undang-undang kecil koperasi kakitangan universiti sains malaysia

kck.usm.my

undang-undang kecil koperasi kakitangan universiti sains malaysia

(c) mengkaji, membincang, menimbang dan, di mana berkenaan, memutuskan perkaraperkara

berikut:

i. keputusan-keputusan mesyuarat agung dan menentukan tindakan-tindakan;

ii.

iii.

iv.

laporan Jawatankuasa Audit Dalaman

laporan pengurusan termasuk pengurusan buku-buku;

permohonan menjadi anggota koperasi

v. permohonan berhenti daripada menjadi anggota;

vi.

vii.

viii.

permohonan pinjaman daripada anggota-anggota;

permohonan menambah atau mengurangkan ansuran pinjaman;

permohonan menambah atau mengurangkan caruman yuran atau syer;

(d) membentang dan meluluskan akaun kewangan bulanan;

(e) mengkaji projek-projek Koperasi yang lama dan yang sedang dilaksanakan;

(f) mengakaji, membincang dan memutuskan cadangan projek-projek baru;

(g) mengkaji dan membincangkan –

i. perkara-perkara perjawatan;

ii.

iii.

program latihan kakitangan;

program pendidikan anggota-anggota; dan

(h) menjalankan apa-apa urusan lain yang baginya notis tidak kurang daripada tujuh hari

telah diberikan.

42. (1) semua usul dan cadangan hendaklah diputuskan dengan majoriti mudah undi

anggota-anggota Lembaga yang hadir. Jika undi sama banyak, maka usul antau cadangan

yang diundi itu hendaklah disifatkan kalah atau gugur.

Undi

anggota

Lembaga

(2). Seseorang anggota Lembaga tidak boleh mengundi dalam mana-mana perkara

mengenai dirinya sendiri atau perkara yang di dalamnya ia ada kepentigan peribadi.

Seseorang anggota Lembaga yang ada kepentigan peribadi dalam apa-apa perkara yang

akan dipertimbangkan oleh mesyuarat hendaklah mengisytiharkan sepenuhnya kepada

Lembaga mengenai penglibatan atau kepentingan dirinya dalam perkara itu.

43. (1) Segala keputusan mesyuarat Lembaga hendaklah dalam tempoh tujuh hari dicatatkan

dalam buku minit mesyuarat yang berkenaan dan ditandatangani oleh setiausaha mesyuarat

itu dan hendaklah dalam tempoh empat belas hari dikelilingkan kepada anggota-anggota

Lembaga. Minit-minit itu setelah disahkan dalam mesyuarat yang berikutnya hendaklah

ditandatangani pula oleh pengerusi mesyuarat itu.

Buku minit

mesyuarat

Lembaga

19

More magazines by this user
Similar magazines