ოქმი №35

tsu.edu.ge

ოქმი №35

ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis

warmomadgenlobiTi sabWos sxdomis oqmi #35

q. Tbilisi 2011 wlis 18 aprili

sxdomas eswrebodnen warmomadgenlobiTi sabWos wevrebi: 1. gagniZe ineza 2.

Todua nugzari 3. meqvabiSvili elguja 4. mesxoraZe giorgi 5. Cabakauri

giorgi 6. galdava giorgi 7. margveliSvili vladimeri 8. faRava zurabi 9.

cincaZe nino 10. TurqiaSvili Sorena 11. macaberiZe malxazi 12. naxucriSvili

konstantine 13. Coxeli levani 14. baramiZe cira 15. gelovani nani 16. loria

kaxaberi 17. paiWaZe Tamari 18. gegeWkori arnoldi 19. TuTberiZe beJani 20.

omanaZe rolandi 21. xaCiZe manana 22. WlikaZe givi 23. kaxiani giorgi 24.

bendeliani beqa 25. papaSvili Tamari 26. WaliZe iveri (danarTi 1)

sxdomaze damswre akademiuri sabWos wevrebi: 1. zurab daviTaSvili 2. mariam

gersamia 3. aleqsandre Sengelaia 4. elizbar nadaraia 5. nugzar surgulaZe 6.

revaz gvelesiani 7. qeTevan marSava 8. lavrenti managaZe (danarTi 2)

dRis wesrigi:

1. ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis

administraciis struqturaSi cvlilebebis Setanis sakiTxi.

2. ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis

personalis marTvis departamentis debulebis damtkiceba.

3. ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis

dacvisa da usafrTxoebis samsaxuris struqturisa da debulebis damtkiceba.

4. ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis

saswavlo procesis marTvis departamentis debulebis damtkiceba.

5. ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis

Sida auditis samsaxuris struqturisa da debulebis damtkiceba.

6. ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis

akademiuri sabWos 2011 wlis 11 aprilis #34/2011 dadgenileba ssip ivane


javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis

leqsikografiuli centris Seqmnis Sesaxeb – damtkiceba.

7. ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis

leqsikografiuli centris struqturisa da debulebis damtkiceba.

8. ssip _ ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo

universitetis balansze arsebuli qonebis (danadgar-mowyobilebebi) gadacema

ssip _ soxumis ilia vekuas fizika-teqnikis institutisaTvis.

9. ssip _ ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo

universitetis X (maRlivi) korpusis amortizebuli da gamouyenebeli

materialuri faseulobebis Camowerisa da kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli

Semdgomi procedurebis ganxorcielebis dawyebis sakiTxi.

10. ssip _ ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo

universitetis akademiuri sabWos 2011 wlis 25 martis #31/2011 dadgenileba

ssip _ ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis

iuridiuli fakultetis “B” kategoriis profesorTaTvis yovelTviuri

saxelfaso danamatis dadgenis Sesaxeb – damtkiceba.

dRis wesrigi damtkicda erTxmad.

1. Tsu-s administraciis xelmZRvanelma, batonma daviT ComaxiZem warmoadgina

Tsu-s administraciis struqturaSi cvlilebebis Setanis sakiTxi. man

ganmarta, rom 2011 wlidan, ssip – ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis

saxelmwufo universitetis administraciis struqturaSi Camoyalibda Sida

auditis samsaxuri. samsaxuris funqciebidan da saqmianobis specifikidan

gamomdinare, mizanSewonilad CaiTvala monitoringis ganyofilebis

gaerTianeba Sida auditis samsaxurTan. aRniSnuli cvlilebebis

ganxorcielebis SemTxvevaSi aucilebelia Sevides cvlilebebi universitetis

administraciis struqturaSi, kerZod, personalis marTvis departaments

gamoeyos monitoringis ganyofileba da personalis marTvis departamenti

Camoyalibdes struqturul erTeulad ganyofilebebis gareSe.

administraciis xelmZRvanelma warmomadgenlobiT sabWos aseve gaacno

administraciis struqturaSi, ekonomikisa da biznesis fakultetze

gansaxorcielebeli cvlilebebi. daviT ComaxiZem aRniSna, rom mniSvnelovnad

gaizarda ekonomikisa da biznesis fakultetis saswavlo procesis marTvis

samsaxuris samuSaos moculoba da funqciuri datvirTva, amitom

mizanSewonilad iqna miCneuli saStato erTeulis gazrda. imisaTvis, raTa

samsaxuris struqtura moergos erTian sauniversiteto standarts,

sasurvelia saswavlo procesis marTvis samsaxuris mdivnis Svidi saStato

erTeulis nacvlad ufrosi specialistis Svidi saStato erTeuli iqnas

SemoRebuli da Sesabamisad gauqmdes mdivnebis saStato erTeulebi.


sakiTxTan dakavSirebiT gaimarTa kenWisyra, romelSic monawileoba miiRes

mxolod warmomadgenlobiTi sabWos wevrebma:

momxre: 26

winaaRmdegi: 0

Tavi Seikava: 0

miRebuli gadawyvetileba: damtkicdes cvlilebebi ssip – ivane javaxiSvilis

saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis administraciis struqturaSi,

warmodgenili saxiT. (danarTi 3, danarTi 4)

2. Tsu-s personalis marTvis departamentis personalis marTvis

ganyofilebis ufrosma, qalbatonma Sorena xidaSelma warmomadgenlobiT

sabWos gaacno Tsu-s personalis marTvis departamentis debulebis proeqti.

Sorena xidaSelma warmomadgenlobiTi sabWos wevrebs ganumarta, rom Tsu-s

administaciis struqturis cvlilebebma (personalis marTvis departaments

gamoeyo monitoringis ganyofileba da SeuerTda Sida auditis samsaxurs)

Tavis mxriv gamoiwvia cvlilebebi personalis marTvis departamentis

struqturaSi, ramac ganapiroba axali debulebis SemuSavebis aucilebloba.

sakiTxTan dakavSirebiT gaimarTa kenWisyra, romelSic monawileoba miiRes

mxolod warmomadgenlobiTi sabWos wevrebma:

momxre: 26

winaaRmdegi: 0

Tavi Seikava: 0

miRebuli gadawyvetileba: damtkicdes ssip – ivane javaxiSvilis saxelobis

Tbilisis saxelmwifo universitetis personalis marTvis departamentis

debuleba warmodgenili saxiT. (danarTi 5)


3. Tsu-s dacvisa da usafrTxoebis samsaxuris ufrosma, batonma giorgi

goraSvilma warmoadgina Tsu-s dacvisa da usafrTxoebis samsaxuris

struqtura da debuleba. giorgi goraSvilma warmomadgenlobiT sabWos

moaxsena, rom dacvisa da usafrTxoebis samsaxurSi Seiqmna organizaciuli

jgufebi, ramac gamoiwvia mTavari da ufrosi specialistebis raodenobis

gazrda. es cvlilebebi xels Seuwyobs samsaxurze dakisrebuli movaleobebis

ukeT gaxnorcielebas. Aadministraciis xelmZRvanelma, batonma daviT

ComaxiZem dasZina, rom Tsu-s damatebiT gadmoeca farTebi SenobanagebobebiT,

rasac Sesabamisi dacva da kontroli esaWiroeba, aqedan

gamomdinare aucilebeli gaxda dacvis TanamSromelTa raodenobis gazrda.

akademiuri sabWos wevri, batoni nugzar surgulaZe dainteresda dacvisa

da usafrTxoebis samsaxuris TanamSromelTa DraodenobiT, razec giorgi

goraSvilma ganacxada, rom samsaxuris TanamSromelTa raodenoba, dReisaTvis

arsebuli monacemebiT, 250-ia. amasTan, axlo momavalSi igegmeba aRniSnuli

samsaxuris sasignalo sistemaze gadasvla, ris ganxorcielebasac daaxloebiT

40 000 lari sWirdeba. amis Sedegad momavalSi, Ramis saaTebSi, zogierTi

korpusi gadava teqnikur (sasignalo) dacvaze, rac ganapirobebs samuSao

adgilebis gamoTavisuflebas.

sakiTxTan dakavSirebiT gaimarTa kenWisyra, romelSic monawileoba miiRes

mxolod warmomadgenlobiTi sabWos wevrebma:

momxre: 26

winaaRmdegi: 0

Tavi Seikava: 0

miRebuli gadawyvetileba: damtkicdes ssip – ivane javaxiSvilis saxelobis

Tbilisis saxelmwifo universitetis dacvisa da usafrTxoebis samsaxuris

struqtura da debuleba warmodgenili saxiT. (danarTi 6)

4. Tsu-s saswavlo procesis marTvis departamentis ufrosma, qalbatonma

dali kandelakma warmoadgina saswavlo procesis marTvis departamentis

debulebis proeqti. man warmomadgenlobiTi sabWos wevrebs moaxsena, rom

aRniSnul departaments Seecvala saxeli da saswavlo departamentis nacvlad

amJamad misi sruli saxelwodebaa – `saswavlo procesis marTvis

departamenti~. saswavlo procesis marTvis departamentis or ganyofilebas

daemata mesame - abiturientTa mosamzadebeli ganyofileba. Aaseve aRsaniSnia,


om debulebis me-8 muxls daemata ,,z” qvepunqti, romelic uzrunvelyofs

studentebisaTvis cnobebis (forma #20, forma #26) momzadebasa da gacemas.

iuridiuli departamentis ufrosma, batonma arCil kukulavam dasZina, rom

saswavlo procesis marTvis departamentis debulebam vizireba gaiara

iuridiul departamentSi.

sakiTxTan dakavSirebiT gaimarTa kenWisyra:

momxre: 26

winaaRmdegi: 0

Tavi Seikava: 0

miRebuli gadawyvetileba: damtkicdes ssip – ivane javaxiSvilis saxelobis

Tbilisis saxelmwifo universitetis saswavlo procesis marTvis

departamentis debuleba warmodgenili saxiT. (danarTi 7)

5. Tsu-s Sida auditis samsaxuris ufrosma, batonma SoTa WanturiZem

warmomadgenlobiTi sabWos wevrebs warudgina Sida auditis samsaxuris

debulebis proeqti, romelSic, misive TqmiT, naTlad da kanonmdeblobasTan

sruli Sesabamisobis dacviTaa gawerili Tsu-s administraciaSi

axladSeqmnili Sida auditis samsaxuris funqciebi da amocanebi.

monitoringis ganyofileba, misi saqmianobis gaTvaliswinebiT, SeuerTda Sida

auditis samsaxurs.

batonma daviT ComaxiZem aRniSna, rom Sida auditis samsaxuri kontrols

gauwevs finansur saqmianobas da darRvevis SemTxvevaSi moaxdens Sesabamis

reagirebas. monitoringis ganxorcielebis Sedegad aRmoCenili garemoebebis

Sesaxeb informacia gadaegzavneba Sesabamisi struqturuli erTeulebis

xelmZRvanelebs, romlebic Tavad gadawyveten Tu ra reagireba moaxdinon

maTze.

warmomadgenlobiTi sabWos wevri, qalbatoni cira baramiZe dainteresda Tu

ramdeni TanamSromeli imuSavebs Sida auditis samsaxurSi, razec batonma

daviT ComaxiZem gasca pasuxi da ganmarta, rom Sida auditis samsaxurSi

dasaqmebuli iqneba sul 14 adamiani, aqedan 8 TanamSromeli imuSavebs

monitoringis ganyofilebaSi.

akademiuri sabWos wevrma, qalbatonma mariam gersamiam aRniSna, rom

aucilebelia monitoringis ganyofilebam mWidro kavSiri daamyaros

fakultetebTan, amasTan aucilebelia saswavlo processa da administraciul

saqmianobaze zedamxedveloba gaimijnos erTmaneTisgan.


warmomadgenlobiTi sabWos wevri, batoni vladimer margvelaSvili

dainteresda Tu ras gulisxmobs warmodgenili debulebis proeqtis pirveli

muxlis me-5 punqti, razec batonma SoTa WanturiZem ganacxada, rom aRniSnuli

punqti kanonmdeblobis moTxovnaa, xolo rac Seexeba masSi moxsenebul

sabWos, igi parlamentTan Seqmnili organoa, romelic koordinacias uwevs

yvela makontrolebel organos.

sakiTxTan dakavSirebiT gaimarTa kenWisyra, romelSic monawileoba miiRes

mxolod warmomadgenlobiTi sabWos wevrebma:

momxre: 26

winaaRmdegi: 0

Tavi Seikava: 0

miRebuli gadawyvetileba: damtkicdes ssip – ivane javaxiSvilis saxelobis

Tbilisis saxelmwifo universitetis Sida auditis samsaxuris debuleba

warmodgenili saxiT. (danarTi 8)

6. warmomadgenlobiTi sabWos spikerma warmoamdgelobiTi sabWos wevrebs

dasamtkiceblad warudgina ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis

saxelmwifo universitetis akademiuri sabWos 2011 wlis 11 aprilis #34/2011

dadgenileba ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo

universitetis leqsikografiuli centris Seqmnis Sesaxeb. batonma kaxaber

loriam warmoamdgenlobiT sabWos moaxsena, rom leqsikografiuli centri

aqamdec arsebobda humanitarul mecnierebaTa fakultetze da mas

xelmZRvanelobda qalbatoni TinaTin margalitaZe, Tumca gadawyda misi

sauniversiteto centrad Camoyalibeba.

akademiuri sabWos wevrma, batonma nugzar surgulaZem aRniSna, rom amgvari

sauniversiteto centris Seqmna araTu saWiro, aramed aucilebelicaa

universitetisaTvis.

akademiuri sabWos wevrma, batonma zurab daviTaSvilma ganacxada, rom

erTgvarad dagvianebulic kia amgvari centris Seqmna.

warmomadgenlobiTi sabWos wevrma, qalbatonma cira baramiZem sabWos

moaxsena, rom amgvari centris arseboba mniSvnelovania ara mxolod

samecniero-praqtikuli, aramed komerciuli TvalsazrisiTac da rom

aucilebelia evropuli enebisa da TargmniTi leqsikonebis Seqmna.


warmomadgenlobiTi sabWos wevrma, batonma arnold gegeWkorma aRniSna,

rom misasalmebelia centrisaTvis sauniversiteto mniSvnelobis statusis

miniWebis faqti. jer kidev humanitarul mecnierebaTa fakultetis centrad

arsebobisas is mniSvnelovan saqmes akeTebda da saocari sizustiT asrulebda

marTlac mZime samuSaos.

sakiTxTan dakavSirebiT gaimarTa kenWisyra, romelSic monawileoba miiRes

mxolod warmomadgenlobiTi sabWos wevrebma:

momxre: 26

winaaRmdegi: 0

Tavi Seikava: 0

miRebuli gadawyvetileba: damtkicdes ssip ivane javaxiSvilis saxelobis

Tbilisis saxelmwifo universitetis akademiuri sabWos 2011 wlis 11 aprilis

#34/2011 dadgenileba ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis

saxelmwifo universitetis leqsikografiuli centris Seqmnis Sesaxeb..

(danarTi 9)

7. administraciis xelmZRvanelma, batonma daviT ComaxiZem warmoadgina

leqsikografiuli centris debulebis proeqti.

warmomadgenlobiTi sabWos wevri, batoni beJan TuTberiZe dainteresda,

SesaZlebelia Tu ara centrma teqnikuri terminologiuri leqsikonebi

Seqmnas, razec TinaTin margalitaZem ganacxada, rom igegmeba garkveuli

RonisZiebebi am mimarTulebiT.

warmomadgenlobiTi sabWos wevrma, qalbatonma mamana xaCiZem gamoTqva

mosazreba, rom teqnikuri uzrunvelyofis TvalsazrisiT SesaZlebelia

sauniversiteto gamocdilebis gamoyeneba, rac daexmareba centrs.

batonma zurab faRavam dasZina, rom aucilebelia aseve samedicino

leqsikonebis Seqmna.

qalbaton TinaTin margalitaZem warmomadgenlobiTi sabWos wevrebs

moaxsena, rom ekonomikisa da biznesis fakultetze ukve Catarda prezentacia

teqnikuri leqsikonebis Seqmnis sakiTxTan dakavSirebiT. msgavsi prezentaciebi

igegmeba sxva fakultetebzec.


sakiTxTan dakavSirebiT gaimarTa kenWisyra, romelSic monawileoba miiRes

mxolod warmomadgenlobiTi sabWos wevrebma:

momxre: 26

winaaRmdegi: 0

Tavi Seikava: 0

miRebuli gadawyvetileba: damtkicdes ssip – ivane javaxiSvilis saxelobis

Tbilisis saxelmwifo universitetis leqsikografiuli centris debuleba

warmodgenili saxiT. (danarTi 10)

8. Tsu-s iuridiuli departamentis ufrosma, batonma arCil kukulavam

warmomadgenlobiTi sabWos wevrebs moaxsena ivane javaxiSvilis saxelobis

Tbilisis saxelmwifo universitetis balansze arsebuli qonebis (danadgarmowyobilebebi)

ssip _ soxumis ilia vekuas fizika-teqnikis institutisaTvis

gadacemis Taobaze.

warmomadgenlobiTi sabWos wevrma, qalbatonma cira baramiZem gamoTqva eWvi

Tsu-s balansze arsebuli qonebis ssip _ soxumis ilia vekuas fizika-teqnikis

institutisaTvis usasyidlod gadacemis Taobaze da aRniSna, rom radganac es

danadgar-mowyobilobebi ase mniSvnelovania, umjobesi iqneboda isini

Sesabamisi safasuris sanacvlod gadagveca institutisaTvis.

warmomadgenlobiTi sabWos wevrTa umravlesobam ar gaiziara prof. cira

baramiZis mosazreba.

sakiTxTan dakavSirebiT gaimarTa kenWisyra, romelSic monawileoba miiRes

mxolod warmomadgenlobiTi sabWos wevrebma:

momxre: 25

winaaRmdegi: 1

Tavi Seikava: 0


miRebuli gadawyvetileba: gaices Tanxmoba ivane javaxiSvilis saxelobis

Tbilisis saxelmwifo universitetis balansze arsebuli qonebis (danadgarmowyobilebebi)

ssip _ soxumis ilia vekuas fizika-teqnikis institutisaTvis

gadacemis Taobaze.

