buku sumber sains sukan ting 4 - Sekolah Tuanku Abdul Rahman ...

staripoh.com

buku sumber sains sukan ting 4 - Sekolah Tuanku Abdul Rahman ...

KATA PENGANTAR

Sains Sukan ialah satu bidang ilmu pengetahuan yang menekankan gerak laku

manusia dalam sukan untuk meningkatkan prestasi lakuan motor manusia ke

tahap yang optimum. Bidang ini wujud selari dengan perkembangan teknologi

moden dalam sukan serta kehidupan harian manusia.

Dalam KBSM, mata pelajaran Sains Sukan ialah mata pelajaran elektif bagi

murid Tingkatan 4 dan 5. Mata pelajaran ini bertujuan untuk melahirkan murid

yang menguasai pengetahuan, kemahiran dan pengalaman asas sains sukan

melalui amalan teori dan praktis dalam bidang sukan serta memupuk dan

meningkatkan penghayatan nilai sebagai persediaan di bidang kerjaya.

Bagi melaksanakan kurikulum Sains Sukan secara berkesan, Pusat

Perkembangan Kurikulum telah menghasilkan Buku Sumber Sains Sukan

daripada membantu guru dalam pengajaran dan pembelajaran. Selain daripada

menggunakan buku sumber ini, guru digalakkan mengakses maklumat

tambahan daripada sumber-sumber lain. Guru seharusnya mempelbagaikan

strategi pengajaran dan pembelajaran yang lebih berpusatkan murid untuk

menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan berkesan.

Pelbagai pihak telah memberikan sumbangan masa, tenaga dan hasil fikiran

untuk menyempurnakan buku sumber ini. Pusat Perkembangan Kurikulum ingin

merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak

yang terlibat.

(Dr. SHARIFAH MAIMUNAH SYED ZIN)

Pengarah

Pusat Perkembangan Kurikulum

Kementerian Pendidikan Malaysia


KANDUNGAN

Kata Pengantar

Tunjang 1

PENGENALAN SAINS SUKAN

Konsep 1

Sejarah Perkembangan 7

Pengurusan Sukan 13

Psikologi Sukan 31

Muka surat

Tunjang 2

Tunjang 3

Tunjang 4

ANATOMI DAN FISIOLOGI

Pengenalan Anatomi dan Fisiologi 41

Sistem Rangka 48

Sistem Otot Rangka 61

Sistem Saraf 71

Sistem Tenaga 77

PERSEDIAAN FIZIKAL

Pengenalan Kecergasan 81

Prinsip Latihan Fizikal 85

Kaedah Latihan Fizikal 86

Pemakanan Sukan 95

LAKUAN MOTOR DAN BIOMEKANIK

Asas Kawalan Motor 112

Perkembangan Motor 120

Pembelajaran Kemahiran Motor 125

Asas Biomekanik 130


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

TUNJANG 1 :

PENGENALAN SAINS SUKAN

Unit 1 – Konsep

1.1 Definisi Sains Sukan

Sains Sukan ialah satu kajian yang sistematik yang membabitkan sains

dalam sukan. Ia melibatkan perubatan fisioterapi, pemakanan,

biokimia, anatomi, fisiologi, psikologi sosio dan biomekanik.

1.2 Kepentingan Sukan

Sains Sukan adalah penting dari aspek prestasi sukan, kesihatan,

rekreasi, ekonomi dan kerjaya.

1.2.1 Prestasi Sukan

Pengetahuan tentang sains sukan dapat membantu atlit dan

jurulatih dalam peningkatan prestasi latihan motor dan program

latihan yang lebih sistematik.

1.2.2 Kesihatan

Atlit mengetahui cara-cara menjalankan aktiviti bersukan

dengan betul. Pengetahuan ini dapat membantu atlit

meningkatkan tahap kesihatan dan kecergasan menyeluruh dan

mengelak daripada berlaku kecederaan. Selain itu, atlit

mengetahui diet yang sesuai mengikut keperluan sukan masingmasing

untuk mengekalkan prestasi.

1.2.3 Rekreasi

Pengetahuan sains sukan bukan sahaja dapat dimanfaatkan

dalam peningkatan prestasi atlit tetapi juga semasa mereka

berekreasi.

1.2.4 Ekonomi

Sains sukan dapat membantu meningkatkan` ekonomi negara

dengan adanya tajaan, pelancongan, kajian saintifik dan

peralatan sukan.

1


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

1.2.5 Kerjaya

Perkembangan sukan di tanah air, mewujudkan peluangpeluang

kerjaya dalam bidang yang berkaitan dengan

sukan.Kerjaya ini merangkumi jurulatih, pegawai-pegawai sukan

dan atlit-atlit yang berpengetahuan sains sukan. Peluangpeluang

pekerjaan dan pendidikan dalam bidang sukan adalah

luas.

1.3 Dasar Sukan Negara

Dasar Sukan Negara merupakan dokumen yang komprehensif ke arah

perkembangan, kemajuan dan pembangunan sukan negara.

Penggubalannya melibatkan beberapa pihak seperti agensi-agensi

kerajaan dan bukan kerajaan, pertubuhan-pertubuhan sukan rekreasi

dan kecergasan, majlis-majlis sukan, institusi pengajian tinggi, badanbadan

sukarela dan orang perseorangan yang mempunyai kepakaran

dan kepentingan dalam bidang sukan.

Dasar ini telah digubal pada 20 Januari 1988 dan merupakan satu

dasar sukan untuk semua. Dasar ini merangkumi sukan untuk semua

dan sukan prestasi tinggi atau kecemerlangan.

(a) Sukan Massa ( Sukan untuk semua )

Sukan untuk semua bertujuan untuk pengekalan dan

peningkatan tahap kesihatan dan kesejahteraan anggota

masyarakat. Sukan Massa adalah merujuk kepada aktivitiaktiviti

rekreasi fizikal dan sukan yang berlaku secara spontan

atau diuruskan dengan tujuan untuk menggalakkan penyertaan

yang lebih luas dan bukan semata-mata untuk pertandingan di

peringkat kebangsaan atau antarabangsa.

(b)

Sukan untuk kecemerlangan

Sukan untuk kecemerlangan adalah sukan pertandingan yang

diuruskan mengikut peraturan dan syarat-syarat Persekutuanpersekutuan

Sukan Antarabangsa dan Jawatankuasa Olimpik di

peringkat kebangsaan dan antarabangsa bagi menentukan

pemenang.

2


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

1.3.1 Rasional Dasar Sukan Negara

Rasional dasar ini boleh dikaji dari aspek sumbangan sukan

kepada individu, masyarakat dan negara.

(a)

Peringkat Individu

Pembentukan sahsiah, kesedaran dalam diri individu dan

membangkitkan semangat pertandingan.

Meningkatkan tahap kesihatan dan kecergasan fizikal.

Memanfaatkan masa senggang.

Mengurangkan tekanan hidup .

Interaksi sosial yang bermakna.

Perkembangan kemahiran-kemahiran asas.

(b)

Peringkat Masyarakat

Menggalakkan pembinaan kualiti fizikal dan moral

masyarakat sesuai dengan aspirasi nasional.

Mewujudkan suasana yang kondusif untuk pemupukan

perhubungan komuniti yang lebih baik dalam pelbagai

kumpulan etnik dalam negara.

Meningkatkan tahap kesihatan komuniti dan produktiviti.

Mencegah jenayah remaja dengan memanfaatkan masa

lapang.

(c)

Peringkat Antarabangsa

Mencapai kecemerlangan di peringkat tertinggi.

Meningkatkan maruah bangsa dan negara di persada sukan

antara bangsa.

Memupuk persahabatan.

1.3.2 Objektif Dasar Sukan Negara

Membentuk masyarakat yang sihat, berdisiplin dan bersatu

padu melalui penyertaan yang meluas dan peluang yang

lebih baik dalam sukan di semua peringkat masyarakat.

Menyediakan peluang-peluang dan kemudahan-kemudahan

bagi memenuhi keperluan asasi sosial, psikologi dan fisiologi

individu melalui sukan.

Membangun dan meningkatkan pengetahuan dan amalan

sukan bagi kepentingan kebajikan sosial individu dan

kenikmatan masa senggang di kalangan orang awam.

3


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN


Mencapai kecemerlangan dengan semangat kesukanan

yang tulen di pertandingan peringkat kebangsaan dan

antarabangsa dengan harapan muhibah dan imej negara

dapat dipertingkatkan .

1.3.3 Strategi dan Pelaksanaan Dasar

Kedua-dua bidang sukan iaitu sukan untuk semua dan sukan

untuk kecemerlangan hendaklah dibangunkan serentak.

Objektif-objektif dasar ini dapat dicapai dengan memberi

penekanan pada aspek-aspek yang berikut :

Perancangan

Pertubuhan-pertubuhan sukan hendaklah mengadakan

program-program jangka panjang dengan struktur yang baik

untuk pembangunan ahli sukan, jurulatih, pentadbir dan

pegawai sukan.

Dalam merancang program-program jangka panjang untuk

sukan prestasi tinggi, perkara-perkara yang berikut perlu

dipertimbangkan:

Jenis sukan yang lebih maju dari aspek kemudahan dan

penyertaan sedia ada.

Jenis sukan yang sesuai dengan bentuk fizikal masyarakat

Malaysia.

Organisasi

Sukan di negara ini dapat dimajukan dengan adanya kerjasama

antara pelbagai badan sukan dengan kerajaan untuk

menyelaraskan satu program yang bersepadu. Satu

jawatankuasa tetap hendaklah ditubuhkan untuk menentukan

perhubungan yang lebih rapat di kalangan organisasi-organisasi

tersebut.

Majlis Sukan Negara (MSN) dapat membantu dalam

menyediakan jentera ini bagi sukan berprestasi tinggi.

Kementerian Belia dan Sukan perlu mewujudkan mekanisma ini

untuk menyelaraskan program sukan massa. Mekanisme ini

perlu menggalakkan sukan massa dan aktiviti-aktiviti rekreasi

yang berlandaskan konsep MALAYSIA CERGAS di kalangan

rakyat Malaysia. MALAYSIA CERGAS merupakan satu

program yang berdasarkan kepada konsep sukan untuk semua.

Melalui program ini masyarakat mengamalkan gaya hidup yang

4


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

aktif melalui penyertaan dalam aktiviti-aktiviti sukan dan rekreasi

fizikal. Tema ini menekankan kecergasan fizikal dan kesihatan

mental ke arah peningkatan produktiviti dan mengukuhkan

perhubungan sosial dan perhubungan antara kumpulan etnik.

Kementerian Pendidikan Malaysia pula memainkan peranan

dengan memperuntukkan masa yang cukup untuk mata

pelajaran Pendidikan Jasmani dan kokurikulum di sekolah.

Selain itu, Bahagian Pendidikan Guru dipertanggungjawabkan

melatih guru-guru yang berkebolehan mengajar mata pelajaran

Pendidikan Jasmani di maktab-maktab. Di institusi pengajian

tinggi, aktiviti-aktiviti sukan juga digalakkan di kalangan siswa.

Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-Anggota Kerajaan

(MAKSAK) berperanan mengalak dan menyelaraskan semua

aktiviti sukan di dalam pelbagai perkhidmatan awam. Majlis

Olimpik Malaysia (MOM) merupakan badan induk kepada

semua persatuan sukan kebangsaan. Tanggungjawab utama

ialah menggalakan sukan di kalangan rakyat untuk pergerakan

Olimpik. MOM berkerja rapat dengan MSN dalam hal pemilihan

dan latihan atlit untuk pertandingan peringkat antarabangsa.

Personel

Badan-badan sukan disemua peringkat hendaklah melantik

personel bertauliah dan berpengalaman bagi merancang,

melaksana dan menilai program sukan.

Kewangan

Yayasan sukan kebangsaan membiayai kegiatan-kegiatan

sukan berprestasi tinggi dan sukan massa. Sumber kewangan

boleh diperolehi daripada kerajaan persekutuan, kerajaan

negeri, sektor korporat dan individu. Sumbangan-sumbangan

hendaklah dikecualikan dari cukai. Persatuan-persatuan

hendaklah mempertingkatkan strategi pemasaran aktiviti

mereka. Yayasan sukan kebangsaan perlu diwujudkan.

Insentif

Pegawai-pegawai sukan dan ahli-ahli sukan yang mewakili

negara haruslah diberi pengiktirafan dan insentif . Insentifinsentif

ini boleh berbentuk biasiswa, penganugerahan, cuti,

elaun sara hidup, perlindungan insuran, perbelanjaan untuk

latihan dan yuran pendidikan. Selain itu kemasukan atlit ke

5


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

pusat pengajian tinggi , adalah berdasarkan syarat akademik

yang minimum dalam displin yang dipohon.

Kemudahan

Kementerian Belia dan Sukan akan menyediakan kemudahankemudahan

sukan massa, sukan berprestasi tinggi dan sukan

untuk golongan istimewa. Organisasi ini juga bertanggungjawab

menyelaras perancangan dan agihan kemudahan sukan.

Di peringkat negeri, kerajaan negeri menyediakan kemudahan

sukan untuk negeri masing-masing. Sektor-sektor korporat dan

badan sukarela juga memainkan peranan melengkapi usahausaha

kerajaan dalam pembinaan kemudahan-kemudahan

sukan.

Am

Kerajaan haruslah mengurangkan cukai-cukai dan eksais ke

atas peralatan sukan supaya lebih ramai orang mampu

memperolehinya pada harga yang murah. Secara tidak

langsung lebih ramai penduduk negara ini melibatkan diri dalam

sukan. Pengusaha-pengusaha tempatan juga boleh

memainkan peranan dalam usaha ini. Mereka digalakkan

menghasilkan peralatan-peralatan sukan .

Di peringkat institusi pendidikan, beberapa buah sekolah

ditubuhkan khas sebagai pusat kecemerlangan untuk

menggalakkan pembangunan beberapa jenis sukan tertentu

seperti Sekolah Sukan Bukit Jalil dan Sekolah Sukan Bandar

Penawar serta pusat tunas cemerlang di setiap negeri.

Institut Sukan Negara memainkan peranan dalam penyelidikan

dan pembangunan sukan di negara ini. Kerjasama daripada

media massa dan pelbagai organisasi diperlukan untuk

menyebarkan dapatan penyelidikan dan mempromosikan

sukan.

6


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

1.4 Etika dan Patriotisme dalam Sukan

Setiap individu yang terlibat dalam sukan haruslah mengamalkan etika

kesukanan dan menanam semangat patriotisme di dalam sanubari

mereka. Segala tindak-tanduk atlit melambangkan imej negara. Oleh

itu, atlit dan bakal atlit negara haruslah berdisiplin, bermoral

mempunyai perasaan cinta akan negara tanah air. Sikap ini boleh

dipamerkan melalui semangat kesukanan semasa bertanding.

Mereka haruslah akur pada peraturan dan undang-undang

pertandingan. Segala keputusan pertandingan haruslah dihormati dan

dipatuhi. Atlit haruslah mengelak daripada mengambil tindakan sendiri

apabila timbul ketidakpuasan hati di kalangan mereka. Segala

masalah ketidakpuasan hati mereka hendaklah diketengahkan kepada

pihak berkenaan untuk dirunding dan diselesaikan secara profesional.

Pegawai sukan juga tidak terlepas daripada etika kesukanan. Pegawai

sukan perlu berdisiplin bertanggungjawab amanah serta mempunyai

nilai-nilai positif.

Penonton juga boleh mempamerkan semangat patriotisme terhadap

negara dengan memberi sokongan kepada atlit berlandaskan etika

kesukanan.

Slogan-slogan seperti MALAYSIA BOLEH dan SUKAN UNTUK

NEGARA telah menanamkan dan meningkatkan semangat patriotisme

di kalangan atlit dan masyarakat.

2. SEJARAH PERKEMBANGAN SAINS SUKAN

2.1 Sejarah Perkembangan Sains Sukan

Sejarah perkembangan sains sukan di negara kita secara

khususnya adalah tidak nyata dan tersurat. Namun demikian

perkembangan sains sukan adalah bermula dengan mata

pelajaran Pendidikan Jasmani yang menerapkan unsur-unsur

sains dalam pengajaran dan pembelajaran. Tujuan

kecemerlangan sukan telah memusatkan sains sukan sebagai

satu disiplin ilmu.

Perkembangan sejarah sukan dan sains sukan boleh

dibahagikan kepada tiga peringkat.

(i)

Peringkat Awalan

Aktiviti sukan telah dikesan sejak zaman tamadun

Yunani, Rom, China dan Islam. Pada kurun ke-18,

7


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

semua lapisan masyarakat secara menyeluruh telah

melibatkan diri dalam sukan. Ini adalah berpunca dari

tiga peristiwa penting yang telah berlaku antara tahun

1762 hingga 1789.

1762 Jean Jacques Rousseau telah menerbitkan buku

Emile di mana beliau menggalakkan setiap

individu melibatkan diri dalam sukan kerana aksi

dan pergerakan sukan adalah satu bentuk aktiviti

yang ideal dan memanfaatkan kepada manusia.

1777 Era perindustrian bemula dengan penciptaan enjin

stim oleh James Watt. Masa pekerjaan bertambah

dan ini menyebabkan ramai orang tidak ada masa

untuk rekreasi.

1789 Rusuhan dan penaklukan penjara Bastile,

Perancis telah memulakan Revolusi Perancis di

mana pembahagian masyarakat mengikut kelas

(golongan bangsawan dan petani) telah

dihapuskan.

Pada kurun ke-18, banyak aktiviti sukan seperti tenis,

lumba kuda dan lawan pedang adalah terhad kepada

golongan atasan sahaja.

Hasil dari buku Em ile oleh Rousseau, satu kajian telah

dijalankan di Amerika Syarikat pada tahun 1970an dan

didapati 10% daripada jumlah penduduk negara tersebut

gemar berjogging.

Perkembangan masyarakat ‘moden’ terutamanya dalam

negara-negara Barat dapat dilihat dengan perjuangan

untuk melibatkan semua lapisan masyarakat dalam

aktiviti sukan. Pada awal dan pentengahan abad ke-20,

mata pelajaran Pendidikan Jasmani telah dimasukkan

dalam kurikulum sekolah Amerika Syarikat dan England.

Pada masa itu, penglibatan sukan adalah cenderung

kepada kaum lelaki sahaja. Kebanyakan aktiviti

berbentuk ketenteraan.

8


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

(ii)

Peringkat Pertengahan

Unsur-unsur sains sukan telah mula diperkenalkan

secara tidak langsung pada akhir kurun ke-19 dan awal

kurun ke-20 di mana pergerakan manusia dan aktiviti

sukan dianalisiskan. Pada tahun 1878, Edward

Muybridge telah mencipta kaedah penggambaran aksi

berjalan dan larian manusia dan kuda. H. Piper (1907)

seorang bangsa German telah menggunakan

elektromiogram (EMG) untuk mengukur impuls elektrik

yang dihasilkan oleh otot manusia semasa pergerakan.

Kaedah ini telah digunakan dalam aksi sukan pada tahun

1970an dan 1980an.

Pada pertengahan abad ke-20, kajian-kajian sains

berkaitan dengan sukan seperti antropometri, biologi,

biomekanik, fisiologi dan sosiologi mula berkembang

dengan pesat. Hasil kajian dan sumbangan saintissaintis

sukan telah dibukukan dan dijilidkan dalam jurnal.

(iii)

Peringkat Terkini

Pada masa kini terdapat ramai saintis sukan yang terlibat

dalam penyelidikan sukan. Mereka menggunakan

kaedah-kaedah dan alatan-alatan yang canggih dan

berteknologi tinggi. Ini terbukti dengan kehadiran lebih

2000 saintis sukan semasa Kongres Sains Sukan dunia

anjuran Majlis Olimpik Antarabangsa (IOC) kali ketiga di

Atlanta, Amerika Syarikat pada tahun 1995.

Penyelidikan sains sukan pada mulanya berlandaskan

kepada pendidikan jasmani (1950an) dan kemudian

berkembang menjadi satu disiplin tersendiri pada akhir

1960an dan awal 1970an. Pakar-pakar disiplin sains

yang lain menyumbang dalam kajian dan penyelidikan

dalam sukan. Contohnya M.R. Yeadon (1993) seorang

pakar matematik mengkaji aksi kuang hadapan dan

kuang belakang dalam gimnastik dan merumuskan

persamaan-persamaan matematik terhadap aksi

tersebut.

Kajian-kajian saintifik dalam sukan telah menghasilkan

atlit bertaraf dunia di negara Asia. Penemuan servis

sepak kuda dalam sepak takraw telah dikaji oleh saintis

sukan negara Thailand. Hasil kajian ini didapati berkesan

dan menjadi popular di kalangan atlit negara lain.

9


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

Atlit negara China juga telah menunjukkan prestasi

cemerlang dalam beberapa acara sukan khususnya

gimnastik, renang dan terjun. Elemen-elemen sains

sukan diberi tumpuan dalam pendidikan dan diterapkan

dalam melatih atlit-atlit sukan. Saintis sukan di negara

China juga banyak menjalankan kajian untuk

meningkatkan kualiti sukan negara.

Penyelidik sukan di negara Korea telah merekacipta

kasut memanah yang dapat membantu meningkatkan

prestasi sukan ini. Kasut ini telah mendapat pengiktirafan

peringkat antarabangsa.

Para saintis sukan pula mula meluaskan bidang kajian

mereka kepada pergerakan yang tidak berkaitan dengan

sukan seperti rehabilitasi anggota akibat penyakit atau

kemalangan terhadap aksi anggota tiruan (prostetik).

Kajian-kajian sains sukan pada masa kini berbentuk

pendekatan gabungan disiplin-disiplin sains yang lain

(multidisciplinary approach). Contohnya, kajian

meningkatkan prestasi atlit supaya memuncak pada

masa yang tepat melibatkan kepakaran fisiologi, biokimia,

psikologi, antropometri dan biomekanik.

Perkembangan Sains Sukan di Malaysia

Pada tahun 1968, Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia telah

ditubuhkan untuk menganjur dan melaksanakan program

pembangunan sukan sekolah-sekolah di Malaysia. Dasar

Pelajaran Kebangsaan telah dibentuk dan ia menekankan

domain psikomotor, kognitif dan afektif. Pada tahun 1972,

kemudahan infrastruktur dan tenaga pengajar telah dimajukan

bersama.

Di peringkat institusi pengajian tinggi, Universiti Malaya telah

memasukkan pendidikan jasmani dalam kursus diploma

pendidikan pada tahun 1977. Universiti Putra Malaysia,

Serdang telah memulakan pengambilan siswazah untuk

program Ijazah Sarjana Muda (Pendidikan Jasmani).

Pengambilan pertama dimulakan dengan guru-guru terlatih

seramai 20 orang. Pada tahun 1996, program sarjana sains

sukan ditawarkan.

Universiti Malaya memulakan Ijazah Sarjana Muda Sains Sukan

pada tahun 1995 dan diikuti Institut Teknologi MARA yang kini

10


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

dikenali sebagai Universiti Teknologi MARA yang menawarkan

diploma sains sukan.

Institut Sukan Negara (ISN) yang mula beroperasi di Stadium

Jalan Raja Muda, Kampong Baru dikenali sebagai Klinik Sukan

Negara sebelum berpindah ke bangunan baru di Kompleks

Sukan Negara. Penyelidikan-penyelidikan dalam bidang sains

sukan dikendalikan bagi tujuan persediaan atlit negara.

Persatuan Pendidikan Jasmani Malaysia (PPJM) ialah sebuah

badan sukarela yang mempunyai ahli terdiri daripada guru-guru,

pensyarah-pensyarah atau tenaga pengajar mata pelajaran

pendidikan jasmani, jurulatih dan individu yang berminat dalam

pembangunan dan pendidikan sukan. Badan ini telah

menganjurkan seminar-seminar sains sukan pada peringkat

kebangsaan dan antarabangsa. Pada tahun 1997, namanya

ditukarkan kepada Persatuan Pendidikan Jasmani, Sains Sukan

dan Kecergasan Malaysia (PPJSKM) untuk mencerminkan satu

badan yang lebih luas bidangnya. Selain badan ini, terdapat

bahagian-bahagian bukan kerajaan yang aktif mempromosikan

pelbagai aspek sains sukan.

Pada tahun 2000, Kementerian Pendidikan Malaysia

memperkenalkan mata pelajaran sains sukan sebagai satu mata

pelajaran elektif wajib untuk pelajar-pelajar Tingkatan 4 di

Sekolah Sukan Bukit Jalil, Kuala Lumpur dan Sekolah Sukan

Bandar Penawar, Johor Bahru. Mata pelajaran ini akan

dijadikan satu mata pelajaran peperiksaan SPM pada tahun

2001.

2.2 Skim Persijilan Kejurulatihan Sukan Kebangsaan

Pada 14 Januari 1985, Majlis Sukan Negara (MSN) telah

menganjurkan Simposium Kejurulatihan Kebangsaan dan hasil

daripada simposium itu, para peserta telah mengesyorkan agar

sistem kejurulatihan diperkembangkan. Sebuah Lembaga

Kejurulatihan Kebangsaan telah ditubuhkan untuk bekerjasama

dengan Badan-Badan Sukan Kebangsaan.

Ekoran daripada simposium itu, sebuah Lembaga Kejurulatihan

Kebangsaan telah diwujudkan oleh MSN. Bidang tugas

Lembaga ini ialah :

(a)

(b)

Mewujudkan skim pensijilan kejurulatihan kebangsaan.

Menyusun dan menggubal kurikulum kejurulatihan.

11


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

(c)

(d)

Bertindak sebagai penyelaras dalam semua kegiatan

kejurulatihan di antara Persatuan Sukan Kebangsaan

yang mengawal sukan.

Melaksanakan apa-apa tugas dari masa ke semasa

berhubung dengan kejurulatihan yang diarah oleh

Menteri Belia dan Sukan.

Jawatankuasa Perkembangan Kurikulum telah diwujudkan bagi

menggubal kurikulum sains sukan dan bidang pengkhususan

sukan serta praktikal di bawah Skim Pensijilan Kejurulatihan

Kebangsaan.

Skim Pensijilan Kejurulatihan adalah satu program

pembangunan dan pendidikan jurulatih yang seragam dan

berterusan terbahagi kepada tiga komponen iaitu:

1. Sains sukan – prinsip-prinsip am kejurulatihan

dan sumber manusia

2. Pengkhususan sukan – kemahiran, teknik dan strategi

khusus kepada sukan-sukan

tertentu.

