20.06.2014 Views

niSnebis gamosaxulebiTi elementebis saerTaSoriso klasifikacia

niSnebis gamosaxulebiTi elementebis saerTaSoriso klasifikacia

niSnebis gamosaxulebiTi elementebis saerTaSoriso klasifikacia

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebisa da ganyofilebebis cxrili

ganmartebiTi SeniSvnebiT

2.7 Sereuli jgufebi, scenebi

SeniSvna: (a) Sereuli jgufi gulisxmobs jgufs, romelic Sedgeba

mamakacebis, qalebisa da/an bavSvebisgan. aseTi jgufebi

moTavsebulia 2.1, 2.3 an 2.5 ganyofilebis Sesaferis

seqciaSi.

(b) miuxedavad Semadgenlobisa, Tu adamianTa jgufi qmnis

scenis STabeWdilebas, igi klasificirebulia 2.7 ganyofilebis

saTanado seqciaSi.

2.9 adamianis sxeulis nawilebi, ConCxebi, Tavis qalebi

kategoria 3. cxovelebi

SeniSvna: (a) oTxfexa da oTxelianTa cxovelebis Tavebi moTavsebulia

3.1 – 3.5 ganyofilebebis saTanado seqciebSi da

ara 3.6.25 seqciaSi.

(b) warwerebi an tipografiuli niSnebi, romlebic qminian

cxovelis figuras, klasificirebulia 27.3.3 seqciaSi.

3.1 oTxfexa cxovelebi (I seria)

3.2 oTxfexa cxovelebi (II seria)

3.3 oTxfexa cxovelebi (III seria)

3.4 oTxfexa cxovelebi (IV seria)

3.5 oTxfexa cxovelebi (V seria,) primatebi

3.6 oTxfexa cxovelebisa da primatebis sxeulis nawilebi, ConCxebi,

Tavis qalebi

3.7 frinvelebi, Ramurebi

3.9 wylis cxovelebi, morielebi

SeniSvna:

garda 3.7, 3.11 da 3.13 ganyofilebaSi klasificirebuli

wylis cxovelebisa.

3.11 qvewarmavlebi, amfibiebi, lokokinebi, selapebi, zRvis lomebi

3.13 mwerebi, obobebi, mikroorganizmebi

3.15 sxva cxovelebi; preistoriuli giganturi cxovelebi

SeniSvna:

garda 4.3 da 4.7 ganyofilebebSi klasificirebuli zRapruli

cxovelebisa.

3.17 cxovelTa jgufebi, romlebic klasificirebulia me-3 kategoriis

sxvadasxva ganyofilebaSi

kategoria 4. zebunebrivi, zRapruli, fantastikuri an amoucnobi arsebebi

SeniSvna:

garda asoebis an cifrebis kompoziciiT gansaxierebuli

adamianisa da fantastikuri cxovelebis gamosaxulebebisa,

romlebic klasificierebulia 27.3 ganyofilebis saTanado

seqciebSi.

4


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebisa da ganyofilebebis cxrili

ganmartebiTi SeniSvnebiT

4.1 frTiani an rqiani arsebebi

4.2 naxevrad cxoveluri da naxevrad adamianuri arsebebi

4.3 zRapruli cxovelebi

4.5 mcenareebi, sagnebi an geometriuli figurebi, romlebic ganasaxiereben

personaJebs an cxovelebs; niRbebi, fantastikuri an amoucnobi

Tavebi

4.7 me-4 kategoriis sxvadasxva ganyofilebaSi klasificirebuli gamosaxulebiTi

elementebis jgufebi

kategoria 5. mcenareebi

5.1 xeebi, buCqebi

5.3 foTlebi, wiwvebi, totebi foTlebiT an wiwvebiT

5.5 yvavilebi, xexilis yvavilebi

SeniSvna:

heraldikuri yvavilebis CaTvliT.

5.7 marcvleuli, Tesleuli, xili

5.9 bostneuli

5.11 sxva mcenareebi

5.13 mcenareebisgan Seqmnili dekoraciebi

kategoria 6. landSaftebi

6.1 mTebi, kldeebi, gamoqvabulebi.

6.3 landSaftebi tbebiT, mdinariT an nakaduliT

SeniSvna:

garda dasaxlebuli landSaftebisa da soflis scenebisa

mdinareebiT an nakadulebiT, romlebic klasificirebulia

(6.7.11) seqciaSi.

6.6 udabnoebi an tropikuli tipis landSaftebi

6.7 dasaxlebuli landSaftebi an soflis scenebi

6.19 sxva landSaftebi

kategoria 7. nagebobebi, sareklamo konstruqciebi, WiSkrebi an barierebi

7.1 sacxovrebeli saxlebi, Senobebi, sareklamo stendebi an boZebi,

galiebi an cxovelTa sadgomebi

7.3 sacxovrebeli saxlis an Senobis nawilebi; interierebi

7.5 Zeglebi, moednebi, Sadrevnebi

7.11 konstruqciebi

7.15 samSeneblo masalebi, kedlebi, WiSkrebi an barierebi, xaraCoebi

5


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebisa da ganyofilebebis cxrili

ganmartebiTi SeniSvnebiT

kategoria 8. kvebis produqtebi

8.1 pur-funTuSeuli, namcxvrebi, sakonditro nawarmi, Sokoladi

8.3 rZe, rZis produqtebi, yveleuli

8.5 xorci, Roris xorcis nawarmi, Tevzeuli

8.7 sxva kvebis produqtebi

kategoria 9. qsovilebi, tansacmeli, sakeravi aqsesuarebi, Tavsaburavi,

fexsacmeli

9.1 qsovilebi, garda tansacmlisa; naqsovi nawarmi

9.3 tansacmeli

SeniSvna: garda Tavsaburavisa (9.7) da fexsacmlisa (9.9)

9.5 sakeravi aqsesuarebi, Targebi

9.7 Tavsaburavi

9.9 fexsacmeli

kategoria 10. Tambaqo, mwevelTa sakuTno, asanTi, samgzavro nivTebi, maraoebi,

satualeto nivTebi

10.1 Tambaqo, mwevelTa sakuTno, asanTi

10.3 samgzavro nivTebi, maraoebi, CanTebi

10.5 satualeto nivTebi, sarkeebi

kategoria 11. saojaxo nivTebi

SeniSvna:

me-12, me-13 da me-19 katgoriebSi klasificirebuli saojaxo

nivTebis garda.

11.1 danebi, Canglebi da kovzebi, samzareulos nivTebi da manqanebi

11.3 WurWeli sasmelisTvis, TefSebi, jamebi, sufris gasawyobi,

saWmlis an sasmlis mosamzadebeli samzareulos nivTebi

SeniSvna:

11.1 ganyofilebaSi klasificirebuli samzareulos sakuTnos

garda.

11.7 sxva saojaxo nivTebi

kategoria 12. aveji, sanitarul-teqnikuri danadgarebi

12.1 aveji

SeniSvna:

maT Soris, saofise aveji.

12.3 sanitarul-teqnikuri danadgarebi

6


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebisa da ganyofilebebis cxrili

ganmartebiTi SeniSvnebiT

kategoria 13. gamanaTebeli mowyobilobebi, usadeno eleqtroxelsawyoebi,

saWmlis mosamzadebeli an gasayini mowyobilobebi, sarecxi

manqanebi, saSrobi mowyobilobebi

13.1 gamanaTebeli mowyobilobebi, usadeno eleqtroxelsawyoebi

13.1 gamaTbobeli, saWmlis mosamzadebeli an gasayini mowyobilobebi,

sarecxi manqanebi, saSrobi mowyobilobebi

kategoria 14. rkina-kaveuli, xelsawyoebi, misadgmeli kibeebi

14.1 milebi, kabelebi, mZime rkina-kaveuli

SeniSvna:

maT Soris, araliTonuri sagnebi.

14.3 mcire zomis rkina-kaveuli, zambarebi

14.5 saketis gasaRebebi, saketebi, boqlomebi

14.7 xelsawyo-iaraRebi

SeniSvna: (a) maT Soris, saxelurebi.

(b) garda sasoflo-sameurneo iaraRebisa, romlebic

moTavsebulia 14.9 ganyofilebaSi.

14.9 sasoflo-sameurneo an sabaRe xelsawyoebi, werayinebi

14.11 kibeebi

kategoria 15. manqanebi, Zravebi, meqanizmebi

15.1 mrewvelobis an soflis meurneobisTvis gankuTvnili manqanebi,

samrewvelo danadgarebi, Zravebi, meqanizmebi, sxvadasxva meqanikuri

mowyobilobebi

SeniSvna:

garda saojaxo daniSnulebis mqone mowyobilobebisa da

sarTavi jarebis an saofise manqanebisa, romlebic Sesabamisad

klasificirebulia 15.3 da 15.5 ganyofilebebSi.

15.3 saojaxo daniSnulebis manqanebi, sarTavi jarebi

15.5 saofise manqanebi

15.7 Tvlebi, sakisrebi

15.9 eleqtruli aRWurviloba

SeniSvna:

13.1.6 da 14.1.5seqciaSi klasificirebuli eleqtruli

naTurebis, usadeno eleqtronuli naTurebis an eleqtruli

kabelebis garda.

kategoria 16. satelekomunikaci0, xmis Camweri an xmis aRmwarmoebeli xelsawyoebi,

kompiuterebi, fotografiisa da kinematografiis sakuTvno, optikuri

xelsawyoebi

16.1 satelekomunikacio, xmis Camweri an xmis aRmwarmoebeli xelsawyoebi,

kompiuterebi

16.3 fotografiisa da kinematografiis sakuTvno, optikuri xelsawyoebi

7


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebisa da ganyofilebebis cxrili

ganmartebiTi SeniSvnebiT

kategoria 17. drois sazomi xelsawyoebi, saiuveliro nawarmi, sasworebi da

sazomi xelsawyoebi

17.1 saaTebi da drois samzomi sxva xelsawyoebi

17.2 saiuveliro nawarmi

17.3 sasworebi, sawonebi

17.5 samzomi xelsawyoebi

SeniSvna:

maT Soris gamomTvleli xelsawyoebi.

kategoria 18. transporti, cxovelTa aRkazmuloba

18.1 saxmeleTo satransporto saSualebebi

18.2 cxovelTa aRkazmuloba

18.3 saxmeleTo da sazRvao satransporto saSualebebi

18.4 Ruzebi, tivtivebi an samaSvelo qamrebi

18.5 sahaero an kosmosuri satransporto saSualebebi

18.7 sagzao niSnebi an maCvenebeli dafebi

kategoria 19. WurWeli da SefuTva, Sereuli nawarmis gamosaxulebebi

19.1 didi zomis WurWeli

SeniSvna:

19.9 ganyofilebaSi klasificirebuli WurWlis garda.

19.3 mcire zomis WurWeli

SeniSvna:

11.3, 19.7, 19.9 an 19.11 ganyofilebebSi klasificirebuli

WurWlis garda.

19.7 boTlebi, flakonebi

19.8 boTlis nawilebi an aqsesuarebi

19.9 amforebi, doqebi, larnakebi, sayvavile qoTnebi, dgarebi

yvavilebisTvis

19.11 laboratoriuli da farmacevtuli WurWeli

19.13 samedicino an qirurgiuli aparatura, instrumentebi an WurWeli,

proTezebi, wamlebi

19.19 Sereuli produqciis gamosaxulebebi

SeniSvna:

yvela im nawarmis gamosaxulebis CaTvliT, romelic ar

aris klasificirebuli sxva kategoriebSi, ganyofilebebsa

da seqciebSi, magaliTad, qvanaxSiri, koqsi,

briketebi.

8


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebisa da ganyofilebebis cxrili

ganmartebiTi SeniSvnebiT

kategoria 20. saweri, saxazavi an saxatavi masala, ofisis sakuTno, sakancelario

da wignebis maRaziis sakuTno

20.1 saweri, saxazavi an saxatavi masala, ofisis wvrilmani sakuTno

20.5 qaRaldebi, dokumentebi

20.7 wignebi, wignis ydebi, gazeTebi

kategoria 21. TamaSebi, saTamaSoebi, sasporto nivTebi, karuselebi

21.1 TamaSebi, saTamaSoebi

21.3 sasporto nivTebi, karuselebi

kategoria 22. musikaluri instrumentebi da maTi aqsesuarebi, musikis aqsesuarebi,

zarebi, naxatebi, qandakebebi

22.1 musikaluri instrumentebi, musikaluri instrumentebis aqsesuarebi,

musikis aqsesuarebi

22.3 zarebi

22.5 naxatebi, qandakebebi

kategoria 23. iaraRi, sabrZolo masala, abjari

SeniSvna:

garda samxedro tankebisa, samxedro sahaero xomaldebisa

da samxedro xomaldebisa, romlebic klasificirebulia

Sesabamisad 18.1.14, 18.5.1 seqciebsa da 18.3 ganyofilebaSi.

23.1 civi iaraRi, sxva aracecxlsasroli iaraRi

23.3 cecxlsasroli iaraRi, sabrZolo masala, Wurvebi

23.5 abjari

kategoria 24. heraldika, monetebi, emblemebi, simboloebi

24.1 farebi

24.3 beWdebi, markebi

24.5 medlebi, monetebi, dekoraciebi, ordenebi

24.7 droSebi

24.9 gvirgvinebi, diademebi

24.11 emblemebi, samkerde niSnebi

24.13 jvrebi

24.15 isrebi

24.17 niSnebi, pirobiTi niSnebi, simboloebi

9


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebisa da ganyofilebebis cxrili

ganmartebiTi SeniSvnebiT

kategoria 25. ornamentuli motivebi, zedapirebi an fonebi ornamentebiT

25.1 ornamentuli motivebi

SeniSvna:

garda, mcenareTa kompoziciebiT Seqmnili ornamentuli

motivebis an horizontalurad wagrZelebuli ornamentebisa,

romlebic klasificirebulia Sesabamisad 5.13 da

25.3 ganyofilebebSi.

25.3 horizontalurad wagrZelebuli ornamentebiani zedapirebi

SeniSvna:

garda ovaluri, samkuTxa an oTxkuTxa wagrZelebuli

formis zedapirebisa, romlebic klasificirebulia

Sesabamisad 26.1, 26.3 da 25.4 ganyofilebebSi.

25.5 or an oTx nawilad gayofili fonebi

SeniSvna:

maT Soris fonebi, romlebic gayofilia or an oTx

nawilad xazebiT, zolebiT an sxvadasxva formis gamyofebiT.

25.7 ganmeorebadi gamosaxulebiTi elementebiT an warwerebiT

dafaruli zedapirebi an fonebi

25.12 sxva ornamentebiT dafaruli zedapirebi an fonebi

kategoria 26. geometriuli figurebi da sxeulebi

SeniSvna: (a) maT Soris geometriuli figurebi an sxeulebi, romlebic

Seqmnilia adamianebis, cxovelebis an mcenareebis

kompoziciebisgan.

(b) aq ar Sedis warwerebi, romlebic qmnian geometriul

figurebs da klasificirebulia Sesabamisad 27.1 ganyofilebaSi.

26.1 wreebi, elifsebi

26.2 wreebis an elifsebis segmentebi an seqtorebi

26.3 samkuTxedebi, xazebi, romlebic qmnian kuTxes

26.4 oTxkuTxedebi

26.5 sxva mravalkuTxedebi

SeniSvna: garda wagrZelebuli mravalkuTxedebisa (25.3.1).

26.7 sxvadasxva geometriuli figurebi, mosazRvre, SeerTebuli an

urTierTgadamkveTi

26.11 xazebi, zolebi

SeniSvna:

garda im xazebisa da zolebisa, romlebic qmnian kuTxes

(26.3.23).

26.13 sxva geometriuli figurebi, gaurkveveli formis figurebi

26.15 geometriuli sxeulebi

10


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebisa da ganyofilebebis cxrili

ganmartebiTi SeniSvnebiT

kategoria 27. anbanuri asoebisgan an cifrebisgan Seqmnili formebi

27.1 asoebi an cifrebi, romlebic qmnian geometriul figurebs,

xelnaweri an nabeWdi Sriftebi perspeqtivaSi

SeniSvna:

maT Soris, erTi aso an erTi cifri an asoebis an

cifrebis jgufebi.

27.3 asoebi an cifrebi, romlebic qmnian adamianis, cxovelis, mcenaris an

raime sagnis gamosaxulebas

SeniSvna: (a) maT Soris, sasveni niSnebi, romlebic qmnian adamianis,

cxovelis, mcenaris an sxva sagnis gamosaxulebas.

(b) maT Soris, erTi aso, cifri an sasveni niSani an asoebis,

cifrebis an sasveni niSnebis jgufi, romlebic

qmnian adamianis, cxovelis, mcenaris an sxva sagnis gamosaxulebas.

27.5 gansakuTrebuli formis asoebi

SeniSvna:

maT Soris, erTi an erTze meti aso an sityvis Semqmneli

asoebis mimdevroba.

27.7 gansakuTrebuli formis cifrebi

kategoria 28. sxvadasxva damwerlobis warwerebi

SeniSvna:

mSobliur enaze Sesrulebuli warwerebi. aseT SemTxvevaSi

sasaqonlo niSani sityvieria da ara gamosaxulebiTi.

28.1 arabuli asoebiT Sesrulebuli warwerebi

28.3 Cinuri an iaponuri asoebiT Sesrulebuli warwerebi

28.5 kirilica

28.7 berZnuli

28.9 ebrauli

28.11 laTinuri

28.17 istoriuli, lursmuli an ieroglifuri warwerebi

28.19 sxva warwerebi

kategoria 29. ferebi

29.1 ferebi

11


kategoriebis, ganyofilebisa

da seqciebis CamonaTvali

ganmartebiTi SeniSvnebiT


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

zogadi miTiTebebi

(ა) გამოსახულებითი ელემენტები კლასიფიცირდება სხვადასხვა კატეგორიebში, განყოფილებebსა

თუ სექციebში მათი ფორმის მიხედვით, დამოუკიდებლად იმისა, თუ რა მასალისგანაა

დამზადებული ან რა დანიშნულება აქვთ გამოყენების თვალსაზრისით. ამდენად, თოჯინები,

ცხოველის, ან ტრანსპორტის ფორმის მქონე სათამაშოები კლასიფიცირდება შესაბამისად

ადამიანის, ცხოველის, ან სატრანსპორტო საშუალებების კატეგორიებში. ასევე, სურათებზე ან

ქანდაკებებში გამოსახული ადამიანები, ცხოველები ან სხვა ტიპის ობიექტები კლასიფიცირდება

შესაბამისად ადამიანის, ცხოველის ან სხვა ტიპის ობიექტებისთვის განკუთვნილ კატეგორიაში.

ძალიან ცნობილი სურათები ან ქანდაკებები, ამავე დროს კლასიფიცირებულ უნდა იქნენ ძალიან

ცნობილი ხელოვნების ნიმუშებისთვის სპეციალურად გამოყოფილ განყოფილებაში (განყ. 22.5).

(ბ) თუ არ არსებობს რამე სხვა სპეციალური შემთხვევა, ნებისმიერი ობიექტის რომელიმე

შემადგენელი ნაწილი კლასიფიცირდება იმავე კატეგორიაში, განყოფილებასა თუ სექციაში,

რომელშიც ეს ობიექტია კლასიფიცირებული. მაგალითად, ძრავიანი ტრანსპორტის მისაბმელი

მოთავსებულია 18.1.7 და A 18.1.9 სექციებში, როგორც ძრავიანი ტრანსპორტი, მაგრამ საბურავები

და ბორბლები კლასიფიცირებულია სპეციალურად მათთვის გამოყოფილ 18.1.21 სექციაში.

(გ) თუ გამოსახულებითი ელემენტის ცალსახად კლასიფიცირება რომელიმე კატეგორიასა,

განყოფილებასა თუ სექციაში ძნელია მისი ბუნდოვანი ფორმის გამო, მაშინ იგი კლასიფიცირებულ

უნდა იქნეს ყველა იმ კატეგორიის, განყოფილების ან სექციის მიხედვით, რომლებსაც შესაძლოა

იგი მიეკუთვნებოდეს, თუ რამე სხვა სპეციალური შენიშვნა არ არსებობს ასეთი შემთხვევისთვის.

მაგალითად, თუ ადამიანის გამოსახულება ისეთია, რომ ძნელია გარჩევა ქალის გამოსახულებაა თუ

მამაკაცის, მაშინ იგი კლასიფიცირებულია ორივეს – ქალისა და მამაკაცის შესაბამის

განყოფილებებში – 2.1 და 2.3.

(დ) საგნის ან ცოცხალი არსების გამოსახულება, რომელიც მსგავსია ზემოთ ჩამოთვლილი საგნისა

ან ცოცხალი არსებისა, კლასიფიცირებულია იმავე სექციაში, მაშინაც კი, თუ იგი გამოკვეთილად არ

მიეკუთვნება ამ ან სხვა რომელიმე სექციას.

(ე) ცხადია, რომ თუ ნიშანი შეიცავს რამდენიმე გამოსახულებით ელემენტს, რომელთაგან

თითოეული გამოირჩევა თავისი განმასხვავებელი თვისებებით და კლასიფიცირებულია

სხვადასხვა კატეგორიაში, განყოფილებასა, თუ სექციაში, მაშინ ამ ნიშნის კლასიფიკაციის

ფარგლებში აღწერა უნდა შეიცავდეს მასში შემავალი ყველა გამოსახულებითი ელემენტის

შესაბამის აღწერას. მაგალითად, ბოთლის ეტიკეტი, რომელზედაც გამოსახულია ციხე-სიმაგრე და

ამავე დროს წარწერა, კლასიფიცირებულია შესაბამისად მე-7 და 27-ე კატეგორიის მიხედვით და

ამიტომ ბოთლის ასეთი ეტიკეტის აღწერაში შევა ორივე კატეგორიის შესაბამისი კლასები; ასევე,

უნიფორმაში ჩაცმული მამაკაცი, რომელიც ცხენზე ზის და თან საყვირსაც უკრავს, აღიწერება

შემდეგი სექციების მიხედვით: 2.1.2, 2.1.20 და 2.1.9.

14


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

1. ciuri sxeulebi, bunebrivi movlenebi, geografiuli

rukebi

1.1 varskvlavebi, kometebi

1.3 mze

1.5 dedamiwa, dedamiwis sferoebi (globusebi), planetebi

1.7 mTvare

1.11 Tanavarskvlavedebi, varskvlavTa jgufebi, varskvlavieri ca,

varskvlavieri cis globusebi, varskvlavieri cis rukebi

1.13 armiluri sfero (Zveli astronomiuli xelsawyo) planetariumi

(mzis sistemebi), astronomiuli orbitebi, atomis

modelebi, molekulis modelebi

1.15 bunebrivi movlenebi

1.17 geografiuli rukebi, planisferoebi

1.1 varskvlavebi, kometebi

SeniSvna:

(a) maT Soris samxedro Cinis aRmniSvneli varskvlavebi.

(b) am ganyofilebaSi ar Sedis naperwklebi (1.15.7), daviTis varskvlavi

(24.11.15) da poligrafiaSi gamoyenebuli aRniSvna – “*” (asteriki)

(24.17.3.).

* 1.1.1 varskvlavebi

* 1.1.15 kometebi, kudiani varskvlavebi

1.1.17 kompasis kartuSi

SeniSvna: garda kompasebisa, mezRvauris kompasebisa, romlebic klasificirebulia

(17.5.1.) seqciaSi.

1.1 ganyofilebis damatebiTi seqciebi (dakavSirebuli 1.1.1, 1.1.15 ZiriTad seqciebTan)

A 1.1.2 erTi varskvlavi

A 1.1.3 ori varskvlavi

A 1.1.4 sami varskvlavi

A 1.1.5 samze meti varskvlavi

SeniSvna:

garda Tanavarskvlavedebisa da varskvlavTa jgufebisa, romlebic

klasificirebulia 1.11 ganyofilebaSi.

A 1.1.8 samqimiani varskvlavebi

A 1.1.9 oTxqimiani varskvlavebi

A 1.1.10 varskvlavebi oTxze meti qimiT

A 1.1.12 varskvlavebi araTanabari qimebiT

SeniSvna:

maT Soris naperwklebi, romlebic Sedgeba araTanabarqimebian

varskvlavebisagan.

A 1.1.13 varskvlavebi sxivebiTa da radialuri xazebiT

A 1.1.20 varskvlavi, romelic ganasaxierebs adamianis saxes an cxovelis Tavs

A 1.1.25 varskvlavebis sxva gamosaxulebebi, romlebic ar ganekuTvneba 1.11 ganyofilebas.

15


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

1.3 mze

SeniSvna:

garda mxolod diskoTi gamosaxuli mzisa, romelic klasificirebulia

26.1 kategoriis saTanado seqciaSi.

* 1.3.1 amomavali an Camavali mze

* 1.3.2 mzis sxvagvari gamosaxulebebi

1.3.19 ramdenime mze

SeniSvna: garda ramdenime mzisa, romlebic qmnian Tanavarskvlaveds,

amgvari jgufi klasificirebulia 1.11 ganyofilebaSi.

1.3 ganyofilebis damatebiTi seqciebi (dakavSirebuli 1.3.1 da 1.3.2 ZiriTad

seqciebTan)

A 1.3.6 mze landSaftebiT (peizaJiT)

A 1.3.7 mze adamianebis an adamianis sxeulis nawilebis gamosaxulebebTan erTad

A 1.3.8 mze cxovelebTan erTad

A 1.3.9 mze mcenareebTan erTad

A 1.3.10 mze RrublebiT, wvimiT, wylis wveTebiT an sxva bunebrivi movlenebis gamosaxulebebiT

A 1.3.11 mze sawarmoo sagnebis an samrewvelo produqciis gamosaxulebebTan

erTad

A 1.3.12 mze sxva gamosaxulebiT elementebTan erTad

A 1.3.13 mze warwerebiT

A 1.3.15 mze sworxazovani, xazebis koniT an zolebiT Seqmnili sxivebiT

A 1.3.16 mze sxivebiT, romlebic gamosaxulia alisebri formiT, talRovani

xazebiT, talRovani konebiT an talRovani zolebiT.

A 1.3.17 mze samkuTxa formis sxivebiT

A 1.3.18 mze araTanabari sxivebiT (gvirgvini)

A 1.3.20 mze, romelic ganasaxierebs adamianis saxes an cxovelis Tavs

1.5 dedamiwa, dedamiwis sferoebi, planetebi

* 1.5.1 dedamiwis sferoebi

1.5.15 dedamiwis sferoebis nawilebi

1.5.24 saturni

1.5.25 sxva planetebi

1. 5 ganyofilebis 1.5.1. ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 1.5.2 mxolod meridianebiTa da paralelebiT gamosaxuli dedamiwis

sferoebi

A 1.5.3 Sebrtyelebuli formis dedamiwis sferoebi

A 1.5.4 dedamiwis ori sfero, msoflios ruka ori naxevarsferos saxiT

A 1.5.5 dedamiwis moZravi globusebi

A 1.5.6 dedamiwis sferoebi vimpelebiT an warwerebiT

A 1.5.7 dedamiwis sferoebi adamianis an adamianis sxeulis nawilebis gamosaxulebebTan

erTad

A 1.5.8 dedamiwis sferoebi cxovelebTan erTad

A 1.5.9 dedamiwis sferoebi mcenareebTan erTad

A 1.5.10 dedamiwis sferoebi Rrublebis, wvimis, wylis wveTebis an sxva bunebrivi

movlenebis gamosaxulebebTan erTad

A 1.5.11 dedamiwis sferoebi sawarmoo sagnebis an samrewvelo produqciis gamosaxulebebTan

erTad

A 1.5.12 dedamiwis sferoebi sxva gamosaxulebiT elementebTan erTad

A 1.5.23 dedamiwis an dedamiwis sferoebis sxvagvari gamosaxulebebi

16


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

1.7 mTvare

SeniSvna:

maT Soris, mTvare varskvlavTan an varskvlavebTan erTad.

