LABORATORY QUALITY MANUAL - USM Kampus Kesihatan

kck.usm.my

LABORATORY QUALITY MANUAL - USM Kampus Kesihatan

HUSM/TDM/MPSP

MANUAL

PENGUMPULAN

SPESIMEN PRIMER

MAKMAL PEMONITORAN DRUG TERAPEUTIK

HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Disediakan oleh:

DELLEMIN CHE ABDULLAH

Diluluskan oleh:

ABDUL HAKIM HJ. ABDULLAH

Tarikh efektif: 01.10.2010

Disediakan Oleh

Diluluskan Oleh

Dellemin Che Abdullah

Abdul Hakim Hj. Abdullah

Tarikh efektif 01.10.2010


MAKMAL PEMONITORAN DRUG TERAPEUTIK HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

MANUAL PENGUMPULAN

SPESIMEN PRIMER

(HUSM/TDM/MPSP)

Tajuk: ISI KANDUNGAN

Muka surat 1 drp 8

Versi 1

MUKA SURAT

PERKARA

1 Isi Kandungan

2 Rekod Pindaan dan Rekod Semakan

3 Definisi

4 Singkatan

5 Tujuan, Skop dan Dokumen Rujukan

6 Ujian Yang Ditawarkan

7-12 Pengumpulan Spesimen Untuk Ujian-Ujian di Makmal TDM

Lampiran – Tatacara Pengumpulan dan Pengendalian Spesimen yang Menepati

Piawaian MS ISO 15189:2007

Disediakan Oleh

Diluluskan Oleh

Dellemin Che Abdullah

Abdul Hakim Hj. Abdullah

Tarikh efektif 01.10.2010


MAKMAL PEMONITORAN DRUG TERAPEUTIK HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

MANUAL PENGUMPULAN

SPESIMEN PRIMER

(HUSM/TDM/MPSP)

Tajuk: REKOD PINDAAN DAN

REKOD SEMAKAN

Muka surat 2 drp 8

Versi 1

REKOD PINDAAN

NO.

VERSI

TARIKH

PINDAAN

HURAIAN PINDAAN

1 08/08/2011 Pindaan 1: Ms 6/8 Tambahan skop Drug

yang dianalisis (Valproic Acid dan

Phenytoin)

TANDATANGAN

PENGESAHAN

1 08/08/2011 Pindaan 1: Ms 7/8 Tambahan masa

persampelan skop Drug yang dianalisis

(Valproic Acid dan Phenytoin)

REKOD SEMAKAN

TARIKH

SEMAKAN

NAMA PENYEMAK

08/08/2011 Dellemin Che Abdullah

TANDATANGAN

PENYEMAK

TANDATANGAN

PENGESAHAN

Disediakan Oleh

Diluluskan Oleh

Dellemin Che Abdullah

Abdul Hakim Hj. Abdullah

Tarikh efektif 01.10.2010


MAKMAL PEMONITORAN DRUG TERAPEUTIK HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

MANUAL PENGUMPULAN

SPESIMEN PRIMER

(HUSM/TDM/MPSP)

Tajuk: DEFINISI

Muka surat 3 drp 8

Versi 1

1. DEFINISI

a. Pengumpulan Spesimen: Pengumpulan sampel pesakit dari wad/klinik HUSM atau

hospital/klinik luar diterima bagi tujuan ujian di Makmal TDM.

b. Pemohon: Pakar Perubatan/Pegawai Perubatan dari klinik/wad/bilik bedah yang

memohon ujian Makmal TDM.

c. Petugas: Penolong Pegawai Sains/Pembantu Makmal yang bertugas di kaunter

Penerimaan Spesimen Makmal TDM.

Disediakan Oleh

Diluluskan Oleh

Dellemin Che Abdullah

Abdul Hakim Hj. Abdullah

Tarikh efektif 01.10.2010


MAKMAL PEMONITORAN DRUG TERAPEUTIK HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

MANUAL PENGUMPULAN

SPESIMEN PRIMER

(HUSM/TDM/MPSP)

Tajuk: SINGKATAN

Muka surat 4 drp 8

Versi 1

2. SINGKATAN

PP

MO

JR

AK

TDM

Pakar Perubatan

Pegawai Perubatan

Jururawat

Atenden Kesihatan

Therapeutic Drug Monitoring

Disediakan Oleh

Diluluskan Oleh

Dellemin Che Abdullah

Abdul Hakim Hj. Abdullah

Tarikh efektif 01.10.2010


MAKMAL PEMONITORAN DRUG TERAPEUTIK HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

MANUAL PENGUMPULAN

SPESIMEN PRIMER

(HUSM/TDM/MPSP)

Tajuk: TUJUAN, SKOP DAN

DOKUMEN RUJUKAN

Muka surat 5 drp 8

Versi 1

3. TUJUAN

Dokumen ini digunakan sebagai rujukan kepada pemohon di Wad/Klinik mengenai tatacara

pengumpulan spesimen pesakit yang memenuhi spesifikasi yang betul sebelum dihantar ke

Makmal TDM supaya ujian dapat di jalankan dengan betul dan tepat.