3. Praktikal – amalan kejurulatihan

Objektif skim ini adalah untuk :

(a) Melatih, melengkap dan meningkatkan pengetahuan

jurulatih dalam bidang sains sukan, pengkhususan sukan

dan praktikal dengan tujuan dapat memajukan lagi

prestasi serta pencapaian atlit kebangsaan.

(b) Mewujudkan satu program yang sistematik untuk

menambah bilangan jurulatih dan menyediakan peluang

kepada jurulatih meningkatkan pengetahuan dalam

bidang kejurulatihan.

(c) Mewujudkan satu sistem dan pendekatan yang

profesional serta saintifik dalam bidang kejurulatihan ke

arah memajukan sukan negara.

(d) Menyelaras dan melaksanakan semua program dan

aktiviti pensijilan kejurulatihan di semua peringkat.

Pihak yang menyediakan kandungan komponen berikut ialah

(a)

(b)

Sains sukan oleh Lembaga Kejurulatihan Kebangsaan.

Pengkhususan sukan dan praktikal oleh Persatuan

Sukan Kebangsaan yang berkenaan mengikut garis

panduan yang diberikan oleh Lembaga Kejurulatihan

Kebangsaan.

12


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

2.3 Pengajian Sains Sukan di Institut Pengajian Tinggi Malaysia

Institusi pengajian tinggi di Malaysia seperti Universiti Malaya,

Universiti Putra Malaysia, Universiti Pendidikan Sultan Idris,

Universiti Teknologi Malaysia dan Universiti Teknologi MARA

menawarkan program sains sukan di peringkat diploma, sarjana

muda, sarjana dan kedoktoran.

Para graduan dari program ini boleh berkhidmat di agensiagensi

kerajaan atau swasta sebagai jurulatih, fisioterapis,

pendidik, pengurus kedai sukan, pentadbir kelab sukan dan

kecergasan, pengulas sukan, saintis sukan dan sebagainya.

3. PENGURUSAN SUKAN

3.1 Pengenalan

Pengurusan bermaksud bekerja melalui orang lain untuk

menyelesaikan sesuatu tugasan yang dapat membantu organisasi

mencapai objektifnya.

Sukan boleh disamakan dengan sesuatu aktiviti yang menyeronokkan.

Ia juga merupakan sebahagian daripada kerja profesional yang perlu

dibayar.

Synder dan Spreitzer(1989), menyatakan sukan bermaksud aktiviti

yang dipertandingkan mengikut peraturan dan undang-undang yang

telah ditetapkan oleh badan sukan tersebut.

Sukan merupakan suatu aktiviti yang boleh memberi keseronokan,

kemewahan dan kebanggaan kepada setiap individu yang

menceburkan diri ke dalamnya.

Pengurusan sukan wujud dalam dua bentuk.

Pertama, pengurusan sukan adalah satu bidang usaha profesional di

mana wujud pelbagai karier pengurusan yang berkaitan dengan sukan.

Kedua, pengurusan sukan merupakan satu program persediaan

akademik profesional yang ditawarkan ke institusi pengajian tinggi

sebagai suatu bidang yang wajib.

Definisi Pengurusan Sukan

Kelly, Blanton dan Bertel (1990) mendefinisikan pengurusan sukan

sebagai” Sebarang gabungan kemahiran-kemahiran berkaitan dengan

perancangan, pengelolaan, pengarahan, pengawalan, pengurusan

bajet, kepemimpinan dan penilaian dalam kontek sesebuah organisasi

13


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

atau jabatan di mana produk atau perkhidmatan berkaitan dengan

sukan”.

Fungsi pengurusan sukan

Di antara fungsi pengurusan sukan ialah :-

1. merancang

2. menyediakan bajet

3. mengawal

4. mengarah

5. mengelola

6. menyediakan jadual pertandingan

7. membuat keputusan

8. menilai

Terdapat tiga elemen utama yang dapat menentukan kejayaan dalam

sesebuah pengurusan sukan iaitu:-

a. persediaan profesional

b. sikap profesional

c. perkembangan profesional

Jika ketiga-tiga elemen ini dapat dikuasai oleh seseorang pengurus itu

maka kemajuan pengurusan sukan akan memperolehi kecemerlangan

dan kegemilangan.

3.2 Sistem Pertandingan

Sesuatu kejohanan atau pertandingan tidak semestinya dikelolakan

dengan cara yang sama. Terdapat pelbagai sistem pertandingan

untuk mengelolakan sesuatu pertandingan. Terdapat dua cara

pertandingan bagi menguji kemajuan individu :

(a)

(b)

Pertandingan melawan pencapaian individu dengan skor yang

terdahulu atau melawan skor purata.

Pertandingan melawan individu lain.

Pertandingan adalah satu pelan penyertaan yang dirancang bertujuan

untuk memilih pemenang di samping menghayati semangat

kesukanan. Pihak yang mengelolakan pertandingan perlulah

mengenal pasti dan mendapatkan maklumat tertentu untuk

memudahkan perancangan dan persediaan. Antara perkara yang

perlu diberi perhatian ialah :

Jenis pertandingan

Masa yang diperlukan

Alatan dan kemudahan yang ada

Agihan perlawanan yang adil

14


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

Pegawai dan petugas-petugas yang diperlukan

Kewangan

Bilangan penyertaan undang-undang dan peraturan pertandingan

Penentuan pemenang dan pemain yang sah

Terdapat banyak jenis dan bentuk pertandingan yang boleh digunakan

dalam sesuatu kejohanan mengikut kesesuaian sesuatu jenis sukan.

Sistem pertandingan yang lazim dipraktikkan di negara ini ialah:

Pertandingan berbentuk kejohanan

Pertandingan liga (liga satu pusingan, 2 kumpulan, 3 kumpulan dan

4 kumpulan)

Pertandingan kalah mati

Pertandingan cabar mencabar

3.2.1 Pertandingan berbentuk kejohanan

Pertandingan berbentuk ini membolehkan peserta bertanding

dalam beberapa acara yang berlainan berlandaskan kepada

undang-undang dan peraturan pertandingan yang ada.

Pertandingan ini boleh dikelolakan selama sehari atau beberapa

hari. Atur cara yang lengkap disediakan lebih awal dengan

menetapkan masa sesuatu acara yang dipertandingkan. Antara

jenis sukan yang sesuai dengan pertandingan bentuk ini seperti

olahraga, renang dan gimnastik.

3.2.2 Sistem Liga

(Mengikut Peraturan Am Pertandingan MSSM)

Pertandingan liga memberi peluang kepada penyertaan

maksimum dan ia dibahagikan kepada liga satu pusingan, liga 2

pusingan dan separa liga. Jika peserta atau pasukan

menentang setiap lawannya sekali sahaja, pertandingan itu

dikenali dengan liga satu pusingan. Jika peserta atau pasukan

menentang setiap lawannya sebanyak 2 kali, pertandingan itu

dikenali dengan liga dua pusingan.

Jika peserta dibahagikan kepada beberapa kumpulan,

pertandingan itu dikenali sebagai separa liga.

Contoh bilangan perlawanan

Formula mengira bilangan perlawanan bagi sesuatu

pertandingan liga ialah :

15


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

N(N-1) di mana N = jumlah pasukan yang

2 mengambil bahagian

Contohnya : 6 pasukan mengambil bahagian

N (N-1) = 6 (6-1)

2 2

= 6x5

2

= 30

2

= 15 perlawanan

atau

Tulis angka 1, 2, 3, 4, 5, 6,

Potongkan angka tertinggi iaitu 6

Campurkan kesemua nombor tersebut

Jumlah yang diperolehi ialah 15

Ini bermakna jika 6 pasukan yang mengambil

bahagian dalam kejohanan, jumlah perlawanan yang

perlu disusun ialah 15 .

Contoh penyusunan pertandingan liga

Formula untuk menyusun jadual pertandingan liga ialah

angka 1 dikekalkan kedudukannya, manakala angkaangka

lain akan beralih mengikut pusingan jam atau

sebaliknya.

Contoh:

1 lawan 2

6 lawan 3

5 lawan 4

atau

1 6 5

lwn lwn lwn

2 3 4

16


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

Contoh susunan perlawanan 6 pasukan:

1 lawan 2

6 lawan 3

5 lawan 4

1 lawan 6

5 lawan 2

4 lawan 3

1 lawan 5

4 lawan 6

3 lawan 2

Susunan Susunan Susunan

perlawanan 1 perlawanan2 perlawanan 3

1 lawan 4

3 lawan 5

2 lawan 6

1 lawan 3

2 lawan 4

6 lawan 5

Susunan

Susunan

perlawanan 4 perlawanan 5

Contoh menentukan kedudukan

Keputusan pertandingan secara liga ditentukan dengan

pengiraan seperti berikut dalam jadual 1 :

P - Jumlah pertandingan

M - Bilangan menang

S - Bilangan seri

K - Bilangan kalah

J - Bilangan jaringan dibuat

G - Bilangan gol kena

Lazimnya pasukan yang menang bagi setiap

pertandingan akan diberi dua mata, seri satu mata dan

kalah tiada mata.

Jadual 1 : Menentukan Kedudukan

Pasukan P M S K J G Mata Kedudukan

Pahlawan 3 2 1 0 9 1 5 1

Perkasa 3 2 1 0 5 0 5 2

Perwira 3 1 0 2 2 9 2 3

Panglima 3 0 0 3 0 5 0 4

17


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

Contoh Separa liga :

(a) Liga 4 Kumpulan

Pusingan pertama (12 pasukan atau lebih)

Johan, Naib Johan, Tempat Ketiga dan Keempat dalam

pertandingan tahun lalu akan ditempatkan dalam

kumpulan seperti berikut :-

Kumpulan A Kumpulan B Kumpulan C Kumpulan D

1. Johan

2. Undi

3. Undi

4. Undi

1. Naib Johan

2. Undi

3. Undi

4. Undi

1. Ketiga

2. Undi

3. Undi

4. Undi

1. Keempat

2. Undi

3. Undi

4. Undi

Sekiranya pasukan yang diutamakan (seeded) tidak

mengambil bahagian, maka pasukan terbaik berikutnya

hendaklah dipertimbangkan kedudukannya.

Pusingan kedua ( suku akhir )

Pemenang 1 dan Pemenang 2 dalam setiap kumpulan

akan masuk ke pusingan suku akhir dan pertandingan

akan dijalankan secara kalah mati.

Perlawanan adalah ditetapkan sebagaimana berikut :

i. Undian bagi 4 pasukan Pemenang Pertama

KUMPULAN akan didahulukan untuk

ditempatkan di Kedudukan 1, 3, 5 dan 7.

ii. Undian bagi 2 Pasukan Pemenang Kedua

KUMPULAN untuk ditempatkan di kedudukan 2

atau 4, jika Pasukan Pemenang Pertama

KUMPULANnya telah diundi dan ditempatkan di

kedudukan 5 atau 7. Manakala 2 Pasukan

Pemenang Kedua yang lain akan diundi juga

untuk ditempatkan di kedudukan 6 atau 8.

iii. Pasukan-pasukan yang menang pada

perlawanan separuh akhir akan memasuki

perlawanan akhir bagi menentukan Johan dan

18


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

Naib Johan, sementara pasukan-pasukan yang

kalah akan bermain untuk menentukan tempat

Ketiga dan Keempat.

1

Suku Akhir Separuh Akhir Akhir

2

3

4

Johan

5

6

7

8

(b) Liga 3 kumpulan

Pusingan pertama (9 hingga 11 pasukan)

Johan, Naib Johan dan Tempat Ketiga dalam

pertandingan tahun lalu akan ditempatkan dalam

kumpulan seperti berikut :

Kumpulan A Kumpulan B Kumpulan C

1. Johan

2. Undi

3. Undi

1. Naib Johan

2. Undi

3. Undi

1. Ketiga

2. Undi

3. Undi

Sekiranya pasukan yang diutamakan (seeded) tidak

mengambil bahagian maka pasukan terbaik berikutnya

hendaklah dipertimbangkan kedudukannya.

Pusingan kedua

i. Johan dan Naib Johan setiap kumpulan akan

ditempatkan ke dalam kumpulan X dan Y dengan

mengadakan undian.

19


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

ii. Undian akan dibuat selepas sahaja tamat

pusingan pertama.

iii. Dari 3 Johan kumpulan, satu akan ditempatkan

dalam Kumpulan X dan dua ditempatkan dalam

Kumpulan Y.

iv. Naib Johan setiap kumpulan akan ditempatkan di

kumpulan lain dari Johan kumpulannya.

Contoh:

Kumpulan X

Johan B

Naib Johan A

Naib Johan C

Kumpulan Y

Johan A

Johan C

Naib Johan B

Pusingan akhir

Pemenang pertama dalam Kumpulan X lawan

pemenang pertama Kumpulan Y untuk tentukan

kedudukan Johan dan Naib Johan.

Pemenang kedua Kumpulan X lawan pemenang

kedua Kumpulan Y untuk menentukan tempat ke-3

dan ke-4.

(c) Liga 2 kumpulan

Pusingan pertama (6 hingga 8 pasukan)

Johan dan Tempat Keempat dalam pertandingan tahun

lalu akan ditempatkan dalam Kumpulan A dan naib johan

serta tempat ketiga ditempatkan dalam Kumpulan B.

Kumpulan A

1. Johan

2. Tempat ke-4

3. Undi

4. Undi

Kumpulan B

1. Naib Johan

2. Tempat ke-3

3. Undi

4. Undi

20


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

Sekiranya pasukan yang diutamakan (seeded) tidak

mengambil bahagian maka pasukan terbaik berikutnya

hendaklah dipertimbangkan kedudukannya.

Pusingan kedua

Separuh Akhir

Akhir

Pemenang 1 Kump.A

(Kumpulan X)

Pemenang 2 Kump.B

Johan

Pemenang 1 Kump.B

(Kumpulan Y)

Pemenang 2 Kump.A


Pasukan dalam kumpulan X dan Y akan bermain

secara kalahmati.

Pusingan akhirPemenang kumpulan X akan melawan pemenang

kumpulan Y untuk menentukan Johan dan Naib

johan.

Kalah kumpulan X akan melawan kalah kumpulan

Y untuk menentukan tempat ketiga dan keempat.

(d) Liga 1 kumpulan

Sekirannya lima atau kurang daripada lima pasukan yang

bertanding, pertandingan secara liga satu pusingan

dijalankan.

Pasukan yang mengumpul mata terbanyak dikira sebagai

johan.

Lazimnya pertandingan cara liga satu pusingan diadakan

apabila :

(i) Bilangan pasukan yang kecil

(ii) Masa

(iii) Sumber kewangan

(iv) Kemudahan dan

(v) Bilangan pegawai

21


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

3.2.3 Pertandingan kalah mati

Sistem pertandingan ini menyingkirkan peserta atau

pasukan yang kalah. Proses ini akan berterusan sehingga

hanya terdapat seorang atau satu pasukan peserta yang

tinggal. Terdapat dua variasi pertandingan kalah mati iaitu

kalah mati sekali dan kalah mati dua kali.

(a) Kalah mati sekali

Pertandingan cara ini paling mudah dan ringkas

dikelolakan. Pemenang akan terus bertanding

manakala yang kalah akan tersingkir . Sistem ini

sangat sesuai dalam mengelolakan pertandingan yang

terdapat banyak penyertaan tetapi kekurangan masa,

sumber kewangan, tempat, kemudahan, peralatan dan

sumber manusia. Sistem ini bukan cara yang terbaik

untuk mengukur keupayaan sesuatu pasukan atau

peserta.

(i)

Bilangan peserta menunggu/bye

Bilangan menunggu/bye dalam sistem pertandingan

ini boleh dikira dengan menggunakan

angka ganda dua iaitu angka 2, 4, 8, 16, 32 dan

seterusnya.

Contohnya: 14 pasukan bertanding

Bilangan penyertaan

14 pasukan

Angka pangkat dua yang melebihi bilangan

penyertaan

16

Tolakkan angka pangkat dua dengan bilangan

penyertaan

16-14 = 2

Hasil tolak adalah bilangan peserta

menunggu/’bye’

Peserta menunggu akan disebarkan dengan

sama banyak di antara kumpulan atas dan

kumpulan bawah.

22


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

Angka 16 adalah 4 kuasa 2: oleh itu bilangan

pusingan ialah 4. Ini bermakna peserta johan

akan berlawan sebanyak 4 pusingan.

(ii)

Bilangan perlawanan

Bilangan perlawanan yang dijalankan dapat dikira

dengan cara menolak angka 1 daripada jumlah

peserta atau pasukan

(iii) Penempatan pilihan atau ‘seeded’

Peserta-peserta pilihan hendaklah ditempatkan

secara adil dengan sebarannya yang menyeluruh.

Panduan menempatkan peserta pilihan dalam

pertandingan kalah mati adalah seperti berikut :

Peserta pilihan sepatutnya ditempatkan secara

simetrikal

Jika terdapat 2 penanti, satu ditempatkan di

bawah sekali dan satu lagi di atas sekali

Jika terdapat 4 penanti, aturan berikut perlu

digunakan:

Penanti pertama ditempatkan di atas

sekali dalam kumpulan atas.

Penanti kedua ditempatkan di bawah

sekali dalam kumpulan bawah.

Penanti 4 diletakkan di bawah dalam

kumpulan atau dan penanti 3 diletakkan

di atas dalam kumpulan bawah atau

penanti 3 dan 4 membuat undian

menentukan kedudukan masing-masing.

(b) Kalah mati dua kali

Pertandingan cara ini memberi peluang kepada setiap

peserta bermain sekurang-kurangnya dua kali sebelum

tersingkir terus dari pertandingan. Peserta yang

menang di peringkat awal akan memaju ke kanan untuk

menjadi johan manakala peserta yang kalah

ditempatkan ke kiri.

23


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

Sekiranya pemenang pertandingan datang dari

kumpulan yang telah kalah sekali, maka pasukan yang

tewas boleh meminta satu lagi perlawanan.

KIRI

7

KANAN

1

1

1

2

1

4

2

3

3

2

1

1

8

8

6

8

4

5

6

7

5

5

2

1

5

3

8

7

1

Petunjuk :

------------- Kalah

________ Mati

Contoh Format pertandingan kalah mati 2 kali .

Jika dalam pertandingan ini 2 yang memenangi

pertandingan akhir, maka 2 akan menyandang JUARA/

JOHAN, tetapi jika 1 yang memenangi pertandingan

akhir, maka 2 berhak memohon untuk bertanding

semula bagi menentukan JOHAN.

24


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

3.2.4 Cabar mencabar

(a) Pertandingan Sistem tangga

Dalam sistem ini peserta yang di bawah boleh mencabar

dua peserta lain yang berada di atasnya dengan

mengikut kedudukannya. Keistimewaan bentuk ini ialah

setiap peserta ditempatkan mengikut kebolehan mereka

di akhir pertandingan. Sistem ini digunakan dalam

pertandingan tinju.

Peserta

Kedudukan

8

Jika peserta yang mencabar peserta di atas menang,

peserta mencabar akan mengambil alih kedudukan

peserta yang dicabar. Peserta dicabar akan turun satu

tangga ke bawah.

(b) Pertandingan bentuk piramid atau corong.

Pertandingan bentuk ini boleh dijalankan dengan cara

berlawan sesama sendiri mengikut tingkatnya pada

peringkat awal. Peserta yang berjaya di kalangan

mereka akan naik setingkat sehingga ke puncak piramid

atau corong.

1

2

3

4

5

6

7

1

2 3

4 5 6

7 8 9 10

11 12 13 14 15

25


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

c) Pertandingan bentuk corong

9 10

11 12

6 7 8

4 5

3

2

1

3.3 Peraturan Am Pertandingan

3.3.1 Kepentingan Peraturan

Undang-undang dan peraturan pertandingan mengawal

perjalanan perlawanan. Undang-undang dan peraturan

diadakan sebagai panduan untuk penglibatan sesuatu program

dan kejohanan. Untuk menjayakan sesuatu program atau

kejohanan, undang-undang dan peraturan-peraturan perlu

diadakan.

3.3.2 Pertimbangan membuat Peraturan

( guru dan murid berbincang tentang tajuk ini )

3.3.3 Peraturan Am Pertandingan Majlis Sukan Sekolah-sekolah

Malaysia (MSSM)

(i)

Undang-Undang

Undang-undang permainanan Antarabangsa yang berkuatkuasa

semasa akan menjadi undang-undang rasmi pertandingan bagi

peringkat umur 18 tahun dan ke bawah kecuali ada undangundang

khas yang menguasai pertandingan permainan MSSM.

26


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

Manakala bagi peringkat umur 12 tahun dan ke bawah undangundang

permainan yang diluluskan oleh Jawatankuasa Kerja

MSSM dan Jawatankuasa Teknik Permainan MSSM semasa

akan menjadi undang-undang rasmi pertandingan.

(ii)

Kelayakan

(a) Peserta:

Pelajar-pelajar yang menghadiri kursus penuh di sekolahsekolah

rendah dan menengah yang berdaftar dan menjadi

ahli Majlis Sukan Sekolah-sekolah Negeri layak menyertai

pertandingan permainan MSSM.


Pelajar-pelajar yang menunggu keputusan peperiksaan

SPM/SPMV/STPM tidak layak menyertai semua

pertandingan MSSM.

Mereka yang berdaftar dengan sekolah swasta selepas

mendapat keputusan SPM/SPMV/STPM layak menyertai

pertandingan permainan MSSM dengan syarat sekolah

swasta berkenaan bergabung dengan Majlis Sukan Sekolahsekolah

Negeri.

Pelajar-pelajar yang ditempatkan di Akademi Permainan

Kebangsaan dan Sekolah Sukan Kementerian Pendidikan

Malaysia hendaklah mewakili negeri asal tempat ia

bersekolah di dalam pertandingan MSSM.

Jika khidmat pelajar berkenaan tidak diperlukan oleh negeri

asalnya maka ia dibenarkan bermain dengan negeri lain

dengan syarat MSS Negeri berkenaan mendapatkan

kebenaran daripada MSS Negeri asal pemain.

Pemain yang mewakili MSS Negeri lain tanpa mendapat

kebenaran daripada MSS Negeri asalnya tidak dibenarkan

bertanding ke Kejohanan MSSM dan tindakan disiplin

hendaklah diambil terhadapnya oleh Urusetia MSSM.

Pemain yang BUKAN warganegara Malaysia dibenarkan

mengambil bahagian di peringkat sekolah, daerah dan

negeri sahaja. Kejohanan peringkat MSSM HANYA untuk

warganegara Malaysia.

(b) Sekolah

Sekolah-sekolah yang berdaftar dan menjadi ahli gabungan

Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Negeri layak menyertai

pertandingan permainan MSSM.

27


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

(c) Negeri

Majlis Sukan Sekolah-sekolah Negeri adalah layak mengambil

bahagian dalam pertandingan ini. Setiap negeri hanya berhak

menghantar satu pasukan sahaja mengikut kumpulan umur

dalam sesuatu pertandingan melainkan ada sesuatu ketetapan

khas.

(iii)

Had umur peserta

Had umur peserta-peserta bagi pertandingan permainan MSSM

adalah seperti berikut:
18 tahun dan ke bawah

15 tahun dan ke bawah

12 tahun dan ke bawah

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Kiraan umur 18 tahun dan ke bawah, 15 tahun dan ke bawah,

12 tahun dan ke bawah adalah pada 1 Januari tahun

pertandingan.

Bagi peserta yang terbukti lewat pendaftaran kelahiran pada

peringkat umur yang disertainya tidak layak menyertai

pertandingan permainan MSSM.

Seseorang peserta dibenarkan menyertai pertandingan dalam

satu kumpulan umur sahaja bagi satu jenis pertandingan dalam

masa yang sama.

Selain daripada yang disebutkan seseorang peserta tidak

dibenarkan menyertai pertandingan dalam kumpulan umur yang

lebih tinggi daripada kumpulan umurnya melainkan ada sesuatu

ketetapan khas.

Peserta peringkat umur 18 tahun dan ke bawah hendaklah

bersedia menunjukkan kad pengenalan jika diminta oleh pihak

pengelola pertandingan. Seseorang peserta yang hilang kad

pengenalan mesti mempunyai surat pengesahan dengan

gambar dari Pejabat Pendaftaran (Borang JPN 1/9 atau JPN

1/11) dan salinan sijil beranak yang disahkan oleh pengetua

sekolah peserta berkenaan.

Peserta peringkat umur 12 tahun dan ke bawah hendaklah

melengkapkan borang pendaftaran pertandingan individu

beserta gambar dengan menyertakan salinan sijil beranak yang

disahkan oleh Guru Besar sekolah peserta berkenaan serta

Setiausaha Agung MSS Negeri tersebut.

28


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

(iv) Pendaftaran

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

Setiap MSS Negeri hanya dibenarkan menghantar bilangan

pegawai pasukan dan peserta seperti yang ditetapkan.

Pasukan yang ada peserta perempuan mesti ditemani oleh

seorang Penolong Pengurus atau Jurulatih Wanita.

Pendaftaran Pegawai dan peserta dalam borang pendaftaran

yang tertentu hendaklah disampaikan kepada pihak

Jawatankuasa Pengelola sekurang-kurangnya 10 hari sebelum

tarikh pertandingan dimulakan. Sebarang pindaan diborang

pendaftaran tersebut hendaklah ditandatangani oleh Yang di

Pertua/Setiausaha Agung Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Negeri

dengan cop rasmi.

Setiap MSS Negeri dikehendaki menghantar pengerusi teknik

permainan negeri masing-masing ke mesyuarat pengerusi

teknik permainan berkenaan yang diadakan serentak dengan

kejohanan MSSM.

Setiap MSS Negeri dikehendaki menghantar pengadil/hakim

bertauliah yang terdiri daripada Pegawai Perkhidmatan

Pendidikan sepertimana bilangan yang ditetapkan.

Sekiranya MSS Negeri yang mengelolakan pertandingan MSSM

memerlukan khidmat Pengadil/Hakim selain daripada Pegawai

Perkhidmatan Pendidikan, kebenaran daripada Urusetia MSSM

hendaklah diperolehi.

Semua Pengurus/Pegawai Pasukan MSS Negeri hendaklah

hadir di majlis taklimat yang diadakan oleh Jawatankuasa

Pengelola.

(v) Pakaian

Jika kedua-dua pasukan memakai baju yang sama warnanya, pasukan

yang mula-mula tercatat dalam jadual pertandingan hendaklah

menukar warna bajunya. Walau bagaimanapun bagi permainan yang

telah menetapkan warna khusus jersi MSS negeri oleh Jawatankuasa

Teknik MSSM maka peraturan tersebut hendaklah dipatuhi.