* 1.7.1 savse mTvare, ramdenime mTvare

* 1.7.6 namgala mTvare, naxevarmTvare

* 1.7.9 ramdenime namgala mTvare an naxevarmTvare

1.7.22 mTvaris globusi

1.7 ganyofilebis damatebiTi seqciebi

1.7.1 ZiriTadi seqciis damatebiTi seqciebi

A 1.7.3 savse mTvare, romelic ganasaxierebs adamianis saxes an cxovelis Tavs

1.7.6, 1.7.19 ZiriTad seqciebTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 1.7.7 namgala an naxevarmTvare adamianebTan an adamianis sxeulis nawilebTan

erTad.

A 1.7.8 namgala an naxevarmTvare cxovelebTan erTad

A 1.7.10 namgala an naxevarmTvare RrublebTan, wvimasTan, wylis wveTebTan an

sxva bunebriv movlenebTan erTad

A 1.7.11 namgala an naxevarmTvare sawarmoo saSualebebTan an samrewvelo produqtebTan

erTad

A 1.7.12 namgala an naxevarmTvare sxva gamosaxulebiT elementebTan erTad

A 1.7.20 namgala an naxevarmTvare, romelic ganasaxierebs adamianis saxes an

cxovelis Tavs

1.11 Tanavarskvlavedebi, varskvlavTa jgufebi, varskvlaviani ca,

astronomiuli globusebi, astronomiuli rukebi

* 1.11.1 Tanavarskvlavedebi, galaqtikebi

1.11.12 varskvlaviani ca

1.11.15 astronomiuli globusebi, astronomiuli rukebi

1.11.1 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 1.11.2 orioni

A 1.11.3 samxreTis jvari

A 1.11.4 didi daTvis Tanavarskvlavedi, patara daTvis Tanavarskvlavedi

A 1.11.8 wriulad, ovalurad an sxva geometriuli figuris formiT dalagebuli

varskvlavebi

A 1.11.9 rZis biliki

A 1.11.10 sxva Tanavarskvlavedebi an varskvlavTa jgufebi (A1.11.8 seqciaSi klasificirebulis

garda)

SeniSvna:

(a) maT Soris, varskvlavTa jgufebi mzesTan, mTvaresTan an

varskvlavebTan erTad.

(b) am seqciaSi ar Sedis namgala an naxevarmTvare varskvlavebTan

erTad (1.7.6 da 1.7.19).

1.13 armiluri sferoebi (Zveli astronomiuli xelsawyo), planetariumebi

(mzis sistemis modeli), astronomiuli orbitebi,

atomis modelebi, molekulis modelebi

* 1.13.1 armiluri sferoebi, planetariumebi, astronomiuli orbitebi, atomis

modelebi, molekulis modelebi

17


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

1.13 ganyofilebis damatebiTi seqciebi (dakavSirebuli 1.13.1 ZiriTad seqciasTan)

A 1.13.2 armiluri sferoebi, planetariumebi

A 1.13.5 astronomiuli orbitebi

A 1.13.10 atomuri orbitebi

A 1.13.15 atomis modelebi, molekulis modelebi, adamianuri, cxoveluri an

mcenareuli ujredebi

1.15 bunebrivi movlenebi

1.15.1 cisartyelebi

1.15.3 elva

1.15.5 ali

1.15.7 naperwklebi, afeTqebebi, feTqebadi feierverkebi

SeniSvna:

aq ar Sedis araTanabari qimebiani varskvlavebiT gansaxierebuli

naperwklebi 1.1.1.

1.15.9 sinaTlis wyaroebi, sxivebi, sinaTlis sxivebi

1.15.11 Rrubeli, nisli, orTqli, kvamli

1.15.13 wvima, setyva

1.15.14 wylis gubeebi

1.15.15 wveTebi

1.15.17 Tovli, Tovlis fifqebi, an Tovlis kristalebi

1.15.19 yinulis loloebi, stalaqtidebi, stalagmitebi, mineraluri

kristalebi

1.15.21 buStebi, qafi

SeniSvna: maT Soris, metyvelebis mimTiTebeli buStebi (wreebi, romlebSic

Casmulia multfilmebSi personaJis mier warmoTqmuli

sityvebi).

1.15.23 morevebi, brunviTi moZraobebi, qarborbala

SeniSvna: garda astronomiuli orbitebis, atomuri orbitebis, koncentruli

wrewirebis da spiralebisa, romlebic Sesabamisad

klasificirebulia 1.13.1, 1.13.1, 26.1.4 an 26.1.5 da 26.1.5

seqciebSi.

1.15.24 talRebi

SeniSvna:

garda talRovani xazebiT gansaxierebuli talRebisa, romlebic

klasificirebulia 26.11.1-26.11.3- seqciebSi.

1.15.25 sxva bunebrivi movlenebi, romlebic ar arian klasificirebulni romelime

ganyofilebaSi an kategoriaSi

SeniSvna: maT Soris, CrdiloeTis naTeba.

1.17 geografiuli rukebi, planisferebi (astronumiuli xelsawyo

varskvlavebisa da Tanavarskvlavedebis Sesaswavlad)

SeniSvna:

garda msoflio rukisa ori naxevarsferos saxiT, romelic

klasificirebulia 1.5.1.1 seqciaSi.

* 1.17.1 planisferebi (astronumiuli xelsawyo varskvlavebisa da

Tanavarskvlavedebis Sesaswavlad)

* 1.17.2 kontinentebi

* 1.17.7 qveynebis jgufebi

* 1.17.11 calkeuli qveynebi

* 1.17.12 kunZulebi, arqipelagebi

* 1.17.13 qveynis nawilebi

* 1.17.14 qalaqis dagegmarebis rukebi

* 1.17.15 polaruli rukebi

* 1.17.25 sxva geografiuli rukebi

18


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

1. 7 ganyofilebis damatebiTi seqciebi

1.17.2 ZiriTadi seqciis damatebiTi seqciebi

A 1.17.3 evropa, azia, evrazia

A 1.17.4 amerika

SeniSvna:

rogorc mTliani amerikis kontinenti (CrdiloeTi, samxre-

Ti da centraluri amerika), ise am kontinentis nebismieri

erTi an ori nawili.

A 1.17.5 afrika

A 1.17.6 avstralia, wynari okeanis kunZulebi

1.17.1 - 1.17.25 ZiriTadi seqciebis damxmare seqciebi

A 1.17.16 fizikuri rukebi

A 1.17.17 politikuri rukebi

A 1.17.18 ekonomikuri rukebi

A 1.17.19 turistuli rukebi

19


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

2. adamianebi

SeniSvna:

2.1 mamakacebi

2.3 qalebi

2.5 bavSvebi

(a) warwerebi, romlebic ganasaxiereben adamians, klasificirebulia

23.3.1 seqciaSi.

(b) adamianis Tavebi klasificirebulia 2.1, 2.3, 2.5 an 2.7 ganyofilebebis

saTanado seqciebSi da ara 2.9.25 seqciaSi.

2.7 Sereuli jgufebi, scenebi

2.9 adamianis sxeulis nawilebi, ConCxebi, Tavis qalebi

2.1 mamakacebi

2.1.1 Tavebi, biustebi

* 2.1.2 SeiaraRebuli mamakacebi an mamakacebi samxedro formaSi an specialur

formebSi (uniformaSi)

* 2.1.3 religiuri figurebi, mantiaSi an togaSi gamowyobili mamakacebi

* 2.1.4 mamakacebi xalxur an istoriul tansacmelSi, mwyemsebi

* 2.1.5 mamakacebi sasadilo pijakebSi an kostiumebSi

* 2.1.7 arlekinoebi, masxarebi, pieroebi (masxarebi TeTr tansacmelSi da

saxeze TeTri niRbiT), karnavalis gmirebi an groteskuli an ucnauri

figurebi, jujebi, jadoqrebi

* 2.1.8 akrobatebi, mZleosnebi, mocekvaveebi, iluzionistebi, SiSveli

mamakacebi, mamakacebi sportuli varjiSis dros (garda 2.1.2, 2.1.12,

2.1.14, 2.1.20 da 2.1.21 seqciebSi klasificirebuli mamakacebisa)

* 2.1.9 musikosebi, mamakacebi musikaluri instrumentebiT, orkestris

diriJorebi

* 2.1.11 yasbebi, Sef-mzareulebi, oficiantebi, konditerebi

* 2.1.12 mezRvaurebi, matrosebi, meTevzeebi

* 2.1.13 glexebi, mindorSi momuSaveni

* 2.1.14 wyalSi mxtomelebi, myinTavebi, akvalangistebi

* 2.1.15 sxva profesiis mamakacebi

SeniSvna: maT Soris, kosmonavtebi

* 2.1.20 mamakacebi, Semomjdarni cxenis, joris an viris TanxlebiT an maTze

mjdari

* 2.1.21 mamakacebi cxovelis TanxlebiT an masze mjdari (garda 2.1.20 seqciaSi

Semavali mamakacebisa)

* 2.1.22 alegoriuli an miTologiuri mamrobiTi personaJebi

* 2.1.25 danarCeni mamakacebi

2.1. ganyofilebis damatebiTi seqciebi (2.1.2-2.1.25 ZiriTad seqciebTan dakavSirebuli)

A 2.1.16 mamakacis Crdilebi an siluetebi

A 2.1.17 mjdomare, daCoqili an mwoliare mamakacebi

A 2.1.18 mamakacebi Wamis an smis procesSi

A 2.1.19 mamakacebi mowevis procesSi

A 2.1.23 stilizebuli mamakacebi

A 2.1.24 ramdenime mamakaci

20


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

2.3 qalebi

* 2.3.1 Tavebi, biustebi

* 2.3.3 gadiebi, meddebi

* 2.3.4 qalebi xalxur an istoriul tansacmelSi

* 2.3.5 SiSveli qalebi an qalebi sacvlebSi, sabanao kostiumebSi an sxva msubuqi

CacmulobiT

* 2.3.7 qalebi saRamos kabebSi

* 2.3.8 qalebi sportuli varjiSis dros, mocekvave qalebi, samxedro paradis

medole qalebi

* 2.3.9 qalebi, kimonoSi, sarSi, jelabaSi

* 2.3.10 qalebi samoqalaqo tansacmelSi

* 2.3.11 diasaxlisi qalebi, oficianti qalebi

* 2.3.12 soflis meurneobaSi momuSave qalebi

* 2.3.13 qalebi kervis, qsovis an Zafis darTvis procesSi

* 2.3.14 qalebi sabeWd manqanasTan an sxva saofise samuSaos Sesrulebis procesSi.

* 2.3.15 danarCeni profesiis qalebi

SeniSvna: maT Soris kosmonavti qalebi

* 2.3.20 qalebi, Semomjdarni cxenze, virze an jorze an maTi TanxlebiT

* 2.3.21 qalebi cxovelze Semomjdarni an maTi TanxlebiT (garda 2.3.20 seqciaSi

Semavali qalebisa)

* 2.3.22 alegoriuli an miTologiuri qalebi, jadoqrebi, groteskuli qalebi

* 2.3.25 sxva qalebi

2.3. ganyofilebis damatebiTi seqciebi

2.3.1 ZiriTadi seqciis damatebiTi seqcia

A 2.3.2 Tavis siluetebi saxis nakvTebis gareSe

2.3.5 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 2.3.6 qalebi TavianTi tualetis aqsesuarebTan (sarkesTan da a.S.), qalebi makiaJis

procesSi

2.3.3 - 2.3.25 ZiriTad seqciebTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 2.3.16 qalebi profilSi, qalebis siluetebi

A 2.3.17 mjdomare, daCoqili an wamowolili qalebi

A 2.3.18 qalebi Wamis an smis procesSi

A 2.3.19 qalebi mowevis procesSi

A 2.3.23 stilizebuli qalebi

A 2.3.24 ramdenime qali

2.5 bavSvebi

SeniSvna:

garda axalgazrdebisa, romlebic klasificirebulia 2.1, 2.3 an

2.7 ganyofilebaSi.

2.5.1 Tavebi, biustebi

* 2.5.2 biWebi

* 2.5.3 gogonebi

* 2.5.4 bavSvebi folklorul, istoriul an mwyemsis tansacmelSi

* 2.5.5 bavSvebi samuSao kostiumebSi an uniformebSi

* 2.5.6 Cvili bavSvebi

* 2.5.8 bavSvebi sportuli varjiSis an TamaSis dros

* 2.5.20 bavSvebi musikaluri instrumentebiT

* 2.5.21 bavSvebi cxovelebTan

* 2.5.25 sxva bavSvebi

21


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

2.5 ganyofilebis damatebiTi seqciebi (dakavSirebuli ZiriTad seqciebTan 2.5.2 - 2.5.25)

A 2.5.17 bavSvebi mjdar, daCoqil an cocvis mdgomareobaSi

A 2.5.18 bavSvebi Wamis an smis procesSi

A 2.5.19 mtirali bavSvebi

A 2.5.22 gansxvavebuli sqesis bavSvebis wyvilebi

A 2.5.23 stilizebuli bavSvebi

A 2.5.24 ramdenime bavSvi

2.7 Sereuli jgufebi, scenebi

SeniSvna: (a) Sereuli jgufis qveS igulisxmeba adamianTa jgufi, romel-

Sic Sedis mamakacebi, qalebi da/an bavSvebi; jgufi, romelic

Sedgeba mxolod mamakacebis, mxolod qalebis an mxolod

bavSvebisagan, klasificirebulia Sesabamisad 2.1, 2.3 an 2.5

ganyofilebebis saTanado seqciebSi.

(b) amasTan, nebismieri jgufi, rogori Semadgenlobisac ar

unda iyos igi, Tu tovebs scenis STabeWdilebas, klasificirebuli

unda iqnes 2.7 ganyofilebis saTanado seqciaSi.

2.7.1 kacisa da qalis (wyvilis) Tavebi an biustebi, mozardisa da bavSvis Tavebi

an biustebi

* 2.7.2 mamakaci da qali (wyvili)

* 2.7.4 mamakaci da qali (wyvili xalxur an istoriul tansacmelSi)

2.7.9 qali (qalebi) da Cvili bavSvi (Cvili bavSvebi)

2.7.10 qali (qalebi) da bavSvi (bavSvebi)

2.7.11 mamakaci (mamakacebi) da bavSvi (bavSvebi)

2.7.12 mamakaci da qali bavSviT (bavSvebiT) (ojaxi)

2.7.13 sportuli scenebi

2.7.14 tyeSi an mindorSi momuSave adamianTa jgufebi

SeniSvna:

maT Soris, Ria cis qveS momuSave sasoflo, sabaRe an satyeo

saqmianobiT dakavebuli adamianebis yvelanairi jgufi.

2.7.15 sxva jgufebi muSaobis procesSi

2.7.16 Teatraluri, varietes, sakoncerto an sacekvao scenebi

2.7.17 mogzaurobis scenebi, gamofenebi, sagamofeno moednebi quCis scenebi,

jgufebi satransporto saSualebasTan (saSualebebTan)

2.7.18 jgufi Wamis an smis procesSi

2.7.19 scenebi daxurul sivrceSi, magidis irgvliv Sekrebili jgufebi

SeniSvna: magidis irgvliv Sekrebili jgufi ZiriTadad miekuTvneba

scenebs daxurul sivrceSi, Tumca isini klasificirdebian

am seqciaSi maSinac, Tu jgufi Ria cis qveS.

2.7.20 sabrZolo scenebi, samxedro nawilebi

2.7.21 jgufebi cxovelebTan erTad (garda 2.7.13, 2.7.14 da 2.7.20 seqciebSi

Semavali jgufebisa)

2.7.23 stilizebuli jgufebi

2.7.25 sxva jgufebi an scenebi

2.7 ganyofilebis damatebiTi seqciebi (dakavSirebuli 2.7.2, 2.7.4 ZiriTad seqciebTan)

A 2.7.5 mamakaci da qali (wyvili) SiSveli an sacvlebSi an sxva msubuq CacmulobaSi

22


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

2.9 adamianis sxeulis nawilebi, ConCxebi, Tavis qalebi

2.9.1 gulebi

SeniSvna: maT Soris gulis formis niSnebi an banqoze gamosaxuli gulebi.

2.9.4 Tvalebi

SeniSvna: maT Soris, Tvalebi warbebiT an uwarbebod da cremliani

Tvalebi.

2.9.6 yurebi

2.9.7 cxvirebi

2.9.8 tuCebi, bageebi, enebi

2.9.10 kbilebi, kbilis proTezebi

2.9.12 Tmebi, Tmis kululebi, parikebi, wverebi, ulvaSebi

* 2.9.14 xelebi, momuWuli xelebi, TiTebi, xelis an TiTebis anabeWdebi, mklavebi

2.9.19 terfebi, fexis TiTebi, terfis an fexis TiTebis anabeWdebi

2.9.21 sxeulebi an manekenebi Tavis an fexis gareSe

2.9.22 ConCxebi, ConCxis nawilebi, Zvlebi (garda 2.9.23 seqciaSi Semavalisa)

2.9.23 Tavis qalebi

2.9.24 filtvebi (respiratoruli sistema)

2.9.25 adamianis sxeulis sxva nawilebi

SeniSvna: garda Tavebisa, romlebic klasificirebulia 2.1, 2.3, 2.5 an 2.7

ganyofilebebis saTanado seqciebSi.

2.9 ganyofilebis damatebiTi seqciebi (dakavSirebuli 2.9.14 ZiriTad seqciasTan)

A 2.9.15 gaSlili xelebi (xelisguli an xelis zurgi)

A 2.9.16 SeerTebuli xelebi (xelis CamorTmevisas)

A 2.9.17 xelis an TiTebis anabeWdebi

23


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

3. cxovelebi

SeniSvna: (a) oTxfexebisa da oTxxelianebis Tavebi klasificirebulia

3.1-3.5 ganyofilebebis saTanado seqciebSi da ara 3.6.25

seqciaSi.

(b) xelnaweri an tipografiuli SriftiT Sesrulebuli warwerebi,

romlebic gamosaxaven cxovels, klasificirebulia

27.3.3 seqciaSi.

3.1. oTxkidurianebi (ZuZumwovrebi seria I)

3.2 oTxkidurianebi (ZuZumwovrebi) seria II

3.3 oTxkidurianebi (ZuZumwovrebi) seria III

3.4 oTxkidurianebi (ZuZumwovrebi) seria IV

3.5 oTxkidurianebi (seria V) (ZuZumwovrebi)

3.6 oTxkidurianTa sxeulis nawilebi, ConCxebi, Tavis qalebi

3.7 Citebi, Ramurebi

3.9 wylis cxovelebi, morielebi

3.11 qvewarmavlebi, amfibiebi, lokokinebi, selapebi, zRvis

lomebi

3.13 mwerebi, obobebi, mikroorganizmebi

3.15 sxva cxovelebi; gadaSenebuli giganturi cxovelebi

3.17 am kategoriis sxvadasxva ganyofilebaSi klasificirebuli

cxovelTa jgufi

3.1 oTxkidurianebi (seria I)

* 3.1.1 lomebi

* 3.1.4 vefxvebi an sxva didi cxovelebi katisebrTa ojaxidan

* 3.1.6 katebi an sxva patara cxovelebi katisebrTa ojaxidan

* 3.1.8 ZaRlebi, mglebi, meliebi

* 3.1.14 daTvebi

* 3.1.15 pandebi

3.1.16 I seriaSi Semavali cxovelebis Tavebi

3.1. ganyofilebis damatebiTi seqciebi

3.1.1 ZiriTadi seqciis damatebiTi seqcia

A 3.1.2 heraldikuri lomebi

3.1.8 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 3.1.9 boqserebi, buldogebi

A 3.1.10 senbernarebi

24


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

A 3.1.11 pudelebi

3.1.1 - 3.1.15 ZiriTadi seqciebis damatebiTi seqciebi

A 3.1.17 I seriaSi Semavali cxovelebi vertikalur mdgomareiobaSi

A 3.1.18 I seriis cxovelebi dawolili

A 3.1.19 I seriis cxovelebi mjdomare

A 3.1.20 I seriis cxovelebi ukana fexebze Semdgari

A 3.1.21 I seriis cxovelebi mxtomare

A 3.1.22 I seriis cxovelebi, romlebic wina TaTebiT eyrdnobian gerbs an sxva

sagans

A 3.1.23 I seriis cxovelebi erTmaneTis pirispir

A 3.1.24 I seriis cxovelebi stilizebuli

A 1.3.25 I seriis cxovelebi kostiumirebuli

3.2 oTxkidurianebi (seria II)

* 3.2.1 spiloebi, mamontebi

* 3.2.7 behemotebi, martorqebi

* 3.2.9 Jirafebi

* 3.2.11 (okapis) okapebi

* 3.2.13 aqlemebi, erTkuziani aqlemebi, lamebi, alkapebi

3.2.15 II seriaSi Semavali cxovelebis Tavebi

3.2. ganyofilebis damatebiTi seqciebi

3.2.1 ZiriTadi seqciis damatebiTi seqciebi

A 3.2.3 spiloebi an mamontebi winxedSi

A 3.2.4 ori spilo erTmaneTis pirispir

3.2.1 - 3.2.13 ZiriTadi seqciebis damatebiTi seqciebi

A 3.2.24 II seriis cxovelebi stilizebuli

A 3.2.25 II seriis cxovelebis kostiumirebuli

3.3 oTxkidurianebi (seria III)

3.3.1 cxenebi, jorebi

* 3.3.2 virebi

* 3.3.3 zebrebi

3.3.15 III seriis cxovelebis Tavebi

3.3. ganyofilebis damatebiTi seqciebi (dakavSirebuli 3.3.1 - 3.3.3 ZiriTad seqciebTan)

A 3.3.17 III seriis cxovelebi ukana TaTebze Semdgari, mxtomare

A 3.3.24 III seriis cxovelebi stilizebuli

A 3.3.25 III seriis cxovelebi kostumirebuli

25


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

3.4 oTxkidurianebi (seria IV)

* 3.4.1 xarisebrni

* 3.4.7

irmebi, xarirmebi, cxenirmebi, CrdiloeTis irmebi, Svlebi, antilopebi

* 3.4.11 Txebi, cxvrebi, muflonebi, arCvebi

3.4.12 IV seriis cxovelebis Tavebi rqebis gareSe (3.4.20 seqciaSi Semavlis

garda)

* 3.4.13 IV seriis cxovelebis Tavebi rqebiT

* 3.4.18 Rorebi, gareuli taxebi, Wreli taxebi

3.4.20 Roris an taxis Tavebi

3.4 ganyofilebis damatebiTi seqciebi

3.4.1 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 3.4.2 Zroxebi, xboebi

A 3.4.4 bizonebi, kameCebi

A 3.4.5 sxva rqosnebi

3.4.13 ZiriTad seqciis damatebiTi seqciebi

A 3.4.14 xarirmebis Tavebi

A 3.4.15 xarirmebis Tavebi rqebs Soris jvriT (SesaZloa, aq iyos - gadajvaredinebuli

rqebiT)

A 3.4.16 losis Tavebi

3.4.1 - 3.4.11, 3.4.18 ZiriTadi seqciebis damatebiTi seqciebi

A 3.4.19 IV seriis cxovelebi

A 3.4.22 IV seriis cxovelebi mxtomare, morbenalni

A 3.4.23 IV seriis cxovelebi Setevisas

A 3.4.24 IV seriis cxovelebi stilizebuli

A 3.4.25 IV seriis cxovelebi kostiumirebuli

3.5 oTxkidurianebi (seria V)

* 3.5.1 kurdRlebi, bocvrebi

* 3.5.3 ciyvebi

* 3.5.5 wavebi, zazunebi, maCvebi, kvernebi, waulebi, enotebi, skunsebi

* 3.5.7 virTxebi, Tagvebi, Txunelebi

* 3.5.9 zRarbebi,

* 3.5.11 xvlikebi, WianWvelaWamiebi

* 3.5.15 kenguruebi, koalebi (CanTosani daTvebi)

* 3.5.17 I - V seriis sxva cxovelebi

* 3.5.19 maimunebi, adamianis msgavsi maimunebi (primatebi), orangutanebi da sxva

oTxxelianebi

3.5.20 V seriis cxovelebis Tavebi

3.5. ganyofilebis damatebiTi seqciebi (dakavSirebuli 3.5.1 - 3.5.19 ZiriTad

seqciebTan

A 3.5.24 V seriis cxovelebi stilizebuli

A 3.5.25 V seriis cxovelebi kostiumirebuli

26


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

3.6 oTxkidurianebis sxeulis nawilebi, ConCxebi da qalebi

* 3.6.1 oTxkidurianebis sxeulis nawilebi, ConCxebi, qalebi

3.6 ganyofilebis damatebiTi seqciebi (dakavSirebuli 3.6.1 ZiriTad seqciasTan)

A 3.6.3 TaTebi, fexebi, TaTis nakvalevi, fexis nakvalevi

A 3.6.5 oTxkidurianebis ConCxebi, Tavis qalebi

A 3.6.11 tyavebi, bewvebi, kanebi

A 3.6.25 oTxkidurianebis sxeulebis sxva nawilebi

SeniSvna: garda Tavebisa, romlebic ganTavsebulia 31 - 3.5 ganyofilebebis

saTanado seqciebSi

3.7 Citebi, Ramurebi

* 3.7.1 arwivebi, Sevardnebi, svavebi, kondorebi

* 3.7.3 mamlebi, qaTmebi, wiwilebi

* 3.7.4 indaurebi, xoxbebi, farSevangebi, ofofebi

* 3.7.5 buebi

* 3.7.6 ixvebi, batebi, gedebi

* 3.7.7 yaryatebi, yanCebi, weroebi, flamingoebi an sxva werosnairebi

* 3.7.8 pingvinebi

* 3.7.9 albatrosebi, Cvamebi, Toliebi, varxvebi

* 3.9.10 bulbulebi

* 3.7.11 mtredebi, gvritebi

* 3.7.12 Wkebi, yvavebi, Wilyvavebi, kaWkaWebi

* 3.7.13 beRurebi an sxva beRurisnairi Citebi

* 3.7.14 siraqlemebi

* 3.7.15 TuTiyuSebi, kakaduebi, tukani (frinveli)

* 3.7.16 frinvelebi frenis dros an gaSlili frTebiT

3.7.17 stilizebuli an Cveulebrivi frTebi

SeniSvna: (a) maT Soris frTebi, romlebic qmnian simbolos an

(b)

emblemebs.

aq ar Sedis frTebiani borblebi an borblebis segmentebi

(15.7.17), frTebiani kverTxi (24.11.3) da merkuris

Cafxuti (frTebiT) (24.11.14).

