierkavkasiaSi,

aramed mTels axlo aRmosavleTSi da evropaSic

ki. ar darCenila TiTqmis arc erTi imdroindeli

istorikosi da mogzauri, romelic ase Tu ise

ar Sexeboda giorgi saakaZis pirovnebas.

giorgi saakaZem colad SeirTo nugzar

erisTavis asuli. am qorwinebiT igi uZlieres

gvars daumoyvrda. maT Svidi Svili hyavdaT, sami

qali da oTxi vaJi.

giorgi saakaZis moRvaweobis pirveli

wlebis Sesaxeb mwiri cnobebi arsebobs, magram

safiqrebelia, rom axalgazrdobidanve samefo

karTan da simon mefesTan axlos unda yofiliyo,

radgan osmaleTSi tyved myof mefes giorgic Tan

axlda.

simon mefis gardacvalebis Semdeg giorgi

saakaZe saqarTveloSi brundeba da jer giorgi

N2(27) marti-aprili 2010

giorgi saakaZis ucnobi portreti

meaTis da Semdeg misi vaJis – luarsab meoris

TanamebrZoli da erTguli xdeba. luarsab

meorem male giorgi Tbilisis mouravad daniSna,

am Tanamdebobaze tradiciulad didi feodalebi

iniSnebodnen.

mouravi qalaqis mmarTveli iyo. mas

ekiTxeboda qalaqis yvela saqme. hyavda mravali

xelqveiTi moxele da asasTa razmi, romelTa

saSualebiTac marTavda qalaqs. Tbilisis

mouravs didi Semosavali hqonda qalaqidan. igi

yovel diliT moxsenebas ukeTebda mefes qalaqis

mdgomareobis Sesaxeb. is samefo sabWos wevri

da saerTod mefesTan axlo mdgomi didi moxele

iyo.

saakaZe, vaxuStis cnobiT, garda Tbilisisa,


qarTuli

qalaq cxinvalis da dvaleTis mouravic yofila.

amis gamo igi ekonomiuri mdgomareobiTa

da politikuri uflebebiT mniSvnelovnad

gansxvavdeboda Tbilisis Cveulebriv

mouravTagan. miuxedavad imisa, rom mouravze

didi moxeleebi sxvebi iyvnen, saakaZe luarsabis

mefobaSi Tavidanve did gavlenas axdenda

saxelmwifo saqmeebze. es iyo Sedegi saakaZis

piradi niWisa da unarisa, romelic ufro

farTo sarbiels moiTxovda, vidre Tbilisis

an ramdenime qalaqis Tu provinciis mouravoba

iyo.

giorgi qarTlis erT-erTi didi moxele

gaxda. amasTanave igi ekonomiuradac uaRresad

gaZlierebula. „am JamSi gamdidrebul iyo

qarTls mouravi saakaZe…giorgi...…da esreT

gamdidrebuliyo, rome Semdgomad mefisa igi

iyo“-o aRniSnavs beri egnataSvili. giorgis

es politikuri da ekonomiuri aRzeveba, rac

sabolood mis socialur aRzevebas niSnavda,

ZiriTadad mefis wyalobiT iyo miRweuli. 1607-

1610 wlebSi giorgi uxvad iRebs luarsabisgan

yma-mamuls. imave wlebSi igi Tavisi fuliTac

yidulobs miwa-wyals.

giorgi saakaZis socialuri aRzeveba da misi

pirovnebis gandideba gamoixateba imaSic, rom

did feodalTa erTi jgufi misi mxardamWeri

gaxda.

luarsabis mefobis dasawyisSi giorgi

saakaZis moRvaweoba feodaluri anarqiis

dasustebaSi gamoixata. man SeZlo centraluri

xelisuflebis erTgvari ganmtkiceba. zogi didi

feodali, romelic adre araviTar angariSs

ar uwevda mefis xelisuflebas, axla taxtis

erTgul msaxurad gamoiyureboda. amasTanave

giorgim qarTlis mefes kvlav daumorCila

gamdgari mTielebi, maT Soris osebi da

dvalebi.

gansakuTrebuli yuradReba miaqcia giorgi

saakaZem qarTlis moSeneba-momravlebas. mas

kargad esmoda, rom qveynis moSenebis, ekonomiuri

moRonierebisa da misi Tavdacvisunarianobis

aRdgenisaTvis didi mniSvneloba hqonda

mwarmoebeli mosaxleobis gamravlebas. is

xels uwyobda gabneuli mosaxleobis Tavis

„samkvidroze“ mobrunebas. garda amisa, giorgi

„batonymuri rigis“ dacvas – eseigi glexis

normalur pirobebSi Cayenebas cdilobda, raTa

mas intensiuri meurneobis warmoebis unari

hqonoda. is ara marto mfarvelobda „dabal

kacs“, aramed awinaurebda kidec maTi wridan

Rirseulebs.

meCvidmete saukunis dasawyisSi samcxesaaTabago

osmalebs hqondaT dapyrobili.

magram iqauri qarTveloba qeds ar ixrida da

TavganwirviT ibrZoda osmalebis gasadevnad.

osmalebma didi laSqoba moawyves samcxesaaTabagoSi

da axalcixe daipyres. amis Semdeg,

radgan osmalebis qarTlSi Semosevas elodnen,

qarTvelebma saTanado Tadarigi daiWires.

qarTlSi Semosasvleli gzebi gaamagres da

mis mcvelebad sardlebi iarali da zaqaria

gaagzavnes mcire jariT. am dros luarsabi

mefeTa sazafxulo rezidenciaSi – cxireTis

cixeSi imyofeboda mcire amaliT.

1609 wlis ivnisSi marTlac SemoiWra

qarTlSi osmalTa mravalaTasiani armia.

romelTa ricxvSi ori aTasi yirimeli TaTari

iyo. swrafad gamovlo javaxeTi, TrialeTi,

moxerxebulad gverdi auara iarali da zaqarias

razmebs da mangliss miadga. mterma ramdenime

sofeli gadawva da gaanadgura.

qarTvelma darajebma gvian gaiges osmalebis

SemoWra. mtris mizani qarTlis mefis –

luarsabis Sepyroba da Sida qarTlSi Sesvla

iyo. igi Tavisi miznis miRwevas moulodneli da

swrafi moqmedebiT Seecada da pirvel xanebSi

garkveul warmatebebsac miaRwia. osmalebma

sofel kvelTaSi Tevdore mRvdeli daiWires

da cxireTisken gaZRola ubrZanes. mRvdelma

ar gaTqva mefis adgilsamyofeli da mteri

sawinaaRmdego mxares waiyvana. samSoblosaTvis

Tavdadebuli xucesi wamebiT mokles. cxireTidan

kargad moSorebulma mterma dakarga swrafi

Tavdasxmis SesaZlebloba da maT gegmas niadagi

Seerya.

cxireTSi mefesTan erTad imyofebodnen

giorgi saakaZe da gamoCenili sardali zaza

ciciSvili. am rTul viTarebaSi giorgi saakaZem

gasaocari sazrianoba da organizatoruli niWi

gamoiCina.

mefe cixeSi gamagrda. giorgim Sikrikebi

afrina muxranbatonTan, amilaxvarTan,

erisTavebTan, Tbilisis iranel cixisTavTan

da jarebiT brZolis velisaken mouwida.

Semdeg maxlobel soflebSi, ramdenime saaTis

ganmavlobaSi, oTxasamde kaci Sekriba, saTaveSi

Caudga da zaza ciciSvilTan erTad osmalebis

mowinave razms ekveTa. amasobaSi erTi mxriv

baraTaSvilebis mcire razmebi moaxlovdnen,

meore mxriv ki iarali da zaqaria SemoiWrnen

TavianTi razmebiT. brZola moxda TeZmis xeobaSi


2(27) marti-aprili 2010


qarTuli

– sxertis WalaSi. qarTvelebis saocarma

gambedaobam da simamacem gatexa mtris razmebi.

osmalebma piri ibrunes da mtkvirs dinebas

zemoT ahyvnen.

pirveli gamarjveba mopovebuli iyo. am

gamarjvebis organizatori giorgi saakaZe da

zaza ciciSvili iyvnen. brZolaSi simamaciT Tavi

gamoiCina giorgis Zmam – qaixosro saakaZemac.

osmalebis mizani – mefis datyveveba da Sida

qarTlis dakaveba – CaiSala. axla maT mizans

qarTlidan mSvidobianad gaRweva da nadavlisa

da tyveebis axalcixeSi gadayvana warmoadgenda.

qarTvelebis mizani ki nadavlisa da tyveebis

warTmeva da mtris sruli ganadgureba iyo.

osmalebma sofel brbonas miaRwies, iq

daibanakes da mtkvris gadalaxvis samzadiss

Seudgnen. axlo-maxlo soflebSi xis saxlebi

daangries da am ficrebiT mtkvarze xidi

gamarTes, mdinare gadalaxes da taSiskaris

bolos naxvetarSi dadgnen.

qarTvelebis jari saakaZis meTaurobiT

axaldabas wavida. Salva, qsnis erisTavi

kortaneTs dadga da axalcixisken gadasasvleli

gzebi Caketa. Sida qarTlis jari ukve mosuliyo

da suramis bolos idga. osmalebs yvela mxridan

gza moWrili hqondaT. isini iZulebulni iyvnen

an brZola mieRoT an tyved Cabarebuliyvnen.

orive mxare brZolis samzadiss Seudga.

brZolis wina dRes samxedro TaTbiri

gaimarTa. TaTbirs, romelsac luarsab mefe

meTaurobda, garda saakaZisa, eswreboda

qarTvelTa yvela gamoCenili sardali: zaza

ciciSvili, nugzar aragvis erisTavi, Salva

qsnis erisTavi, muxranbatoni, amilaxvari da

Tbilisis iranuli garnizonis ufrosi dalumahmad-xani,

romelic Svidasi kaciT mosuliyo

brZolis velze. TaTbirze omis mravali gegma

iqna warmodgenili da ganxiluli.

bolos giorgi saakaZemac wamoayena Tavisi

gegma: „Txrilis pirs garSemo meTofeebi

movaxvioTo da cxenosani mindvrad mivideTo“.

gegmis ganxorcieleba swraf da uecar

Tavdasxmaze iyo agebuli. TaTbirma giorgis

gabeduli gegma miiRo da sardlobac mas

daavala.

omi gariJraJze daiwyo. pirvelad

qarTvelebma Seuties. giorgim moxerxebulad

isargebla dilis niaviT, romelsac mtris

sangrebisaken mihqonda Tofis srolisagan

amdgari boli. am bols ki uCumrad mihyvebodnen

qarTvelTa razmebi, romelnic ise miuaxlovdnen

N2(27) marti-aprili 2010

sangrebs, rom osmalebs araferi ugrZvniaT.

qarTvelebi mtrisaTvis moulodnelad, didi

yiJiniT SeiWrnen maT sangrebSi. gamagrebul

TxrilebSi msxdom osmalebi amas ar moelodnen.

qarTvelebis mowinave razmi, romelsac TviT

giorgi waruZRva, gaafTrebuli ekveTa mters.

osmalebis banaki airia, magram mteri male moego

gons da qarTvelebs Semoutia. gaimarTa didi

sisxlisRvra.

omSi piradad monawileobda da mamacobiT

Tavi gamoiCina axalgazrda luarsab mefem. didi

simamaciT ibrZodnen qarTveli jariskacebic,

magram qarTuli wyaroebi erTxmad aRniSnaven

giorgi saakaZis umagaliTo gmirobas. garda

imisa, rom giorgi mTels oms sardlobda,

piradad monawileobda yvelaze mZime ubnebze

brZolaSi, mTeli dRis manZilze. omSi mas sami

Subi da erTi laxti daemtvra. Semdeg xmliT

ganagrZobda brZolas.

gariJraJze dawyebuli omi saRamos cxra

saaTamde gagrZelda da qarTvelebis brwyinvale

gamarjvebiT damTavrda. mtris uzarmazari

razmebi mTlianad ganadgurda, mxolod mcire

nawilma uSvela Tavs gaqceviT. aRtacebuli

mematiane wers: „gaemarjuaT urjuloTa zeda

da mosres sruliad, banaki maTi iavar yves: raca

odeni qarTlidam eSovnaT, tyue Tu saqoneli,

igic yovelive wamoiRes da maTica mravali

warTues. da rac odeni Seipyres yirimni, mosrnes

piriTa maxvilisaTa“-o.

taSiskaris omSi gamarjvebis Semdeg Zlier

gaizarda giorgi saakaZis avtoriteti. man mefe

luarsabis didi ndoba moipova. misi niWisa da

simamacis ambavi saqarTvelos sazRvrebs gascda.

giorgi saakaZis mama-biZebi simon pirvelis

momreobiT da misi SemweobiT gaZlierdnen da

dawinaurdnen. simon pirveli centraluri

xelisuflebis ganmtkicebisa da saqarTvelos

erT samefod gaerTianebisaTvis mebrZoli iyo.

es brZola didi feodalebis politikuri

uflebebis SezRudvas isaxavda miznad. saakaZeebic

mefis politikis gamtareblebi iyvnen. amdenad

mtroba did Tavadebsa da saakaZeebs Soris

adridanve Caisaxa.

giorgi saakaZes momxreebi did feodalTa

wridan hyavda. eseni iyvnen: nugzar aragvis

erisTavi, Teimuraz muxranbatoni, iese qsnis

erisTavi, zaza ciciSvili, baaka xerxeulize

da sxvani. maT qarTul istoriul wyaroebSi

saakaZis „mokidebuli kacni“ ewodebaT.

iyo SemTxvevebi, roca „mokidebuli kacni“


qarTuli

situaciebisa da interesTa Secvlis Semdeg

misi mtrebic gamxdaran. aseTebi iyvnen beruka

da qaixosro javaxiSvilebi da misi colisZma

– zurab aragvis erisTavi.

giorgi saakaZis momxreTa dasi sakmaod

Zlieri politikuri dajgufeba iyo 1608-1611

wlebSi.

saakaZe ibrZoda erTis mxriv did feodalTa

uflebebis SesazRudavad, meores mxriv Tavad

miiswrafvoda am uflebebis mosapoveblad.

aseTi winaaRmdegobebiT iyo savse am didi

organizatorisa da niWieri adamianis cxovreba.

giorgi saakaZesa da mis Zlier momxreebs

aranakleb Zlieri mowinaaRdegeebi hyavdaT.

giorgis politikiT ukmayofilo didi Tavadebis

jgufis saxiT. am feodaluri politikuri dasis

meTaurebi iyvnen didi gavlenis mqone Tavadebi

– farsadan ciciSvili da Sadiman baraTaSvili.

aRniSnul or feodalur dajgufebas

Soris brZola iyo Sidaklasobrivi brZola,

gabatonebuli feodaluri klasis SigniT, mis

imdroisaTvis progresul da reaqciul frTas

Soris. saakaZe progresuli Zalis meTaurad

gamodioda.

giorgi saakaZe

kastelis naxati

1611 wlis noembris bolos luarsab meorem

giorgis daze iqorwina. es saakaZisa da misi

partiis warmateba iyo.

giorgi saakaZis dis gadedoflebam mis

mowinaaRmdege TavadTa jgufis moTminebis

fiala sabolood aavso. maT susti nebisyofis

mefe saeWvo sabuTebiT saakaZis orgulobaSi

daarwmunes. gadawyda: dedoflis gaSveba da

giorgis sikvdili.

1612 wlis 20 maiss wavkisSi myofma mefem

giorgi sanadirod miiwvia. SeTqmulebma

gadawyvites aq moeklaT saakaZe. es gegma cnobili

gaxda giorgis momxre baaka xerxeuliZisaTvis,

romelmac mouravi gaafrTxila sanam gaqceva

jer kidev SasaZlebeli iyo. didi mouravi Tavisi

col-SviliT iranis gzas gaudga da Sah-abass

eaxla.

giorgi saakaZem iranSi Tavisi niWiTa

da simamaciT saxeli gaiTqva da Sahis didi

pativiscema daimsaxura. man monawileoba miiRo

indoeTisa da osmaleTis winaaRmdeg Sahis

warmatebul omebSi. am omebSi warmatebebma didi

saxeli moutana saakaZes, mis gmirobas xotbas

asxamdnen poetebi.

Sah-abasis kaxeTSi laSqrobis dros 1614-1617

wlebSi, giorgi saakaZe cdilobda Serigeboda

Tavis mtrebs, rom saWiroebis SemTxvevaSi

qarTls SesZleboda Tavdacva, magram es

SeuZlebeli aRmoCnda. saakaZis mtrebi Sahis

samsaxurSi Cadgenen da erTxel kidev scades

giorgis mokvla.

1619 wels Sah-abas pirvelma saakaZe daniSna

qarTlis xanis – simon meoris veqilad anu

rwmunebulad. saqarTveloSi CamosvlisTanave

giorgi Seudga ajanyebisaTvis mzadebas.