9. iuridiuli departamentis ufrosma, batonma arCil kukulavam warmoadgina ssip _

ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis X (maRlivi)

korpusis amortizebuli da gamouyenebeli materialuri faseulobebis Camowerisa da

kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli Semdgomi procedurebis ganxorcielebis dawyebis

sakiTxi. man aRniSna, rom aucilebelia gamousadegari qonebis Camowera da farTis

gaTavisufleba.

warmomadgenlobiTi sabWos wevri, batoni giorgi galdava dainteresda Tu

ramdenad SeTanxmebulia aRniSnuli qonebis Camoweris sakiTxi Sesabamis

saministroebTan, razec batonma daviT ComaxiZem aRniSna, rom saubaria

gamousadegar qonebaze, romelic aucilebelia Camoiweros da yovelive es

xorcieldeba kanonmdeblobis sruli dacviT.

sakiTxTan dakavSirebiT gaimarTa kenWisyra, romelSic monawileoba miiRes

mxolod warmomadgenlobiTi sabWos wevrebma:

momxre: 26

winaaRmdegi: 0

Tavi Seikava: 0

miRebuli gadawyvetileba: gaices Tanxmoba ssip _ ivane javaxiSvilis

saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis X (maRlivi) korpusis

amortizebuli da gamouyenebeli materialuri faseulobebis Camowerasa da

kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli Semdgomi procedurebis ganxorcielebis

dawyebis Taobaze. (danarTi 11)

10. Tsu-s iuridiuli fakultetis xarisxis uzrunvelyofis samsaxuris

ufrosma, qalbatonma marina gariSvilma warmoadgina Tsu-s akademiuri sabWos

2011 wlis 25 martis dadgenileba #31/2011 `ssip ivane javaxiSvilis saxelobis


Tbilisis saxelmwifo universitetis iuridiuli fakultetis `B~ kategoriis

profesorTaTavis yovelTviuri saxelfaso danamatis dadgenis Sesaxeb”.

marina gariSvilma warmomadgenlobiT sabWos moaxsena, rom 2008 wels

iuridiuli fakultetis `A~ kategoriis personals mieca saxelfaso danamati

300 laris odenobiT, rac ar ganxorcielebula `B~ kategoriis profesorTa

mimarT, romelTa raodenoba fakultetze 37-s Seadgens. Tsu-s 2011 wlis

biujetSi araa gaTvaliswinebuli `B~ kategoriis akademiuri personalis

saxelfaso danamatebi, romelsac akademiuri sabWos dadgenileba

iTvaliswinebs, Tumca fakultetis biujetis nawiliT SesaZlebelia maTi

gamonaxva ise, rom aRniSnulma ar gamoiwvios Tsu-s biujetSi arsebiTi

cvlilebebi.

sakiTxis garSemo gaimarTa msjeloba. warmomadgenlobiTi sabWos wevri,

qalbatoni cira baramiZe daeTanxma Semosul winadadebas da aRniSna, rom

sakiTxi udavod dadebiTad unda gadawydes da misasalmebelicaa, rodesac

fakulteti sakuTari sabiujeto saxsrebis gadanawilebiT axerxebs

profesorTa xelfasebis gazrdas. universiteti erTiani organizmia da

sainteresoa Tu ra xdeba sxva fakultetebis xelfasebTan dakavSirebiT.

universitetis administraciis strategia unda iyos fakultetebis xelfasebis

gaTanabreba, raTa ar arsebobdes maT Soris diskriminaciuli gansxvaveba.

aseve Zalzed uxerxulia, rodesac Tsu-s warmomadgenlobiTi sabWos spikers

ara aqvs anazRaureba, roca sxva universitetebSi spikeris Tanamdeboba

anazRaurebadia. aucilebelia gadaisinjos saxlefaso bade.

akademiuri sabWos wevrma, batonma nugzar surgulaZem warmomadgenlobiT

sabWos ganumarta, rom iuridiul fakultetze xelfasebi sakmaod mtkivneuli

reformebis Sedegad gaizarda. amgvari midgomis saSualebiT moxerxda

fakultetze gamorCeuli kadrebis mozidva da SenarCuneba.

warmomadgenlobiTi sabWos wevrma, batonma elguja meqvabiSvilma

warmomadgenlobiT sabWos moaxsena, rom diferencirebuli xelfasi ar

warmoadgens diskriminacias da amas ganapirobebs sabazro ekonomikis

principebi. zogadad, universitetis akademiur personals erTnairi xelfasebi

gaaCniaT,

Tumca gansxvavebulia saxelfaso danamatebis odenoba, rimelic

studentTa raodenobisa da datvirTvis Sesabamisad ganisazRvreba. ekonomikisa

da biznesis fakultetidan Tsu-s biujetSi Sedis daaxloebiT 11 mln. lari,

saidanac mxolod 3 mln. lari ubrundeba fakultets. solidarobis principi

gasagebia, Tumca amgvari midgoma erTgvari demotivaciacaa fakultetisa da

misi akademiuri personalisaTvis.


warmomadgenlobiTi sabWos wevrma, qalbatonma ineza gagniZem aRniSna, rom

iuridiuli da ekonomikisa da biznesis fakultetebis akademiur personals

mniSvnelovnad gaezarda datvirTva, amasTan swored am fakultetebs daemata

ramdenime aTasi studenti SemoerTebuli universitetebidan, ris gamoc

profesorebs gacilebiT meti muSaoba uxdebaT, ramac SesaZlebelia saboloo

jamSi problemebi Seqmnas, Tuki maTi Sroma jerovnad ar iqneba dafasebuli.

warmomadgenlobiTi sabWos wevrma, batonma zurab faRavam aRniSna, rom

iuridiuli da ekonomikisa da biznesis fakultetebis mier ganxorcilebuli

optimizacia da reformebi misasalmebelia, Tumca warmoudgenelia maTi yvela

fakultetis mier gamoyeneba. TiToeul fakultets Tavis specifika da

Tematika gaaCnia, magaliTisTvis, medicinis fakultetze gamoricxulia, rom

profesori imavdroulad ar muSaobdes sxvagan, radgan mas praqtika sWirdeba.

ra Tqma unda, iuridiuli fakultetis profesorTaTvis xelfasebis zrda

misasalmebelia, Tumca kargi iqneba Tuki gaTvaliswinebuli iqneba sxva

fakutletebis specifika.

warmomadgenlobiTi sabWos wevrma, batonma giorgi galdavam ganmarta, rom

klinikuri bazebis nakleboba ganapirobebs studentTa da ucxoelTa mxridan

dainteresebis naklebobas. gamarTuli bazebis SemTxvevaSi SesaZlebelia

ucxoeli studentebis miReba, romelTa xarjzec gaizrdeba fakultetis

Semosavlebi.

safinanso departamentis ufrosma, batonma irakli saRareiSvilma

warmomadgenlobiT sabWos ganucxada, rom iuridiulma fakultetma gamonaxa

rezervi da gaaCnia SesaZlebloba `B~ kategoriis profesorebs misces

saxelfaso danamati, rac sxva fakultetebisgan gansxvavebiT iuridiul

fakultets aqamde ar hqonia.

sakiTxTan dakavSirebiT gaimarTa kenWisyra, romelSic monawileoba miiRes

mxolod warmomadgenlobiTi sabWos wevrebma:

momxre: 26

mowinaaRmdege: 0

Tavi Seikava: 0


miRebuli gadawyvetileba: damtkicdes ivane javaxiSvilis saxelobis

Tbilisis saxelmwifo universitetis akademiuri sabWos 2011 wlis 25 martis

#31/2011 dadgenileba ssip _ ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis

saxelmwifo universitetis iuridiuli fakultetis “B” kategoriis

profesorTaTvis yovelTviuri saxelfaso danamatis dadgenis Sesaxeb.

warmomadgenlobiTi sabWos spikeri:

k. loria

warmomadgenlobiTi sabWos samdivnos

xelmZRvaneli (ufrosi)

d. gegenava


წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომის ოქმი #35, დანართი 5.

ssip – ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo

universitetis

personalis marTvis departamentis debuleba

muxli 1. zogadi debulebani

1. ssip- ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo

universitetis (SemdgomSi – universiteti) personalis marTvis

departamenti (SemdgomSi - departamenti) warmoadgens universitetis

damxmare struqturul erTeuls.

2. departamenti Tavis saqmianobaSi xelmZRvanelobs saqarTvelos

kanonebiT, kanonqvemdebare normatiuli aqtebiT, universitetis

struqturuli erTeulebis mier miRebuli aqtebiT da winamdebare

debulebiT.

3. departamenti Tavisi kompetenciis farglebSi angariSvaldebulia

universitetis reqtorisa da administraciis xelmZRvanelis winaSe,

asrulebs kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul, reqtoris da

administraciis xelmZRvanelis mier dakisrebul movaleobebs.

muxli 2. departamentis saqmianobis sfero, ZiriTadi amocanebi da

funqciebi.

1. departamentis ZiriTadi saqmianobis sferoa universitetis

personalis marTvasTan dakavSirebuli samuSaoebis organizeba,

koordinacia, kontroli da realizacia.


2.Ddepartamentis amocanebia:

a) personalis (adamianuri resursis) marTvasTan da optimalur

gamoyenebasTan dakavSirebul taqtikur da strategiul sakiTxebze

fakultetebis da departamentebis xelmZRvanelebTan

konsultaciebis safuZvelze daskvnebis momzadeba da wardgena.

b) personalis marTvis problemebis Tanmimdevruli

gadawyvetisaTvis aucilebeli winapirobebis Seqmna, Tanamedrove

meTodologiuri midgomebisa da principebis Semecnebis safuZvelze.

g) personalis mozidvisa da SerCevis procedurebis organizebaSi

monawileoba, universitetis saWiroebidan gamomdinare, damxmare

personalze moTxovnis gansazRvra.

d) universitetSi moqmedi Sromis anazRaurebis, materialuri

waxalisebis sistemebis gaanalizeba da Sefaseba.

e) SromiTi urTierTobebis monawile mxareebis interesebSi garkveva,

SesaZlo konfliqtebis Sefaseba, molaparakebebisa da garigebebis

xasiaTis Seswavla, dasaqmebulTa urTierTobebis araformaluri

mxareebis Seswavla.

v) personalis Tanamedrove sainformacio da saaRricxvo sistemebis

gacnoba, sainformacio teqnologiebis gamoyenebiT personalis

marTvis erTiani sistemebis danergva da srulyofa.

3. departamentis funqciebia:

a) yvela kategoriis personalis (akademiuri, administraciuli,

damxmare) samuSaoze miRebis, gaTavisuflebis, sxva Tanamdebobaze

gadayvanis, materialuri waxalisebis, disciplinuri

pasuxismgeblobis dakisrebisaTvis da a.S. saWiro dokumentaciis

mowesrigeba da wardgena administraciis xelmZRvanelisaTvis;

b) personalis piradi saqmeebis warmoeba, mowesrigeba, Senaxva

dadgenili wesis Sesabamisad;

d) Semosuli korespondenciis ganxilva da adresatisaTvis misi

wardgenis organizacia, xelmosawerad warsadgeni dokumentebis

gaformebis sisworis kontroli.

2


e) universitetSi dasaqmebuli personalis Sesaxeb statistikuri

angariSebis Sedgena da Sesabamisi struqturebisadmi miwodeba

dadgenili formebisa da wesis Sesabamisad.

v) sapensio asakis TanamSromlebze pensiis daniSvnisaTvis saWiro

sabuTebis momzadeba da wardgena daniSnulebis mixedviT.

z) konsultaciebisa da meToduri daxmarebis gaweva universitetis

struqturuli erTeulebisaTvis departamentis kompetenciis

farglebSi.

muxli 3. departamentis struqtura da xelmZRvaneloba.

1. departamenti warmoadgens universitetis organizaciulstruqturul

rgols, romelsac xelmZRvanelobs departamentis

ufrosi. departamentis saStato ganrigiT gansazRvruli sxva

Tanamdebobebia: departamentis ufrosis moadgile, mTavari

specialisti, ufrosi specialisti.

2. departamentis ufross universitetis reqtorTan SeTanxmebiT

Tanamdebobaze niSnavs da aTavisuflebs administraciis

xelmZRvaneli. departamentis ufrosis aryofnis SemTxvevaSi mis

movaleobas asrulebs departamentis ufrosis moadgile.

3. departamentis ufrosi:

a) warmarTavs departamentis saqmianobas.

b) warmoadgens departaments dakisrebuli ufleba-movaleobebis

ganxorcielebisas da pasuxismgebelia departamentze dakisrebuli

funqciebisa da amocanebis Sesrulebaze.

g) anawilebs movaleobebs departamentis TanamSromlebs Soris,

administraciis xelmZRvanelis mier damtkicebuli Tanamdebobrivi

instruqciis Sesabamisad, aZlevs maT miTiTebebsa da davalebebs.

d) axdens departamentSi momzadebuli administraciul-samarTlebrivi

aqtebis proeqtebis vizirebas, Tavisi kompetenciis farglebSi xels

awers departamentSi momzadebul dokumentebs an axorcielebs vizirebas.

e) administraciis xelmZRvanels warudgens yovelwliur angariSs

departamentis mier gaweuli saqmianobis Sesaxeb.

3


v) administraciis xelmZRvanels gansaxilvelad warudgens winadadebebs

Sesabamisi struqturuli erTeulebis xelmZRvanelebTan konsultaciebis

safuZvelze personalis daniSvnis, gadayvanis, gaTavisuflebis,

waxalisebisa da disciplinuri pasuxismgeblobis sakiTxebze.

z) administraciis xelmZRvanels warudgens winadadebebs departamentis

struqturis, saStato erTeulebis raodenobis, muSaobis organizaciis,

departamentis TanamSromlebis waxalisebis an disciplinuri

pasuxismgeblobis dakisrebis Sesaxeb.

T) gamoiTxovs universitetis struqturuli erTeulebisagan

departamentis muSaobisaTvis saWiro informacias.

i) axorcielebs am debulebiT, universitetis administraciulsamarTlebrivi

aqtebiTa da saqarTvelos kanonmdeblobiT

gansazRvrul sxva funqciebsa da davalebebs Tavisi kompetenciis

farglebSi.

4. departamentis ufrosis moadgile Tavisi kompetenciis farglebSi:

a) xels uwyobs departamentis ufross masze dakisrebuli movaleobebis

ganxorcielebaSi.

b) monawileobs departamentSi Semosuli masalebis (korespondencia)

ganawilebaSi.

g) monawileobs departamentis mier gaweuli saqmianobis Sesaxeb

yovelwliuri angariSis momzadebaSi.

d) gamoiTxovs universitetis struqturuli erTeulebisagan

departamentis muSaobisaTvis saWiro informacias.

e) departamentis ufrosis droebiT aryofnis, aseve departamentis

ufrosis davalebiT axorcielebs departamentSi momzadebuli

administraciuli aqtebis proeqtebis vizirebas.

v) departamentis saqmianobasTan dakavSirebiT asrulebs administraciis

xelmZRvanelis, reqtoris, departamentis ufrosis uSualo davalebebs.

5. departamentis sxva personali (mTavari specialistebi da ufrosi

specialistebi):

4


a) monawileobs universitetis akademiuri da administraciul-damxmare

personalis saStato ganrigebis, personalis piradi saqmeebis, saxelfaso

sistemebis, personalTan dakavSirebuli sxva sakiTxebis Seswavlasa da

damuSavebaSi.

b) uzrunvelyofs yvela kategoriis personalis vakansiaze daniSvnis, sxva

Tanamdebobaze gadayvanis, waxalisebis, disciplinuri pasuxismgeblobis

dakisrebis, mivlinebis, Svebulebis, gaTavisuflebisaTvis saWiro

dokumentaciis mowesrigebas, Sesabamisi brZanebis proeqtis momzadebas da

wardgenas administraciis xelmZRvanelisaTvis;

g) ganixilavs Semosul korespondencias, amzadebs Sesabamis pasuxebs,

saWiroebis SemTxvevaSi administraciul-samarTlebrivi aqtebis proeqtebs.

d) monawileobs damxmare personalis SerCevis, atestaciis

organizebisa da Catarebis procedurebSi.

e) swavlobs SromiTi urTierTobis monawile mxareebis interesebs, axdens

SesaZlo konfliqtebis Sefasebas, molaparakebebisa da garigebebis

xasiaTis, dasaqmebulTa urTierTobebis araformaluri mxareebis

Seswavlas.

v) awarmoebs sapensio asakis TanamSromlebze pensiis daniSvnisaTvis

saWiro sabuTebis momzadebas da wardgenas daniSnulebis mixedviT;

z) axorcielebs universitetSi moqmedi Sromis anazRaurebis, materialuri

waxalisebis sistemebis gaanalizeba-Sefasebas;

T) universitetis akademiuri sabWos Sesabamisi dadgenilebebis moTxovnis

safuZvelze, akontrolebs fakultetebidan warmodgenili saauditorio

datvirTvebis Sesabamisobas profesorebTan gaformebuli SromiTi

xelSekrulebis pirobebTan.

i) uzrunvelyofs saaRricxvo programaSi personalis saxelSekrulebo

monacemebis, maT Soris Sromis anazRaurebis Sesaxeb monacemebis Setanasa

da kontrols.

k) koordinacias uwevs universitetsa da sadazRvevo kompanias Soris

janmrTelobis dazRvevis programis farglebSi gaformebuli

xelSekrulebis zogierTi pirobis Sesrulebas: akontrolebs da

azustebs dazRveuli personalis raodenobas da Semadgenlobas,

5


kompetenciis farglebSi konsultacias uwevs universitetis personals

dazRvevis damatebiT pirobebTan dakavSirebiT, uzrunvelyofs

informaciis ganTavsebas Tsu veb-gverdze.

l) amzadebs universitetSi dasaqmebuli personalis Sesaxeb statistikur

angariSebs dadgenili formebisa da wesis Sesabamisad;

m) monawileobs umaRlesi saganmanaTleblo dawesebulebebis

TviTSefasebis angariSis momzadebaSi, axdens adamianuri resursebis

nawilSi yvela saWiro masalis sistematizacias, analizs da awvdis

xarisxis uzrunvelyofis samsaxurs.

n) departamentis kompetenciis farglebSi monawileobs universitetSi

Seqmnili sxvadasxva komisiebis muSaobaSi.

o) Tavisi kompetenciis farglebSi axorcielebs universitetis

personalis momsaxurebas _ Semosul SekiTxvebze, winadadebebze,

gancxadebebze pasuxis gacemisa da konsultaciis gawevis saxiT;

p) uzrunvelyofs universitetis personalisaTvis Tanamdebobisa da

xelfasis odenobis damadasturebeli cnobebis momzadebas da gacemas.

muxli 4. departamentis reorganizacia da likvidacia.

departamentis reorganizacia an likvidacia xorcieldeba

saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT.

muxli 5. debulebaSi cvlilebebisa da damatebebis Setanis wesi.

debulebaSi cvlilebebisa da damatebebis Setana xorcieldeba

kanonmdeblobiT dadgenili wesiT.