* 3.7.18 kivi

3.7.19 frinvelis nawilebi, bumbuli, fexis nakvalevi, frinvelis ConCxebi

3.7.20 budeebi, frinvelis galiebi

SeniSvna: maT Soris, budeebi kvercxebiT. calke kvercxebi klasificirebulia

8.7.11 seqciaSi.

* 3.7.21 sxva frinvelebi

3.7.23 Ramurebi

3.7 ganyofilebis damatebiTi seqciebi

3.7.1 ZiriTadi seqciis damatebiTi seqciebi

A 3.7.2 heraldikuri arwivebi

3.7.1 - 3.7.16, 3.7.21 ZiriTadi seqciebis damatebiTi seqciebi

A 3.7.24 stilizebuli frinvelebi

A 3.7.25 kostiumirebuli frinvelebi

27


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

3.9 wylis cxovelebi, morielebi

SeniSvna: garda 3.7, 3.11 an 3.13 ganyofilebaSi klasificirebuli wylis

cxovelebisa.

* 3.9.1 Tevzebi, Tevzis formis cxovelebi

3.9.13 Tevzis nawilebi, Tevzis fxebi

SeniSvna: maT Soris, zvigenis xaxa da kbilebi.

* 3.9.14 lomveSapebi (zRvis cxenebi)

* 3.9.15 melanTevzebi, rvafexebi

* 3.9.16 kibosnairebi (kiborCxalebi, mdinaris kiboebi, omarebi), morielebi

* 3.9.17 zRvis varskvlava

* 3.9.18 zRvis niJarianebi (xamanwkebi, orkaredniJarianebi, moluskebi, sxva

zRvisniJarianebi)

SeniSvna: garda lokokinebisa (3.11.7).

* 3.9.19 marjani, marjnis rifebi

* 3.9.20 meduzebi

* 3.9.21 3.9 ganyofilebaSi Semavali sxvadasxva tipis wylis cxovelTa jgufebi

(3.9.1 seqciaSi Semavalis garda)

* 3.9.22 akvariumebi, terariumebi an vivariumebi 3.9 ganyofilebaSi klasificirebuli

cxovelebiT.

* 3.9.23 sxva wylis cxovelebi

3.9 ganyofilebis damatebiTi seqciebi

3.9.1 ZiriTad seqciis damatebiTi seqciebi

A 3.9.2 zvigenebi

A 3.9.3 zRvis ZuZumwovrebi (kaSalotebi, veSapebi, CrdiloeTis delfinebi,

mkvleli veSapebi)

A 3.9.4 delfinebi

A 3.9.5 SamSeri, narvali, xerxTevza

A 3.9.6 dekoratiuli Tevzebi

SeniSvna: maT Soris oqros Tevzi

A 3.9.7 brtyeli Tevzebi (zRvis msxvili Tevzi, skarosebi, kambala, svia)

A 3.9.8 gvelis formis Tevzi (gvelTevzebi an sxvebi)

A 3.9.10 sxva Tevzebi

A 3.9.11 Tevzebi TavianT stiqiaSi an amgvarad warmodgenili

A 3.9.12 Tevzebis, an Tevzisnairi an sxvadasxva tipis cxovelebis jgufi

3.9.1, 3.9.14 - 3.9.23 ZiriTadi seqciebis damatebiTi seqciebi

A 3.9.24 3.9 ganyofilebaSi klasificirebuli stilizebuli cxovelebi

A 3.9.25 3.9 ganyofilebaSi klasificirebuli kostiumirebuli cxovelebi

3.11 reptiliebi, amfibiebi, lokokinebi, selapebi, zRvis

lomebi

* 3.11.1 gvelebi

* 3.11.6 Wiebi

* 3.11.7 lokokinebi, loqorebi

* 3.11.9 aligatorebi, kaimanebi (aligatoris msgavsi samxreT amerikuli

cxoveli), niangebi

* 3.11.10 qameleonebi, xvlikebi, salamandrebi

* 3.11.11 ku

* 3.11.12 gombeSoebi, bayayebi, Tavkombalebi

* 3.11.17 selapebi, zRvis lomebi

* 3.11.21 3.11 ganyofilebaSi klasificirebuli sxvadasxva tipis cxovelTa

jgufebi

28


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

* 3.11.22

terariumebi an vivariumebi 3.11 ganyofilebaSi klasificirebuli

cxovelebisTvis

* 3.11.23 sxva cxovelebi, romlebic miekuTvnebian 3.11 ganyofilebas

3.11 ganyofilebis damatebiTi seqciebi

3.11.1 ZiriTadi seqciis damatebiTi seqciebi

A 3.11.2 gveli da Tasi (medicinis simbolo)

A 3.11.3 gveli (gvelebi) da kverTxi (joxi))

3.11.1 - 3.11.23 ZiriTadi seqciebis damatebiTi seqciebi

A 3.11.24 3.11 ganyofilebaSi klasificirebuli cxovelebi, stilizebuli

A 3.11.25 3.11 ganyofilebaSi klasificirebuli cxovelebi, kostiumirebuli

3.13 mwerebi, obobebi, mikroorganizmebi

3.13.1 peplebi

* 3.13.2 mwerebi (garda 3.13.1 seqciaSi klasificirebulisa), obobebi

* 3.13.5 skebi, fiWebi

3.13.20 mikroorganizmebi

* 3.13.21 sxvadasxva tipis mwerebis, obobebis an mikroorganizmebis jgufebi

3.13. ganyofilebis damatebiTi seqciebi

3.13.2, 3.13.5 ZiriTadi seqciebis damatebiTi seqciebi

A 3.13.4 futkrebi, bzikebi

3.13.2 ZiriTadi seqciis damatebiTi seqciebi

A 3.13.6 WriWinebi

A 3.13.7 buzebi, koRoebi

A 3.13.8 obobebi, obobis qselebi

A 3.13.9 Wiamaiebi

A 3.13.10 xoWoebi

A 3.13.11 taraknebi

A 3.13.12 WiWinobela, WriWinebi, kaliebi, kutkaliebi

A 3.13.16 WianWvelebi

A 3.13.17 tilebi da mcenaris tilebi

A 3.13.18 muxluxa Wiebi, abreSumis Wiebi

A 3.13.19 abreSumis Wiis parkebi, Wuprebi

A 3.13.23 sxva mwerebi

3.13.2, 3.13.5, 3.13.21 ZiriTadi seqciebis damatebiTi seqciebi

A 3.13.24 stilizebuli mwerebi an obobebi

A 3.13.25 kostiumirebuli mwerebi an obobebi

29


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

3.15 sxva cxovelebi; gadaSenebuli giganturi cxovelebi

SeniSvna: 4.3. da 4.7 ganyofilebebSi klasificirebuli

cxovelebis garda.

zRapruli

3.17 me-3 kategoriis sxvadasxva ganyofilebaSi klasificirebuli

cxovelTa jgufebi

30


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

4. zebunebrivi, zRapruli, fantastikuri an amoucnobi

arsebebi

SeniSvna: garda adamianebisa da fantastikuri cxovelebis gamosaxulebebisa,

romlebic Seqmnilia anbanuri asoebiT an cifrebiT da

klasificirebulia 27.3 ganyofilebis saTanado seqciebSi.

4.1. frTiani an rqiani arsebebi

4.2 naxevrad cxoveluri da naxevrad adamianuri arsebebi

4.3 zRapruli cxovelebi

4.5 mcenareebi, sagnebi an geometriuli figurebi, romlebic ganasaxiereben

adamianis an cxovelis gamosaxulebas; niRbebi an

fantastiuri an amoucnobi Tavebi

4.7 me-4 kategoriis sxvadasxva ganyofilebaSi klasificirebuli

gamosaxulebiTi elementebis jgufebi

4.1 frTiani an rqiani arsebebi

4.1.1 frTiani adamianis Tavebi

4.1.2 frTiani bavSvebi (qerubimebi, amurebi (kupidonebi)}

4.1.3 sxva frTiani arsebebi (garda 4.1.4 seqciaSi klasificirebulisa)

4.1.4 eSmakebi an sxva rqiani arsebebi frTebiT an maT gareSe

4.1.5 eSmakebis an rqiani arsebebis Tavebi

4.1.25 4.1 ganyofilebis sxvadasxva seqciaSi klasificirebuli frTiani an rqiani

arsebebis jgufebi

4.2 naxevrad adamianuri da naxevrad cxoveluri arsebebi

* 4.2.1 kentavrebi

4.2.5 sfinqsebi

4.2.8 tritonebi

4.2.11 sirinozebi, alebi

4.2.20 sxva naxevradcxoveluri da naxevradadamianuri arsebebi

4.2.25 4.2 ganyofilebis sxvadasxva seqciaSi klasificirebuli arsebebis jgufebi

4.2. ganyofilebis 4.2.1 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqcia

A 4.2.2 kentavrebi mSvildiT, isriT (isrebiT) an SubiT

4.3 zRapruli cxovelebi

4.3.1 frTiani lomebi, grifonebi (cerberi)

4.3.3 drakonebi

4.3.5 frTiani cxenebi (pegasebi)

4.3.7 sxva frTiani oTxfexebi

4.3.9 martorqebi

4.3.10 mravalTaviani gveleSapebi

4.3.11 Tovlis kacebi

31


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

4.3.19 zRapruli cxovelebis Tavebi

4.3.20 feniqsebi, sxva zRapruli cxovelebi

4.3.25 4.3. ganyofilebis sxvadasxva seqciaSi klasificirebuli zRapruli

cxovelebis jgufebi

4.5 mcenareebi, sagnebi an geometriuli figurebi, romlebic ganasaxiereben

adamians an cxovels; niRbebi an fantastikuri an

amoucnobi Tavebi

4.5.1 mcenareebi, mcenareTa kombinaciebi, romlebic ganasaxiereben adamians

4.5.2 sagnebi an saganTa kombinaciebi, romlebic ganasaxiereben adamians

4.5.3 geometriuli figurebi an sxeulebi, an maTi kombinaciebi, romlebic

ganasaxiereben adamians

4.5.4 adamianis iersaxis robotebi

4.5.5 sxva amoucnobi gamosaxulebebi, adamianis garegnobis mqone sxva fantastikuri

arsebebi

SeniSvna: (a) safrTxobelebi da moCvenebebi, maT Soris, Tovlis kacebi.

(b) garda jujebisa (2.1.7), alegoriuli an miTologiuri personaJebisa

(2.1.22 an 2.3.22), frTiani an rqiani arsebebisa,

romlebic klasificirebulia 4.1. ganyofilebaSi

4.5.11 mcenareebi an mcenareTa kombinaciebi, romlebic ganasaxiereben cxovels

4.5.12 sagnebi an saganTa kombinaciebi, romlebic ganasaxiereben cxovels

4.5.13 geometriuli figurebi an sxeulebi an maTi kombinaciebi, romlebic

ganasaxiereben cxovels

4.5.14 cxovelis iersaxis mqone robotebi

4.5.15 sxva obieqtebi, romlebic ganasaxiereben amoucnob cxovels, sxva fantastikuri

arsebebi, romlebsac aqvT cxovelis iersaxe

SeniSvna: 4.3. ganyofilebaSi klasificirebuli zRapruli cxovelebis

garda.

4.5.21 niRbebi an uCveulo an amoucnobi Tavebi

4.7 me-4 kategoriis sxvadasxva ganyofilebaSi klasificirebuli

gamosaxulebiTi elementebis jgufebi

32


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

5. mcenareebi

5.1 xeebi, buCqebi

5.3 foTlebi, wiwvebi, foTliani an wiwviani totebi

5.5 yvavilebi, xexilis yvavilebi

5.7 marcvleuli, Tesleuli, xili

5.9 bostneuli

5.11 sxva mcenareebi

5.13 mcenareebisagan Seqmnili dekoraciebi

5.1 xeebi, buCqebi

* 5.1.1 samkuTxa an konusuri formis xeebi an buCqebi an „sanTlis alis~ formis

xeebi an buCqebi (naZvebi, fiWvebi, kviparosebi da a.S.)

* 5.1.2 wagrZelebuli formis xeebi an buCqebi (alvis xeebi)

* 5.1.3 sxva formis xeebi an buCqebi

* 5.1.4 xeebi da buCqebi foTlebis gareSe

* 5.1.9 sxvadasxva formis xeebis an buCqebis jgufebi

5.1.19 vazis tani, vazis Zirebi

5.1.20 xis tani (varji), kunZebi totebis gareSe

5.1.21 didi totebi, totebi foTlebisa da wiwvebis gareSe

5.1. ganyofilebis damatebiTi seqciebi

5.1.1 - 5.1.4 ZiriTadi seqciis damatebiTi seqciebi

A 5.1.5 erTi xe an erTi buCqi

A 5.1.6 ori xe an ori buCqi

5.1.1 - 5.1.9 ZiriTadi seqciebis damatebiTi seqciebi

A 5.1.7 sami xe an sami buCqi

A 5.1.8 samze meti xe an samze meti buCqi, buCqnari, patara tye (amonayari)

SeniSvna: xeebis jgufi, romelic qmnis tyis STabeWdilebas, klasificirebulia

6.19.1 seqciaSi-Si.

A 5.1.16 stilizebuli xeebi an buCqebi

5.1.1, 5.1.3 5.1.9 ZiriTadi seqciebis damatebiTi seqciebi

A 5.1.10 wiwviani xeebi (naZvebi, fiWvebi)

5.1.1-5.1.3, 5.1.9 ZiriTadi seqciebis damatebiTi seqciebi

A 5.1.11 xeebi foTolcvenis dros

A 5.1.15 ayvavebuli xeebi an buCqebi

5.1.3, 5.1.9 ZiriTadi seqciebis damatebiTi seqciebi

33


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

A 5.1.12 palmis xeebi, bananis xeebi

5.1.3-5.1.9 ZiriTadi seqciebis damatebiTi seqcia

A 5.1.14 xviara buCqebi

5.3 foTlebi, wiwvebi, eklebi, foTliani an wiwviani totebi

* 5.3.1 Tambaqos foTlebi

* 5.3.2 muxis foTlebi

* 5.3.3 Wyoris(banZi) foTlebi

* 5.3.4 vazis foTlebi (garda 5.3.19 seqciaSi klasificirebulisa), Wadris foTlebi,

nekerCxlis foTlebi

* 5.3.5 wablis xis foTlebi

* 5.3.6 samyurebi

SeniSvna: maT Soris simboluri, an banqoze gamosaxuli samyura

foTlebi.

* 5.3.7 gvimrebi, palmebi

* 5.3.8 gliciniis an akaciis foTlebi

* 5.3.9 gingkos foTlebi (Cinuri mcenare)

* 5.3.11 sxva foTlebi

5.3.16 oTxze meti foToli, mimofantuli foTlebi, foTlebis grova

SeniSvna:

aq ar Sedis foTlebiT dafaruli zedapirebi an fonebi. isini

klasificirebulia 25.7.25 seqciaSi.

5.3.17 zeTisxilis rtoebi nayofiT am mis gareSe

5.3.18 fiTris rtoebi

5.3.19 vazis rtoebi

SeniSvna: aq ar Sedis vazis rtoebisgan Seqmnili dekoraciebi (5.13.6).

5.3.20 sxva rtoebi foTlebiT, nayofiT an maT gareSe

5.3.22 wiwvebi, wiwviani rtoebi

5.3. ganyofilebis damatebiTi seqciebi (5.3.1- 5.3.11ZiriTad seqciebTan dakavSirebuli)

A 5.3.13 stilizebuli foTlebi

A 5.3.14 erTi foToli

A 5.3.15 ori, sami an oTxi foToli

5.5 yvavilebi, xis yvavilebi

SeniSvna:

maT Soris, heraldikuri yvavilebic

* 5.5.1 vardebi

* 5.5.2 SroSanebi

* 5.5.3 titebi, magnoliebi

* 5.5.4 zizilebi, mzesumzirebi

* 5.5.5 mixakebi

* 5.5.6 samyurebi, ia-iebi, JuJunebi

* 5.5.7 iasamani an yvavilebi, romlebsac aqvT zemoTmimarTuli mtevani

* 5.5.8 glicinia an sxva yvavilebi, romlebsac aqvT CamoSvebuli mtevani

* 5.5.10 edelvaisebi

* 5.5.11 naRvela (mTis cisferyvaviliani patara mcenare)

* 5.5.12 narSavi (brtyeleklianebidan)

* 5.5.13 yayaCoebi

* 5.5.14 qrizanTemebi

* 5.5.15 jadvari (orqidea)

* 5.5.16 lotosi

34


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

* 5.5.18 qolgisebri yvavilebi

* 5.5.19 sxva yvavilebi, xis yvavilebi

SeniSvna: (a) maT Soris ayvavebuli xexili (alublis xeebi, atmis xeebi,

vaSlis xeebi) da buCqebi.

(b)

maT Soris proteasa da strelicia (cvalebadi bunebis yvavilebi,

mag. samoTxis Citis yvavili).

* 5.5.23 sxvadasxva tipis yvavilebis jgufi, Taigulebi, Znebi an yvavilebis kalaTebi,

yvavilebis mwkrivi, mimofantuli yvavilebi

5.5 ganyofilebis damatebiTi seqciebi

5.5.1- 5.5.23 ZiriTadi seqciebis damatebiTi seqciebi

A 5.5.20 stilizebuli yvavilebi

5.5.1-5.5.19 ZiriTadi seqciebis damatebiTi seqciebi

A 5.5.21 erTi yvavili

5.5.1- 5.5.6, 5.5.10 - 5.5.16, 5.5.19 ZiriTadi seqciebis damatebiTi seqciebi

A 5.5.22 ramdenime yvavili (garda 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 da 5.5.23 seqciebSi klasificirebulisa

SeniSvna: aq ar Sedis yvavilebisagan Seqmnili ganmeorebadi gamosaxulebiTi

elementebiT dafaruli zedapirebi da fonebi. isini

klasificirebulia (25.7.25) seqciaSi

5.7 marcvleuli, Tesleui, xili

5.7.1 marcvleuli, Tesleuli

SeniSvna: maT Soris yavis marcvlebi.

5.7.2 pureulis TavTavebi (puris, Wvavis, qeris da a.S.), simindis taro, sorgos

TavTavebi

* 5.7.6 CenCoiani an xeWbiani xili (nuSebi, miwis Txili, kakaos marcvlebi, kakali

da a.S.)

* 5.7.7 mundiriani xili (tkbili wabli, saWmeli wabli, rko da sxva)

* 5.7.8 marwyvi, xendro, Jolo, mayvali

* 5.7.9 mocxari, kivi da sxva kenkreuli

* 5.7.10 yurZeni (erTi marcvali an mtevani)

* 5.7.11 forToxali, mandarini, greipfruti

* 5.7.12 limoni

* 5.7.13 vaSli

* 5.7.14 kurkiani xili (gargari, atami, Savi qliavi, qliavi, finiki, mango, liCi,

subtropikuli muSmala (patara moyyviTalo xili, romelic ZiriTadad

izrdeba CineTSi an iaponiaSi)

* 5.7.15 msxali

* 5.7.16 alubali

* 5.7.17 ananasi

* 5.7.18 banani

* 5.7.19 zeTisxili

* 5.7.20 nesvi, sazamTro

* 5.7.21 sxva xili (garda 5.7.9 seqciaSi Semavalisa)

SeniSvna: maT Soris bambis parkebi.

* 5.7.24 sxvadasxvagvari xilis nakrebi

* 5.7.25 xiliT savse kalaTebi an Tasebi

* 5.7.26 xili qilebSi

35


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

5.7 ganyofilebis damatebiTi seqciebi

5.7.6-5.7.26 ZiriTadi seqciebis damatebiTi seqciebi

A 5.7.22 gaxleCili xili, xilis naWrebi an nawilebi

5.7.6 - 5.7.21 ZiriTadi seqciebis damatebiTi seqciebi

A 5.7.23 xilis erTi nimuSi

5.9 bostneuli

* 5.9.1 stafilo

* 5.9.3 kartofili, sxva tuberianebi

* 5.9.6 xaxvi, bolqvianebi

SeniSvna: maT Soris, niori.

* 5.9.8 prasa

* 5.9.10 satacuri

* 5.9.12 kombosto, salaTa, vardkaWaWa

SeniSvna:

garda im salaTisa, romelic momzadebulia dauyovnebliv

moxmarebisTvis (8.7.7).

* 5.9.14 gogra

* 5.9.15 badrijani, kitri, neka kitri (samarinade), tkbili wiwaka

* 5.9.19 lobio, barda, ospi

* 5.9.21 sxva bostneuli

5.9.24 sxvadasxva tipis bostneulis nakrebi

5.9.25 bostneuli kalaTebSi

5.9.26 bostneuli qilebSi

5.9 ganyofilebis 5.9.1-5.9.21 ZiriTad seqciebTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 5.9.23 erTi cali bostneuli

5.11 sxva mcenareebi

* 5.11.1 wyalmcenareebi da sxva mcenareebi

5.11 ganyofilebis 5.11.1 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 5.11.2 fesvebi, fesvakebi, JenSenis fesvebi

A 5.11.3 xavsebi, liqenebi

A 5.11.5 soko

A 5.11.9 kartofilis nergebi

A 5.11.11 balaxi

A 5.11.13 bambuki, lerwami, Saqris lerwami, simindis Reroebi, vanilis Wotebi

SeniSvna: maT Soris bambukis ylortebi.

A 5.11.14 bambis nargavebi

A 5.11.15 girCa, fiWvis girCa, sviis (fSalis) girCa

A 5.11.17 agava, aloe

A 5.11.18 opuncia (kaqtusis jiSi)

A 5.11.19 kaqtusi

A 5.11.23 mcenareebi qoTnebSi, ornamentul dgarebze, fanjris gareT sayvavile

yuTebSi an sayvavile kasrebSi

36


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

5.13 mcenareebisgan damzadebuli dekoraciebi

5.13.1 foTlebis, yvavilebis an xilisagan gakeTebuli gvirgvinebi

5.13.3 gadajvaredinebuli palmebi

5.13.4 gadajvaredinebuli totebi

5.13.6 vazis totebisgan gakeTebuli dekoraciebi

SeniSvna: vazis ylortebis garda, romelic klasificirebulia (5.3.19)

seqciaSi.

* 5.13.7 girlandebi (yvavilwnulebi), mcenareebisagan gakeTebuli CarCoebi,

gvirgvinebi, arSiebi (garda 5.13.6 seqciaSi Semavalisa)

5.13.15 saSobao xeebi, saSobao xeebis totebi

5.13.25 mcenareebisagan gakeTebuli sxva dekoraciebi

SeniSvna: aq ar Sedis foTlebis Taiguli, yvavilebis Taigulebi, Znebi

an kalaTebi, xiliT savse Tasebi an kalaTebi, mcenareebiT Seqmnili

ganmeorebiTi gamosaxulebiTi elementebisagan dafaruli

zedapirebi an fonebi, isini Sesabamisad klasificirebulia

5.5.16, 5.5.23, 5.7.25, 25.7.25 seqciebSi.

5.13 ganyofilebis damatebiTi seqciebi (dakavSirebuli 5.13.7 ZiriTad seqciasTan)

A 5.13.8 foTlebisagan gakeTebuli girlandebi, gvirgvinebi, arSiebi an

CarCoebi

A 5.13.9 yvavilebisagan gakeTebuli girlandebi, gvirgvinebi, arSiebi an CarCoebi

A 5.13.10 xilisagan gakeTebuli girlandebi, gvirgvinebi, arSiebi an CarCoebi

A 5.13.11 sxva mcenareebisagan gakeTebuli girlandebi, gvirgvinebi, arSiebi an

CarCoebi

37


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

6. landSaftebi

6.1 mTebi, kldeebi, gamoqvabulebi

6.3 landSaftebi mdinariT an nakaduliT

6.6 udabnoebi an tropikuli landSaftebi

6.7 dasaxlebuli landSaftebi an soflis scenebi

6.19 sxva landSaftebi

6.1 mTebi, kldeebi, gamoqvabulebi

6.1.1 sali kldeebi, kldeebi, kldeebis kedlebi

SeniSvna: garda meCeCebisa (6.3.1)

* 6.1.2 mTebi, mTiani landSaftebi

* 6.1.3 vulkanebi

6.1.7 gamoqvabulebi

6.1 ganyofilebis damatebiTi seqciebi (dakavSirebuli 6.1.2, 6.1.3 ZiriTad seqciebTan)

A 6.1.4 stilizebuli mTebi an vulkanebi

6.3 landSaftebi mdinariT an nakaduliT

SeniSvna:

aq ar Sedis dasaxlebuli landSaftebi an soflis scenebi

mdinariT an nakaduliT. isini klasificirebulia (6.7.11)

seqciaSi

* 6.3.1 tbis an zRvis scenebi

* 6.3.11 landSaftebi gamdinare wyliT

6.3 ganyofilebis damatebiTi seqciebi

6.3.1 ZiriTadi seqciis damatebiTi seqciebi

A 6.3.2 zRvis napirebi (plaJebi), sanapiroebi, yureebi

A 6.3..3 kunZulebi, meCeCebi (wyalqveSa kldeebi)

A 6.3.4 Ria zRva, zRvis gadaWimuli xedi napirebis gareSe (zRvis horizonti)

A 6.3.5 tbebi an zRvebi irgvliv mTebiT an mTebis fonze

A 6.3.6 navsadgurebi

A 6.3.10 sxva scenebi tbebiTa da zRvebiT

6.3.11 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 6.3.12 wyaroebi, landSaftebi wyaroTi (wyaroebiT)

A 6.3.13 CanCqerebi, landSaftebi CanCqeriT (CanCqerebiT)

38


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

A 6.3.14 mdinareebi, nakadulebi, Woromebi, niaRvrebi, landSaftiT an mis

gareSe

A 6.3.20 sxva landSaftebi gamdinare wyliT

6.6 udabnoebi an tropikuli tipis landSaftebi

* 6.6.1 udabnos landSaftebi an landSaftebi Zalian meCxeri mcenareuliT

* 6.6.2 oazisebi

* 6.6.25 sxva tropikuli tipis landSaftebi

6.6 ganyofilebis damatebiTi seqcia (dakavSirebuli 6.6.1-6.6.25 ZiriTad seqciebTan)

6.6.3 sxva landSaftebi palmis xeebiT

6.7 dasaxelebuli landSaftebi an soflis scenebi

6.7.1 quCebi

6.7.2 moednebi

* 6.7.4 nagebobebiani teritoria

6.7.11 dasaxelebuli landSaftebi an soflis scenebi wyliT, mdinariT an nakaduliT

6.7.25 sxva dasaxelebuli landSaftebi an soflis scenebi

6.7 ganyofilebis 6.7.4 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 6.7.5 are mWidrod ganlagebuli caTambjenebiT

A 6.7.6 are mWidrod ganaSenianebuli brtyelsaxuraviani saxlebi

A 6.7.7 are mWidrod ganaSenianebuli qoxebiT

A 6.7.8 are mWidrod ganaSenianebuli sasoflo nagebobebiT

6.19 sxva landSaftebi

* 6.19.1 sxva landSaftebi

6.19 ganyofilebis damatebiTi seqciebi (dakavSirebuli 6.19.1 ZiriTad seqciasTan)

A 6.19.5 tyeebi, tyispira buCqnari

SeniSvna:

sami an samze meti xis jgufi moTavsebulia erT-erT 5.1.1-dan

5.1.4 seqciaSi, Tu igi ar warmoadgens tyes pirdapiri gagebiT.