Seurigda Tavis mtrebs farsadan ciciSvilsa da

qaixosro javaxiSvils. daukavSirda imereTis

mefes giorgi mesames da gamarjvebis SemTxvevaSi

qarTlis taxti aRuTqva. daumoyvrda osmalTa

didmoxeles, SeakeTa cixeebi, xidebi, gzebi.

Sahi didi laSqorbis samzadiss Seudga da

1624 wels giorgi iranSi gaiwvies.

1625 wlis adrian gazafxulze Sah-abasma

didi armia gamogzavna saqarTveloSi yarCixa

xanis sardlobiT. Tan giorgi saakaZe gamoayola,

Tumca mZevlad mainc daitova misi vaJi paata.

Sahs surda kaxeTis amowyveta da qarTlelTa

iranSi gadasaxleba. giorgim ajanyeba iranSive

gadawyvita.

1625 wlis 25 marts, gamTeniisas, martyofis

velze dabanakebul mters qarTvelebi


2(27) marti-aprili 2010


qarTuli

miuaxlovdnen. guSagebma gangaSi atexes.

iranelTa sardlobam saakaZe ixmo. cxenze

Sesajdomad gamzadebul yarCixa xans saakaZem

Subi aZgera. sanam dabneuli sardloba gons

movidoda, giorgim da misma mxleblebma isini

daxoces. usardlod darCenili iranelTa jari

airia. brZolam mTel dRes gastana da gvian

RamiT ajanyebulebis gamarjvebiT damTavrda. 30

aTasamde yizilbaSidan, mxolod samiaTasamde

uSvela Tavs gaqceviT. yarCixa xanis armiis

erTianma gawyvetam Tavzari dasca Sah-abass.

gaborotebulma Sahma Tavi mokveTa saakaZis vaJs

paatas.

saakaZe Sah-abasis axal Semosevas eloda

da mravali RonisZieba ganaxorciela qveynis

Tavdacvis gasaZliereblad. man daxmarebisTvis

osmalebs mimarTa, magram qarTvelebis elCoba

uSedegod damTavrda.

Sah-abasma uzarmazari armia Sekriba da

Tavisi biZis – isa-xan yorCibaSis sardlobiT

saqarTveloSi gamoistumra. isa-xan yorCibaSis

armia 1625 wlis ivnisis bolos Semovida

saqarTveloSi da marabdis velze dadga.

qarTvelebi, romlebic moelodnen

iranelebis Semotevas, 20 aTasiani armiiT kojortabaxmelas

midamoebSi dabanakdnen. iqve iyvnen

Teimuraz mefe da giorgi saakaZe.

samxedro TaTbirze, romelsac mefis da

saakaZis garda eswrebodnen sxva gamoCenili

sardlebic, mterTan Sebmis Taobaze azrTa didi

sxvadasxvaoba gamomJRavnda. saakaZes surda

dacva sanam mteri Tavad ar daiwyebda Setevas,

radgan gaSlil velze qarTvelebs brZola

gauWirdebodaT. mas mxolod baadur ciciSvili

miemxro, danarCenebi dauyovnebliv Setevaze

gadasvlas iTxovdnen. samxedro TaTbirma saakaZis

gegma uaryo da 1625 wlis pirvel ivliss omis

dawyeba gadawyvita. maT saakaZe omis warmoebis

saerTo xelmZRvanelobidan Camoaciles.

qarTvelTa jari marabdis velisken daeSva.

yizilbaSebi momzadebulebi daxvdnen, maTi

sangrebidan 12 aTasma Tofma da zarbazanma

daiquxa. gaCaRda brZola. saakaZem muzaradi

aixada, rom yizilbaSebs ecnoT, misi gamoCena

Tavzars scemda mters. igi iq ibrZoda, sadac

yvelaze metad uWirda qarTul jars.

qarTvelebis gamarjveba TiTqmis gardauvali

iyo, magram isa-xan yorCibaSis gamocdilebam

da qarTvelTa daudevrobam, romelTa erTma

nawilma brZola mogebulad CaTvales da alafoba

daiwyes, viTareba Secvala. am dros iranelebs

N2(27) marti-aprili 2010

damxmare razmic mouvidaT. daRlilma qarTulma

jarma axal Semotevas ver gauZlo da gatyda.

yvelasaTvis naTeli gaxda saakaZis gegmis

upiratesoba, magram gviani iyo.

qarTvelebi damarcxdnen, Tumca iaraRi

ar dauyriaT. saakaZe patar-patara razmebiT

partizanulad ibrZoda. erT-erTi aseTi

Setakebis dors saakaZem 60 kaciT mtris 700

jariskaci gawyvita.

isa-xan yorCibaSma Tormeti aTasiani razmi

gamoyo da arsis cixis asaRebad gagzavna. saakaZem

RarTiskarisa da wiwamuris midamoebi gaamagra,

win gadaudga mters da ficxeli brZola

gaumarTa, magram misma mcirericxovanma razmma

maTi Sekaveba ver SeZlo. mteri qsnis xeobaSi

gadavida. saakaZem axla qsnis xeobis gzebi Sekra

da Seeba mters. brZola sam dRes gagrZelda.

qarTvelebma brwyinvale gamarjveba moipoves.

yizilbaSebis marabdaSi mopovebuli upiratesoba

gaqarwylda.

yizilbaSebs Zala aRar SeswevdaT didi

RonisZiebebis Catarebisa da isev qarTlis

moRalate Tavadebs dauyvaves. isinic sakuTari

tyavis gadasarCenad TandaTan maT mxares

gadavidnen. saakaZe iZulebuli gaxda qarTls

gascloda da samcxeSi gadasuliyo. mas Tan gahyva

misi amala da zogierTi momxre Tavadi.

saakaZis samcxeSi Casvlis mizani yizilbaSTa


qarTuli

winaaRmdeg brZola iyo da ara TavSesafris

Zieba. man Tavisi razmiTa da samcxis jarebiT

daamarcxa iraneli mecixovneebi da gaaTavisufla

xerTvisi, awyuri da faravani. axalcixeSi mdgarma

yizilbaSebma TviTon miatoves cixe da isa-xan

yorCibaSTan gaiqcnen.

isa-xan yorCibaSma didi razmi Seusia samcxes

saakaZis winaaRmdeg. brZola aspinZis axlos

moxda da yizilbaSTa sastiki damarcxebiT

damTavrda.

samcxidan saakaZem elCi gagzavna osmaleTSi

daxmarebis saTxovnelad, Tumca es elCobac

uSedegod damTavrda.

samcxidan yizilbaSebis gandevnis Semdeg

saakaZe imereTSi gadavida, sadac giorgi

mefem yizilbaSebTan winaaRdeg brZolaSi

daxmareba aRuTqva, daxmareba aRuTqves giorgis

samegrelosa da guriis mTavrebmac.

1626 wlis gazafxulze saakaZe qarTlSi

dabrunda. iq mas sruli anarqia da ganukiTxaoba

daxvda. mravali misi momxre yizilbaSebis

mxares gadasuliyo, samcxidan gadmosvlisTanave

giorgim goris cixe aiRo. iqidan mohyva da mTeli

qarTli, Tbilisis garda, daimorCila.

saakaZem Tavgasuli feodalebic alagma,

riTac mosaxleobis mdgomareoba Seamsubuqa.

qarTl-kaxeTi gaerTianda da saTaveSi mefe

Teimurazi Caudga, romelic saakaZis brZolebis

ganaxlebis Semdeg gadmovida imereTidan. axla

didi mouravi qarTl-kaxeTisa da imereTis

gaerTianebaze ocnebobda.

saakaZis dauRalavma saqmianobam gazarda misi

avtoriteti da gavlena ara marto qveynis SigniT,

aramed qveynis gareTac. igi qveynis faqtiuri

mmarTveli gaxda.

giorgi saakaZis miswrafebam qveynis

gaerTianebisa da TavadTa TviTnebobis

alagmvisken, am ukanasknelTa ukmayofileba

gamoiwvia. maT SeZles mtroba CamoegdoT

saakaZesa da Teimuraz pirvels Soris, romelsac

ar moswonda didi mouravis damoukidebeli

urTierToba osmaleTis sulTanTan da dasavleT

saqarTvelos mefe-mTavrebTan. am ganxeTqilebiT

isargebla Sahma abas pirvelma da Teimurazs

Serigeba SesTavaza. aman kidev ufro gaamwvava

urTierToba Teimurazsa da saakaZes Soris. 1626

wlis zafxulis damlevs Teimurazi kaxeTSi

gadavida, mas Tan gahyva feodalTa didi nawili.

giorgim imereTis mefes, daxmarebis sanacvlod,

misi vaJis qarTl-kaxeTSi gamefeba aRuTqva.

giorgi mesamem winadadeba miiRo da damxmare

jari gaugzavna.

brZola giorgi saakaZis da Teimuraz

pirvelis momxreebs Soris gvian Semodgomaze,

bazaleTis tbasTan gaimarTa. saakaZis jars cud

pirobebSi mouxda brZola. giorgim erTxans

brZolaSi monawileoba ar miiRo, mis cxenze

daud-beg gogoriSvili Sejda da misi saxeliT

ibrZoda. igi zurab erisTavma mokla. roca xma

gavarda saakaZe mokleso, giorgi iZulebuli

gaxda brZolaSi Cabmuliyo. brZola Teimuraz

pirvelis gamarjvebiT damTavrda. saakaZe

iZulebuli gaxda osmaleTSi gadasuliyo.

giorgi didi pativiT miiRes sulTnis karze.

saakaZe sulTanTan audienciis Semdeg erT xans

stambolSi darCenila.

osmaleTSi giorgis muslimanobis miReba

mosTxoves. mas sxva gza ar hqonda da daTanxmda,

Tumca mxolod garegnulad Seicvala rjuli.

sulTanma saakaZe yaramnis anu koniis olqis

mmarTvelad daniSna, ramac adgilobrivi

didebulebis Suri gamoiwvia, man aqac megobrebTan

erTad bevri mteric SeiZina. giorgi saakaZis

gandidebas xusrev-faSas Suric gamouwvevia.

man brZana didi mouravisa da masTan myofi

qarTvelebis Sepyroba da mokvla. istorikosis

gadmocemiT „jer mouravis, mere misi Svilisa da

Semdeg danarCeni misi xelqveiTebis Tavebi miwaze

gaagores”. es moxda 1629 wlis 3 oqtombers.

ase daiRupa Tavisi drois es didi adamiani,

romlis Tavganwirvam ixsna aRmosavleT

saqarTvelos mosaxleoba fizikuri

ganadgurebisagan.

momzadebulia telekompania „saqarTvelos”

proeqt „mTavarsardlis”

literaturuli scenaris mixedviT

avtori levan umikaSvili

ef

10

2(27) marti-aprili 2010


qarTuli

r e l i g i a

kaTolikos-patriarqi ambrosi (xelaia)

„morwmune guli yovelTvis grZnobs qristes siaxloves da mas atarebs Tavis arsebaSi“.

kaTolikos-patriarqi ambrosi

kaTolikos-patriarqi ambrosi (eriskacobaSi

besarion zosimes Ze xelaia) daibada

1861 wlis 7 oqtombers samegreloSi, sofel

inCxurSi, mRvdlis ojaxSi. dawyebiTi ganaTleba

oCamCiris samrevlo-saeklesio skolaSi miiRo,

Semdeg swavlobda samegrelos sasuliero

saswavlebelSi, xolo misi damTavrebis Semdeg

gadavida Tbilisis sasuliero seminariaSi. am

periodSi daojaxda. seminariis damTavrebis

Semdeg, 1887 wels, soxumis sakaTedro taZarSi

igi jer diakvnad xolo SemdgomSi mRvdlad

akurTxes. mas ekava bevri sapasuxismgeblo

Tanamdebobebi, iyo saeklesio-arqeologiuri

komisiis wevri da xazinadari, xelmokle

sasuliero pirTaTvis mzrunveli saeparqio

komitetis xazinadari, soxumis gorskis

skolaSi saRvTo sjulis maswavlebeli, 1894

wlidan ki soxumis, axali aTonisa da lixnis

samrevlo-saeklesio skolebis zedamxedvelia.

amave wels daamtkices mRvdlebis, diakvnebisa da

medaviTneebis kandidatebis gamomcdeli komisiis

wevrad.

1896 wels mas gardaecvala meuRle, igi

mSobiarobas gadahyva. mama ambrosis darCa sami

Svili, romlebic gverdidan ar mouSorebia,

Tan hyavda yazanSi swavlisas da gadasaxlebis

drosac ki.

1897 wels, Tavisi Txovnis safuZvelze

gaTavisuflda soxumis eparqiaSi dakavebuli

yvela Tanamdebobebisagan da yazanis sasuliero

akademiaSi Cairicxa. swavlis dros berad

aRikveca. 1902 yazanis sasuliero akademiis

damTavrebis Semdeg brundeba saqarTveloSi da

ukve arqimandritis xarisxSi ayvanili iniSneba

WeliSis mamaTa monastris winamZRvrad.

1904 wels arqimandriti ambrosi TbilisSi

sinoduri kantoris wevrad da feriscvalebis

monastris winamZRvrad iniSneba.

1909 wlis 22 ianvars yalbi braldebiT

daapatimres, RvTismsaxureba aukrZales da

riazanis yovladwminda samebis saxelobis mamaTa

monasterSi gadaasaxles. erTi wlis Semdeg

aRudgines mRvdelmoqmedeba da novgorodis

eparqiaSi mamaTa monastris winamZRvrad daniSnes.

saqarTveloSi dabrunebis ufleba ki ar misces.

misi yoveli Txovna saqarTveloSi dabrunebaze

upasuxod rCeba. saqarTveloSi ki vrceldeba

xmebi, rom ambrosi xelaia Tavs materialurad

ise kargad grZnobs ruseTSi, rom dabrunebis

kaTolikos-patriarqi ambrosi (xelaia)

N2(27) marti-aprili 2010

11


qarTuli

survili aRarc ki aqvso. amaze gulistkiviliT

wers Tavis werilSi: „zogierTebi mTvlian

me bednierad, rom movSordi saqarTvelos

da viTom materialurad kargad movewyve. am

werilis damwerT, albaT, jer ar gamoucdiaT

martooba sulisa, ar gamoucdiaT is simwvave,

rasac ganicdis samSoblodan gadaxvewili, Tu ki

gadagvarebis gzaze ar aris damdgari da guli

Sestkiva samSoblos mdgomareobaze“.

1917 wels wmindani saqarTveloSi brundeba.

mas jer Wyondidis, Semdeg ki cxum-afxazeTis

mitropolitad akurTxeben.

1921 wels gelaTSi gamarTul saqarTvelos

eklesiis III saeklesio krebaze airCies

saqarTvelos kaTolikos-patriarqad da

14 oqtombers moxda sveticxovelSi misi

aRsaydreba.

saqarTvelos gasabWoebidan ramdenime Tvis

Semdeg daiwyo eklesiis devna, qarTuli enis

uflebebis SezRudva da istoriuli miwebis

sxvaTa sakuTrebaSi gadacema, amis gamo patriarqi

agzavnis dokumentebs xelisuflebis sxvadasxva

instanciaSi gansaxilvelad, Tumca uSedegod.

1922 wels ki kaTolikosma ambrosim

genuis saerTaSoriso konferenciaze gagzavna

memorandumi, sadac is amxelda ruseTis imperias

da saqarTvelos aneqsiaze saubrobda: „ers

ugmoben da arTmeven mSobliur enas, ubilwaven

erovnul kulturas, ubRalaven wmindaTawmindas,

sarwmunoebriv grZnobas.“ am weriliT

iTxovda patriarqi qarTveli eris saxeliT

saqarTvelodan wiTeli armiis gayvanas. amis

gamo Cekas TanamSromlebma daakaves kaTolikosi

sakaTalikoso sabWos 9 wevrTan erTad da

wauyenes Semdegi braldebebi: konferenciisadmi

memorandumis gagzavna; eklesia-monastrebSi

daculi saganZuris damalva, romelzec igi aseT

pasuxs scems: „nivTebis damalva moxda uCemod,

magram marTlac rom vyofiliyavi damalvis

monawile, maSinac ver CavTvlidi Cems Tavs

damnaSaved, vinaidan samRvdeloeba movale iyo,

ezruna eklesiis qonebis dacvisaTvis da uxsovari

droidan areulobis da mtrebis Semosevis dros

mimarTavdnen am saSualebas“; saeklesio qonebis

saaRricxvo wignebis araswori warmoeba da

samxedro taZris komkavSirisadmi gadacemis

proceduraSi sapatriarqos warmomadgenlis

gamoucxadebloba. am braldebaze ki ase pasuxobs:

„Tqveni winadadeba CvenTvis miuRebeli iyo,

vinaidan amis miRebiT Cven gavxdebodiT RvTis

dadgenilebisa da sarwmunoebis moRalateni“.

bolos ki ase dasZens: „CemTvis tkbili iqneba

is sasjeli, romelsac momisjis uzenaesi

sasamarTlo mSobliuri eklesiis da eris

Tavisuflebis dacvis mizniT xmis amoRebisaTvis.

es iqneba dagvirgvineba im jvrisa, romelic

Cemgan natvirTia da vatareb Cemi cxovrebis

TiTqmis 37 wlis ganmavlobaSi“. kaTolikospatriarqis

ganaCeni iTvaliswinebs sikvdiliT

dasjas, magram radgan patriarqi mxcovania, mas

maSindelma uzenaesma sasamarTlom aseTi ganaCeni

gamoutana: kaTolikosi ambrosi 7 weli, 9 Tve da

23 dRe sastiki izolaciiTa da mTeli qonebis

konfiskaciiT.

