Chamisso

tsu.edu.ge

Chamisso

qarTuli

oficeri xmas ar iRebda. me mas verc

vxedavdi. ase megona marto viyavi... Cems

cnobierebaSi instrumentis naxvis sixarulis

meti veraferi eteoda.

mere wamomiara survilma damekra raime

aboboqrebuli, Smagi ZaliT damuxtuli.

gadavwyvite raxmaninovi damekra. es kompozitori

faSistebs SerisxulTa siaSi hyavdaT. xelebi

klaviaturis zemoT avwie da TiTqos gavSeSdi.

axla vicodi rac unda damekra. raxmaninovis

preludia do-diez minori. pirvelma akordebma

gaiJRera Cems gonebaSi da xelebi daeSva

klaviaturaze.

Cems Tvalwin gairbines omis kadrebma:

dangreuli, gadamwvari qalaqebi da soflebi,

uamravi jariskacis mokluli sxeulebi,

saxrCobelaze dakidebuli adamianebi, mtirali

bavSvis saxeebi... da yvelgan sisxli... sisxli...

TiTebi TavisiT darbodnen klaviSebze da Cems

grZnobebze yvebodnen, Cems dardze, Cems varamze,

autanel tkivilze, romelic am sami wlis

ganmavlobaSi yoveldRiuri gaxda da romelic

Zilis drosac ar masvenebda da xSirad oflSi

gawuruls meRviZeboda.

bolo akordis bgerebi gaisma. musikis

vnebaTa Relvis Semdeg, me karga xans vusmendi

siCumes. isic gagrZeleba iyo im gancdisa rac am

nawarmoebis dakvras sdevda... daxvretis ganaCenis

molodinSi viyavi...

Cems win landi aisveta. avixede.

oficerma raRac Cailaparaka Cumad. uceb

mitrialda da oTaxidan gavida.

me gaSeSebuli vijeqi. ra momeloda ar

vicodi. xuTiode wuTSi isev is jariskaci

Semovida Tarjimanis TanxlebiT da miTxra rom

me axla gavemgzavrebodi oberSturmanfiureris

adgil-mamulSi. iq metyodnen danarCens.

jariskacma isev avtomatis taris

mujlugunebis TanxlebiT gamomiyvana da

gakrialebul Sav mersedesSi Camsva. gverdiT

avtomatiani Tarjimani momijda. wina savarZelze

jariskaci dajda.

_ Tvalebi aukari, _ gadmougdo sityva ukan

mjdoms. Tarjimanma Savi sqeli naWriT Tvalebi

amixvia. didxans mivdiodiT. gza gaiwela.

sasiamovnod marwevda. savarZels miveyude

da CameZina. Cemi xis uleibo naris Semdeg rbili

savarZeli mesiamovna.

Cemi saxli damesizmra. viTom xeze viyavi

asuli, alubals vkrefdi. dedaCemi xis qveS idga

da mafrTxilebda, ar davcurebuliyavi. me ki

maRla da maRla mivcocavdi. aqedan mTeli qalaqi

xelisguliviT Canda. ai, lalis saxli. albaT is

Tavis oTaxSia wigns kiTxulobs. dedaCemi xeliT

saxes iCrdilavda. Cemi da ezoSi askinkilobanas

TamaSobda. mamaCemi patara skamze Camomjdariyo

da wigns kiTxulobda. me kenweroze viyavi

Semomjdari da vmRerodi...

uceb mxarSi raRac momxvda da xidan

Camovvardi. yvirili aRmomxda...

gameRviZa. Tvalebze naWeri aRar mqonda

axveuli. manqana gaCerebuliyo. Tarjimani mxarSi

avtomatis lulas mirtyavda. ver vfxizldebodi,

albaT.

manqanidan gadmovedi, Cems win lamazi saxli

idga. saxlamde qvafenili biliki miuyveboda.

irgvliv baRnari iyo. mwvane klumbebi nairferi

yvavilebiT moCiTuliyo. aqaurobas kargi

mebaRis xeli etyoboda. win gamigdes. “saparado”

SesasvleliT ar Semiyvanes saxlSi. ukana

mxridan momatares. kaklis xis karTan WaRara,

sandomiani saxis msaxuri damixvda. jariskacma

Cemze mianiSna.

_ esaa. mixedeT.

msaxurma uxmod dauqnia Tavi da saxlSi

SemiZRva. xeliT pirvelive karebze mimaniSna da

kari gaaRo. Sevedi. Semomyva. mere xelebiT maniSna

rom unda gamexada. me gaocebuli vuyurebdi.

_ banaoba, _ damaxinjebuli rusuliT

miTxra.

me gaxda daviwye.

_ yvelaferi, mere aqeT, tansacmeli aq

datove, _ mere xeliT meore karebze mimaniSna,

_ iq daiban.

_ swrafad, _ miTxra da gavida. rodesac

kari gaaRo, maRali, qera jariskaci davinaxe.

albaT, Cems sayaraulod daayenes. oTaxs Tvali

movavle. saSualo zomis oTaxi iyo. erTi magida,

ori skami da xis sawoli idga. fanjrebze gisosebi

iyo gakeTebuli.

tansacmeli gavixade. yvelaferi oTaxSi

davtove. kari gavaRe. patara abazana iyo. saSxapes

erTi onkani hqonda. movuSvi. nel-Tbili wyali

wamovida. tani SevuSvire. jer gamakankala, mere

mesiamovna kidec. iqve saponi SevniSne, kargad

gavisapne. saocar netarebas vgrZnobdi. ai, ukve

erTi weli xdeba rac am banakSi var. mxolod

TveSi erTxel civ wyalSi Segvlalavdnen da

raRac sadezinfeqcio xsnars gvavlebdnen.

_ swrafad, _ momesma uknidan. mivixede

WaRara msaxuri, romelsac fridrixi erqva.

mkacri saxe hqonda. mudam moRuSuli dadioda.

sityvaZviri iyo. albaT, bevri laparakis ufleba

tyvesTan arc hqonda.

N2(27) marti-aprili 2010

29

More magazines by this user
Similar magazines