A 6.19.7 venaxi, zvrebi

A 6.19.9 sxva damuSavebuli areebi

A 6.19.11 mindvrebi (mdeloebi), saZovrebi

A 6.19.13 saZovrebi irgvliv mTebiT an mTebis fonze

A 6.19.15 landSaftebi qaris wisqviliT (wisqvilebiT)

A 6.19.16 landSaftebi saxliT (saxlebiT)

A 6.19.17 landSaftebi qarxniT (qarxnebiT) an sxva industriuli nagebobiT (nagebobebiT)

A 6.19.19 polaruli landSaftebi

39


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

7. nagebobebi, sareklamo konstruqciebi, WiSkrebi an

barierebi

7.1 sacxovrebeli nagebobebi, Senobebi, sareklamo stendebi an

boZebi, galiebi an cxovelTa sadgomebi

7.3. sacxovrebeli saxlis an Senobis nawilebi, interierebi

7.5 Zeglebi, moednebi, Sadrevnebi

7.11 sainJinro konstruqciebi

7.15 samSeneblo masalebi, kedlebi, WiSkrebi an barierebi, xara-

Coebi

7.1 sacxovrebeli nagebobebi, Senobebi, sareklamo stendebi an

boZebi, galiebi an cxovelTa sadgomebi

* 7.1.1 sasaxleebi (koSkebi, cixe-darbazebi), cixe-simagreebi, qongurebiani kedlebi,

sasaxleebi

* 7.1..3 eklesiebi, sakaTedro taZrebi, sbatoebi, monastrebi

* 7.1.4 meCeTebi, meCeTis koSkebi

* 7.1.5 budistebis taZari

* 7.1.6 koSkebi (godolebi) an anZebi, amweebi (WaburRilebi) (garda 7.1.16-isa)

SeniSvna: (a) maT Soris gadamcemi anZebi.

(b) aq ar Sedis eifelis koSki (7.5.2).

* 7.1.8 saxlebi, caTambjenebi

* 7.1.13 qaris wisqvilebi an wylis wisqvilebi

* 7.1.14 industriuli dawesebulebebi, qarxnebis kvamlsadenebi

* 7.1.15 benzingasamarTi sadgurebi

* 7.1.16 Suqurebi

* 7.1.17 jixurebi, fardulebi, bazrobis jixurebi, savaWro fardulebi

* 7.1.18 sareklamo farebi an boZebi, sxva sareklamo nagebobani

* 7.1.19 barakebi, kabinebi

* 7.1.20 karvebi

* 7.1.21 yinulis qoxebi (eskimosebis)

* 7.1.22 cxovelTa galiebi an bunagebi

SeniSvna:

3.7.20 da 3.13.5 seqciebSi klasificirebuli Citebis galiebisa

da skebisa garda.

* 7.1.24 stilizebuli sacxovrebeli nagebobani an Senobebi

* 7.1.25 sxva sacxovrebeli nagebobani an Senobebi

7.1 ganyofilebis damatebiTi seqciebi

7.1.8 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 7.1.9 soflis saxlebi, fermebi, Tavlebi (beReli)

A 7.1.10 baniani saxlebi

A 7.1.11 Sveicaruli tipis saxlebi (daqanebuli saxuravebiT)

A 7.1.12 qalaquri tipis saxlebi, caTambjenebi

7.1.1-7.1.25 ZiriTad seqciebTan dakavSirebuli damatebiTi seqcia

A 7.1.23 sacxovrebeli saxlebis an Senobebis nangrevebi

40


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

7.3 sacxovrebeli saxlebis an Senobebis nawilebi, interierebi

7.1.3 karebi, Sesasvlelebi

7.3.2 fanjrebi, fanjrebi dekoraciuli minebiT

7.3.3 niSebi, aivnebi, moajirebi

* 7.3.4 interierebi

7.3.11 saxuravebi

7.3.12 buxrebi, sakvamle milebi (sabuxreebi)

SeniSvna:

garda saqarxne kvamlsadeni milebisa (7.1.14) da Rumlebisa

(13.3.1).

7.3.13 maRaziis vitrinebi

7.3.15 kibeebi

7.3.20 Jaluzebi, darabebi, tentebi (tilos saCrdilobeli))

7.3.25 sacxovrebeli saxlebis an Senobebis sxva nawilebi

7.3. ganyofilebis damatebiTi seqciebi, dakavSirebuli 7.3.4 ZiriTad seqciasTan

A 7.3.5 samzareuloebi

A 7.3.6 saabazanoebi an saunebi

A 7.3.7 saZinebeli oTaxebi

A 7.3.8 sardafebi

A 7.3.9 sxva interierebi

7.5 Zeglebi, moednebi, Sadrevnebi

7.5.1 piramidebi

7.5.2 Zeglebad miCneuli nagebobebi (CineTis didi kedeli, eifelis koSki,

Tavisuflebis qandakeba da a.S.)

* 7.5.5 sxva antikuri Zeglebi

7.5.9 moednebi, amfiTeatrebi, sportuli moednebi, saTamaSo mindvrebi

7.5.10 triumfaluri TaRebi, galereebi, qalaqSi Sesasvleli WiSkrebi

7.5.11 labirinTebi

7.5.15 Sadrevnebi, auzebi, sacurao auzebi, wylis Wavlebi, Webi

7.5.25 sxva Zeglebi

7.5 ganyofilebis damatebiTi seqciebi, dakavSirebuli 7.5.5 ZiriTad seqciasTan

A 7.5.6 antikuri taZrebi an maTi nawilebi

A 7.5.8 svetebi, obeliskebi

7.11 sainJinro nagebobebi

7.11.1 xidebi

7.11.5 gvirabebi

7.11.10 gzebi, gzajvaredinebi, gzis ganStoebebi

7.11.15 liandagebi

7.11.20 transportis gasaCerebeli adgilebi, knexti, bojgi, gemsabmeli mokle

boZi; patara boZebiT gamoyofili adgili avtomobilebisaTvis gzis

gadasaRobad

7.11.21 wyalgamanawilebeli onkani, saxanZro onkani

7.11.23 jebirebi (dambebi)

7.11.25 sxva sainJinro nagebobebi

41


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

7.15 samSeneblo masalebi, kedlebi, WiSkrebi an barierebi, saSeni xetye

7.15.1 samSeneblo qvebi, agurebi

7.15.5 ficrebi, firfitebi, (fanerebi), mosakirwyli qvis filebi

7.15.6 gofrirebuli rkina an sxva gofrirebuli masala

7.15.8 xis masala

SeniSvna:

maT Soris, rogorc bunebrivi xis zedapirebi, magaliTad,

qerqi, agreTve ganivad an sigrZeze daWrili xe. xis masala,

romelic ornaments qmnis, klasificirebulia 25-e kategoriis

saTanado seqciebSi.

7.15.9 kramiti, kafeli

7.15.20 sxva samSeneblo masala

7.15.22 kedlebi, WiSkrebi an barierebi

7.15.25 saSeni xe-tye

42


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

8. kvebis produqti

8.1 pur-funTuSeuli, namcxvrebi, sakonditro nawarmi, Sokoladi

8.3 rZe, rZis produqtebi, yveleuli

8.5 xorci, Roris xorcis nawarmi, Tevzeuli

8.7 kvebis sxva produqti

8.1 pur-funTuSeuli, namcxvrebi, sakonditro nawarmi,

Sokoladi

* 8.1.1 puri

8.1.6 orcxobilebi, puris Txeli naWrebi, puris naWrebi, karaqiT, jemiT an

sxva msgavsi konsistenciis mqone sakvebiT, buterbrodebi

* 8.1.7 funTuSebi

8.1.8 kruasanebi

* 8.1.9 patara biskvitebi

* 8.1.15 comisagan damzadebuli sakonditro nawarmi

* 8.1.18 nayini

SeniSvna: aqve Sedis vaflis konusebi nayinisaTvis.

* 8.1.19 Sokoladi, tkbileuli

SeniSvna: maT Soris saReWi rezinebi.

8.1.25 sxva pur-funTuSeuli

8.1. ganyofilebis damatebiTi seqciebi

8.1.1, 8.1.7 ZiriTadi seqciebis damatebiTi seqciebi

A 8.1.2 kvadratuli an markuTxa formis batoni purebi

A 8.1.3 grZeli formis puri, franguli puri (puris Cxirebi)

A 8.1.4 mogrZo, mrgvali an cilindruli formis purebi

8.1.9 ZiriTadi seqciis damatebiTi seqciebi

A 8.1.10 mrgvali formis patara biskvitebi (A 8.1.12 damatebiT seqciaSi klasificirebulis

garda)

A 8.1.11 kvadratuli an marTkuTxa formis patara biskvitebi (A 8.1.12 damatebiT

seqciaSi klasificirebulis garda)

A 8.1.12 patara biskvitebi momrgvalebuli napirebiT

A 8.1.13 samkuTxa formis patara biskvitebi (A 8.1.12 damatebiT seqciaSi klasificirebulis

garda)

A 8.1.14 sxvadasxva formis patara biskvitebis narevi

8.1.15 ZiriTadi seqciis damatebiTi seqciebi

A 8.1.16 xilis an murabis Rvezelebi, yveliani Rvezlebi, Rvezlebi (nebismieri

SigTavsiT)

A 8.1.17 tortebi (keqsebi, kuliCebi)

8.1.18, 8.1.19 ZiriTadi seqciebis damatebiTi seqciebi

A 8.1.20 Sokoladis filebi

A 8.1.21 Sokoladis Cxirebi

43


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

A 8.1.22 Sokoladis kvadratuli formis filebi, SaqarSi moxarSuli Txili (A

8.1.23 seqciaSi klasificirebulis garda), xilis kverebi, sxva tkbileuli

A 8.1.23 kanfetis nairsaxeoba, xilis kverebi an sxva SefuTuli tkbileuli

A 8.1.24 Saqaryinuli, kanfetebi

8.3 rZe, rZis produqtebi, yveleuli

8.3.1 rZe, naRebi (8.3.2 seqciaSi klasificirebulis garda)

8.3..2 aTqvefili naRebi

* 8.3.3 karaqi, margarini

* 8.3.8 yveli

8.3.25 sxva rZis produqti (garda 8.7.15 seqciaSi Setanilisa)

8.3 ganyofilebis damatebiTi seqciebi

8.3.3 seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 8.3.4 karaqi an margarini ulufebad

A 8.3.5 karaqi an margarini naWrebad

A 8.3.6 karaqi an margarini SefuTuli formiT

A 8.3.7 karaqi an margarini sxva formiT

8.3.8 seqciis damatebiTi seqciebi

A 8.3.9 mrgvali formis yveli

A 8.3.10 kvadratuli an marTkuTxa formis yveli

A 8.3.11 sxva formis yveli (dauWreli)

A 8.3.12 daWrili yveli

8.5 xorci, Roris xorcis produqti, Tevzeuli

* 8.5.1 xorci, Roris xorcis produqti, Tevzeuli

8.5 ganyofilebis damatebiTi seqciebi dakavSirebuli 8.5.1 ZiriTad seqciasTan

A 8.5.2 lori, cxvris fexebi, Zvliani xorcis naWrebi

A 8.5.3 Zexveuli (moxarSuli), Zexveuli (Sebolili), saliami

A 8.5.4 Zroxis an Roris xorcis produqti naWrebad

A 8.5.10 Sinauri frinveli an nanadirevi mza an gasamzadebeli kerZis saxiT

A 8.5.15 Tevzi, Tevzis file an sxva Tevzeuli momzadebuli an naxevarfabrikati

A 8.5.25 saqonlis an Roris xorcis sxva produqti

44

8.7 sxva kvebis produqti

8.7.1 supebi da sasmelebi (TefSebze, finjnebSi, TasebSi, sasupeebSi, WiqebSi

da sxv.)

8.7.3 makaroni, makaronis sxva nawarmi

8.7.4 pica

8.7.5 savse jamebi an TefSebi

8.7.7 bostneulis kerZebi, bostneulis salaTebi

8.7.8 Cipsebi, kartofilis produqtebi da misTanani


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

8.7.11 yvelnairi kvercxi, moxarSuli kvercxi

8.7.14 xilis salaTebi, xilis kompotebi

8.7.15 gamomcxvari kremi (kvercxisa da rZisgan damzadebuli), pudingebi, omletebi

(tafamwvari)

8.7.17 sxvadasxva ganyofilebaSi klasificirebuli sakvebi produqtis narevebi

8.7.21 Saqari

8.7.22 sakvebi ZaRlebisa da katebisTvis (patara zomis cxovelTaTvis), marcvlovani

da burbuSela sakvebi cxovelTaTvis

8.7.25 sxva sakvebi, rac ar ganekuTvneba 8.7.1-8.7.22 seqciebs.

45


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

9. qsovilebi, tansacmeli, sakeravi saSualebebi, Tavsaburavi,

fexsacmeli

9.1 qsovilebi, naqsovebi (dawnuli, grexili)

9.3 tansacmeli

9.5 sakeravi saSualebebi, Targebi

9.7 Tavsaburavi

9.9 fexsacmeli

9.1 qsovilebi, naqsovebi (dawnuli, grexili)

* 9.1.1 Zafi

9.1.7 Tasmebi, zonrebi, lentebi, Tokebi, bagirebi

SeniSvna: ix. agreTve 14.1.5.

9.1.8 gviristi

9.1.9 naqargebi, Cais tiloebi, langris safenebi, qobebi

9.1.10 arSiebi, lentebi

* 9.1.11 sufrebi, badeebi, sada TeTreuli, fardebi, xaliCebi

SeniSvna: garda saTevzao, sanadiro da TamaSisaTvis gankuTvnili

badeebisa (21.3.6).

9.1.23 sawolis gadasafareblebi, baliSebi, sabnebi

SeniSvna: muTaqebi Sedis 12.1.1 seqciaSi.

9.1.24 tansacmlis etiketebi dakbiluli kideebiT an mis gareSe

9.1.25 qsovilis sxva nawarmi, romlebic ar Sedis 9.3, 9.7 da 9.9 ganyofilebebSi

9.1 ganyofilebis damatebiTi seqciebi

9.1.1 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 9.1.2 narTis gorgali

A 9.1.3 koWze an sxva saganze daxveuli Zafi (garda 9.1.4-sa)

A 9.1.4 maqoze daxveuli Zafi, maqo ZafiT an mis gareSe

A 9.1.5 burTis formiT daxveuli Zafis gorgali

A 9.1.6 sxvagvari saxiT warmodgenili Zafi

9.1.11 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 9.1.15 bade, faSari naqsovi, kilokauri nakeri

A 9.1.16 sufrebi, romlebsac kideze Semoyolebuli aqvs Zafi an foCi

A 9.1.17 sada TeTreuli

SeniSvna: maT Soris, cxvirsaxocebi da bavSvis safenebi.

A 9.1.18 qsovilis naWrebi an daxveuli (Tofebad)

A 9.1.19 qsovilebi paketebSi

A 9.1.20 drapirebuli qsovili, fardebi

A 9.1.21 xaliCebi, foCiani qsovili

A 9.1.22 qsovilis nimuSebi

46


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

9.3 tansacmeli

SeniSvna: garda Tavsaburavisa (9.7) da fexsacmlisa (9.9).

* 9.3.1 tansacmeli

* 9.3.26 sxvadasxva saxis tansacmlis jgufebi

9.3 ganyofilebis damatebiTi seqciebi (dakavSirebuli ZiriTad seqciebTan 9.3.1, 9.3.26)

A 9.3.2 qurTukebi, pijakebi, Jiletebi, paltoebi, labadebi

A 9.3.3 Sarvlebi, brijebi

A 9.3.4 kostiumebi an tansacmlis kompleqtebi (garda A9.3.5-sa da A9.3.14-sa)

A 9.3.5 kabebi, winsafrebi, qalis kostiumebi an tansacmlis kompleqtebi

A 9.3.7 ponCoebi

A 9.3.8 puloverebi, sviterebi

A 9.3.9 perangebi, CogburTis maisurebi, korsaJebi, perangi-bluzebi

A 9.3.10 tansacmlis sayeloebi

A 9.3.13 halstuxebi, yelsaxvevebi, abreSumis Sarfebi

A 9.3.14 sacvlebi, kalsonebi, maqmanebi, sacurao kostiumebi

A 9.3.15 maRalyeliani windebi, windebi, windebi, romelsac bavSvebi fexsacmlis

nacvlad atareben

A 9.3.16 xelTaTmanebi

SeniSvna: krivis xelTaTmanebis garda (21.3.23).

A 9.3.17 qamrebi, qamris balTebi

A 9.3.18 bavSvis gulsafrebi

A 9.3.19 tansacmlis jibeebi

A 9.3.20 9.3 ganyofilebis tansacmlis (garda A9.3.10-sa da A9.3.19-sa) nawilebi

A 9.3.21 myvinTavis kostiumebi

A 9.3.25 sxva tansacmeli, romelic ar aris klasificirebuli 9.7 da 9.9

ganyofilebebSi

9.5 sakeravi saSualebebi, Targebi

* 9.5.1 nemsebi, saTiTeebi, kavebi, qinZisTavebi

SeniSvna: ix. agreTve 14.3.1.

* 9.5.10 sxva sakeravi saSualebebi

SeniSvna: makratlebis (14.7.18) da sazomi lentebis (17.5.1.) garda.

9.5 ganyofilebis damatebiTi seqciebi

9.5.1 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 9.5.2 sakeravi nemsebi, swori an moRunuli

A 9.5.3 saqsovi Cxirebi

A 9.5.5 saTiTeebi

A 9.5.6 yaisnaRebi

A 9.5.7 dugmebi

A 9.5.8 qinZisTavebi (garda A9.5.9-sa)

A 9.5.9 inglisuri qinZisTavebi

9.5.10 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 9.5.12 Rilebi (garda A9.5.13-sa)

A 9.5.13 knopebi (tansacmelze)

A 9.5.15 ,,elva’’-Sesakravi

A 9.5.16 tansacmlis Targebi

SeniSvna: tansacmlis nawilebis Targebi moTavsebulia 9.3 ganyofilebaSi.

47


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

A 9.5.17 veSapis ulvaSi korsetisaTvis

A 9.5.18 gviristi

A 9.5.25 sxva sakeravi saSualebebi, romlebic ar aris klasificirebuli 9.5.1-Si

9.7 Tavsaburavi

* 9.7.1 Tavsaburavi

9.7 ganyofilebis damatebiTi seqciebi (dakavSirebuli ZiriTad seqciasTan 9.7.1)

A 9.7.2 Calmebi

A 9.7.5 kepebi da beretebi

A 9.7.9 samkuTxa qudebi

A 9.7.11 kepi (franguli samxedro qudi)

A 9.7.13 frigiuli qudebi

A 9.7.15 fesi (mrgvali wiTeli brtyelTaviani qudi farflebis gareSe)

A 9.7.17 farTofarfliani qudebi (meqsikuri an kovboebis qudebi)

A 9.7.19 mzareulis qudebi

A 9.7.21 damcavi CaCqnebi

SeniSvna:

A 9.7.22 bakalavris qudebi (oTxkuTxa)

A 9.7.25 sxva Tavsaburavi

garda muzaradebisa, romlebic abjris nawils warmoadgens

(23.5.5) da merkuris (frTebiani) muzaradisa (24.11.14).

9.9 fexsacmeli

* 9.9.1 fexsacmeli

9.9 ganyofilebis damatebiTi seqciebi (dakavSirebuli ZiriTad seqciasTan 9.9.1)

A 9.9.2 saboebi

A 9.9.3 dabalqusliani fexsacmeli

A 9.9.5 maRalqusliani fexsacmeli

A 9.9.7 maRalyeliani fexsacmeli

A 9.9.10 Custebi

A 9.9.11 sportuli fexsacmeli, moTxilamuris fexsacmeli

A 9.9.13 bavSvis fexsacmeli

A 9.9.15 fexsacmlis lanCebi, fexsacmlis nakvalevi

A 9.9.17 fexsacmlis sxva nawilebi

SeniSvna: garda dugmebisa (9.5.1), Rilebisa (9.5.10), knopebisa (9.5.10),

,,elva’’-Sesakravebisa (9.5.10), lursmnebisa (14.3.1) da Tasmis

gasayrelebisa (14.3.10).

A 9.9.25 sxva fexsacmeli

48


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

10. Tambaqo, mwevelTa sakuTno, asanTi, samgzavro niv-

Tebi, maraoebi, tualetis sagnebi

10.1 Tambaqo, mwevelTa sakuTno, asanTi

10.3 samgzavro nivTebi, maraoebi, CanTebi

10.5 tualetis sagnebi, sarkeebi

10.1 Tambaqo, mwevelTa sakuTno, asanTi

* 10.1.1 Tambaqo

* 10.1.10 mwevelTa sakuTno, asanTi

10.1 ganyofilebis damatebiTi seqciebi

10.1.1 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 10.1.2 daWrili Tambaqo

A 10.1.3 sigarebi

A 10.1.5 sigaretebi

A 10.1.7 Tanbaqo nebismieri sxva formiT

SeniSvna: garda gamomSrali an nedli Tambaqos foTlebisa (5.3.1).

10.1.10 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 10.1.11 Cibuxebi

A 10.1.12 yalionebi

A 10.1.13 mundStukebi sigaretebisa da sigarebisaTvis

A 10.1.14 Cibuxis sawmendebi

A 10.1.15 sigaris saWrelebi

A 10.1.16 Tambaqos qilebi

A 10.1.17 Tambaqos qisebi

A 10.1.18 sanTeblebi

A 10.1.19 saferfleebi

A 10.1.20 asanTi

A 10.1.25 mwevelTa sxva sakuTno

10.3 samgzavro nivTebi, maraoebi, CanTebi

* 10.3.1 joxebi, qolgebi, mzis qolgebi

10.3.7 maraoebi

10.3.8 qalis da mamakacis safuleebi

* 10.3.10 CanTebi, Cemodnebi, samgzavro skivrebi

10.3.25 sxva samgzavro nivTebi

49


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

10.3 ganyofilebis damatebiTi seqciebi

10.3.1 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqcia

A 10.3.4 gaSlili qolgebi an mzis qolgebi

10.3.10 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 10.3.11 CanTebi sayidlebisaTvis

A 10.3.12 portfelebi

A 10.3.13 qalis xelCanTebi

A 10.3.14 xelCanTebis, Cemodnebis an samgzavro skivrebis Sesakravebi

SeniSvna: garda ,,elva’’-Sesakravebisa (9.5.10).

A 10.3.15 zurgCanTebi

A 10.3.16 Cemodnebi, samgzavro skivrebi

10.5 tualetis sagnebi, sarkeebi

10.5.1 kbilis jagrisebi, kbilis pasta

* 10.5.4 saparsi mowyobilobebi (garda 10.5.21-sa)

10.5.11 Tmis SesakreWi manqanebi

10.5.13 savarcxlebi, Tmis jagrisebi

10.5.15 pomadebi

10.5.17 sarkeebi

SeniSvna:

garda medicinaSi gamoyenebuli sakeebisa, romelic klasificirebulia

(19.13.1) seqciaSi.

10.5.19 aerozolebi tualetisaTvis

10.5.21 saponi

10.5.25 tualetis sxva sagnebi, sxva kosmetikuri da tualetisaTvis gankuTvnili

nawarmi

SeniSvna:

garda kosmetikuri da tualetis produqciis Semcveli Rrublebisa,

romelic klasificirebulia (11.7.1) da SefuTvebisa

(yuTebisa, tubebisa, boTlebisa da a.S.), romlebic klasificirebulia

19.3 an 19.7 ganyofilebebSi.

10.5 ganyofilebis damatebiTi seqciebi (dakavSirebuli ZiriTad seqciasTan 10.5.4)

A 10.5.5 Ria samarTeblebi

A 10.5.6 usafrTxo samarTeblebi

A 10.5.7 pirebi usafrTxo samarTeblebisaTvis

A 10.5.8 eleqtruli saparsebi

A 10.5.9 jagrisebi parsvisaTvis

50


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

11. saojaxo nivTebi

SeniSvna:

garda saojaxo nivTebisa, romlebic klasificirebulia me-

12, me-13 da me-19 kategoriebSi.

11.1 danebi, Canglebi da kovzebi, samzareulo nivTebi da manqanebi

11.3 WurWeli sasmelebisaTvis, TefSebi, jamebi, sufris gasawyobi,

saWmlis an sasmelis mosamzadebeli samzareulo

nivTebi

11.7 sxva saojaxo nivTebi

11.1 danebi, Canglebi da kovzebi, samzareulo nivTebi da manqanebi

* 11.1.1 danebi, Canglebi da kovzebi

* 11.1.10 samzareulo nivTebi da manqanebi

SeniSvna: garda 11.3 da 13.3 ganyofilebebSi Semavali samzareulo

nivTebisa da manqanebis da qvasanayebisa, romelic

klasificirebulia seqciaSi 19.11.1.

11.1 ganyofilebis damatebiTi seqciebi

11.1.1 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 11.1.2 kovzebi

A 11.1.3 danebi

A 11.1.4 Canglebi

A 11.1.5 dan(eb)is, Cangl(eb)isa da kovz(eb)isagan Semdgari kompleqtebi

A 11.1.6 Wamis dros gamosayenebeli Cxirebi

A 11.1.9 niCbebi, namcxvris danebi, sufris sxva mowyobiloba

11.1.10 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 11.1.11 Zabrebi

A 11.1.13 sacrebi, sawurebi

A 11.1.14 konservis gasaxsnelebi, boTlis gasaxsnelebi, korpsaZrobebi

A 11.1.15 bostneulis damaqucmaceblebi, xorcis gasatarebeli manqanebi

A 11.1.17 saWreli da saCexi dafebi

A 11.1.18 yavis filtrebi

A 11.1.19 yavis safqvavebi

A 11.1.20 pilpilis safqvavebi

A 11.1.21 miqserebi

A 11.1.22 comis gasabrtyeleblebi

A 11.1.25 sxva samzareulo nivTebi da manqanebi

51


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

11.3 WurWeli sasmelebisaTvis, TefSebi, jamebi, sufris gasawyobi,

saWmlis an sasmelis mosamzadebeli samzareulo nivTebi

SeniSvna:

garda 11.1-Si klasificirebuli samzareulo nivTebisa.