TiTqmis yoveldRe Suqdeba gazeTebSi

sasamarTlo procesi, iwereba kadnieri leqsebi,

statiebi. rodesac patriarqi sasamarTlo

darbazs tovebs, sagangebod mowveuli

komkavSirelebi mas kvercxebs esvrian.

is erT-erT gamosvlaSi aRniSnavs: „Cven,

RvTismsaxurni, qristianul swavla-moZRvrebis

mixedviT, valdebulni varT, davemorCiloT

xelmwifebasa mas umTavressa (mTavrobas), radgan

xelmwifebasa Sina myofni, msaxurni RmrTisani

arian, maTTvis unda vilocoT da maTTvis ar

vsTqvaT boroti, magram borotisa ara Tqma imas

ar niSnavs, rom maT moqmedebas kritikis TvaliT

ar SevxedoT, maTi Secdomebi ar aRvniSnoT.…

Tu vxedavdi erovnuli mospobis saSiSroebas,

movale viyavi xma amomeRo“.

cixeSi yofnisas mas mosTxoves Tavisi nebiT

gadamdgariyo patriarqobidan, razedac man uari

ganacxada.

1925 wels aministiiT kaTolikoss sasjels

uxsnian.

cixis karidan pirdapir sionSi misuli

patriarqi muxlebze daCoqili mrevls ase

mimarTavs: „rogorc Cans qriatianobas

saqarTveloSi vera Zala ver gaanadgurebs“.

kaTolikos-patriarqma TamnamebrZolebTan

erTad cixidan gamosvlis Semdeg kvlav moaxerxa

gafantuli mrevlis erTad Sekreba.

kaTolikos-patriarqi ambrosi 1927 wlis

29 marts gardaicvala. igi dakrZalulia sionis

yovladwminda RvTismSoblis miZinebis taZarSi.

1995 wlis 17 seqtembers saqarTvelos

marTlmadidebeli eklesiis wminda sinodis

krebam kaTolikos-patriarqi ambrosi wmindanad

Seracxa mRvdelmTavar ambrosi aRmsareblis

saxeliT.

moamzada

ekaterine cirikaSvilma

12

2(27) marti-aprili 2010


qarTuli

e r i d e T u c x o e T i d a n g a m o g z a v n i l a m a n a T e b s !

visac ar gamogicdiaT, RmerTma nu gamogacdevinoT, magram sxvebisgan mainc geqnebaT mosmenili,

Tu rogori arasasiamovno gancdaa, roca saxlSi telefonis zari, an werilobiT mosuli Setyobineba

policiaSi an sasamarTloSi Tqveni gamoZaxebis Sesaxeb gauwyebT. erT dRes SeiZleba Tqvens saxlSi

gaismes zari, an mogivideT werilobiTi Setyobineba, rom Tqvens saxelze amanaTia Camosuli da

Tbilisis aeroports unda ewvioT. amanaTis miReba vis ar gauxardeba, magram merwmuneT, sixaruli

naadrevia. ucxoeTSi myofi megobrisgan an axloblisgan didi siyvaruliT gamogzavnili amanaTi,

SeiZleba, aRmoCndes is, rac Tqvens sixaruls tanjvad aqcevs da ganatrebinebT, amas sjobda saxlSi

policiidan an sasamarTlodan momsvloda uwyebao.

saqme imaSia, am ramodenime xnis winaT sabaJo da sagadasaxdo kodeqsSi Sesuli cvlilebebiT,

ganbaJebas eqvemdebareba nebismieri safosto gzavnili, romlis Rirebuleba 300 lars aRemateba.

gadasaxdeli Tanxa, umetes SemTxvevaSi imxelaa, rom faqtobrivad, gamogzavnil amanaTs xelmeored

yidulob. bevri amanaTebs iqve tovebs, an fiqrobs, fuls viSovi da mere gavitano. amasobaSi ki imxela

jarimas akisreben, amanaTis gatana azrs kargavs. dabegvras Tavi davaneboT, imdeni deklaracia da

invoisi gaqvs Sesavsebi, Tavgza agebneva, samaradJamod dawyevli mas, vinc amanaTi gamogigzavna da im

codvis kaloSi Cagadgmevina fexi, romelic sabaJoze trialebs.

am mcire xnis win xelisuflebam sazeimod gamoacxada, rom gaixsneboda maRazia, sadac iafad

gaiyideboda sabaJodan amoRebuli kontrabanduli saqoneli. aseTi maRaziebi marTlac gaixsna, jer

eri, siiafisa ra mogaxsenoT da meorec, aq kontrabanda ki ara, im amanaTebSi Cawyobili saqoneli

iyideba, romelic xalxma ver ganabaJa, an droulad ver gaitana, dajarimdnen, jarimac ver gadaixades

da saxelmwifom CamoarTva.

safosto gzavnilebisa da amanaTebis umetesoba saqarTveloSi kompania „dieiCelis” saSualebiT

Camodis. msoflioSi siswrafiT da saimedoobiT ganTqmuli es kompania, qarTul bazarze 199” wlidan

aris da jer momduravi ar hyolia, Tumca, bolo dros sabaJoze Seqmnili viTareba maT sakmaod

uxerxul mdgomareobaSi agdebs.

kompania „dieCelis” menejeri malxaz papelaSvili im procedurebze gvesaubreba, romelic

ucxoeTidan saqarTveloSi Camosulma amanaTma adresatTan misvlamde unda gaiaros.

- batono malxaz, ra saxis gzavnilebis gagzavna

SeiZleba „dieCeliT”?

- gzavnilebi aris ramdenime saxis. es aris eqspresgzavnilebi,

sahaero gzavnilebi, saaviacio

fraxtebi da saxmeleTo fraxtebi. SeiZleba

yvelafris gagzavna da yvelafris miReba 100

gramidan dawyebuli, 24 toniT damTavrebuli.

ubralod, imis mixedviT, Tu momsaxurebis

romel saxezea saubari, SeiZleba iyos raime

SezRudvebi. eqspres-gzavnilebSi SeiZleba iyos

N2(27) marti-aprili 2010

13


qarTuli

raRac SezRudva saaviacio usafrTxoebidan

gamomdinare, SeiZleba sabaJoze iyos raime

SezRudva, Tumca, aris saxifaTo tvirTebic,

anu specialuri fraxti, romlis gagzavnis

specialuri wesi da meTodi arsebobs.

momsaxurebis saxeobis mixedviT, satranzito

vadebi sxvadasxvanairia. magaliTad, CineTidan

konteineri 45 dRe mocuravs, eqspresi SeiZleba

Camovides 2 dReSi. vadebi damokidebulia

saqonlis wonaze, momsaxurebis saxeobaze

da imaze, Tu romeli qveynidan modis. aseve

viTvaliswinebT, Tu ra da rodis Wirdeba

klients.

- rac Seexeba Tqvens tarifebs...

- dadgenili tarifebi aris mxolod eqspresgzavnilebSi,

danarCeni yvelaferi aris

individualuri, gadaangariSeba xdeba imis

mixedviT, Tu ra drois ganmavlobaSi, ra

trasportiT da ra qveynidan mocuravs.

- ganbaJeba romel gzavnilebs exeba?

- ganbaJeba exeba yvela gzavnils, anu formalur

sabaJo proceduras gadis ubralo werilic

ki. yvela gzavnili Sedis sabaJoSi da xdeba

misi gatareba skanerze. SeiZleba, gadasaxadi

araferi iyos, magram sabaJoze da sazRvarze

mainc amowmeben, xom ar aris es narkotiki, an

raime akrZaluli nivTi.

gasagzavni saqonlis an nivTis daTvaliereba

xdeba gagzavnis drosac. asea CvenTanac da

asea sazRvargareTac. gadamgzavni kompaniis

warmomadgenelTan unda ganacxadoT, ras

agzavniT amis Semdeg unda daiplombos gzavnili.

daxuruli gzavnils kompania ar miiRebs. esec

ZiriTadad saaviacio usafrTxoebis moTxovnaa.

SeiZleba, gamgzavnma arc ki icodes da iseTi

rame gaagzavnos, risi TviTmfrinavSi Setanac

akrZalulia. es kontroli gansakuTrebiT

gamkacrda 2001 wlis 11 seqtembris teraqtis

Semdeg da dRiTi dRe kidev ufro Zlierdeba.

magaliTad, arasodes ar iyo, axla ki bevr

aerportSi CamorTmevas eqvemdebareba makrateli,

qlibi.

- rogorc gavigeT, sabaJo gadasaxadi ukve

ramdenime Tvea exeba safosto gzavnilebsac.

iqneb gangvimartoT. rogor iyo adre da romeli

gzavnilebi ibegreba axla sabaJoze?

- fizikuri piri ar ibegreboda 1500 laramde

Rirebulebis saqonelze, romelic ar iyo

gaTvaliswinebuli komerciuli miznebisTvis.

aseve gamogzavnili nivTebi ar unda yofiliyo

erTgvarovani. anu, vTqvaT, rom yofiliyo

3 erTnairi diqtofoni, ramdenic unda

gemtkicebinaT, samive CemTvis mindao, gadasaxads

mainc gadaixdidiT, radgan es komerciuli

miznebisTvis gaTvaliswinebul gzzavnilad

CaiTvleboda. aseve iyo medikamentebze, xSirad

amis gamo gveqmneboda uxerxuloba, veCxubebodiT

mebaJes, rom adamians mkurnalobis sruli

kursisTvis sWirdeba ramdenime flakoni, an

firfita medikamenti. mebaJe Tavs imarTlebs, ra

vqna, kanonSi ase miweria, rom ori erTgvarovani

nivTi eqvemdebareba ganbaJebas, Tundac es iyos

kalami.

Cven vcdilobT davicvaT klientis interesebi.

tvirTis daTvaliereba da imis gansazRvra Tu

ra unda ganbaJdes da ra -ara, xdeba klientis

mosvlamde. klienti mere igebs, rom tvirTi

Camovida da sabaJo proceduraa Casatarebeli.

- anu tvirTis daTvalierebis process Tqveni

warmomadgeneli eswreba?

- umeteswilad Cven iq varT da veswrebiT am

process, rom rame gaurkvevloba ar moxdes,

Tumca, ucxoeTidan saqarTveloSi TviTmfrinavebi

ZiriTadad Ramis saaTebSi Semodian da mebaJes

SeuZlia RamiT gaakeTos es.

- davubrundeT sabaJo gadasaxads, romeli

tvirTebi ibegreba dRes sabaJoze?

-rogorc giTxariT, adre ganbaJebas

eqvemdebareboda tvirTi, romlis Rirebuleba

aRemateobda 1500 lars. axla es cifri Camovida

300 laramde. am 300 laris Rirebulebis tvirTSic

SeiZleba iyos raime iseTi nivTi, romlis

gamoc SeiZleba problema Seiqmnas. magaliTad,

medikamenti, romlis Rirebuleba ar aRemateba

300 lars, magram mogTxoven cnobas, rom es

wamali saqarTveloSi aris registrirebuli.

- am cnobas medikamentebze afTiaqebsac aRar

sTxoven, Tu registrirebulia evropaSi, aqac

nebadarTulia...

- diax, iTvleba, rom rac afTiaqSia, yvelaferi

registrirebulia, magram kerZo pirs amas

sTxoven. SeiZleba adamians sWirdeba iseTi

wamali, rac aq ar aris registrirebuli. maSin

sabaJoze unda waradginos eqimis cnoba, rom

aucileblad sWirdeba es wamali. sxvaTaSoris,

es praqtika sxva qveynebSic aris. magaliTad,

amerikaSi „dimedrols”da „validols” ver

Seitan, radgan iq daregistrirebuli ar aris.

arada, amerikaSi saqarTvelodan bevria wasuli,

romelic SeCveulia „validols”. is verafriT

ver miiRebs am wamals, Tu eqimis daniSnuleba ar

aqvs.

14

2(27) marti-aprili 2010


qarTuli

- rodesac me vagzavni gzavnils, ris Tanxas vixdi

an ra Tanxas ixdis is piri, romelic me migzavnis

gzavnils?

- piri, romelic agzavnis gzavnils, ixdis

mxolod transportirebis Tanxas. sxva

gadasaxadebs ixdis mimRebi. es gadasaxadebi

sxvadasxva qveyanaSi sxvadasxvaa. CvenTan,

SeiZleba iTqvas, rom msoflios masStabiT erTerTi

saukeTeso kanonmdebloba iyo, roca 1500

laramde Rirebulebis saqoneli ar ibegreboda,

magram, rogorc giTxariT, es cifri Camoswies

Zalian dabla, 300 laramde. amas emateba isic,

rom deklaracia, romelic gzavnilis mimRebma

unda Seavsos, ar aris martivi.

- modiT, ufro davakonkretoT, Tu me miviRe

gzavnili, romlis Rireubelaba aRemateba 300

lars, ramdeni unda gadavixado?

- sabaJoze gadasaxdelia sabaJo gadasaxadi

saqonlis Rirebulebis 12%-is odenobiT, dRg

– 18%-is odenbiT da sabaJo mosakrebeli,

romelic 3000 laramde Rirebulebis saqonelze

aris 5 evro da 3000 larze meti Rirebulebis

saqonelze - 60 evro. aris tvirTis gamonaklisi

saxeobebi, romelic SeiZleba gaTavisuflebuli

iyos dabegvrisagan, magaliTad, raRac

wamlebia gaTavisuflebuli, magram mas

jandacvis saministos nebarTva sWirdeba,

gaTavisuflebulia baSvTa kveba. ager ukve 2-

3 kviraa bevri saqoneli gamovida Tavisufali

reJimidan da dabegvras daeqvmedebara.

- dRg-s yvela ixdis?

- dRg-s ixdi maSin, Tu sabaJoze CaTvlian, rom

tvirTi, romelic Sen miiRe gankuTvnilia iseTi

saqmianobisaTvis, romelic dRg-Ti dabegvras

eqvemdebareba.

- anu, gamodis, rom Tu me raRac saCuqars

migzavnian ucxoeTidan, is mainc me unda viyido?

- saCuqris cneba sabaJo kanonmdeblobaSi

ar arsebobs 1998 wlidan. gamomgavnma romc

dagiweros, rom saCuqrad gigzavnis, amas

araviTari mniSvneloba ara aqvs, es „saCuqaric”

unda ganabaJo. SeiZleba ar iyos 300 larze

metis Rireubelbis, magram iyos ori erTnairi

nivTi, vTqvaT TqvenTvis da Tqveni disTvis an

ZmisTvis, esec unda ganabaJo.

- vin afasebs gamogzavnili saqonlis

Rirebulebas?

- aqac bevri xvdeba sabaJos klanWebSi. gzavnilis

pirveli Semfasebeli aris gamomgzavni, man icis,

ra Rirebulebis saqonels gigzavniT, avsebs

invoiss, sadac wers, Tu ra Rirs es nivTi, magram

sabaJos SeuZlia daeTanxmos an ar daeTanxmos

mas. adre iyo, mere gauqmda da axla isev Semovida

e.w. statistikuri Rirebulebis cneba. anu,

sabaJos mier TqvenTvis gamogzavnili saqonlis

Sefasebisas dadgenili cifrebi efuZneba raRac

statistikas da deklaracia unda gaakeToT

swored am statistikuri monacemebiT. kidev

ufro dawvrilebiT rom ganvmartoT, yvela

nivTs Tavis kodi eniWeba, deklaraciis Sevsebis

dros kompiuterSi amovardeba, rom misi

statistikuri Rirebuleba aris, vTqvaT, 100

dolari. Tu Sen ar eTanxxmebi amas da ambob,

rom es Rirs 50 dolari, unda dawero werili,

gaagzavno sagadasaxadoSi, isini ganixilaven,

an „xos”getyvian da an – „aras”. amasobaSi

tvirTi inaxeba sabaJoze da CarTulia Senaxvis

mricxveli, anu emateba Senaxvis Rirebuleba

da Tu Tqven 10 dReSi sagadasaxadosgan 10 an 50

dolariT gaTavisuflebas miaRwevT, samagierod,

am 10 dReSi sabaJoze tvirTis Senaxva SeiZleba

100 dolari dagijdeT. kerZo pirebisTvis amis

miRweva saerTod gamoricxulia. finansTa

saministros saitze ar devs informacia, Tu

ra ra Rirs. biznesmenebs ki brokerebisa da

deklarantebis saSualebiT miuwvdebaT amaze

xeli da ufro momzadebulebi arian. roca

tvirTi ukve sabaJo sazRvarzea, iq verafers

gaakeTeb, SeiZleba piriqiT, iseTi jarimebi

aikido, rasac ver warmoidgen. magaliTad, Tu 20

dRis ganmavlobaSi ar ganabaJeb saqonels, amaze

500 lariani jarimaa.

