Chamisso

tsu.edu.ge

Chamisso

qarTuli

- rodesac me vagzavni gzavnils, ris Tanxas vixdi

an ra Tanxas ixdis is piri, romelic me migzavnis

gzavnils?

- piri, romelic agzavnis gzavnils, ixdis

mxolod transportirebis Tanxas. sxva

gadasaxadebs ixdis mimRebi. es gadasaxadebi

sxvadasxva qveyanaSi sxvadasxvaa. CvenTan,

SeiZleba iTqvas, rom msoflios masStabiT erTerTi

saukeTeso kanonmdebloba iyo, roca 1500

laramde Rirebulebis saqoneli ar ibegreboda,

magram, rogorc giTxariT, es cifri Camoswies

Zalian dabla, 300 laramde. amas emateba isic,

rom deklaracia, romelic gzavnilis mimRebma

unda Seavsos, ar aris martivi.

- modiT, ufro davakonkretoT, Tu me miviRe

gzavnili, romlis Rireubelaba aRemateba 300

lars, ramdeni unda gadavixado?

- sabaJoze gadasaxdelia sabaJo gadasaxadi

saqonlis Rirebulebis 12%-is odenobiT, dRg

– 18%-is odenbiT da sabaJo mosakrebeli,

romelic 3000 laramde Rirebulebis saqonelze

aris 5 evro da 3000 larze meti Rirebulebis

saqonelze - 60 evro. aris tvirTis gamonaklisi

saxeobebi, romelic SeiZleba gaTavisuflebuli

iyos dabegvrisagan, magaliTad, raRac

wamlebia gaTavisuflebuli, magram mas

jandacvis saministos nebarTva sWirdeba,

gaTavisuflebulia baSvTa kveba. ager ukve 2-

3 kviraa bevri saqoneli gamovida Tavisufali

reJimidan da dabegvras daeqvmedebara.

- dRg-s yvela ixdis?

- dRg-s ixdi maSin, Tu sabaJoze CaTvlian, rom

tvirTi, romelic Sen miiRe gankuTvnilia iseTi

saqmianobisaTvis, romelic dRg-Ti dabegvras

eqvemdebareba.

- anu, gamodis, rom Tu me raRac saCuqars

migzavnian ucxoeTidan, is mainc me unda viyido?

- saCuqris cneba sabaJo kanonmdeblobaSi

ar arsebobs 1998 wlidan. gamomgavnma romc

dagiweros, rom saCuqrad gigzavnis, amas

araviTari mniSvneloba ara aqvs, es „saCuqaric”

unda ganabaJo. SeiZleba ar iyos 300 larze

metis Rireubelbis, magram iyos ori erTnairi

nivTi, vTqvaT TqvenTvis da Tqveni disTvis an

ZmisTvis, esec unda ganabaJo.

- vin afasebs gamogzavnili saqonlis

Rirebulebas?

- aqac bevri xvdeba sabaJos klanWebSi. gzavnilis

pirveli Semfasebeli aris gamomgzavni, man icis,

ra Rirebulebis saqonels gigzavniT, avsebs

invoiss, sadac wers, Tu ra Rirs es nivTi, magram

sabaJos SeuZlia daeTanxmos an ar daeTanxmos

mas. adre iyo, mere gauqmda da axla isev Semovida

e.w. statistikuri Rirebulebis cneba. anu,

sabaJos mier TqvenTvis gamogzavnili saqonlis

Sefasebisas dadgenili cifrebi efuZneba raRac

statistikas da deklaracia unda gaakeToT

swored am statistikuri monacemebiT. kidev

ufro dawvrilebiT rom ganvmartoT, yvela

nivTs Tavis kodi eniWeba, deklaraciis Sevsebis

dros kompiuterSi amovardeba, rom misi

statistikuri Rirebuleba aris, vTqvaT, 100

dolari. Tu Sen ar eTanxxmebi amas da ambob,

rom es Rirs 50 dolari, unda dawero werili,

gaagzavno sagadasaxadoSi, isini ganixilaven,

an „xos”getyvian da an – „aras”. amasobaSi

tvirTi inaxeba sabaJoze da CarTulia Senaxvis

mricxveli, anu emateba Senaxvis Rirebuleba

da Tu Tqven 10 dReSi sagadasaxadosgan 10 an 50

dolariT gaTavisuflebas miaRwevT, samagierod,

am 10 dReSi sabaJoze tvirTis Senaxva SeiZleba

100 dolari dagijdeT. kerZo pirebisTvis amis

miRweva saerTod gamoricxulia. finansTa

saministros saitze ar devs informacia, Tu

ra ra Rirs. biznesmenebs ki brokerebisa da

deklarantebis saSualebiT miuwvdebaT amaze

xeli da ufro momzadebulebi arian. roca

tvirTi ukve sabaJo sazRvarzea, iq verafers

gaakeTeb, SeiZleba piriqiT, iseTi jarimebi

aikido, rasac ver warmoidgen. magaliTad, Tu 20

dRis ganmavlobaSi ar ganabaJeb saqonels, amaze

500 lariani jarimaa.

- vTqvaT, myavs axlobeli ucxoeTSi, romelsac

unda masiamovnos da gamomigzavna amanaTi. me

ar aRmomaCnda misi ganbaJebis saSualeba, ra

moxdeba?

- Tu 20 dRis ganmavlobaSi am tvirTs ar waiReb,

avtomaturad 500 lariani jarima gaqvs. amis

Semdeg unda dawero gancxadeba, rom ver iSove

fuli da kidev 20 dRe kidev gagigrZelon. am

vadas ukve veRar gadaacileb. maSin Tavidanve

unda dawero gancxadeba, rom masze uars ambob.

- da amanaTi ukan dabrundeba?

- ara, Tqveni amanaTi miaqvs saxelmwifos. uaris

Tqma gulisxmobs mis saxelmwifo sargeblobaSi

gadacemas. Tu ginda, rom gamomgzavns ukan

daubrundes, maSin unda dawero gancxadeba, rom

uars arambob ara saxelmwfios sasargeblod,

aramed ginda, ukan daabruno, magram am SemTxvevaSi

ukan dasabruneblad trasportirebis xarjebi

Tavad unda aanazRauro, radgan gadamgzavn

N2(27) marti-aprili 2010

15

More magazines by this user
Similar magazines