* 11.3.1 sasmisebi, finjnebi, Tasebi (saprizo Tasebi)

* 11.3.5 WurWeli saWmlisaTvis an sufris gasawyobad, langrebi

* 11.3.14 Cais dasayenebeli Caidnebi, yavadnebi, liTonis Caidnebi

* 11.3.18 qvabebi, qoTnebi, Rrma tafebi, saxeluriani tafebi, kardalebi

11.3 ganyofilebis damatebiTi seqciebi

11.3.1 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 11.3.2 usaxeluro fexiani an ufexo Wiqebi

A 11.3.3 maRali ludis Wiqebi, saxeluriani Wiqebi

A 11.3.4 finjnebi, finjnebi lambaqiT

A 11.3.6 Cxirebi sasmelebisaTvis

11.3.1 da 11.3.5 ZiriTad seqciebTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 11.3.7 kaTxebi, Tasebi

A 11.3.23 WurWeli danebTan, CanglebTan an kovzebTan erTad

11.3.5 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 11.3.8 sufris gasawyobi doqebi

A 11.3.9 TefSebi, lambaqebi

A 11.3.10 jamebi, xilis vazebi, salaTis Tasebi, xilis Tasebi

A 11.3.11 sasawebleebi, sawvneebi

A 11.3.13 patara grafinebi Zmris/zeTisaTvis, samarileebi, sapilpileebi, samdogveebi

11.3.1-11.3.18 ZiriTad seqciebTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 11.3.20 WurWeli, TefSebi an jamebi, romlebSic moTavsebulia saWmeli an sasmeli

A 11.3.25 sxva TefSebi an jamebi

11.7 sxva saojaxo nivTebi

* 11.7.1 saojaxo nivTebi, romlebic ar aris klasificirebuli 11.1 da 11.3 ganyofilebebSi

11.7 ganyofilebis damatebiTi seqciebi (dakavSirebuli ZiriTad seqciasTan 11.7.1)

A 11.7.3 paltoebis an labadebis sakidebi (Camosakidi)

A 11.7.4 TeTreulis gasafeni samagrebi

A 11.7.5 jagrisebi, Rrublebi, foladis mavTulis saxexebi

SeniSvna: garda tualetSi moxmarebisaTvis gankuTvnili jagrisebisa

(10.5.1 da 10.5.25).

A 11.7.7 cocxebi, fanjris sawmendi instrumentebi

52


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

12. aveji, sanitarul-teqnikuri mowyobiloba

12.1 aveji

12.3 sanitarul-teqnikuri mowyobilobebi

12.1 aveji

SeniSvna:

maT Soris, saofise aveji.

* 12.1.1 aveji

12.1 ganyofilebis damatebiTi seqciebi (dakavSirebuli ZiriTad seqciasTan 12.1.1)

A 12.1.2 sabavSvo sawolebi

A 12.1.3 sawolebi

A 12.1.4 leibebi, muTaqebi

SeniSvna: baliSebi klasificirebulia 9.1.23-Si.

A 12.1.5 akvnebi

A 12.1.9 skamebi, savarZlebi, taburetebi

A 12.1.10 grZeli skamebi, merxebi, dasajdomebi, divnebi

A 12.1.15 magidebi, dazgebi, kunZebi yasbebisTvis, maRaziis daxlebi

A 12.1.16 merxebi

A 12.1.17 komodebi, skivrebi

A 12.1.19 karadebi, servantebi, cecxlgamZle karadebi, seifebi

A 12.1.21 Taroebis kompleqtebi, Ria sadgamebi, bufetebi

A 12.1.22 tansacmlis sakidebi (dasadgami)

A 12.1.25 sxva saxis aveji

SeniSvna: garda sarkeebisa (10.5.17)

12.3 sanitarul-teqnikuri mowyobilobebi

* 12.3.1 sanitarul-teqnikuri mowyobilobebi

12.3.2 piris dasabani taStebi, niJarebi

12.3 ganyofilebis damatebiTi seqciebi (dakavSirebuli ZiriTad seqciasTan 12.3.1)

A 12.3.3 abazanebi

A 12.3.4 Sxapebi

A 12.3.7 tualetebi da bideebi, Camrecxi bakebi

A 12.3.11 onkanebi

SeniSvna:

maT Soris, onkanebi, romlebic ar warmoadgens sanitarulteqnikur

mowyobilobis nawils.

A 12.3.25 sxva sanitarul-teqnikuri mowyobilobebi

53


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

13. gamanaTebeli saSualebebi, usadeno eleqtronuli

naTurebi, gamaTbobeli, saWmlis dasamzadebeli an

gamacivebeli mowyobiloba, sarecxi manqanebi, sa-

Srobi mowyobiloba

13.1 gamanaTebeli saSualebebi, usadeno eleqtronuli naTurebi

13.3 gamaTbobeli, saWmlis dasamzadebeli an gamacivebeli

mowyobiloba, sarecxi manqanebi, saSrobi mowyobiloba

13.1 gamanaTebeli saSualebebi, usadeno eleqtronuli naTurebi

* 13.1.1 sanTlebi, Sandlebi

* 13.1.5 CiraRdnebi, jibis farnebi (garda 13.1.6-sa)

* 13.1.6 lampebi, Cinuri farnebi, farnebi, usadeno eleqtronuli naTurebi

(eleqtronmilakebi)

13.1 ganyofilebis damatebiTi seqciebi

13.1.1 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 13.1.2 Sandlebi (A13.1.3-Si klasificirebulis garda)

A 13.1.3 Sandlebi randenime StoTi

13.1.6 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 13.1.7 navTis lampebi, lampebi, romlebic mqrqal sinaTles asxiveben

A 13.1.8 Cinuri farnebi, farnebi (garda A13.1.9-sa)

A 13.1.9 "elva" farnebi

A 13.1.10 quCis farnebi, torSerebi

A 13.1.11 magidis lampebi, abaJurebi

A 13.1.12 Camokidebuli lampebi

A 13.1.13 brebi

A 13.1.14 eleqtruli farnebi, jibis eleqtruli farnebi

A 13.1.15 gamafrTxilebeli (sasignalo) sinaTleebi

A 13.1.16 satransporto saSualebebis wina gamanaTebeli mowyobilobebi

A 13.1.17 eleqtruli naTurebi an milakebi

A 13.1.18 usadeno eleqtronuli naTurebi (eleqtronmilakebi)

A 13.1.20

gamanaTebeli saSualebebis nawilebi (A13.1.11 da A13.1.17-Si

klasificirebulis garda)

13.1.1-13.1.6 ZiriTad seqciebTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 13.1.25 sxva gamanaTebeli xelsawyoebi

13.3 gamaTbobeli, saWmlis dasamzadebeli an gamacivebeli

mowyobiloba sarecxi manqanebi, saSrobi mowyobiloba

* 13.3.1 gamaTbobeli, saWmlis dasamzadebeli an gamacivebeli mowyobiloba

13.3.23 sarecxi manqanebi, WurWlis sarecxi manqanebi

13.3.24 saojaxo nivTebis gasaSrobi mowyobiloba

13.3.25 uToebi da sxva sauToo xelsawyoebi

54


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

13.3 ganyofilebis damatebiTi seqciebi (dakavSirebuli ZiriTad seqciasTan 13.3.1)

A 13.3.2 buxrebi, tafebi, sxva gamaTbobeli mowyobilobebi Ria cecxliT

A 13.3.3 qvabebi (boilerebi) gaTbobisaTvis, oTaxis Rumlebi

A 13.3.5 radiatorebi, saunis gamaTbobeli aRWurviloba, sxva gamaTbobeli

mowyobiloba

A 13.3.6 gamaTbobeli mowyobilobis nawilebi

A 13.3.7 samzareulos qurebi, gamaTbobeli filebi da kerZis gamacxeleblebi,

grilebi

A 13.3.9 saWmlis dasamzadebeli sxva aRWurviloba

A 13.3.21 gamacivebeli aRWurviloba

55


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

14. rkina-kaveuli, xelsawyoebi, kibeebi

14.1 milebi, kabelebi, mZime rkina-kaveuli

14.3 wvrili rkina-kaveuli, zambarebi

14.5 saketebis gasaRebebi, saketebi, boqlomebi

14.7 xelsawyo-iaraRebi

14.9 sasoflo-sameurneo an sabaRe xelsawyoebi, werayinebi

14.11 kibeebi

14.1 milebi, kabelebi, mZime rkina-kaveuli

SeniSvna:

maT Soris, araliTonuri kaveuli sagnebi

* 14.1.1 msxvili da wvrili milebi, Sluzebi

* 14.1.5 wnulebi, kabelebi

SeniSvna: maT Soris, eleqtruli kabelebi (ix. agreTve 9.1.7)

* 14.1.13 jaWvebi, jaWvis rgolebi

* 14.1.18 sxva mZime rkina-kaveuli

14.1 ganyofilebis damatebiTi seqciebi

14.1.1 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 14.1.2 msxvili an wvrili milebi, moxrili, daxveuli an dagrexili

A 14.1.3 msxvili an wvrili milebis SeerTebebi, Sluzebi

14.1.5 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 14.1.6 dawnuli an dagrexili wnulebi an kabelebi

A 14.1.7 kabelebis nawilebi

A 14.1.8 kabelebi diferencirebuli an sxvadasxva feris nawilebisgan

Sedgenili sadenebiT.

A 14.1.10 kabelebi an sadenebi eleqtruli CangliT

14.1.13 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 14.1.14 blokuri jaWvebi (velosipedebisaTvis, motocikletebisaTvis da a.S.)

A 14.1.15 jaWvebis SeerTebebi

A 14.1.16 jaWvebi, romlebic qmnian rgols

14.1.18 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 14.1.19 koWebi, direebi, Stangebi, liandagebi

A 14.1.20 koWebis, direebis, Stangebis an liandagebis ganivi kveTebi

A 14.1.22 liTonis armatura betonis gasamagreblad, aseTi armaturisagan

damzadebuli karkasebi

A 14.1.23 ekliani mavTuli

A 14.1.24 mavTulis badeebi

A 14.1.25 sxva mZime kaveuli

56


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

14.3. wvrili kaveuli, zambarebi

14.3.1 lursmnebi, WanWikebi, xraxnebi, moqlonebi, Stiftebi, qanCebi, Wikartebi

SeniSvna: ix. agreTve 9.5.1

14.3.20 sxva wvrili kaveuli

14.3.21 zambarebi

SeniSvna: (a) moicavs nebismieri saxisa da daniSnulebis zambaras.

(b) ar moicavs karis damketebs, romelic klasificirebulia

(15.1.25) seqciaSi.

14.3 ganyofilebis damatebiTi seqciebi (dakavSirebuli ZiriTad seqciasTan 14.3.1)

A 14.3.2 lursmnebi

A 14.3.3 WanWikebi, xraxnebi, moqlonebi, Stiftebi, Wikartebi

A 14.3.7 lursmnebi, gadajvaredinebuli WanWikebi, xraxnebi, moqlonebi da/an

Stiftebi

SeniSvna: ix. agreTve 9.5.1

A 14.3.9 qanCebi

A 14.3.11 kavebi

SeniSvna: garda tansacmlis Sesakravi kavebisa (9.5.1)

A 14.3.13 terminaluri damakavSireblebi kabelebisaTvis, kabelebis sakisrulebi,

sayelurebi, mierTebebis saxelurebi, rgolebi, maryuJebi, samagrebi,

kvanZebi, gamsxvilebebi

A 14.3.15 karis saxelurebi, fanjris saxelurebi, anjamebi, ormxrivi torsuli

anjamebi

A 14.3.16 karis urdulebi, Spingaletebi

14.5 saketis gasaRebebi, saketebi, boqlomebi

* 14.5.1 gasaRebebi, gasaRebis nawilebi

14.5.20 gasaRebebis asasxmeli rgolebi gasaRebebiT an maT gareSe

14.5.21 saketebi, dekoratiuli an damcveli firfitebi saketis irgvliv

14.5.23 boqlomebi

14.5.24 xelborkilebi

14.5 ganyofilebis damatebiTi seqciebi (dakavSirebuli ZiriTad seqciasTan 14.5.1)

A 14.5.2 erTi gasaRebi

A 14.5.3 ori gasaRebi

A 14.5.6 orze meti gasaRebi

A 14.5.9 gasaRebis nawilebi

A 14.5.12 gasaRebebi, romelTac wriuli, ovaluri an mTlianad ovaluri

formis Rarebi aqvT

A 14.5.13 ramdenime wilisagan Semdgari Raris mqone gasaRebebi

A 14.5.14 moCuqurTmebuli an mouCuqurTmebeli, swor- an Cazneqilgverdebiani

rombis formis Raris mqone gasaRebebi

A 14.5.15 sxva moyvanilobis gasaRebebi

A 14.5.18 brtyeli gasaRebebi

A 14.5.19 sxva gasaRebebi

14.7 xelsawyo - iaraRebi

SeniSvna: (a) maT Soris, xelsawyos tarebi.

(b) garda sasoflo-sameurneo da sabaRe xelsawyoebisa, romlebic

klasificirebulia 14.9 ganyofilebaSi

57


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

* 14.7.1 CaquCebi, uroebi, xis CaquCebi

* 14.7.2 najaxebi

14.7.4 grdemlebi, mewaRis kalapotebi

* 14.7.6 sxva xelsawyo-iaraRebi (garda 14.7.18-dan 14.7.23-is CaTvliT)

* 14.7.18 mWreli iaraRebi

SeniSvna:

garda Ria samarTeblebisa (10.5.4), sufris danebisa (11.1.1) da

satevrebisa (23.1.1)

14.7.23 mSeneblisa da mlesavis qafCebi, fiTxebi (patara niCbebi), mxatvris

palitris danebis (20.1.1) garda.

14.7 ganyofilebis damatebiTi seqciebi

14.7.1 da 14.7.2 ZiriTad seqciebTan dakavSirebuli damatebiTi seqcia

A 14.7.3 gadajvaredinebuli ori CaquCi, ori uro an ori najaxi

A 14.7.7 maSebi, gazebi

A 14.7.8 pincetebi

A 14.7.9 soluri sogmanebi, qanCis gasaRebebi, saxraxnisebi

A 14.7.11 cibrutebi, moxrili tarebi, xelis burRebi

A 14.7.12 saburRi manqanebi, pnevmaturi CaquCebi

A 14.7.13 burRebis pirebi, drelebi

A 14.7.14 salesi qvebi da maTeTrebeli qvebi

A 14.7.15 xerxebi, saxerxi dazgebi, jaWva xerxebi

A 14.7.16 xerxebis pirebi an lenturi xerxebis pirebi, jaWva xerxebis jaWvebi

SeniSvna: garda kbilana Tvlebisa da wriuli xerxebis diskebisa (15.7.1)

14.7.18 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 14.7.19 danebi, mewaRis saWreTlebi

A 14.7.20 makratlebi (garda A14.7.21-sa)

A 14.7.21 cxvris sakreWi makratlebi

14.9 sasoflo-sameurneo an sabaRe xelsawyoebi, werayinebi

* 14.9.1 barebi, niCbebi

14.9.5 weraqvebi, werayinebi, Toxebi

14.9.7 celebi, namglebi

* 14.9.10 sxva sasoflo-sameurneo da sabaRe instrumentebi

14.9 ganyofilebis damatebiTi seqciebi

14.9.1 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 14.9.2 mrgvalpiriani an wawvetebuli barebi

A 14.9.3 marTkuTxa an kvadratuli formis barebi

14.9.10 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 14.9.11 focxebi

A 14.9.13 guTnebi, guTnis saxnisebi

58


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

14.11 kibeebi

* 14.11.1 kibeebi

14.11 ganyofilebis damatebiTi seqciebi (dakavSirebuli ZiriTad seqciasTan 14.11.1)

A 14.11.2 erTmagi kibeebi

A 14.11.3 ormagi kibeebi

A 14.11.4 gasaSleli kibeebi (pwkalebi)

A 14.11.5 sacurao auzis kibeebi

59


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

15. manqanebi, Zravebi

15.1 samrewvelo an sasoflo-sameurneo daniSnulebis manqanebi,

samrewvelo danadgarebi, Zravebi, sxvadasxva meqanikuri

mowyobiloba

15.3 saojaxo daniSnulebis manqanebi, sarTavi jarebi

15.5 saofise manqanebi

15.7 Tvlebi, sakisrebi

15.9 eleqtruli aRWurviloba

15.1 samrewvelo an sasoflo-sameurneo daniSnulebis manqanebi,

samrewvelo danadgarebi, Zravebi, sxvadasxva meqanikuri

mowyobiloba

SeniSvna:

garda saojaxo daniSnulebis manqanebisa da jarebisa (15.3) an

saofise manqanebisa (15.5).

15.1.1 samrewvelo daniSnulebis manqanebi da samrewvelo danadgarebi (mag.,

damwnexi, damqucmacebeli, Semrevi, gamomxdeli an miwis saTxreli, maT

Soris, dolabebi)

15.1.7 konveieris lentebi

15.1.11 Zravebi

15.1.13 propelerebi, ventilatorebi, haersaberebi, turbinebi, sanaTurebi

SeniSvna:

Seicavs yvela saxis propelers, maT Soris, propelers

sahaero xomaldebisa da gemebis.Tvis.

15.1.17 samrewvelo an sasoflo-sameurneo daniSnulebis manqanebis, samrewvelo

danadgarebis an Zravebis nawilebi (maT Soris, robotuli

xelebi)

15.1.19 amwekranebi, damWimi blokebi, tali, Skivebi

15.1.21 pulverizatorebi, saRebavis gamasxureblebi, cecxlmqrobebi, wylis

sasxureblebi

15.1.22 sasoflo-sameurneo daniSnulebis manqanebi

SeniSvna: (a) maT Soris, balaxis saTibi da sxva sabaRe manqanebi.

(b)

sasoflo-sameurneo daniSnulebis xelsawyoebi klasificirebulia

14.9 ganyofilebaSi.

15.1.23 benzinis tumboebi

15.1.24 avtomaturi gamanawileblebi, uJetono savaWro avtomatebi (15.1.23 seqciaSi

klasificirebulis garda), salaros aparatebi

15.1.25 sxvadasxva meqanikuri mowyobiloba

SeniSvna: (a) maT Soris, karis damketebi.

(b)

(14.7.6) seqciaSi klasificirebuli saburRi manqanebisa da

pnevmaturi CaquCebis garda.

15.3 saojaxo daniSnulebis manqanebi, sarTavi jarebi

* 15.3.1 saojaxo daniSnulebis manqanebi

SeniSvna: garda 11.1.10, 13.3.23 da 13.3.24 seqciebSi klasificirebuli samzareulos

manqanebis, sarecxi manqanebis da saojaxo nivTebis

gasaSrobi aRWurvilobis garda.

15.3.11 sarTavi jarebi, TviTsarTavebi, saqsovi dazgebi

60


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

15.3 ganyofilebis damatebiTi seqciebi (dakavSirebuli ZiriTad seqciasTan 15.3.1)

A 15.3.3 sakeravi manqanebi

A 15.3.5 mtversasrutebi, maprialeblebi

A 15.3.9 saojaxo daniSnulebis sxva manqanebi

15.5 saofise manqanebi

15.5.1 sabeWdi manqanebi

SeniSvna: garda 16.1.4 seqciaSi klasificirebuli teqsturi

procesorebis garda.

15.5.25 sxva saofise manqanebi

15.7 Tvlebi, sakisrebi

* 15.7.1 kbila Tvlebi, Tvlebis kbilebi

* 15.7.7 gemebis Tvlebi, Spilebi (wvetebi), gemis wyalqveSa borbali

* 15.7.9 sxva Tvlebi, RerZebiT an maT gareSe

SeniSvna:

18.1.21 seqciaSi klasificirebuli saburaviani Tvlebisa da

satransporto saSualebebis RerZze damontaJebuli Tvlebis

garda.

* 15.7.11 burTul-sakisrebi da sxva sakisrebi

* 15.7.15 kbilana gadamcemebi, mijriT ganlagebuli ramdenime Tvali, gadamcemis

Tvlebi

* 15.7.17 Tvlebi an Tvlis nawilebi frTebiT

15.7 ganyofilebis damatebiTi seqciebi

15.7.1 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 15.7.2 xerxiseburad dakbilulkideebiani Tvlebi da wriuli xerxebis

diskebi

A 15.7.3 kbila Tvlebi, Tvlebis kbilebi

A 15.7.4 kbila Tvlebi an kbila Tvlebis nawilebi manebiT

15.7.1-15.7.17 ZiriTad seqciebTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 15.7.18 Tvlebi an sakisrebi warwerebisa da gaformebis gareSe

A 15.7.19 Tvlebi an sakisrebi warwerebiT

A 15.7.20 Tvlebi an sakisrebi adamianis, cxovelebis an mcenareebis gamosaxulebebiT

A 15.7.21 Tvlebi an sakisrebi sxva gamosaxulebiTi elementebiT

15.9 eleqtruli aRWurviloba

SeniSvna:

13.1.6 da 14.1.5seqciaSi klasificirebuli eleqtruli

naTurebis, usadeno eleqtronuli naTurebis an eleqtruli

kabelebis garda.

* 15.9.1 eleqtruli aRWurviloba

61


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

15.9 ganyofilebis damatebiTi seqciebi (dakavSirebuli ZiriTad seqciasTan 15.9.1)

A 15.9.2 akumulatorebi, batareebi

A 15.9.3 anTebis sanTlebi

A 15.9.9 (A15.9.2 da A15.9.3 seqciebSi klasificirebuli satransporto

saSualebebis eleqtruli sakuTnos garda)

SeniSvna:

garda 13.1.6 da 13.1.6 seqciebSi klasificirebuli gamafrTxilebeli

(sasignalo)naTurebisa da satransporto saSualebebis

wina gamanaTebeli mowyobilobebisa.

A 15.9.10 eleqtruli Canglebi

A 15.9.11 gadamrTvelebi

A 15.9.15 saizolacio masalebi

A 15.9.16 tranzistorebi, diodebi, rezistorebi da magnitebi

A 15.9.18 integraluri sqemebi, kompiuteris Cipebi

A 15.9.25 sxva eleqtruli xelsawyoebi

62


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

16. satelekomunikacio, xmis Camweri an xmis aRmwarmoebeli

aparatura, kompiuterebi; fotografiisa

da kinematografiis sakuTvno, optika

16.1 telekomunikacia, xmis Cawera an aRwarmoeba, kompiuterebi

16.3 fotografia, kinematografia, optika

16.1 telekomunikacia, xmis Cawera an aRwarmoeba, kompiuterebi

16.1.1 antenebi, satelituri TefSebi; satelefono an eleqtrogadacemis

boZebi, anZebi an xazebi

* 16.1.4 satelekomunikacio, satelevizio, xmis Caweris an aRwarmoebisaTvis

gankuTvnili aparatura da aRWurviloba, kompiuterebi

16.1 ganyofilebis damatebiTi seqciebi (dakavSirebuli ZiriTad seqciasTan 16.1.4)

A 16.1.5 radioebi an televizorebi

SeniSvna: (a) maT Soris, gamosaxulebis reproduqciis mowyobilobebi

(videoaparatura).

(b)

13.1.6 seqciaSi klasificirebuli usadeno eleqtronuli

naTurebis garda.

A 16.1.6 kompiuterebi, teqsturi procesorebi

A 16.1.7 kompiuteris “Tagvebi”

A 16.1.8 kompiuteris klaviaturebi

A 16.1.11 telefonis yurmilebi

A 16.1.12 faqsis manqanebi

A 16.1.13 mikrofonebi

A 16.1.14 yursacmebi

A 16.1.15 firsakravebi

A 16.1.16 disketebi, CD diskebi, DVD diskebi xmis, gamosaxulebisa da monacemebis

Cawerisa da reproduqciisTvis; budeebi da yuTebi diskebisaTvis

A 16.1.17 magnitofonis firebi, kasetebi magnitofonis firebisaTvis

A 16.1.25 telekomunikaciis an xmis Cawerisa da aRwarmoebisaTvis gankuTvnili

sxva mowyobilobebi

16.3 fotografia, kinematografia, optika

* 16.3.1 fotografiuli an kinematografiuli aparatura, saproeqcio mowyobilobebi

da farnebi

SeniSvna: maT Soris, videokamerebi, satransporto moZraobis

radarebi da fotografiuli linzebi.

16.3.11 sxva mowyobilobebi, xelsawyoebi an aRWurviloba fotografirebisa

da kinogadaRebisaTvis

16.3.13 saTvaleebi, saTvalis CarCoebi

16.3.15 binoklebi, teleskopebi, savele durbindebi, mikroskopebi

16.3.17 tariani gamadidebeli SuSebi

16.3.19 optikuri linzebi, kontaqturi linzebi, saTvalis linzebi

16.3.25 sxva optikuri mowyobilobebi, xelsawyoebi an aRWurviloba

16.3 ganyofilebis damatebiTi seqciebi (dakavSirebuli ZiriTad seqciasTan 16.3.1)

A 16.3.3 irisuli diafragmebi

A 16.3.5 kinolentebi, yuTebi kinolentebisTvis

63


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

17. drois sazomi xelsawyoebi, saiuveliro nawarmi,

sasworebi da sazomi xelsawyoebi

17.1 saaTebi da drois sazomi sxva xelsawyoebi

17.2 saiuveliro nawarmi

17.3 sasworebi, sawonebi

17.5 sazomi mowyobilobebi

17.1 saaTebi da drois sazomi sxva xelsawyoebi

* 17.1.1 saaTebi

17.1.17 mzis saaTebi

17.1.19 qviSis saaTebi

17.1.25 drois sazomi sxva xelsawyoebi

17.1 ganyofilebis 17.1.1 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 17.1.2 wriuli ciferblatebi isrebiT an maT gareSe

SeniSvna: mxolod drois sazomi xelsawyoebis ciferblatebi, danar-

Ceni ix. (17.5.1) seqciaSi.

A 17.1.3 arawriuli formis ciferblatebi, isrebiT an maT gareSe

SeniSvna: mxolod drois sazomi mowyobilobebis ciferblatebi,

danarCeni ix. (17.5.1) seqciaSi.

A 17.1.5 saTis isrebi

A 17.1.6 saTis sxva nawilebi

SeniSvna: garda spiraluri zambarebisa (14.3.21).

A 17.1.7 majis saaTebi

A 17.1.8 qronometrebi

A 17.1.9 kedlis, magidis an koSkis saaTebi, maRviZarebi

A 17.1.13 majis saaTebis samajurebi

17.2 saiuveliro nawarmi

* 17.2.1 Zvirfasi qvebi

* 17.2.5 margalitebi

17.2.13 yelsabamebi, samajurebi, Zvirfasi qvebis mZivebi

17.2.17 beWdebi da saqorwino beWdebi

17.2.25 sxva saiuveliro nakeTobani

SeniSvna: maT Soris, manJetebis sakinZebi, halstuxebisa da Slapebis qin-

ZisTavebi.

17.2 ganyofilebis damatebiTi seqciebi

17.2.1 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 17.2.2 damuSavebuli Zvirfasi qvebi

A 17.2.4 damuSavebuli Zvirfasi qvebi Zvirfasi qvebis sxva gamosaxulebebi

17.2.5 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 17.2.6 margalitebi an niJaraSi moTavsebuli Zvirfasi qvebi

64


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

17.3 sasworebi, sawonebi

* 17.3.1 sasworebi, sawonebi

17.3 ganyofilebis 17.3.1 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 17.3.2 orTefSiani sasworebi

A 17.3.3 sxva sasworebi

A 17.3.5 sasworebis nawilebi

A 17.3.11 sawonebi

17.5 gamzomi mowyobilobebi

SeniSvna:

maT Soris, gamomTvleli mowyobilobebi.

* 17.5.1 gamzomi mowyobilobebi

SeniSvna: garda drois sazomixelsawyoebisa, romlebic klasificirebulia

17.1-Si an sasworebisa da sawonebisa, romlebic klasificirebulia

17.3-Si.