- vTqvaT, myavs axlobeli ucxoeTSi, romelsac

unda masiamovnos da gamomigzavna amanaTi. me

ar aRmomaCnda misi ganbaJebis saSualeba, ra

moxdeba?

- Tu 20 dRis ganmavlobaSi am tvirTs ar waiReb,

avtomaturad 500 lariani jarima gaqvs. amis

Semdeg unda dawero gancxadeba, rom ver iSove

fuli da kidev 20 dRe kidev gagigrZelon. am

vadas ukve veRar gadaacileb. maSin Tavidanve

unda dawero gancxadeba, rom masze uars ambob.

- da amanaTi ukan dabrundeba?

- ara, Tqveni amanaTi miaqvs saxelmwifos. uaris

Tqma gulisxmobs mis saxelmwifo sargeblobaSi

gadacemas. Tu ginda, rom gamomgzavns ukan

daubrundes, maSin unda dawero gancxadeba, rom

uars arambob ara saxelmwfios sasargeblod,

aramed ginda, ukan daabruno, magram am SemTxvevaSi

ukan dasabruneblad trasportirebis xarjebi

Tavad unda aanazRauro, radgan gadamgzavn

N2(27) marti-aprili 2010

15


qarTuli

kompanias Tavisi movaleoba erTxel ukve

Sesrulebuli aqvs. amanaTis gamomgzavnisTvis

dabruneba SeiZleba imaze Zviri dagijdeT, vidre

ganbaJebaa.

- gamodis, rom gamogzavnili amanaTi „dieCels”

saxlSi ver moaqvs?

- saxlSi mitana problema ar aris, Tu ki

saqoneli ganbaJebulia. ubralod, ganbaJebis

proceduras Tavad unda daeswroT da amisTvis

mainc giwevT sabaJoze misvla. Cvenc vTavazobT

klientebs, ra urCevniaT, Tavad ganabaJos tvirTi,

Tu Cvenma warmomadgenelma. roca klienti Tavad

midis gansabaJeblad da gaivlis sabaJoze im

qarcecxls, Zalian magari nervebi unda hqondes,

rom amanaTi isev iq datovos. eqspres-gzavnilebis

wona ZiriTadad 5 kilograms ar aRemateba, magram

Tu tvirTi mZimea da Tavad ver waiRebs saxlSi,

ganbaJebis Semdeg, kurierebi miutanen.

- sainteresoa, sxva qveynebis kanonmdelobiT

rogor regulirdeba safosto gzavnilebis

dabegvra?

- me vicnob amaze ufro cud kanonmdelobasac da

ufro karg kanonmdelobasac.

- romel qveynebSia ufro cudi da romelSi -

ufro kargi?

- amaze cudi aris bevr postsabWoTa qveyanaSi.

iemenze da afrikaze aRar vlaparakob. Cvenze

uaresi mdgomareobaa azerbaijanSi, uzbekeTSi,

ukrainaSi, uaresi iyo ruseTSi, Tumca, erTi

Tvis win, roca CvenTan dasabegri gzavnilis

Rirebuleba 1500-dan 300-mde Camovida, ruseTSi

100 dolaridan 1000 dolaramd aswies.

sabaJo yvelgan mZime organoa, gadasaxadebis

TvalsazrisiT SeiZleba bevrgan Cvenze uaresi

mdgomareoba iyos, magram aq saubaria sxva

ramezec, kerZod imaze, Tu ramdenad moxerxebulia

es procedura adamianisTvis. klients pretenzia

swored imaze aqvs, im dRes uwevs samsaxuris

gacdena, uwevs mTeli dRis dakargva, aTasi

furclis Sevseba, mere Seavseb da SeiZleba, ar

moewonoT, raRac mizeziT uari giTxran.

finansTa saministrom gaakeTa saiti, Tqven

SegiZliaT iyoT saxlSi, am saitiT SeavsoT

deklaracia, saitze miTiTebulia sad ra

gadaricxoT, roca fuls gadaricxavT, mere

SegiZliaT darekoT, sabaJoze gadaamowmeben,

Cairicxa Tu ara Tanxa da kurierebi saxlSi

moitanen Tqvens tvirTs, magram internetiT amis

gakeTeba SeuZlia mxolod im adamians, romelic

amaze aris specializirebuli -saqonlis

kodifikacia unda icode, unda gansazRvro

konkretulad ra gaqvs gadasaxdeli, dRg, sabaJo

gadasaxadi Tu sabaJo mosakrebeli... Tu raime

SegeSala, CaiTvleba, rom sagadasaxado moatyue

da amaze kidev jarimaa. ar aris iseTi midgoma,

rom adamians, romelsac aseTi ufleba mieci,

SeiZleba raime SeeSalos.

- es yvelaferi rogor moqmedebs Tqveni

klientebis raodenobaze?

- rac unda damZimdes pirobebi, klientebis

raRac raodenoba yovelTvis iqneba, magram rac

meti Tavisuflebaa, metia klientic. rom vTqva

kargad moqmedebs- meTqi, xom ar damijerebT?

sagadasaxado kanonis gamkacreba moqmedebs

cudad, ara mxolod Cvenze, aramed biznesze. rac

meti gadasaxadi iqneba, ufro metad Semcirdeba

biznesi.

- ruseTSi an ruseTidan gzavnilebze problemebi

xom ar geqmnebaT?

- aq problema is aris, rom pirdapiri kavSirebi

aRar gvaqvs. sabuTebis da dokumentaciis

gagzavna ufro iolia, rac Seexeba sxva tvirTebs,

Cven rekomendacias vaZlevT klientebs, rom arc

miiRon da arc gaagzavnon, Tu raRac Zalian

aucilebeli ar aris.

- ratom aZlevT aseT rekomendacias?

- imitom, rom roca ruseTis sabaJoze qarTvels

dainaxaven, Zalian awvaleben. Cven vafrTxilebT,

rom mzad iyaviT problemebisTvis.

- msoflios yvela wertilSi agzavniT

gzavnilebs?

- Tu ki raime oficialurad aRiarebuli

teritoriaa, yvelgan. male mTvarezec gavagzavniT.

(eRimeba).

P.S. amanaTebis mTvareze gagzavnisa, ra

mogaxsenoT, me ki umorCilesad vTxov ucxoeTSi

myof Cems megobrebsa da axloblebs: - ar

gamomigzavnoT amanaTi!

da kidev erTi, erideT ucxoeTidan gamogzavnil

amanaTebs! igi SeiZleba Tqveni mtrebis

gamogzavnili aRmoCndes, radgan aseTi sabaJo da

sagadasaxado kanonmdelobis pirobebSi mokeTe

namdvilad ar gaakeTebs amas.

esaubra

Tea asaTiani

16

2(27) marti-aprili 2010


qarTuli

ase mgonia, bedisweris

winaSe vdgebi. ver warmovidgendi,

Tu ai, aseT advil kacze ase Zneli

iqneboda laparaki. imitom, rom

Zalian bevri maqvs saTqmeli da

ar vici, ranairad Cavtio erT

saubarSi.

Cemi nacnoboba rezosTan,

romelic mimaCnda uaxloes

da usaTuTes megobrad, daiwyo

`viRaciT~.

fizikis fakultetis I kursze

vswavlobdi. yvebodnen ambavs, -

filologiis fakultetis misaReb

gamocdebze viRac gamoCnda,

fantastikuri moTxrobebis

avtori, niko kecxoveli saocrad

moxiblulia misiT. damTavrda

gamocdebi da nikom aRmoaCina, rom es pirovneba

gaqra. gamoirkva, rom Sua gamocdebidan wasula,

radgan SeumCnevia, saWiro qulebs ver agrovebda.

sad wavida? rogor? yurmokruli hqondaT

ujarma, misi soflis saxeli. kecxoveli TviTon

Casula ujarmaSi mis saZebnelad, Camouyvania da

pirvel kursze dausvams.

niko `pirvel sxivze~ fantastikurad

iyo Seyvarebuli. faqtiurad, beso JRentTan

da tariel kvanWilaSvilTan erTad, isic

xelmZRvanelobda am Jurnals. am ambis mosmenam

Zalian masiamovna. ratom iciT? Caminerga

imedi, Tu me rogorme davuaxlovdebi niko

kecxovels, Tavs movawonebdi, is gadamiyvanda

fakultetze, romelzedac mindoda Sesvla,

anu Jurnalistikaze. es ambavi Tqven ukve iciT,

rogor videqi mTeli Rame rigSi Jurnalistikis

fakultetze sabuTebis Sesatanad da diliT

fizikaze aRmovCndi. amitom xelaxla

dawvrilebiT aRar mogiyvebiT, mSoblebis,

mravalricxovani deida-bicolebis amalis

miuxedavad, rogor Semomefanta gamTeniisas

yvela da xalxis talRam kedels mimaWylita,

Zlivs gamovaRwie samSvidobos. mere, SemTxveviT

Sexvedrilma megobarma miTxra, ai, im fanjaraSi

sabuTebis miReba urigod ariso, oRond is aRar

auxsnia, sabuTebis iq CabarebiT mxolod fizikis

fakultetze moxvedra rom SeiZleboda. am

Tavgadasavlis gamxela maincdamainc ar mindoda.

SemTxveviT moxvdi, rogor, debili xar? hoda,

CavebRauWe am imeds. yuri vcqvite, roca gavige,

TviTon kecxoveli wavida ujarmaSi viRacis

saZebnelad.

is `viRac~ rezo inaniSvili aRmoCnda.

sul male Zalian davaxlovdiT. gavigeT Tu

ara, rom universitetSi dramwre muSaobda,

mivaSure. gavxdi klubis wevri, SeiZleba iTqvas,

Svilobili, radgan yvelaze umcrosi viyavi.

axla, imis Sesaxeb, rogor moxvda klubSi

Tavad rezo inaniSvili. dramwres gogi kobiaSvili

xelmZRvanelobda. gogolis `revizori~ davdgiT,

sadac me dobCinski viTamaSe da, sxvaTa Soris,

I adgili aviRe respublikur daTvalierebaze.

erTxelac, gavdivarT repeticias scenaze,

darbazSi zis kobiaSvili, mis gverdiT ki viRac

ucnauri tipi, romelic gvisworebs qarTuls,

nikos specialuri miTiTebiT. ase gavicani rezo

inaniSvili. samudamod davmegobrdiT. ukve

giTxariT, yvelani Cemze ufrosebi iyvnen. nodar

dumbaZe cotaTi ufro metiT, rezo - naklebiT.

Cems mimarT pasuxismgeblobas grZnobdnen. is

daficebac, rezo esaZes Tavs gaficebTo, amaT

Soris iyo, pirvel rigSi.

amis Semdeg, Camoyalibda `WinWari~. me

ukve dobCinskiT ise gamoviCine Tavi, nikos

velaparakebi. misi mxedvelobis areSi var

moxvedrili. Tumca, Cveni pirveli dialogi

moxda ara `revizorTan~ dakavSirebiT, aramed

sul sxva mizeziT.

raRac dResaswauli axlovdeboda, ar

maxsovs zustad ra. SemTxveviT Sevedi darbazSi.

parteri carieli iyo, erTaderTi kaci, niko

kecxoveli idga da Tvalyurs adevnebda rogor

N2(27) marti-aprili 2010

17


qarTuli

rTavdnen scenas. prezidiumi ukan, siRrmeSi

iyo, wina mxares ki, ramdenime adamiani qoTnis

yvavilebs awyobda. mivesalme baton nikos da

Soriaxlos gavCerdi. momeCvena, rom qoTnebi

scenaze Zalian asimetriulad iyo ganlagebuli

da xmamaRla gamovTqvi azri. nikom gadmomxeda

da miTxra, iqneb ase jobiao. samudamod CamrCa

gonebaSi es naTqvami. albaT verc erTi wigni ver

ganmimartavda ase asimetriulobis upiratesobas

simetriisadmi, rogorc im erTma frazam.

daarsda `WinWari~ da redaqtorad qarTlos

kasraZe daniSnes. me mxatvrad mimiwvies.

ukve icodnen rom xatvis niWi mqonda. cota

mogvianebiT, me da rezo inaniSvili erTad

vxatavdiT universitetis sxvenSi, sadac xatvis

wre gaixsna.

baramiZe gvaswavlida xatvas, gamofenebic

gvqonda. rezos Zalian uyvarda Cemi naxatebi.

qarTlosma rom universiteti daamTavra, vaxtang

gogolaSvili gaxda `WinWris~ redaqtori, mere

diRmelaSvili da bolos me. moadgileebad

nodar dumbaZe da rezo inaniSvili myavdnen. xom

warmogidgeniaT?! xSirad veswrebodi `pirveli

sxivis~ sxdomebsac. im dros miniaturebs vwerdi,

Zalian sentimetalurs da gulisamaCuyebels.

mivitane es Cemi miniaturebi `pirvel sxivSi~

da miTxres, Sen TviTon amoirCie, recenzentad

vin gindao. ra Tqma unda, rezo-meTqi,

Zmakacia Cemi, Tanac moadgilea `WinWarSi~.

darwmunebuli var, iseT recenzias dawers, taSiT

da zarzeimiT Sevgrialdebi `pirvel sxivSi~.

dadga ganxilvis dRec. yvela eswreba - muxran

maWavariani, WilaZeebi, jansuR Carkviani, emzar

kvitaSvili...

me rezom gamauTava!.. erTi namceciT

ar damzoga, aRaraferi datova Cemgan. iseTi

gulmodginebiT, Sarvals rom uToTi xazs

gaukeTeben da erTi Tve ar moiSleba. daamTavra

Tu ara, momaSura, gewyinao?! ara, araTu mewyina,

srulebiT ar mifiqria ras laparakobdi, mxolod

giyurebdi da Senze vfiqrobdi-Tqo.

- rogoro, - gaukvirda.