6


წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომის ოქმი #35, დანართი 6.

ssip ivane javaxiSvilis saxelobis

Tbilisis saxelmwifo universitetiს

dacvisa da usafrTxoebis samsaxuris

struqtura da debuleba

Tavi I.

zogadi debulebani

muxli 1. sajaro samarTlis iuridiuli piri ivane javaxiSvilis saxelobis

Tbilisis saxelmwifo universitetis (SemdgomSi universitetis), usafrTxoebis

samsaxuri aris Tbilisis saxelmwifo universitetis struqturuli erTeuli,

romelic icavs universitetis kuTvnil qonebas da kanonmdeblobisa da

universitetis Sidanormatiuli aqtebis Sesabamisad uzrunvelyofs

sazogadoebriv wesrigs, saxanZro usafrTxoebas, agreTve debulebis Sesabamisad

dakisrebul sxva movaleobebis Sesrulebas.

muxli 2. dacvisa da usafrTxoebis samsaxuri moqmedebs universitetis

mTels teritoriaze, uflebamosilia moiTxovos TanamSromlebis, studentebis

da ucxo pirebis mxridan universitetis Sinaganawesis Sesruleba.

muxli 3. samarTaldamrRvevTa winaaRmdeg brZolisa da profilaqtikis

sakiTxebSi universitetis dacvisa da usafrTxoebis samsaxuri kanoniT

dadgenili wesiT TanamSromlobs samarTaldamcav organoebTan.

muxli 4. universitetis dacvisa da usafrTxoebis samsaxurs aqvs specialuri

forma ganmasxvavebeli niSnebiT.

muxli 5. dacvisa da usafrTxoebis samsaxuri angariSvaldebulia reqtorisa

da administraciis xelmZRvanelis winaSe.

Tavi II. dacvisa da usafrTxoebis samsaxuris saqmianobis

samarTlebrivi safuZvlebi

muxli 6. dacvisa da usafrTxoebis samsaxuris saqmianobis samarTlebrivi

safuZvlebia saqarTvelos konstitucia, Sesabamisi samarTlebrivi aqtebi,

winamdebare debuleba, universitetis wesdeba da Sinaganawesi.

muxli 7. dacvisa da usafrTxoebis samsaxuris saqmianoba emyareba adamianis

konstituciuri uflebebis dacvis, pirovnebis Rirsebis pativiscemis,

humanurobis, demokratiulobis da samarTlianobis principebs.

muxli 8. dacvisa da usafrTxoebis samsaxuris TanamSromeli moqalaqeebTan

urTierTobis dros moqmedebs zogadi eTikis normebis Sesabamisad.

Tavi III. dacvisa da usafrTxoebis samsaxuris TanamSromelTa ZiriTadi

SezRudvebi

muxli 9. universitetis dacvisa da usafrTxoebis samsaxuris TanamSromlebs

ekrZalebaT politikur organizaciebSi gawevrianeba, an maT saqmianobaSi

monawileoba.

1


muxli 10. universitetis dacvisa da usafrTxoebis samsaxuris TanamSromlebs

ekrZalebaT samsaxurebrivi saidumloebis Semcveli informaciis gamJRavneba,

garda kanoniT gaTvaliswinebuli SemTxvevebisa.

Tavi IV. dacvisa da usafrTxoebis samsaxuris struqtura da ZiriTadi

funqciebi

muxli 11. dacvisa da usafrTxoebis samsaxuri aris universitetis

struqturuli erTeuli, romelsac xelmZRvanelobs dacvisa da usafrTxoebis

samsaxuris ufrosi. mas Tanamdebobaze niSnavs da Tanamdebobidan aTavisuflebs

universitetis administraciis xelmZRvaneli.

samsaxuris ufrosis ZiriTadi funqciebi:

a) SeimuSavebs, dagegmavs da ganaxorcielebs ivane javaxiSvilis saxelobis

Tbilisis saxelmwifo universitetis dacvis uzrunvelyofisTvis aucilebel

samuSaoebs;

b) koordinacias uwevs da warmarTavs dacvis da usafrTxoebis samsaxuris

saqmianobas da xels uwyobs samsaxuris efeqtur muSaobas;

g) Tavisi kompetenciis farglebSi samsaxuris TnamSromlebs aZlevs

konkretul miTiTebebs da davalebebs samsaxuris saqmianobasTan dakavSirebiT;

d) winadadebiT Sedis universitetis xelmZRvanelobis winaSe dacvisa da

usafrTxoebis samsaxurSi pasuxismgebel pirTa daniSvnis an gaTavisuflebis

sakiTxebze;

e) saWiroebis SemTxvevaSi SeimuSavebs da administraciis xelmZRvanels

warudgens dasamtkiceblad universitetis dacvis da usafrTxoebis samsaxuris

struqturas da winadadebas aZlevs saStato ganrigSi cvlilebebis Setanis

Sesaxeb;

v) universitetis administraciasTan SeTanxmebiT uzrunvelyofs dacvisa da

usafrTxoebis samsaxuris SeTanxmebul da koordinirebul muSaobas

saqarTvelos samarTaldamcav organoebTan;

z) Tavisi kompetenciis farglebSi organizebas ukeTebs operatiul

TaTbirebze gansaxilveli sakiTxebis momzadeba-ganxilvas;

T) dacvis da usafrTxoebis samsaxuris saqmianobis gaumjobesebis mizniT

universitetis xelmZRvanelobas mimarTavs winadadebiT saWiro RonisZiebebis

gatarebis Sesaxeb;

i) ganixilavs da amtkicebs dacvisa da usafrTxoebis samsaxuris samoqmedo

gegmebs, ajamebs da Sesabamis Sefasebas aZlevs am samsaxuris mier gaweul

saqmianobas;

k) Tavisi kompetenciis farglebSi dacvisa da usafrTxoebis samsaxuris

TanamSromelTa waxalisebis da disciplinaruli RonisZiebebis gatarebis mizniT

winadadebiT mimarTavs universitetis administraciis xelmZRvanels;

l) saWiroebis SemTxvevaSi atarebs samsaxureobriv mokvlevas, Tavisi

kompetenciis farglebSi.

muxli 12. dacvisa da usafrTxoebis samsaxuris ufross hyavs moadgile,

romelsac samsaxuris ufrosis wardginebiT Tanamdebobaze niSnavs da

aTavisuflebs universitetis administraciis xelmZRvaneli.

samsaxuris ufrosis moadgilis ZiriTadi funqciebi:

a) samsaxuris ufrosis davalebiT xelmZRvanelobas da kontrols uwevs

usafrTxoebis samsaxuris TanamSromelTa saqmianobas;

2


) samsaxuris ufrosis davalebiT periodulad atarebs TaTbirebs, muSaobs

pirad SemadgenlobasTan, raTa droulad iqnes gamovlenili da aRkveTili

dacvisa da usafrTxoebis samsaxurSi arsebuli anda SesaZlo xarvezebi;

g) TanamSromlis waxalisebis an disciplinaruli RonisZiebebis gatarebis

Sesaxeb moaxsenebs dacvisa da usafrTxoebis samsaxuris ufross;

d) dacvisa da usafrTxoebis samsaxuris ufrosis davalebiT asrulebs

dacvisa da usafrTxoebis samsaxuris ufrosis movaleobas misi aryofnis

SemTxvevaSi;

e) dacvisa da usafrTxoebis samsaxuris ufrosis davalebiT an masTan

SeTanxmebiT xelmZRvanelobs samsaxurebriv dokumentaciis warmoebas;

v) SearCevs dacvisa da usafrTxoebis samsaxurSi muSaobis dawyebis msurvel

kandidatebs da warudgens samsaxuris ufross;

z) asrulebs samsaxuris ufrosis sxva miTiTebebs.

muxli 13. dacvisa da usafrTxoebis samsaxurSi funqcionirebs Sida

inspeqtirebis, pirad SemadgenlobasTan muSaobis da RonisZiebebis usafrTxoebis

jgufi, romelsac xelmZRvanelobs mTavari specialisti.

Sida inspeqtirebis, pirad SemadgenlobasTan muSaobis da RonisZiebebis

usafrTxoebis jgufi dakompleqtebulia mTavari da ufrosi specialistebiT.

Sida inspeqtirebis, pirad SemadgenlobasTan muSaobis da RonisZiebebis

usafrTxoebis jgufis TanamSromlebs usafrTxoebis samsaxuris ufrosis

wardginebiT Tanamdebobaze niSnavs da aTavisuflebs universitetis

administraciis xelmZRvaneli.

13.1. Sida inspeqtirebis, pirad SemadgenlobasTan muSaobis da RonisZiebebis

usafrTxoebis jgufis mTavar specialistTa funqcias Seadgens:

a) samsaxuris ufrosTan SeTanxmebuli sqemis Sesabamisad dRe-Ramis

ganmavlobaSi obieqtebis Semovla-Semowmebaze ganaxorcielon kontroli;

b) samsaxuris ufrosis an misi moadgilis miTiTebiT pirad Semadgenlobas

Cautaron Sesabamisi swavlebebi dakisrebuli funqciebis ukeT Sesrulebis

mizniT;

g) uzrunvelyon Tsu obieqtebis dacvis gegmebis da mcvelis samoqmedo

instruqciebis proeqtebis Sedgena da warudginon samsaxuris ufross;

d) disciplinaruli pasuxismgeblobis dakisrebis an sanimuSo qcevisTvis

waxalisebis mizniT samsaxuris ufross warudginon Sesabamisi kandidatebi,

romelTac samsaxuris ufrosi Tavis mxriv warudgens administraciis

xelmZRvanels;

e) dacvisa da usafrTxoebis samsaxuris ufrosis wardginebiT, administraciis

xelmZRvanelis brZanebis safuZvelze, daniSnulma materialurad pasuxismgebelma

pirma universitetSi dadgenili wesis Sesabamisad uzrunvelyos usafrTxoebis

samsaxuris kuTvnili materialuri faseulobaTa miReba-Cabareba, aRricxva-

Senaxva da am mizniT awarmoos Sesabamisi aqtebi;

v) moawesrigos dacvisa da usafrTxoebis samsaxuris dokumentacia;

z). Seasruslon samsaxuris ufrosis sxva miTiTebebi.

13.2. Sida inspeqtirebis, pirad SemadgenlobasTan muSaobis da RonisZiebebis

usafrTxoebis jgufis ufros specialistTa funqcias Seadgens:

a) daicvan wesrigi universitetSi an misi egidiT warmoebul RonisZiebebze;

(adgilze pasuxismgebel pirebTan SeTanxmebiT)

b) obieqtebze gangaSis gamocxadebis SemTxvevaSi gauwion myisieri daxmareba

Tsu-s TanamSromlebs, studentebs da gareSe pirebs;

3


g) moaxdinon mcvelebis mier samsaxurebrivi movaleobis darRvevis

faqtebis aRmoCena-gamosworeba;

d) samsaxuris ufrosTan SeTanxmebuli sqemis Sesabamisad dRe-Ramis

ganmavlobaSi ganaxorcielon obieqtebis Semovla-Semowmeba;

e) Seasrulon samsaxuris ufrosis sxva miTiTebebi;

v) morige TanamSromeli warmoadgens pasuxismgebel pirs konkretul cvlaSi

da Tsu-s dacvis da usafrTxoebis samsaxuris ufrosTan SeTanxmebiT

axorcielebs mTeli samsaxuris koordinacia-xelmZRvaneloba;

muxli 14. dacvisa da usafrTxoebis samsaxuris struqturul erTeuls

warmoadgens operatiuli marTvis centri, romelsac xelmZRvanelobs mTavari

specialisti. Ooperatiuli marTvis centris funqciebSi Sedis:

a) Tsu obieqtebze arsebuli viTarebis Sesaxeb informaciis mopoveba,

damuSaveba, daniSnulebisamebr sworad gadamisamarTeba, Sesabamisi Canaweris

gakeTeba specialur JurnalSi;

b) samsaxurSi mcvelebis droulad gamocxadebaze da maT mier Semovla-

Semowmebis ganxorcielebaze kontroli, Sesabamisi Canaweris gakeTeba specialur

JurnalSi;

g) Tsu-s obieqtebze damontaJebuli videomeTvalyureobis da sasignalizacio

mowyobilobebis meSveobiT arsebuli viTarebis gakontroleba da Sidaganawesis

darRvevis, anda sxva problematuri SemTxvevebis gamovlenisas Sesabamisi

pasuxismgebeli piris dauyovneblivi informireba, miRebuli miTiTebebis

Sesruleba, Sesabamisi Canaweris gakeTeba specialur JurnalSi;

d) danaSaulebrivi xelyofis an aRniSnuli xelyofis safrTxis SemTxvevaSi

samarTaldamcavi organoebisTvis da dacvisa da usafrTxoebis samsaxuris

xelmZRvanelobisTvis myisieri Setyobineba;

e) samsaxuris ufrosis sxva miTiTebebis Sesruleba

muxli 15. dacvisa da usafrTxoebis samsaxuris struqturul erTeuls

warmoadgens teqnikuri dacvis jgufi, romelsac xelmZRvanelobs ufrosi

specialisti. teqnikuri dacvis jgufis funqciebSi Sedis:

a) saxanZro usafrTxoebis uzrunvelyofa, aRniSnuli mizniT piradi

SemadgenlobisaTvis Sesabamisi swavlebis Catareba, saxanZro usafrTxoebis

gegmebis SemuSaveba da dacvisa da usafrTxoebis samsaxuris ufrosTan

warmodgena;

b) xanZarsawinaaRmdego inventaris, kerZod, saxanZro onkanebis, cecxlmaqrebis

da sxva xanZarsawinaaRmdego saSualebebis mudmivad gamarTul mdgomareobaSi

qona;

g) saxanZro usafrTxoebis kuTxiT saqarTvelos kanonmdeblobiT dakisrebuli

sxva funqciebis ganxorcieleba;

d) dacvis teqnikuri saSualebebis: videomeTvalyureobis da sasignalizacio

sistemebis montaJi – demontaJi. dacvis teqnikuri saSualebebis swor

eqspluataciaze zedamxedveloba ;

e) usafrTxoebis mizniT universitetis obieqtebis gare da Sida ganaTebis

normalur muSaobaze kontroli da xarvezis aRmoCenis SemTxvevaSi drouli

reagireba;

v) saWiroebis SemTxvevaSi xelmZRvanelobis davalebiT universitetis

korpusebSi ganlagebuli oTaxebis, sacavebis da a.S. daluqva;

z) samsaxuris ufrosis sxva miTiTebebis Sesruleba.

muxli 16. efeqturi dacvis mizniT universitetis obieqtebi erTiandebian

seqtorebSi. seqtoris xelmZRvanelobas xelSekrulebis safuZvelze axorcielebs

seqtoris ufrosi.