(vi) Bantahan

(a) Bantahan bertulis yang ditandatangani oleh seorang pegawai

pasukan berdaftar hendaklah diserahkan kepada Setiausaha

Jawatankuasa Pengelola Pertandingan atau wakilnya dengan

disertakan wang pertaruhan sebanyak RM200.00. Wang

tersebut tidak akan dikembalikan jika bantahan yang dibuat

ditolak.

(b) Tempoh penyerahan Bantahan Rasmi tertakluk kepada

peraturan dan undang-undang permainan / sukan berkenaan.

29


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

(c)

Jika sesuatu pasukan membuat bantahan, perlawanan mereka

selepas itu hendaklah dijalankan dengan keadaan bermain

dalam bantahan.

(vii) Lembaga Tatatertib

(a)

Lembaga ini terdiri daripada:

Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Jabatan Sekolah atau

wakilnya sebagai pengerusi.

Pengerusi Jawatankuasa Teknik MSSM atau wakilnya.

Pengarah Bahagian Sekolah atau wakilnya.

Setiausaha Agung MSSM atau wakilnya.

Pengerusi Teknik permainan berkenaan.

(b)

Lembaga ini bertangunggungjawab untuk:

Mengambil tindakan mengenai disiplin murid, guru dan

pegawai-pegawai kejohanan yang berkenaan bagi perkaraperkara

seperti berikut :

Memberi amaran

Menggantung penyertaan bagi jangka masa tertentu

Menyingkirkan daripada keseluruhan kejohanan

Menghantar laporan kepada Urusetia MSSM mengenai

peristiwa yang telah berlaku selewat-lewatnya 14 hari

selepas tamat kejohanan dan membuat syor atau cadangan

mengenai jenis tindakan yang sewajarnya. Kes-kes yang

lebih berat yang melibatkan disiplin pegawai hendaklah

dilaporkan kepada Jawatankuasa Kerja MSSM untuk

tindakan selanjutnya.

Pasukan, pegawai atau peserta yang digantung oleh

sekolah, MSSD, MSSN atau MSSM hendaklah dilaporkan

kepada Persatuan permainan negeri atau kebangsaan yang

berkenaan.

LEMBAGA

TATATERTIB

UNDANG-

UNDANG

BANTAH AN

KELAYAKAN

PERATURA N-

PERATURA N AM

PERTANDINGAN

PENDAFT ARAN

HAD UMUR

PESERTA

PAKAIAN

30


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

Unit 4 - Psikologi Sukan

4.1 Asas Psikologi Sukan

4.1.1 Konsep Psikologi Sukan

Definisi:

a. Psikologi

Satu cabang kajian saintifik tentang perlakuan dan tingkah laku

manusia (Wann, 1997).

b. Psikologi Sukan

Satu bidang kajian saintifik yang melihat kesan serta pengaruh

sesuatu aktiviti terhadap perlakuan fizikal, afektif serta kognitif

keatas mereka yang terbabit secara langsung mahupun tidak

langsung dengan aktiviti tersebut (Wann, 1997).

Satu cabang kajian saintifik tentang perlakuan dan tingkah laku

manusia dalam sukan

4.1.2 Peranan Psikologis Sukan

a. Penyelidik Psikologi Sukan - menyelidik serta menambahkan

pengetahuan kita tentang bidang ini.

b. Pendidik Psikologi Sukan - mengajar kemahiran psikologi

serta bidang akademik dan melakukan kajian untuk

menambahkan pengetahuan dalam bidang ini.

c. Ahli psikologi sukan klinikal - membantu atlit menyelesaikan

masalah yang bersifat klinikal seperti aneroxia dan

patologikal. Lazimnya bersifat peribadi.

4.1.3 Kaitan Antara Psikologi Sukan dengan Prestasi

Kognitif:

Tafsiran tentang perlakuan pelaku sebelum, semasa dan

selepas sesuatu aktiviti.

31


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

Emosi:

Kesan dalaman yang berlaku akibat dari tafsiran (kognitif) yang

telah dilakukan. Ianya akan meningkatkan atau menurunkan

prestasi atlit.

Fizikal (Perlakuan/Psikomotor):

Tindakan yang lahir dari tafsiran serta perasaan atlit.

Fizikal

Prestasi

Kognitif

Emosi

Kaitan Antara Psikologi Sukan dengan Prestasi

4.2 Motivasi

4.2.1 Konsep Motivasi

Definisi

Arah dan intensiti usaha seseorang individu (Sage, 1977). Ianya

bersifat neutral.

a. arah - mendekati atau mengelakan diri dari situasi tertentu.

b. intensiti usaha - takat usaha seseorang untuk mendekati

atau mengelakkan diri dari situasi tersebut.

Sumber

a. Intrinsik (dalaman) - berdasarkan keyakinan diri, kebolehan,

kemahuan dan keinginan untuk melakukan sesuatu aktiviti.

32


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

b. Ekstrinsik (luaran) - berdasarkan ganjaran (positif/negatif),

orang tersayang, persekitaran.

4.2.2 Motivasi dan Ganjaran

Ganjaran yang diterima boleh meningkat atau menurunkan

motivasi individu.

a. Pemberian ganjaran berbentuk ekstrinsik seperti trofi,

anugerah sukan ataupun biasiswa sukan yang ditafsirkan

sebagai pengiktirafan terhadap kebolehan atlit, dapat

meningkatkan motivasi intrinsik atlit tersebut.

Pemberian ganjaran berbentuk intrinsik seperti pujian atau

senyuman jurulatih yang ditafsirkan sebagai pengiktirafan

terhadap kebolehan atlit dapat meningkatkan motivasi

intrinsik atlit tersebut.

b. Pemberian ganjaran berbentuk ekstrinsik seperti trofi,

anugerah sukan ataupun biasiswa sukan yang ditafsirkan

sebagai mengawal atlit tersebut akan mengurangkan

motivasi intrinsik serta keseronokan atlit berkenaan.

Pemberian ganjaran berbentuk intrinsik seperti kata-kata

semangat atau perangsang yang ditafsirkan sebagai

mengawal atlit tersebut akan mengurangkan motivasi

intrinsik serta keseronokan atlit berkenaan.

4.2.3 Kemahiran Memotivasikan Diri

Antara teknik yang biasa digunakan untuk memotivasikan diri

individu adalah penetapan matlamat perlakuan dan kata-kata

rangsangan diri.

a. Penetapan matlamat

Satu proses kognitif yang digunakan untuk meningkatkan

prestasi dengan membuat sasaran tertentu yang sentiasa

dinilai sebagai panduan untuk mencapai sasaran tersebut.

33


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

Tahap-Tahap Penetapan Matlamat

a. Matlamat Jangka Panjang

Matlamat terakhir dalam perancangan seseorang atlit

atau pasukan dalam mencapai sasaran yang ditetapkan.

b. Matlamat Jangka Sederhana

Matlamat pertengahan dalam perancangan seseorang

atlit atau pasukan untuk menilai sama ada atlit atau

pasukan tersebut berada di landasan yang betul untuk

menepati matlamat terakhir.

c. Matlamat Jangka Pendek

Matlamat harian atau mingguan yang digunakan untuk

menilai sama ada atlit atau pasukan tersebut berada di

landasan yang betul untuk menepati matlamat jangka

panjang.

Matlamat tersebut memainkan peranan sebagai pemangkin

untuk memotivasikan individu tersebut disamping menjadi

panduan (kayu ukur) untuk menilai sama ada apa yang

dirancangkan menepati matlamat.

b. Kata-Kata Rangsangan Diri

Kata-kata perangsang atau perkataan yang boleh digunakan

untuk meningkatkan motivasi, keyakinan diri serta intensiti

usaha seseorang individu atau pasukan. Boleh berbentuk

slogan-slogan tertentu (Contoh: Malaysia Boleh) ataupun

perkataan yang menggambarkan ciri-ciri tertentu ("kuat

seperti harimau"), kata- kata hikmat ("andalah yang terbaik"),

(you're the best) serta doa.

34


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

4.3 Kebimbangan

4.3.1 Konsep Kebimbangan

Definisi

Perasaan yang subjektif berpunca dari tafsiran atau persepsi

seseorang individu terhadap sesuatu situasi yang menghasilkan

kebangkitan dan tekanan (Levitt, 1980). Antara kesan fisiologi

kebangkitan ialah peningkatan kadar nadi, pernafasan yang

cepat dan tidak teratur, menggeletar, tumpuan menjadi sempit

dan otot mengecut.

Jenis-Jenis Kebimbangan

a. Kebimbangan berasaskan tret merujuk kepada ciri-ciri

personaliti individu contohnya, individu yang semulajadi

mempunyai ‘darah gemuruh’ yang tinggi. Individu ini akan

mentafsir rangsangan di persekitaran sebagai menggugat

diri mereka. Tafsiran ini akan meningkatkan lagi tahap

kebimbangan mereka.

b. Kebimbangan seketika (state) merujuk kepada tahap

kebimbangan semasa yang terhasil dari tafsiran individu

terhadap rangsangan yang terdapat di persekitarannya pada

waktu itu. Bagi individu yang tinggi darah gemuruhnya,

mereka akan mentafsirkan rangsangan tersebut sebagai

sesuatu yang amat menekan. Kesannya tahap

kebimbangan dan kebangkitan fisiologi mereka juga akan

meningkat tinggi. Prestasi individu akan menurun dengan

peningkatan tahap kebimbangan dan kebangkitannya.

4.3.2 Proses Tafsiran Kebimbangan

a. Rangsangan

Perkara di persekitaran yang memberikan kesan kepada

individu. Contohnya sorakan penonton, cuaca ataupun

pesaing yang terlibat dalam situasi tersebut.

35


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

b. Tafsiran

Analisis individu terhadap rangsangan yang dihadapi.

Tafsiran boleh bersifat positif ataupun negatif.

c. Pelakuan

Tindakan yang diambil oleh individu berdasarkan kepada

tafsiran yang telah dibuat. Sekiranya tafsiran yang dibuat

terhadap rangsangan adalah positif, tindakan yang bakal

diambil adalah positif dan sebaliknya. Sekiranya seorang atlit

merasakan bahawa beliau berpeluang untuk berjaya dalam

acara 100 meter, beliau akan berusaha untuk berlari dengan

baik. Sebaliknya, sekiranya seorang atlit merasakan bahawa

beliau tidak berpeluang untuk berjaya dalam acara 100

meter, beliau tidak akan berusaha untuk memberikan

saingan.

Tindakan yang dihasilkan akan memberi kesan kepada

individu tersebut khususnya apabila menghadapi situasi

yang serupa di masa hadapan.

4.3.3 Kemahiran Mengawal Kebimbangan

Antara teknik psikologi yang boleh digunakan untuk

mengurangkan kebimbangan adalah terapi pernafasan,

pemusatan (centering), teknik relaksasi dan visualisasi.

a. Terapi pernafasan

Teknik : Menarik satu nafas yang panjang dan menghembuskannya

perlahan-lahan. Dilakukan

berulang kali sehingga berasa tenang atau releks.

Tujuan : Menghasilkan rasa tenang atau releks. Berkesan

untuk mengurangkan kebimbangan tret dan

kebimbangan seketika

b. Pemusatan (centering)

Teknik : Menarik nafas yang panjang seperti terapi

pernafasan serta menumpukan perhatian

(pemusatan) kepada titik di belakang pusat dan di

tengah badan kita (center). Dilakukan dalam

keadaan berdiri pada kedudukan yang selesa.

Tujuan : Melahirkan ketenangan serta meningkatkan

konsentrasi. Berkesan untuk mengurangkan

kebimbangan tret dan kebimbangan seketika.

36


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

c. Relaksasi

Teknik : Mengecut dan merelakskan otot secara progresif.

Boleh dilakukan secara duduk atau berbaring.

Tujuan : Mengurangkan tekanan serta ketegangan otot

dengan memfokus kepada rasa otot tersebut.

Memantau otot yang tertekan serta

merelakskannya bila perlu. Berkesan untuk

mengurangkan kebimbangan tret dan

kebimbangan seketika.

d. Visualisasi

Teknik : Membayangkan sesuatu yang boleh

menenangkan individu apabila mereka berada

dalam keadaan tertekan atau bimbang.

Tujuan : Mengurangkan kebimbangan tret dan

kebimbangan seketika.

4.4 Atribusi

4.4.1 Konsep Atribusi

Definisi

Atribusi adalah bagaimana seseorang individu cuba untuk

menjelaskan, memahami serta menjangka sesuatu situasi

berdasarkan kepada persepsi kognitif. Ia merangkum persepsi

dan tafsiran individu tersebut mengenai sesuatu situasi yang

telah berlaku. Atribusi akan mempengaruhi sikap, perlakuan,

keyakinan serta motivasi individu tersebut.

Berdasarkan kepada penyataan tentang keterangan di atas

bahawa di akhir atau di penghujung sesuatu proses pencapaian,

seseorang individu akan mencari penyebab kepada pencapaian

mereka sama ada mereka berjaya atau gagal.

4.4.2 Dimensi Penyebab Atribusi

Berdasarkan pendekatan ini, sesuatu yang berlaku adalah

disebabkan oleh tiga dimensi iaitu:

a. Lokus Penyebab (locus of causality)

Sesuatu yang berlaku ditafsirkan sebagai berpunca dari

faktor dalaman atau luaran individu tersebut. Contohnya

apabila seorang gimnas gagal dalam acaranya, beliau akan

melihat sama ada kegagalan tersebut berpunca dari

37


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

kekurangan kemahiran beliau (dalaman) atau pun kerana

alatan yang kurang sempurna (luaran).

b. Kestabilan (stability)

Merujuk kepada kestabilan faktor penyebab dalam tempoh

masa tertentu. Sekiranya gimnas tadi dapat meningkatkan

kemahirannya (tidak stabil), berkemungkinan besar gimnas

tadi akan berjaya dalam acara tersebut. Sekiranya gimnas

tadi mengatributkan kejayaan beliau kepada ketinggian

(stabil), kemungkinan besar gimnas tadi akan berjaya.

c. Kebolehkawalan (controllability)

Kebolehkawalan merujuk sama ada faktor penyebab berada

di dalam atau di luar kawalan individu tersebut. Dalam kes

gimnas di atas, kekurangan kemahiran merupakan elemen di

dalam kawalan sementara alatan tadi merupakan elemen di

luar kawalan beliau.

Atribusi yang terbentuk, diproses mengikut dimensi

penyebab. Dimensi ini akan mempengaruhi perlakuan masa

depan melalui pengaruhnya ke atas reaksi afektif dan

jangkaan masa depan yang terbentuk.

4.4.3 Kesan Atribusi

a. Perubahan lokus kawalan dari dalaman ke luaran boleh

mengurangkan kesungguhan ataupun daya saing seseorang

individu.

b. Individu yang mempunyai tahap motivasi pencapaian yang

tinggi lazimnya mempunyai atribusi dalaman yang tinggi.

c. Guru dan jurulatih perlu meningkatkan keyakinan serta

keupayaan diri atlit dengan membuat atribusi yang sesuai

apabila berjaya atau gagal dalam sesuatu tugasan:

kejayaan dikaitkan dengan penyebab yang stabil dan

dalaman, sementara kegagalan dikaitkan dengan penyebab

yang tidak stabil dan dalaman (hingga ke satu tahap sahaja).

38


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

4.5. Keagresifan

4.5.1 Konsep Keagresifan

Definisi

Perlakuan atau tindakan yang bermatlamat untuk menyakitkan

atau mengakibatkan kecederaan fizikal serta mental kepada

benda hidup yang berusaha untuk mengelakkan tindakan

tersebut (Silva, 1981).

4.5.2 Klasifikasi Keagresifan

Keagresifan boleh diklasifikasikan kepada tiga tahap yang

berbeza:

a. Keagresifan Kasar atau Ketara (hostile)

Bertujuan mencederakan individu lain dengan niat untuk

melihat individu tersebut menderita kesakitan. Faktor

penggalak kepada tindakan ini adalah melihat kecederaan

dan penderitaan yang dialami oleh mangsa. Tindakan ini

lazimnya didorong oleh rasa marah dan kecewa pelaku.

Contohnya, seorang pemain bola keranjang dengan

sengaja menjatuhkan lawannya.

b. Keagresifan Instrumental

Bertujuan mencederakan individu yang lain dengan niat

untuk mendapatkan ganjaran tertentu. Kecederaan berlaku

kerana ianya perlu bagi mencapai matlamat tersebut.

Contohnya seorang peninju yang terpaksa menjatuhkan

lawannya untuk memenangi sesuatu perlawanan.

c. Keagresifan Asertif

Bertujuan bermain mengikut peraturan. Penggunaan daya

fizikal serta perkataan dalam permainan atau perlawanan

adalah mengikut peraturan permainan yang telah ditetapkan.

Individu ini tidak berniat untuk mendatangkan kecederaan

kepada orang lain.

4.5.3 Faktor Yang Mempengaruhi Keagresifan

Faktor utama yang mempengaruhi keagresifan dalam sukan

boleh dibahagikan kepada dua faktor utama iaitu :

a. Psiko-Fisiologikal

Berkait rapat dengan tafsiran seseorang individu. Sekiranya

individu tersebut merasakan (tafsiran) bahawa beliau

39


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

diancam (lawan bermain kasar) secara fizikal atau lisan,

individu tersebut akan bertindak mengikut tafsiran yang telah

diputuskan (tindak balas/mempertahankan diri). Tindakan ini

melibatkan kebangkitan (peningkatan kadar nadi, tumpuan

menjadi sempit, tindakan fizikal yang keterlaluan)

b. Faktor Semasa

i. Suhu - semakin tinggi suhu di persekitaran, semakin

tinggi kemungkinan untuk bertindak agresif.

ii. Perbezaan mata/jaringan - semakin jauh perbezaan

jaringan atau mata, semakin tinggi kemungkinan tindakan

agresif dilakukan oleh pihak yang ketinggalan.

iii. Pengaruh penonton - sorakan dan ejekan penonton

(pihak lawan dan penyokong sendiri) boleh menjadi

pemangkin kepada keagresifan dikalangan pemain.

iv. Tempoh masa permainan - berdasarkan kajian,

keagresifan lazimnya berlaku di pertengahan

permainan. Bagaimanapun, faktor-faktor tertentu seperti

perbezaan mata atau tempoh masa (minit-minit terakhir)

juga menjadi penentu kepada tindakan agresif.

40


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

TUNJANG 2 :

ANATOMI DAN FISIOLOGI

Unit 1 – Pengenalan Anatomi dan Fisiologi

1.1 Sains Anatomi dan Fisiologi

a. Anatomi

Anatomi ialah kajian terhadap struktur-struktur tubuh badan dan

perkaitan antara setiap struktur tersebut. Anatomi berasal

daripada perkataan Yunani ‘ana’ bermaksud asingkan dan

‘tome’ bermaksud memotong.

b. Fisiologi

Fisiologi ialah kajian tentang fungsi struktur tubuh.

1.2 Organisasi Struktur Manusia

Tubuh manusia mempunyai banyak aras struktural yang berbeza

kompleksitinya. Aras struktur yang paling rendah ialah aras kimia.

Pada aras ini, atom-atom bergabung untuk membentuk molekulmolekul.

Molekul-molekul ini seterusnya bercantum secara khusus

untuk membentuk pelbagai jenis sel yang menjalankan tugas yang

berbeza. Sel-sel ini merupakan unit paling ringkas bagi semua

kehidupan.

Berbeza dengan organisma ringkas yang terdiri daripada satu sel

sahaja, manusia ialah organisma multisel. Sel-sel yang serupa

mengelompok membentuk tisu yang melaksanakan fungsi umum.

Organ yang terdiri daripada gabungan dua atau lebih tisu yang

berbeza untuk menjalankan tugas khusus untuk tubuh. Organ-organ

tertentu dikelompokkan untuk membentuk suatu sistem organ tubuh

yang berkerjasama untuk mencapai tujuan yang sama. Semua sistem

organ ini membentuk organisma yang mewakili aras tertinggi

organisasi struktural iaitu, aras organisme (Rajah 2.1).

41


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

Rajah 2.1

Aras Organisasi Struktural Manusia

ARAS SISTEM

Sistem Kardiovaskular

ARAS ORGAN

Organ Jantung

ARAS TISU

Tisu Otot Jantung

ARAS MOLEKUL

ARAS SEL

Filamen Protein

Sel Otot Jantung

Sumber: Martini , F.H. (2001), Fundament als of Anat omy and Physiolog y, 5 th .ed., Prentice Hall

1.2.1 Sistem-sistem Tubuh

Jadual 2.1 Sistem tubuh badan

Sistem Bahagian dalam sistem Fungsi Sistem

1. Integumentari (kulit) Kulit 1. Melindungi tisu-tisu dalaman

tubuh daripada kecederaan.

2. Bersifat kalis air, membantu

mencegah kehilangan air

dalam badan.

3. Peka kepada rangsangan

sakit, sejuk, kepanasan,

tekanan dan sentuhan.

4. Menyingkirkan bahan kimia

semasa perpeluhan seperti

air, asid urik dan garam

mineral berlebihan.

42


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

Sistem Bahagian dalam sistem Fungsi Sistem

2. Rangka Tulang

Kartilej

Ligamen

Sendi

1. Menyokong berat badan.

2. Melindungi organ-organ

lembut di dalam tubuh

seperti otak, saraf tunjang

(spina korda), jantung dan

paru-paru.

3. Memberi bentuk dan

mengekalkan bentuk badan.

4. Menyediakan tempat untuk

pelekatan otot-otot rangka.

5. Tuas untuk pergerakan

badan.

6. Menghasilkan sel-sel darah

merah dan sel darah putih

dan platelet di dalam sumsum

merah tulang.

3. Otot Otot


Tendon

1. Mengekalkan postur tubuh.

2. Menghasilkan pergerakan

3. Menghasilkan haba melalui

aktiviti sel di dalam otot.

4. Menstabilkan sendi.

5. Mengartikulasi antara otot

dengan tulang.

4. Saraf

Otak

Saraf tunjang

Saraf periferi


Organ reseptor

1. Mengesan, menerima dan

bergerak balas terhadap

rangsangan yang diterima.

2. Menyimpan maklumat yang

diterima.

3. Mengawal dan menyelaras

aktiviti tubuh.

43


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

Sistem Bahagian dalam sistem Fungsi Sistem

5. Endokrina Kelenjar seperti pituitari, tiriod

dan adrenal

Mengawal dan menyelaraskan

fungsi tubuh melalui hormon

yang dirembeskan ke dalam

aliran darah.

6. Kardiovaskular Jantung

Salur darah

1. Jantung mengepam darah

ke seluruh badan.

2. Mengangkut gas-gas

respiratori, nutrien, hormon

dan bahan buangan .

7. Limfatik Nodus limfa

Salur limfatik

Timus

Organ limfoid

Tonsil

1. Sebagai sistem imunisasi

tubuh kerana mempunyai

sel darah putih (leukosit).

2. Menghasilkan limfosit

3. Mengangkut bahan kumuh

dari tisu ke sistem darah

untuk diuraikan oleh hati.

4. Mengangkut hasil

pencernaan untuk diserap

ke dalam lakteal.

44


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

Sistem Bahagian dalam sistem Fungsi Sistem

8. Respiratori Hidung

Farinks

Trakea

Bronkus

Paru-paru

1. Membekalkan oksigen ke

dalam darah dan

menyingkirkan karbon

dioksida.

2. Pertukaran gas oksigen dan

karbon dioksida antara

paru-paru.

3. Mengekalkan keadaan dan

persekitaran dalaman tubuh

yang stabil (homeostasis).

9. Pencernaan Mulut

Esofagus

Perut

Pankreas

Hepar

Ileum

Usus besar

Rektum

1. Memecahkan makanan

kepada unit-unit yang

ringkas untuk diserap ke

dalam darah untuk

kegunaan aktiviti sel.

2. Mengkumuhkan sisa

pencernaan sebagai bahan

najis.

10. Urinari Ginjal

Ureter

Pundi kencing

Uretra

1. Menyingkirkan bahan kumuh

daripada darah.

2. Mengawal isipadu dan

komposisi bahan kimia.

3. Mengimbangkan paras asid

dan alkali dalam darah.

45


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

Sistem Bahagian dalam sistem Fungsi Sistem

11. Reproduktif (a) Lelaki

Penis

Testes

Vesikel semen

Kelenjar prostat

Uretra

1. Menghasilkan zuriat.

2. Menghasilkan hormon seks.

(b) Perempuan

Ovari

Tiub faliopio

Uterus

Vagina

Sumber : Marieb, N.M. (1997), Ess enti als of H uman Anatomy and Physiology,

5 th ed.,C ummings Publishing Company Inc., California.

1.2.2 Hubungkait Sistem Tubuh

Setiap sistem mestilah berfungsi dengan berkesan dan bertindak

secara harmoni dengan sistem lain untuk kemandirian organisma.

Hubungkait sistem-sistem tubuh dapat dilihat pada contoh yang

berikut :

46


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

Rajah 2.2 Hubungkait sistem rangka dengan sistem yang lain

SISTEM RANGKA

1. Sistem integumentari

Sintesis vitamin D penting untuk

penyerapan normal kalsium dan fosforus

(diperlukan untuk tumbesaran tulang)

2. Sistem otot

Membekal kalsium untuk penguncupan

otot

Tulang-tulang bertindak sebagai tuas

untuk menghasilkan pergerakan tubuh

Menstabilkan kedudukan tulang

Ketegangan pada tendon merangsang

tumbesaran tulang

3. Sistem saraf

Membekal kalsium untuk fungsi saraf

Melindungi otak, saraf tunjang

Reseptor pada sendi memberi maklumat

tentang kedudukan tubuh

Mengawal kedudukan tulang dengan

mengawal penguncupan otot

Untuk semua sistem

Memberi sokongan mekanikal

Stor tenaga

Stor kalsium dan fosfat

4. Sistem kardiovaskular

Menyediakan kalsium untuk

penguncupan otot kardiak

Sel-sel darah dihasilkan dalam sum-sum

merah tulang

Membekal oksigen dan mengkumuh

karbon dioksida

5. Sistem Respiratori

Pergerakan tulang rusuk penting untuk

pernafasan

Rangka mengelilingi dan melindungi

paru-paru

Membekal oksigen dan mengkumuh

karbon dioksida

8. Sistem Uninari

Melindungi ginjal dan ureter

Pelvis melindungi pundi kencing dan

uretra proksimal

Memulihara kalsium dan fosfat untuk

tumbesaran tulang

Mengkumuh bahan sisa

6. Sistem Endokrina

Melindungi organ-organ endokrina

khususnya dalam otak, dada dan kaviti

pelvik

Tumbesaran tulang dikawalatur oleh

hormon tumbesaran, tiroid dan seks

Mobilasi kalsium dikawalatur oleh

hormon-hormon parathormon dan

kalsitonin

7. Sistem Pencernaan

Tulang rusuk melindungi sebahagian

daripada hepar dan usus

Membekal nutrien, kalsium dan fosfat

Sumber : Martini , F.H. (2001), Fundament als of Anatomy and Physiolog y, 5 th .ed., Prentice Hall

47


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

Unit 2 – Sistem Rangka

2.1 Komponen Sistem Rangka

Sistem rangka mempunyai pelbagai fungsi tubuh. Sistem ini

terdiri daripada tulang-tulang dan struktur-struktur sokongan

seperti ligamen, kartilej dan sendi.