- im Seni laparakis dros, warbebs Soris, gonebis

TvalTan rom iyrida Tavs mTeli Seni saxe da iqedan

TiTqos mzis sxivebi gamodioda, bavSvobidan

sayvarel da sanukvar viRacas Tu raRacas

momagonebdi. bolos gamaxsenda! babuaCems ska

wiTelze hqonda maRla, - cqvita yurebi rezom,

imas sul gamaxvilebuli hqonda smena, iwerda

kidev saintereso ambebs, - xSirad mivyavdi xolme,

Taflis aRebis dro rom movidoda. erTxelac,

wamiyvana. maxsovs, wynari dRe iyo, Semodgomis

saRi, mSrali foTlebi eyara muxlamde da im

foTlebSi kidev wiwibura, wiflis xis nayofi. es

nayari gamaxsenda, Sens TvalebSi rom yvelaferi

erTiandeboda, Tan mlanZRavdi da Tan iRimebodi

da ise Zalian miyvardi am dros, wuTiT ar

mifiqria ganawyeneba- Tqo. iqve, mis Tvalwin

gavanadgure Cemi miniaturebi mTlianad.

waxalisebulma imiT, rom kecxovelma ase

daabruna universitetSi rezo, nikosTan Sesvla

gadavwyvite, rezomac mirCia, wamaTamama, sTxove

gadayvanao. dedaCemi mivugzavne da ki iciT Tqven

ukve, rogori fiaskoTi damTavrda es ambavi.

cota xanSi gamovida rezos moTxrobebis

pirveli wigni. me is maqvs warweriT, mTeli

ambebiT. Semdeg me wavedi, davSordi, ara marto

mas - jer moskovSi, mere leningradSi. maxsendeba,

Caval Tu ara TbilisSi, rezos erTi moTxroba

aucileblad unda gadaviRo! ufro sworad, piesa

- `wisqvili qalaqis gareubanSi~.

leningradSive dawerili mqonda ukve

scenari. Camovedi. jer rezo CxeiZes movelaparake,

mere mivedi rezo inaniSvilTan, scenari vaCvene. is

Seyvarebuli iyo yvela Tavis nawarmoebze, vinmes

mis dalagebul winadadebaSi TiTi rom Seeyo, did

ubedurebad miaCnda.… me scenars viwyebdi rezos

erTi patara moTxrobiT - `qali da kaci~. gaxsovT

albaT, zamTaria, civa, mela ymuis buCqidan,

qali kacs ekiTxeba ra aymuvlebso da martooba

stkivao. - kaci pasuxobs. es moTxroba SevarCie,

radgan TviTon piesis Sinaarsic ase mesmoda,

- is adamianebi wisqvilSi marTla simindis

dasafqvavad ki ar midian, martoobis gansadevnad,

miwis Zaxili, soflis monatreba, adamianebTan

urTierTobis survilia iq mTavari. scenari

rezos saxlSi mivutane, diliT, adre. vuTxari,

rezo! me Sens nawarmoebebze unda gavakeTo filmi,

- gaubrwyinda Tvalebi. - axla mogitane scenari

da icode, sityva ar gaeqaneba aqedan-Tqo, am

dros rezo TavdaviwyebiT aris Seyvarebuli Cem

`erTi naxviT Seyvarebaze~, saswaulad moswons

es filmi. saRamos TviTon momZebna da miTxra, es

aris ubrwyinvalesi, wertilsac ar Segisworebo

da gadamkocna. me mama myavda momsaxiobo kaci.

miuxedavad imisa, rom pedagogi iyo, soflis

skolis direqtori, ganaTlebis ganyofilebis

gamgis moadgile, man guriaSi, Cvens sofelSi

istoria datova. dedaCemi da mamaCemi alegroebs

marTavdnen. deda Zalian lamazi myavda, mama -

warmosadegi. nestora simoniSvili iyo, cnobili

momRerlis varlam simoniSvilis vaJi. blayunie

18

2(27) marti-aprili 2010


qarTuli

nestoras eZaxdnen. nestoram gansazRvra Cemi

ar moxvedra istoriis fakultetze. skola

rom davamTavre oqros medalze, CemTvis yvela

saswavleblis kari Ria iyo. Seikriba saojaxo

konsiliumi, unda daadginon, sad viswavlo,

geografiulzeo, Tqva erTma. magas swavla raT

unda, geiargameiaros, Tvals wyali daalevios,

garemo daaTvalieros da geografia iqnebao,

- upasuxes. aba istoriulzeo da, am dros

biZaCemma, vaime, blayunie nestorie unda

gamevideso, Seicxada, istoriis maswavlebeli

iyo nestora. magram imasac, Cemi mSoblebiviT,

Zalian uyvarda scena. ver TamaSobda, mainc

ar itexda ixtibars, taSti ekida kulisebSi,

scenaze ro Tofs `gaisvridnen~, nestora iq

tuks moqaCavda (gurulebi tuks veZaxiT Toks)

da gaismoda `srolis xma~.

erTxelac, dedaCemma mamaCems scenaze

`uRalata~, Seyvarebulebs TamaSobdnen. Semovarda

mamaCemi filTa TofiT, hait, Se aseTo da iseToo

da…marTla ar gavarda Tofi!.. gagiJda nestora,

imitom rom tuki ar daurtyams da Tofis xma ki

gaisma. dedaCemis kivili da nestoras fanjridan

gadaxtoma erTi iyo. darbazSi mquxare taSi

gaisma, nestoras erTi kvira eZebdnen.

ai, aseTi mama myavda. Zalian seriozuli

da xumara, erTdroulad. skolaSi sul sxva

kaci iyo, saxlSi - sul sxva. Cems Tanaklasel

zura maxaraZesTan (romelic axla vaJafSavelaze

arqivis direqtoria) erTad saxlSi

cekvavda, magram skolaSi rom gamoCndeboda,

zurac da mec akruli viyaviT kedelze. mamaCemis

dabruneba movindome scenaze. ufro sworad,

kinoSi gadaReba. gavutydi, ase vapireb-meTqi.

mama giJdeboda rezos moTxrobebze, Wamda, ki

ar kiTxulobda. profesoris roli SevarCie

misTvis. axla aRar maxsovs, ra qvia im profesors

rezos piesaSi. magram me gmirs parmeni davarqvi,

mamaCemis gamo, mere es roli msaxiobma vaSaZem

Seasrula. mamam Tavdapirvelad viTom farsi

gaiTamaSa. sadRa SemiZlia, Svilo, Cem asakSi eg

ambavio, didi pasuxismgeblobaa, me gavafuWeb

rols da Sen ratom unda garisko aseo. magram

vxedav, bednierebisagan aRaraa. meore Tu mesame

misvlaze damTanxda. im dros ukve mSoblebTan

aRar vcxovrobdi. swavlobs parmeni rols:

aucileblad mogitanT da gaCvenebT mis saerTo

rveuls, mTlianadaa TiTqmis gadawerili piesa.

vuTxari, gamocdili xar, dalocvilo, scenaze

giTamaSia, raT ginda amis swavleba, partnioris

mTel frazas rato wer, remarkis bolo unda

Cawero… - arao, mamao, asea saWiroo. Turme,

zepirad icis Tavisi saTqmelic da partniorisac.

dedaCemi miyveba: Rame, Suqs rom Caaqroben, mama

zepirad uambobs mTel piesas bnelSi. amis gareSe

ar iZineben. movida sinjebis dro. samxatvro

sabWom unda daamtkicos rolebze msaxiobebi.

ramdenad Seefereba saxes, rogor uWiravs Tavi,

yvelafers iTvaliswineben. mivedi mamasTan, -

aba, movida dro-Tqo, vuTxari. - vaime, mama, rais

dro movidao. - aba risTvis swavlobdi Se kai

kaco, mag rols, axla sinjebi unda gavakeToT-

Tqo. - vaime, mama, raa magio. - raa da, gavalT

sadme, naturaSi, amovarCev scenaridan erT

monakveTs, me kadrs gareT davdgebi, warmoidgine,

rom Seni partniori var, replikas mogcem da

Sen unda mipasuxo. - vaime, Sen garda, kide vin

iqneba iqaneo. - vin da, erTi ormocdaaTi kaci

mainc. operatori, ganmanaTebeli, xmis Camweri,

asistentebi TavisTavad, mere kide gareSe

mayurebelsac xom ver aukrZalav, ar gviyuroo.

- ar SeiZleba, Svilo, me da Sen viyoT martoo,

- mama.

- kaco, pirvelad xom ar gesmis, me rogor

vmuSaob, televizorSic xom ginaxia, roca

films iReben, ramdeni xalxia im dros gadaRebis

adgilze-Tqo. Seutia dedaCemmac. aba amxela

kaci ras fiqrobdio. ramdeni xania ar miZinia,

gasworebuli mqonda dRe da Rame, sanamde

amsigrZe piesis CazuTxvas moaxerxebdio.

´bolos, erTiRa mkiTxa mamam, ar SeiZleba

dedaSeni wamoviyvano Tano?

- vinc ginda, is wamoiyvane, oRond Sen wamodi-

Tqo.

am dros, rezos ise uxaria, mamaCems icnobs,

uyvars.

SuaRameze deda mirekavs, miSvele, mamaSenia

cudado. gavqandi im wuTSi. wevs gamtknarebuli,

CavZaxi,

- mama! mama! Cemo mama! - giRalate mama! giRalate,

- mesmis misgan.

- oRond Sen myavde kargad, ar giRalatia, ara!

ra momxdara, axla. CauqriaT sinaTle, dawolilan.

dauwyia amas Carakrakeba, rogorc yovelTvis

da…gaeWeda. aunTia sinaTle, waukiTxavs,

dawolila da gaugrZelebia. gaeWeda, Turme,

isev…kidev aunTia, waukiTxavs, dawolila. ase

aTjer da gaxda kaci cudad.

- mama giRalate! - mimeorebs.

- mama, Sen myavde kargad, - veferebi, - me mindoda,

rom Sen geTamaSa, Torem Semcvlelis mets ras

viSovi.

N2(27) marti-aprili 2010

19


qarTuli

- mec mindoda, Svilo, Zalian miyvars rezo.

(maCvena mere, Seudgenia rezo inaniSvilis

sityvaTa leqsikoni, meti araferi ginda

qarTvel kacs, arc puri, amas deiWer xelSi da

weikiTxavo).

- ras izam axla Sen?

- vaSaZes vaTamaSeb-Tqo. uceb, im wuTSi momivida

TavSi am msaxiobis gvari.

- eg romelia mama, rezo CxeiZis filmSi rom

TamaSobso?

- ki-meTqi, vuTxari.

- magi kaiao, - miTxra, - mapatie meo. Tavis

Sercxvenas, jobia, ase meviqceTo.

ufro wynarad iqnebi Senc, nametani gaganerviule

axla biWoo. me madlobeli var Seni, rom am

sibereSi Cemi axalgazrdobis ocnebasTan aseTi

gamomSvidobebis saSualeba momecio.

iqiT deda tiris, aqeT - es.

es ambavi rezos movuyevi. warmoidgineT, ra

daemarTa. movida, naxa mamaCemi.

unda mogesminaT amaTi dialogi da rezosmieri

Sefaseba mamasi. im erTi saaTis ganmavlobaSi,

albaT, sul ori winadadeba Tqva mamaCemma. rezom

miTxra, - ra molaparake kaci yofila, iseTi

STabeWdileba maqvs, sul eg laparakobdao.

mama or weliwadSi gardaicvala. arasdros

damaviwydeba, rezo panaSvidebze sul Cems

gverdiT idga, erTad gvarTmevdnen xels.

Zalian mTxovda rezo maSin, rom profesoris

roli mamaCemisTvis mimeca. me ar gavakeTe es,

Zala ver davatane da satkivrad damrCa. iseTi

najafi rveulia is rolis rveuli, cremlebi

wamogcvivaT. adgilebi sxvadasxva feris pastiTaa

gaxazuli, gverdebze SeniSvnebia miwerili.

mamam filmi naxa da moewona. Zalian moewona

vaSaZe. me imas vuTxari mamaCemze.

vaSaZis da mamaCemis erTad gadaRebuli fotoc

maqvs sadRac saxlSi. vaJazea gadaRebuli, Cveni

saxlis win. ise moxda, saxlSi ar Semovida maSin

vaSaZe CvenTan.

rezosac miaCnda, rom es misi erT-erTi

yvelaze sayvareli suraTi iyo.

Zalian ganicdida, roca moskovSi, filmis

damtkicebisas, is TavsarTi momiWres, moTxrobis

mixedviT gakeTebuli. sul meubneboda, tyuilad

geSinoda, roca scenari mogqonda, is moTxroba

Zalian organulad ijda aqo.

sxva momentebic iyo. me ar mindoda es

yofiliyo pirdapiri Txroba, rogorc dawerilia;

sxvanairad ganxorcielebas vapirebdi, filmis

gadaRebis procesis Cveneba mindoda. mTavar

gmirs, mTxrobels, romelic aris rezo, moaqvs

ambavi.

TiTqos sizmari naxa da danarCenebi, masTan

erTad, am sizmris monawileebi arian.

esaa nostalgia erT dros arsebulze, romelic

gaxda sanatreli. ki, batono, msaxiobebi rolebs

ansaxiereben, xasiaTebi aqvT, magram TviTon

filmi qronikis saxisaa. samuSaos SegrZneba

unda yofiliyo imis CvenebiT, es adamianebi,

msaxiobebi, rogor cdiloben rezo inaniSvilis

motanas Tqvenamde. es ki miiRweoda kadrSi

aparatis xmauriT, msaxiobTa Savad namuSevaris,

erTmaneTTan gadalaparakebis CarTviT. TviTon

rezos rogor mouvida TavSi piesis dawera, esec

unda meCvenebina.

Tanac, mindoda, rac SeiZleba naklebi

yofiliyo kinos aqsesuarebi - musika...

ar momces amis saSualeba. esaa ostankinos

SekveTa, satelevizio unda iyos da Tanac,

aucileblad rusulado.

fantastiuri dialogebi iyo. vaSaZe da

TvaliaSvili, gaxsovT albaT, patara qali iyo,

asanTis RerebiviT fexebiT, keTili, keTili,

bavSvuri saxiT, araCveulebrivad TamaSobdnen.

TvaliaSvils sklerozi sWirda, sityvebi

aviwydeboda. cdilobda, es ar SeemCnia. pauzebs

akeTebda.

frangebs miaCndaT, rom es iyo Cemi saukeTeso

filmi, rodesac im pirvel variantSi naxes,

miuxedavad imisa, Savi masala mocilebuli hqonda

ukve, magram moTxrobis siuJeti dasawyisSi jer

kidev Canda. iyo aseTi frangi kinokritikosi,

radvani, es imis Sefaseba gaxldaT. magram bevri

ram dakarga suraTma is qali da kaci rom

moaSores, TvaliaSvilis efeqti moaSores, Sav

masalaze aRarafers vambob.

es TvaliaSvili mere, rusulad rogor

axmovanebda films iciT?! misi jeri rom movidoda,

mxrebze vuWerdi xels da ase vaniSnebdi.

marTalia Sesavali moaciles, magram

me mainc movifiqre raRac, ramac garkveuli

ganwyobileba Seqmna. saamisod erTma SemTxvevam

mibiZga:

gviani Semodgomaa. avtobusiT mivdivarT

yvarelSi. erovnuli moZraobis droa; maSin

vaqtiurobdi am ambebSi. iq ukanonod Casaxlebuli

lekebis gasaxlebaze vmuSaobdiT, megobrulad,

pirze kocniT vistumrebdiT, magram amaze sxva

dros.

avtobusi gaCerda erT ukacriel adgilas.

irgvliv arcerTi mosaxle araa.

20

2(27) marti-aprili 2010


qarTuli

saSineli nestia, haeri gaJRenTilia wyliT,

rom sunTqav, TiTqos wyali Cadis filtvebSi.

horizontze tyviasaviT Rrublebi Cans; nisli

TandaTan gadadis tyviisfer RrublebSi da ver

gaigeb, sad aris cis da miwis gamyofi. fanjarasTan

vzivar marto. ukan kidev ori adamiania. mZRoli

Zirs Cavida, ar vici, gaufuWda rame, Tu ra iyo,

ra moxda. aseT simartoveSi, TiTqos SigniT,

sakuTar TavSi xar Sebrunebuli da uceb mesmis

fantastiuri xma.

kaaa-ko!

zusti monakveTebiT,

kaaako! kakooo! kaaako! biWo, gadavirie.

saidan es xma, ca iZaxis, miwa iZaxis, vin aris.

ra ari. vxedav, modis xodabunSi qali,

nislidan gamodis (raRac amdagvari `did

mwvane velSi~ aris gadaRebuli), Zirs ixedeba,

ise Cans, raRacas eZebs. da gadavwyvite - esaa!

mTeli filmis ganmavlobaSi auxsnelad iqneba

es refreni. roca filmis bolos leo anTaZis

gmiri wisqvilidan gamodis da mis win dgeba,

maSin bolo daZaxebaa. rezos vuTxari da Zalian

moewona. me TviTon vaxmovanebdi am refrens.

gavida ramdenime weli. 1986-Si Cemi

didi gamofena moewyo mxatvarTa kavSirSi,

pirvel sarTulze, daaxloebiT 450 namuSevari

iyo gamofenili. mivedi erT dRes da vxedav,

STabeWdilebaTa wigni gadaSlilia. mainteresebs

vin iyo da aRmovaCine:

`Zmao rezo!

ra saocaria! ase meCveneba, Seni yoveli

nabiji Taviseburi Semoqmedebaa. me xom gicnobdi,

rogorc mxatvarsac, dRevandeli dRis

STabeWdileba mainc yovelgvar molodins gascda.

Tundac marto erTi Seni `avtoportretisaTvis~

gekuTvnis asi kocna mag Wkvian SublSi, da

gakoceb kidec, rodesac gnaxav! kargad gveyole

da mudam xalisiT gamuSaos RmerTma! siyvaruliT

r. inaniSvili~

rezo esaZe

P.S. exla, me da rezo kveselava ramdenjerac

SevdivarT, da xSirad SevdivarT, didubis

panTeonSi, ar arsebobs, rezos yvavilebi ar

davudoT. Zalian momwons misi ubralo saflavi

da isic, rom yovelTvis Citebis skintliTaa

iqauroba mofenili. misi meuRle Zalian

ganicdis am ambavs, me ki uzarmazar harmonias

vgrZnob rezosa da am Citebis kavSirSi.

lamazi cremlebi

revaz inaniSvili

meti gza ar iyo, isev RumeliT unda wasuliyvnen

iolas. noemberi rom ganaxevrda da civi wvimebi

daiwyo, Tinam mamas sofelSi werili miswera:

mamaCemo, Sen genacvale, iqneb mand vinmesTan oTxi

kubmetri („oTxi kubmetri“ giam ukarnaxa) SeSa

Segvigulo, SabaTs an kviras gia Camova, fulsac

Camoitans da SeSas TviTon wamoiRebso. werili

jer sofelSic ar egonaT Casuli, erT Rames,

pirvelis naxevarze, Tinas mama daadgaT Tavs, -

adeqiT, Svilebo, SeSa Camovitane da maCveneT, sad

Camovcaloo. loginSi wamomjdarma Tinam WuWyuni

daiwyo: - oo, isev Sen iwvale!.. xom mogwere,

gia Camovidoda da TviTon wamoiRebda!.. - mamam

keTilad gauRima, - adeqi, adeqi, Senc Caicvio!

frTxilad mivida SviliSvilis patara sawolTan,

raRacebi uCurCula, mere isev Svilsa da siZes

miubrunda - Tbilad CaicviT, ar SegcivdeTo, -

da maTTvis aRar daucdia, TviTon Cavida Zirs.

