fizika 11 moswavlis wigni

eqe.ge

fizika 11 moswavlis wigni

qeTevan tatiSvili

fizika

11

moswavlis wigni

saxelmZRvanelo grifirebulia ganaTlebis xarisxis

ganviTarebis erovnuli centris mier

(brZ. N375, 18.05.2012 weli)

More magazines by this user
Similar magazines