17.5 ganyofilebis damatebiTi seqciebi (dakavSirebuli ZiriTad seqciasTan 17.5.1)

A 17.5.2 mowyobilobebi xazovani gazomvisaTvis (sazomi joxebi, danayofebiani

saxazavebi, sazomi lentebi, ruletebi da samuxtavi jaWvebi)

A 17.5.3 logariTmuli saxazavebi, gamomTvleli wreebi da cilindrebi

A 17.5.4 sngariSoebi

A 17.5.5 masStabi, karakinebi, Stangen-farglebi, mikrometrebi

A 17.5.7 farglebi mxazvelebisa da qvis xelosnebisaTvis

A 17.5.9 kuTxovanebi, lekaloebi, reisSinebi

A 17.5.13 Sveulebi, tyviis sakidebi SveulebisaTvis

A 17.5.15 Tarazoebi

A 17.5.17 gamzomi mowyobilobebis ciferblatebi

SeniSvna: garda saaTebis ciferblatebisa (17.1.1).

A 17.5.19 Termometrebi

A 17.5.21 kompasebi, gemis kompasebi

SeniSvna: garda kompas-rukebisa (1.1.17).

A 17.5.25 sxva gamzomi mowyobilobebi, indikatorebi, flugerebi, anemometrebi

(qaris Zalis gamzomi xelsawyoebi), naWris flugerebi

65


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

18. transporti, cxovelTa aRkazmuloba

18.1 saxmeleTo satransporto saSualebebi

18.2 cxovelTa aRkazmuloba

18.3 mxolod sazRvao da sazRvao-saxmeleTo satransporto

saSualebebi

18.4 Ruzebi; tivtivebi an maSveli qamrebi

18.5 sahaero an kosmosuri satransporto saSualebebi

18.7 sagzao niSnebi da maCvenebeli dafebi

18.1 saxmeleTo satransporto saSualebebi

* 18.1.1 satransporto saSualebebi, romlebic adamianis an cxovelis Zalis

gamoyenebiT gadaadgildeba (garda 18.1.5-sa da 18.1.14-sa)

18.1.5 velosipedebi, motociklebi, motorolerebi, samborbliani

velosipedebi da motociklebi

* 18.1.7 avtomobilebi

* 18.1.11 sarkinigzo satransporto saSualebebi, matareblebi, tramvaebi

* 18.1.14 sxva saxmeleTo satransporto saSualebebi

18.1.21 saburavebi, saburavebis kvali, saTovle jaWvebi, RerZebi TvlebiT an maT

gareSe, saWeebi, radiatorebi, gamosabolqvi milebi, saxmeleTo

satransporto saSualebebis amortizatorebi

SeniSvna:

maT Soris, agreTve saxmeleTo satransporto saSualebebis

sxva nawilebi, romlebic ar aris klasificirebuli sxva kategoriaSi

an ganyofilebaSi.

18.1.23 saxmeleTo satransporto saSualebebis stilizebuli gamosaxulebebi

18.1.25 sxva satransporto saSualebebi, romelbic ar aris klasificirebuli

18.3 da 18.5 ganyofilebebSi

SeniSvna: (a) maT Soris, sabagiro gzis vagonebi, moTxilamureTa sabagiroebi.

(b)

18.1 ganyofilebis damatebiTi seqciebi

aq ar Sedis eskalatorebi, romlebic klasificirebulia

(7.3.15) seqciaSi da konveieris lentebi.

18.1.1 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 18.1.2 sadoRe an sabrZolo etlebi, cxenis Sesabmeli orTvliani etlebi

A 18.1.3 cxenis Sesabmeli etlebi oTxi an meti TvliT

18.1.7 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 18.1.8 satvirTo manqanebi, avtobusebi, traqtorebi, troleibusebi

A 18.1.9 msubuqi avtomobilebi

18.1.11 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 18.1.12 lokomotivebi

18.1.14 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

66


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

A 18.1.15 mZime gzis satkepnebi, gzis mosawyobi an samSeneblo TviTmavali satransporto

saSualebebi an manqanebi

A 18.1.16 amweebi, amweebi Cangliseburi sataciT

A 18.1.17 marxilebi, cigebi, Tovlze samoZraod gankuTvnili sxva satransporto

saSualebebi, Tovlze moZravi TviTmavali manqanebi

A 18.1.18 furgonebi, saxlebi borblebze

A 18.1.19 sabavSvo etlebi, golfis aRWurvilobis satarebeli urikebi, TviTgoriebi

(saxelurebiT an mis gareSe), supermarketis vagonebi

A 18.1.20 borblebiani savarZlebi

18.2 cxovelTa aRkazmuloba

18.2.1 nalebi

SeniSvna: maT Soris, nalis formis magnitebi.

* 18.2.7 cxenebis aRkazmuloba (garda 18.2.1-sa)

* 18.2.17 ZaRlebisa da katebis aRkazmuloba

18.2.25 sxva cxovelebis aRkazmuloba

18.2 ganyofilebis damatebiTi seqciebi

18.2.7 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 18.2.9 uzangebi, dezebi

A 18.2.11 mosarTavi

A 18.2.13 unagirebi

A 18.2.15 maTraxebi, sanadiro maTraxebi

18.2.17 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqcia

A 18.2.18 ZaRlebisa da katebis sayelurebi da satarebeli Tasmebi

18.3 sazRvao da sazRvao-saxmeleTo satransporto saSualebebi

18.3.1 niCbiani navebi, kanoeebi, gondolebi, dingebi, baidarebi

* 18.3.2 ialqniani navebi da gemebi, afriani dafebi

* 18.3.14 Zraviani navebi da gemebi

18.3.21 ialqnebi

SeniSvna: agreTve moicavs navebisa da gemebis nebismier sxva nawils,

romelic ar aris klasificirebuli sxva kategoriaSi, ganyofilebaSi

an seqciaSi.

18.3.23 fantastikuri an stilizebuli xomaldebi

18.3.25 wyalze gadasaadgilebeli sxva satransporto saSualebebi

SeniSvna: maT Soris, mcuravi dokebi, sazRvao-saxmeleTo da sahaero

baliSiani satransporto saSualebebi.

18.3 ganyofilebis damatebiTi seqciebi

18.3.2 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 18.3.3 vikingebis xomaldebi, galerebi, xomaldebi erTi kvadratuli ialqniT

(romelic horizontalurad eSveba anZidan)

A 18.3.5 Zveleburi ialqniani gemebi, gamokveTilad unagirisebri gembaniT da wina

da ukana gembanze moTavsebuli nagebobebiT

A 18.3.7 didi ialqniani navebi, grZel viwro zolze, kliperebi (Zveleburi

swrafmavali xomaldebi)

A 18.3.9 sxva ialqniani navebi da gemebi

67


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

A 18.3.10 afriani dafebi, serfingis dafebi

A 18.3.13 Sereuli gemebi (ialqniani da orTqlis)

18.3.14 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 18.3.15 lainerebi

A 18.3.16 wyalqveSa navebi

A 18.3.17 sxva Zraviani navebi da xomaldebi, TevzsaWeri gemebi, buqsirebi

SeniSvna: maT Soris barJebi ZravebiT an maT gareSe.

A 18.3.18 gemebis sakvamle milebi

18.4 Ruzebi; tivtivebi an maSveli qamrebi

* 18.4.1 Ruzebi; tivtivebi an maSveli qamrebi

18.4 ganyofilebis damatebiTi seqciebi (dakavSirebuli ZiriTad seqciasTan 18.4.1)

A 18.4.2 Ruzebi

A 18.4.3 gadajvaredinebuli Ruzebi

A 18.4.11 tivtivebi an maSveli qamrebi

18.5 sahaero an kosmosuri satransporto saSualebebi

* 18.5.1 TviTmfrinavebi, Sveulmfrenebi

SeniSvna: (a) aq Sedis TviTmfrinavis nawilebi (kudebi, frTebi, kabinebi

da a. S.).

(b) aq ar Sedis sahaero xomaldis propelerebi.

* 18.5.5 sxva sahaero satransporto saSualebebi

18.5.10 kosmosuri raketebi da kafsulebi, xelovnuri Tanamgzavrebi

18.5 ganyofilebis damatebiTi seqciebi

18.5.1 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqcia

A 18.5.3 stilizebuli TviTmfrinavebi

18.5.5 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

18.7 sagzao niSnebi da maCvenebeli dafebi

* 18.7.1 niSnebi sagzao da sarkinigzo transportisaTvis

* 18.7.22 niSnebi sawylo da sahaero transportisaTvis

18.7 ganyofilebis damatebiTi seqciebi

18.7.1 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 18.7.9 mimarTulebis maCvenebeli dafebi an boZebi, quCebis saxelisa da nomris

maCvenebeli firniSebi, saqmianobis dasaxelebis mimiTiTebeli abrebi

A 18.7.11 sagzao an sarkinigzo SuqniSnebi

A 18.7.13 milebis maCvenebeli boZebi/qvebi

A 18.7.20 sxva niSnebi sagzao da sarkinigzo transportisaTvis

68


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

18.7.1, 18.7.22 ZiriTad seqciebTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 18.7.19 semaforebi

18.7.22 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 18.7.23 sasignalo tivtivebi

A 18.7.25 sxva niSnebi sawylo da sahaero transportisaTvis

69


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

19. WurWeli da SefuTva, Sereuli nawarmis gamosaxulebebi

19.1 didi zomis WurWeli

19.3 mcire zomis WurWeli

19.7 boTlebi, flakonebi

19.8 boTlebis nawilebi an aqsesuarebi

19.9 amforebi, doqebi, vazebi, yvavilebis qoTnebi, yvavilebis

dgarebi

19.11 laboratoriuli da sfTiaqo WurWeli

19.13 samedicino an qirurgiuli aparatura, instrumentebi an sakuTno,

proTezebi, medikamentebi

19.19 Sereuli nawarmis gamosaxulebebi

19.1 didi zomis WurWeli

SeniSvna: garda 19.9-Si klasificirebuli WurWlisa.

* 19.1.1 didi zomis cilindruli an elifsuri formis WurWeli (rogoricaa

cisternebi, gazis balonebi, kasrebi)

* 19.1.3 didi zomis aracilindruli an araelifsuri formis WurWeli

(rogoricaa yuTebi, xis yuTebi, badeebi)

* 19.1.4 Tunuqis qilebi, qilebi, kanistrebi, bidonebi, vedroebi, sarwyavebi

SeniSvna: garda hermetulad daxuruli Tunuqis qilebisa (19.3.1 an

19.3.3.).

19.1 ganyofilebis damatebiTi seqciebi

19.1.1 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 19.1.5 horizontalurad dawvenili kasrebi

A 19.1.6 fexze mdgari kasrebi

A 19.1.7 kasrebis xedi winidan

A 19.1.8 cisternebi, xis saTlebi, sawveli badiebi

19.1.3 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 19.1.11 didi zomis tomrebi saqonlis gadasatanad

19.1.1, 19.1.3 ZiriTad seqciebTan dakavSirebuli damatebiTi seqcia

A 19.1.12 kalaTebi, maT Soris, saqonlis zurgze dasadgmeli kalaTebi, boTlebis

xeliT gadasatani yuTebi

19.1.1-19.1.4 ZiriTad seqciebTan dakavSirebuli damatebiTi seqcia

A 19.1.25 sxva didi zomis WurWeli

70


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

19.3 mcire zomis WurWeli

SeniSvna: garda WurWlisa, romelic klasificirebulia 11.3, 19.7, 19.9-

sa an 19.11 ganyofilebaSi

* 19.3.1 mcire zomis cilindruli an elifsuri formis WurWeli (rogoricaa

cilindruli saTavsebi abebis an pomadisaTvis, qilebi kosmetikuri

kremebisaTvis, konservis qilebi, SuSis an Tixis qilebi, Tunuqis qilebi)

* 19.3.3 mcire zomis aracilindruli an araelifsuri formis WurWeli

19.3.6. yavis an Cais qilebi

19.3 ganyofilebis damatebiTi seqciebi

19.3.3 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 19.3.4 safosto yuTebi

A 19.3.5 saSeebi, mcire zomis paketebi

19.3.1, 19.3.3 ZiriTad seqciebTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 19.3.8 yulabebi

A 19.3.9 mcire zomis Ria WurWeli

A 19.3.15 SefuTuli cilindruli WurWeli an boTlebi

A 19.3.21 cilindruli WurWeli, romelsac erTi bolo gabrtyelebuli aqvs

A 19.3.24 qaRaldi an muyao, romelic gamzadebulia misgan mcire zomis WurWlis

asawyobad

A 19.3.25 sxva mcire zomis WurWeli

19.7 boTlebi, flakonebi

* 19.7.1 boTlebi an flakonebi wriuli an elifsuri horizontaluri ganivkveTiT

* 19.7.2 boTlebi an flakonebi, romelTac ara aqvT wriuli an elifsuri

horizontaluri ganivkveTi

* 19.7.6 boTlebi an flakonebi, romlebic gamosaxavs adamians, cxovels, adamianis

an cxovelis sxeulis nawils an usulo sagans

* 19.7.7 saxeluriani boTlebi an flakonebi

19.7.25 sxva boTlebi an flakonebi

19.7.26 boTlebi bavSvTa kvebisaTvis

19.7 ganyofilebis damatebiTi seqciebi (dakavSirebuli ZiriTad seqciebTan 19.7.1-19.7.7)

A 19.7.9 viwro boTlebi an flakonebi

A 19.7.10 dabali da ganieri boTlebi an flakonebi

A 19.7.12 boTlebi an flakonebi yelis gareSe

A 19.7.13 boTlebi an flakonebi damreci an horizontaluri yeliT

A 19.7.16 boTlebi an flakonebi SigniT Sezneqili gverdebiT

A 19.7.17

boTlebi an flakonebi gamoberili, gamozneqili an momrgvalebuli

gverdebiT

A 19.7.20 konusuri formis boTlebi an flakonebi

A 19.7.22 boTlebi an flakonebi vertikaluri, horizontaluri an sxvagvari wiboebiT

A 19.7.23 boTlebi an flakonebi wiboebisagan gansxvavebuli sxva reliefuri

zedapiriT

A 19.7.24 boTlebi an flakonebi Semownul futliarSi

71


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

19.8 boTlebis nawilebi an aqsesuarebi

* 19.8.1 boTlebis nawilebi an aqsesuarebi

SeniSvna: (a) maT Soris, Camosasxmeli mowyobilobebi an bavSvis

boTlis sawovarebi.

(b) garda boTlis gasaxsnelebisa da korpsaZrobebisa

(11.1.10).

19.8 ganyofilebis damatebiTi seqciebi (dakavSirebuli ZiriTad seqciasTan 19.8.1)

A 19.8.2 boTlebis yelebi

A 19.8.5 sacobebi, korpebi

A 19.8.7 Tavsaxurebi boTlis hermetizaciisaTvis

A 19.8.25 boTlebis sxva nawilebi an aqsesuarebi

19.9 amforebi, doqebi, vazebi, yvavilebis qoTnebi, yvavilebis

dgarebi

* 19.9.1 amforebi, doqebi, vazebi, yvavilis qoTnebi, yvavilebis dgarebi

19.9 ganyofilebis damatebiTi seqciebi (dakavSirebuli ZiriTad seqciasTan 19.9.1)

A 19.9.2 amforebi saxelurebiT an maT gareSe, doqebi

A 19.9.3 yvavilebis vazebi, dekoratiuli vazebi

A 19.9.7 yvavilebis qoTnebi an nergebis gasazrdeli qoTnebi

A 19.9.9 yvavilebis dgarebi, mcenareTa yuTebi

19.11 laboratoriuli da saafTiaqo WurWeli

* 19.11.1 filebi

SeniSvna: maT Soris, samzareuloSi gamosayenebeli filebi (rodinebi)

* 19.11.4 laboratoriuli da saafTiaqo WurWeli

19.11 ganyofilebis damatebiTi seqciebi

19.11.4 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 19.11.5 sferuli an ovoiduri retortebi

A 19.11.7 samkuTxa retortebi

A 19.11.9 sferuli formis WurWeli (burTisebri kolbebi)

A 19.11.11 samkuTxa formis WurWeli

A 19.11.13 sinjarebi

19.11, 19.11.4 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 19.11.25 sxva laboratoriuli da saafTiaqo WurWeli

19.13 samedicino an qirurgiuli aparatura, instrumentebi an sakuTno,

proTezebi, medikamentebi

* 19.13.1 samedicino an qirurgiuli aparatura, instrumentebi an sakuTno, pro-

Tezebi, medikamentebi

72


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

19.13 ganyofilebis damatebiTi seqciebi (dakavSirebuli ZiriTad seqciasTan 19.13.1)

A 19.13.3 Spricebi kanqveSa ineqciisaTvis

A 19.13.5 mowyobilobebi masaJis gasakeTeblad

A 19.13.7 proTezebi

A 19.13.13 prezervativebi

A 19.13.15 salbunebi, bintebi

A 19.13.21 wamlis SuSebi, kafsulebi, abebi, tabletebi, sanTlebi (supozotoriebi)

A 19.13.22 stetoskopebi

A 19.13.25 sxva samedicino an qirurgiuli aparatura, instrumentebi an sakuTno

19.19 Sereuli nawarmis gamosaxulebebi

SeniSvna:

aq Sedis yvela im nawarmis gamosaxulebebi, romlebic ar arian

klasificirebuli sxva kategoriebSi, ganyofilebebsa Tu seqciebSi,

magaliTad, qvanaxSiri, koqsi, briketebi.

73


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

20. saweri, saxazavi an saxatavi masala, ofisis sakuTno,

sakancelario da bukinistis nivTebi

20.1 saweri, saxazavi an saxatavi masala, ofisis wvrilmani sakuTno

20.5 qaRaldebi, dokumentebi

20.7 wignebi, wignis ydebi, gazeTebi

20.1 saweri, saxazavi an saxatavi masala, ofisis wvrilmani

sakuTno

* 20.1.1 saweri, saxazavi an saxatavi masala, fermweris xelsawyos (danis)

CaTvliT (20.1.15 da 20.1.17-is garda)

* 20.1.15 fermweris molbertebi, saxazavi dafa, saklaso dafebi, grifelis dafebi

* 20.1.17 mcire ofisis sxva sakuTno

SeniSvna: (a) maT Soris qaRaldis specialuri damWerebi, fanqris

saTlelebi, webvadi lentebi, melnis baliSebi, feradi

kartrijebi.

(b) aq ar Sedis saxazavi wverebi, romlebic klasificirebulia

(14.3.1) ganyofilebaSi da saofise sakuTno, romlebic

klasificirebulia 5.1-Si da 20.5 ganyofilebaSi.

20.1 ganyofilebis damatebiTi seqciebi

20.1.1 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 20.1.3 fanqrebi, kalmistrebi, kalmebi, avtokalmebi, flomasterebi

A 20.1.5 funjebi ferwerisaTvis

A 20.1.9 saRebavi lilvakebi

A 20.1.11 sxva saweri, saxazavi an saxatavi masala

SeniSvna: saRebavis sasxureblebis garda.

20.1.15 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqcia

A 20.1.16 numeratorebi (tkacuna numeratorebi)

20.1.17 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqcia

A 20.1.19 reliefuri Stempeli an rezinis Stempeli (beWedi)

74

20.5 qaRaldebi, dokumentebi

20.5.1 pergamentis gragnilebi sxvadasxvagvari kideebiT

20.5.5 xelnaweri, nabeWdi teqstebis an cxrilebis Semcveli dokumentebi

20.5.7 proeqtebi, sqematuri naxazebi, diagramebi, mrudebi, konturebi

20.5.11 baraTebi, saZiebo baraTebi, daxvretili baraTebi an lentebi

20.5.13 konvertebi

20.5.14 mosawvevi baraTebi

20.5.15 misabmeli iarliyebi

20.5.16 sabanko, sakredito an saidentifikacio, daStrixuli an dauStrixavi,

magnituri an aramagnituri baraTebi


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

20.5.21 safosto Stampi

20.5.23 kupiurebi

20.5.25 qaRaldis gragnilebi, Spaleri, sxva qaRaldebi da dokumentebi

20.7 wignebi, wignis ydebi, gazeTebi

* 20.7.1 wignebi, Jurnalebi, gazeTebi, wignis ydebi, saqaRaldeebi

20.7 ganyofilebis damatebiTi seqciebi (dakavSirebuli 20.7.1 ZiriTad seqciasTan)

A 20.7.2 wignebi, Jurnalebi, gazeTebi

A 20.7.5 wignis ydebi, saqaRaldeebi

A 20.7.7 gazeTebis an Jurnalebis rubrikebi

75


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

21. TamaSebi, saTamaSoebi, sasporto nivTebi,

karuselebi

21.1 TamaSebi, saTamaSoebi

21.3 sasporto nivTebi, karuselebi

21.1 TamaSebi, saTamaSoebi

* 21.1.1 banqos kompleqti, saTamaSo baraTebi, figurebi saTamaSo banqoze

SeniSvna: banqos gulebi da banqos jvrebi moTavsebulia 2.9.1 da 5.3.6

seqciebSi Sesabamisad.

21.1.9 saTamaSo kamaTeli, domino

21.1.11 SaSis dafebi, Wadrakis dafebi, krosvordebi

SeniSvna:

garda ujrebiani fonebisa, romelic klasificirebulia

(25.7.1) seqciaSi.

21.1.13 Wadrakis figurebi

21.1.14 Tavsatexebi da maTi Semadgeneli elementebi, gamocanebi

21.1.15 saTamaSo konstruqtorebi, saTamaSo konstruqtorebis nawilebi

21.1.16 sahaero buStebi

21.1.17 qaris wisqvilebi

21.1.25 sxva TamaSebi an saTamaSoebi

21.1. ganyofilebis 21.1.1 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 21.1.2 banqos yvavi (banqo imave feris)

A 21.1.3 banqos aguri (wventa) (banqo imave feris)

A 21.1.4 oTxive feris banqo erTad (banqos guli, banqos yvavi, banqos aguri,

banqos jvari)

A 21.1.5 mefis, dedoflis an valetis figurebi

A 21.1.7 banqos kompleqti, saTamaSo baraTebi

21.3 sasporto nivTebi, karuselebi

21.3.1 fexburTisa da sxva saxis burTebi, badmintonis saTamaSo plastmasis

burTebi (volani)

21.3.3 kegli

21.3.5 Cognebi (CogburTis)

21.3.7 golfis saTamaSo joxebi, hokeis saTamaSo joxebi

21.3.9 Txilamurebi, Txilamuris wverebi, Txilamuris joxebi

21.3.10 snoubordi (Tovlze sasrialo ficari)

21.3.11 yinulis an gogrolaWiani cigurebi, skeitbordi (sasrialo gorgola-

Wiani ficari)

21.3.13 hantelebi, Stangebi, girebi da sxva simZimeebi

21.3.14 kriketis karebi da sacemela

21.3.15 saTevzao da sanadiro xelsawyoebi (garda 21.3.16-isa)

SeniSvna: (a) Seicavs wyalqveSa saTevzao mowyobilobas.

(b)

ar Seicavs 23.1 da 23.3 ganyofilebebSi klasificirebul

xelsawyoebs.

21.3.16 saTevzao, sanadiro an saTamaSo badeebi

21.3.17 samizne kari fexburTisa da sxva gunduri sportuli TamaSebisTvis

21.3.19 karuselebi, paraSutebi, saqanelebi, bavSvis saqanelebi aiwona-daiwona

21.3.21 samizne farebi

21.3.22 magidis fexburTi

21.3.23 krivis xelTaTmanebi

76


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

21.3.24 biliardis magidebi da biliardis joxebi

21.3.25 sxva sasporto nivTebi

SeniSvna: (a) Seicavs tanvarjiSis iaraRebsa da instrumentebs.

(b) 14.9.5, 23.1.5, 24.15, 23.1.1 da 18.3.2 seqciebSi klasificirebuli

werayinis, mSvildis, isris, satyorcni Subisa (xel-

Subisa) da afriani brtyeli ficrebis (vindserfingis

ficrebis) garda.

77


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

22. musikaluri instrumentebi da maTi aqsesuarebi,

musikis aqsesuarebi, zarebi, naxatebi, qandakebebi

22.1 musikaluri instrumentebi, musikaluri instrumentebis

aqsesuarebi, musikis aqsesuarebi

22.3 zarebi (zanzalakebi)

22.5 naxatebi, qandakebebi

22.1 musikaluri instrumentebi, musikaluri instrumentebis

aqsesuarebi, musikis aqsesuarebi

22.1.1 dasartyami instrumentebi

SeniSvna:

garda zarebisa (zanzalakebisa), romlebic klasificirebulia

22.3 ganyofilebaSi.

* 22.1.5 sasule instrumentebi, sastvenebi

* 22.1.10 klaviSebiani instrumentebi

SeniSvna: garda akordeonisa (22.1.25).

* 22.1.15 simebiani instrumentebi

* 22.1.21 musikaluri instrumentebis sakuTno, musikis sakuTno

SeniSvna:

kerZod, dolis Cxirebis, rkalebis, kamertonebis, metronomebis,

instrumentebis damWerebis, piupitris, musikaluri

instrumentebisa da sadiriJoro joxebis da budeebis

CaTvliT.

22.1.25 sxva musikaluri instrumentebi

22.1 ganyofilebis damatebiTi seqciebi

22.1.5 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 22.1.6 sasule instrumentebi

A 22.1.7 monadiris buki

A 22.1.8 xis Casaberi instrumentebi, stviri

22.1.10 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 22.1.11 orRani

22.1.15 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 22.1.16 qnarebi, arfebi

22.1.21 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 22.1.22 kamertonebi

22.3 zarebi (zanzalakebi)

* 22.3.1 zarebi, zanzalakebi

22.3 ganyofilebis damatebiTi seqciebi (dakavSirebuli 22.3.1 ZiriTad seqciasTan)

78


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

A 22.3.5 erTi zari

A 22.3.6 ori zari

A 22.3.7 sami zari

A 22.3.8 sam zarze meti

A 22.3.21 mcire burTisebri zarebi

22.5 suraTebi, qandakebebi

* 22.5.1 suraTebi

* 22.5.10 adamianis qandakebebi

* 22.5.19 cxovelebis qandakebebi

22.5.25 sxva qandakebebi

SeniSvna: abstraqtuli qandakebebis CaTvliT.

22.5 ganyofilebis damatebiTi seqciebi

22.5.1 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 22.5.3 cnobili suraTebi

22.5.10 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 22.5.12 qalis qandakebebi

A 22.5.13 mamakacis qandakebebi

A 22.5.14 bavSvis qandakebebi

A 22.5.15 adamianTa jgufis qandakebebi

22.5.10, 22.5.19 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 22.5.17 mxedris qandakebebi

79


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

23. iaraRi, sabrZolo masala, abjari

SeniSvna: 1 8 .3 ganyofilebaSi klasificirebuli samxedro tankebis

(18.1.14), samxedro TviTmfrinavebis, aviaciisa (18.5.1) da

samxedro gemebis garda.