4


seqtoris xelmZRvanelis funqciebia:

ა) gauwios koordinacia seqtorSi Semaval obieqtebis dacvis cvlis ufrosebs

da rigiT TanamSromlebs. misadmi daqvemdebarebul pirebs misces Sesabamisi

miTiTebebi da davalebebi samsaxuris ufrosTan, mis moadgilesTan, morige

inspeqtorTan da operatiuli marTvis centrTan SeTanxmebiT;

ბ) seqtorSi Semaval obieqtebze regularuli Semovlebis gakeTeba da

usafrTxoebis samsaxuris marTvis centrisaTvis obieqtebze arsebuli viTarebis

Sesaxeb detaluri informaciis miwodeba;

გ) seqtorSi Semavali obieqtebis dacvis, universitetis TanamSromelTa,

studentTa da gareSe pirTa mier SidaganawesiT da kanonmdeblobiT

gaTvaliswinebuli moTxovnebis darRvevis faqtebis gamovlena-aRkveTa da

samsaxuris xelmZRvanelobisaTvis informaciis sworad da srulyofilad

miwodeba;

d) universitetis materialurad pasuxismgebel pirebTan erTad

koordinirebuli muSaoba da saWiroebis SemTxvevaSi adgilze arsebuli

problemebis Sesaxeb drouli informireba;

e) cvlis ufrosebTan da teqnikuri dacvis jgufis specialistebTan erTad

seqtorSi Semavali obieqtebis teqnikuri da fizikuri dacvis proeqtebis

SemuSaveba da xelmZRvanelobisTvis wardgena;

ვ) samsaxuris ufrosis sxva miTiTebebis Sesruleba.

muxli 17. Tsu obieqts an seqtors hyavs cvlis ufrosi, romelic aris rigiTi

mcvelebis uSualo xelmZRvaneli, uflebamosilebas axorcielebs SromiTi

xelSekrulebis safuZvelze, da eqvemdebareba seqtoris ufross. cvlis ufrosi

aRWurvilia mcvelis ufleba – movaleobebiT da damatebiT axorcielebs

pirveladi kontrolis da koordinatoris funqciebs. igi aris uSualo

xelmZRvaneli cvlaSi momuSave dacvisa da usafrTxoebis TanamSromlebisaTvis,

pasuxs agebs samsaxurSi mcvelebis droulad gamocxadebaze, dakisrebuli

amocanebis sworad da efeqturad ganxorcielebaze, axdens myisier reagirebas

gamovlenil problemebze da dadgenili wesis Sesabamisad dauyovnebliv

moaxsenebs operatiuli marTvis centrs an samsaxuris xelmZRvanelobas.

muxli 18. universitetis SemadgenlobaSi Semavali obieqtebis fizikur dacvas,

uwyvetad dRe-Ramis ganmavlobaSi, xelSekrulebis safuZvelze, axorcieleben

dacvis TanamSromlebi (mcvelebi), romelTa funqciebi da ufleba-movaleobebi

gansazRvrulia debulebis Sesabamisad SromiT xelSekrulebaSi.

muxli 19. samsaxurebrivi movaleobis Sesrulebis dros mcveli aRWurvilia

Semdegi ufleba-movaleobebiT:

a) ganuwyvetliv imyofebodes dasacav korpusSi, yuradRebiT, akontrolos

korpusi, eleqtrodamcavi da saxanZro signalizaciis muSaoba, kargad icodes

korpusSi kabinetebisa da auditoriebis ganlageba da Taviseburebani. daicvas

masze mimagrebuli korpusis qoneba dazianebisagan, gaZarcvisagan, xanZrisagan

anda sxvagvari avariisagan. periodulad gaakeTos Semovlebi korpusSi da

korpusis irgvliv, gansakuTrebiT Ramis saaTebSi;

b) samsaxurSi yofnisas daicvas Sinaganawesi, eTikis normebis Sesabamisad

moiqces universitetis TanamSromlebTan, studentebTan da universitetSi

stumrad mosul pirebTan urTierTobaSi;

g) universitetSi Sinaganawesis Sesabamisad aRkveTos nebismieri darRveva, maT

Soris, korpusSi alkoholuri sasmelebis Semotana, Tambaqos moweva, azartuli

TamaSebi, ar dauSvas korpusSi raime inventaris an nivTis Semotana–gatana

xelmZRvanelobis nebarTvis gareSe;

5


d) mkacrad daicvas da sxvasac mosTxovos daicvan saxanZro usafrTxoebis

wesebi, romlebic gamoricxaven xanZrebisa da aalebis SemTxvevebs;

z) dacvis da usafrTxoebis samsaxuris sxva TanamSromlebTan erTad miiRos

zomebi dasacav obieqtze SeRweuli damnaSavis dasakaveblad;

T) samuSao saaTebis dasrulebis Semdeg, administratorTan erTad Seamowmos

korpusi da rodesac darwmundeba korpusis daculobaSi da signalizaciis

gamarTul muSaobaSi, Caibaros korpusi, razedac unda gaakeTos Canaweri miReba–

Cabarebis JurnalSi;

i) dauyovnebliv Seasrulos xelmZRvanelobis miTiTebebi;

k) saWiroebis SemTxvevaSi moqalaqeebs aRmouCinos gadaudebeli pirveladi

daxmareba;

l) danaSaulebrivi faqtebis aRmoCenis, konfliqturi situaciebis an sxva

garTulebebis SemTxvevaSi myisierad acnobos operatiuli marTvis centrs;

m) Seasrulos xelmZRvanelobis sxva miTiTebebi.

Tavi VI. dacvisa da usafrTxoebis samsaxuris TanamSromelTa

pasuxismgeblobis safuZvlebi

muxli 20. dacvisa da usafrTxoebis samsaxuris TanamSromelTa waxalisebisa

da disciplinaruli pasuxismgeblobis sakiTxebi ganisazRvreba zogadad

universitetSi dadgenili Sidanormatiuli aqtebis Sesabamisad, am debulebisa

da samuSaoTa aRwerilobis safuZvelze.

Tavi VII. gardamavali debulebebi

muxli 21. debuleba amoqmeddes dadgenili wesiT miRebisTanave.

6


წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომის ოქმი #35, დანართი 7.

ssip - ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis

saswavlo procesis marTvis departamentis debuleba

muxli 1. zogadi debulebani

1. ssip - ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo

universitetis (SemdgomSi - universiteti) saswavlo procesis marTvis

departamenti (SemdgomSi - departamenti) warmoadgens universitetis

damxmare struqturul erTeuls.

2. departamenti Tavis saqmianobaSi xelmZRvanelobs saqarTvelos

sakanonmdeblo da kanonqvemdebare normatiuli aqtebiT, universitetis

wesdebiT da winamdebare debulebiT.

3. departamenti Tavisi kompetenciis farglebSi angariSvaldebulia

universitetis reqtorisa da administraciis xelmZRvanelis winaSe,

asrulebs kanoniT gaTvaliswinebul, reqtorisa da administraciis

xelmZRvanelis mier kanonis safuZvelze dakisrebul movaleobebs.

muxli 2. departamentis miznebi da amocanebi

1. saerTaSoriso saganmanaTleblo sivrceSi universitetis

integraciis xelSewyoba;

2. konkurentunariani specialistebis momzadebis procesisaTvis

xelSewyoba;

3. studentis saswavlo procesze, saganmanaTleblo programaze

sworad orientireba;

4. saqarTvelos da ucxo qveynis moqalaqeebisa da moqalaqeobis

armqone pirTa momzadeba erTiani erovnuli gamocdebisaTvis/saerTo

samagistro gamocdebisaTvis.

5. abiturientebis erTiani erovnuli gamocdebisaTvis/ magistratobis

kandidatebis saerTo samagistro gamocdisaTvis gaTvaliswinebuli

saswavlo procesis efeqturad warmarTvis uzrunvelyofa.

muxli 3. departamentis struqtura da xelmZRvaneloba

1. departamenti warmoadgens universitetis organizaciul

struqturul rgols, romelsac xelmZRvanelobs departamentis ufrosi.

2. departamentis ufross universitetis reqtoris wardginebiT

Tanamdebobaze niSnavs da aTavisuflebs administraciis xelmZRvaneli.

departamentis ufrosis aryofnis SemTxvevaSi mis movaleobas asrulebs

departamentis ufrosis moadgile.

3. departamentis ufrosi:

a) warmarTavs departamentis muSaobas;


) gansazRvravs departamentis saqmianobis prioritetebs da

pasuxismgebelia maT ganxorcielebaze;

g) anawilebs funqciebs departamentis TanamSromlebs Soris, aZlevs maT

miTiTebebsa da davalebebs;

d) warmoadgens departaments mesame pirebTan urTierTobaSi.

e) axorcielebs am debulebiT, universitetis administraciulsamarTlebrivi

aqtebiTa da saqarTvelos kanonmdeblobiT gansazRvrul

sxva funqciebsa da davalebebs Tavisi kompetenciis farglebSi.

4. departamenti Sedgeba sami ganyofilebisagan: saswavlo procesis

marTvis, studentTa momsaxurebis da abiturientTa mosamzadebeli

ganyofilebisagan;

5. saswavlo procesis marTvis ganyofileba Sedgeba ganyofilebis

ufrosis, mTavari specialistebis da ufrosi specialistebisagan.

6. saswavlo procesis marTvis ganyofileba:

a) axdens saswavlo procesis ganxorcielebis organizaciul

uzrunvelyofas;

b) sakanonmdeblo da kanonqvemdebare normatiul aqtebis Sesabamisad

amzadebs universitetis individualur administraciul-samarTlebrivi

aqtebis proeqtebs;

g) departamentis kompetenciis farglebSi monawileobs SesamuSavebeli

normatiuli dokumentebis Sedgenasa da eqspertizaSi;

d) departamentis kompetenciis farglebSi TanamSromlobs saqarTvelosa

da ucxoeTis umaRlesi saganmanaTleblo dawesebulebebis Sesabamis

struqturebTan;

e) ganixilavs Semosul korespondencias;

v) monawileobs SezRuduli SesaZleblobis mqone studentebis saswavlo

procesSi adaptirebis mizniT gansaxorcielebel RonisZiebebSi;

z) axdens tutorebis saqmianobis monitorings;

T) monawileobs ucxoeli studentebisa da erTiani erovnuli

gamocdebis/saerTo samagistro gamocdis gavlis gareSe akreditebuli

programiT swavlis uflebis mqone abiturientebis/magistrantobis

kandidatebis/studentebis saswavlo procesSi integrirebisaTvis

gansaxorcielebel RonisZiebebSi;

i) axorcielebs fakultetebidan warmodgenili saganmanaTleblo

programebisa da akademiuri personalis datvirTvis monitorings maTi

Tavsebadobis dadgenis mizniT;

k) universitetis xarisxis uzrunvelyofis samsaxurs studentTa

akademiuri moswrebis gasaanalizeblad warudgens studentTa semestrul

Sefasebebs;

l) uzrunvelyofs “studentis gzamkvlevis” (sainformacio broSura) da

sxva sacnobaro masalis SemuSavebasa da miwodebas;

m) uzrunvelyofs saswavlo procesTan dakavSirebuli informaciis

moZiebas, damuSavebasa da miwodebas.


7. studentTa momsaxurebis ganyofileba Sedgeba ganyofilebis ufrosis,

mTavari specialistebisa da ufrosi specialistebisagan.

8. studentTa momsaxurebis ganyofileba:

a) axdens studentTa kontingentis semestruli registraciis organizebas;

b) uzunvelyofs studentTa saswavlo procesis marTvis sistemaSi

studentebisaTvis individualuri profilis Seqmnas;

g) axorcielebs kontrols studentis piradi saqmis warmoebaze;

d) axdens saswavlo procesis marTvis sistemaSi studentTa Sesaxeb

informaciis mudmiv ganaxlebas;

e) axorcielebs monitorings studentTa Sualeduri da daskvniTi

gamocdebis Sedegebis eleqtronul aRricxvaze.

v) uzrunvelyofs Semosuli korespondenciis damuSavebas, saWiroebis

SemTxvevaSi universitetis sxva struqturul erTeulebTan

koordinirebuli muSaobis safuZvelze individualuri administraciulsamarTlebrivi

aqtebis proeqtebis momzadebas;

z) uzrunvelyofs studentebisaTvis cnobebis (forma #20, forma #26)

momzadebasa da gacemas.

T) axorcielebs diplomis, diplomis danarTis, serTifikatebisa da

akademiuri cnobis momzadebas, gacemas da maT aRricxvas dadgenili

wesiT.

9. abiturientTa mosamzadebeli ganyofileba Sedgeba ganyofilebis

ufrosisa da mTavari specialistisagan.

10. abiturientTa mosamzadebeli ganyofileba:

a) axdens saswavlo procesis ganxorcielebis organizaciul

uzrunvelyofas;

b) xels uwyobs erTiani erovnuli gamocdebisaTvis/saerTo samagistro

gamocdisaTvis dadgenili saswavlo kursebis swavlebis meTodebis

srulyofas;

g) uzrunvelyofs Semosuli korespondenciis damuSavebas, saWiroebis

SemTxvevaSi universitetis sxva struqturul erTeulebTan

individualuri administraciul-samarTlebrivi aqtebis proeqtebis

momzadebas;

d) axdens abiturientebis/magistrantobis kandidatebis miRebas,

registracias, jgufebSi ganawilebas xelSekrulebiT dadgenili wesebis

Tanaxmad;

e) axorcielebs abiturientebis/magistrantobis kandidatebis akademiuri

moswrebis periodul Semowmebas;

v) axdens pedagogebis datvirTvebisa da abiturintebis/magistrantobis

kandidatebis mecadineobebis cxrilis Sedgenas;

z) uzrunvelyofs saswavlo kursebis silabusebis Sedgenas;

T)axorcielebs mecadineobebze abiturientebis/magistrantobis

kandidatebis daswrebis monitorings.


11. departamenti Tavis uflebamosilebas axorcielebs fakultetebis

saswavlo procesis marTvis ganyofilebebTan koordinirebuli muSaobiT.

muxli 4. departamentis reorganizacia da likvidacia

departamentis reorganizacia an likvidacia xorcieldeba saqarTvelos

kanonmdeblobiT dadgenili wesiT.

muxli 5. debulebaSi cvlilebebisa da damatebebis Setanis wesi

debulebaSi cvlilebebisa da damatebebis Setana xorcieldeba misi

miRebisaTvis kanonmdeblobiT dadgenili wesiT.


წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომის ოქმი #35, დანართი 8

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

შიდა აუდიტის სამსახურის

დებულება

თავი I

ზოგადი დებულებანი

მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი

1. სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

(შემდგომში – ,,უნივერსიტეტი“) სტრუქტურული ერთეული - შიდა აუდიტის სამსახური

(შემდგომში – ,,სამსახური“) წარმოადგენს უნივერსიტეტის სისტემაში შემავალ

,,სახელმწიფო შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების შესახებ” საქართველოს კანონით

განსაზღვრულ შიდა აუდიტის განმახორციელებელ სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც

თავის საქმიანობაში დამოუკიდებელია, ემორჩილება მხოლოდ კანონს და

ანგარიშვალდებულია რექტორისა და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის წინაშე.

2. სამსახური თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს ,,სახელმწიფო შიდა აუდიტისა

და ინსპექტირების შესახებ” საქართველოს კანონით, მოქმედი კანონმდებლობითა და

წინამდებარე დებულებით.

3. სამსახური იცავს საქართველოს კონსტიტუციით, საქართველოს საერთაშორისო

ხელშეკრულებებით და შეთანხმებებით აღიარებულ ძირითად პრინციპებს და საქმიანობას

წარმართავს დამოუკიდებლობის, ობიექტურობის, პროფესიონალიზმის, საჯაროობის,

გამჭვირვალობის, კანონიერების, მიუკერძოებლობის და სამართლიანობის პრინციპებით.

4. არავის არ აქვს უფლება ჩაერიოს სამსახურის საქმიანობაში, გარდა

კანონმდებლობით და ამ დებულებით პირდაპირ განსაზღვრული შემთხვევებისა.

5. სამსახური თავის საქმიანობას წარმართავს შიდა აუდიტთან დაკავშირებული

საკითხების განმხილველ საბჭოსთან (შემდგომში – ,,საბჭო“) კოორდინირებულად და

ანგარიშვალდებულია რექტორთან/ადმინისტრაციის ხელმძღვანელთან.

მუხლი 2. სამსახურის ძირითადი მიზნები და ამოცანები

1. სამსახურის ძირითადი მიზნები და ამოცანებია:

ა) უნივერსიტეტის სისტემის ფუნქციონირების და მართვის პროცედურების

ეფექტურობისა და ეფექტიანობის ამაღლების ხელშეწყობა;

ბ) ფინანსური სახსრების, მატერიალური ფასეულობების, სხვა ქონებრივი

ღირებულების და არამატერიალური სიკეთეების ხარჯვის, გამოყენების, მართვის და

დაცვის კანონიერების, მიზნობრიობის, მიზანშეწონილობის, ეკონომიურობის და

შედეგობრიობის, მოქმედი კანონმდებლობისა და უნივერსიტეტის მიერ გამოცემული

ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტების მოთხოვნათა დაცვის, ბუღალტრული

1


აღრიცხვის და ფინანსური ანგარიშგების შემოწმება-შესწავლის და ანალიზის მეშვეობით,

არსებული რისკ-ფაქტორების გამოვლენა, შეფასება და მათი მართვის მიზნით შესაბამისი

სტრატეგიის და რეკომენდაციების შემუშავება, რომელთა შესრულება ხელს შეუწყობს

უნივერსიტეტს დასახული მიზნების შესრულებაში;

გ) სამსახურებრივი გადაცდომის ჩადენის ფაქტებთან დაკავშირებით,

კანონშესაბამისი რეაგირება და ასეთი გადაცდომების პრევენცია.