Terdapat 206 ketul tulang pada rangka manusia. Tulang-tulang

ini mempunyai lapisan luaran yang kuat, keras, tebal dan

bahagian tengah berongga yang mengandungi sum-sum.

Rajah 2.3

Rangka manusia, pandangan hadapan(anterior)

Kranium

Tengkorak

Hyoid

Klavikel

Skapula

Sternum

Tulang rusuk

Kolum Vertebra

Ulna

Radius

Karpals

Metakarpal

Femur

Patella

Tibia

Sumber: Marti ni , F.H. (2001), Fundament als of Anat omy and Physiolog y,

5 th ed., Pr entice Hall

Ligamen adalah tisu berfiber yang menyambungkan dua atau

lebih tulang atau rawan yang boleh bergerak. Ligamen memberi

sokongan dan kekuatan kepada sendi.

48


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

Sendi adalah tempat pertemuan dua tulang yang bersebelahan.

Terdapat tiga jenis sendi pada manusia iaitu sendi tanpa gerak

(synarthroses) sendi yang mempunyai gerakan terhad

(amphiarthroses) dan sendi yang boleh bergerak bebas

(diathroses).

Kartilej adalah tisu yang kurang keras dan lebih fleksibel

daripada tulang. Kartilej menyaluti hujung-hujung tulang yang

membentuk sendi.

2.2 Fungsi Sistem Rangka

Terdapat lima fungsi asas bagi sistem rangka iaitu:

(i)

Sokongan

Tulang rangka membentuk kerangka tegar bagi

pelekatan tisu-tisu lembut dan organ-organ tubuh.

Contoh : Otot rangka dilekatkan pada tulang-tulang

rangka.

(ii)

Perlindungan

Tengkorak, kolum vertebra, sangkar rusuk dan kaviti

pelvik melingkari dan melindungi organ-organ penting.

Contoh : Tengkorak melindungi otak

(iii)

Pergerakan

Tulang-tulang bertindak sebagai tuas apabila otot-otot

yang melekat padanya menguncup lalu menghasilkan

gerakan berpaksi pada sendi.

Contoh : Sendi siku – ulna dan humerus

(iv)

Pembentukan sel-sel darah

Sum-sum merah tulang orang dewasa menghasilkan selsel

darah merah, putih dan platlet. Tulang-tulang yang

terlibat adalah sternum, sebahagian daripada pelvis,

femur dan humerus.

49


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

(v)

Penyimpanan mineral

Sebahagian besar dari matriks tulang terdiri daripada

kalsium dan fosforus. Mineral ini menjadikan tulangtulang

tegar dan rintang terhadap tekanan. Mineralmineral

ini boleh dikeluarkan untuk kegunaan bahagian

lain tubuh apabila diperlukan.

Contoh: Kekurangan kalsium dalam diet, menyebabkan

kalsium dikeluarkan untuk kegunaan bahagian tulang

yang lain seperti untuk penguncupan otot.

2.3 Klasifikasi Tulang

Terdapat pelbagai bentuk dan saiz tulang. Kepelbagaian ini

membolehkan tulang-tulang memenuhi keperluan khusus bagi

tulang tersebut. Tulang-tulang boleh diklasifikasikan

berdasarkan kepada empat bentuknya.

2.3.1 Tulang panjang

Tulang-tulang dalam kumpulan ini secara umumnya lebih

panjang, lebar dan berfungsi sebagai tuas. Kebanyakan

daripada tulang-tulang panjang adalah tulang-tulang

mampat.

Contoh: Tulang pada tangan (humerus, radius, ulna,

metakarpal dan falanges) dan kaki (femur, tibia, fibula,

metatarsal, falangus) kecuali pergelangan tangan dan

pergelangan kaki.

2.3.2 Tulang pendek

Secara umumnya tulang-tulang pendek berbentuk kiub

dan didapati di ruang-ruang yang tertutup. Tulang-tulang

ini berperanan memindahkan daya. Tulang-tulang ini

berongga.

Contoh : Tulang-tulang pergelangan tangan (karpal) dan

pergelangan kaki (tarsal).

50


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

2.3.3 Tulang leper/pipih

Tulang-tulang ini berbentuk pipih, nipis dan melengkung.

Tulang-tulang ini berfungsi sebagai tempat pelekatan

otot-otot dan melindungi organ-organ di bawahnya.

Contoh : Tulang-tulang kranium, rusuk dan sternum.

2.3.4 Tulang tak sama bentuk

Tulang-tulang tak sama bentuk berfungsi sebagai tempat

pelekatan otot atau artikulasi.

Contoh : tulang-tulang vertebra (servikel, torasik, lumbar,

sekrum dan koksiks) dan tulang telinga tengah (stapes,

inkus, maleus).

2.4 Struktur Tulang Panjang

Tulang panjang terdiri dari diafisis dan dua epifisis.

2.4.1 Epifisis terletak pada kedua-dua hujung tulang panjang.

Setiap epifisis terdiri dari lapisan nipis tulang mampat

yang melingkari kawasan tulang yang berongga. Epifisis

dan diafisis terpisah oleh plat epifiseal merupakan

kawasan aktiviti pembiakan sel-sel yang terlibat dalam

tumbesaran tulang secara memanjang. Plat epifiseal ini

digantikan dengan garisan epifiseal apabila tumbesaran

tulang terhenti pada akhir remaja.

2.4.2 Diafisis adalah tulang mampat yang disaluti dan

dilindungi membran tisu penghubung berfiber yang

dikenali sebagai periosteum. Diafisis melingkari kaviti

medulari yang mengandungi sum-sum kuning tulang.

2.4.3 Periosteum mempunyai lapisan luar bergentian dan

lapisan dalam bersel. Melainkan di antara kaviti sendi,

lapisan superfisial tulang panjang yang melindungi

semua tulang panjang dibaluti oleh periosteum.

Periosteum:

(i) mengasingkan tulang daripada tisu-tisu di

sekelilingnya.

(ii) menyediakan laluan peredaran dan pembekalan

saraf.

(iii) terlibat secara aktif dalam pertumbuhan dan

pembaikan tulang.

51


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

Rajah 2.4

Struktur Tulang Panjang

Epifisis proksimal

Garisan epifiseal

Epifisis

Metafisis

Tulang berongga

Tulang mampat

Foramen nutrien

Salur nutrien

Diafisis

Periosteum

Metafisis

Epifisis

Sumber: Martini, F.H. (2001), F undamentals of Anatomy and Physi ology,

5 th ed. Prentice Hall

2.5 Perkembangan Tulang

2.5.1 Pembentukan Tulang

(i)

Sel-sel tulang

Tulang terdiri dari sel tulang fiber-fiber kolagen dan

bahan matriks bermineral padat. Sel-sel pembentuk

tulang yang dikenali sebagai osteoblas merembes fiberfiber

yang memerangkap mineral. Sel-sel tulang yang

dilingkari mendapan mineral ini kemudiannya menjadi

sel-sel matang yang dikenali sebagai osteosit.

Tulang juga mempunyai osteoklas iaitu sel-sel yang

melarutkan tulang. Osteoblas dan osteoklas bersamasama

bertindak untuk sentiasa mengubah ketumpatan

dan bentuk tulang. Osteoblas lebih aktif pada mereka

yang muda sementara osteoklas pula lebih aktif pada

mereka yang berumur.

(ii)

Osifikasi tulang

Tulang dibina dari kartilej dan tulang. Pada embrio,

kebanyakan dari tulang-tulang rangka terbina dari kartilej

52


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

hailin. Kartilej hailin ini kemudiannya digantikan dengan

tulang pada kanak-kanak.

Proses pembentukan tulang atau osifikasi bagi

kebanyakan tulang rangka melibatkan dua peringkat.

Pada peringkat pertama, osteoblas menyaluti

sepenuhnya model kartilej hailin dengan bahan matriks

bermineral. Ini mewujudkan tulang-tulang yang

berkartilej di sebelah dalam dan bertulang sebenar di

sebelah luar.

Pada peringkat yang berikutnya, model kartilej hailin di

sebelah dalam tulang tersebut dilarutkan oleh osteoklas

untuk membentuk kaviti medulari.

Kebanyakan dari model kartilej hailin telahpun digantikan

dengan tulang sewaktu bayi dilahirkan. Kecuali dua

kawasan pada tulang iaitu kartilej artikular yang menutup

kedua-dua hujung tulang dan plat epifiseal.

2.5.2 Tumbesaran tulang

Arah tumbesaran

Tumbesaran tulang berterusan sehingga remaja. Plat

epifiseal adalah kawasan bagi tumbesaran secara

memanjang bagi tulang-tulang panjang semasa kanakkanak.

Semasa tumbesaran, sel-sel pada plat epifiseal

membahagi secara mitosis dan memanjangkan tulang.

Semasa proses ini berlaku osifikasi terus terlaksana pada

kedua-dua hujung epifisis.

Pada akhir akil baligh, bila mana tumbesaran tulang

hampir lengkap, hormon-hormon seks merencatkan

pembahagian sel-sel pada plat epifiseal. Keadaan ini

menyebabkan plat epifiseal menjadi nipis. Apabila

tumbesaran secara memanjang terhenti pada umur 18

tahun, sel-sel pada plat epifiseal berhenti membiak tetapi

osifikasi terus berlaku sehingga lapan tahun selepas itu.

Pada peringkat ini diafisis bersatu dengan epifisis dan

garisan epifiseal menggantikan plat epifiseal. Semasa

tumbesaran, diameter tulang juga bertambah.

Pertambahan ini adalah kesan dari pertambahan beban

ke atas tulang.

53


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

2.5.3 Keperluan mineral, vitamin dan hormon.

Keperluan untuk tumbesaran tulang secara normal

Garam mineral

(i)

Kalsium dan fosfat diperlukan untuk tumbesaran tulang.

(ii) Kedua-dua garam mineral ini diperlukan untuk

tumbesaran dari segi pertambahan saiz dan berat tulang

sejak di peringkat pra natal lagi.

Vitam in

(i)

(ii)

(iii)

Vitamin A, D dan C diperlukan untuk tumbesaran tulang.

Vitamin D merangsang penyerapan serta mengangkut

kalsium dan fosfat ke dalam tulang. Ini membolehkan

struktur menjadi lebih kuat.

Vitamin A dan C pula diperlukan untuk tumbesaran dan

membaiki tisu-tisu tulang yang rosak.

Hormon

(i)

Hormon-hormon tiroid, hormon tumbesaran dan hormon

seks diperlukan untuk tumbesaran tulang.

54


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

2.6 Jenis-Jenis Sendi

Sendi

Berdasarkan Fungsi

( pergerakan)

Berdasarkan Struktur

Synarthroses Amphiarthroses Diarthroses Sendi Sendi Sendi

‘fibrous’ ‘cartilagenous’ ‘sinovi al ’

2.6.1 Sendi Berdasarkan Fungsi

Fungsi Contoh Sendi Contoh Pergerakan

1. Tidak bergerak

(synarthroses)

2. Gerakan terhad

(amphiarthroses)

Sutur antara tulang-tulang

tengkorak, sendi antara gigi

dengan maksila dan mandibel,

kartilej epifiseal dan garisan

epifiseal

Artikukasi distal antara tibia

dengan fibula, simfisis pubis,

dan artikulasi antara turus

vertebra( di cakera intervetebra)

Tiada pergerakan

Pergerakan yang terhad

3. Gerakan bebas

(diarthroses)

Sendi lesung

Sendi bahu, sendi pinggulRotasi

sirkumduksi

Sendi engsel

Sendi siku dan lutut


fleksi

ekstensi

hiperekstensi

abduksi

adduksi

Sendi kondil

Sendi di pergelangan tangan

dan pergelangan kaki

Sendi antara metakarpal dan

metatarsal


semua pergerakan

bersudut:- fleksi, ekstensi,

abduksi, adduksi dan

sirkumduksi

Sendi pangsi/paksi

Sendi antara ulna dan radius

Sendi antara atlas dan

tengkorakpronasi dan supinasi

rotasi

Sendi gelungsur

Sendi antara tulang tarsal

antara tulang karpal


Pergerakan adalah secara

mendatar ke hadapan atau

ke belakang dan ke kiri atau

55


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

Fungsi Contoh Sendi Contoh Pergerakan

sendi antara klavikel dan

sternum

antara kartilej tulang rusuk

kedua hingga ketujuh dan

sternum

ke kanan, contoh

pergerakan klavikel dan

sternum apabila kita

memeluk tubuh

Sendi pelana

Sendi pada bahagian bawah

ibu jari tangan


fleksi

ekstensi

abduksi

adduksi

sirkumduksi

Rajah 2.5 Jenis sendi sinovial

Sendi lesung

Sendi Pelana

Sendi kondil (Condyloid Joint)

Sendi Paksi (Pivot Joint)

Sendi

Sendi

Engsel

Engsel (Hinge

(hinge

Joint)

joint)

Sendi Gelungsur

Sendi gelumgsur

Sumber : Marieb, N.M. (1997), Ess enti als of H uman Anatomy and Physiology, Californi a

56


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

2.6.2 Sendi Berdasarkan Struktur

Struktur

‘Bony fusion”

Penukaran bentuk tulang artikul ke

tulang keras.

Contoh Sendi

Sebahagian daripada tengkorak,

garisan epifiseal

Sendi ‘ fibrous’

Tulang artikulasi berada dalam

kedudukan rapat.

Terikat oleh lapisan nipis tisu-tisu

penghubung berfiber.

Terikat oleh ligamen.

Sutur antara tulang-tulang tengkorak

Antara gigi dengan maksila dan

mandible

Antara tibia dengan fibula

Sendi ‘cartilaginous’

Hujung tulang dihubung dengan

kartilej.

Cakera fibrokartilej sebagai

penghubung

Sendi ‘sinovial’

Kaviti sendi mengandungi cecair

sinovial yang membantu melincirkan

pergerakan sendi.

Simfisis pubis lengkungan pelvis

Antara tulang vetebra

Sendi lesung

Sendi bahu, sendi pinggul

Sendi engsel

Sendi siku dan lutut

Sendi kondil

Sendi di pergelangan tangan

dan pergelangan kaki

Sendi antara metakarpal dan

metatarsal

Sendi pangsi/paksi

Sendi antara ulna dan radius

Sendi antara atlas dan tengkorak

Sendi gelungsur

Sendi antara tulang tarsal

antara tulang karpal

sendi antara klavikel dan

sternum

antara kartilej tulang rusuk

kedua hingga ketujuh dan

sternum

Sendi pelana

Sendi pada bahagian bawah ibu

jari tangan

57


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

Fungsi Struktur Contoh Sendi Contoh Pergerakan

1. Tidak bergerak

(synarthroses)

2. Gerakan terhad

(amphiarthroses)

3. Gerakan bebas

(diarthroses)

Sendi ‘ fibrous’

Sendi ‘cartilaginous’

Sendi ‘ fibrous’

Sendi ‘cartilaginous’

Sendi ‘sinovial’

Sutur antara tulangtulang

tengkorak, sendi

antara gigi dengan

maksila dan mandibel,

kartilej epifiseal dan

garisan epifiseal

Artikukasi distal antara

tibia dengan fibula,

simfisis pubis, dan

artikulasi antara tulang

vertebra( di cakera

intervertebra

Sendi lesung

Sendi bahu, sendi

pinggul

Tiada pergerakan

Pergerakan yang terhadRotasi

sirkumduksi

Sendi engsel

Sendi siku dan lutut

Sendi kondil

Sendi di pergelangan

tangan dan

pergelangan kaki

Sendi antara

metakarpal dan

metatarsal

Sendi pangsi/paksi

Sendi antara ulna

dan radius

Sendi antara atlas

dan tengkorak

fleksi

ekstensi

hiperekstensi

abduksi

adduksi

semua

pergerakan

bersudut:-

fleksi, ekstensi,

abduksi,

adduksi dan

sirkumduksi

pronasi dan

supinasi

rotasi

Sendi gelungsur

Sendi antara tulang

tarsal

antara tulang karpal

sendi antara klavikel

dan sternum

antara kartilej tulang

rusuk kedua hingga

ketujuh dan sternum

Pergerakan adalah

secara mendatar ke

hadapan atau ke

belakang dan ke kiri

atau ke kanan,

contoh pergerakan

klavikel dan

sternum apabila kita

memeluk tubuh

Sendi pelana

Sendi pada bahagian

bawah ibu jari tangan


fleksi

ekstensi

abduksi

adduksi

sirkumduksi

58


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

2.6.3 Jenis-jenis pergerakan

Jenis Penerangan Contoh

1. Gerakan linear

(Gelungsur)

Pergerakan adalah secara

mendatar ke hadapan atau ke

belakang dan ke kiri atau ke

kanan

Pergerakan klavikel dan sternum

apabila kita memeluk tubuh

2. Gerakan Bersudut Pergerakan bersudut antara

batang tulang dengan

permukaan artikular

fleksi

ekstensi

hiperekstensi

abduksi

adduksi

Pergerakan pada sendi

sinovial di mana hujung distal

tulang membuat bulatan

tanpa memutarkan batang

tulang

sirkumduksi
Pergerakan pada sendi

bahu

Pergerakan pada sendi

siku

Pergerakan pada sendi

pinggul

3. Putaran Batang tulang berpusing

secara menegak pada paksi

longitudinal

rotasi

supinasi

pronasi

Sendi antara dua vertebra

servikal yang pertama yang

membenarkan kepala berpusing

4. Pergerakan

khusus

inversi

eversi

dorsifleksi

plantar fleksi

elevasi

depresi

pronasi

supinasi

Rujuk muka surat 132 dan 133

Peringatan : Sila rujuk rajah jenis pergerakan di muka surat

132 dan 133.

59


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

Rajah 2.6 Model ringkas pergerakan artikular

(a)

Kedudukan awal

pensel bersudut tepat dengan permukaan

(b)

Pergerakan mengelungsur

Pensel kekal tegak tetapi mata pensel

bergerak keluar dari titik asal

(c)

Pergerakan bersudut

Mata pensel tidak bergerak tetapi kedudukan batang

pensil berubah secara relatif kepada permukaan

(d)

Sirkumduksi

Mata pensel tidak bergerak. Batang pensel yang

di pegang daripada 90 0 membentuk satu bulatan.

(e)

Putaran

Batang pensil berpusing secara menegak pada satu titik

Sumber: Martini, F .H. (2001), F undamentals of Anatomy and Physi ology,

5 d ed. Prentice H all

60


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

Unit 3 – Sistem Otot Rangka

3.1 Pengenalan

3.1.1 Komponen sistem otot rangka:

(i)

(ii)

(iii)

Fiber otot

Fiber otot adalah sel-sel otot

Diameternya boleh mencapai sehingga 100mm

dan panjangnya 30-40cm

Setiap fiber berjalur dan mengandungi banyak

nukleus

Tisu penghubung

Endomisium

Setiap fiber otot dilitupi selaput tisu

penghubung halus yang dikenali sebagai

endomisium

Perimisium

Perimisium adalah membran berserat yang

menyaluti beberapa fiber otot bagi membentuk

berkas fiber otot yang dikenali sebagai fasikel

Epimisium

Keseluruhan badan otot yang terdiri daripada

fasikel-fasikel ini disaluti tisu penghubung kasar

yang dikenali sebagai epimisium

Tendon

Pada penghujung otot epimisium bersatu untuk

membentuk tendon yang melekatkan otot

secara tidak langsung kepada tulang. Kartilej

atau tisu-tisu penghubung yang lain.

Tendon

Tisu fiber kolagen yang melekatkan otot

kepada tulang

Tendon tidak begitu kenyal

Ia menghasilkan daya ketegangan yang tinggi

61


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

3.1.2 Fungsi Otot

(i)

Menghasilkan pergerakan

Penguncupan otot rangka menghasilkan

pergerakan seperti berjalan dan menulis.

(ii)

Mengekalkan postur

Otot memberi bentuk pada manusia menyokong

tubuh badan dan mengekalkan postur.

(iii)

Menstabilkan sendi

Selain menarik tulang-tulang untuk menghasilkan

pergerakan, otot-otot juga membantu menstabilkan

sendi-sendi rangka.

(iv)

Menghasilkan haba

Sel-sel badan menghasilkan haba sebagai aktiviti

sampingan otot. Haba penting bagi mengekalkan

suhu normal badan. Otot rangka menghasilkan

kebanyakan haba pada badan memandangkan

40% jisim badan terdiri daripada otot rangka.

62


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

3.2 Jenis-Jenis Otot

Terdapat tiga jenis otot iaitu otot rangka, kardiak dan licin.

Otot-otot ini dapat dibezakan berdasarkan lokasi, struktur dan

fungsinya.

Jadual 2.2 Membanding otot rangka dengan otot-otot lain

Ciri Otot rangka Otot kardiak Otot licin

Lokasi

Lekat pada tulang atau

kulit (beberapa otot muka)

Dinding jantung

Dinding organ viseral

seperti dinding perut

Struktur

Berbentuk satu selinder

yang panjang, setiap sel

mempunyai banyak

nukleus dan berjalur

Sel-sel yang

bercabang-cabang,

unisel dan berjalur

Unisel, fusiform, tidak

berjalur

Regulasi

penguncupan

Terkawal melalui kawalan

sistem saraf kecuali

pergerakan

Luar kawalan, jantung

ada perentak, sistem

saraf kawal, hormonhormon

Luar kawalan, sistem

saraf mengawal,

hormon, kimia dan

regangan

Kelajuan

Penguncupan

Perlahan ke cepat Perlahan Sangat perlahan

Penguncupan

Beritma

Tiada Ada Terdapat pada

sebahagian otot-otot

tersebut

Sumber : Marieb, N.M. (1997), Essentials of H uman Anatomy and Physi ology,

5 th ed.,Cummings Publishing Company I nc., C alifornia.

63


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

3.3 Ciri-ciri otot rangka

3.3.1 Kebolehujaan (irritability/excitability)

Kemampuan otot bergerak balas pada rangsangan

dengan mudah dan cepat.

3.3.2 Kebolehkuncupan (contractibility)

Kemampuan otot untuk memendek apabila menerima

rangsangan.

3.3.3 Kebolehpanjangan (extensibility)

Kemampuan otot untuk memanjang melebihi panjang

asal.

3.3.4 Kebolehanjalan (elasticity)


Kemampuan otot untuk kembali semula kepada

panjang asal selepas memendek atau memanjang.

64


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

3.4 Otot-otot rangka yang utama

3.4.1 Otot rangka

Rajah 2.7 Otot Rangka

Otot manusia pandangan hadapan(anterior)

Otot manusia pandangan belakang(posterior)

Temporalis

zygomaticus

frontalis

sartorius

Masseter

Sternocleidomastoid

Deltoid

External

Intercostals

Biceps brachii

Rectus abdominis

Flexor carpi

radialis

3.5 Pelekatan otot

Orbicularis oculi

Orbicularis oris

Pectoralis major

External Oblique

Adductor

Longus

Rectus femoris

Vastus muscles

Peroneus longus

Tibialis anterior

Latissimus dorsi

Gluteus medius

Gluteus maximus

Adductors

Semitendinosus

Biceps femoris

Semime mbranosus

Trapezius

Deltoid

Tricep brachii

Extensor carpi

radialis

Flexor carpi

radialis

Ex tensor

carpi

Extensor

digitorum

Hamstring group

Gastrocnemius

Rectus femoris

Vastus muscle

Quadriceps Group

Sumber : Marieb, N.M. (1997), Essentials of H uman Anatomy and Physi ology,

5 th ed.,Cummings Publishing Company I nc., California.

3.5 Lekatan otot

Setiap otot rangka dilekatkan pada sekurang-kurangnya dua

tempat di tulang atau tisu-tisu penghubung yang lain.


Pelekatan proksimal

Tempat pelekatan otot pada tulang yang kurang

bergerak.

65


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN


Pelekatan distal

Tempat pelekatan otot pada tulang yang boleh bergerak.

Apabila sesuatu otot menguncup tulang yang terdapat

pelekatan distal otot ini akan bergerak ke arah tulang

yang mempunyai pelekatan proksimal.