Tinam da giam erTmaneTs Sexedes, giam RimiliT

gadaaqnia Tavi.

- ih, Senc erTi! - Tqva Tinam, bavSvs sabani

gauswora, TavSali moixvia da Cqari nabijiT

daedevna ukve gareT gasul gias.

- ki, magram Sen raRad modixar, ra unda

gagvikeTo?

- Camoval, ra ginda?

giam mxrebi aiCeCa, Tinam marcxena mxarze

Camoado xeli, Tavi axlos miutana da ise Cahyva

kibeze.

dabla, SemosasvlelTan, kargad datvirTuli

N2(27) marti-aprili 2010

21


qarTuli

„gaz-51“ idga - es ramdeni CamogitaniaT, kacoo!

- gaikvirva giam. - bevriao? - ikiTxa Tinam.

gadmovida Ceqmebiani mZRoli, jer gias gauwoda

xmeli, civi xeli, mere Tinas - xo ar damwardeba,

Sviloo. - Tu rame gadagrCaT, mezoblebs

miawodeTo, - daamata Tinas mamamac. giasac

gaeRima, Tinasac. giam Subli moifxana, manqanas

irgvliv Semouara da Tqva: - egreve CavzidoT

sardafSi, dildilaobiT me davxerxav xolme,

magaze kargi varjiSi meore ar arsebobso. Tinas

mamam eWvianad Sexeda, - dasaxerxi fuli Tu ara

gaqvT, me mogcemTo. arao, ras ambobo, - Seqan-

Semoqanda gia, - marTla Zalian minda, me TviTon

vxerxoo. Tinac abuzRunda, - nu moigoneb xolme

raRacebso. magram giam Tavisi gaitana, SeSa

sardafSi Cazides da kedlis Ziras aakokoles,

Tina mSvenivrad miexmara.

gia marTlac xalisobda. ho, SeSis Rirebulebaze

xma ar amoaRebina Tinas mamam, maRlac ki ar

ahyva, - pirveli gakveTili maqvs, Sviloo, unda

movaswro da erTi-ori saaTi waviZinoo, - daqoqes

manqana, wavidnen. gias xerxi Sin hqonda, waiRo

is xerxi, dezertirebis bazarTan gaalesina,

jojginebic gaakeTa SeSis dasadebad. Svid saaTze

dgeboda, sardafSi Cadioda, xerxavda, apobda,

TviTonve amohqonda, Rumelsac TviTon axurebda,

mere mklavebs uCvenebda Tinas, - naxe, rogor

damebera kunTebio. Tinas sasiamovnod eRimeboda.

ramdenjerme kargi xorcic iSoves, amxanagebi

dapatiJes, mwvadi Sewves. yvelani naRvliani

aRtacebiT aqebdnen SeSas da mis cecxls. - ara,

Zmao, sul sxvaa namdvil nakverCxlebze Semwvari

mwvadio! locavdnen xeebis aRmomcenebel miwas,

foTlebis gamxarebel cas. patara Tamuniac ki

sul „mwvads“ gaiZaxoda. magram erT saRamos gia

Sefiqrianebuli dabrunda samsaxuridan. Tinam

ver gaubeda ekiTxa, ra moxdao, TviTonve Tqva,

- xval mivlinebaSi mgzavnian mTeli oci dRiT da

ar vici, rogor waxvalT iolas uCemodo. erTi

piroba Tinac Sefiqrianda, mere sveli xelebi

ukan gaswia, akoca gias, - Sen Cveni dardi nu

geqneba, me magari gogo varo. gias cota guls

moeSva, midga-modga, raRacebs dauwyo Zebna.

sufras rom miusxdnen, iq daiwyes angariSi.

fuli rac hqondaT giasac da Tinasac, gia

waiRebda (axla ukve aRaravis sWirdeba axsnaganmarteba,

marto samivlinebo TanxiT ratom

ar SeiZleba qalaqidan gasvla), esec ar iyos,

iqneb bavSvisTvis kargi ram Sexvedroda. oc

dReSi Tinas da bavSvs dasWirdebodaT... Tinas

azriT - ocdaaTi maneTi, gias azriT - sul cota,

ormocdaaTi maneTi. es ormocdaaTi maneTi gias

unda esesxa. deidas Tu ar eqneboda, sxvagan

usesxebda. mTavari SeSa iyo, SeSas Tina xom ver

daxerxavda da daapobda. oci dRis samyofis

daxerxvas verc gia moaswrebda. gadawyvites,

- samoci maneTi esesxaT gias deidasgan. ormoc

maneTs Tina daitovebda, TxuTmeti maneTiT SeSas

daaxerxinebdnen, xuTi maneTic... xuTi maneTi

xvalve dasWirdebodaT.

gias Zalian enaneboda mxerxavisTvis misacemi

fuli, magram Tan ukve is yoveldRiuri

farTifurTic mobezreboda, - davaxerxineb sul,

davawyob da movisvenebo.

wavida, deidasagan samoci maneTi moitana,

ormoci Tinas misca, oci TviTon Caido.

diliT, Zalian adre, rZis rigi rom daikava,

bazarTan airbina. mxerxavebi iq iyvnen, zogi

idga, zogic baRis yoreebze Camomjdariyo.

aiara, Camoiara. erTi patara mimyudroebuli

berikaci amoirCia, Tan moewona, Tan es ifiqra, -

iqneb rogor uWirs, magas xom sxva ar waiyvanso!

- wamobrZandebiT papao, berikacs farajis

saxeloebidan xelebi ar gamouyvia, - xerxi

marcxena mklavze ekida, - iseve gahyva. wavkiseli

iyo, Svilebi da SviliSvilebi zogi saiT

gahfantoda, zogi saiT. giam rZis rigTan cota

moacdevina, rZe-mawoni aiRo, mere isev erTad

wavidnen. gia Cqarobda, zogjer daaviwydeboda

kidec xolme, moxuci rom misdevda, win

gauswrebda, mere gaaxsendeboda da Semcbari

gadaxedavda. moxuci maincdamainc did manZilze

ar rCeboda.

pirdapir sardafSi ar Cauyvania, jer maRla

avidnen. - naxe, rogori papa moviyvane, Tinao. Tina

gamovida, imasac moewona, - iseTi papaa, mofereba

mogindebao. da moefera kidec, - RumelTan

mobrZandiT, papilo, gaTbiTo. - ara, Svilo, ara

mcivao. Tina mainc ar moeSva. maSin berikacma

xerxi kars ukan miayuda, fexebze yurebiT mivida

RumelTan, xelebi jer Soridan miuSvira, mere

zed daawyo. movida Tamuniac, dainteresebulma

Semouara irgvliv. berikacma gauRima, - rao,

patara qaloo! Tamunia mibrunda da dedasTan

gaiqca.

giam karadidan arayi, puri, lori da yveli

gamoiRo. arayi daasxa, - aba, papa, dilis madli

22

2(27) marti-aprili 2010


qarTuli

Segvewioso. papam erTi piroba iuara, magram mere

mainc aswia Wiqa. nela dalia. giam boTli isev

aiRo. - arao, xeli daafara berikacma Tavis Wiqas.

- erTic, papa, erTic, es ra aris, patara Wiqaa.

ojaxi damiloceo! is erTic gauvso. berikacma

ojaxi daloca. Tamunia Sua karidan iyureboda,

dainaxa, bednieri qali gagizardoTo. dalia. giam

mesamedac moindoma Wiqis avseba, magram moxucma

sabolood iuara, Tinac gamoeqomaga, - kargi

ra, gia, Senc xom samsaxurSi xar wasasvlelio.

maSin giam sardafis gasaRebi moZebna da berikacs

dabla CauZRva.

ar uvaWriaT. SeSis daxerxvis mazanda erTmac

icoda, meoremac. - TxuTmeti maneTi unda

mogarTvaTo, - Tqva giam. moxucma faraja gaixada.

SigniT ufro axlobluri ram ecva, - Savi bambaziis

xalaTi, qamarSemoWerili, jibispirebaRunuli,

wvrili RilebiT saRZiramde Sekruli. aiRo

SeSa, dado jojginebze; rbilad gadausva xerxi.

wadi, Svilo, Sen nuRar moscdebi. me davxerxav

da davalageb wyobisado. gia gaxarebuli amovida

maRla, - ra molaRuriviT papa Semxvdao, miawymoawyo

wignebi da qaRaldebi, Casalagebeli

Cailaga, Tinas daubara, - adre aWame sadili,

egeni, xom ici, pirvel-or saaTze sadilobeno,

da samsaxurSi wavida.

Tinam kargi xarCo gaakeTa, wvrili Tvis boloki

daarCia, yveli daWra, erTi boTli Sinauri

Rvinoc dadga da moxucs ise gaumaspinZlda.

berikaci amjeradac Cumad iyo, Cumad Wamda,

Rvinis dalevas sul ar apirebda, magram Tinac

miujda magidas, Tamuniac gverdze moisva,

TviTonac dalia, moxucsac daalevina. sufraze

daxrili, maTlafaSi ridiT kovz Cayofili papa

kidev ufro moswonda, - TeTri eklebiviT msxvili

TmiT Semosili patara Tavi hqonda, Tmis yoveli

Reri cal-calke ubrwyinavda. Tinam kidev erTi

gaigo misi, - umcrosi biWi avariaSi daRupoda.

Wiqa wauqcies, berikacs aRaraferi uTqvams meti,

aRarc Tina CasZiebia, Wamas morCa, qudi aiRo da

isev sardafSi Cavida.

oTxis naxevrisTvis giam moirbina, - me

mivdivar da aba, Tqveni imedi maqvs, papao. - wadi,

Svilo, wadi, keTilad gataroso. giam zezeulad

waixemsa, SeSis dasaxerxi fuli datova, col-

Svili dakocna, wasvlis win, rusul yaidaze,

cota xans dasxdnen, Tamuniam ukve icoda, mama

rom „moskovSi“ midioda da lamaz-lamazi rameebi

unda Camoetana, magram mainc atirda. Tinam Zlivs

daawynara.

berikacma saRamomde xerxa, saRamos amovida,

- cotaRa damrCa, Svilo, magas xval davxerxavo.

Tinam sufris gaSla daiwyo. - ara, Svilo, magis

dro ar aris, Sin unda wavideo. maSin Tinam fuli

gamoutana, berikaci cota Seyoymanda, Tinam

xelSi Caudo, - waiReTo, waiReTo! berikacma

madloba gadauxada, - dilamde, Svilo, dilaze

Camoval da yvelafers movrCebio, wavida.

wavida da wavida. arc meore dilas Camosula,

arc imis momdevno dilas Camosula, arc imis

momdevno kviras.

dabrunda gia mivlinebidan. gaigo es ambavi,

- ai, ase qna im Senma molaRuriviT berikacmao.

dajda gamtknarebuli. rogorRac gaugebrad

iRimeboda. mere Tqva, - mainc ramdeni iqneba

daxerxilio. - naxevarze cota metio, - miugo

Tinam. - maS, ici ra, Cemo magaro gogov, modi,

Svidi maneTis gulisTvis nu gavimetebT kacs,

iqneb ra mouxda, iqneb ra SeemTxvao! - kargio!

- gaeRima Tinasac.

gavida kidev erTi kvira, kviraze metic.

erT dRes erTi dabali xerxiani biWi movida

ezoSi, axalgazrda col-qmars kiTxulobda,

patara gogo rom hyavT, SeSa rom hqondaT

sardafSio. mezoblebi maSinve mixvdnen, vinc

undoda, wauZRvnen, moiyvanes, zaric daurekes.

Tinam gamoixeda. biWi morcxvad alaparakda, -

papaCems Tqveni SeSa darCa dasaxerxi, me movedi,

me unda davxerxoo. Tu daxerxili gaqvT, rac

gekuTvniT, fuli ukan unda aiRoTo. Tinas saxe

Seufiqrianda, - papa? papas ra daemarTao? - papa

mokvda, xuTi dRea, rac davmarxeTo. Tinam kars

loya miado da ase gaSterebuli darCa. gamoixeda

giam, imanac gaigo, ra ambavic iyo, aho, arao,

rogor gekadrebaTo! magram biWma ar daTmo,

- anderZad eg damitova da unda Sevusruloo.

meti raRa gza iyo. CauZRva sardafSi. biWma

gaCqarebuli xerxva daiwyo.

giam xelebi kefaze Semoiwyo, - ai, xom xedav,

ra kargia, kargebi rom varTo! Tinam gauRima.

TvalebSi lamazi cremlebi edga.

N2(27) marti-aprili 2010

23


qarTuli

Chamisso“-s prizis gadacema miunxenSi

gogona, romelmac wlebis win

Teatri tiriliT datova da masSi Sesvlas

aRarasdros apirebda 4 marts swored

TeatrisTvis dawerili piesebis gamo

literaturuli priziT „Chamisso

daajildoves. spektakli romelzec nino

xaratiSvilma sami wlis asakSi itira

wiTelquda iyo, tirilis mizezi ki mglis

scenaze gamoCena. axla Teatri misi meore

saxlia da mas maSinac ar stovebs, roca

droebiT mis kedlebs miRmaa. wers or

enaze, qarTulad da germanulad da wers

Temebze, romelic Tavisi mniSvnelobiT

drois da qveynebis sazRvrebs scdeba. is

wers siyvarulze, martoobaze, Zaladobasa

da gaucxoebaze. masze, rac unaxavs, smenia da

ganucdia. „Ich habe verlernt, hier zu leben, und

dort zu leben habe ich noch nicht gelernt.“ – ambobs

nino piesaSi „georgia“ da im mtkivneul adgilze

adebs yvela msmenels Tu mayurebels xels,

romelsac gaucxoeba hqvia. swored sakuTari

fiqris da tkivilis mxatvrulad gadmocemis

niWma nino 26 wlis asakSi germaniis Teatraluri

samyaros cnobil dramaturgad aqcia.

„Albert von Chamisso“-s saxelobis priziT

robert boSis sazogadoeba ukve ocdaxuTi

welia yovelwliurad im aragermanel axlgazrda

mwerlebs ajildovebs, romlebic aramSobliur

germanul enaze literaturul nawarmoebebs

qmnian. sam dajildoebuls Soris erT-erTi

swored nino xaratiSvili iyo, romlis scenaze

gamosvlasac orkestri CvenTvis ase sayvareli

„sulikos“ dakvriT Sexvda. dajildovebas

miunxenSi sam aseulamde damswre hyavda da erTi

udavo favoriti – nino.

nino xaratiSvili 1983 wels TbilisSi

daibada, is 12 wlis asakSi dedasTan erTad

germaniaSi wamovida sacxovreblad. wera

misive TqmiT maSin daiwyo, roca monatrebas

veRar gauZlo da mosaubrec cota naxa ucxo

qveyanaSi. nostalgias verc amiT gaumklavda da

or welSi isev sayvarel da xmaurian TbilisSi

dabrunda. qalaqi Secvlili daxvda, sxvanairi,

isev marto darCa. gamosavali isev wera iyo.

nino xaratiSvili

sakuTar grZnobebSi, fiqrebSi, idealebSi

CaRrmaveba da wera. skolis damTavrebis Semdeg

Teatralur insitutSi reJisuris fakultetze

Caabara da orenovani Teatraluri jgufi „Das

Fliedertheater“ daaarsa. swavlis damTavrebis

Semdeg isev germaniisken gamouwia gulma. axla

ukve hamburgis Teatrisa da musikis akademiaSi

gaagrZela swavla samsaxiobo reJisuris

fakultetze, romelic 2007 wels warmatebiT

daamTavra. ninom bolo wlebis ganmavlobaSi ukve

ramodenime piesa dawera TeatrisaTvis, romlis

mTavar gmirebsac xSirad TviTonve ansaxierebda.

mis spektaklebs warmateba germaniis da avstriis

araerT TeatrSi xvda wilad. 2007 wels piesam

„georgia“ araCveulebrivi inscenirebisaTvis

rolf-mares prizi aiRo, 2008 wels ki „liv

Staini“ dajildovda saukeTeso avtoris priziT.

ninom sakuTari Tavi mouTmenel adamianad

daaxasiaTa, romelsac ramdenime aseuli gverdis

dawera da Semdeg lodini, rodis gaxdeba misi

wigni warmatebuli, arc Tu ise xiblavs. Tumca

2010 wels misi germanulenovani romani „Juja“

gamoica, romlis popularobazec, Tu wina

nawarmoebebis mixedviT vimsjelebT, Zalian male

gveqneba dasaweri.