თავი II

სამსახურის ფუნქციები და უფლება-მოვალეობები

მუხლი 3. სამსახურის ფუნქციები

1. სამსახურის ფუნქციებია:

ა) უნივერსიტეტის სისტემის წინაშე არსებული რისკების დადგენა და შეფასება;

ბ) მენეჯმენტის ეფექტურობის შეფასება, ფინანსური მართვის და კონტროლის

სისტემის უნივერსიტეტის სისტემის მიზნებთან თანხვედრისა და შესაბამისობის

ანალიზი, რეკომენდაციების შემუშავება მათი ეფექტურობის ამაღლების მიზნით;

გ) უნივერსიტეტის სისტემაში კანონმდებლობის მოთხოვნათა დაცვასა და

შესრულებაზე კონტროლის განხორციელება, მოსალოდნელი დარღვევების ან/და

ხარვეზების ანალიზი და მათი პრევენცია;

დ) შიდა აუდიტის განხორციელების შედეგად შიდა აუდიტის მარეგულირებელი

კანონმდებლობისა და საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად შიდა

აუდიტორული დასკვნის შედგენა, რომელიც უნდა მოიცავდეს შიდა აუდიტის მიერ

ცალკეული პროცესის, სისტემის ან შიდა აუდიტისადმი დაქვემდებარებული სხვა

საკითხების შესახებ მიღებულ ინფორმაციას, დოკუმენტაციას, შიდა აუდიტის პროცესში

გამოვლენის ფაქტებს, ანალიზს და მათ საფუძველზე შემუშავებულ რეკომენდაციებს,

აგრეთვე შიდა აუდიტის ობიექტის არგუმენტაციას და სხვა მტკიცებულებების ობიექტურ

შეფასებას;

ე) უნივერსიტეტის სისტემაში ასიგნებების განაწილებისა და ხარჯვის კანონიერების,

მიზნობრივი განკარგვის, მატერიალური ფასეულობების და სხვა საშუალებათა

რაციონალური გამოყენების უზრუნველყოფის მონიტორინგი, შეფასება, შესაძლო

დარღვევებისა და ხარვეზების რისკების განსაზღვრა;

ვ) უნივერსიტეტის სისტემაში თანამშრომელთა მიერ სამსახურებრივი გადაცდომის

ფაქტებზე სამსახურებრივი შემოწმების ჩატარება, შემოწმების შესახებ დასკვნის შედგენა

და ხელმძღვანელობისთვის წარდგენა;

ზ) აუდიტორული დასკვნის შედგენა და რექტორისათვის/ადმინისტარციის

ხელმძღვანელისათვის წარდგენა.

თ) უნივერსიტეტის სისტემის თანამშრომელთა მიერ კანონმდებლობის დარღვევის

ფაქტების ხელშემწყობი მიზეზების დადგენისა და პრევენციის, უნივერსიტეტის

სისტემაში აღმოჩენილი ხარვეზებისა და მათი გამომწვევი მიზეზების აღმოფხვრის

მიზნით რექტორისათვის/ადმინისტრაციის ხელმძღვანელისათვის შესაბამისი

რეკომენდაციების მიწოდება;

2


ი) უნივერსიტეტის სისტემაში განხორციელებული ფინანსური მართვის,

აღრიცხვიანობის და კონტროლის სისტემების შესაბამისობისა და ეფექტურობის შეფასება;

კ) უნივერსიტეტის სისტემის ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების

შემოწმება, მოქმედ სტანდარტებთან მათი შესაბამისობის დადგენა;

ლ) უნივერსიტეტის სისტემის ფუნქციონირების და მართვის პროცედურების

მწარმოებლურობის, ეფექტურობის, ეფექტიანობისა და ეკონომიურობის შეფასება-

ანალიზი და მათი ამაღლების მიზნით შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება;

მ) უნივერსიტეტის სისტემის საქმიანობაში არსებული ან მოსალოდნელი

საფრთხეების, ხარვეზების, რისკების შესახებ წერილობითი მოსაზრებების განხილვა;

ნ) სამსახურის მიერ შემუშავებული და გაცემული რეკომენდაციების შემდგომი

შესრულების მონიტორინგი და კონტროლი;

ო) სამსახურებრივი შემოწმების შედეგად, დანაშაულის ნიშნების გამოვლენის

შემთხვევაში, რექტორის/ადმინისტრაციის ხელმძღვანელისათვის აუდიტის მასალების

სამართალდამცავ ორგანოებში გადაგზავნის შესახებ წინადადების მომზადება;

პ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, ,,სახელმწიფო შიდა აუდიტისა და

ინსპექტირების შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების

განხორციელება.

ჟ) ლექცია–სემინარების, პრაქტიკული და ლაბორატორიული მეცადინეობების

მიმდინარეობაზე მონიტორინგის განხორციელება ფაკულტეტების მიერ დამტკიცებული

სასწავლო ცხრილების მიხედვით.

რ) პერსონალის სამუშაოზე გამოცხადებისა და სამუშაო ადგილიდან გასვლის

მონიტორინგის განხორციელება უნივერსიტეტის შინაგანაწესისა და დისციპლინური

პასუხისმგებლობის ნორმების შესაბამისად.

მუხლი 4. სამსახურის უფლება - მოვალეობები

1. სამსახური უფლებამოსილია:

ა) უნივერსიტეტის სისტემაში გასვლითი ან კამერალური აუდიტის ფორმით

ჩაატაროს კომპლექსური, თემატური, შესაბამისობის, ოპერაციული, ეფექტიანობის ან

ფინანსური აუდიტი;

ბ) სამსახურებრივი შემოწმების მეშვეობით გამოავლინოს უნივერსიტეტის სისტემის

თანამშრომელთა მხრიდან მოქალაქეთა კონსტიტუციური უფლებების და კანონიერი

ინტერესების შელახვის, სამსახურებრივი გადაცდომის ფაქტები და სხვა

მართლსაწინააღმდეგო ქმედებები. განიხილოს, შეისწავლოს შემოსული წერილები,

შეტყობინებები, განცხადებები, საჩივრები (ამ დებულებით განსაზღვრული უფლება-

მოვალეობების ფარგლებში) ან სხვა სახის ინფორმაცია და მოახდინოს შემდგომი

რეაგირება;

გ) უნივერსიტეტის სისტემის თანამშრომლის მხრიდან ჩადენილი დარღვევის

გამოვლენის შემთხვევაში რექტორის ან/და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის წინაშე

დააყენოს საკითხი ასეთი თანამშრომლის მიმართ დისციპლინური სახის ღონისძიებების

გამოყენების შესახებ და გასცეს რეკომენდაცია მსგავსი დარღვევების თავიდან აცილების

უზრუნველყოფის მიზნით;

3


დ) შიდა აუდიტის, სამსახურებრივი შემოწმების ან კომპეტენციის ფარგლებში

უნივერსიტეტის სისტემიდან წერილობითი ან/და ზეპირი ფორმით შეუზღუდავად

მოითხოვოს საჭირო დოკუმენტი თუ სხვა სახის ინფორმაცია, გამოიძახოს უნივერსიტეტის

სისტემის ნებისმიერი თანამშრომელი და მიიღოს მისგან შესაბამისი ინფორმაცია ან

განმარტება;

ე) შიდა აუდიტის ან სამსახურებრივი შემოწმების ჩატარებამდე, ასევე მათი

მიმდინარეობის პროცესში, საჭიროების შემთხვევაში დააყენოს საკითხი სპეციალისტის ან

ექსპერტის მოწვევის შესახებ;

ვ) მის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულებისას ითანამშრომლოს საქართველოს

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, სხვა უწყებებისა და ადმინისტრაციული

ორგანოების შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებთან.

2. სამსახური ვალდებულია:

ა) განუხრელად დაიცვას შიდა აუდიტის მარეგულირებელი კანონმდებლობა,

წინამდებარე დებულების მოთხოვნები, საბჭოს მიერ შემუშავებული პრაქტიკული

სახელმძღვანელოები და მითითებები, საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული

შიდა აუდიტის სტანდარტები და მეთოდოლოგია, შიდა აუდიტორთა ეთიკის კოდექსი და

სახელმძღვანელო პრინციპები;

ბ) შიდა აუდიტის დაწყებამდე აუდიტის ობიექტს წარუდგინოს აუდიტის

განხორციელების შესახებ ადმინისტრაციული აქტი, პროგრამა და უფლება-მოვალეობათა

ნუსხა;

გ) შემოწმების შედეგებზე შედგენილი აუდიტორული ან სამსახურებრივი დასკვნა

წარუდგინოს რექტორს ან/და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს.

დ) დაიცვას საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული, სახელმწიფო,

სამსახურებრივი, კომერციული და პირად საიდუმლოებას მიკუთვნებული ინფორმაცია,

ასევე არ გაამჟღავნოს ის ინფორმაცია, რომელიც მისთვის ცნობილი გახდა თავისი

საქმიანობის განხორციელებისას, გარდა კანონმდებლობით გათვალისწინებული

შემთხვევებისა;

ე) შიდა აუდიტორული ან სამსახურებრივი შემოწმების დასკვნის შედგენამდე არ

გახადოს საჯარო შიდა აუდიტის ან სამსახურებრივი შემოწმების შედეგები.

მუხლი 5. შიდა აუდიტის ჩატარების ვადა

შიდა აუდიტის ჩატარების ვადა, როგორც წესი, არ უნდა აღემატებოდეს 90

კალენდარულ დღეს. რექტორმა/ადმინისტრაციის უფროსმა ეს ვადა შეიძლება გააგრძელოს

ერთხელ, არა უმეტეს 30 კალენდარული დღით.

თავი III

სამსახურის სტრუქტურა, ხელმძღვანელობა და

მოსამსახურეები

მუხლი 6. შიდა აუდიტის სამსახურის სტრუქტურა

4


1. სამსახურს ხელმძღვანელობს უფროსი.

2. სამსახურის მიზნებიდან გამომდინარე მის სტრუქტურაში ასევე შედიან

აუდიტორები, ექსპერტები და მონიტორინგის განყოფილება.

3. სამსახურის შემადგენლობაში შემავალი მონიტორინგის განყოფილება

შედგება განყოფილების უფროსის, მთავარი და უფროსი სპეციალისტებისაგან.

მუხლი 7. სამსახურის უფროსი

1. სამსახურის უფროსს რექტორთან შეთანხმებით თანამდებობაზე ნიშნავს და

თანამდებობიდან ათავისუფლებს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი;

2. სამსახურის უფროსის არყოფნის შემთხვევაში (შვებულება, მივლინება,

ავადმყოფობა), მის უფლებამოსილებას ასრულებს უფროსის მიერ წარდგენილი

მოსამსახურე ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის შესაბამისი აქტის საფუძველზე;

3. სამსახურის უფროსი ანგარიშვალდებულია რექტორის/ადმინისტრაციის

ხელმძღვანელის წინაშე.

4. სამსახურის უფროსი თავისი კომპეტენციის ფარგლებში:

ა) ხელმძღვანელობს და წარმართავს სამსახურის საქმიანობას;

ბ) წარმოადგენს სამსახურს მასზე დაკისრებული უფლება-მოვალეობების

განხორციელებისას;

გ) ზედამხედველობს სამსახურის მოსამსახურეების მიერ თავიანთი

სამსახურებრივი მოვალეობების ჯეროვან შესრულებას, ახორციელებს მათ მიერ

უნივერსიტეტის შინაგანაწესის შესრულების კონტროლს;

დ) დადგენილი წესის მიხედვით იხილავს შემოსულ კორესპონდენციას და იღებს

შესაბამის გადაწყვეტილებას;

ე) წარუდგენს რექტორს/ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს შიდა აუდიტის ან/და

სამსახურებრივი შემოწმების პროგრამას დასამტკიცებლად;

ვ) ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს წარუდგენს სამსახურის მიერ მომზადებულ

დასკვნებს და რეკომენდაციებს;

ზ) რექტორს ან/და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს, თავისი კომპეტენციის

ფარგლებში, წარუდგენს წინადადებებს ცალკეული საკითხების მოწესრიგებისა და

გადაწყვეტის მიზნით;

თ) ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს წარუდგენს წინადადებებს სამსახურის

მოსამსახურეების წახალისების და დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების

შესახებ;

ი) შუამდგომლობს იმ სახსრების, მოწყობილობებისა და ინვენტარის გამოყოფაზე,

რაც აუცილებელია სამსახურის წინაშე მდგარი ფუნქციებისა და ამოცანების

შესასრულებლად;

კ) შუამდგომლობს სამსახურის მოსამსახურეთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და

გადამზადების თაობაზე;

ლ) ამზადებს შიდა აუდიტის საქმიანობის სტრატეგიულ და წლიურ გეგმებს,

რომელსაც შესათანხმებლად წარუდგენს რექტორს/ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს;

მ) რექტორს/ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს შესათანხმებლად წარუდგენს შიდა

აუდიტორული დავალების გეგმას ან/და სამსახურებრივი შემოწმების პროექტს;

5


ნ) ახორციელებს მონიტორინგს შიდა აუდიტის წლიური გეგმის შესრულებაზე და

შიდა აუდიტის მეთოდოლოგიის იმპლემენტაციაზე;

ო) თანამშრომლობს საბჭოსთან და მოთხოვნის შემთხვევაში უზრუნველყოფს მას

შესაბამისი დოკუმენტაციით;

პ) მომდევნო წლის იანვრის თვის დასრულებამდე წარუდგენს

რექტორს/ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს და საბჭოს შიდა აუდიტის წლიურ ანგარიშს

გაწეული საქმიანობის შესახებ;

ჟ) უზრუნველყოფს საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების,

მთავრობის გადაწყვეტილებების, რექტორის/ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს

მითითებების დაცვას, აგრეთვე სამსახურის კომპეტენციაში შემავალი საკითხების

შესრულების კონტროლს;

რ) პასუხისმგებელია სამსახურში მიღებული გადაწყვეტილებების კანონიერებაზე;

ს) ასრულებს რექტორის ან/და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ცალკეულ

მითითებებსა და დავალებებს;

ტ) ახორციელებს ამ დებულებით, რექტორის/ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს

სამართლებრივი აქტებით და კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა ფუნქციებს.

მუხლი 8. სამსახურის მოსამსახურეები

1. სამსახურის მოსამსახურეებს თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან

ათავისუფლებს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი;

2. სამსახურის მოსამსახურე შეიძლება იყოს ექსპერტი, აუდიტორი, მონიტორინგის

განყოფილების უფროსი, მთავარი სპეციალისტი და უფროსი სპეციალისტი, რომლებიც

ანგარიშვალდებული არიან სამსახურის უფროსის წინაშე;

3. სამსახურის მოსამსახურე ვალდებულია დაიცვას წინამდებარე დებულება,

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – სახელმწიფო შიდა კონტროლის ეროვნული

ცენტრის მიერ გამოცემული მეთოდური მითითებები, საბჭოს მიერ შემუშავებული

პრაქტიკული სახელმძღვანელოები და მითითებები, საქართველოს მთავრობის მიერ

დამტკიცებული შიდა აუდიტის სტანდარტები და მეთოდოლოგია, შიდა აუდიტორთა

ეთიკის კოდექსი და სახელმძღვანელო პრინციპები, ასევე შიდა აუდიტის

მარეგულირებელი სხვა სამართლებრივი აქტები.

მუხლი 9. მონიტორინგის განყოფილება

ა) ახორციელებს მონიტორინგს ლექცია–სემინარების, პრაქტიკული და

ლაბორატორიული მეცადინეობების მიმდინარეობებზე ფაკულტეტების მიერ

დამტკიცებული სასწავლო ცხრილების მიხედვით;

ბ) სასწავლო წლის სემესტრების მიხედვით აწარმოებს ფაკულტეტების მიერ

სასწავლო ცხრილებში გაწერილი სააუდიტორიო საათების (მეცადინეობების) შედარებას

სასწავლო პროცესების მართვის დეპარტამენტში ფაკულტეტების მიერ წარდგენილი

პროფესორ–მასწავლებელთა სასწავლო დატვირთვის ფორმებთან და სასწავლო–სამუშაო

გეგმებთან;

6


გ) ახორციელებს პერსონალის სამუშაოზე გამოცხადებისა და სამუშაო ადგილიდან

გასვლის მონიტორინგს უნივერსიტეტის შინაგანაწესისა და დისციპლინური

პასუხისმგებლობის ნორმების შესაბამისად;

დ) სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების პროცესში, საჭიროების შემთხვევაში,

თანამშრომლისაგან ითხოვს ზეპირ ან წერილობით ინფორმაციას;

ე) წერილობით აფიქსირებს შემოწმების პროცესში გამოვლენილ დარღვევებს;

ვ) მონიტორინგის შედეგებს პერიოდულად, წერილობით ანგარიშის სახით

წარადგენს სამსახურის უფროსთან უნივერსიტეტის შინაგანაწესისა და დისციპლინური

პასუხისმგებლობის ნორმების შესაბამისად შემდგომი რეაგირებისათვის.

თავი IV

სამსახურის საქმიანობის სხვა საკითხები

მუხლი 10. აცილების საფუძვლები

1. სამსახურის მოსამსახურე არ მონაწილეობს შიდა აუდიტის ან სამსახურებრივი

შემოწმების განხორციელების პროცესში, თუ აუდიტს ან სამსახურებრივ შემოწმებას

დაქვემდებარებული პირი არის მასთან საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ

ახლო-ნათესაურ დამოკიდებულებაში ან არსებობს სხვა ნებისმიერი გარემოება, რომელიც

იძლევა ვარაუდის საფუძველს, სამსახურის მოსამსახურის შემოწმების შედეგებით

შესაძლო სუბიექტური დაინტერესების შესახებ.

2. სამსახურის მოსამსახურის აუდიტორული ან სამსახურებრივი შემოწმების

პროცესიდან აცილების საკითხს წყვეტს სამსახურის უფროსი, ხოლო სამსახურის უფროსის

აცილების საკითხს – რექტორი ან/და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი.

7


წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომის ოქმი #35, დანართი 9.