23.1 civi iaraRi, sxva aracecxlsasroli iaraRi

23.3 cecxlsasroli iaraRi, sabrZolo masala, asafeTqebeli

nivTiereba

23.5 javSani, abjari

23.1 civi iaraRi, sxva aracecxlsasroli iaraRi

23.1.1 civi iaraRi, Subebi, xmlebi, maxvilebi da xanjlebi

SeniSvna: 14.7.2 seqciaSi klasificirebuli sabrZolo culebis garda.

23.1.5 mSvildebi, kaparWebi (isrebis Casawyobi budeebi)

SeniSvna: isrebi klasificirebulia 24.15 ganyofilebaSi.

23.1.7 arbaleti (gaumjobesebuli mSvild-isari)

SeniSvna: isrebi klasificirebulia 24.15 ganyofilebaSi.

23.1.25 sxva aracecxlsasroli iaraRi

SeniSvna: specialuri xelketebis, policiis xelketebis, joxebis, mar-

Slis kverTxis, bumerangebis, Surdulebis CaTvliT.

23.3 cecxlsasroli iaraRi, sabrZolo masala, asafeTqebeli

nivTiereba

* 23.3.1 cecxlsasroli iaraRi

* 23.3.10 sabrZolo masala, asafeTqebeli nivTierebebi

23.3 ganyofilebis damatebiTi seqciebi

23.3.1 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 23.3.2 qvemexebi (zarbaznebi), TviTmavali qvemexebi, raketis gamSvebebi

A 23.3.3 SaSxanebi, avtomatebi, pistoleti-tyviamfrqvevebi, tyviamfrqvevebi

A 23.3.5 pistoletebi, revolverebi

A 23.3.7 sxva cecxlsasroli iaraRebi

23.3.10 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 23.3.11 tyviis safantiani vaznebi

A 23.3.13 sabrZolo vaznebi Cveulebrivi tyviebiT

A 23.3.15 saartilerio Wurvebi, raketebi

A 23.3.17 xelyumbarebi

A 23.3.25 sxva sabrZolo masala an asafeTqebeli nivTierebebi

80


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

23.5 javSani, abjari

* 23.5.1 abjari

23.5 ganyofilebis 23.5.1 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 23.5.5 muzaradebi, rogorc abjris nawili

A 23.5.11 abjris sxva nawilebi

81


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

24. heraldika, monetebi, emblemebi, simboloebi

24.1 farebi

24.3 beWdebi, Stampebi

24.5 medlebi, monetebi, dekoraciebi, ordenebi

24.7 droSebi

24.9 gvirgvinebi, diademebi

24.11 emblemebi, ganmasxvavebeli niSnebi

24.13 jvrebi

24.15 isrebi

24.17 sxvadasxva niSnebi, warwerebi, simboloebi

24.1 farebi

24.1.1 farebi gamosaxulebiTi elementebisa da warwerebis gareSe

24.1.3 farebi, romlebic Seicavs geometriuli figurebis an geometriuli

sxeulebis gamosaxulebebs, xazebs, zolebs, lentebs an tixrebs

* 24.1.5 farebi, romlebic Seicavs sxva gamosaxulebiT elementebs an warwerebs

* 24.1.17 farebi mis gareT moTavsebuli gamosaxulebiTi elementebiT an warwerebiT

24.1.23 ramdenime fari

24.1.25 uCveulo moyvanilobis farebi

24.1 ganyofilebis damatebiTi seqciebi

24.1.5 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 24.1.7 farebi, romlebic Seicavs ciuri sxeulebis an bunebrivi movlenebis gamosaxulebebs

A 24.1.8 farebi, romlebic Seicavs adamianebis an adamianis sxeulis nawilebis

gamosaxulebebs abjriT an mis gareSe

A 24.1.9 farebi, romlebic Seicavs cxovelebis an cxovelTa sxeulis nawilebis

gamosaxulebebs

A 24.1.10 farebi, romlebic Seicavs mcenareebis gamosaxulebebs

A 24.1.11

farebi, romlebic Seicavs landSaftebis, sacxovrebeli saxlebis, Seno-

A 24.1.12

bebis an nagebobebis gamosaxulebebs

farebi, romlebic Seicavs sawarmoo an samrewvelo obieqtebis gamosaxulebebs

A 24.1.13 farebi, romlebic Seicavs sxva gamosaxulebiT elementebs

A 24.1.15 farebi, romlebic Seicavs warwerebs

24.1.17 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 24.1.18 farebi, romlebic Semofarglulia gamosaxulebiTi elementebiT an

warwerebiT

A 24.1.19 farebi sayrdenebiT

A 24.1.20 farebi, mis gareT ganTavsebuli gamosaxulebiTi elementebiT an

warwerebiT

82


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

24.3 beWdebi, Stampebi

* 24.3.1 beWdebi, Stampebi

24.3 ganyofilebis damatebiTi seqciebi (dakavSirebuli 24.3.1 ZiriTad seqciasTan)

A 24.3.2 beWdebi an Stampebi dokumentTan, lentebTan an sxva sagnebTan Tandar-

Tuli an masze gamoyenebuli

A 24.3.7 wriuli formis beWdebi an Stampebi

A 24.3.8 elifsuri formis beWdebi an Stampebi

A 24.3.9 sxva formis beWdebi an Stampebi

A 24.3.11 beWdebi an Stampebi, ciuri sxeulebis an bunebrivi movlenis gamosaxulebebiT

A 24.3.12 beWdebi an Stampebi adamianebis an adamianis sxeulis nawilebis gamosaxulebiT

A 24.3.13 beWdebi an Stampebi cxovelebis an cxovelebis sxeulis nawilebis gamosaxulebiT

A 24.3.14 medlebi an Stampebi mcenareTa gamosaxulebebiT

A 24.3.15 beWdebi an Stampebi landSaftebis, sacxovrebeli saxlebis, Senobebis an

nagebobebis gamosaxulebebiT

A 24.3.16 beWdebi an Stampebi sawarmoo an samrewvelo sagnebis gamosaxulebebiT

A 24.3.17 beWdebi an Stampebi geometriuli figurebis an sxeulebis gamosaxulebebiT

A 24.3.18 beWdebi an Stampebi warwerebiT

A 24.3.19 beWdebi an Stampebi sxva gamosaxulebiTi elementebiT

24.5 medlebi, monetebi, dekoraciebi, ordenebi

* 24.5.1 erTi medali an moneta

24.5.5 ori medali an moneta

24.5.7 orze meti medali an moneta

* 24.5.20 warCinebis niSnebi, ordenebi

24.5 ganyofilebis damatebiTi seqciebi

24.5.1 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 24.5.2 erTi medali an moneta, romelzec gamosaxulia adamianis Tavi an adamiani

A 24.5.3 erTi medali an moneta sxva gamosaxulebiTi elementebiT

24.5.20 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 24.5.21 oqros sawmisi

A 24.5.25 sxva dekoraciebi an ordenebi

24.7 droSebi

* 24.7.1 erTi droSa

* 24.7.3 ori an meti droSa

24.7 ganyofilebis damatebiTi seqciebi

24.7.3 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

83


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

A 24.7.5 droSebis kona

A 24.7.11 droSebi vimpelis formis

A 24.7.21 ramdenime droSa erT flagStokze (almis aRsamarTavi latani) an

Tokze

24.7.1, 24.7.3 ZiriTad seqciebTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 24.7.13 droSebi, romelTa Tavisufali bolo mrgvali, alisebri an

makratela formis

A 24.7.15 samkuTxa formis droSebi

A 24.7.23 stilizebuli droSebi

24.9 gvirgvinebi, diademebi

* 24.9.1 gumbaTis formis gvirgvinebi

* 24.9.2 gvirgvinebi gadaSlili wveroebiT

* 24.9.3 stilizebuli an ucnauri formis gvirgvinebi

24.9.4 diademebi

24. 9 ganyofilebis damatebiTi seqciebi (dakavSirebuli 24.9.1-24.9.3 ZiriTad seqciebTan)

A 24.9.5 erTi gvirgvini

A 24.9.6 ori an meti gvirgvini

A 24.9.7 gvirgvini burTulebiT daboloebuli wveroebiT

A 24.9.8 gvirgvinebi, romlebsac aqvT cilindruli formis qongurebiani koSkis

msgavsi zeda nawili

A 24.9.9 gvirgvinebi sami samkuTxa formis wveroTi

A 24.9.10 gvirgvinebi samze meti samkuTxa formis wveroTi

A 24.9.11 gvirgvinebi isris formis wveroebiT

A 24.9.12 gvirgvinebi foTlebiani ornamentiT

A 24.9.14 gvirgvinebi, romlebsac Tan axlavs aso-niSani, monograma an cifri

(cifrebi)

A 24.9.16 gvirgvinebi, romlebsac Tan axlavs sxva warwerebi

A 24.9.20 gvirgvinebi adamianis an adamianis sxeulis nawilebis gamosaxulebebiT

A 24.9.21 gvirgvinebi cxovelis an cxovelTa sxeulebis nawilebis gamosaxulebebiT

A 24.9.22 gvirgvinebi mcenareebis gamosaxulebebiT

A 24.9.23 gvirgvinebi sawarmoo an mrewvelobis saSualebebTan erTad

A 24.9.24 gvirgvinebi sxvagvari gamosaxulebiTi elementebiT

A 24.9.25 gvirgvinebi sxvagvari atributebiT

24.11 emblemebi, ganmasxvavebeli niSnebi

24.11.1 romauli niSnebi, liqtoris kona-fascebi, wkeplebi, skiptrebi (samefo

kverTxi)

24.11.3 frTiani kverTxebi (merkuris kverTxi)

24.11.5 kauWa joxebi, mejogis an mwyemsis kombali

24.11.7 neptunis samkapi (samkbila)

24.11.11 sferoebi, romlebzec jvaria dadgmuli

24.11.13 mitrebi - maRal sasuliero pirTa wvetiani qudebi

24.11.14 merkuris muzaradi (frTebiT)

24.11.16 siuxvis rqebi (xiliT savse rqa, amalTeas rqa)

24.11.17 iRblianobis Cinuri simbolo

24.11.18 niSnebi, eskizebi an sxva gamosaxulebiTi elementebi, romlebic miCneulia

emblemad an ganmasxvavebel niSnebad

84


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

24.11.21 yaiTani (rogorc Rirsebis an wodebis-Cinis morTuloba), kokardebi

(liTonis mrgvali an ovaluri formis niSnebi qudze)

SeniSvna: garda Sevronebisa, (kuTxis formis sirmebi), romlebic mo-

Tavsebulia imave seqciaSi, sadac kuTxeebi (26.3.23).

24.11.25 sxva emblemebi an ganmasxvavebeli niSnebi

SeniSvna: gvelisa da Tasis (3.11.1), gvelisa da kverTxis (3.11.1), saimperatoro

arwivebis (3.7.1) da CiraRdnebis (13.1.5) gamosaxulebebis

garda.

24.13 jvrebi

* 24.13.1 berZnuli jvari, wminda andrias jvari

* 24.13.2 laTinuri jvari, taus tipis jvari (wminda antonis)

* 24.13.3 lotaringiuli jvari, papis jvari (kaTolikuri jvari)

* 24.13.4 maltis jvari

* 24.13.5 warwerebisagan Seqmnili jvrebi

* 24.13.25 sxva jvrebi

24.13 ganyofilebis damatebiTi seqciebi (dakavSirebuli 24.13.1-24.13.25 ZiriTa

seqciebTan)

A 24.13.9 jvrebi, romlebic Seqmnilia urTierTgadamkveTi xazebiT

A 24.13.13 jvrebi, romlebic Seicavs warwerebs

A 24.13.14 jvrebi warwerebis TanxlebiT

A 24.13.17 jvrebi, romlebic Seicavs gamosaxulebiT elementebs

A 24.13.21 jvrebi sxivebiT an sxivisebri xazebiT

A 24.13.22 jvrebi, romlebic wris an mravalkuTxedis SigniTaa moTavsebuli

A 24.13.23 jvrebi, romlebic moTavsebulia kvadratis an marTkuTxedis SigniT

A 24.13.24 jvrebi, romlebic moTavsebulia raime sxva gamosaxulebiT elementSi

24.15 isrebi

* 24.15.1 erTi isari

* 24.15.2 ori isari

* 24.15.3 orze meti isari

24.15.21 isris buniki (wveri)

SeniSvna: romelic ar Seicavs kuTxis formis isris wverebs (26.3.23).

24.15 ganyofilebis damatebiTi seqciebi

(24.15.1-24.15.3 ZiriTad seqciebTan dakavSirebuli)

A 24.15.5 isrebi frTebiT

A 24.15.7 asoebiT, monogramebiT an cifrebiT Seqmnili isrebi

A 24.15.8 isrebi, romlebic raime sxva warwerebis kombinacias warmoadgenen

(garda A 24.15.17-is gamoklebiT)

A 24.15.11 isrebi, romlebic warmoadgenen raime sxva gamosaxulebiTi elementebis

kombinacias (garda A 24.15.13 da A 24.15.15)

A 24.15.13 isrebi, romlebic qmnian wres, rkals an rgols

A 24.15.15 isrebi, romlebic qmnian raime sxva figuras

A 24.15.17 warwerebiT Seqmnili isrebi

85


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

24.17 sxvadasxva niSnebi, warwerebi, simboloebi

* 24.17.1 sasveni niSnebi

24.17.3 asterikebi (simbolod gamoyenebuli patara varskvlavi)

* 24.17.5 maTematikuri niSnebi

* 24.17.10 musikaluri niSnebi

24.17.15 astronomiuli an astrologiuri niSnebi, zodiaqos niSnebi, mamrobiTi

an mdedrobiTi sqesis aRmniSvneli niSnebi

24.17.17 et-simbolo (@)

24.17.18 valutis simboloebi

24.17.21 iin da ian simboloebi (qaluri da mamakacuri sawyisebis Cinuri

simboloebi)

24.17.25 sxva niSnebi, Caweris sistemebi (magaliTad, sanoto Canaweri an maTematikuri

formula), an simboloebi

24.17 ganyofilebis damatebiTi seqciebi

24.17.1 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 24.17.2 wertilebi

A 24.17.4 Zaxilis niSnebi, kiTxviTi niSnebi

24.17.5 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 24.17.6 ramdenime maTematikuri niSani

A 24.27.7 maTematikuri niSnebi, romlebic warmoadgenen cifrebis da asoebis

kombinacias

A 24.17.8 usasrulobis niSani

A 24.17.9 sxva maTematikuri niSnebi

24.17.10 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 24.17.11 violinos gasaRebi calke

A 24.17.12 notebi – calke

A 24.17.13 violinos gasaRebi notebiT da notis saxazaviT an mxolod notis

saxazaviT

A 24.17.14 sxva musikaluri niSnebi

86


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

25. ornamentuli motivebi, zedapirebi an fonebi

ornamentebiT

25.1 ornamentuli motivebi

25.3 horizontalurad wagrZelebuli ornamentuli zedapirebi

25.5 orad an oTxad gayofili fonebi

25.7 ganmeorebadi gamosaxulebiTi elementebiT an warwerebiT

dafaruli zedapirebi an fonebi

25.12 sxva ornamentebiT dafaruli zedapirebi an fonebi

25.1 ornamentuli motivebi

SeniSvna:

5.13 ganyofilebaSi klasificirebuli mcenareebisagan Seqmnili

ornamentuli motivebisa da 25.3 ganyofilebaSi klasificirebuli

horizontalurad wagrZelebuli ornamentuli

zedapirebis garda.

25.1.1 saTavo gverdi an pirveli gverdis marcxena mxares moTavsebuli suraTi

25.1.5 ornamentuli zolebi da CarCoebi garda 25.1.9)-isa

25.1.6 banderolebi, vimpelebi, kartuSebi - ornamentuli xveula, gragnili

formis ornamenti

* 25.1.9 CarCoebi da karkasi

* 25.1.15 etiketebi, patara sayeloebi (boTlis yelis etiketebi)

SeniSvna: 20.5.15 seqciaSi klasificirebuli etiketebis garda

25.1.25 sxva ornamentebi

25.1 ganyofilebis damatebiTi seqciebi

25.1.9 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 25.1.10 mTliani CarCoebi da karkasebi

A 25.1.13 arasruli CarCoebi, dekoraciuli CarCoebi

25.1.15 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 251.17 boTlis patara sayelo (boTlis yelis etiketebi)

A 25.1.18 etiketebi, romelTac msxvili zolebis an rgolis forma aqvT

A 25.1.19 sxva etiketebi

25.3 horizontalurad wagrZelebuli ornamentuli zedapirebi

SeniSvna:

26.1 ganyofilebaSi klasificirebuli wagrZelebuli elifsuri

zedapirebis, 26.3 ganyofilebaSi klasificirebuli

wagrZelebuli samkuTxa zedapirebisa da 26.4 ganyofilebaSi

klasificirebuli wagrZelebuli oTxkuTxa zedapirebis

garda.

* 25.3.1 horizontalurad wagrZelebuli zedapirebi

87


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

25.3 ganyofilebis 25.3.1 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 25.3.3 wagrZelebuli zedapirebi Cazneqili an amozneqili ori mokle gverdiT

A 25.3.5 wagrZelebuli zedapirebi erTi Cazneqili an amozneqili mokle gverdiT

A 25.3.7 wagrZelebuli zedapirebi, entaziri (svetis tanis gamozneqiloba) erTi

an ori grZeli gamozneqili gverdiT

A 25.3.9 wagrZelebuli mravalkuTxa zedapirebi

SeniSvna: 26.3 ganyofilebaSi klasificirebuli samkuTxedebis an 26.4

ganyofilebaSi klasificirebuli oTxkuTxedebis garda.

A 25.3.11 wagrZelebuli zedapirebi erTi an ori grZeli Cazneqili gverdiT

A 25.3.13 wagrZelebuli zedapirebi erTi an ori grZeli amozneqili gverdiT

A 25.3.15 wagrZelebuli zedapirebi, romelTa erTi an meti gverdi Seqmnilia

rkalis, wrewirebis an elifsebis mimdevrobiT

A 25.3.25 sxva wagrZelebuli zedapirebi

25.5 orad an oTxad gayofili fonebi

SeniSvna:

Seicavs fonebs, romlebic gayofilia ori an oTxi xaziT an

zoliT an sxva formis gamyofiT.

25.5.1 fonebi, gayofili orad, vertikalurad

25.5.2 fonebi, gayofili orad, horizontalurad

25.5.3 fonebi, gayofili orad, diagonalze

25.5.5 fonebi, gayofili jvaredinad, vertikalurad da horizontalurad

25.5.6 fonebi, gayofili diagonalze

25.5.25 sxva fonebi, gayofili orad da oTxad

25.7 ganmeorebadi gamosaxulebiTi elementebiT an warwerebiT

dafaruli zedapirebi an fonebi

* 25.7.1 zedapirebi da fonebi, romlebic dafarulia ganmeorebadi

geometriuli figurebiT an niSnebiT

25.7.15 daStrixuli zedapirebi da fonebi

25.7.17 ganmeorebadi warwerebiT dafaruli zedapirebi da fonebi

* 25.7.20 xazebiT da zolebiT dafaruli zedapirebi da fonebi

25.7.25 sxva ganmeorebadi gamosaxulebiTi elementebiT dafaruli zedapirebi

da fonebi

SeniSvna: mimofantuli foTlebiT (5.3.16) an mimofantuli yvavilebiT

dafaruli zedapirebis garda.

25.7 ganyofilebis damatebiTi seqciebi

25.7.1 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 25.7.2 rombiseburi figurebiT dafaruli zedapirebi an fonebi

A 25.7.3 kvadratebiT an marTkuTxedebiT dafaruli zedapirebi an fonebi

(25.7.4 seqciis garda)

A 25.7.4 ujredebiT dafaruli zedapirebi an fonebi

A 25.7.5 mravalkuTxedebiT dafaruli zedapirebi an fonebi

A 25.7.6 wrewirebiT an elifsebiT dafaruli zedapirebi an fonebi

A 25.7.7 wertilebiT dafaruli zedapirebi an fonebi

A 25.7.8 sxva ganmeorebadi geometriuli figurebiT dafaruli zedapirebi an

fonebi

88


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

25.7.20 ZiriTad seqciasTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 25.7.21 swori xazebiT an zolebiT dafaruli zedapirebi an fonebi

A 25.7.22 talRisebri xazebiT an zolebiT dafaruli zedapirebi an fonebi

A 25.7.23 zigzagisebri xazebiT an zolebiT (naySebiT) an kuTxis formis figurebiT

dafaruli zedapirebi an fonebi

25.12 sxva ornamentebiT dafaruli zedapirebi an fonebi

25.12.1 sxivebiT an sxivisebri xazebiT dafaruli zedapirebi an fonebi

25.12.3 muaris tipis zedapirebi an fonebi

251225 sxva ornamentiT dafaruli zedapirebi an fonebi

89


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

26. geometriuli figurebi da sxeulebi

SeniSvna: (a) maT Soris, geometriuli figurebi da sxeulebi, romlebic

Seqmnilia adamianebis, cxovelebis, mcenareebis an sxva

obieqtebis gamosaxulebebisgan.

(b) ar Seicavs 27.1 ganyofilebaSi klasificirebul warwerebs,

romlebic Seqmnilia geometriuli figurebiT.

26.1 wreebi, elifsebi

26.2 wreebis an elifsebis segmentebi an seqtorebi

26.3 samkuTxedebi, xazebi, romlebic qmnian kuTxes

26.4 kvadratebi

26.5 sxva mravalkuTxedebi

26.7

urTierTgadamkveTi, mezoblad mdebare an mierTebuli

sxva-dasxva geometriuli figurebi

26.11 xazebi, zolebi

26.13 sxva geometriuli figurebi, amucnobi figurebi

26.15 geometriuli sxeulebi

26.1 wreebi, elifsebi

* 26.1.1 wreebi

* 26.1.2 elifsebi

* 26.1.4 erTmaneTSi Caxazuli ori wre, ori elifsi

* 26.1.5 erTmaneTSi Caxazuli orze meti wre an elifsi, spiralebi

* 26.1.6 (gansxvavebuli, calkeuli) ramdenime wre an elifsi, mimdebare Semxebi an

gadamkveTi

* 26.1.7 wreebi, romlebic Seicaven erT an met elifss

* 26.1.8 wreebi, romlebic Seicaven erT an met mravalkuTxeds 26.1.10 da 26.1.11

seqciebSi klasificirebulis garda

* 26.1.9 elifsebi, romlebic Seicaven erT an met wres an mravalkuTxeds 26.1.10

da 26.1.11 seqciebSi klasificirebulis garda

* 26.1.10 wreebi an elifsebi, romlebic Seicaven erT an met samkuTxeds an xazebs,

romlebic qmnian kuTxes

* 26.1.11 wreebi an elifsebi, romlebic Seicaven erT an met oTxkuTxeds

* 26.1.12 wreebi an elifsebi, romlebic Seicaven erT an met sxva geometriul

figuras

26.1 ganyofilebis damatebiTi seqciebi

26.1.1, 26.1.2, 26.1.8-26.1.12 ZiriTad seqciebTan dakavSirebuli damatebiTi seqcia

A 26.1.3 erTi wre an elifsi

26.1.1-26.1.2 ZiriTad seqciebTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 26.1.13 wreebi an elifsebi, romlebic Seicaven ciuri sxeulebs an bunebrivi

movlenebis amsaxvel gamosaxulebebs

90


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

A 26.1.14 wreebi an elifsebi, romlebic Seicaven adamianis an adamianis sxeulis

nawilebis gamosaxulebebs

A 26.1.15 wreebi an elifsebi, romlebic Seicaven cxovelebis, cxovelTa sxeulis

nawilebis an mcenareebis gamosaxulebebs

A 26.1.16 wreebi an elifsebi, romlebic Seicaven sxva gamosaxulebiT elementebs

A 26.1.17 wreebi an elifsebi, romlebic Seicaven erT an met cifrs

A 26.1.18 wreebi an elifsebi, romlebic Seicaven erT an met asos

A 26.1.19 wreebi an elifsebi maT gareT ganlagebuli warwerebiT

A 26.1.20 wreebi an elifsebi maTi radiusis an diametris gaswvriv ganlagebuli

warwerebiT.

A 26.1.21 wreebi an elifsebi maT SigniT wriuli an elifsuri formiT

ganlagebuli warwerebiT

A 26.1.22 wreebi an elifsebi sxva formiT ganlagebuli warwerebiT

A 26.1.24 wreebi an elifsebi muqi zedapirebiT an zedapiris nawilebiT

26.2 wreebis an elifsebis segmentebi an seqtorebi

26.2.1 wris an elifsis segmentebi, 26.2.7 seqciaSi klasificirebulis garda

26.2.3 wris an elifsebis seqtorebi 26.2.7 seqciaSi klasificirebulis garda

26.2.5 urTierTgadamkveTi an gaerTianebuli segmentebi an seqtorebi

* 26.2.7 naxevarwreebi, naxevarelifsebi

26.2 ganyofilebis damatebiTi seqciebi(dakavSirebuli 26.2.7 ZiriTad seqciasTan)

A 26.2.8 naxevarwreebi da naxevarelifsebi. romlebic Seicaven asoebs

A 26.2.9 naxevarwreebi da naxevarelifsebi muqi zedapirebiT

26.3 samkuTxedebi, xazebi, romlebic qmnian kuTxes

* 26.3.1 erTi samkuTxedi

* 26.3.2 erTmaneTSi Caxazuli ori samkuTxedi

* 26.3.3 erTmaneTSi Caxazuli orze meti samkuTxedi

* 26.3.4

moomijnave, gaerTianebuli an urTierTgadamkveTi ramdenime samkuTxedi

* 26.3.10 samkuTxedebi, romlebic Seicaven erT an met wres, elifss an mravalkuTxeds

(garda 26.3.11-sa)

* 26.3.11 samkuTxedebi, romlebic Seicaven erT an met oTxkuTxeds

* 26.3.12 samkuTxedebi, romlebic Seicaven erT an met sxva geometriul figuras

26.3.23 xazebi an zolebi, romlebic qmnian kuTxes

SeniSvna:

maT Soris Sevronebsa da isris wverebs, romlebic Sedgenilia

xazebiT an zolebiT.