Jadual 2.3

Nama otot utama, lokasi dan pelekatan otot

Nama Ot ot

Lokasi Otot

Lekatan

Proksimal

Lekatan Distal

1. Leher

Sternocleidomastoid Leher Sternum, klavikel Mastoid di

tulang temporal

2. Belakang tubuh

Trapezius

Latissimus dorsi

Belakang leher

dan bahagian

atas belakang

badan

Bahagian bawah

belakang badan

Tulang osipital,

serviks dan

semua toraks

Bahagian bawah

vertebra, iliak

Klavikel,

skapula

Hujung

proksimal

3. Bahu

deltoid Bahagian atas

bahu

Klavikel, skapula

Bahagian

tengah humerus

4. Lengan

Bisep brakii

Trisep brakii

Anterior

atas

Posterior

humerus

lengan

Skapula

Skapula

dan proksimal

humerus

Proksimal

radius

Olekranon

proses di ulna

5. Depan tubuh

Pektoralis major

Rektus abdominis

Ekstemal oblik

Ekstemal interkostal

Bahagian atas

dada

Bahagian tengah

abdomen

Dinding, lateral

abdomen

Superfisial

antara tulang

rusuk

Klavikel, sternum,

tulang rusuk

Pubis

Tulang rusuk ke 8

Bahagian bawah

tulang rusuk

Proksimal

humerus

Sternum dan

tulang rusuk ke-

5 hingga ke-7

Iliak

Bahagian atas

tulang rusuk

66


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

Nama Ot ot

Lokasi Otot

Lekatan

Proksimal

Lekatan Distal

6. Pinggul

Gluteal maksimus Punggung Sakrum, ilium Proksimal femur

7. Paha

Sartorius

Kuadriseps

Rektus femoris

Vastus lateralis

Vastus medialis

Vastus

intermedius

Hamstring

Bisep femoris

Semitendinosus

Semi membranosus

Anterior paha

Superfisial,

anterior paha

Lateral paha

Medial paha

Intermedial paha

Posterior paha

Posterior paha

Posterior paha

Spina ilium

Bahagian atas

pelvik

Bahagian atas

femur

Medial femur

Anterior dan

lateral femur

Bahagian atas

femur

Bahagian atas

femur

Bahagian atas

femur

Lateral dan

medial femur

Proksimal tibia

Patella

Patella

Patella

Patella

Lateral fibula

Medial tibia

Medial tibia

Posterior

kalkanus

8. Kaki

Gastroknemius

Soleus

Betis

Distal femur dan

fibula

Kalkanus

67


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

3.6 Interaksi otot-otot dalam pergerakan rangka

3.6.1 Saling tindakan otot-otot

(i) Agonis

Otot-otot penggerak utama (prime movers)

Otot-otot utama menguncup untuk menghasilkan

pergerakan khusus

Tindakan agonis menghasilkan lebih daya

untuk pergerakan khusus

(ii) Antagonis

Otot-otot yang bertindak berlawanan dengan

otot pengerak utama

Tindakan berlaku secara serentak dengan otot

Biseps brakii agonis

Keterangan gambarajah:

Brakialis

Gerakan fleksi lengan

Brakioradialis Otot biseps brakii akan

menguncup –agonis

Triseps brakii

Otot triseps brakii akan

Fleksi

mengendur - antagonis

(iii)

Sinergis

Otot-otot yang membantu otot-otot penggerak

utama

Sinergis menambah daya pada pelekatan otot

Sinergis juga menstabilkan sendi di mana otototot

itu melekat

Triseps brakii

(antagonis)

Biseps brakii

(agonis)

Brakialis

(agonis)

Brakioradialis

(sinergis)

Keterangan gambarajah:

Otot-otot brakioradialis, biseps

brakii dan brakialis bertindak

sebagai sinergis untuk

membengkok sendi siku.

68


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

3.7 Penguncupan otot rangka

3.7.1 Jenis-jenis penguncupan otot

Otot tidak semestinya memendek apabila menguncup.

Sebaliknya apa yang umumnya berlaku pada semua

bentuk ialah pembentukan daya hasil daripada interaksi

filamen-filamen aktin dan miosin dalam usaha keduaduanya

untuk menggelungsur melepasi kedudukan

masing-masing dalam fiber otot.

(i)

Penguncupan isometrik (penguncupan statik)

Penguncupan yang menghasilkan daya tetapi tidak

mengubah panjang fiber otot semasa mengatasi

rintangan yang statik.

(ii)

Penguncupan Isotonik

Bentuk penguncupan di mana fiber-fiber otot memendek

bagi menghasilkan daya mengatasi rintangan yang

bergerak.

Penguncupan isotonik boleh berlaku secara konsentrik

atau esentrik. Penguncupan konsentrik melibatkan

pemendekan fiber-fiber otot.

(iii)

Penguncupan Isokinetik

Bagi penguncupan isokinetik, fiber-fiber otot menguncup

pada kelajuan yang tetap mengatasi rintangan yang

berubah-ubah. Peralatan khusus diperlukan untuk

menghasilkan penguncupan jenis ini kerana rintangan

maksimum diperlukan bagi semua julat pergerakan.

3.7.2 Contoh-contoh pergerakan yang melibatkan setiap jenis

penguncupan otot rangka

Penguncupan isometrik

Contoh : Menolak dinding dengan kedudukan siku

bengkok. Dinding tidak bergerak tetapi otototot

trisep tidak dapat memendek untuk

meluruskan siku. Penguncupan otot trisep

berlaku secara isometrik.

69


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

Penguncupan Isotonik

Contoh : Penguncupan bisep semasa mengangkat

‘dumbell’. Penguncupan esentrik melibatkan

pemanjangan fiber otot.

Penguncupan Isokinetik

Contoh : Pengunaan mesin “multi-gym’.

3.7.3 Halaju Penguncupan

Otot-otot rangka manusia terdiri dari gabungan fiber

sentak cepat (fiber putih) dan fiber sentak lambat (fiber

merah). Bagaimanapun peratusan kedua-dua jenis fiber

otot adalah berbeza dari otot ke otot.

Fiber sentak lambat digunakan untuk penguncupan yang

perlahan dan kekal (sustain). Fiber-fiber sentak lambat

banyak didapati pada otot-otot postur.

Fiber sentak cepat digunakan untuk penguncupan yang

pantas. Bagaimanapun penguncupan jenis ini tidak dapat

bertahan lama.

Walaupun kesemua fiber otot boleh menguncup dalam

kedua-dua keadaan aerobik dan anaerobik. Sebahagian

darinya lebih sesuai untuk menguncup secara anaerobik.

Jenis fiber

Deskripsi

Sentak cepatKeupayaan anaerobik yang tinggi

Digunakan dalam acara pecutan/eksplosif (acara

berintensiti tinggi, berjangka masa pendek)

Sentak lambatKeupayaan aerobik yang tinggi

Digunakan dalam acara-acara bersifat daya tahan (jangka

masa yang lama)

70


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

Unit 4 – Sistem Saraf

Sistem saraf bertanggungjawab mengintergrasi dan mengawal semua

fungsi sistem badan. Sistem ini berkebolehan untuk menerima dan

bertindak balas terhadap impuls dari persekitaran dan internal serta

menghantar impuls ke sistem saraf pusat. Impuls saraf dihantar dari

satu neuron ke neuron yang lain dalam perjalanannya ke sistem saraf

pusat.

4.1 Klasifikasi sistem saraf

Sistem saraf boleh dibahagi kepada dua bahagian berdasarkan

struktur dan fungsinya. Bagi klasifikasi struktural sistem saraf

terbahagi kepada sistem saraf pusat dan sistem saraf periferi.

Sistem saraf pusat mengandungi otak dan saraf tunjang.

Sistem saraf periferi pula terdiri daripada saraf kranial, saraf

spinal dan ganglia.

Klasifikasi fungsional pula hanya melibatkan sistem saraf

periferi. Klasifikasi ini membahagikan sistem saraf periferi

kepada sistem sensori atau aferen dan sistem motor atau

eferen.

Sistem motor atau eferen ini pula terbahagi kepada sistem saraf

somatik dan sistem saraf autonomik

Sistem saraf

Sistem saraf pusat

Sistem saraf periferi

otak Saraf tunjang Sistem sensori

( Sistem aferen )

Sistem motor

( Sistem eferen )

Sistem saraf

somatik

Sistem saraf

autonomik

71


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

4.1.1 Sistem saraf pusat

Sistem saraf pusat terdiri daripada otak dan saraf tunjang

yang terletak pada kaviti dorsal badan. Sistem ini

berperanan sebagai pusat intergrasi dan kawalan sistem

saraf.

4.1.2 Sistem saraf periferi

Sistem ini terdiri dari saraf-saraf unjuran dari otak dan

saraf tunjang. Saraf-saraf sensori (aferen) membawa

impuls dari reseptor sensori pelbagai bahagian tubuh ke

sistem saraf pusat sementara saraf motor (eferen)

membawa impuls dari sistem saraf pusat ke organ-organ,

otot-otot dan kelenjar untuk menghasilkan sesuatu

perlakuan.

Sistem saraf periferi boleh diklasifikasikan kepada sistem

saraf somatik dan sistem saraf autonomik. Sistem saraf

somatik membolehkan kawalan otot-otot rangka. Sistem

saraf autonomik mengawal atur aktiviti-aktiviti otot-otot

kardiak dan licin serta kelenjar yang di luar kawalan.

Rajah 2.8

Arka Refleks

Neuron aferen

Afektor

Sinaps

Neuron eferon

Reseptor

Sumber: Hall, S.H.(2003), Basic Bi omechanics, 4 th ed. , McGraw Hill

72


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

4.2 Fungsi sistem saraf

4.2.1 Mengintergrasikan rangsangan yang diterima.

4.2.2 Menterjemah rangsangan.

4.2.3 Mencetuskan pergerakan motor.

4.2.4 Menyimpan maklumat.

4.2.5 Menjana pemikiran dan idea.

4.3 Struktur Neuron

Neuron atau sel-sel saraf menghantar impuls-impuls saraf dari

satu bahagian tubuh ke bahagian lain tubuh melalui unjuran

protoplasma yang panjang. Walaupun neuron-neuron terdapat

dalam pelbagai bentuk dan saiz, kesemua neuron mempunyai

badan sel, akson dan dendrit.

Rajah 2.9 Struktur Neuron

Nukleus pada badan sel

Selaput mielin

Neurilemma

(selaput schwan)

Sel schwan

Akson diliputi selaput

Mielin dan neurilemma

Nodus Ranvier

Terminal akson

Sumber : Marieb, N.M. (1997), Ess enti als of Human Anatomy and Physiolog y, Califor nia

73


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

(i)

Dendrit

Ia adalah fiber-fiber halus bercabang-cabang yang

mengunjur dari badan sel. Ia berfungsi membawa

impuls-impuls saraf ke badan sel.

(ii)

Akson

Ia adalah satu fiber panjang yang membawa impuls saraf

keluar dari badan sel. Akson disaluti dengan bahan putih

dan berlemak yang dikenali sebagai mielin. Mielin

melindungi dan menebat fiber-fiber serta meningkatkan

kadar transmisi impuls saraf.

(iii)

Badan sel

Ia mengandungi nukleus dan ia adalah pusat metabolik

sel.

4.4 Sinaps dan transmisi impuls

4.4.1 Sinaps ialah tempat pertemuan khusus antara neuron

transmisi dan neuron penerimaan. Sinaps berperanan

dalam mengaturkan fungsi tisu dengan menyediakan

laluan-laluan tertentu bagi pemindahan pelbagai

maklumat saraf.

74


4.4.2 Proses transmisi impuls dari neuron ke neuron.

Rajah 2.10 Transmisi impuls dari neuron ke neuron

BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

Akson

Transmisi

Tombol sinaptik

Vesikel

1

Penghantaran Implus

Klef sinaptik

sinaps

2

3

4

Neuron

Transmisi

Neuron y ang

menerima

Vesikel bercantum

dengan membran

plasma

Neurotransmitter

dibebaskan ke klef

Neurotransmitter

terikat pada reseptor

Klef sinaptik

Molekul

Neurotransmitt er

Reseptor

Saluran Ion

Neurotransmitter

Neuron yang menerima

Neurotransmitter dipecahkan

dan dibebaskan

5 Saluran Ion terbuka

6

Saluran Ion menutup

Sumber : Marieb, N.M. (1997), Essentials of Human Anatomy and Physiol ogy,

5 th ed.,Cummings Publishing Company I nc., C alifornia.

Rangsangan yang diterima oleh organ-organ deria ditafsirkan dalam

bentuk impuls. Impuls dihantar ke tombol sinaptik pada hujung akson.

Impuls ini dihantar menyeberangi klef sinaptik dengan bantuan

neurotransmitter yang disimpan dalam vesikel. Molekul-molekul

neurotransmitter yang terikat pada reseptor dibebaskan ke klef sinaptik

dan kemudian ke salur ion. Semasa salur ion tertutup, neurotransmiter

tersebut dipecahkan dan dibebaskan.

75


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

4.5 Persimpangan saraf otot

Persimpangan saraf otot ialah tapak neuron motor bertemu fiber

otot. Transmisi rangsangan dalam bentuk impuls dari neuron ke

fiber otot adalah sama seperti transmisi impuls dari neuron ke

neuron kecuali tiada mekanisme perencatan pada

persimpangan saraf otot.

Asetilkolina (ACh) ialah sejenis neuron transmitter. Rembesan

ACh membolehkan transmisi impuls menyeberangi klef sinaptik.

Apabila impuls sampai ke fiber otot, asetilkolinesterase

dirembeskan untuk bertindak balas dengan asetilkolina.

Keadaan ini menghalang pengujaan fiber otot pada impuls

berikutnya bagi tempoh masa tersebut.

Rajah 2.11

Transmisi impuls dari neuron motor ke otot rangka

Dendrit

Akson

Akson terminal

Otot rangka

Persimpangan

saraf otot

Sumber:

Sumber diubah s uai daripada:

Martini, F.H. (2001), F undamentals of Anatomy and Physi ology,

5 d ed. Prentice Hall

76


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

Unit 8 – Sistem Tenaga

8.1 Pengenalan sistem tenaga

Setiap pergerakan fizikal memerlukan tenaga. Tenaga boleh

diperolehi melalui makanan. Penghasilan tenaga yang

berterusan berlaku

dalam badan kita untuk menampung kehidupan.

Tenaga didefinisikan sebagai kapasiti melakukan kerja. Tenaga

tidak boleh dicipta atau dimusnahkan tetapi bertukar bentuk.

Tenaga boleh terdapat dalam enam bentuk iaitu kimia,

mekanikal, haba, cahaya, elektrik dan nuklear.

Tenaga yang dihasilkan semasa pemecahan makanan diguna

untuk menghasilkan kompaun kimia yang dikenali sebagai

adenosina trifosfat (ATP) yang disimpan dalam sel-sel otot.

A ATP =

Adenosina

tenaga

P P P i

ATP ADP + Pi + Tenaga

(Adenosina trifosfat adenosina difosfat + fosfat bukan organik + tenaga )

Apabila salah satu ikatan fosfat pada ATP terurai, 7 hingga 12

kilokalori tenaga dihasilkan. Tenaga yang dihasilkan semasa

pemecahan ATP merupakan sumber tenaga semerta yang boleh

diguna oleh sel-sel otot untuk melakukan kerja.

A + P = P P

A + P = P = = P i

ATP

ADP + P(i)

8.2 Pembentukan Adenosina Trifosfat

Adenosina trifosfat (ATP) boleh dihasilkan melalui :

(a)

(b)

(c)

Sistem anaerobik alaktik (ATP-PC)

Sistem anaerobik laktik (glikolisis anaerobik/sistem asid

laktik)

Sistem aerobik (sistem oksigen)

77


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

(i)

Sistem anaerobik alaktik (ATP-PC)

Juga dikenali sebagai sistem fosfagen.

Sistem ini membekalkan tenaga untuk aktiviti intensiti

tinggi yang dilaksanakan sehingga 10 saat.

Fosfokreatin (PC) disimpan dalam sel-sel otot. Tenaga

dihasilkan apabila fosfat terurai dan pada sebatian fosfat

kreatin.

Hasil akhir pemecahan ini ialah Kreatin (C) dan fosfat

bukan organik (P i ).

Tenaga yang terhasil daripada pemecahan PC di sintesis

semula bagi menghasilkan ATP.

P

Tenaga

C

Tenaga + ADP + P i

ATP

(ii)

Sistem anaerobik laktik (Anaerobik glikolisis)
Sistem ini membekalkan tenaga hasil daripada

pemecahan glukosa yang diperolehi daripada karbohidrat

yang tercerna atau glikogen yang tersimpan dalam otot

atau hepar.

Sistem ini tidak memerlukan oksigen untuk memecahkan

glukosa.

Sistem ini juga menghasilkan asid laktik yang boleh

melesukan otot apabila kandungannya dalam darah

terlalu banyak.

78


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

Rajah 2.12

Sistem anaerobik laktik

Glukosa

Glikogen

ATP

Glukosa – 6- fosfat

Enzim

glikolitik

ATP

Asi d Pi ruvi k

Asi d Lakti k

Sumber: Bowers, R.W. & F ox, E.L. (1992), Sports Physiology, 3 rd ed.,Wm.C.Brown.Pub.ATP yang dihasilkan melalui sistem ini melebihi jumlah

ATP yang diperolehi dari sistem anaerobik alaktik (ATP-

PC).

ATP daripada sistem ini cukup untuk menjana aktiviti

fizikal berintensiti tinggi selama 1-3 minit.

(iii)

Sistem aerobik (oksigen)
Sistem ini memerlukan kehadiran oksigen untuk

menghasilkan tenaga

Penghasilan ATP melibatkan 3 proses:

i. Glikolisis

ii. Kitaran Krebs

iii. Sistem pengangkutan elektron

Sistem ini menghasilkan paling banyak ATP. Ini

membolehkan aktiviti fizikal dalam jangka masa yang

panjang tetapi berintensiti rendah dan sederhana.

79


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

Rajah 2.13

Sistem aerobik

Glikogen

GLIKOLISIS

AEROBIK

Glukosa

Asid Piruvik

ADP +Pi

ATP

Protein

Lemak CO 2

CO 2

KITARAN

KREBS

CO 2

H + + e -

H + + e -

H + + e -

ADP + Pi

ATP

ADP + Pi

ATP

H 2 O

SISTEM PENGANGKUTAN

ELEKTRON

ADP + Pi

ATP

Sumber: Bowers, R.W. & Fox, E.L. (1992), Sports Physiolog y, 3 rd ed. ,Wm.C.Brown.Pub.

Jadual 2.4

Ciri-ciri tiga sistem penghasilan ATP

Sistem

Sumber

makanan/kimia

Keperluan

oksigen

Kelajuan

Penghasilan

ATP

Jangka masa

ANAER OBIK

Alaktik (ATP-PC)

Fosfokreatin

Tidak perlu

Sangat

pantas

Sedikit dan

terhad

10 saat

Laktik

Glukosa/glikogen

Tidak perlu

Pantas

Sedikit dan

terhad

1-3 minit

AEROBIK

Glukosa/glikogen,

Lemak, protein

Perlu Perlahan Banyak dan

tidak terhad

Lebih 3 minit

80


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

TUNJANG 3:

PERSEDIAAN FIZIKAL

Unit 1 – Pengenalan Kecergasan

1.1 Konsep kecergasan keseluruhan atau kesejahteraan.

Kecergasan keseluruhan adalah integrasi komponen-komponen

mental, sosial, emosi, fizikal dan rohani. Kecergasan ini

membolehkan individu memberi sumbangan yang bermakna

kepada masyarakat. Kecergasan keseluruhan mencerminkan

perasaan seseorang individu tentang kehidupan serta

keupayaan diri berfungsi dengan lebih cekap dan berkesan.

1.1.1 Kecergasan Fizikal

Kecergasan fizikal adalah keupayaan individu untuk

berfungsi secara berkesan untuk menghadapi cabaran

dalam kerja fizikal harian dan menggunakan masa lapang

dengan lebih efektif di samping mempunyai lebihan

tenaga untuk tujuan kecemasan.

1.1.2 Kecergasan Mental

Kecergasan mental adalah keupayaan individu untuk

berfikir dan menggunakan maklumat untuk meningkatkan

kualiti hidup seharian dan berfungsi secara optimal.

1.1.3 Kecergasan Sosial

Kecergasan sosial adalah keupayaan individu untuk

berinteraksi dengan orang lain bagi mewujudkan

perhubungan yang bermakna supaya dapat

meningkatkan kualiti hidup semua pihak yang terlibat

dalam hubungan ini.

1.1.4 Kecergasan Emosi

Kecergasaan emosi adalah keupayaan individu

menangani kehidupan harian serta perasaan kendiri

secara membina, proaktif, dan optimistik.

1.1.5 Kecergasan Rohani

Kecergasan rohani adalah keupayaan individu untuk

membentuk satu sistem nilai dan bertindak berlandaskan

kepercayaan serta menetapkan dan melaksanakan

matlamat kehidupan yang bermakna dan konstruktif.

81


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

1.2 Kecergasan Fizikal

1.2.1 Definisi

Kecergasan fizikal adalah keupayaan individu untuk

berfungsi secara berkesan untuk menghadapi

cabaran dalam kerja fizikal harian dan menggunakan

masa lapang dengan lebih efektif di samping

mempunyai lebihan tenaga untuk tujuan kecemasan.

Kecergasan fizikal dikaitkan dengan keupayaan

individu untuk bekerja dengan lebih efektif dan

menikmati masa kesenggangan, rehat, menentang

penyakit hipokinetik dan menghadapi kecemasan.

Kecergasan fizikal yang optimal tidak mungkin dicapai

tanpa senaman yang berterusan.

1.2.2 Komponen kecergasan fizikal

(a)

Komponen kecergasan fizikal berdasarkan

kesihatan adalah:

i. Komposisi badan/kandungan lemak

ii. Daya tahan kardiovaskular

iii. Fleksibiliti

iv. Kekuatan otot

v. Daya tahan otot

Setiap komponen ini berkait rapat dengan kesihatan

yang baik serta mengurangkan risiko penyakit

hipokinetik.

(i)

Komposisi badan/kandungan lemak

Komposisi badan adalah kadar relatif otot,

lemak, tulang dan tisu-tisu lain yang

membentuk tubuh. Individu yang cergas

mempunyai peratus kandungan lemak yang

rendah, berkadar dengan berat badan dan

ketinggian.

(ii)

Daya tahan kardiovaskular

Daya tahan kardiovaskular adalah keupayaan

sistem kardio-respiratori untuk melakukan kerja

bagi satu jangka masa yang lama dan

82


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

berterusan dengan intensiti kerja yang ringan

atau sederhana.

(iii)

Fleksibiliti

Fleksibiliti membenarkan sendi atau sendisendi

bergerak dengan licin dengan rintangan

yang minimum. Fleksibiliti dirujuk kepada julat

pergerakan sendi.

(iv)

Kekuatan Otot

Kekuatan otot adalah keupayaan otot untuk

mengatasi rintangan bagi menghasilkan daya

(kerja).

(v)

Daya Tahan Otot

Daya tahan otot adalah keupayaan otot untuk

melakukan aktiviti fizikal yang berulang-ulang

atau berterusan bagi satu jangkamasa yang

lama dengan intensiti kerja yang ringan atau

sederhana.

(b).

Komponen kecergasan fizikal berdasarkan lakuan

motor.

Bagi membolehkan individu terlibat secara cekap dan

berkesan dalam aktiviti sukan terutamanya sukan

kompetetif, komponen-komponen kecergasan fizikal

berdasarkan lakuan motor diperlukan. Komponenkomponen

ini adalah:

(i)

Kelajuan (Speed)

Kelajuan adalah keupayaan untuk melakukan

pergerakan dalam masa yang singkat.

Kelajuan dirujuk kepada jarak pergerakan yang

dicapai dalam satu jangka masa yang diberi.

(ii)

Ketangkasan (Agility)

Ketangkasan adalah keupayaan untuk

mengubah arah pergerakan atau kedudukan

badan dengan pantas dan tepat.

83


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

(iii)

Kuasa (Power)

Kuasa adalah keupayaan untuk memindahkan

tenaga kepada daya secara eksplosif. Kuasa

dirujuk kepada gabungan kekuatan dan

kelajuan pergerakan otot.

(iv)

Imbangan (Balance)

Imbangan adalah keupayaan untuk

mengekalkan kedudukan badan dengan teguh

samada semasa melakukan pergerakan

(dinamik) atau semasa pegun (statik).

(v)

Masa reaksi (Reaction Time)

Masa reaksi adalah masa yang diambil oleh

seseorang untuk bertindak setelah menerima

rangsangan untuk berbuat demikian.

(vi)

Koordinasi (Coordination)

Koordinasi adalah kebolehan menyelaras dan

menyeragamkan pergerakan anggota badan

untuk menghasilkan sesuatu tindakan

tertentu.

84


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

Unit 2 – Prinsip Latihan Fizikal

2.1 Prinsip lebihan bebanan

Prestasi fizikal akan meningkat bila berlaku penambahan

dalam beban kerja. Penambahan beban kerja perlu

dilakukan secara progresif setelah badan atau sistem biologi

dapat mengadaptasi kepada beban kerja yang dikenakan.

Penambahan ini boleh dilakukan dengan memanipulasikan

pembolehubah-pembolehubah berikut :

(a) Intensiti latihan : iaitu kualiti kerja yang dikenakan

seperti kelajuan larian atau ulangan maksima (RM –

(b)

Repitition Maximum).

Frekuensi latihan : iaitu kekerapan latihan dilakukan

seperti 2 sesi sehari atau 5 sesi seminggu.

(c) Jangkamasa : iaitu masa yang diambil bagi

menjalankan sesuatu latihan seperti 1 jam sesesi atau

12 jam seminggu.

2.2 Prinsip Perbezaan Individu

Tidak semua individu mengalami kadar peningkatan prestasi

yang sama bagi satu latihan fizikal yang dikenakan. Program

latihan seharusnya dirancang khusus untuk individu kerana

terdapat perbezaan antara individu seperti matlamat,

keupayaan fizikal dan tahap kecergasan fizikal.

2.3 Prinsip Kekhususan

Komponen-komponen fizikal atau sistem tenaga adalah

berbeza antara satu sukan dengan sukan yang lain. Latihan

fizikal yang dijalankan perlulah khusus kepada kehendak

individu atau kehendak sesuatu sukan yang diceburi .

Sekiranya individu lemah dalam daya tahan kardiovaskular,

maka kaedah latihan yang dapat meningkatkan komponen

ini perlulah diberikan.

2.4 Prinsip Kebolehbalikan

Kesan atau hasil latihan bukanlah sesuatu yang kekal.

Sekiranya latihan tidak dilakukan secara berterusan,

penurunan dalam prestasi akan berlaku. Pada umumnya

penurunan dalam daya tahan mengambil masa yang lebih

singkat daripada masa yang diambil untuk meningkatkannya.

Prestasi fizikal akan menurun dengan ketara jika latihan

tidak dilakukan lebih daripada 72 jam.

2.5 Prinsip Kepelbagaian Latihan

Program latihan perlu dipelbagaikan untuk mengekalkan

minat individu dalam sesuatu aktiviti atau bagi mengelakkan

kebosanan.

85


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

Unit 3 – Kaedah Latihan Fizikal

3.1 Pengenalan

Sejak seabad yang lalu, peningkatan dalam prestasi sukan

banyak dipengaruhi oleh kaedah latihan fizikal yang lebih

canggih dan sistematik yang telah diperkenalkan oleh para

jurulatih dan diguna pakai oleh para atlit. Kaedah-kaedah

latihan ini direka untuk membolehkan atlit mencapai

kecergasan optimum dalam masa sesingkat mungkin dan

apabila diperlukan, terutamanya dalam mencapai prestasi

puncak. Kaedah latihan yang diaplikasikan disesuaikan

dengan keperluan sesuatu jenis sukan dan keperluan atlit

serta disusun rapi mengikut musim pertandingan dengan

diasaskan kepada pengetahuan sains sukan.