დადგენილება №34/2011

11 აპრილი 2011

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექსიკოგრაფიული

ცენტრის შექმნის შესახებ

,,უმაღლესი განათლების შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე-14 მუხლის მე-2 პუნქტის, მე-18 მუხლის

პირველი პუნქტის ,,გ’’ ქვეპუნქტის, 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,თ’’ და ,,ს’’ ქვეპუნქტების,

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 52–ე მუხლის პირველი ნაწილის, 54–ე მუხლის

პირველი ნაწილის, 56–ე მუხლის მე–2 ნაწილის და 57–ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და

მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული ,,საჯარო სამართლის

იურიდიული პირის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

წესდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის

29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული “ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელწმიფო

უნივერსიტეტის წესდების” მე-6 მუხლის მე–2 და მე-3 პუნქტების, მე–9 მუხლის ,,თ’’ქვეპუნქტის და

მე–18 მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ’’ ქვეპუნქტის საფუძველზე,

აკადემიური საბჭო ადგენს:

1. შეიქმნას სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

საუნივერსიტეტო მნიშვნელობის ერთეული – ლექსიკოგრაფიული ცენტრი.

2. აღნიშნული გადაწყვეტილება დასამტკიცებლად წარედგინოს სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოს.

3. დადგენილების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა

დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას;

4. დადგენილების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს

უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების მომსახურების ცენტრს.

5. დადგენილება ძალაში შევიდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

ალექსანდრე კვიტაშვილი

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე

რექტორი


წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომის ოქმი #35, დანართი 10.

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ლექსიკოგრაფიული ცენტრის დებულება

მუხლი 1. ლექსიკოგრაფიული ცენტრის სტატუსი

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ლექსიკოგრაფიული ცენტრი (შემდგომში „ცენტრი“) არის საუნივერსიტეტო

მნიშვნელობის სამეცნიერო ერთეული, რომელიც თავის საქმიანობაში

ხელმძღვანელობს „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონით,

უნივერსიტეტის წესდებით,

წინამდებარე დებულებითა და სხვა ნორმატიული

აქტებით.

მუხლი 2. ცენტრის მიზანი

1. ცენტრის მიზანია:

ა) სხვადასხვა ლექსიკოგრაფიული პროექტების განხორციელებით იმ ხარვეზის

გამოსწორება, რაც დღესდღეობით არსებობს ქართულ თარგმნით ლექსიკოგრაფიაში;

ბ) ლექსიკოგრაფის პროფესიისა და თარგმნითი ლექსიკოგრაფიის, როგორც დარგის

პოპულარიზაცია;

გ) უნივერსიტეტის ჩამოყალიბება ორენოვანი ლექსიკოგრაფიის მძლავრ კერად

საქართველოში.

2. აღნიშნული მიზნების მისაღწევად ცენტრი დიდი ინგლისურ-ქართული

ონლაინ-ლექსიკონის ბაზაზე გამოსაცემად მოამზადებს ზოგად და

სპეციალიზებულ/დარგობრივ ინგლისურ-ქართულ ლექსიკონებს.

უხელმძღვანელებს სხვაენოვან ევროპულ-ქართულ ლექსიკოგრაფიულ პროექტებს.

მუხლი 3. ცენტრის მართვა და სტრუქტურა

1. ცენტრს მართავს ცენტრის უფროსი (შემდგომში „უფროსი“).

1


2. ცენტრის თანამშრომელთა თანამდებობებს მიეკუთვნება: უფროსი

რედაქტორი, რედაქტორი.

მუხლი 4. ცენტრის უფროსი

ცენტრის უფროსი:

1. განსაზღვრავს ცენტრის მუშაობის კონცეპტუალურ საკითხებს, ძირითად

მიმართულებებს;

2. შეიმუშავებს ცენტრის სამუშაო გეგმას და უზრუნველყოფს მის შესრულებას;

3. განსაზღვრავს ცენტრის საქმიანობის პრიორიტეტებს და იღებს გადაწყვეტილებას

კონკრეტულ ლექსიკოგრაფიულ პროექტზე მუშაობის დაწყებასთან დაკავშირებით;

4. რეგულარულად ისმენს უფროსი რედაქტორებისა და რედაქტორების ანგარიშებს

ლექსიკოგრაფიულ პროექტებზე მუშაობის მიმდინარეობის შესახებ;

5. წელიწადში ერთხელ ამზადებს ცენტრის სამეცნიერო მუშაობის ანგარიშს,

რომელსაც წარუდგენს უნივერსიტეტის აკადემიურ საბჭოს.

6. ცენტრის უფროსს თანამდებობაზე ნიშნავს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი

რექტორთან შეთანხმებით.

მუხლი 5. ცენტრის უფროსი რედაქტორი

1. ცენტრის უფროსთან ერთად წარმართავს ცენტრის მუშაობას.

2. ხელმძღვანელობს ცენტრში სხვადასხვა ტიპის ლექსიკონებისათვის სამეცნიერო

პროექტების მომზადებას; ლექსიკონების სარედაქციო კოლეგიის წევრების შერჩევას.

3. უშუალოდ მონაწილეობს ცენტრის ლექსიკოგრაფიული პროექტების

განხორციელებაში.

მუხლი 6. ცენტრის რედაქტორი

2


1. უშუალოდ მონაწილეობს ცენტრის ლექსიკოგრაფიული პროექტების

განხორციელებაში.

2. ამზადებს სიტყვა-სტატიებს ცენტრის მიერ განხორციელებული

ლექსიკოგრაფიული პროექტებისათვის.

მუხლი 7. ლექსიკოგრაფიული პროექტების დაფინანსება

ლექსიკოგრაფიული პროექტების დაფინანსება შეიძლება მოძიებულ იქნას

სხვადასხვა წყაროებიდან (გრანტები, სახელმწიფო, კერძო და საერთაშორისო

დონორი ორგანიზაციები).

მუხლი 8. ცენტრის რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია

ცენტრის რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია ხორციელდება საქართველოს

კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 9. დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის წესი

დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხორციელდება

კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

3


წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომის ოქმი #35, დანართი 11.

ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti

X (maRlivi) korpusi

Camosaweri ZiriTadi aqtivebis (manqana-danadgarebis da sxva) narCeni Rirebulebis dadgenis

a q t i

2011 wlis 01 martis mdgomareobiT

ZiriTadi

saSualebebis

dasaxeleba

eqspluataciaSi Sesvlis weli

Tmcgkjfnfwbfib .jaybc dflf

Rirebuleba gadafasebamde (lari)

buRaltruli

cveTa

gadafasebamde

%-Si

lari

fizikuri

cveTa

gadafasebam

de

%-Si

lari

narCeni sabalanso Rirebuleba

gadafasebamde (lari, gr.5-gr.9)

Ggadafasebis koeficienti

saqarTvelos prezidentis 09.06.1997w.

#295 brZanebulebiT

Rirebuleba gadafasebis Semdeg

(lari)

cveTa gadafasebis Semdeg (lari)

saamortizacio anaricxis norma

ZiriTadi fondis srul aRdgenaze

buRaltruli cveTis

wliuri norma %

Ffizikuri cveTa

saboloo faqtobrivi

mdgomareobiT %

saboloo buRaltruli

mdgomareobiT %

buRaltruli

monacemebiT (lari)

narCeni

sabala

nso

Rirebul

eba

lari

aSS doliri

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

013 da 016ª

13.1 holis kompleqti 1984 27 353.25 84.5% 298.5 84.5% 298.5 54.75 2.24 791.3 720.1 6.5% 6.5 100 100 791.3 0.0 -

13.2 holis kompleqti 1984 27 353.25 84.5% 298.5 84.5% 298.5 54.75 2.24 791.3 720.1 6.5% 6.5 100 100 791.3 0.0 -

14 jixuri

1992 19 1303.2 55.0% 716.8 55.0% 716.8 586.4 2.42 3153.7 3153.7 11.0% 11.0 100 100 3157.3 0.0

dekoratiuli

23.1 kondicioneri 1977 34 234.83 100% 234.83 100 234.83 0.0 1.98 465.0 465.0 8.0% 8.0 100 100 465.0 0.0 -


23.2 kondicioneri 1977 34 234.83 100% 234.83 100 234.83 0.0 1.98 465.0 465.0 8.0% 8.0 100 100 465.0 0.0 -

23.3 kondicioneri 1977 34 234.83 100% 234.83 100 234.83 0.0 1.98 465.0 465.0 8.0% 8.0 100 100 465.0 0.0 -

23.4 kondicioneri 1977 34 234.83 100% 234.83 100 234.83 0.0 1.98 465.0 465.0 8.0% 8.0 100 100 465.0 0.0 -

23.5 kondicioneri 1977 34 234.83 100% 234.83 100 234.83 0.0 1.98 465.0 465.0 8.0% 8.0 100 100 465.0 0.0 -

25 lingafonis klasi 1975 36 497.0 100% 497.0 100 497.0 0.0 1.94 964.2 964.2 8.0% 8.0 100 100 964.2 0.0 -

26 macivari ,,afSeroni" 1968 43 37.34 100% 37.34 100 37.34 0.0 1.98 73.9 73.9 8.4% 8.4 100 100 73.9 0.0 -

27 macivari ,,afSeroni" 1982 29 34.29 100% 34.29 100 34.29 0.0 1.98 67.9 67.9 8.4% 8.4 100 100 67.9 0.0 -

29 macivari ,,karada" 1984 27 41.15 100% 41.15 100 41.15 0.0 1.98 81.5 81.5 8.4% 8.4 100 100 81.5 0.0 -

30 macivari ,,saratovi" 1977 34 41.91 100% 41.91 100 41.91 0.0 1.98 83.0 83.0 8.4% 8.4 100 100 83.0 0.0 -

31 macivari ,,sviaga" 1984 27 44.95 100% 44.95 100 44.95 0.0 1.98 89.0 89.0 8.4% 8.4 100 100 89.0 0.0 -

32 macivari ,,sviaga" 1987 24 54.1 84% 45.4 84% 45.4 8.7 1.98 107.1 107.1 8.4% 8.4 100 100 107.1 0.0 -

33 macivari ,,sviaga" 1989 22 54.1 100% 67.2% 100 36.4 17.7 1.98 107.1 107.1 8.4% 8.4 100 100 107.1 0.0 -

34 macivari ,,tairi" 1984 27 37.0 100% 37.0 100 37.0 0.0 1.98 73.3 73.3 8.4% 8.4 100 100 73.3 0.0 -

38.1 magida kabinetis 1988 23 350.0 72% 252.0 72% 252.0 98.0 1.98 693.0 693.0 8.0% 8.0 100 100 693.0 0.0 -

38.2 magida kabinetis 1988 23 350.0 72% 252.0 72% 252.0 98.0 1.98 693.0 693.0 8.0% 8.0 100 100 693.0 0.0 -

38.3 magida kabinetis 1988 23 350.0 72% 252.0 72% 252.0 98.0 1.98 693.0 693.0 8.0% 8.0 100 100 693.0 0.0 -

38.4 magida kabinetis 1988 23 350.0 72% 252.0 72% 252.0 98.0 1.98 693.0 693.0 8.0% 8.0 100 100 693.0 0.0 -

38.5 magida kabinetis 1988 23 350.0 72% 252.0 72% 252.0 98.0 1.98 693.0 693.0 8.0% 8.0 100 100 693.0 0.0 -

38.6 magida kabinetis 1988 23 350.0 72% 252.0 72% 252.0 98.0 1.98 693.0 693.0 8.0% 8.0 100 100 693.0 0.0 -

38.7 magida kabinetis 1988 23 350.0 72% 252.0 72% 252.0 98.0 1.98 693.0 693.0 8.0% 8.0 100 100 693.0 0.0 -

38.8 magida kabinetis 1988 23 350.0 72% 252.0 72% 252.0 98.0 1.98 693.0 693.0 8.0% 8.0 100 100 693.0 0.0 -

38.9 magida kabinetis 1988 23 350.0 72% 252.0 72% 252.0 98.0 1.98 693.0 693.0 8.0% 8.0 100 100 693.0 0.0 -

38.10 magida kabinetis 1988 23 350.0 72% 252.0 72% 252.0 98.0 1.98 693.0 693.0 8.0% 8.0 100 100 693.0 0.0 -

38.11 magida kabinetis 1988 23 350.0 72% 252.0 72% 252.0 98.0 1.98 693.0 693.0 8.0% 8.0 100 100 693.0 0.0 -

38.12 magida kabinetis 1988 23 350.0 72% 252.0 72% 252.0 98.0 1.98 693.0 693.0 8.0% 8.0 100 100 693.0 0.0 -

38.13 magida kabinetis 1988 23 350.0 72% 252.0 72% 252.0 98.0 1.98 693.0 693.0 8.0% 8.0 100 100 693.0 0.0 -

38.14 magida kabinetis 1988 23 350.0 72% 252.0 72% 252.0 98.0 1.98 693.0 693.0 8.0% 8.0 100 100 693.0 0.0 -

38.15 magida kabinetis 1988 23 350.0 72% 252.0 72% 252.0 98.0 1.98 693.0 693.0 8.0% 8.0 100 100 693.0 0.0 -

38.16 magida kabinetis 1988 23 350.0 72% 252.0 72% 252.0 98.0 1.98 693.0 693.0 8.0% 8.0 100 100 693.0 0.0 -


38.17 magida kabinetis 1988 23 350.0 72% 252.0 72% 252.0 98.0 1.98 693.0 693.0 8.0% 8.0 100 100 693.0 0.0 -

38.18 magida kabinetis 1988 23 350.0 72% 252.0 72% 252.0 98.0 1.98 693.0 693.0 8.0% 8.0 100 100 693.0 0.0 -

38.19 magida kabinetis 1988 23 350.0 72% 252.0 72% 252.0 98.0 1.98 693.0 693.0 8.0% 8.0 100 100 693.0 0.0 -

38.20 magida kabinetis 1988 23 350.0 72% 252.0 72% 252.0 98.0 1.98 693.0 693.0 8.0% 8.0 100 100 693.0 0.0 -

38.21 magida kabinetis 1988 23 350.0 72% 252.0 72% 252.0 98.0 1.98 693.0 693.0 8.0% 8.0 100 100 693.0 0.0 -

38.22 magida kabinetis 1988 23 350.0 72% 252.0 72% 252.0 98.0 1.98 693.0 693.0 8.0% 8.0 100 100 693.0 0.0 -

38.23 magida kabinetis 1988 23 350.0 72% 252.0 72% 252.0 98.0 1.98 693.0 693.0 8.0% 8.0 100 100 693.0 0.0 -

38.24 magida kabinetis 1988 23 350.0 72% 252.0 72% 252.0 98.0 1.98 693.0 693.0 8.0% 8.0 100 100 693.0 0.0 -

38.25 magida kabinetis 1988 23 350.0 72% 252.0 72% 252.0 98.0 1.98 693.0 693.0 8.0% 8.0 100 100 693.0 0.0 -

38.26 magida kabinetis 1988 23 350.0 72% 252.0 72% 252.0 98.0 1.98 693.0 693.0 8.0% 8.0 100 100 693.0 0.0 -

38.27 magida kabinetis 1988 23 350.0 72% 252.0 72% 252.0 98.0 1.98 693.0 693.0 8.0% 8.0 100 100 693.0 0.0 -

38.28 magida kabinetis 1988 23 350.0 72% 252.0 72% 252.0 98.0 1.98 693.0 693.0 8.0% 8.0 100 100 693.0 0.0 -

38.29 magida kabinetis 1988 23 350.0 72% 252.0 72% 252.0 98.0 1.98 693.0 693.0 8.0% 8.0 100 100 693.0 0.0 -

38.30 magida kabinetis 1988 23 350.0 72% 252.0 72% 252.0 98.0 1.98 693.0 693.0 8.0% 8.0 100 100 693.0 0.0 -

52.1 manqana sabeWdi 1990 21 213.2 56% 119.4 56% 119.4 93.8 1.92 409.3 409.3 8.0% 8.0 100 100 409.3 0.0 -

52.2 manqana sabeWdi 1990 21 213.2 56% 119.4 56% 119.4 93.8 1.92 409.3 409.3 8.0% 8.0 100 100 409.3 0.0 -

52.3 manqana sabeWdi 1990 21 213.2 56% 119.4 56% 119.4 93.8 1.92 409.3 409.3 8.0% 8.0 100 100 409.3 0.0 -

52.4 manqana sabeWdi 1990 21 213.2 56% 119.4 56% 119.4 93.8 1.92 409.3 409.3 8.0% 8.0 100 100 409.3 0.0 -

52.5 manqana sabeWdi 1990 21 213.2 56% 119.4 56% 119.4 93.8 1.92 409.3 409.3 8.0% 8.0 100 100 409.3 0.0 -

55 pianino 1980 31 460.0 85% 391.0 85% 391.0 69.0 1.94 892.4 892.4 5.0% 5.0 100 100 892.4 0.0 -

56 radiokvanZi 1985 26 1288.0 96% 1236.5 96% 1236.5 51.5 1.94 2499 2499 8.0% 8.0 100 100 2499 0.0 -

59 sameuli 1984 27 1600.0 84.5% 1352.0 84.5% 1352.0 248.0 2.24 3584.0 3261.4 6.5% 6.5 100 100 3261.4 0.0 -

60 sameuli 1984 27 1905.0 84.5% 1609.7 84.5% 1609.7 295.3 2.24 4267.2 4267.2 6.5% 6.5 100 100 4267.2 0.0 -

62 satelfono

1984 27 871.6 75.4% 657.2 75.4% 657.2 214.4 2.24 1952. 1585.0 5.8% 5.8 100 100 1952.4 0.0 -

danadgari

4

67.1 savarZeli tyavis 1969 42 95.0 100% 95.0 100% 95.0 0.0 2.24 212.8 212.8 6.5% 6.5 100 100 212.8 0.0 -