26.3 ganyofilebis damatebiTi seqciebi (dakavSirebuli 26.3.1-26.3.12 ZiriTad seqciasTan)

A 26.3.5 samkuTxedebi, qvemoT mimarTuli wveroTi

A 26.3.6 erT an met amozneqil an Cazneqil gverdiani samkuTxa figurebi

A 26.3.7 samkuTxa figurebi, romelTac aqvT erTi an meti wakveTili an momrgvalebuli

kuTxe

A 26.3.13 samkuTxedebi, romlebic Seicavs ciuri sxeulebis an bunebrivi movlenebis

amsaxvel gamosaxulebebs

A 26.3.14 samkuTxedebi, romlebic Seicaven adamianis an adamianis sxeulis nawilebis

gamosaxulebebs

A 26.3.15 samkuTxedebi, romlebic Seicaven cxovelis an cxovelis sxeulis nawilebis

gamosaxulebebs

A 26.3.16 samkuTxedebi, romlebic Seicaven sxva gamosaxulebiT elementebs

A 26.3.17 samkuTxedebi, romlebic Seicaven erTs an met cifrs

91


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

A 26.3.18 samkuTxedebi, romlebic Seicaven erTs an met warweras

A 26.3.19 samkuTxedebi warwerebiT, romlebic kveTen erT an met gverds

A 26.3.22 samkuTxedebi, romlebic Seicaven sxvagvar warwerebs

A 26.3.24 samkuTxedebi, muqi zedapirebiT an zedapirebis nawilebiT

26.4 kvadratebi

* 26.4.1 kvadratebi

* 26.4.2 marTkuTxedebi

* 26.4.3 erT wveroze dayrdnobili rombebi da kvadratebi

* 26.4.4 sxva arawesieri paralelogramebi, trapeciebi da oTxkuTxedebi. romlebsac

aqvT erTi an meti momrgvalebuli kuTxe

* 26.4.7 erTmaneTSi Caxazuli ori oTxkuTxedi

* 26.4.8 erTmaneTSi Caxazuli orze meti oTxkuTxedi

* 26.4.9 ramdenime momijnave, Semxebi an urTierTgadamkveTi oTxkuTxedi

* 26.4.10 oTxkuTxedebi, romlebic Seicaven erT an met wres, elifss an mravalkuTxeds

* 26.4.11 oTxkuTxedebi, romlebic Seicaven erT an met samkuTxeds an xazebs,

romlebic qmnian kuTxes

* 26.4.12 oTxkuTxedebi, romlebic Seicaven erT an met sxva geometriul figuras

26.4 ganyofilebis damatebiTi seqciebi

26.4.1-26.4.4, 26.4.10-26.4.12 ZiriTad seqciebTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 26.4.5 erTi oTxkuTxedi

26.4.1-26.4.12 ZiriTad seqciebTan dakavSirebuli damatebiTi seqciebi

A 26.4.6 oTxkuTxa figurebi, romelTac aqvT erTi an meti amozneqili an Cazneqili

gverdi (25.3.1)

SeniSvna: ar Seicavs wagrZelebul zedapirebs erTi an meti Cazneqili an

amozneqili gverdiT, romlebic klasificirebulia ( 25.3.1)

seqciaSi.

A 26.4.13 oTxkuTxedebi, romlebic Seicaven ciuri sxeulebis an bunebrivi movlenebis

amsaxvel gamosaxulebebs

A 26.4.14 oTxkuTxedebi, romlebic Seicaven adamianis an adamianis sxeulis

nawilebis gamosaxulebebs

A 26.4.15 oTxkuTxedebi, romlebic Seicaven cxovelebis, an cxovelTa sxeulis

nawilebis an mcenareebis gamosaxulebebs

A 26.4.16 oTxkuTxedebi, romlebic Seicaven sxva gamosaxulebiT elementebs

A 26.4.17 oTxkuTxedebi, romlebic Seicaven erT an met cifrs

A 26.4.18 oTxkuTxedebi, romlebic Seicaven erT an met asos

A 26.4.19 oTxkuTxedebi warwerebiT, romlebic kveTen erT an met gverds

A 26.4.22 oTxkuTxedebi, romlebic Seicaven sxva warwerebs

A 26.4.24 oTxkuTxedebi, muqi zedapirebiT an zedapiris nawilebiT

26.5 sxva mravalkuTxedebi

SeniSvna:

garda wagrZelebuli mravalkuTxedebisa, romlebic klasificirebulia

(25.3.1) seqciaSi.

* 26.5.1 erTi mravalkuTxedi

* 26.5.2 ori mravalkuTxedi, erTmaneTSi Caxazuli (26.5.10 da 26.5.11 seqciebSi

klasificirebulis garda)

* 26.5.3 ramdenime mravalkuTxedi, erTmaneTSi Caxazuli (26.5.10 da 26.5.11

seqciebSi klasificirebulis garda)

92


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

* 26.5.4 ramdenime mravalkuTxedi mimdebare, Semxebi an urTierTgadamkveTi

* 26.5.8 mravakluTxedebi erTi an meti wakveTili an momrgvalebuli kuTxeebiT

* 26.5.9 mravalkuTxedebi, romlebic Seicaven erT an met wres an elifss

* 26.5.10 mravalkuTxedebi, romlebic Seicaven samkuTxeds an xazebs, romlebic

qmnian kuTxeebs

* 26.5.11 mravalkuTxedebi, romlebic Seicaven erT an met oTxkuTxeds

* 26.5.12 mravalkuTxedebi, romlebic Seicaven erT an met sxva geometriul

figuras

26.5 ganyofilebis damatebiTi seqciebi (dakavSirebuli 26.5.1-26.5.12 ZiriTad

seqciebTan)

A 26.5.6 mravalkuTxa figurebi erTi an meti amozneqili an Cazneqili gverdiT

A 26.5.13 mravalkuTxedebi, romlebic Seicaven ciuri sxeulebis an bunebrivi

movlenebis amsaxvel gamosaxulebebs

A 26.5.14 mravalkuTxedebi, romlebic Seicaven adamianis an adamianis sxeulis

nawilebis gamosaxulebebs

A 26.5.15 mravalkuTxedebi, romlebic Seicaven cxovelebis an cxovelebis

sxeulis nawilebis an mcenareebis gamosaxulebebs

A 26.5.16 mravalkuTxedebi, romlebic Seicaven sxva gamosaxulebiT elementebs

A 26.5.17 mravalkuTxedebi, romlebic Seicaven erT an met cifrs

A 26.5.18 mravalkuTxedebi, romlebic Seicaven erT an met asos

A 26.5.19 mravalkuTxedebi warwerebiT, romlebic gadakveTen perimetrs

A 26.5.22 mravalkuTxedebi, romlebic Seicaven sxva warwerebs

A 26.5.24 mravalkuTxedebi muqi zedapirebiT an zedapirebis nawilebiT

26.7 urTierTgadamkveTi, mezoblad mdebare an mierTebuli

sxva-dasxva geometriuli figurebi

26.7.1 wreebi an elifsebi erT an met segmentTan da/an seqtorTan erTad

26.7.3 wreebi an elifsebi erT an met samkuTxedTan da/an kuTxesTan erTad

26.7.5 wreebi an elifsebi erT an met oTxkuTxedTan erTad

26.7.7 wreebi an elifsebi erT an met sxva mravalkuTxedTan erTad

26.7.9 wreebis an elifsebis segmentebi an seqtorebi erT an met samkuTxedTan

da/an kuTxesTan erTad

26.7.11 wreebis an elifsebis segmentebi an seqtorebi erT an met oTxkuTxedTan

erTad

26.7.13 wreebis an elifsebis segmentebi an seqtorebi erT an met sxva mravalku-

TxedTan erTad

26.7.15 samkuTxedebi an kuTxeebi erT an met oTxkuTxedTan erTad

26.7.17 samkuTxedebi an kuTxeebi erT an met oTxkuTxedebisagan gansxvavebul sxva

mravalkuTxedTan erTad

26.7.19 oTxkuTxedebi samkuTxedisagan gansxvavebul mravalkuTxedTan erTad

26.7.25 sxvadasxva geometriuli figuris mimdebare Semxebi an gadamkveTi kombinaciebi

SeniSvna:

maT Soris, orze meti, gansxvavebuli geometriuli figuris

kombinacia.

26.11 xazebi, zolebi

SeniSvna: 26.3.23 seqciaSi klasificirebuli xazebisa da zolebis

garda, romlebic qmnian kuTxes.

* 26.11.1 erTi wiri an erTi zoli

* 26.11.2 ori wiri an zoli

* 26.11.3 orze meti wiri an zoli

93


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

26.11ganyofilebis damatebiTi seqciebi (dakavSirebuli 26.11.1-26.11.3ZiriTad

seqciebTan)

A 26.11.5 wvrili wiri

A 26.11.6 msxvili wirebi, zolebi

A 26.11.7 vertikaluri wirebi an zolebi

A 26.11.8 horizontaluri wirebi an zolebi

A 26.11.9 daxrili wirebi an zolebi

A 26.11.10 swori wirebi an zolebi

A 26.11.11 texili wirebi an zolebi (garda 26.11.13-Si Semavali wirebisa)

A 26.11.12 mrude wirebi an zolebi (garda 26.11.13-Si Semavali wirebisa)

A 26.11.13 talRovani (talRisebri) wirebi an zolebi, zigzagisebri wirebi an

zolebi

A 26.11.14 wertilovani wirebi an zolebi

A 26.11.21 siCqaris an Zalis mimarTulebis gamomxatveli wirebi

A 26.11.25 sxva wirebi an zolebi

26.13 sxva geometriuli figurebi, gaurkveveli figurebi

26.13.1 melnis naRvenTebi

26.13.25 sxva geometriuli figurebi, amoucnobi figurebi

26.15 geometriuli sxeulebi

26.15.1 sferoebi

26.15.3 cilindrebi

26.15.5 konusebi

26.15.7 piramidebi

26.15.9 kubebi

26.15.11 paralelepipedebi

26.15.13 prizmebi

26.15.15 sxva mravalwaxnagebi

26.15.25 sxva geometriuli sxeulebi

94


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

27. sxvadasxva saxis xelnawerebi da cifrebi

27.1 asoebi an cifrebi, romlebic qmnian geometriul figurebs,

xelnaweri an beWdviTi asoebi perspeqtivaSi

27.3 asoebi an cifrebi, romlebic qmnian adamianis, cxovelis,

mcenaris an raime sagnis gamosaxulebas

27.5 specifikuri stilis asoebi

27.7 specifikuri stilis cifrebi

27.1 asoebi an cifrebi, romlebic qmnian geometriul figurebs,

xelnaweri an beWdviTi asoebi perspeqtivaSi

SeniSvna:

Seicavs rogorc erT anbanur asos an erT cifrs, aseve anbanuri

asoebis an cifrebis jgufs.

* 27.1.1 asoebi an cifrebi, romlebic qmnian geometriul figurebs; xelnaweri

an nabeWdi asoebi an cifrebi perspeqtivaSi.

27.1 ganyofilebis damatebiTi seqciebi (dakavSirebuli 27.1.1 ZiriTad seqciasTan)

A 27.1.2 asoebi an cifrebi, romlebic qmnian kvadratebs an marTkuTxedebs (zedapirebi

an perimetrebi)

A 27.1.3 asoebi an cifrebi, romlebic qmnian sxva oTxkuTxedebs

(zedapirebi an perimetrebi)

A 27.1.4 asoebi an cifrebi, romlebic qmnian sxva mravalkuTxedebs (zedapirebi

an perimetrebi)

A 27.1.5 asoebi an cifrebi, romlebic qmnian sxva samkuTxeds (zedapirebi an perimetrebi)

A 27.1.6 asoebi an cifrebi, romlebic qmnian wreebs an wrexazebs

A 27.1.7 asoebi an cifrebi, romlebic qmnian elifss (zedapiri an perimetri)

A 27.1.8 asoebi an cifrebi, romlebic qmnian brtyel Cazneqil figuras

A 27.1.9 asoebi an cifrebi, romlebic qmnian brtyel amozneqil figuras

A 27.1.10 asoebi an cifrebi, romlebic qmnian ormxriv Cazneqil figuras

A 27.1.11 asoebi an cifrebi, romlebic qmnian ormxriv amozneqil figuras

A 27.1.12 asoebi an cifrebi, romlebic qmnian rkalis an wris figuras

A 27.1.13 asoebi an cifrebi, romlebic qmnian erTi an meti talRisebri an zigzagisebri

zolis formis figuras

A 27.1.16 asoebi an cifrebi perspeqtivaSi (Semcirebuli centrisken, erTi bolosken

an orive bolosken)

A 27.1.25 asoebi da cifrebi, romlebic qmnian sxva geometriul figuras

27.3 asoebi an cifrebi, romlebic qmnian adamianis, cxovelis,

mcenaris an raime sagnis gamosaxulebas

SeniSvna: (a) maT Soris, sasveni niSnebi, romlebic ganasaxiereben adamians,

cxovels, mcenares an raime sagans.

(b) maT Soris, erTi anbanuri aso, erTi cifri an erTi sasveni

niSani da/an anbanuri asoebis jgufi, cifrebis jgufi

an sasveni niSnebis jgufi, romlebic ganasaxiereben adamians,

cxovels, mcenares an raime sagans.

95


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

* 27.3.1 asoebi an cifrebi, romlebic ganasaxiereben adamians an adamianis

sxeulis nawilebs, cxovels an cxovelis sxeulis nawilebs, mcenares an

rame sagans

27.3 ganyofilebis damatebiTi seqciebi (dakavSirebuli 27.3.1 ZiriTad seqciasTan)

A 27.3.2 asoebi an cifrebi, romlebic ganasaxiereben adamians an adamianis

sxeulis nawilebs

A 27.3.3 asoebi an cifrebi, romlebic ganasaxiereben cxovels an cxovelis

sxeulis nawilebs

A 27.3.11 asoebi an cifrebi, romlebic ganasaxiereben mcenares

A 27.3.15 asoebi an cifrebi, romlebic ganasaxiereben raime sagans

27.5 specifikuri stilis asoebi

SeniSvna:

maT Soris, erTi an ramdenime anbanuri aso da/an anbanuri

asoebis mimdevroba, romlebic qmnian sityvas.

* 27.5.1 specifikuri stilis asoebiT Sesrulebuli Canawerebi

27.5 ganyofilebis damatebiTi seqciebi (dakavSirebuli 27.5.1 ZiriTad seqciasTan)

A 27.5.2 asoebi ormagi konturiT

A 27.5.3 amozneqili an daCrdiluli asoebi

A 27.5.4 dekoratiuli asoebi

A 27.5.5 asoebi nabeWdi an xelnaweri

A 27.5.6 asoebi, romlebic Seqmnilia naxatebis kombinaciiT

A 27.5.7 asoebi araproporciuli zomis simboloebis TanxlebiT

SeniSvna: maT Soris magaliTad, anbanuri aso ,,i’’, romlis Tavzec

moTavsebulia didi (uproporcio) wertili, varskvlavi an

yvavili.

A 27.5.8 asoebi, romlebic dakavSirebulia gamosaxulebiT elementebTan

SeniSvna: anbanuri asoebi, romlebic ganasaxiereben adamianis sxeulis

nawilebs, cxovels an cxovelis sxeulis nawilebs, mcenares an

raime sagans, klasificirebulia 27.3 ganyofilebaSi.

A 27.5.9 sxvadasxva tipis asoebis Tanmimdevroba

A 27.5.10 gansxvavebuli zomis asoebis mimdevroba

A 27.5.11 qvemoT an zemoT xazgasmuli, CarCoSi Casmuli an erTi an meti wiriT

garsSemovlebuli asoebi

A 27.5.12 asoebi, romlebic gadakveTilia an garSemovlebulia asoebiT, cifrebiT

an gamosaxulebiTi elementebiT

A 27.5.13 gakruli xeliT naweri asoebi, gaurkveveli nawerebi

A 27.5.14 sarkulad an simetriulad asaxuli asoebi

A 27.5.15 ,,hari’’-sgan gansxvavebuli gamyofebiT gancalkevebuli asoebis seriebi

SeniSvna:

maT Soris, anbanuri asoebis mimdevroba, gamoyofili, magaliTad,

CarCoebiT, striqonebiT an ganlagebis doneebiT.

A 27.5.17 asoebi msxvili SriftiT

A 27.5.19 gadabmuli asoebi

A 27.5.21 erTi aso

A 27.5.22 monogramebi, romlebic Seqmnilia erTmaneTSi gadaxlarTuli, gadabmuli

an sxvagvarad kombinirebuli asoebiT

A 27.5.23 ramdenime aso

A 27.5.24 Ria feris asoebi muq fonze

A 27.5.25 sxva specifikuri stiliT Sesrulebuli asoebi

96


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

27.7 specifikuri stiliT Sesrulebuli cifrebi

* 27.7.1 specifikuri stiliT Sesrulebuli cifrebi

27.5 ganyofilebis damatebiTi seqciebi (dakavSirebuli 27.7.1 ZiriTad seqciasTan)

A 27.7.2 ormagkonturiani cifrebi

A 27.7.3 reliefuri an daCrdiluli cifrebi

A 27.7.4 dekoratiuli cifrebi

A 27.7.11 asoebTan an gamosaxulebiT elementebTan gadabmuli an mezoblad mo-

Tavsebuli cifrebi

A 27.7.12 asoebiT, cifrebiT an gamosaxulebiTi elementebiT gadakveTili an SemosazRvruli

cifrebi

A 27.713 xelnaweri an xelnawers mimsgavsebuli cifrebi

A 27.7.17 cifrebi msxvili SriftiT

A 27.7.19 cifrebi, romlebic gadafarulia an Sedgenili araTanabari an arasworad

dalagebuli asoebiT

A 27.7.23 romauli cifrebi

A 27.7.24 Ria feris cifrebi muq fonze

A 27.7.25 sxva specifikuri stiliT Sesrulebuli cifrebi

97


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

28. sxvadasxva anbaniT Sesrulebuli warwerebi

SeniSvna:

mSobliuri anbanis standartuli SriftiT Sesrulebuli Canaweri

miCneulia sityvier niSnad da igi ar ganixileba,

rogorc gamosaxulebiTi elementi.

28.1 arabuli anbaniT Sesrulebuli warwerebi

28.3 Cinuri an iaponuri anbaniTSesrulebuli warwerebi

28.5 kirilica – rusuli anbaniT Sesrulebuli warwerebi

28.7 berZnuli anbaniT Sesrulebuli warwerebi

28.9 ebrauli anbaniT Sesrulebuli warwerebi

28.11 laTinuri anbaniT Sesrulebuli warwerebi

28.17 istoriuli, lursmnuli an ieroglifuri damwerlobiT

Sesrulebuli warwerebi

28.19 sxvagvari warwerebi

98


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) _ kategoriebis, ganyofilebebisa da seqciebis

CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT

29. ferebi

29.1 ferebi

* 29.1.1 wiTeli, vardisferi, narinjisferi

* 29.1.2 yviTeli, oqrosferi

* 29.1.3 mwvane

* 29.1.4 lurji, cisferi

* 29.1.5 iisferi, lilisferi

* 29.1.6 TeTri, nacrisferi, vercxlisferi

* 29.1.7 yavisferi

* 29.1.8 Savi

29.1.12 ori dominirebuli feri

29.1.13 sami dominirebuli feri

* 29.1.14 oTxi feri

* 29.1.15 oTx ferze meti

29.1 ganyofilebis damatebiTi seqcia (dakavSirebuli 29.1.1-29.1.8, 29.1.14, 29.1.15

ZiriTad seqciebTan)

A 29.1.11 erTi dominirebuli feri

99


gamosaxulebiTi

elementebis nimuSebi


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) - gamosaxulebiTi elementebis nimuSebi

gamosaxulebiTi elementebis

nimuSebi, dakavSirebuli

Semdeg ganyofilebebTan

ganyofileba 19.7 boTlebi, maTarebi ............................................ 105

ganyofileba 24.1 farebi ................................................................... 111

ganyofileba 24.9 gvirgvinebi, diademebi ...................................... 114

ganyofileba 24.13 jvrebi .................................................................... 117

103


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) - gamosaxulebiTi elementebis nimuSebi

განყოფილება 19.7 ბოთლები, მათარები

19.7.1 ბოთლები ან მათარები წრიული ან ელიფსური ჰორიზონტალური განივკვეთით

19.7.2 ბოთლები ან მათარები, რომელთაც არა აქვთ წრიული ან ელიფსური ჰორიზონტალური

განივკვეთი

19.7.6 ბოთლები ან მათარები, რომლებიც გამოსახავს ადამიანს, ცხოველს, ადამიანის ან

ცხოველის სხეულის ნაწილს ან უსულო საგანს

105


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) - gamosaxulebiTi elementebis nimuSebi

19.7.7 სახელურიანი ბოთლები ან მათარები

19.7.9 ვიწრო ბოთლები ან მათარები

19.7.10 დაბალი და განიერი ბოთლები ან მათარები

106


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) - gamosaxulebiTi elementebis nimuSebi

A

19.7.12 ბოთლები ან მათარები ყელის გარეშე

19.7.13 ბოთლები ან მათარები დამრეცი ან ჰორიზონტალური ყელით

19.7.16 ბოთლები ან მათარები შიგნით შეზნექილი გვერდებით

107


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) - gamosaxulebiTi elementebis nimuSebi

19.7.17 ბოთლები ან მათარები გამობერილი, გამოზნექილი ან მომრგვალებული გვერდებით

19.7.20 კონუსური ფორმის ბოთლები ან მათარები

108


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) - gamosaxulebiTi elementebis nimuSebi

19.7.22 ბოთლები ან მათარები ვერტიკალური, ჰორიზონტალური ან სხვაგვარი წიბოებით

19.7.23 ბოთლები ან მათარები წიბოებისაგან განსხვავებული სხვა რელიეფური ზედაპირით

109


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) - gamosaxulebiTi elementebis nimuSebi

19.7.24 ბოთლები ან მათარები შემოწნულ ფუტლიარში

19.7.25 სხვა ბოთლები ან მათარები

110


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) - gamosaxulebiTi elementebis nimuSebi

განყოფილება 24.1: ფარები

24.1.1 ფარები გამოსახულებითი ელემენტებისა და წარწერების გარეშე

24.1.3 ფარები, რომლებიც შეიცავს გეომეტრიული ფიგურების ან გეომეტრიული სხეულების

გამოსახულებებს, ხაზებს, ზოლებს, ლენტებს ან ტიხრებს

A 24.1.5

ფარები, რომლებიც შეიცავს სხვა გამოსახულებით ელემენტებს ან წარწერებს

A 24.1.8

ფარები, რომლებიც შეიცავს ადამიანების ან ადამიანის სხეულის ნაწილების

გამოსახულებებს აბჯრით ან მის გარეშე

A 24.1.9

ფარები, რომლებიც შეიცავს ცხოველების ან ცხოველთა სხეულის ნაწილების

გამოსახულებებს

111


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) - gamosaxulebiTi elementebis nimuSebi

A 24.1.10

ფარები, რომლებიც შეიცავს მცენარეების გამოსახულებებს

A 24.1.11

ფარები, რომლებიც შეიცავს ლანდშაფტების, საცხოვრებელი სახლების, შენობების ან

ნაგებობების გამოსახულებებს

A 24.1.12

ფარები, რომლებიც შეიცავს საწარმოო ან სამრეწველო ობიექტების გამოსახულებებს


A 24.1.13

ფარები, რომლებიც შეიცავს სხვა გამოსახულებით ელემენტებს

A 24.1.15

ფარები, რომლებიც შეიცავს წარწერებს

112


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) - gamosaxulebiTi elementebis nimuSebi

A 24.1.18

ფარები, რომლებიც შემოფარგლულია გამოსახულებითი ელემენტებით ან წარწერებით

A 24.1.19

ფარები, საყრდენებით

A

A 24.1.20

ფარები, მის გარეთ განთავსებული გამოსახულებითი ელემენტებით ან წარწერებით

A 24.1.23

რამდენიმე ფარი

A

A 24.1.25

უჩვეულო მოყვანილობის ფარები

113


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) - gamosaxulebiTi elementebis nimuSebi

24.9.1 გუმბათის ფორმის გვირგვინები

განყოფილება 24.9 გვირგვინები, დიადემები

24.9.2 გვირგვინები გადაშლილი წვეროებით

24.9.3 სტილიზებული ან უცნაური ფორმის გვირგვინები

24.9.4 დიადემები

A 24.9.7

გვირგვინი ბურთულებით დაბოლოებული წვეროებით

A 24.9.8

გვირგვინები, რომლებსაც აქვთ ცილინდრული ფორმის ქონგურებიანი კოშკის მსგავსი

ზედა ნაწილი

A 24.9.9

გვირგვინები სამი სამკუთხა ფორმის წვეროთი

114


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) - gamosaxulebiTi elementebis nimuSebi

A 24.9.10

გვირგვინები სამზე მეტი სამკუთხა ფორმის წვეროთი

A 24.9.11

გვირგვინები ისრის ფორმის წვეროებით

A 24.9.12

გვირგვინები ფოთლებიანი ორნამენტით

A 24.9.14

გვირგვინები, რომლებსაც თან ახლავს ასო-ნიშანი, მონოგრამა ან ციფრი (ციფრები)

A 24.9.16

გვირგვინები, რომლებსაც თან ახლავს სხვა წარწერები

A 24.9.20

გვირგვინები ადამიანის ან ადამიანის სხეულის ნაწილების გამოსახულებებით

115


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) - gamosaxulebiTi elementebis nimuSebi

A 24.9.21

გვირგვინები ცხოველის ან ცხოველთა სხეულების ნაწილების გამოსახულებებით

A 24.9.22

გვირგვინები მცენარეების გამოსახულებებით

A 24.9.23

გვირგვინები საწარმოო ან მრეწველობის საშუალებებთან ერთად

A 24.9.24

გვირგვინები სხვაგვარი გამოსახულებითი ელემენტებით

A 24.9.25

გვირგვინები სხვაგვარი ატრიბუტებით

116


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) - gamosaxulebiTi elementebis nimuSebi

განყოფილება 24.13 ჯვრები

24.13.1 ბერძნული ჯვარი, წმინდა ანდრიას ჯვარი

24.13.2 ლათინური ჯვარი, ტაუს ტიპის ჯვარი (წმინდა ანტონის)

24.13.3 ლოტარინგიული ჯვარი, პაპის ჯვარი (კათოლიკური ჯვარი)

24.13.4 მალტის ჯვარი

117


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) - gamosaxulebiTi elementebis nimuSebi

24.13.5 წარწერებისაგან შექმნილი ჯვრები

A 24.13.9

ჯვრები, რომლებიც შექმნილია ურთიერთგადამკვეთი ხაზებით

A 24.13.13

ჯვრები, რომლებიც შეიცავს წარწერებს

A 24.13.14

ჯვრები წარწერების თანხლებით

A 24.13.17

ჯვრები, რომლებიც შეიცავს გამოსახულებით ელემენტებს

118


venis klasifikacia (me-6 redaqcia) - gamosaxulebiTi elementebis nimuSebi

A 24.13.21

ჯვრები სხივებით ან სხივისებრი ხაზებით

A 24.13.22

ჯვრები, რომლებიც წრის ან მრავალკუთხედის შიგნითაა მოთავსებული

A 24.13.23

ჯვრები, რომლებიც მოთავსებულია კვადრატის ან მართკუთხედის

შიგნით

A 24.13.24

ჯვრები, რომლებიც მოთავსებულია რაიმე სხვა გამოსახულებით

ელემენტში

24.13.22 სხვა ჯვრები

119


teqnikuri redaqtori:

formatireba:

dakabadoneba:

poligrafiuli jgufi:

n. bebriSvili

T. qavTaraZe

m. ordeniZe

m. meCitiSvili

i. gogolaSvili

l. doliZe

s. Todua

tiraJi 40

tiraJi: 100

dakabadonda da gamoica gamoica saqpatentSi

saqpatentis poligrafiul bazaze

mis.: 0179, Tbilisi, nino ramiSvilis q. #31

mis.: 0179, Tbilisi, nino ramiSvilis q. #31

tel.: tel.: (+995 (+995 32) 32) 291-71-82 91-71-82; 25-25-33

www.sakpatenti.org.ge

elfosta: info@sakpatenti.org.ge

www.sakpatenti.org.ge

info@sakpatenti.org.ge

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!