TinaTin CiTinaSvili

24

2(27) marti-aprili 2010


Ⴇამაზ

Ⴋჭედლიძე

Ⴔულდა, Ⴂერმანია

Ⴎირველნაბეჭდი ქართული წიგნები, ადრეული

ქართული სასტამბო შრიფტები, პირველი სტამბა

Ⴇბილისში.

1628 წელს Ⴐომში Ⴑტეფანო Ⴎაოლი-

ნისა და Ⴌიკიფორე Ⴈრბახის (Ⴌიკოლოზ

Ⴈრუბაქიძე-Ⴙოლოყაშვილის) მიერ დამ-

ზადდა პირველი ქართული სასტამბო

შრიფტი, რომლითაც 1629 წელს დაი-

ბეჭდა „Ⴕართულ-იტალიური ლექსიკო-

ნი“ და „Ⴕართული ანბანი ლოცვები-

თურთ“.

აბგდევზჰთიკლმნჲოპჟრ

სტჳუფქღყშჩცძწჭხჴჯჱჵ

„Ⴕართულ-იტალიური ლექსიკონი“. Ⴐომი, 1629 წ.

ნიერს დიპლომატ Ⴈოჰან Ⴘპარვენგელ-

ფერდს, ხოლო მათი მეშვეობით Ⴀმს-

ტერდამში მოღვაწე სახელგანთქმულ

ასოთმქანდაკებელს Ⴋიკლოშ Ⴒოტფა-

ლუშ Ⴉიშს, რომელსაც დაავალა ქართუ-

ლი სასტამბო შრიფტის დამზადება. Ⴀრ-

ჩილის მიერ შედგენილი ქართული ასო-

ების ნიმუშების გამოყენებით 1687

წელს Ⴋიკლოშ Ⴉიშმა ჩამოასხა ახალი

ქართული შრიფტი, რომელიც შეიცავდა

ასომთავრულ, ნუსხურ და მხედრულ

ასოებს. Ⴀმ შრიფტით 1705 წ. Ⴋოსკოვ-

ში აიწყო და დაიბეჭდა „Ⴃავითნი“.

Ⴑტეფანო Ⴎაოლინის და Ⴌიკიფორე Ⴈრბახის პირ-

ველი ქართული სასტამბო შრიფტი (1628 წ.)

1643 წელს Ⴐომში ამავე შრიფტით

დაიბეჭდა Ⴔრანცისკო-Ⴋარია Ⴋაჯიოს

„Ⴕართული გრამატიკა“. Ⴔ.-Ⴋ. Ⴋაჯიო

შვიდი წლის განმავლობაში იმყოფებო-

და Ⴑაქართველოში Ⴐომის Ⴎაპის დავა-

ლებით ქართული ენის, დამწერლობის

და გრამატიკის შესასწავლად. Ⴀმ წიგ-

ნის მეორე გამოცემა გამოვიდა 1670 წ.

Ⴋხედრული ასოების ელემენტების მოხაზვის თან-

მიმდევრობა და მიმართულება. „Ⴕართულ-იტალიუ-

რი ლექსიკონი“. Ⴐომი, 1629

Ⴋიკლოშ Ⴒოტფალუშ Ⴉიშის მიერ დამზადებული

ქართული შრიფტი (Ⴀმსტერდამი, 1687 წ.)

„Ⴕართულ-იტალიური

ლექსიკონი“. Ⴐომი,

1629 წ.

„Ⴕართული

გრამატიკა“.Ⴐომი,

1670 წ.

„Ⴕართულ-იტალიური ლექსიკონი“.Ⴐომი, 1629 წ.

Ⴔრანცისკო-Ⴋარია Ⴋაჯიო. „Ⴕართული

გრამატიკა“.Ⴐომი, 1670 წ.

Ⴔრანცისკო-Ⴋარია Ⴋაჯიო.

„Ⴕართული გრამატიკა“.Ⴐომი, 1670 წ.

Ⴋე-17 ს. 80-ან წლებში მეფე Ⴀრჩილ II

უკავშირდება Ⴀმსტერდამის ბურგო-

მისტრს Ⴌიკოლა Ⴅიტცენს და შვედ მეც-

Ⴀრჩილ მეფის მიერ Ⴋოსკოვში გამოცემული

„Ⴃავითნი“. 1705 წ.

Ⴋე-18 ს. დასაწყისში Ⴅახტანგ VI Ⴅლა-

ხეთიდან მოიწვია მესტამბე Ⴋიხაელ

Ⴈშტვანოვიჩი (Ⴋიხაილ Ⴅალახი, ცნობი-

ლი ქართველი მოღვაწის Ⴀნთიმოზ Ⴈვე-

რიელის მოწაფე). Ⴇბილისში Ⴋტკვრის

პირას, თავისი სასახლის ახლოს, მოაწ-

ყო სტამბა და შეუდგა წიგნების გამოცე-

მას. Ⴀმ სტამბაში 1709 წ. დამზადდა Ⴑა-

ქართველოში პირველი ნაბეჭდი წიგნი

«Ⴑახარება». Ⴀმავე წელს გამოიცა «Ⴃა-

ვითნი» და «Ⴑამოციქულო». Ⴄს წიგნები

დაიბეჭდა Ⴋიხაელ Ⴈშტვანოვიჩის (Ⴑტე-

ფანიშვილის) მიერვე დამზადებული

შრიფტით. 1712 წ. კი განხორციელდა


„Ⴅეფხისტყაოსანის“ პირველი გამოცე-

მა.

აბგდევზთიკლმნოპჟრ

სტუფქღყშჩცძწჭხჴჯჰ

Ⴋიხაელ Ⴈშტვანოვიჩის სასტამბო შრიფტი (1708 წ.)

Ⴅახტანგ VI დროშა

Ⴕსოვილწერა — დეკორატიული

ხელწერა, რომელიც ჰკრავს სტრიქონს

განუწყვეტელ ორნამენტში.

„Ⴅეფხვის ტყაოსანი“. Ⴒფილისი, 1712 წ.

„Ⴑამხვთო და სამღვდელო Ⴑახარება”.

Ⴒფილისი, 1709 წ.

„Ⴑამოციქულო”. Ⴒფილისი, 1709 წ.

Ⴑაქართველოში გამოცემული პირველი ნაბეჭდი

წიგნი „Ⴑახარება“. Ⴒფილისი, 1709 წ.

„Ⴊოცვანი”. Ⴒფილისი, 1710 წ.

„Ⴅეფხვის ტყაოსანი“. Ⴒფილისი, 1712 წ.

Ⴅახტანგ VI გერბი

„Ⴑახარება Ⴋარკოზისი. Ⴇავი პირველი”.

Ⴒფილისი, 1710 წ.

„Ⴑახარება“. Ⴒფილისი, 1709 წ.

“Ⴜიგნი Ⴜყობილსიტყვაობა”. 1768 წ.

„Ⴑამოციქულო“. Ⴒფილისი, 1709 წ.

„Ⴕმნულების ცოდნის წიგნი, აიათი“. Ⴒფილისი,

1721 წ.

„Ⴎარაკლიტონი“. Ⴒფილისი, 1721 წ. Ⴇავსართი

“Ⴜყობილსიტყვაობა”. Ⴋარი Ⴁროსეს ხელწერა

Ⴞვეულწერა — დეკორატიული ხელ-

წერა მხედრული ასოებით, რომელიც

იხმარებოდა მე-17—19 სს. ხელნაწე-

რებში ავტორის ან გადამწერის ხელმო-

წერის გადმოსაცემად.

Ⴀრჩილ მეფის ხელმოწერა მისი წერილიდან Ⴀმს-

ტერდამის ბურგომისტრ Ⴌიკოლა Ⴅიტცენისადმი.

(1686 წ.)

„Ⴉონდაკი“. Ⴒფილისი, 1710 წ.

Ⴀნტონ Ⴁაგრატიონის “Ⴜყობილსიტყვაობის” გადამ-

წერის Ⴃავით Ⴐექტორ Ⴀლექსიძის ხელმოწერა.

(1800 წ.)

„Ⴃავითნი“. Ⴒფილისი, 1711 წ.

„Ⴏამნი“. Ⴒფილისი, 1722 წ.

Ⴇავფურცელი

Ⴋარი Ⴁროსეს ხელმოწერა


u k a n a s k n e l i T x o v n a

qarTuli

Tina dalaqiSvili

diliT Srederis saSinelma yvirilma

gagvaRviZa. banakSi gamefebuli siCume sruliad

sapirispirod gardaiqmna. jer kidev bolomde ver

gamoRviZebuli tyveebi, narebidan Camoxtnen.

kari gaiRo da komendantis gaafrTrebuli

saxe gamoCnda. maTraxi eWira da umaspinZldeboda

Zlieri dartymebiT isedac Rone gamoclil

sabralo tyveebs. Srederis maTraxis gemo

Cemma tanmac iwvnia, mere gverdiT mdgoms

saxeze gadauSxuila. gadarma daikvnesa da iqve

CaiCoqa.

_ Stend auf! Snel! adeqiT, Cqara! _

uyviroda da maTraxs daundoblaad urtyavda.

Zirs dagdebuli veRar dgeboda. me vcade xeli

wameSvelebina. Tavze maTraxma gadamiSxuila.

_ rusiSes Svain! (ruso Roro!) _

damiRriala komendantma da wixlic miTavaza.

_ mapatieT, batono komendanto, mindoda

davxm..,

sityvebi maTraxma gamawyvetina. saxeze raRac

Tbili CamomeRvara. mowmendac ver gavbede.

_ Snel! Snel! _ yviroda gaavebuli

komendanti.

_ netav ra dedam gagzarda aseTi avi... _

qarTuli sityvebi Semomesma. gaSeSebuli videqi,

ganZrevisac ki meSinoda, rom isev is saSineli

tkivili ar damtydomoda isev.

_ vin iyo! _ daiRriala Srederma, _ vin

dailaparaka! rogor gabedeT laparaki!

xmas aravin iRebda.

Srederi quslebze Semotriala da mis ukan

mdgom avtomatian germanel jariskacs ubrZana:

_ daayeneT rigSi da yoveli meoTxe

daxvriteT!

germanelma jariskacma qusli qusls

miartya da gaWimuli xeli maRla aswia.

_ aris, batono komendanto!

SiSma mTel banaks gadauara. yvelas

tanSi gascra. gaurkvevloba Camowva sikvdilsicocxlis

Soris. vicodiT aT wuTSi an

cocxlebi viqnebodiT an mkvdrebi. fexze Zlivs

mdgar gadarze SeCerda Cemi mzera. misTvis sul

erTi iyo yvelaferi, ase megona, gauxardeboda

kidec sikvdili.

maTraxis zuzunSi dagvayenes mwkrivSi.

lionia gafacicebuli cdilobda daeTvala

rigSi mdgomi da ise damdgariyo, rom meoTxe

ar yofiliyo. magram am areulobaSi da saSinel

gancdaSi es warmoudgeneli iyo. SiSisagan

oflma damasxa. mec vecade gadameTvala da

winaswar gamego Tu meramdene viqnebodi, magram

ver SevZeli. mTeli tanidan wamosuli ofli

Sarvlis saltesTan mogrovda, mere iqidanac

gza gaikvlia da lajebi damisvela. ase megona

Cavisvele, Tumca arc es iyo gamoricxuli...

_ gaiTvaleT, _ daiRriala komendantma.

gverdidan gadaris CurCuli Semomesma:

_ midi, lionia, gamicvale, me Cems klavasTan

minda wasvla...

lionia didi survilis miuxedavad ver

bedavda gadarisaTvis sikvdilis momtani

adgilis gacvlas. simwrisagan Sublze ofli

moskdenoda.

gadari mixvda, rom lionia ar dadgeboda

mis adgilas da SeumCnevlad Seunacvla adgili.

lioniam piri daaRo, raRac unda eTqva. gadaris

CurCulma SeaCera:

_ rom icode ra sikeTes gamikeTeb, me Cems

klavasTan viqnebi male.

mzera gadarisaken gavacoce. gadars

gaciskrovnebuli saxe hqonda. mas namdvilad

sjeroda rom klavasTan iqneboda da saxeze eniT

amouTqmeli sixaruli ewera.

Cems gverdiT mdgomma ori daiZaxa.

meqanikurad mivayole “sami” da imis

gaTviTcnobierebam, rom cocxali gadavrCi, Zala

gamomacala. TiTqos ukanasknelad momiWires

xeli da sabolood gamomwures...

yazaxi adarbekovi sikvdilmisjilTa rigSi

moxvda. verafriT ver warmosTqva “oTxi”, miwaze

gagorda da Sreders Ceqmebze kocna dauwyo.

komendantma umowyalod dauwyo maTraxis

dartyma.

_ momacileT es Rori.

bolos roca dainaxa, rom SeuZlebeli iyo

misi wamoyeneba, revolveri amoiRo da zurgSi

gulis mopirdapire mxares esrola. adarbekovis

xelebi modunda da rogorc Senelebul kadrSi

nel-nela Camoscilda komendantis Ceqmebs.

meoTxeebi kedelTan daayenes da gaisma

N2(27) marti-aprili 2010

27


qarTuli

avtomatis jeri. yurebSi haidnis simfonia

amiJRerda. Cemi goneba neli liriuli musikiT

eTxoveboda amxanagebs, Tumca zogierTs jer arc

ki vicnobdi, radgan am banakSi axali misuli

viyavi, magram Cven yvela erTni viyaviT, bediT

amxanagebi...

isev barakSi Segvyares. rogor surdaT

adamianebi jogad veqcieT, cxovelebis jogad,

magram es SeuZlebeli iyo. fizikis kanonis

Tanaxmad rac ufro metia dawola miT ufro

Zlierdeba winaaRmdegoba. es Tundac sicocxleze

uzomod Seyvarebuli lionias magaliTiT Canda,

romelic arafriT ar Tanxmdeboda adgilis

gacvlaze.

albaT, SenarCunebuli sicocxle misTvis

Zneli asatani gaxdeboda, radgan is SeinarCuna

sxvisi sikvdilis fasad...

mze Cavida. fanjridan gavyurebdi

horizonts. miwas da cas hyofda mavTulxlarTis

Robe, sadac deni iyo gatarebuli. rux miwas

da mavTulxlarTis zemoT ca ganaTebuli iyo

Camavali mzis wiTeli sxivebiT.

saocrad lamazi iyo... garSemo siCume

gamefebuliyo.

am dros barakis kari gaiRo da axalgazrda

germaneli Semovarda. Tvali mogvavlo yvelas da

Cemi nomeri daiyvira. diax daiyvira. aq yvela

germaneli yviroda. Cven tyveebs ki CurCuliT

laparakisac ki gveSinoda. gadaCveulic ki viyavi

adamianur saubars.

guli saSinlad amiCqarda. ra momeloda?

ratom warmosTqva Cemi nomeri? es kiTxva tvins

miburRavda.

win wamovdgi nabiji. jariskacma xalaTze

dabneul nomers Sexeda da SemekiTxa:

_ pianisti xar?

me germanuli ena kargad mesmoda, magram ar

SevimCnie da gaurkvevlobis niRabi gadavikari

saxeze.

germaneli jariskaci barakidan gavida da

xuTiod wuTSi TarjimaniT dabrunda.

_ pianisti xar? _ isev gaimeora da

Tarjimans gadaxeda.

Tarjimanma gadamiTargmna. me Tavi

davuqnie.

_ pirutyvi, laparaksac ver axerxebs, _

zizRiT Cailaparaka jariskacma da dacinviT

gadmomxeda.

_ wamodi, momyevi. fexebi swrafad

gamoadgi!

Tarjimanma rusulad gamimeora igive. sanam

Tarjimanis naTqvami ar gavigone adgilidan ar

daviZari. sakuTari Tavis mudmivi kontroli

mWirdeboda rom Cemi germanulis codna ar

gamomemJRavnebina.

jariskacma win gamigdo, Tan avtomatis

luliT mjiRs mkravda. ukan momyveboda da

mimarTulebas maCvenebda.

mivxvdi rom oficerTa Senobisaken

mivdiodiT.

karebTan gamaCera, iq mdgar dacvas Camabara

da SenobaSi Sevida.

male dabrunda da damtvreuli rusuliT

mibrZana mivyoliyavi. grZel derefanSi amovyavi

Tavi. gamwkrivebul karebebidan mesame gaaRo da

Sig Semagdo.

oTaxSi ramdenime oficeri mrgval magidas

usxda. samivem momapyro mzera. erT-erTma,

maRalma, WaRara, mundirSi gamowyobilma, pensne

Seiswora da moWutuli TvalebiT damakvirda.