67.2 savarZeli tyavis 1969 42 95.0 100% 95.0 100% 95.0 0.0 2.24 212.8 212.8 6.5% 6.5 100 100 212.8 0.0 -

74.1 stenka 1985 26 328.6 96 315.5 96 315.5 13.1 2.24 736.1 736.1 8.0% 8.0 100 100 736.1 0.0 -

74.2 stenka 1985 26 328.6 96 315.5 96 315.5 13.1 2.24 736.1 736.1 8.0% 8.0 100 100 736.1 0.0 -

90 televizori 1989 22 85.73 80% 68.6 80% 68.6 17.13 1.94 166.3 166.3 10.0% 10 100 100 166.3 0.0 -


,,horizonti"

91 televizori

,,iantari"

92 televizori

,,izumrudi"

93 televizori

,,izumrudi"

94 televizori

,,rekordi"

96.1 televizori

,,slautiCi"

96.2 televizori

,,slautiCi"

96.3 televizori

,,slautiCi"

96.4 televizori

,,slautiCi"

96.5 televizori

,,slautiCi"

97 televizori

,,slautiCi"

99 televizori

,,taursi"

103 SesaduRebeli

aparati

071

1983 28 77.72 100% 77.72 100% 77.72 0.0 1.94 150.8 150.8 10.0% 10 100 100 150.8 0.0 -

1988 23 24.07 90% 21.7 90% 21.7 2.37 1.94 46.7 46.7 10.0% 10 100 100 46.7 0.0 -

1991 20 85.73 60% 51.4 60% 51.4 34.33 1.94 166.4 166.4 10.0% 10 100 100 166.4 0.0 -

1992 19 24.07 50% 12.0 50% 12.0 12.07 1.94 46.7 46.7 10.0% 10 100 100 46.7 0.0 -

1988 23 76.01 90% 68.4 90% 68.4 7.61 1.94 147.5 147.5 10.0% 10 100 100 147.5 0.0 -

1988 23 76.01 90% 68.4 90% 68.4 7.61 1.94 147.5 147.5 10.0% 10 100 100 147.5 0.0 -

1988 23 76.01 90% 68.4 90% 68.4 7.61 1.94 147.5 147.5 10.0% 10 100 100 147.5 0.0 -

1988 23 76.01 90% 68.4 90% 68.4 7.61 1.94 147.5 147.5 10.0% 10 100 100 147.5 0.0 -

1988 23 76.01 90% 68.4 90% 68.4 7.61 1.94 147.5 147.5 10.0% 10 100 100 147.5 0.0 -

1991 20 85.73 60% 51.4 60% 51.4 34.33 1.94 166.3 166.3 10.0% 10 100 100 166.3 0.0 -

1992 19 78.27 50% 39.13 50% 39.13 39.14 1.94 151.8 151.8 10.0% 10 100 100 151.8 0.0 -

1990 21 318.0 100% 318.0 100% 318.0 0.0 2.11 671.0 671.0 20.0% 20 100 100 671.0 0.0 -

2.1 barieri 1969 42 80.0 100% 80.0 100% 80.0 0.0 2.24 179.2 179.2 100% 100 100 100 179.2 0.0 -

2.2 barieri 1969 42 80.0 100% 80.0 100% 80.0 0.0 2.24 179.2 179.2 100% 100 100 100 179.2 0.0 -

2.3 barieri 1969 42 80.0 100% 80.0 100% 80.0 0.0 2.24 179.2 179.2 100% 100 100 100 179.2 0.0 -

2.4 barieri 1969 42 80.0 100% 80.0 100% 80.0 0.0 2.24 179.2 179.2 100% 100 100 100 179.2 0.0 -

2.5 barieri 1969 42 80.0 100% 80.0 100% 80.0 0.0 2.24 179.2 179.2 100% 100 100 100 179.2 0.0 -

2.6 barieri 1969 42 80.0 100% 80.0 100% 80.0 0.0 2.24 179.2 179.2 100% 100 100 100 179.2 0.0 -

2.7 barieri 1969 42 80.0 100% 80.0 100% 80.0 0.0 2.24 179.2 179.2 100% 100 100 100 179.2 0.0 -

2.8 barieri 1969 42 80.0 100% 80.0 100% 80.0 0.0 2.24 179.2 179.2 100% 100 100 100 179.2 0.0 -

2.9 barieri 1969 42 80.0 100% 80.0 100% 80.0 0.0 2.24 179.2 179.2 100% 100 100 100 179.2 0.0 -

2.10 barieri 1969 42 80.0 100% 80.0 100% 80.0 0.0 2.24 179.2 179.2 100% 100 100 100 179.2 0.0 -


2.11 barieri 1969 42 80.0 100% 80.0 100% 80.0 0.0 2.24 179.2 179.2 100% 100 100 100 179.2 0.0 -

2.12 barieri 1969 42 80.0 100% 80.0 100% 80.0 0.0 2.24 179.2 179.2 100% 100 100 100 179.2 0.0 -

2.13 barieri 1969 42 80.0 100% 80.0 100% 80.0 0.0 2.24 179.2 179.2 100% 100 100 100 179.2 0.0 -

12.1 gamaTbobeli 2008 3 82.5 - - - - - - 82.5 82.5 100% 100 100 100 82.5 0.0 -

12.2 gamaTbobeli 2008 3 82.5 - - - - - - 82.5 82.5 100% 100 100 100 82.5 0.0 -

16.1 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.2 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.3 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.4 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.5 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.6 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.7 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.8 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.9 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.10 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.11 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.12 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.13 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.14 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.15 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.16 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.17 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.18 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.19 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.20 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.21 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.22 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.23 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.24 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -


16.25 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.26 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.27 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.28 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.29 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.30 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.31 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.32 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.33 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.34 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.35 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.36 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.37 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.38 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.39 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.40 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.41 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.42 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.43 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.44 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.45 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.46 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.47 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.48 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.49 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.50 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.51 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.52 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.53 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -


16.54 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.55 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.56 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.57 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.58 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.59 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.60 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.61 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.62 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.63 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.64 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.65 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.66 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.67 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.68 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.69 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.70 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.71 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.72 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.73 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.74 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.75 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.76 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.77 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.78 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.79 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.80 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.81 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.82 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -


16.83 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.84 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.85 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.86 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.87 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.88 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.89 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.90 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.91 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.92 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.93 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.94 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.95 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.96 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.97 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.98 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.99 karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.100

karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.101

karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.102

karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.103

karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.104

karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.105

karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.106

karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.107

karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.108

karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.109

karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.110

karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.111

karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -


16.112

karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.113

karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.114

karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.115

karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.116

karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.117

karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

16.118

karada rkinis 1954 57 151.34 47.3% 71.58 47.3% 71.58 79.76 2.24 339.0 339.0 1.1% 100 100 100 339.0 0.0 -

35 el. saaTis fari 1969 42 8.23 100% 8.23 100% 8.23 0.0 2.24 18.44 18.44 100% 100 100 100 18.44 0.0 -

43.1 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.2 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.3 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.4 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.5 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.6 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.7 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.8 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.9 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.10 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.11 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.12 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.13 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.14 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.15 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.16 magida moswavlis

rkinis fexebiT

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -


43.17 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.18 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.19 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.20 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.21 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.22 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.23 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.24 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.25 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.26 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.27 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.28 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.29 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.30 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.31 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.32 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.33 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.34 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.35 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.36 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.37 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.38 magida moswavlis

rkinis fexebiT

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -


43.39 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.40 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.41 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.42 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.43 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.44 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.45 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.46 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.47 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.48 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.49 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.50 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.51 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.52 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.53 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.54 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.55 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.56 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.57 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.58 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.59 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.60 magida moswavlis

rkinis fexebiT

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -


43.61 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.62 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.63 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.64 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.65 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.66 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.67 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.68 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.69 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.70 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.71 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.72 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.73 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.74 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.75 magida moswavlis

rkinis fexebiT

73.76 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.77 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.78 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.79 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.80 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.81 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.82 magida moswavlis

rkinis fexebiT

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -


43.83 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.84 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.85 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.86 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.87 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.88 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.89 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.90 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.91 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.92 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.93 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.94 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.95 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.96 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.97 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.98 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.99 magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.100

magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.101

magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.102

magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.103

magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.104

magida moswavlis

rkinis fexebiT

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -


43.105

magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.106

magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.107

magida moswavlis

rkinis fexebiT

43108

magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.109

magida moswavlis

rkinis fexebiT

43110

magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.111

magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.112

magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.113

magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.114

magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.115

magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.116

magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.117

magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.118

magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.119

magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.120

magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.121

magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.122

magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.123

magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.124

magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.125

magida moswavlis

rkinis fexebiT

43.126

magida moswavlis

rkinis fexebiT

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -


43.127

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

rkinis fexebiT

43.128

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

rkinis fexebiT

43.129

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

rkinis fexebiT

43.130

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

rkinis fexebiT

43.131

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

rkinis fexebiT

43.132

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

rkinis fexebiT

43.133

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

rkinis fexebiT

43.134

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

rkinis fexebiT

43.135

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

rkinis fexebiT

43.136

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

rkinis fexebiT

43.137

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

rkinis fexebiT

43.138

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

rkinis fexebiT

43.139

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

rkinis fexebiT

43.140

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

rkinis fexebiT

43.141

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

43.142

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

43.143

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

43.144

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

43.145

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

43.146

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

43.147

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

43.148

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

43.149

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

43.150

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -


43.151

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

43.152

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

43.153

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

43.154

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

43.155

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

43.156

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

43.157

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

43.158

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

43.159

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

43.160

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

43.161

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

43.162

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

43.163

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

43.164

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

43.165

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

43.166

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

43.167

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

43.168

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

43.169

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

43.170

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

43.171

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

43.172

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

43.173

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

43.174

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

43.175

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

43.176

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

43.177

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

43.178

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

43.179

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -


43.180

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

43.181

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

43.182

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

43.183

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

43.184

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

43.185

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

43.186

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

43.187

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

43.188

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

43.189

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

43.190

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

43.191

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

43.192

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

43.193

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

43.194

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

43.195

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

43.196

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

43.197

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

43.198

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

43.199

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

43200

magida moswavlis 1985 26 30.84 100% 30.84 100% 30.84 0.0 2.24 69.1 69.1 100% 100 100 100 69.1 0.0 -

46.1 magida sasadilos 1989 22 45.13 100% 45.13 100% 45.13 0.0 2.24 101.1 101.1 100% 100 100 100 101.1 0.0 -

46.2 magida sasadilos 1989 22 45.13 100% 45.13 100% 45.13 0.0 2.24 101.1 101.1 100% 100 100 100 101.1 0.0 -

46.3 magida sasadilos 1989 22 45.13 100% 45.13 100% 45.13 0.0 2.24 101.1 101.1 100% 100 100 100 101.1 0.0 -

46.4 magida sasadilos 1989 22 45.13 100% 45.13 100% 45.13 0.0 2.24 101.1 101.1 100% 100 100 100 101.1 0.0 -

46.5 magida sasadilos 1989 22 45.13 100% 45.13 100% 45.13 0.0 2.24 101.1 101.1 100% 100 100 100 101.1 0.0 -

46.6 magida sasadilos 1989 22 45.13 100% 45.13 100% 45.13 0.0 2.24 101.1 101.1 100% 100 100 100 101.1 0.0 -

46.7 magida sasadilos 1989 22 45.13 100% 45.13 100% 45.13 0.0 2.24 101.1 101.1 100% 100 100 100 101.1 0.0 -

46.8 magida sasadilos 1989 22 45.13 100% 45.13 100% 45.13 0.0 2.24 101.1 101.1 100% 100 100 100 101.1 0.0 -


46.9 magida sasadilos 1989 22 45.13 100% 45.13 100% 45.13 0.0 2.24 101.1 101.1 100% 100 100 100 101.1 0.0 -

46.10 magida sasadilos 1989 22 45.13 100% 45.13 100% 45.13 0.0 2.24 101.1 101.1 100% 100 100 100 101.1 0.0 -

46.11 magida sasadilos 1989 22 45.13 100% 45.13 100% 45.13 0.0 2.24 101.1 101.1 100% 100 100 100 101.1 0.0 -

46.12 magida sasadilos 1989 22 45.13 100% 45.13 100% 45.13 0.0 2.24 101.1 101.1 100% 100 100 100 101.1 0.0 -

46.13 magida sasadilos 1989 22 45.13 100% 45.13 100% 45.13 0.0 2.24 101.1 101.1 100% 100 100 100 101.1 0.0 -

46.14 magida sasadilos 1989 22 45.13 100% 45.13 100% 45.13 0.0 2.24 101.1 101.1 100% 100 100 100 101.1 0.0 -

46.15 magida sasadilos 1989 22 45.13 100% 45.13 100% 45.13 0.0 2.24 101.1 101.1 100% 100 100 100 101.1 0.0 -

46.16 magida sasadilos 1989 22 45.13 100% 45.13 100% 45.13 0.0 2.24 101.1 101.1 100% 100 100 100 101.1 0.0 -

46.17 magida sasadilos 1989 22 45.13 100% 45.13 100% 45.13 0.0 2.24 101.1 101.1 100% 100 100 100 101.1 0.0 -

46.18 magida sasadilos 1989 22 45.13 100% 45.13 100% 45.13 0.0 2.24 101.1 101.1 100% 100 100 100 101.1 0.0 -

46.19 magida sasadilos 1989 22 45.13 100% 45.13 100% 45.13 0.0 2.24 101.1 101.1 100% 100 100 100 101.1 0.0 -

46.20 magida sasadilos 1989 22 45.13 100% 45.13 100% 45.13 0.0 2.24 101.1 101.1 100% 100 100 100 101.1 0.0 -

46.21 magida sasadilos 1989 22 45.13 100% 45.13 100% 45.13 0.0 2.24 101.1 101.1 100% 100 100 100 101.1 0.0 -

46.22 magida sasadilos 1989 22 45.13 100% 45.13 100% 45.13 0.0 2.24 101.1 101.1 100% 100 100 100 101.1 0.0 -

46.23 magida sasadilos 1989 22 45.13 100% 45.13 100% 45.13 0.0 2.24 101.1 101.1 100% 100 100 100 101.1 0.0 -

46.24 magida sasadilos 1989 22 45.13 100% 45.13 100% 45.13 0.0 2.24 101.1 101.1 100% 100 100 100 101.1 0.0 -

47.1 magida sasadilos 1989 22 44.0 100% 44.0 100% 44.0 0.0 2.24 98.6 98.6 100% 100 100 100 98.6 0.0 -

47.2 magida sasadilos 1989 22 44.0 100% 44.0 100% 44.0 0.0 2.24 98.6 98.6 100% 100 100 100 98.6 0.0 -

64.1 savarZeli

2006 5 95.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 95.0 0.0 -

gorgolaWiani

64.2 savarZeli

2006 5 95.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 95.0 0.0 -

gorgolaWiani

64.3 savarZeli

2006 5 95.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 95.0 0.0 -

gorgolaWiani

64.4 savarZeli

2006 5 95.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 95.0 0.0 -

gorgolaWiani

64.5 savarZeli

2006 5 95.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 95.0 0.0 -

gorgolaWiani

68.1 seifi 1969 42 96.0 30.8 29.6 30.8 29.6 66.4 2.24 215.0 215.0 1.1% 100 100 100 215.0 0.0 -

68.2 seifi 1969 42 96.0 30.8 29.6 30.8 29.6 66.4 2.24 215.0 215.0 1.1% 100 100 100 215.0 0.0 -

68.3 seifi 1969 42 96.0 30.8 29.6 30.8 29.6 66.4 2.24 215.0 215.0 1.1% 100 100 100 215.0 0.0 -

68.4 seifi 1969 42 96.0 30.8 29.6 30.8 29.6 66.4 2.24 215.0 215.0 1.1% 100 100 100 215.0 0.0 -


68.5 seifi 1969 42 96.0 30.8 29.6 30.8 29.6 66.4 2.24 215.0 215.0 1.1% 100 100 100 215.0 0.0 -

68.6 seifi 1969 42 96.0 30.8 29.6 30.8 29.6 66.4 2.24 215.0 215.0 1.1% 100 100 100 215.0 0.0 -

77.1 telefoni 1981 30 28.35 100% 28.35 100% 28.35 0.0 2.24 63.5 63.5 100% 100 100 100 63.5 0.0 -

77.2 telefoni 1981 30 28.35 100% 28.35 100% 28.35 0.0 2.24 63.5 63.5 100% 100 100 100 63.5 0.0 -

77.3 telefoni 1981 30 28.35 100% 28.35 100% 28.35 0.0 2.24 63.5 63.5 100% 100 100 100 63.5 0.0 -

77.4 telefoni 1981 30 28.35 100% 28.35 100% 28.35 0.0 2.24 63.5 63.5 100% 100 100 100 63.5 0.0 -

77.5 telefoni 1981 30 28.35 100% 28.35 100% 28.35 0.0 2.24 63.5 63.5 100% 100 100 100 63.5 0.0 -

77.6 telefoni 1981 30 28.35 100% 28.35 100% 28.35 0.0 2.24 63.5 63.5 100% 100 100 100 63.5 0.0 -

77.7 telefoni 1981 30 28.35 100% 28.35 100% 28.35 0.0 2.24 63.5 63.5 100% 100 100 100 63.5 0.0 -

77.8 telefoni 1981 30 28.35 100% 28.35 100% 28.35 0.0 2.24 63.5 63.5 100% 100 100 100 63.5 0.0 -

77.9 telefoni 1981 30 28.35 100% 28.35 100% 28.35 0.0 2.24 63.5 63.5 100% 100 100 100 63.5 0.0 -

