მასწავლებლის წიგნი

eqe.ge

მასწავლებლის წიგნი

Cveni garemo 4

maswavleblis saxelmZRvanelo bunebismetyvelebaSi

avtorebi:

lia SalvaSvili (jgufis xelmZRvaneli) – pedagogi, geografiul mecnierebaTa doqtori,

manana maWavariani – fizikosi

redaqtori – givi bojgua – filologi

iakob gogebaSvilis premiis laureati

dizaineri da damkabadonebeli – badri CugoSvili

mxatvroba da kompiuteruli grafika – ilia WrelaSvilisa

fotoebi – akaki muSkiaSvilisa

garekanis dizaini – nato yubaneiSvilisa

yvela ufleba daculia.

am saxelmZRvanelos arc erTi nawili, aranairi formiTa da saSualebiT,

iqneba es eleqtronuli Tu meqanikuri, ar SeiZleba gamoyenebul iqnes

gamomcemlis werilobiTi nebarTvis gareSe.

saavtoro uflebebis darRveva isjeba kanoniT.

©


Tbilisi, al. yazbegis gamz. 45


elfosta: info@meridianpub.com


CHVENI GAREMO (OUR NATURE) 4

Teacher’s textbook in Natural Science

Authors

Redactor

Lia Shalvashvili, Manana Machavariani

Givi Bojgua

All rights reserved

© L. Shalvashvili, M. Machavariani, 2011

© Publishing House MERIDIAN, 2011

45 Al. Kazbegi Ave., Tbilisi, Georgia

Phone 832 39-15-22

E-mail: info@meridianpub.com

© Second Edition, 2011

More magazines by this user
Similar magazines