Kaedah latihan fizikal boleh diklasifikasikan mengikut

penggunaan atau keperluan sistem tenaga iaitu :

(a)

(b)

Kaedah Latihan Aerobik

Kaedah Latihan Anaerobik

3.2 Kaedah Latihan Aerobik

Kaedah latihan aerobik adalah kaedah latihan yang

diaplikasikan bagi membolehkan pelaku meningkatkan

prestasi aerobik iaitu keupayaan untuk mengambil,

mengangkut dan menggunakan oksigen dengan cekap dan

berkesan. Antara kaedah-kaedah latihan aerobik yang sering

digunakan dalam latihan sukan adalah :

(a)

(b)

(c)

Latihan Jarak Jauh Perlahan (Long Slow Distance)

Latihan Fartlek

Latihan Jeda Jarak Jauh

3.2.1 Latihan Jarak Jauh Perlahan (Long Slow Distance)

Latihan ini adalah latihan yang sering dipraktikkan

oleh pelari maraton atau pelari jarak jauh. Sesuai

dengan namanya, latihan ini memberi penekanan

kepada tempoh masa larian dan bukannya kelajuan.

Lebih lama seseorang itu dapat berlari berterusan,

lebih baik kesannya terhadap sistem kardiovaskular.

Objektif utama latihan ini adalah bagi meningkatkan

daya tahan kardiovaskular. Kelajuan yang

dicadangkan adalah antara dua ke tiga meter se saat

86


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

(2-3m/s) dan diperkenalkan pada awal musim

persediaan umum bagi semua jenis sukan.

3.2.2 Latihan Fartlek

Latihan Fartlek yang diperkenalkan di Sweden

bermaksud ‘speed play’ iaitu latihan pelbagai

kelajuan. Latihan ini biasanya diadakan di kawasan

luar dengan keadaan permukaan tanah yang tinggirendah.

Selain meningkatkan keupayaan daya tahan

kardiovaskular, latihan ini juga berupaya

meningkatkan keupayaan daya tahan otot. Latihan ini

boleh dianggap sebagai latihan jeda tidak rasmi dan

diperkenalkan penghujung musim persediaan umum

sehingga awal musim persediaan khusus. Latihan ini

dapat lebih difahami melalui contoh di bawah untuk

satu sesi latihan :

Berjalan pantas selama lima minit

Berlari anak selama 10 minit

Pecut dengan 70 % kelajuan maksima selama 30

saat

Berjalan perlahan selama tiga minit

Berlari dengan langkah panjang (striding) selama 2

minit

Berlari anak selama lapan minit

Pecutan dengan 80 % kelajuan maksima selama 20

saat

Berlari dengan 60 % kelajuan maksima selama dua

minit.

3.2.3 Latihan Jeda Jarak Jauh

Latihan Jeda yang mula diperkenalkan di Jerman oleh

Dr. Woldmar Gerschler dan Hans Reindell pada awal

tahun 30an adalah satu kaedah latihan saintifik yang

mempunyai jeda kerja dan jeda rehat. Kaedah ini

lazim digunakan dalam latihan olahraga dan latihan

renang. Latihan jeda dianggap sebagai antara kaedah

yang terbaik dan lazim diperkenalkan pada

penghujung musim persediaan umum dan lebih kerap

digunakan dalam musim persediaan khusus.

Bagi latihan jeda jarak jauh, nisbah jeda kerja kepada

jeda rehat adalah antara 1 : ½ hingga 1: 1 bergantung

kepada jarak larian atau masa yang diambil untuk

menamatkan sesuatu larian. Contohnya adalah

seperti berikut :

87


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

Masa larian = 10 minit

Masa rehat = 5 minit

Nisbah jeda kerja kepada jeda rehat = 1 : ½

Masa larian = 3 minit

Masa rehat = 3 minit

Nisbah jeda kerja kepada jeda rehat = 1: 1

Ulangan yang dicadangkan adalah antara 2 hingga 3

ulangan bagi jarak yang lebih jauh dan antara 3

hingga 4 ulangan bagi jarak yang kurang daripada

800 meter bagi satu larian (ulangan). Sementara itu,

jumlah set yang dicadangkan adalah sama seperti

jumlah ulangan, dan rehat antara set ditentukan oleh

kadar denyutan nadi iaitu apabila kadar nadi turun

kepada 120 denyut seminit, barulah set kedua

dimulakan.

Preskripsi latihan jeda boleh ditulis seperti berikut :

3 x 1500 meter x 2 set @ 8 minit (1:1/2 ), bermaksud :

3 ulangan larian berjarak 1500 meter setiap larian,

dibuat dalam 2 set, dengan jeda kerja selama 8 minit

bagi setiap larian dan jeda rehat selama 4 minit.

3.3 Kaedah Latihan anaerobik

Kaedah latihan anaerobik adalah kaedah latihan yang

berupaya meningkatkan kapasiti anaerobik iaitu keupayaan

untuk bekerja dengan cekap dan berkesan tanpa oksigen.

Latihan ini membantu untuk meningkatkan keupayaan tubuh

untuk menghasilkan semula ATP dengan cepat semasa

rehat antara kerja. Antara objektif latihan anaerobik ini

adalah bagi meningkatkan komponen-komponen kecergasan

berikut :

(a) kelajuan

(b) kekuatan otot

(c) daya tahan otot

(d) kuasa

(e) ketangkasan

Antara latihan-latihan yang sering digunakan dan

diklasifikasikan di bawah kaedah latihan anaerobik adalah :

(a) Latihan jeda jarak sederhana dan jarak dekat

(b) Latihan pecutan berulang

(c) Latihan pliometrik

88


3.3.1 Latihan Jeda (jarak sederhana dan jarak dekat)

BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

Berbeza dengan latihan jeda jarak jauh, latihan ini

memberi penekanan kepada keupayaan tubuh untuk

bekerja secara anaerobik. Jeda rehat antara ulangan

dan antara set memberi peluang kepada otot untuk

menghasilkan semula ATP dan melambatkan fasa

kelesuan. Tubuh dapat bekerja dalam satu jangka

masa yang lebih lama dan kecekapan otot untuk

penghasilan semula ATP meningkat.

Latihan ini amat sesuai diaplikasikan kepada hampir

semua jenis permainan seperti bola sepak, hoki,

ragbi, badminton dan sepak takraw. Dicadangkan

supaya latihan ini diperkenalkan pada pertengahan

musim persediaan khusus sehinggalah ke

penghujung musim .

Nisbah jeda kerja kepada jeda rehat adalah antara

1 : 2 bagi jarak sederhana hingga 1 : 3, 1: 4 dan 1 : 5

bagi jarak yang lebih dekat.

Contoh preskripsi latihan jeda jarak sederhana :

4 x 400 meter x 3 set @ 70 saat ( 1 : 2 )

Contoh latihan jeda jarak dekat

6 x 80 meter x 4 set @ 10 saat ( 1 : 4 )

3.3.2 Latihan pecutan berulang

Latihan pecutan berulang adalah latihan pecutan yang

diselang seli dengan jeda rehat bertujuan untuk

meningkatkan kelajuan. Berbeza dengan latihan jeda,

latihan ini memerlukan pelaku memecut dengan

intensiti maksimum pada jarak yang lebih dekat,

lazimnya 60 meter atau kurang. Selepas setiap

ulangan pelaku akan berehat aktif secukupnya, iaitu

sehingga kadar nadi turun kepada 120 denyut

seminit atau kurang sebelum memulakan ulangan

yang berikutnya. Latihan dikawal oleh kadar nadi

pelaku dan masa larian terbaik yang dicatatkan.

Latihan diberhentikan apabila masa yang dicatatkan

jauh daripada masa sasaran atau kadar nadi melebihi

kadar nadi maksimum, mana yang terdahulu.

89


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

3.3.3 Latihan Pliometrik

Latihan Pliometrik adalah satu kaedah latihan yang

baru diperkenalkan di Amerika Syarikat pada awal 90-

an. Berasal daripada perkataan Greek, ‘plio’

membawa maksud ‘lebih’ atau ‘meningkatkan’ dan

‘metrik’ bererti jarak.

Fred Wilt menterjemahkan pliometrik sebagai latihanlatihan

yang menghasilkan pergerakan otot isometrik

yang berlebihan yang menyebabkan refleks regangan

dalam otot. Hari ini, pliometrik dirujuk kepada latihan

yang menggunakan pergerakan otot-otot untuk

bertindak balas ke atas beban dan menghasilkan

kuasa atau kekuatan eksplosif.

Latihan pliometrik hanya diaplikasikan selepas atlit

mencapai tahap kekuatan optimum atau mencukupi

bagi mengelakkan kecederaan terutamanya kepada

tendon dan ligamen. Latihan dilakukan pada

penghujung fasa persediaan khusus sehinggalah ke

fasa pra pertandingan.

Objektif utama latihan ini adalah bagi meningkatkan

kuasa dan kekuatan eksplosif dan boleh dilakukan

dengan menggunakan berat badan sendiri atau alatan

seperti kotak pelbagai ketinggian dan bola segar.

Contoh latihan pliometrik dengan menggunakan berat

badan sendiri :


Larian lutut tinggi

‘bounding’

larian ‘tendang pinggul’ (butt-kick)

‘skip’

lompat sebelah kaki

Contoh latihan pliometrik menggunakan bola segar :

baling bola segar berpasangan paras dada

dengan menggunakan satu tangan

baling bola segar berpasangan paras dada

dengan menggunakan dua tangan

baling bola segar berpasangan dari atas kepala

baling bola segar berpasangan melalui atas

kepala dengan membelakangi pasangan

90


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

Contoh latihan pliometrik menggunakan kotak

pelbagai ketinggian :

susun kotak pelbagai ketinggian dalam satu

litar

jarak antara kotak ke kotak yang lain lebih

kurang 10 meter

pelaku berlari dalam litar dengan menaiki dan

melompat turun dari kotak sepantas mungkin.

Jumlah ulangan bergantung kepada preskripsi

yang diberi

Selain daripada alatan yang di atas, latihan juga boleh

dibuat dengan menggunakan pagar dan bangku

panjang.

3.4 Kaedah Latihan Litar

Latihan litar telah diperkenalkan di Universiti Leeds, England

pada tahun 1950-an oleh R.E.Morgan dan C.T. Adamson.

Latihan ini mengandungi satu siri bateri latihan mengikut

keperluan jenis sukan yang ditetapkan mengikut stesen.

Setiap pelaku dikehendaki melakukan aktiviti yang telah

ditetapkan sehingga tamat satu litar latihan atau satu set.

Jumlah set ditentukan oleh jurulatih bergantung kepada

objektif yang hendak dicapai.

Sejak daripada mula latihan ini diperkenalkan, beberapa

perubahan telah dibuat oleh jurulatih untuk menyesuaikan

latihan ini dengan kehendak latihan dan objektif. Ada

jurulatih yang menggunakan kemahiran teknikal yang

berlainan sebagai aktiviti bagi setiap stesen dan ada pula

yang menggunakan alat latihan bebanan seperti ‘barbell’ dan

‘dumb-bell’.

Umumnya, latihan litar adalah latihan dengan pelbagai

aktiviti senaman yang disusun dalam satu litar. Setiap aktiviti

senaman dikenal sebagai stesen. Lazimnya latihan litar

mengandungi antara enam hingga 12 stesen. Jarak antara

satu stesen dengan stesen yang lain adalah antara lima

hingga 10 meter.

Pemilihan aktiviti bagi setiap stesen bergantung kepada

objektif yang hendak dicapai. Sekiranya objektif latihan

adalah bagi meningkatkan ketangkasan, maka aktiviti-aktiviti

yang dapat meningkatkan ketangkasan perlulah dipilih.

Begitu juga jika objektif latihan adalah untuk meningkatkan

91


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

kekuatan eksplosif, maka aktiviti-aktiviti yang dapat

meningkatkan kekuatan eksplosif perlulah dipilih.

Kesesuaian masa bagi latihan ini diaplikasikan dalam

rancangan latihan tahunan bergantung kepada objektif

latihan. Adalah diingatkan bagi satu latihan litar yang

dipilih, jurulatih hanya menetapkan satu objektif sahaja

dalam aspek komponen fizikal yang ingin ditingkatkan

supaya tidak melanggar prinsip kekhususan.

Contoh preskripsi bagi satu sesi latihan litar adalah seperti berikut :

Objektif latihan : Meningkatkan kekuatan eksplosif otot

Bilangan set :

3 set

Bilangan stesen : 8 stesen

Masa kerja setiap stesen : 30 saat

Jarak antara stesen : 5 meter

Rehat antara stesen : 60 saat

Rehat antara set : 3 minit

Aktiviti –aktiviti :

Burpee

Bangkit tubi

Lompat lutut ke dada

Tekan tubi

‘Russian leap’

mendayung (seated rowing)

‘alternate split jump’

leding belakang (back arch)


Peringatan : elakkan daripada mengunakan otot atau

kumpulan otot yang sama berturut-turut.

3.5 Latihan bebanan.

Latihan bebanan ini adalah latihan yang digunakan untuk

meningkatkan kecergasan otot samada bagi meningkatkan

kekuatan, kuasa atau daya tahan. Latihan ini juga

diaplikasikan bagi meningkatkan saiz atau hipertropi otot.

Bebanan dan ulangan yang dikenakan bergantung kepada

objektif latihan.

Untuk menjalani latihan bebanan, konsep Ulangan

Maksimum (Repitition Maximum) atau ringkasnya RM perlu

diketahui. RM adalah bilangan ulangan maksimum yang

boleh diangkat oleh pelaku bagi satu beban yang dikenakan

sehingga otot atau kumpulan otot yang bekerja mencapai

92


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

tahap kegagalan otot sementara (temporary

failure).

muscular

1RM adalah bebanan yang boleh diangkat sekali sahaja oleh

pelaku sementara 2 RM adalah bebanan yang boleh

diangkat dua kali sahaja oleh pelaku. Oleh itu, bebanan

untuk 1RM adalah lebih berat berbanding 2 RM, bebanan

untuk 2 RM adalah lebih berat berbanding bebanan untuk 3

RM dan seterusnya.

Jadual di bawah boleh digunakan sebagai panduan latihan :

Komponen Fizikal

Kekuatan

maksimum

Ulangan

Maksimum (RM)

Set Intensiti Rehat

1-2 RM 3 - 4 95–100 % 2-5 minit

Kekuatan 3 – 6 RM 3 - 4 85-90 % 2-5 minit

Hipertropi 8 – 12 RM 3 - 6 65 – 80 % 30-90 saat

Daya tahan 15 – 50 RM 2 - 4 30 – 60 % 15-45 st.

Beberapa peraturan juga perlu dipatuhi bagi memastikan latihan

bebanan tidak mendatangkan masalah berpanjangan atau

kecederaan kepada pelaku :

Peraturan 1

Lakukan latihan untuk meningkatkan fleksibiliti sendi

sebelum meningkatkan kekuatan otot

Peraturan 2

Lakukan latihan untuk menguatkan tendon dan ligamen

sebelum meningkatkan kekuatan otot

Peraturan 3

Lakukan latihan untuk meningkatkan kekuatan bahagian

teras badan sebelum meningkatkan kekuatan kaki atau

tangan

Peraturan 4

Lakukan latihan untuk meningkatkan kekuatan otot-otot

sinergi dan pengimbang sebelum otot-otot agonis

93


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

3.6 Perbandingan antara latihan aerobik dan latihan

anaerobik

Latihan Anaerobik

Latihan Aerobik

Anaerobik alaktik

[Sistem ATP-PC]

Anaerobik Laktik

[Sistem asid laktik]

Sistem Oksigen


Aktiviti berintensiti tinggi kurang

dari 10 saat


Aktiviti berintensisi tinggi

yang dijalankan dalam

masa 10 saat ke 1 minit

Aktiviti berintensiti rendah yang

dilaksanakan dalam jangkamasa yang

panjang (melebihi 3 minit)

Sumber tenaga diperolehi

daripada simpanan ATP-PC

dalam sel-sel otot


Sumber tenaga

diperolehi menerusi

glikolisis anaerobik


Sumber tenaga diperolehi menerusi

karbohidrat dan lemak

Sistem ini boleh dilatih dengan

menyusun berselang-seli antara

jeda kerja maksimum dan jeda

rehat penuh

Intensiti latihan adalah 100 %

- lakuan kerja dengan

intensiti maksimum dan

rehat sehingga kadar nadi

balik ke 120 denyut seminit

- lakuan kerja lazimnya

adalah kurang daripada 10

saatSistem ini boleh dilatih

dengan menyusun

secara selang-seli

antara jeda kerja

dengan jeda rehat

Intensiti senaman pada

tahap 80% - 90%

keupayaan maksimum

- jeda kerja 10 saat

- jeda rehat 50 ke

60 saat

- jeda kerja 40 saat

- jeda rehat 80 ke

100 saat

Untuk mendapatkan kesan latihan

aerobik. Aktiviti perlu dijalankan

sekurang-kurangnya 20 minit

Intensiti kerja adalah antara 40 % - 70%

keupayaan maksimum

Tahap ambang laktat dicapai

sebaik sahaja asid laktik mula

terkumpul

* Jeda kerja dan rehat

bergantung kepada

jarak kerja dan

intensiti

Aktiviti ini menghasilkan

asid laktik, oleh itu rehat

diperlukan (rehat aktif)


Melambatkan kehadiran asid laktik di

samping memperoleh tenaga yang

berlebihan melalui penguraian

semula asid laktik kepada tenaga

94


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

Unit 4

Pemakanan Sukan

4.1 Definisi Pemakanan Sukan

Pemakanan adalah kajian tentang makanan dan nutrien dan

juga kesannya kepada kesihatan, tumbesaran dan

perkembangan seseorang individu.

Pemakanan sukan adalah bidang pengajian yang

mengaplikasi strategi pemakanan untuk menggalakkan

kesihatan, adaptasi kepada latihan, pemulihan segera dari

sesi latihan dan prestasi optimal semasa pertandingan.

Pemakanan sukan bagi individu yang aktif secara fizikal

dilihat dari dua aspek : pemakanan bagi pertandingan dan

pemakanan bagi latihan.

4.1.1 Kepentingan Pemakanan kepada Prestasi Atlit

Prestasi fizikal yang cemerlang dalam sukan bergantung

kepada dua faktor utama : genetik dan status latihan.

Pemakanan sukan mampu memberi kelebihan yang

signifikan terhadap prestasi atlit. Apabila seorang atlit

kekurangan nutrien tertentu, prestasi fizikal terganggu

kerana bekalan tenaga tidak mencukupi, ketidakupayaan

untuk menjana metabolisme secara optimal ketika bersenam

serta kekurangan sintesis tisu badan dan enzim.

4.2 Keperluan Nutrien dan Pemakanan Seimbang

Definisi nutrien adalah bahan dalam makanan yang

membekalkan tenaga, menggalakkan tumbesaran dan

membaikpulih tisu dan menjana metabolisme. Terdapat

enam kelas nutrien : karbohidrat, lemak, protein, vitamin,

mineral, dan air.

Konsep pemakanan seimbang merujuk kepada pemakanan

pelbagai makanan yang merangkumi kesemua nutrien yang

diperlukan untuk tumbesaran. Walaupun diet setiap individu

memerlukan nutrien essential dan tidak essential,

keperluannya berbeza mengikut umur dan tahap kehidupan.

Contohnya seorang atlit marathon memerlukan diet yang

berbeza dari rakan atlit yang terlibat dalam sukan memanah.

95


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

4.2.1 Nutrien essential dan bukan essential

Nutrien essential adalah nutrien yang diperlukan oleh

badan tetapi terlalu sedikit dihasilkan atau tidak boleh

dihasilkan oleh badan. Karbohidrat dianggap sebagai

nutrien essential kerana ‘dietary fiber’ yang terdiri dari

karbohidrat diperlukan untuk mengelakkan penyakit

tertentu.

Karbohidrat, lemak, protein, air dan beberapa mineral

dan elektrolit dinamakan makronutrien kerana

diperlukan dalam kuantiti yang banyak. Mikronutrien

adalah nutrien yang diperlukan juga tetapi dalam jumlah

yang kecil (ukuran dalam miligram dan mikrogram)

Jadual 3.1

Nutrien Essential bagi Manusia

Karbohidrat

Makanan berserat (fiber)

Lemak (Asid Lemak Esential)

Asid lemak linoleik

Asid lemak alfa linoleik

Protein (Asid Amino Esential)

Histidine

Phenylalanine

Isoleucine

Threonine

Leucine

Tryptophan

Lysine

Valine

Meth ion ine

Vitamins

Larut Air

Larut Lemak

B1 (thiamin)

A (retinol)

B2 (riboflavin)

D (kalsiferol)

Noacin

E (tokoferol)

B6 (pyridoxine)

K

Asid pantothenic

Folacin

B12 (cyanocobalamin)

Biotin

C (asid askorbik)

Mineral

Utama

Trace/ Surih

Kalsium Boron Manganese

Klorida Kromium Molybedum

Magnesium Kobalt Nikel

Fosforus Kuprum Selenium

Kalium Fluorine Silikon

Natrium Iodine Vanadium

Sulfur Ferum Zink

Air

Sumber: Williams, (2002)

96


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

Nutrien bukan essential adalah nutrien yang terdapat

dalam makanan dan boleh juga dihasilkan oleh badan.

Contohnya glukosa atau dikenali sebagai karbohidrat

ringkas. Glukosa boleh didapati daripada makanan dan

pada masa yang sama boleh dibentuk daripada

penguraian lemak dan protein. Dalam aktiviti fizikal,

glukosa diperlukan untuk membekalkan tenaga tetapi

pengambilan glukosa dalam diet harian adalah tidak

perlu.

Jadual 3.2 Nutrien bukan essential

Nutrien Bukan Essential

Karnitine

Kreatin

Gliserol

Sumber: Williams, (2002)

Dietary Reference Intakes (DRI) adalah rujukan bagi

jumlah nutrien yang setiap individu patut makan untuk

hidup sihat dan mengelakkan daripada penyakit. Jumlah

ini didapati melalui penyelidikan dan berubah mengikut

semasa.

4.2.2 Panduan Piramid Makanan

Piramid makanan telah dibentuk sebagai rujukan kepada

kepelbagaian makanan, jumlah kalori yang terdapat

dalan setiap kumpulan makanan dan pengambilan lemak,

minyak dan gula secara sederhana.

Enam kumpulan makanan dalam Piramid Makanan

termasuk roti, cereal, nasi dan pasta (6-11 hidangan),

kumpulan sayuran (3-5 hidangan), kumpulan buahbuahan

(2-4 hidangan), kumpulan terbitan susu seperti

yogurt dan keju (2-3 hidangan), kumpulan daging, ikan,

ayam, telur dan kekacang (2-3 hidangan) dan kumpulan

lemak, minyak dan gula (berpada-pada).

97


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

Rajah 3.1

Piramid Makanan

Sumber: McArdle, Katch, W.D., F.I . & Katc h., V. L. (2000) Essentials of Exercise Physiology,2 nd ed.,

Lippincott Williams & Wilkins

4.3 Tenaga bagi Manusia

Dalam tubuh manusia, tisu badan menyimpan tenaga kimia

yang boleh menjana tenaga elektrik untuk menghasilkan impuls

saraf, menghasilkan haba untuk menyelenggarakan suhu badan

pada 37C (98.6F).

4.3.1 Definisi dan Ukuran Tenaga

Tenaga merujuk kepada kapasiti untuk membuat kerja.

Kerja juga dikenali sebagai tenaga mekanikal. Contohnya

apabila atlit merejam lembing, atlit tersebut telah

melakukan kerja, pada masa yang sama menghasilkan

tenaga mekanikal.

Kerja merujuk kepada hasil kerja pada jarak yang

dilakukan.

Kerja = Daya x Jarak

98


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

Apabila kita merujuk kepada kecepatan melakukan kerja, kita

merujuk kepada Kuasa

Kuasa = Kerja / Masa

Bagaimana kita mengukur tenaga dan kerja?

Tenaga boleh diukur dengan Joules, kilogram-meters (KGM),

Watts

1 Joule = 0.102 KGM

1 Watt = 1 Joule per saat

Contoh kiraan: Apabila atlit mengangkat berat sebanyak 10 kg dan

menaiki tangga setinggi 50 m dan mengambil masa

satu minit, maka atlit tersebut telah melakukan 500

KGM. Ini bermakna atlit tersebut telah melakukan

sebanyak 4,901 Joule. Atlit tersebut juga telah menjana

Kuasa sebanyak 81.7 Watt.

Satu (1) kalori merujuk kepada ukuran tenaga haba. 1 gram kalori

mewakili jumlah tenaga yang diperlukan untuk menaikkan suhu air

sebanyak satu darjah celcius.

1 kilokalori (kcal) = 1000 kalori (C)

1 gram karbohidrat = 4.30 C

1 gram lemak = 9.45 C

1 gram protin = 5.65 C

Peringatan: 6 jenis tenaga adalah mekanikal, kimia, elektrikal, haba,

cahaya dan haba.

4.3.2 Simpanan Tenaga dalam Badan

Tenaga dalam badan yang boleh digunakan serta merta

disimpan dalam bentuk adenosine trifosfat (ATP) dan

fosfokreatine (PCr). Kedua-dua ATP dan PCr terdapat

dalam tisu dalam jumlah yang sedikit dan mudah habis

dalam beberapa saat sahaja. ATP dan PCr membekalkan

tenaga utama bagi larian pecut seperti 100m. Oleh itu

amatlah penting untuk memastikan simpanan ATP dan

PCr dalam tisu badan mencukupi.

Karbohidrat, lemak dan protein dalam badan boleh

membentuk ATP dan PCr. Tenaga yang paling banyak

disimpan dalam badan adalah dalam bentuk lemak iaitu

99


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

trigliserida dan asid lemak bebas (free fatty acid).

Karbohidrat disimpan dalam bentuk glikogen dan

glukosa. Protein disimpan dalam bentuk asid amino

dalam tisu.