77.10 telefoni 1981 30 28.35 100% 28.35 100% 28.35 0.0 2.24 63.5 63.5 100% 100 100 100 63.5 0.0 -

81.1 Txevadi sapnis

dispanseri

81.2 Txevadi sapnis

dispanseri

81.3 Txevadi sapnis

dispanseri

81.4 Txevadi sapnis

dispanseri

81.5 Txevadi sapnis

dispanseri

81.6 Txevadi sapnis

dispanseri

81.7 Txevadi sapnis

dispanseri

81.8 Txevadi sapnis

dispanseri

81.9 Txevadi sapnis

dispanseri

81.10 Txevadi sapnis

dispanseri

81.11 Txevadi sapnis

dispanseri

81.12 Txevadi sapnis

dispanseri

81.13 Txevadi sapnis

dispanseri

2008 3 22.30 - - - - - - - - 100% 100 100 100 22.30 0.0 -

2008 3 22.30 - - - - - - - - 100% 100 100 100 22.30 0.0 -

2008 3 22.30 - - - - - - - - 100% 100 100 100 22.30 0.0 -

2008 3 22.30 - - - - - - - - 100% 100 100 100 22.30 0.0 -

2008 3 22.30 - - - - - - - - 100% 100 100 100 22.30 0.0 -

2008 3 22.30 - - - - - - - - 100% 100 100 100 22.30 0.0 -

2008 3 22.30 - - - - - - - - 100% 100 100 100 22.30 0.0 -

2008 3 22.30 - - - - - - - - 100% 100 100 100 22.30 0.0 -

2008 3 22.30 - - - - - - - - 100% 100 100 100 22.30 0.0 -

2008 3 22.30 - - - - - - - - 100% 100 100 100 22.30 0.0 -

2008 3 22.30 - - - - - - - - 100% 100 100 100 22.30 0.0 -

2008 3 22.30 - - - - - - - - 100% 100 100 100 22.30 0.0 -

2008 3 22.30 - - - - - - - - 100% 100 100 100 22.30 0.0 -


81.14 Txevadi sapnis

dispanseri

81.15 Txevadi sapnis

dispanseri

81.16 Txevadi sapnis

dispanseri

81.17 Txevadi sapnis

dispanseri

81.18 Txevadi sapnis

dispanseri

81.19 Txevadi sapnis

dispanseri

81.20 Txevadi sapnis

dispanseri

81.21 Txevadi sapnis

dispanseri

81.22 Txevadi sapnis

dispanseri

81.23 Txevadi sapnis

dispanseri

81.24 Txevadi sapnis

dispanseri

81.25 Txevadi sapnis

dispanseri

81.26 Txevadi sapnis

dispanseri

81.27 Txevadi sapnis

dispanseri

81.28 Txevadi sapnis

dispanseri

81.29 Txevadi sapnis

dispanseri

81.30 Txevadi sapnis

dispanseri

81.31 Txevadi sapnis

dispanseri

81.32 Txevadi sapnis

dispanseri

81.33 Txevadi sapnis

dispanseri

81.34 Txevadi sapnis

dispanseri

81.35 Txevadi sapnis

dispanseri

2008 3 22.30 - - - - - - - - 100% 100 100 100 22.30 0.0 -

2008 3 22.30 - - - - - - - - 100% 100 100 100 22.30 0.0 -

2008 3 22.30 - - - - - - - - 100% 100 100 100 22.30 0.0 -

2008 3 22.30 - - - - - - - - 100% 100 100 100 22.30 0.0 -

2008 3 22.30 - - - - - - - - 100% 100 100 100 22.30 0.0 -

2008 3 22.30 - - - - - - - - 100% 100 100 100 22.30 0.0 -

2008 3 22.30 - - - - - - - - 100% 100 100 100 22.30 0.0 -

2008 3 22.30 - - - - - - - - 100% 100 100 100 22.30 0.0 -

2008 3 22.30 - - - - - - - - 100% 100 100 100 22.30 0.0 -

2008 3 22.30 - - - - - - - - 100% 100 100 100 22.30 0.0 -

2008 3 22.30 - - - - - - - - 100% 100 100 100 22.30 0.0 -

2008 3 22.30 - - - - - - - - 100% 100 100 100 22.30 0.0 -

2008 3 22.30 - - - - - - - - 100% 100 100 100 22.30 0.0 -

2008 3 22.30 - - - - - - - - 100% 100 100 100 22.30 0.0 -

2008 3 22.30 - - - - - - - - 100% 100 100 100 22.30 0.0 -

2008 3 22.30 - - - - - - - - 100% 100 100 100 22.30 0.0 -

2008 3 22.30 - - - - - - - - 100% 100 100 100 22.30 0.0 -

2008 3 22.30 - - - - - - - - 100% 100 100 100 22.30 0.0 -

2008 3 22.30 - - - - - - - - 100% 100 100 100 22.30 0.0 -

2008 3 22.30 - - - - - - - - 100% 100 100 100 22.30 0.0 -

2008 3 22.30 - - - - - - - - 100% 100 100 100 22.30 0.0 -

2008 3 22.30 - - - - - - - - 100% 100 100 100 22.30 0.0 -


81.36 Txevadi sapnis

dispanseri

81.37 Txevadi sapnis

dispanseri

82.1 tualetis qaRaldis

dispanseri

82.2 tualetis qaRaldis

dispanseri

82.3 tualetis qaRaldis

dispanseri

82.4 tualetis qaRaldis

dispanseri

82.5 tualetis qaRaldis

dispanseri

82.6 tualetis qaRaldis

dispanseri

82.7 tualetis qaRaldis

dispanseri

82.8 tualetis qaRaldis

dispanseri

82.9 tualetis qaRaldis

dispanseri

82.10 tualetis qaRaldis

dispanseri

82.11 tualetis qaRaldis

dispanseri

82.12 tualetis qaRaldis

dispanseri

82.13 tualetis qaRaldis

dispanseri

82.14 tualetis qaRaldis

dispanseri

82.15 tualetis qaRaldis

dispanseri

82.16 tualetis qaRaldis

dispanseri

82.17 tualetis qaRaldis

dispanseri

82.18 tualetis qaRaldis

dispanseri

82.19 tualetis qaRaldis

dispanseri

82.20 tualetis qaRaldis

dispanseri

2008 3 22.30 - - - - - - - - 100% 100 100 100 22.30 0.0 -

2008 3 22.30 - - - - - - - - 100% 100 100 100 22.30 0.0 -

2008 3 25.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 25.0 0.0 -

2008 3 25.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 25.0 0.0 -

2008 3 25.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 25.0 0.0 -

2008 3 25.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 25.0 0.0 -

2008 3 25.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 25.0 0.0 -

2008 3 25.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 25.0 0.0 -

2008 3 25.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 25.0 0.0 -

2008 3 25.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 25.0 0.0 -

2008 3 25.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 25.0 0.0 -

2008 3 25.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 25.0 0.0 -

2008 3 25.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 25.0 0.0 -

2008 3 25.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 25.0 0.0 -

2008 3 25.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 25.0 0.0 -

2008 3 25.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 25.0 0.0 -

2008 3 25.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 25.0 0.0 -

2008 3 25.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 25.0 0.0 -

2008 3 25.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 25.0 0.0 -

2008 3 25.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 25.0 0.0 -

2008 3 25.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 25.0 0.0 -

2008 3 25.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 25.0 0.0 -


82.21 tualetis qaRaldis 2008 3 25.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 25.0 0.0 -

dispanseri

82.22 tualetis qaRaldis 2008 3 25.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 25.0 0.0 -

dispanseri

82.23 tualetis qaRaldis 2008 3 25.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 25.0 0.0 -

dispanseri

82.24 tualetis qaRaldis 2008 3 25.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 25.0 0.0 -

dispanseri

82.25 tualetis qaRaldis 2008 3 25.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 25.0 0.0 -

dispanseri

82.26 tualetis qaRaldis 2008 3 25.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 25.0 0.0 -

dispanseri

82.27 tualetis qaRaldis 2008 3 25.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 25.0 0.0 -

dispanseri

82.28 tualetis qaRaldis 2008 3 25.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 25.0 0.0 -

dispanseri

82.29 tualetis qaRaldis 2008 3 25.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 25.0 0.0 -

dispanseri

83.1 urna 2008 3 13.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 13.0 0.0 -

83.2 urna 2008 3 13.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 13.0 0.0 -

83.3 urna 2008 3 13.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 13.0 0.0 -

83.4 urna 2008 3 13.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 13.0 0.0 -

83.5 urna 2008 3 13.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 13.0 0.0 -

83.6 urna 2008 3 13.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 13.0 0.0 -

83.7 urna 2008 3 13.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 13.0 0.0 -

83.8 urna 2008 3 13.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 13.0 0.0 -

83.9 urna 2008 3 13.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 13.0 0.0 -

83.10 urna 2008 3 13.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 13.0 0.0 -

83.11 urna 2008 3 13.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 13.0 0.0 -

83.12 urna 2008 3 13.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 13.0 0.0 -

83.13 urna 2008 3 13.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 13.0 0.0 -

83.14 urna 2008 3 13.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 13.0 0.0 -

83.15 urna 2008 3 13.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 13.0 0.0 -

83.16 urna 2008 3 13.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 13.0 0.0 -

83.17 urna 2008 3 13.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 13.0 0.0 -


83.18 urna 2008 3 13.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 13.0 0.0 -

83.19 urna 2008 3 13.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 13.0 0.0 -

83.20 urna 2008 3 13.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 13.0 0.0 -

83.21 urna 2008 3 13.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 13.0 0.0 -

83.22 urna 2008 3 13.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 13.0 0.0 -

83.23 urna 2008 3 13.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 13.0 0.0 -

83.24 urna 2008 3 13.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 13.0 0.0 -

83.25 urna 2008 3 13.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 13.0 0.0 -

83.26 urna 2008 3 13.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 13.0 0.0 -

83.27 urna 2008 3 13.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 13.0 0.0 -

83.28 urna 2008 3 13.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 13.0 0.0 -

83.29 urna 2008 3 13.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 13.0 0.0 -

83.30 urna 2008 3 13.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 13.0 0.0 -

84.1 aqandazi 2008 3 15.05 - - - - - - - - 100% 100 100 100 15.05 0.0 -

84.2 aqandazi 2008 3 15.05 - - - - - - - - 100% 100 100 100 15.05 0.0 -

84.3 aqandazi 2008 3 15.05 - - - - - - - - 100% 100 100 100 15.05 0.0 -

84.4 aqandazi 2008 3 15.05 - - - - - - - - 100% 100 100 100 15.05 0.0 -

84.5 aqandazi 2008 3 15.05 - - - - - - - - 100% 100 100 100 15.05 0.0 -

84.6 aqandazi 2008 3 15.05 - - - - - - - - 100% 100 100 100 15.05 0.0 -

84.7 aqandazi 2008 3 15.05 - - - - - - - - 100% 100 100 100 15.05 0.0 -

84.8 aqandazi 2008 3 15.05 - - - - - - - - 100% 100 100 100 15.05 0.0 -

84.9 aqandazi 2008 3 15.05 - - - - - - - - 100% 100 100 100 15.05 0.0 -

84.10 aqandazi 2008 3 15.05 - - - - - - - - 100% 100 100 100 15.05 0.0 -

84.11 aqandazi 2008 3 15.05 - - - - - - - - 100% 100 100 100 15.05 0.0 -

84.12 aqandazi 2008 3 15.05 - - - - - - - - 100% 100 100 100 15.05 0.0 -

84.13 aqandazi 2008 3 15.05 - - - - - - - - 100% 100 100 100 15.05 0.0 -

84.14 aqandazi 2008 3 15.05 - - - - - - - - 100% 100 100 100 15.05 0.0 -

84.15 aqandazi 2008 3 15.05 - - - - - - - - 100% 100 100 100 15.05 0.0 -

84.16 aqandazi 2008 3 15.05 - - - - - - - - 100% 100 100 100 15.05 0.0 -


84.17 aqandazi 2008 3 15.05 - - - - - - - - 100% 100 100 100 15.05 0.0 -

84.18 aqandazi 2008 3 15.05 - - - - - - - - 100% 100 100 100 15.05 0.0 -

84.19 aqandazi 2008 3 15.05 - - - - - - - - 100% 100 100 100 15.05 0.0 -

84.20 aqandazi 2008 3 15.05 - - - - - - - - 100% 100 100 100 15.05 0.0 -

84.21 aqandazi 2008 3 15.05 - - - - - - - - 100% 100 100 100 15.05 0.0 -

84.22 aqandazi 2008 3 15.05 - - - - - - - - 100% 100 100 100 15.05 0.0 -

87.1 jagrisi 2008 3 13.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 13.0 0.0 -

87.2 jagrisi 2008 3 13.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 13.0 0.0 -

87.3 jagrisi 2008 3 13.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 13.0 0.0 -

87.4 jagrisi 2008 3 13.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 13.0 0.0 -

87.5 jagrisi 2008 3 13.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 13.0 0.0 -

87.6 jagrisi 2008 3 13.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 13.0 0.0 -

87.7 jagrisi 2008 3 13.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 13.0 0.0 -

87.8 jagrisi 2008 3 13.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 13.0 0.0 -

87.9 jagrisi 2008 3 13.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 13.0 0.0 -

87.10 jagrisi 2008 3 13.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 13.0 0.0 -

87.11 jagrisi 2008 3 13.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 13.0 0.0 -

88.1 winsafari 2008 3 12.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 12.0 0.0 -

88.2 winsafari 2008 3 12.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 12.0 0.0 -

88.3 winsafari 2008 3 12.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 12.0 0.0 -

88.4 winsafari 2008 3 12.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 12.0 0.0 -

88.5 winsafari 2008 3 12.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 12.0 0.0 -

88.6 winsafari 2008 3 12.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 12.0 0.0 -

88.7 winsafari 2008 3 12.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 12.0 0.0 -

88.8 winsafari 2008 3 12.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 12.0 0.0 -

88.9 winsafari 2008 3 12.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 12.0 0.0 -

88.10 winsafari 2008 3 12.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 12.0 0.0 -

88.11 winsafari 2008 3 12.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 12.0 0.0 -

88.12 winsafari 2008 3 12.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 12.0 0.0 -


88.13 winsafari 2008 3 12.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 12.0 0.0 -

88.14 winsafari 2008 3 12.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 12.0 0.0 -

88.15 winsafari 2008 3 12.0 - - - - - - - - 100% 100 100 100 12.0 0.0 -

113.1 skami sasadilos 1989 22 16.0 100% 16.0 100% 16.0 0.0 - - - 100% 100 100 100 16.0 0.0 -

113.2 skami sasadilos 1989 22 16.0 100% 16.0 100% 16.0 0.0 - - - 100% 100 100 100 16.0 0.0 -

113.3 skami sasadilos 1989 22 16.0 100% 16.0 100% 16.0 0.0 - - - 100% 100 100 100 16.0 0.0 -

113.4 skami sasadilos 1989 22 16.0 100% 16.0 100% 16.0 0.0 - - - 100% 100 100 100 16.0 0.0 -

113.5 skami sasadilos 1989 22 16.0 100% 16.0 100% 16.0 0.0 - - - 100% 100 100 100 16.0 0.0 -

113.6 skami sasadilos 1989 22 16.0 100% 16.0 100% 16.0 0.0 - - - 100% 100 100 100 16.0 0.0 -

113.7 skami sasadilos 1989 22 16.0 100% 16.0 100% 16.0 0.0 - - - 100% 100 100 100 16.0 0.0 -

113.8 skami sasadilos 1989 22 16.0 100% 16.0 100% 16.0 0.0 - - - 100% 100 100 100 16.0 0.0 -

sul

SeniSvna: Tu ZiriTadi aqtivebi SeZenilia, an narCeni sabalanso Rirebuleba gansazRvrulia 1997 wlis 1 ivlisis Semdeg gr.5-dan gr.11-is

CaTvliT ar ivseba

vamtkiceb:

komisiis Tavmjdomare

_-_______________ e. qemokliZe

komisiis wevrebis xelismowera:

roman xarbedia --------------------------------------------------

administraciis xelmZRvanelis konsultanti, komisiis Tavmjdomaris moadgile;

daviT CerqeziSvili ------------------------------------------

materialuri resursebis marTvis departamentis ufrosi - komisiis Tavmjdomaris moadgile;

arCil kukulava ------------------------------------------------

iuridiuli departamentis ufrosi;

b. a.


mixeil xurcia --------------------------------------------------

iuridiuli departamentis ufrosi specialisti;

nikoloz qoiava ------------------------------------------------

safinanso departamentis ufrosis moadgile;

liana RvalaZe -------------------------------------------------

safinanso departamentis aRricxva-angariSgebis ganyofilebis ufrosi, aRricxva angariSgebaze pasuxismgebeli piri;

rusudan nasariZe --------------------------------------------

safinanso departamentis aRricxva-angariSgebis ganyofilebis ufrosis moadgile;

nino beriSvili ---------------------------------------------

safinanso departamentis aRricxva-angariSgebis ganyofilebis ufrosi specialisti;

aleqsandre WiRlaZe ------------------------------------

materialuri resursebis marTvis departamentis sameurneo ganyofilebis ufrosi;

zurab kilasonia ---------------------------------------

materialuri resursebis marTvis departamentis eqspluataciis ganyofilebis ufrosi;

murman carciZe ------------------------------------------

safinanso departamentisa da materialuri resursebis marTvis departamentis eqsperti;

darejan fifia -------------------------------------------

Sida auditis samsaxuris auditori;

avTandil razmaZe---------------------------------------

materialuri resursebis marTvis departamentis ufrosis konsultanti.

More magazines by this user
Similar magazines