_ esaa pianisti?

_ diax, oberSturmanfiurer! _ gaejgima

jariskaci.

_ ooo... _ adga, Cemsken wamovida, garSemo

Semomiara, _ vnaxoT...

Zalian gamxdarma magidasTan mjdomma

oficerma Cemsken xeli gamoiSvira da wamoiZaxa.

_ rusebma fortepianoze dakvra ra ician,

albaT pianistoba ZaRlebis valsis dakvra

hgoniaT... _ Tqva, daixvixvina da cxenis kbilebi

gadmoyara.

pensneanma ganmgmiravi mzera esrola.

gamxdars sicili pirze Seakvda.

_ her lenc, Cans musikaSi ver erkveviT...

mere momiaxlovda da rusulad miTxra:

_ momyeviT.

oTaxidan gavida. didi swrafi nabijebiT

derefnis bolosaken gaeSura. Zlivs mivyvebodi,

miWirda siaruli. dauZlurebuli viyavi.

derefnis boloSi, kari gaaRo da Sevida.

mec mivyevi. jariskacic Semomyva.

pensneanma gauSva da kari moixura.

did naTel oTaxis SuagulSi Savi roiali

idga. xeliT maniSna mivsuliyavi da damekra.

roials mivuaxlovdi. piupitri frTxilad

davkece da skamze Camovjeqi. klaviaturas

xeli gadavusvi. sami wlis ganmavlobaSi ar

mivkarebodi. manamde ki dReSi 9-10 saaTi mainc

vukravdi. saSinlad menatreboda dakvra. ai,

axla ki Cems win idga da klaviaturas TiTebiT

veferebodi. nacnobi sigluvis SegrZneba. spilos

Zvlis klaviSebi odnav moyviTalo feris iyo. ar

vici ramden xans gamigrZelda instrumentTan es

utyvi monatrebis saubari...

28

2(27) marti-aprili 2010


qarTuli

oficeri xmas ar iRebda. me mas verc

vxedavdi. ase megona marto viyavi... Cems

cnobierebaSi instrumentis naxvis sixarulis

meti veraferi eteoda.

mere wamomiara survilma damekra raime

aboboqrebuli, Smagi ZaliT damuxtuli.

gadavwyvite raxmaninovi damekra. es kompozitori

faSistebs SerisxulTa siaSi hyavdaT. xelebi

klaviaturis zemoT avwie da TiTqos gavSeSdi.

axla vicodi rac unda damekra. raxmaninovis

preludia do-diez minori. pirvelma akordebma

gaiJRera Cems gonebaSi da xelebi daeSva

klaviaturaze.

Cems Tvalwin gairbines omis kadrebma:

dangreuli, gadamwvari qalaqebi da soflebi,

uamravi jariskacis mokluli sxeulebi,

saxrCobelaze dakidebuli adamianebi, mtirali

bavSvis saxeebi... da yvelgan sisxli... sisxli...

TiTebi TavisiT darbodnen klaviSebze da Cems

grZnobebze yvebodnen, Cems dardze, Cems varamze,

autanel tkivilze, romelic am sami wlis

ganmavlobaSi yoveldRiuri gaxda da romelic

Zilis drosac ar masvenebda da xSirad oflSi

gawuruls meRviZeboda.

bolo akordis bgerebi gaisma. musikis

vnebaTa Relvis Semdeg, me karga xans vusmendi

siCumes. isic gagrZeleba iyo im gancdisa rac am

nawarmoebis dakvras sdevda... daxvretis ganaCenis

molodinSi viyavi...

Cems win landi aisveta. avixede.

oficerma raRac Cailaparaka Cumad. uceb

mitrialda da oTaxidan gavida.

me gaSeSebuli vijeqi. ra momeloda ar

vicodi. xuTiode wuTSi isev is jariskaci

Semovida Tarjimanis TanxlebiT da miTxra rom

me axla gavemgzavrebodi oberSturmanfiureris

adgil-mamulSi. iq metyodnen danarCens.

jariskacma isev avtomatis taris

mujlugunebis TanxlebiT gamomiyvana da

gakrialebul Sav mersedesSi Camsva. gverdiT

avtomatiani Tarjimani momijda. wina savarZelze

jariskaci dajda.

_ Tvalebi aukari, _ gadmougdo sityva ukan

mjdoms. Tarjimanma Savi sqeli naWriT Tvalebi

amixvia. didxans mivdiodiT. gza gaiwela.

sasiamovnod marwevda. savarZels miveyude

da CameZina. Cemi xis uleibo naris Semdeg rbili

savarZeli mesiamovna.

Cemi saxli damesizmra. viTom xeze viyavi

asuli, alubals vkrefdi. dedaCemi xis qveS idga

da mafrTxilebda, ar davcurebuliyavi. me ki

maRla da maRla mivcocavdi. aqedan mTeli qalaqi

xelisguliviT Canda. ai, lalis saxli. albaT is

Tavis oTaxSia wigns kiTxulobs. dedaCemi xeliT

saxes iCrdilavda. Cemi da ezoSi askinkilobanas

TamaSobda. mamaCemi patara skamze Camomjdariyo

da wigns kiTxulobda. me kenweroze viyavi

Semomjdari da vmRerodi...

uceb mxarSi raRac momxvda da xidan

Camovvardi. yvirili aRmomxda...

gameRviZa. Tvalebze naWeri aRar mqonda

axveuli. manqana gaCerebuliyo. Tarjimani mxarSi

avtomatis lulas mirtyavda. ver vfxizldebodi,

albaT.

manqanidan gadmovedi, Cems win lamazi saxli

idga. saxlamde qvafenili biliki miuyveboda.

irgvliv baRnari iyo. mwvane klumbebi nairferi

yvavilebiT moCiTuliyo. aqaurobas kargi

mebaRis xeli etyoboda. win gamigdes. “saparado”

SesasvleliT ar Semiyvanes saxlSi. ukana

mxridan momatares. kaklis xis karTan WaRara,

sandomiani saxis msaxuri damixvda. jariskacma

Cemze mianiSna.

_ esaa. mixedeT.

msaxurma uxmod dauqnia Tavi da saxlSi

SemiZRva. xeliT pirvelive karebze mimaniSna da

kari gaaRo. Sevedi. Semomyva. mere xelebiT maniSna

rom unda gamexada. me gaocebuli vuyurebdi.

_ banaoba, _ damaxinjebuli rusuliT

miTxra.

me gaxda daviwye.

_ yvelaferi, mere aqeT, tansacmeli aq

datove, _ mere xeliT meore karebze mimaniSna,

_ iq daiban.

_ swrafad, _ miTxra da gavida. rodesac

kari gaaRo, maRali, qera jariskaci davinaxe.

albaT, Cems sayaraulod daayenes. oTaxs Tvali

movavle. saSualo zomis oTaxi iyo. erTi magida,

ori skami da xis sawoli idga. fanjrebze gisosebi

iyo gakeTebuli.

tansacmeli gavixade. yvelaferi oTaxSi

davtove. kari gavaRe. patara abazana iyo. saSxapes

erTi onkani hqonda. movuSvi. nel-Tbili wyali

wamovida. tani SevuSvire. jer gamakankala, mere

mesiamovna kidec. iqve saponi SevniSne, kargad

gavisapne. saocar netarebas vgrZnobdi. ai, ukve

erTi weli xdeba rac am banakSi var. mxolod

TveSi erTxel civ wyalSi Segvlalavdnen da

raRac sadezinfeqcio xsnars gvavlebdnen.

_ swrafad, _ momesma uknidan. mivixede

WaRara msaxuri, romelsac fridrixi erqva.

mkacri saxe hqonda. mudam moRuSuli dadioda.

sityvaZviri iyo. albaT, bevri laparakis ufleba

tyvesTan arc hqonda.

N2(27) marti-aprili 2010

29


qarTuli

xelSi vedro eWira. isev is nacnobi suni

asdioda. mivxvdi, sadezinfeqcio xsnari iyo.

wyali gadavivle, saponi Camovicile. mere

fridrixma onkani gadaketa da vedro Tavze

damacala. uxeSi qsovilis tilo momawoda.

tani SevimSrale. fridrixma kari gamoaRo

da skamze gadakidebuli tilos tansacmeli

damanaxva.

_ es Caicvi.

_ saidan ici rusuli? _ SevekiTxe.

fridrixma Semomxeda. xma ar gamca. xeliT

kidev erTxel mimaniSna tansacmelze da oTaxidan

gavida.

dabanis Semdeg saocar simsubuqes

vgrZnobdi. sawolze wamovweqi da CameZina.

xmaurze gameRviZa. isev fridrixi iyo.

loginidan wamovxti.

_ ai, notebi. aqedan romelime unda daukra,

_ notebi fortepianoze daawyo da gavida.

es iyo grigis da listis nawarmoebebi.

musika, iseve rogorc xelovnebis sxva

sferoebi faSistur germaniaSi fasdeboda

hitleris gemovnebis mixedviT. adolfs

gansakuTrebiT uyvarda vagneri, verdi, listi

da grigi. siamovnebiT usmenda boSur musikas,

CardaSs da rafsodiebs...

* * *

sami dRis Semdeg, fridrixma Cemi oTaxis

kari SemoaRo.

_ dRes unda daukra. saRamos stumrebi

modian. Sedi ibanave, moiwesrige Tavi. mere

SegiZlia repeticia gaiaro. fortepianos

Semogitanen oTaxSi. Senze bevri ramaa

damokidebuli. Tu moewonebiT, SeiZleba kidev

cota xans dagtovon aq, _ miTxra da oTaxidan

gavida.

gulSi mwared Camecina. mas Cemi aq yofna

bedis wyalobad miiCnia. me ki banakSi merCivna

yofna. TiTqos damnaSaved vgrZnobdi Tavs.

miWirda am pirobebTan Segueba, radgan

sxvebi gausaZlis mdgomareobaSi iyvnen, naxevrad

SiSvlebi, mSivrebi... me ki dapurebuli, dabanili

viyavi, sawolSi meZina.

fridrixi isev gamoCnda. xelSi sakidarze

Camokiduli smokingi eWira.

_ ai smokingi, karadaSi perangia. windebsac

mand naxav. fexsacmels axlave Semogitan.

fexebze damakvirda, albaT, zoma rom

ganesazRvra. oTaxidan gavida. garedan xmauri

moisma, karic gaiRo. or muSas Savi fortepiano

mohqonda.

_ sad davdgaT? _ gasZaxes fridrixs.

_ TviTon getyviT, _ oTaxSi Semovida da

xeliT Cemsken mianiSna.

me, ra Tqma unda, “ver gavige” naTqvami, sanam

“damtvreuli” rusuliT ar gamimeora.

instrumenti fanjris sapirispiro

mxares davadgmevine, kuTxeSi. fridrixi da

muSebi gavidnen. me fortepianos mivuaxlovdi

saxuravi avxade. bekeris firmis iyo, 1848 wels

gamoSvebuli.

is iyo klaviaturisaken waviRe xeli, rom

kakuni gaisma. karic gaiRo. dabali, wverebiani

moxuci kaci Semovida. arc Semouxedavs CemTvis.

instrumentTan movida. ramdenime pasaJi daukra.

mere instruments saxuravi axada. mivxvdi, rom

amwyobi iyo.

instruments movSordi da skamze Camovjeqi.

mesmoda, rogor sinjavda TviTeul klaviSs.

daRli saxe hqonda, gamofituli. ise iqceoda,

TiTqos Cems arsebobas ver amCnevda. cota

ucnauric ki momeCvena.

ori saaTi mainc awyobda instruments. me

vijeqi skamze da vuyurebdi mofusfuse moxucs.

Tvalebi davxuWe. erTi suli mqonda damekra

fortepianoze. ori saaTi saukunesaviT gaiwela.

uceb Caxvelebis xma momesma. Tvalebi

gavaxile, moxuci me miyurebda.

Cems Sexedvaze amwyobi SekrTa, instrumentebi

CanTaSi Caalaga da swrafad gavida.

fortepianos mivuaxlovdi, skamze Camovjeqi

da baxis preludia do maJoris dakvra daviwye.

pirvelive bgerebis gaJRerebisTanave saocari

simSvide vigrZeni. sxva samyaroSi gadavedi.

TiTebi TavisiT darbodnen klaviSebze.

ar maxsovs ramdeni dro davyavi

instrumentTan. uceb gamaxsenda, rom

mosawesrigebeli viyavi. saRamos vaxSamze

mowveuli stumrebi unda gavarTo...

vis! vis unda davukra! imaT, vinc ase

daundoblad gvavleben musrs... me ki morCilad

vzivar da saRamos, smokingSi gamowyobilma

ubadruk laqiasaviT !!!

amas xom sikvdili sjobia! aqeT-iqiT

mimovixede. fanjrasTan mivedi. gisosebs moveWide

xelebiT da uxmod avtirdi.

(gagrZeleba Semdeg nomerSi)

30

2(27) marti-aprili 2010


nana gerasimovas gaxseneba

qarTuli

nana gerasimova ara mxolod Tbilisis

saxelmwifo samxatvro akademiisTvis,

qarTvel xelovanTa wrisTvis,

qarTuli kulturisTvisa da mTlianad

saqarTvelosTvisaa didi danakargi, aramed

man qveynis gareTac uamrav adamians dautova

dardiani mogoneba masze. is miunxenSi Cveni

qarTuli cxovrebis nawilad iqca, Cveni

samrevlos, Cveni sixarulis da Cveni tkivilis

nawilad. Cven erTad vloculobdiT, erTad

gvjeroda, erTad vuyurebdiT momavals

imedis TvaliT. mogonebaSi lamazi qalbatoni

dagvrCa, mosiyvarule da sicocxleze

Seyvarebuli, saTno RimiliT, naTeli,

imediani gamoxedviT.

man Seqmna da datova imaze meti, vidre es

Cveulevriv mokvdavs SeuZlia. datova didi

siTbo, siyvaruli, ferebi, romlebic mxolod

mas SeeZlo ase Seerwya erTmaneTisTvis

da mravalferovani Semoqmedeba, romelic

ara marto grafikiTa da ferweriT

Semoifargleba, aramed kino da satelevizio

mxatvrobis sferosac moicavs.

nana gerasimova 1963 wlis 17 aprils

TbilisSi daibada. daamTavra Tbilisis

samxatvro akademiis gamoyenebiTi grafikis

fakulteti. 1989 wlidan ki ukve TviTon

gaxda igive akademiaSi pedagogi. rogorc

asocirebuli profesori muSaobda

samxatvro akademiis modelirebis

kaTedraze da cdilobda axla ukve momavali

xelovanebisaTvis gaeziarebina ferebisa

da formebis Serwymis saidumlo. misi

gaformebulia uamravi qarTuli wigni,

aseve iyo Jurnal „kinos“ da telegadacema

„kolaJis“ avtori. nana gerasimovaa

damdgmeli da kostiumebis mxatvari filmisa

„feniste“. ormocamde gamofenis monawile da

8 personaluri gamofenis avtori, Semqmneli

uamravi portretis, naturmortisa da

peizaJisa. araCveulebrivi mxatvari

aseve didi dizaineric iyo. man qarTuli

samodelo samyaro saintereso SenaZeniT

gaamdidra. 2007 wels mis mier warmodgenil

koleqcias, qarTuli erovnuli tansacmlisa

da evropuli modis uaxlesi tendenciebis

Serwymis Sedegad warmoSobili unikaluri

kostiumebi amSvenebda.

nana gerasimovas personaluri gamofena

17 aprils, mis dabadebis dReze, „vernisaJSi“

mis gareSe da masze tkiviliani mogonebiT

gaixsna.

germaniis qarTuli saTvistomo samZimars

ucxadebs nana gerasimovas ojaxsa da

megobrebs.

TinaTin CiTinaSvili

N2(27) marti-aprili 2010

31


sudoku

qarTuli

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

Cveni partnioria amerikaSi gamomavali qarTuli gazeTi „mamuli“

germaniis qarTuli saTvistomos organo

gamoicema 2005 wlis oqtombridan

redaqciis misamarTi:

Das Organ des Georgischen Vereins in Deutschland e.V.

Herausgegeben seit Oktober 2005

damfuZnebel-gamomcemeli:

germaniis qarTuli saTvistomo

saredaqcio kolegia:

nino xabelaSvili (mT. redaqtori)

TinaTin CiTinaSvili (redaqtori)

nino dalaqiSvili

nino cxomeliZe-depperSmidti

ekaterine cirikaSvili

Georgischer Verein in

Deutschland e.V.

c/o Leri Datashvili

Roemerhofweg 51c

85748 Garching b. MŠnchen

dagvikavSirdiT:

tel.: 0711/12 28 97 26

el. fosta: qartuli@satvistomo.de

N2(27) marti-aprili 2010

32

ISSN 1868-6591

More magazines by this user
Similar magazines