4. SKOP

Skop ini merangkumi perkhidmatan Pemonitoran Drug Terapeutik.

5. DOKUMEN RUJUKAN

a) HUSM/LCD/LQM : Laboratory Quality Manual

b) Polisi Jabatan Farmasi

c) HUSM/TDM/DL-005 : Terapeutic Drug Monitoring Clinical Guide Abbott Diagnostics

Division

d) HUSM/TDM/QP-01 : Penerimaan & Penyaringan BPPDT & Sampel/Spesimen Darah

e) HUSM/TDM/QP-11 : Penolakan Ujian Sampel/Spesimen Darah

Disediakan Oleh

Diluluskan Oleh

Dellemin Che Abdullah

Abdul Hakim Hj. Abdullah

Tarikh efektif 01.10.2010


MAKMAL PEMONITORAN DRUG TERAPEUTIK HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

MANUAL PENGUMPULAN

SPESIMEN PRIMER

(HUSM/TDM/MPSP)

Tajuk: UJIAN YANG

DITAWARKAN

Muka surat 6 drp 8

Versi 1

A) UJIAN TERAPEUTIC DRUG MONITORING

1. Amikacin

2. Gentamycin

3. Vancomycin

4. Valproic Acid

5. Phenytoin

Disediakan Oleh

Diluluskan Oleh

Dellemin Che Abdullah

Abdul Hakim Hj. Abdullah

Tarikh efektif 01.10.2010


MAKMAL PEMONITORAN DRUG TERAPEUTIK HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

MANUAL PENGUMPULAN

SPESIMEN PRIMER

(HUSM/TDM/MPSP)

Tajuk: PENGUMPULAN SPESIMEN

UNTUK UJIAN-UJIAN DI

MAKMAL TDM

Muka surat 7 drp 8

Versi 1

1. PROSEDUR PENGAMBILAN SAMPEL DRUG (AMIKACIN,

GENTAMYCIN DAN VANCOMYCIN)

a) Semua spesimen darah untuk ujian TDM hendaklah dimasukkan

dalam bekas „plain test tube‟.

b) Isipadu spesimen darah yang diperlukan adalah (minimum)

TANGGUNGJAWAB

PP/MO/JR

PP/MO/JR

Dewasa/kanak-kanak : 1ml

Neonate

: 0.5ml

c) Masa persampelan :

PP/MO/JR

Amikacin dan Gentamycin

Pre: 0-30 minit sebelum pemberian drug atau

Post: ½ jam selepas selesai infusi drug atau

Post: 2 jam dan 6 jam selepas selesai infusi drug atau

Rawak: bila diperlukan

Vancomycin

Pre: 0-30 minit sebelum pemberian drug atau

Post: 1 jam selepas selesai infusi drug atau

Rawak: bila diperlukan

Phenytoin

Pre: 0-30 minit sebelum pemberian drug

2 jam selepas infusi drug (“loading dose”)

Rawak: bila diperlukan

Valproic Acid

Pre: 0-30 minit sebelum pemberian drug

Rawak: bila diperlukan

d) Tanda pengenalan sampel:

Bekas sampel/spesimen darah berlabel nama pesakit,

nombor pendaftaran (R/N), wad/klinik, serta jenis

ujian yang diminta (Drug Requested) dan tarikh.

Bagi sampel darah pesakit-pesakit HIV, Hep B dan TB

hendaklah ditandakan dengan label khas.

e) Tatacara pengisian borang:

Pastikan maklumat berikut lengkap diisi: Biodata; Nama,

R/N, Wad/Klinik, Berat, Umur, Jantina; “Name/Signature and

PP/MO/JR

PP/MO/JR

Disediakan Oleh

Diluluskan Oleh

Dellemin Che Abdullah

Abdul Hakim Hj. Abdullah

Tarikh efektif 01.10.2010


MAKMAL PEMONITORAN DRUG TERAPEUTIK HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

MANUAL PENGUMPULAN

SPESIMEN PRIMER

(HUSM/TDM/MPSP)

Tajuk: PENGUMPULAN SPESIMEN

UNTUK UJIAN-UJIAN DI

MAKMAL TDM

Muka surat 8 drp 8

Versi 1

Chop of Requesting Doctor”; dan maklumat-maklumat lain (jika

perlu).

f) Proses penghantaran sampel dan borang:

Sampel dan borang hendaklah dihantar ke makmal TDM pada

hari yang sama.

TANGGUNGJAWAB

AK

Disediakan Oleh

Diluluskan Oleh

Dellemin Che Abdullah

Abdul Hakim Hj. Abdullah

Tarikh efektif 01.10.2010

More magazines by this user
Similar magazines