Jadual 3.3. Simpanan Tenaga Utama dalam Tubuh Manusia

Sumber

Tenaga

ATP

Bentuk Tenaga

Yang Disimpan

Tisu

Jumlah Kalori

dalam Badan

1

Jumlah kilo-

Joule dalam

Badan

4.2

Jarak yang

boleh tercapai

17.5 ela

PCr

Tisu

4

16.8

70 ela

Karbohidrat

Serum Glukos

Glikogen Hati

Glikogen Otot

20

400

1,500

88

1,680

6,300

350 ela

8.8 km

24 km

Lemak

Serum Asid

Lemak Bebas

7

29.2

Serum

Trigliserida

75

315

Trigliserida

Tisu Adipos

80,000

336,000

Protein

Protein Otot

30,000

126,000

4.3.3 Sistem Tenaga

Terdapat tiga jenis sistem tenaga:

1) Sistem ATP-PCr

2) Sistem anaerobik glikolisis

3) Sistem aerobik

Sistem Tenaga membekalkan sumber tenaga dalam

bentuk ATP (Adenosin Trifosfat). Apabila penguraian

ATP berlaku maka tenaga akan dibebaskan. Tenaga ini

digunakan untuk pergerakan otot. Sistem tenaga ATP-

PCr dan sistem anaerobik glikolisis tidak memerlukan

kehadiran oksigen bagi penghasilan tenaga berbanding

dengan sistem aerobik. Rajah 3.2. menunjukkan sistem

tenaga dan peratus sumbangan sistem tenaga bagi

beberapa acara sukan.

100


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

Rajah

Sumber:

3.2

Powers

Sumbangan

& Howley (2002)

sistem tenaga anaerobik dan aerobik dalam sukan

Sumber: Powers & Howley, (2002)

4.3.4. Metabolisme Semasa Rehat dan Senam

Metabolisme merupakan jumlah perubahan fizikal dan

kimia yang berlaku dalam badan seperti penukaran dari

makanan kepada tenaga, pembentukan enzim dan

hormon serta pembinaan tisu dan tumbesaran tulang.

Tenaga adalah diperlukan untuk proses metabolisme

berlaku.

Semasa rehat, kadar metabolisme adalah rendah. Oleh

kerana penggunaan otot adalah minimum semasa rehat,

badan tidak perlu membentuk ATP dengan banyak dan

cepat. Tenaga yang minimum itu hanya perlu bagi fungsi

101


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

fisiologikal seperti pengepaman darah dan juga untuk

menghasilkan haba badan.

Aktiviti senam akan meningkatkan kadar metabolisme.

Semakin tinggi intensiti serta semakin pantas kita

melakukan aktiviti fizikal, maka semakin cepatlah

berlakunya penguncupan otot. Ini akan meningkatkan

penggunaan tenaga dan kalori. Jadual 3.4 di bawah

menunjukkan contoh kalori yang digunakan bagi aktiviti

tertentu.

Jadual 3.4 Penggunaan Kalori Bagi Aktiviti

Aktiviti

Penggunaan Kalori seminit

Kadar Metabolik Semasa Rehat 1.0

Duduk dan Menulis 2.0

Berjalan 4.4 km per jam 3.3

Berjalan 11 km per jam 9.4

Berlari 31 km per jam 29.3

Angkat berat (maksimum) > 90.0

4.4 Karbohidrat, Lemak dan Protein

4.4.1 Karbohidrat

Jadual 3.5 Jenis-jenis karbohidrat

Karbohidrat merupakan komponen makanan dalam diet

Asia. Setiap satu gram karbohidrat adalah lebih kurang 4

kalori. Karbohidrat merupakan sumber utama tenaga.

Dalam tubuh badan, karbohidrat disimpan dalam bentuk

glukos (dalam darah) dan glikogen (dalam otot dan hati).

4.4.1.1 Jenis-jenis Karbohidrat

Jenis Nama Contoh

Karbohidrat

Mudah

Monosakarida: Glukosa, Fruktosa,

Galaktosa

Madu, Gula perang,

jus buah-buahan

Disakarida : Maltosa, laktosa,

Sukrosa

Karbohidrat Polisakarida : A milopektin, A milos, Nasi, Kanji, Gandum

Kompleks

Glikogen

Dietary Fiber Larut air : Gam, Pektin Didapati dalam

Tidak larut air :Selulosa

hampir semua tumbuhtumbuhan

102


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

4.4.1.2. Fungsi Karbohidrat

Karbohidrat yang dimakan akan diuraikan

sehingga menjadi bentuk termudah seperti

glukosa. Glukosa kemudian diserapkan ke dalam

darah dan glukosa darah adalah penting untuk

proses metabolisme. Tahap glukosa dalam darah

normal adalah 80-100 miligram per mililiter darah.

Insulin, sejenis hormon akan memastikan glukosa

dalam darah sentiasa berada dalam tahap yang

optimum. Glukosa darah berlebihan akan diserap

semula ke dalam tisu.

4.4.1.3. Keperluan Semasa Senam

Keperluan pengambilan karbohidrat berbeza

bagi peringkat umur yang berbeza. Atlit

mempunyai keperluan karbohidrat yang lebih

tinggi dari individu bukan atlit untuk

membekalkan tenaga semasa berlatih.

Jadual 3.6 Keperluan Karbohidrat

Per ingkat Umur

Kanak-kanak lelaki

9 - 12 tahun

12 - 15 tahun

15 - 18 tahun

Kanak-kanak perempuan

9 - 12 tahun

12 - 15 tahun

15 - 18 tahun

Keperluan Karbohidrat

dalam diet harian

50 – 60 %

50 – 60 %

50 – 60 %

50 – 60 %

50 – 60 %

50 – 60 %

Kalori

1,400

1,550

1,750

1,100

1,300

1,250

Dew asa 50 – 60 % 1,300

Atlit dalam latihan 60 – 70 % 1,800

Atlit berdaya tahan tinggi 60 – 70 % 2,450

4.4.2. Lemak

Lemak dalam diet kita adalah lipid, suatu bahan organik.

Lipid’dietary’ yang penting dalam diet kita adalah

trigliserida, kolesterol dan fosfolipid. Lemak boleh

didapati dalam daging, hasil tenusu dan kekacang.

103


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

4.4.2.1 Jenis-jenis

Kolesterol adalah lipid yang hanya didapati dari

makanan berasaskan haiwan dan tidak didapati

dari tumbuh-tumbuhan. Kolesterol penting untuk

membentuk hormon seperti testosteron dan

estrogen.

Fosfolipid boleh didapati dari kuning telur, hati,

kekacang dan lecithin.

4.4.2.2 Fungsi Lemak

Secara am, fungsi lemak adalah untuk

membekalkan tenaga bagi proses metabolisme.

Majoriti trigliserida disimpan dalam tisu adipos.

Trigliserida akan diuraikan menjadi asid lemak

dan gliserol yang dapat menghasilkan tenaga.

4.4.2.3. Keperluan Semasa Senam

Semasa rehat, lebih kurang 60% dari tenaga kita

dibekalkan oleh proses metabolisme lemak.

Orang dewasa memerlukan 10-15% kalori yang

berasaskan lemak. Atlit memerlukan 15-25%

kalori dari lemak dalam diet harian sebagai

simpanan tenaga semasa latihan.

4.4.3 Protein

Protein terdiri dari rantaian asid amino. Apabila dua asid

amino bergabung, ia dikenali sebagai dipeptida dan jika

lebih dari dua, dipanggil polipeptida. Protein boleh

didapati dari daging, hasil tenusu, kekacang dan juga

tumbuhan seperti brokoli dan lobak merah.

4.4.3.1 Keperluan Semasa Senam

Orang dewasa memerlukan lebih kurang 12-15%

kalori yang berasaskan protein. Atlit memerlukan

15-20% kalori protein dari diet harian. Walaupun

protein tidak merupakan sumber tenaga yang

utama semasa senam, pengambilannya adalah

penting untuk memastikan metabolisme tubuh

104


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

seperti pembinaan tisu dan pembaikpulih sel

tidak terganggu.

4.5 Vitamin dan Mineral

Vitamin adalah bahan organik yang esential. Ia hanya didapati

melalui makanan sahaja. Mineral pula adalah bahan inorganik

yang diperlukan oleh tubuh badan seperti natrium, kalium,

klorida, kalsium, magnesium, ferum dan sulfur.

4.5.1. Jenis-jenis dan Keperluan

Jadual 3.7 Jenis-jenis vitamin dan keperluan

Jenis Vitamin Keperluan dan Fungsi Sumber dari Makanan

Larut Lemak;

Vitamin A

5000 IU

(menggalakkan pertumbuhan

tulang; mengelakkan rabun)

Hati , susu, karotenoi d

Keledek

Vitamin D

Vitamin E

Vitamin K

Larut Air;

Vitamin C

200 IU

( berfungsi sebagai hormon

menggalakkan penyerapan

kalsium dalam usus)

15 mg d-alpha

(antioksidan untuk lindung

sel membran dari kerosakan)

80 mikrogram

(membantu koagulasi darah)

90 mg(lelaki); 75 mg

(wanita)

(Bentuk kolagen; membantu

penyerapan ferum)

Hasil tenusu, margarin

Minyak ikan

Minyak sayuran, sayursayuran

hijau, kuning telur

Hati, telur dan bayam

Buah-buahan sitrus,

Sayur-sayuran hijau

Vitamin B Kompleks

2.4 mikrogram

(membentuk koenzim bagi

membina DNA; bantu

pembinaan sel darah merah)

Daging, ikan, ayam dan

hasil tenusu

Jenis Mineral Keperluan dan Fungsi Sumber dari makanan

Kalsium

1000 mg

Hasil tenusu, kuning

(pembentukan tulang dan Telur, kekacang

gigi; transmisi impuls saraf)

Magnesium

400mg

(Sintesis protein, pengecutan

otot)

Kekacang, sayur-sayuran

hijau, buah-buahan

105


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

4.6 Air dan Elektrolit

Air adalah cecair jernih, tiada rasa dan bau. Ia merupakan

molekul yang ringkas (dua bahagian hidrogen dan satu

bahagian oksigen – H 2 O) tetapi elemen yang paling penting

untuk kehidupan. Manusia boleh hidup tanpa air selama 7 hari.

Air tidak memberikan tenaga tetapi penting dalam proses

metabolisme. Air amat penting bagi menyelenggarakan suhu

badan. Kehilangan air dituruti dengan kehilangan elektrolit.

Elektrolit (natrium, kalium klorida) adalah penting untuk

beberapa fungsi fisiologikal seperti penguncupan otot dan

keseimbangan cecair badan.

4.6.1 Keperluan dan Kepentingan

Orang dewasa memerlukan antara 2000-2800 ml air

sehari untuk memastikan keseimbangan cecair badan.

Atlit memerlukan pengambilan air yang lebih banyak

terutamanya bagi menyelenggarakan suhu badan. Air

boleh dibekalkan secara langsung melalui minuman

(termasuk jus buahan, susu) dan juga melalui makanan.

Proses metabolisme yang melibatkan penguraian

karbohidrat, lemak dan protein juga akan menghasilkan

air. 65% dari air dalam badan distor dalam sel (intrasel)

manakala yang lain di luar sel seperti dalam pembuluh

darah dan cecair serebrospinal (ekstrasel).

Elektrolit adalah bahan, dalam bentuk cecair yang boleh

mengkonduksikan arus elektrik. Cecair tersebut juga

dikenali sebagai cecair elektrolit contohnya asid, bes dan

garam. Elektrolit utama adalah natrium, kalium, klorida,

bikarbonat, sulfat, magnesium dan kalsium.

106


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

Rajah 3.3

Pengambilan dan kehilangan air dalam sehari

4.6.2. P

e

n

y

e

l

e

n

g

g

a

r

a

a

n

S

u

h

4

4.6.2 Penyelenggaraan Suhu Badan

Suhu badan dikawal oleh hipotalamus, satu struktur di

otak yang merupakan sebahagian dari sistem saraf

pusat. Contohnya, sekiranya kulit kita menjadi panas

kerana cuaca panas atau demam, tubuh badan akan

membuat penyesuaian untuk mengurangkan haba.

Pertama, lebih darah akan mengalir berdekatan dengan

kulit supaya haba dapat dibebaskan dengan lebih mudah

melalui kulit.

Kedua, perpeluhan akan bermula dan penyejatan peluh

akan mengurangkan haba badan.

107


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

Rajah 3.4

Sumber haba dan kehilangan haba semasa bersenam

4.7 Pemakanan Sebelum, Semasa dan Selepas Latihan dan

Pertandingan

Prestasi fizikal boleh ditingkatkan melalui pemakanan yang baik.

Contohnya peningkatan pengambilan karbohidrat sebelum dan

semasa latihan dapat meningkatkan kualiti latihan atlit. Atlit akan

dapat berlatih dengan lebih lama dan melambatkan rasa

kelesuan ketika latihan. Berikut adalah contoh pengambilan

karbohidrat sebelum, semasa dan selepas latihan.

108


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

Jadual 3.8

Pemakanan Sebelum, Semasa dan Selepas Latihan

Latihan Jumlah perlu

diambil

(gram / kg berat

badan)

Bila?

Sebelum 4 - 5 4 jam sebelum

latihan

Semasa 1.0 Setiap 15 – 20

minit selepas

latihan ber mula

Selepas 1.0 Selew at-lewatnya 2

jam selepas latihan

tamat

Contoh

Makanan

Nasi, buahbuahan

Minuman

Berkarbohidrat

Nasi, kentang,

roti, glukos

Semasa pertandingan, atlit akan menggunakan sumber tenaga

dari sistem tenaga yang berbeza bergantung kepada jenis,

intensiti dan jangkamasa aktiviti tersebut. Contohnya untuk

aktiviti yang berintensiti tinggi dan tidak lebih dari 3 minit seperti

larian 200m, sumber tenaga akan dibekalkan oleh glukosa

dalam darah dan glikogen otot. Apabila aktiviti tersebut melebihi

5 minit seperti permainan bolasepak, glikogen hati dan lemak

pula akan mula membekalkan tenaga bagi aktiviti tersebut.

Pada masa yang sama, ketiga-tiga sistem tenaga ini juga

memerlukan vitamin dan mineral tertentu untuk memastikan

keberkesanan sistem tenaga ini. Semasa pertandingan, atlit

patut mengambil cecair yang tinggi kandungan karbohidrat dan

rendah kandungan lemaknya untuk mengelakan

ketidakselesaan dalam perut.

Atlit yang mengamalkan pemakanan yang optimum boleh

melakukan kebanyakan aktiviti fizikal dengan menggunakan

sumber tenaga yang disimpan dalam tubuh badan.

Adalah penting untuk atlit memastikan gaya pemakanan adalah

bersesuaian dengan aktiviti yang dilakukan dan juga

mempunyai kandungan kalori yang mencukupi. Contohnya

seorang atlit berdaya tahan tinggi memerlukan sehingga 3,500

kalori sehari dengan 60-70% (karbohidrat): 20-30% lemak: 10-

15% protein (termasuk asid amino esential).

109


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

4.7.1 Isu-isu pemakanan sukan : Female AthleteTriad,

Vegetarianism

Female Athlete Triad

Ia merujuk kepada gaya pemakanan ‘disorder’,

ammenorhea dan osteoporosis merupakan suatu

fenomena yang berlaku kepada atlet wanita yang

menghadkan pengambilan makanan atau tidak cukup

makan kerana sukan. Sukan jenis ini adalah yang

memerlukan penjagaan berat badan seperti gimnastik

atau sukan yang ekstrem seperti larian marathon.

Pengambilan kalori yang berkurangan akan

menyebabkan kandungan lemak berkurangan dan

mengganggu fungsi hormon. Hormon estrogen mungkin

berkurangan menyebabkan haid terhenti. Dalam atlit

wanita, ia juga dikenali sebagai ‘athletic amenorrhoea’

dan ini sering dikaitkan dengan osteoporosis.

Vegetarianism

Atlit menjadi seorang vegetarian (tidak memakan hasil

dari haiwan) disebabkan agama, mengurangkan berat

badan, tidak suka daging dan sifat sayangkan haiwan.

Atlit vegetarian perlu tahu alternatif yang boleh

menggantikan protein dari haiwan seperti kekacang.

Terdapat atlit vegetarian yang cemerlang di peringkat

dunia. Walau bagaimanapun penyelidikan telah

menunjukkan tiada peningkatan atau pengurangan

prestasi fizikal dengan menjadi seorang vegetarian.

4.8 Bantuan Ergogenik dalam Pemakanan

Bantuan ergogenik adalah bahan atau fenomena yang boleh

membantu meningkatkan prestasi fizikal dalam sesuatu acara

sukan. Contohnya, pemakanan yang tinggi karbohidrat boleh

menyimpan lebih banyak tenaga dalam tubuh; sokongan dari

para penonton dapat memberi keyakinan kepada atlit; baju

renang hidrodinamik yang mempunyai rintangan air yang

rendah boleh meningkatkan kelajuan atau steroid anabolik yang

boleh memberi kekuatan yang lebih bagi ahli angkat berat.

4.8.1 Jenis-jenis Bantuan Ergogenik

Terdapat bantuan ergogenik yang dapat membantu

prestasi sukan. Tetapi lebih banyak yang memudaratkan

atlit. Rajah di bawah menunjukkan jenis bantuan

ergogenik serta kelebihan dan keburukannya.

110


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

Jadual 3.9 Jenis-jenis Bantuan Ergogenik

Jenis Kelebihan Keburukan Acara Sukan

Kreatin

Membantu

menyimpan lebih

ATP dalam sel otot

Tiada diketahui Bola sepak, lar ian

pecut

Beta-Blockers

Steroid

Blood Doping

Tokokan

karbohidrat

Mengurangkan

perasaan gemuruh,

pening kepala

kerana migrain

Membesarkan otot

Meningkatkan

kekuatan

Melambatkan

kelesuan, prestasi

men ing kat

Meningkatkan

prestasi

Me la mbatkan rasa

kelesuan

Mengurangkan

tekanan darah;

bahaya bagi atlit

yang berpenyakit

asma

Jantung rosak; alat

kelamin menjadi

kecil; ketagih

Jangkitan kuman

AIDS; tekanan

darah meningkat

Tiada di ketahui

Menembak, terjun

Angkat berat;

Lari pecut, renang

Lumba basikal;

Larian jarak jauh

Bola Sepak, hoki,

bola jar ing

Tokokan karbohidrat

Penambahan simpanan karbohidrat dalam glikogen otot dan hati dikenali

sebagai tokokan karbohidrat atau kompensasi glikogen.

Teknik ini biasanya digunakan untuk atlit acara tahan lasak seperti pelari

marathon, lumba basikal lebuhraya dan triathlon. Bekalan glikogen ke otot

dan hati boleh ditingkatkan dalam mengurangkan latihan dan pada masa

yang sama menambahkan pengambilan makanan yang kaya dengan

karbohidrat.

Pengambilan karbohidrat yang berlebihan harus dijalankan selama

seminggu sebelum hari pertandingan. Pengurangan isipadu dan intensiti

latihan sekurang-kurangnya 48 jam sebelum hari pertandingan

membolehkan badan menyingkirkan sebarang hasil buangan metabolik

yang mungkin menjejaskan prestasi atlit tersebut. Fasa tokokan

karbohidrat ada tiga fasa iaitu :

Fasa 1 (hari 1 – 2) : Latihan berintensiti tinggi, pengambilan

karbohidrat normal.

Fasa 2 (hari 3 – 5) : Latihan dikurangkan, peningkatan

pengambilan karbohidrat (70%).

Fasa 3 (hari ke 6) : Hari pertandingan, selepas pertandingan

pemakanan seperti biasa kembali.

111


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

TUNJANG 4 :

LAKUAN MOTOR DAN BIOMEKANIK

Unit 1 – Asas Kawalan Motor

1.1 Definisi kawalan motor

Bidang pengajaran pergerakan manusia tentang mekanisme

sistem biologi menghasilkan lakuan motor.

Bidang kawalan motor mengkaji postur dan pergerakan manusia

serta mekanisme yang mengawal kedua-duanya.

Bidang ini menjelaskan bagaimana berlakunya organisasi

semua proses yang terlibat dalam mekanisme mengawal

pergerakan.

Kawalan pergerakan dicapai menerusi interaksi semua jenis

lakuan motor yang mampu dihasilkan oleh sistem biologi.

1.2 Jenis lakuan motor

Jenis-jenis lakuan motor yang mampu dihasilkan oleh sistem

biologi adalah:

(i)

(ii)

Lakuan motor tanpa kemahiran (involuntari)

Lakuan motor berkemahiran (voluntari)

1.2.1 Lakuan motor tanpa kemahiran (involuntari)

(i)

(ii)

Merujuk kepada semua lakuan motor yang dihasilkan

secara luar kawalan. Pelaku tidak mampu memilih atau

memodifikasikan lakuan yang terhasil.

Lakuan ini dikenali sebagai pergerakan involuntari.

Contohnya:

Pantulan lutut

Tarik tangan atau kaki bila terkena benda panas

(iii) Pergerakan involuntari terhasil apabila situasi

memerlukan pergerakan tersebut.

(iv)

Mekanisme umum pergerakan involuntari adalah seperti

yang berikut:

112


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

Rangsangan di peringkat periferi diterima oleh sistem

reseptor.

Neuron sensori pada reseptor menerima rangsangan

dan menukar rangsangan kepada impuls sensori.

Impuls sensori dihantar ke sistem saraf pusat peringkat

rendah iaitu saraf tunjang.

Di saraf tunjang impuls sensori bersinaps dengan neuron

motor.

Apabila sinaps ini berlaku impuls sensori bertukar

menjadi impuls motor.

Impuls motor kemudiannya dihantar ke sistem efektor.

Apabila sistem efektor menerima maklumat impuls motor,

pergerakan involuntari terhasil.

Sistem saraf pusat

Rangsangan/

stimulus

Gerakbalas/

respon

ASAS BIOLOGI DAN PERSEKITARAN

ASAS BAGI PROSES KAWALAN MOTOR

Perlferi Neuron sensori CNS

Reseptor

Sinaps

PERSEKITARAN

Efektor

Neuron motor

BIOLOGI

Mekanisme involuntari

REFLEKS TENDON PATELLA

(contoh refleks involuntari paling ringkas)

Neuron aferen

Sinaps

Reseptor

Neuron eferen

Efektor

113


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

Mekanisme yang dijelaskan adalah pergerakan involuntari

yang boleh dilihat pergerakannya seperti pergerakan

menarik tangan atau kaki apabila terkena benda panas.

Penghasilan pergerakan adalah disebabkan oleh

rangsangan yang diterima daripada persekitaran luaran.

Peranan sistem afektor merujuk kepada semua reseptor

sensori yang berperanan menerima rangsangan daripada

persekitaran.

1.2.2 Lakuan motor berkemahiran (voluntari)

Lakuan motor berkemahiran merujuk kepada semua

lakuan motor yang dihasilkan secara sedar atau dalam

kawalan. Pelaku memilih dan menentukan untuk

melakukan sesuatu pergerakan. Lakuan motor ini

dikenali sebagai pergerakan voluntari.

Mutu lakuan yang terhasil dipengaruhi oleh interaksi

pelaku dengan persekitaran

Interaksi pelaku dengan persekitaran dipengaruhi oleh

beberapa aspek seperti tahap kemahiran dan

pengalaman. Contohnya:

(a)

Badminton

Apabila mendapat hantaran tinggi ke belakang

gelanggang, pemain berkemahiran tinggi mungkin

membuat smesy, manakala pemain yang

berkemahiran rendah mungkin membalas dengan

hantaran lob.

(b)

Bola tampar

Ketika menerima servis, pemain pasukan yang

kurang berkemahiran akan menghantar semula

bola ke gelanggang lawan, manakala pasukan

yang berkemahiran akan membuat strategi

menyangga, mengumpan dan merejam.

114


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

Mekanisme pergerakan voluntari

Mekanisme umum pergerakan voluntari adalah seperti berikut :

Rangsangan fizikal di peringkat periferi diterima oleh sistem

reseptor.

Neuron sensori terima rangsangan fizikal dan menukarkannya

kepada impuls sensori.

Impuls sensori dihantar ke sistem saraf pusat peringkat rendah.

Bahagian-bahagian sistem saraf pusat peringkat rendah yang

terlibat ialah:
Saraf tunjang (spinal cord)

Tunjang otak (brain stem)

Otak tengah (mid brain)

Impuls sensori yang diterima berhimpun di talamus.

Talamus akan mengedarkan impuls sensori ke sistem saraf

pusat peringkat tinggi di korteks sensori.

Setelah maklumat impuls sensori berada di korteks sensori,

impuls sensori bersinaps dengan neuron sensori motor yang

terdapat di korteks motor.

Selepas berlaku sinaps ini, impuls sensori bertukar menjadi

impuls motor. Beberapa pemprosesan integrasi sensori motor

akan berlaku di korteks serebral.

Selepas proses integrasi tersebut, impuls motor dihantar semula

ke saraf tunjang dan seterusnya ke sistem efektor.

Apabila sistem efektor menerima maklumat motor ini

pergerakan voluntari terhasil.

115


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

MEKANISME UMUM LAKUAN

Maklumat sensori di terima daripada

sumber reseptor yang releven

Neuron sensori pada reseptor akan menukar

rangsangan ke bentuk impuls saraf

Talamus

Serebelum

Transmisi sensori

Korteks

Somatosensori

Daripada CNS peringkat rendah, semua

impuls sensori dihantar ke thalamus

Talamus berfungsi menghubungkan maklumat

sensori ke korteks cerebral

Berlaku pemprosesan awal semua maklumat

sensori di pusat kortikal masing-masing

Pangkal otak

Nukleus pangkal otak

Fiber saraf aferen daripada

getaran atau penghubung

reseptor

Korda spina

Dorsal

Korda spina

Transmisi motor

Berlaku proses integrasi sensori-motor di kawasan korteks

penggabung (association cortex )

Korteks Somatosensori

Talamus

Neuron sensori yang membawa impuls sensori akan

bersinaps dengan neuron motor di korteks motor

Impuls motor dihantar semula ke korda spina melalui

laluan-laluan motor kortikospinal

(corticospinal spinal pathways)

Di korda spina, berlaku proses merekrut unit motor dan

ko-aktivasi •-• bagi spesifikasi peranan dan

penguncupan otot

Impuls motor seterusnya dihantar ke sistem efektor untuk

membolehkan pergerakan.

Basal ganglia

Persimpangan laluan

korda spina

Pangkal otak

Serebelum

Korda spina

116


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

Jenis pergerakan berkemahiran (voluntari)

Semua lakuan dalam pergerakan voluntari dikelaskan sebagai

pergerakan berkemahiran.

Terdapat dua jenis pergerakan berkemahiran iaitu :

(i)

(ii)

Kemahiran generik

Kemahiran berobjektif

(a)

Kemahiran generik

Kemahiran generik ialah kemahiran pergerakan

yang diwarisi manusia. Manusia dilahirkan

dengan potensi untuk melakukan pergerakan asas

seperti berjalan.

Kemahiran generik berkembang melalui proses

semula jadi seperti tumbesaran, kematangan dan

penuaan.

(b)

Kemahiran berobjektif

Kemahiran berobjektif ialah kemahiran yang

dipelajari dan mempunyai objektif khusus.

Contohnya, modifikasi teknik berjalan untuk

memperolehi kelajuan di tahap optimum.

Kemahiran berobjektif berkembang melalui proses

fizikal seperti praktis (pembolehubah

pembelajaran) dan latihan (pembolehubah

prestasi).

Kemahiran generik dan berobjektif terdiri daripada

pergerakan-pergerakan lokomotor dan bukan

lokomotor.

Pergerakan lokomotor ialah jenis pergerakan yang

membolehkan sesaran jasad secara mendatar

seperti berjalan, berenang dan berbasikal.

Pergerakan bukan lokomotor ialah jenis

pergerakan yang tidak menghasilkan sesaran

jasad secara mendatar seperti menangkap bola

dan lompat setempat.

117


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

1.3 Pengelasan kemahiran motor

Terdapat tiga jenis klasifikasi kemahiran motor yang asas

berdasarkan kriteria yang berbeza iaitu :

(i)

(ii)

(iii)

Kriteria ketepatan lakuan

Kriteria ciri pergerakan

Kriteria stabiliti persekitaran

1.3.1 Ketepatan lakuan

Klasifikasi kemahiran mengikut kriteria ini adalah

berdasarkan ketepatan lakuan. Pengkelasan ini

berpandukan kepada jenis atau saiz otot-otot utama yang

terlibat dalam menghasilkan kemahiran. Kelas-kelas

kemahiran berdasarkan kriteria ini dibahagikan kepada :Kemahiran motor kasar

Kemahiran motor halus

Kemahiran motor kasar melibatkan penggunaan otot-otot

besar sebagai otot utama seperti menendang bola,

berlari dan angkat berat.

Kemahiran motor halus melibatkan penggunaan otot-otot

kecil sebagai otot utama seperti dart, memanah, boling

padang dan menembak.

1.3.2 Ciri Pergerakan

Klasifikasi kemahiran mengikut kriteria ini adalah

berpandukan kepada cara sesuatu kemahiran itu

dimulakan dan diakhirkan. Permulaan dan pengakhiran

kemahiran dikawal oleh pelaku atau di luar kawalan

pelaku. Kelas-kelas kemahiran berdasarkan kriteria ini

adalah seperti berikut:
Kemahiran diskrit

Kemahiran berterusan

Kemahiran siri

Kemahiran diskrit ialah kemahiran yang permulaan dan

pengakhiran lakuan ditentukan oleh kemahiran yang

terlibat, seperti menangkap bola, menendang dan

118


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

memanah. Bagi kemahiran diskrit, permulaan dan

pengakhiran lakuan adalah nyata.

Kemahiran berterusan ialah kemahiran yang permulaan

dan akhiran lakuan ditentukan oleh pelaku seperti berlari

dan berenang. Bagi kemahiran berterusan, permulaan

dan akhir lakuan adalah tidak nyata.

Kemahiran siri ialah gabungan beberapa kemahiran

diskrit yang menjadi satu kemahiran tersendiri seperti

gimnastik, memandu kereta dan menunggang motosikal.

1.3.3 Stabiliti persekitaran

Klasifikasi kemahiran mengikut kriteria ini adalah

berdasarkan keadaan persekitaran kemahirannya

dihasilkan dalam suasana yang dinamik (berubah-ubah)

atau stabil (tidak berubah-ubah). Kelas kemahiran

berdasarkan kriteria ini terdiri daripada:Kemahiran luar kawal (open skill).

Kemahiran terkawal (close skill).

Kemahiran luar kawal ialah kemahiran yang dihasilkan

dalam suasana yang berubah-ubah dan dipengaruhi oleh

faktor luaran (persekitaran) seperti bermain badminton,

berlayar dan menjaga gol.

Kemahiran terkawal ialah kemahiran yang dihasilkan

dalam suasana stabil dan dipengaruhi oleh faktor

dalaman (faktor pelaku) seperti bermain bowling dan

melontar peluru.

119


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

Unit 2 – Perkembangan Motor

2.1 Definisi perkembangan motor

Bidang pengajaran pergerakan manusia yang berfokus kepada

perubahan dari segi keupayaan kawalan pergerakan dan

prestasi motor yang berlaku sepanjang hayat.

Perubahan-perubahan yang berlaku adalah hasil proses semula

jadi yang dialami oleh sistem biologi seperti proses

perkembangan, tumbesaran, kematangan dan penuaan.

Perubahan yang berlaku dilihat menerusi dua aspek:

(i)

(ii)

Peningkatan keupayaan (dari bayi hingga dewasa)

Penurunan keupayaan (dari dewasa hingga tua)

2.2 Peringkat perkembangan kemahiran motor

Perkembangan kemahiran motor berlaku mengikut prinsip

perkembangan yang terbahagi kepada dua dan prinsip-prinsip

ini berfokus kepada perkembangan yang berlaku pada 2 tahun

pertama selepas kelahiran. Prinsip-prinsip tersebut ialah:

(i)

(ii)

Prinsip I – Prinsip cephalo-caudal

Prinsip II – Prinsip proksimo-distal

120


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

Prinsip I : Prinsip Cephalo-Caudal.

Prinsip ini berteraskan perkembangan dari kepala ke bawah contohnya

dari keupayaan fleksi tengkok sehingga duduk tanpa sokongan.

3 PERINGKAT MAJOR PERKEMBANGAN KAWALAN POSTUR

Diri bebas

( 11 bulan)

Duduk bebas

( 7 bulan)

Nota untuk Guru :

Kawalan kepala

(2-3 bulan)

Guru menerangkan maksud cephalo-caudal :

Cephalo = kepala

Caudal = penghujung saraf tunjang

Sumber : Abernethy, B., Kippers, V., Mac kinnon, L.T., Neal, R.J. & Hanr ahan, S. (1997), The Bi ophysic al

Foundati ons of Human Movement, Human Ki netics, C hampaign.

121


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

3 PERINGKAT MAJOR PERKEM BANGAN KEUPAYAAN LOKOMOTOR

Tingkat pencapaian berlaku

selari dengan perkembangan

kawalan postur

Sumber : Abernethy, B., Kippers, V., Mac kinnon, L.T., Neal, R.J. & Hanr ahan, S. (1997), The Bi ophysic al

Foundati ons of Human Movement, Human Ki netics, C hampaign.

Nota untuk Guru:

Guru menerangkan maksud cephalo-caudal:

Cephalo = kepala

Caudal = penghujung tunjang

122


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

Prinsip II : Prinsip Proksimo – Distal.

Prinsip ini berteraskan perkembangan daripada aksis tubuh ke arah

luar, contohnya daripada keupayaan menghulur tangan ke keupayaan

mencapai sasaran.

PERINGKAT PERKEM BANGAN KEUPAYAAN MANUAL

Kemahiran manual (genggam

dan capai) yang matang

biasany a dicapai di akhir tahun

pertama - kemahiran ini akan

terus mengalami

perekembangan.

Tingkat pencapaian

kemampuan manipulasi

objek (menggunakan

tangan) bermula pada 3-4

bulan.

Asas kepada perolehan kemahiran

manual yang lebih kompleks

Sumber : Abernethy, B., Kippers, V., Mac kinnon, L.T., Neal, R.J. & Hanr ahan, S. (1997), The Bi ophysic al

Foundati ons of Human Movement, Human Ki netics, C hampaign.

123


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

Nota untuk guru : Guru menerangkan maksud proksimo-distal.

Proksimo = hampir. Distal = jauh

(Hampir dan jauh adalah merujuk kepada kedudukan aksis batang

tubuh)

2.2.2 Tingkat/ Tahap pencapaian motor

Tahap pencapaian motor berfokus kepada perkembangan yang

berlaku selepas 2 tahun kelahiran iaitu apabila keupayaan untuk

bergerak tanpa sokongan dicapai.

Tahap pencapaian motor dilihat dalam tiga aspek

perkembangan yang utama :

(i)

Perkembangan kawalan postur

Pencapaian motor dalam aspek kawalan postur adalah

seperti berikut (mengikut urutan).

Kawalan kepala


Duduk tanpa sokongan


Diri tanpa sokongan

(ii) Perkembangan keupayaan lokomotor

Tahap pencapaian lokomotor dalam aspek keupayaan

motor adalah seperti yang berikut (mengikut urutan)

Mengguling


Merangkak


Diri tanpa sokongan

(iii) Perkembangan keupayaan bukan lokomotor

Pencapaian motor dalam aspek keupayaan bukan

lokomotor adalah berciri seperti berikut (mengikut sekuen)

Keupayaan menggenggam tangan tanpa objek


Keupayaan mencapai sasaran


Keupayaan menggenggam objek

124


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

Unit 3 – Pembelajaran Kemahiran Motor

3.1 Definisi pembelajaran kemahiran motor

Pembelajaran kemahiran motor ialah bidang pengajian

pergerakan manusia yang berfokus kepada perubahan dari segi

keupayaan kawalan dan prestasi motor yang berlaku hasil

proses fizikal seperti praktis dan latihan.

Perubahan dari segi keupayaan kawalan dan prestasi motor

boleh digambarkan melalui lengkok pembelajaran kemahiran

dan prestasi motor. Ciri-ciri lengkok pembelajaran kemahiran

dan prestasi motor seperti berikut:

(a)

Lengkok lurus (linear)

Lengkok pembelajaran ini

menggambarkan

peningkatan prestasi yang

seimbang sepanjang proses

pembelajaran

Pembelajaran

Praktis

Maksudnya, semakin banyak praktis yang dijalani,

semakin tinggi kesan pembelajaran yang diperolehi.

Contohnya, dalam kemahiran menjaring bola keranjang,

semakin banyak latihan yang dilakukan, semakin tinggi

kecekapan menjaring.

(b)

Lengkok cembung (negatively accelerated)

Lengkok pembelajaran ini

menggambarkan

peningkatan prestasi yang

tinggi di awal proses

pembelajaran dan kadar

peningkatan yang beransur

kurang pada penghujung

proses tersebut.

Pembelajaran

Praktis

Maksudnya, ketika awal praktis, pelatih mengalami

peningkatan pembelajaran yang mendadak sehingga

kemahiran asas dicapai dan selepas tahap ini pelatih

mengalami kadar peningkatan yang berkurangan.

Contohnya dalam permainan tenis, kemahiran memukul

boleh diperolehi dengan kadar yang cepat. Selepas tahap

125


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

ini, penguasaan kemahiran memukul (stroke) dengan laju

dan terkawal berlaku dengan kadar yang perlahan.

(c)

Lengkok cengkung (positively accelerated)

Lengkok pembelajaran ini

menggambarkan

peningkatan prestasi yang

sedikit di awal pembelajaran

dan peningkatan mendadak

dialami pada penghujung

proses tersebut. Contohnya

berenang.

Pembelajaran

Praktis

Untuk menguasai kemahiran-kemahiran asas berenang

seperti teknik pernafasan mengambil masa yang lama.

Apabila kemahiran-kemahiran ini telah dikuasai

keupayaan menguasai gaya-gaya renang seperti kuak

dada boleh berlaku dengan kadar yang cepat.

(d)

Lengkok “S”(Ogive).

Lengkok pembelajaran ini

menggambarkan peningkatan

prestasi yang berlaku

melibatkan kombinasi ciri-ciri

lengkok linear, cembung dan

cekung sepanjang proses

pembelajaran. Contohnya

memandu kereta (kemahiran

siri).

Pembelajaran

Praktis

3.2 Pembolehubah-pembolehubah pembelajaran kemahiran

motor

Pembelajaran kemahiran motor dipengaruhi oleh beberapa

pembolehubah iaitu :

(a)

(b)

Perbezaan individu

Pemindahan pembelajaran

3.2.1 Perbezaan individu

Pembolehubah perbezaan individu adalah berdasarkan

klasifikasi yang dikemukakan oleh Fleishman (1972)

126


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

Dalam aspek kebolehan motor boleh dinilai berpandukan

dua taksonomi keupayaan motor yang dikemukakan

oleh Fleishman iaitu:

(i)

(ii)

Keupayaan persepsi motor

Kecekapan fizikal

(i)

Keupayaan persepsi motor

Ciri-ciri keupayaan persepsi motor adalah:

Koordinasi pelbagai anggota

Koordinasi ini melibatkan interaksi semua

anggota badan yang terlibat dalam sesuatu

pergerakan. Contoh menangkap bola dan

membuat hantaran memerlukan koordinasi

mata-tangan dan koordinasi tangan-kaki.

Ketepatan kawalan

Ketepatan kawalan merujuk kepada

keupayaan mengawal kualiti pergerakan

yang dihasilkan. Contohnya, seorang

penerjun dapat mengawal postur semasa

membuat terjunan.

Orientasi respons

Orientasi respons merujuk kepada

keupayaan untuk menghasilkan respon

yang sesuai dengan keperluan

persekitaran. Contohnya keupayaan

penjaga gol bola sepak untuk

mengurangkan sudut penjaring

menjaringkan gol dan keupayaan pemain

badminton untuk memberikan respons yang

paling berkesan daripada pelbagai pilihan

respons yang ada.

Masa reaksi

Masa reaksi merujuk kepada tempoh yang

diambil untuk memulakan pergerakan

selepas menerima rangsangan. Contohnya

masa yang diambil oleh seorang pelari

100m untuk memulakan larian selepas

mendengar tembakan permulaan.

127


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN
Kelajuan respons

Kelajuan respons merujuk kepada tempoh

masa yang diambil untuk melengkapkan

pergerakan. Contohnya, dalam situasi

larian 100m kelajuan respons adalah masa

yang dicatatkan untuk menamatkan

perlumbaan.

Keupayaan manipulasi jari

Keupayaan manipulasi jari adalah

keupayaan mengendalikan kemahiran halus

yang melibatkan penggunaan jari.

Contohnya kemahiran bermain piano,

menjahit, ‘pitching’ dalam sukan sofbol,

menjaring bola keranjang dan bola jaring

serta boling tenpin.

Keupayaan manual

Keupayaan manual merujuk kepada

keupayaan mengendalikan kemahiran

kasar yang melibatkan penggunaan

keseluruhan bahagian tangan contohnya

menangkap dan membaling.


Integrasi respons

Integrasi respons merujuk kepada integrasi

pelbagai maklumat sensori untuk

menghasilkan pergerakan. Contohnya

dalam permainan badminton seperti posisi

pemain lawan, kelajuan bulu tangkis dan

arah bulu tangkis.

(ii)

Kecekapan fizikal

Ciri-ciri kecekapan fizikal adalah :

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

Kekuatan statik

Kekuatan dinamik

Kekuatan eksplosif

Kekuatan bahagian anggota atas

Kelenturan statik

Kelenturan dinamik

Koordinasi asas

Keseimbangan asas

Daya tahan

128


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

3.2.2 Pemindahan pembelajaran

Pembolehubah pemindahan pembelajaran merujuk

kepada kesan kemahiran sedia ada ke atas kemahiran

baru yang hendak dipelajari. Situasi pemindahan

pembelajaran boleh dilihat apabila pembolehubah

pengalaman pembelajaran lepas mempengaruhi proses

pembelajaran yang sedang berlangsung.

Jenis-jenis pemindahan pembelajaran yang umum

ialah:

(i) Pemindahan positif

(ii) Pemindahan negatif

(iii) Pemindahan sifar

(i)

Pemindahan positif

Pemindahan positif ialah pemindahan yang

merujuk kepada situasi di mana kemahiran sedia

ada membantu pembelajaran kemahiran yang

baru. Contohnya seorang yang mempunyai

kemahiran gimnastik akan lebih mudah

mempelajari kemahiran acara terjun.

(ii)

Pemindahan negatif

Pemindahan negatif merujuk kepada situasi di

mana kemahiran sedia ada mengganggu proses

pembelajaran kemahiran baru. Contohnya

badminton dan tenis di mana kemahiran pukulan

pepat dalam permainan badminton boleh

mengganggu pembelajaran kemahiran pukulan

kilas dalam tenis.

(iii) Pemindahan sifar

Pemindahan sifar ialah pemindahan yang merujuk

kepada situasi di mana kemahiran sedia ada tidak

memberi sebarang kesan ke atas proses

pembelajaran kemahiran yang baru. Contohnya

kemahiran bola sepak tidak mempengaruhi

keupayaan untuk mempelajari kemahiran golf.

129


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

Unit 4 – Asas Biomekanik

Biomekanik adalah sintesis bidang-bidang biologi dan mekanik yang

bertujuan untuk memahami dan menjelaskan pergerakan manusia.

Biomekanik merupakan bidang yang mengkaji pertalian di antara

struktur dan fungsi manusia serta interaksinya dalam konteks

penghasilan pergerakan.

4.1 Ciri-ciri sistem mekanikal jasad

Keupayaan mekanikal jasad manusia adalah hasil daripada

pergerakan sendi. Sistem sendi adalah sistem yang

bertanggungjawab untuk menvariasikan pergerakan yang akan

dihasilkan. Penghasilan pergerakan berlaku menerusi

penguncupan otot. Sistem tuas rangka adalah sistem yang

mempengaruhi keupayaan mekanikal jasad.

4.1.1 Sistem tuas rangka

Tuas didefinisikan sebagai satu struktur tegar yang

bergerak pada satu titik tetap. Tuas terdiri daripada

fulkrum, beban dan daya. Tempat paksi tetap dinamakan

fulkrum, daya luar yang bertindak ke atas struktur tegar

dinamakan daya dan rintangan yang bertindak dinamakan

beban. Tuas jasad manusia terdiri daripada:

Tulang sebagai palang

Sendi sebagai fulkrum

Penguncupan otot sebagai penghasilan daya

Rintangan atau kerja sebagai beban

Tuas boleh dikelaskan kepada:

(i)

(ii)

(iii)

Kelas pertama

Kelas kedua

Kelas ketiga

130


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

Klasifikasi tuas ini ditentukan mengikut kedudukan daya, beban dan

fulkrum.

Tuas kelas pertama Tuas kelas kedua Tuas kelas ketiga

B

D

B

D

D

B

F

F

F

Fulkrum terletak antara daya

dan beban

Beban terletak antara daya dan

fulkrum

Daya terletak antara beban dan

fulkrum

Tuas kelas pertama

menggunakan daya yang kecil

untuk mengatasi beban yang

besar tetapi pergerakan

perlahan

Tuas kelas kedua

menggunakan daya yang kecil

untuk mengatasi beban yang

besar tetapi pergerakan

perlahan pada julat yang kecil

Tuas kelas ketiga

menggunakan daya yang lebih

besar tetapi pergerakan pantas

Contoh Penggunaan:

Dalam permainan badminton,

aktiviti merejam dan menerima

hantaran bulu tangkis.

Sendi pergelangan tangan

sebagai fulkrum, otot lengan

sebagai daya dan reket sebagai

beban

Apabila berjengket atas hujung

kaki. Hujung kaki bertindak

sebagai fulkrum, otot kaki

sebagai daya dan berat badan

sebagai beban

Mengangkat tangan di bahagian

siku dan siku bertindak sebagai

fulkrum, tangan sebagai beban

dan menghasilkan pengecutan

otot bicep

131


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

4.2 Diskripsi pergerakan asas

Pergerakan asas adalah seperti:

Fl eksi

Ekstensi

Hiperektensi

Abduksi

Aduksi

Rotasi

Elevasi

Depresi

132


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

Supinasi

Inversi

Pronasi

Eversi

Dorsi- fleksi

Si rkumduksi

Plantar - fleksi

Sumber : Marieb, N.M. (1997), Ess enti als of H uman Anatomy and Physiology,

5 th ed.,C ummings Publishing Company Inc., California.

Dalam sukan, pergerakan-pergerakan asas seperti yang

disenaraikan bergabung untuk menghasilkan pergerakan yang

melibatkan penghasilan daya maksimum. Pergerakanpergerakan

seumpama ini melibatkan interaksi segmen jasad

untuk menghasilkan daya. Untuk menghasilkan daya

maksimum, strategi pergerakan adalah untuk menggunakan

seberapa banyak sendi yang relevan kepada pergerakan

tersebut. Sendi-sendi tersebut digunakan mengikut urutan dari

penggunaan otot besar kepada otot kecil dan pergerakan ini

berlaku dalam arah yang sama.

Dua jenis pergerakan yang melibatkan penghasilan daya

maksimum ini adalah seperti yang berikut:

(a)

(b)

Pergerakan linear

Pergerakan bersudut

133


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

4.2.1 Pergerakan linear

Pergerakan linear adalah pergerakan yang melibatkan

sesaran menegak, mendatar atau melengkung pada arah

dan kelajuan yang sama. Pergerakan ini terbahagi

kepada dua iaitu pergerakan rektilinear dan kurvelinear.

(i)

Pergerakan rektilinear

- pergerakan melibatkan sesaran menegak atau

mendatar.

Contoh pergerakan rektilinear

(ii)

Pergerakan kurvelinear

- pergerakan melibatkan sesaran melengkung.

Contoh pergerakan kurvelinear

Pergerakan rektilinear adalah jenis pergerakan linear yang

melibatkan sesaran mengikut landasan yang lurus. Pergerakan

kurvelinear pula adalah jenis pergerakan yang melibatkan

sesaran mengikut landasan yang melengkung.

134


BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

4.2.2 Pergerakan rotasi/bersudut

Pergerakan bersudut adalah pergerakan yang

melibatkan rotasi bahagian badan yang bersentuhan

dengan tapak sokongan

Contoh pergerakan rotasi/bersudut

135


RUJUKAN

Abernethy, B., Kippers, V., Mackinnon, L., Neal, R.J. & Hanrahan, S. (1997), The

Biophysical Foundations of Human Movement, Human Kinetics, Australia.

Bompa, T.O. (1994), Theory and Methodology of Training: The Key to Athletic

Performance, 3 rd ed., Kendall/Hunt Publishing Co. Iowa.

Hall, S.J. (2003), Basic Biomechanics, 4 th ed., M c Graw Hill Companies, New York

Johnson, B. & Nelson, J.K. (1986), Practical Measurements for Evaluation in Physical

Education, Burgess Pub. Edina.

Mah Chee Wai (1999), Biologi : Bantuan Studi Lengkap SPM, Sasbadi Sdn.

Bhd.,Petaling Jaya.

Majlis Sukan Sekolah-Sekolah M alaysia (1994), Peraturan Pertandingan Sukan,

Percetakan Yayasan Islam Terengganu.

Marieb, N.M . (1997), Essentials of Human Anatomy and Physiology, 5 th ed.,Cummings

Publishing Company Inc., California.

Martini, F.C. (2001), Fundamentals of Anatomy & Physiology, 5 th ed., Prentice Hall,

New Jersey.

McArdle, W.D., Katch, F.I.,& Katch, V.L . (1996), Exercise Physiology: Energy,

Nutrition and Human Performance, Williams & Wilkins, Pennsylvania.

Morrow, J.R., Jackson, A.W., Disch, J.G. & Mood, D.P. Measurement and Evaluation in

Human Performance, 2 nd ed., Human Kinetics, Champaign.

Prentice, W.E. (19980, Fitness and Wellness for Life, 6 th ed., M c.Graw Hill College

Shaharudin Abd.Aziz (2001), Mengaplikasi Teori Psikologi Dalam Sukan, Utusan

Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Vander, A., Sherman, J. & Luciano, D. (1998), Human Physiology: The Mechanism of

Body Function, 7 th ed.,M c Graw Hill Companies, New York.

Wilmore, J.H. & Costill, D.L. (1994), Physiology of Sport and Exercise, Human Kinetics,

Champ aign.


AHLI PANEL BUKU SUMBER GURU

SAINS SUKAN KBSM

Penasihat : Dr. Sharifah Maimunah bt. Syed Zin

Pengarah

Pusat Perkembangan Kurikulum

Pengerusi : Dr. Rohani bt. Abd.Hamid

Timbalan Pengarah

Pusat Perkembangan Kurikulum

Penyelaras : En. Lee Chong Nim

Ketua Penolong Pengarah

Pusat Perkembangan Kurikulum

Panel Penulis dan Penyumbang idea :

En. Zamrus b. A.Rahman

Cik Fauziah bt. Hussin

Cik Azizah Md. Amin

En. Baharin b. Yahaya

Dr. Mohd Khairi b. Zawi

Dr. Shaharudin b. Abd.Aziz

Dr. Ahmad Tajuddin b. Othman

En. Hisyamudin b. Ahmad

En. Mohd Jasni b. Ladin

En. Jeffrey Low

Y.M Tg. Fadilah Tg. Kamalden

Cik Nelfianty Abd. Rashid

En. Razali b. Abdullah

En. Salim b. Awang N gah

Cik Nur Farah Gan Abdullah

En. Muraleedharan

En. Mohd Nasir Deraman

Cik Kamariah Md. Yassin

En. Gopal Raman

En. Rosnam b. Ali

Pembantu Penyunting :

En. Entheran Subramaniam

En. Md. Lani b. Sobi

En. Kasbullah

En. Azmi b. Osman

En. Saifuludin b. Abdullah

En. Muhd Nizam b. Mohd Yusof

En. Mohd Azmin b. Atan

Pusat Perkembangan Kurikulum

Pusat Perkembangan Kurikulum

Pusat Perkembangan Kurikulum

Pusat Perkembangan Kurikulum

Universiti Putra Malaysia

Universiti Pendidikan Sultan Idris

Universiti Sains Malaysia

Universiti Pendidikan Sultan Idris

Universiti Pendidikan Sultan Idris

Universiti Pendidikan Sultan Idris

Universiti Putra Malaysia

Universiti Pendidikan Sultan Idris

KUSTEM

Inst. Perguruan Darul Aman, Kedah

Maktab Perguruan Perempuan Melayu Melaka

Sek. Sukan Bukit Jalil

Sek. Sukan Bandar Penawar, Kota Tinggi

Sek. Sukan Bandar Penawar, Kota Tinggi

SMK Seri Indah, Serdang

SMK Lela Segara, Terengganu

Sek. Sukan Bukit Jalil

Sek. Sukan Bukit Jalil

Sek. Sukan Bandar Penawar, Kota Tinggi

Sek. Tinggi Melaka

Pusat Perkembangan Kurikulum

Pusat Perkembangan Kurikulum

Pusat Perkembangan Kurikulum

More magazines by this user
Similar magazines