kari 5. biomravalferovneba da biologiuri ... - momxmarebeli.ge

momxmarebeli.ge

kari 5. biomravalferovneba da biologiuri ... - momxmarebeli.ge

kari 5. biomravalferovneba da biologiuri resursebis marTva

Tavi 14. biomravalferovneba

1. Sesavali

saqarTvelo, rogorc kavkasiis ekoregionis nawili, warmoadgens

biomravalferovnebis erT-erT `cxel wertils~. (amJamad Conservation International-is

mier gamoyofilia 34 `cxeli wertili~, romlebic gamoirCevian gansakuTrebuli

biomravalferovnebiT, romelic amasTanave aris mniSvnelovani safrTxis winaSe).

kavkasiis ekoregioni, agreTve, aris WWF-is mier gansazRvruli erT-erTi

globaluri mniSvnelobis ekoregioni, romelic xasiaTdeba saxeobrivi

mravalferovnebiT, endemizmis maRali doniT, evoluciuri procesebisa da

florisa da faunis istoriuli ganviTarebis TaviseburebebiT, mcenareulobis

tipebis mravalferovnebiTa da biomebiT, romlebic iSviaTia globalur doneze.

reliefis sirTule da qveynis sxvadasxva kuTxeSi arsebiTad gansxvavebuli

klimaturi pirobebis arseboba ganapirobeben saqarTvelos landSaftebisa da

ekosistemebis mravalferovnebas. saqarTvelos ZiriTadi biomebia: tyeebi, mtknari

wylebi da Waobebi, zRva da sanapiro, maRali mTebi, naxevradudabnoebi da stepebi.

saxeobebis mravalferovnebiTa da endemizmis maRali doniT gansakuTrebiT

gamorCeulia kolxeTis refugiumi, dasavleT kavkasionis kirqvianebisa da

maRalmTis mcenareuli kompleqsebi.

mTebs ukavia qveynis teritoriis mniSvnelovani nawili: zRvis donidan 1000 metrze

met simaRleze mdebareobs qveynis teritoriis 54%. sasoflo-sameurneo

savargulebs uWiravs qveynis saerTo farTobis 43,5%. maT Soris saxnavebsa da

mravawlian nargavebs uWiravs qveynis saerTo farTobis 15,2%, xolo saTibebsa da

saZovrebs – qveynis 27,9% (2004 wlis monacemebiT). Tumca bolo wlebSi

mniSvnelovnad Semcirda saxnavi miwebisa da mravalwliani nargavebis farTobebi,

romlebic muSavdeba sasoflo meurneobebis mier.

tyiT dafarulia saqarTvelos teritoriis daaxloebiT 39,9%. endemuri da

reliqturi saxeobebiT mdidari foTlovani da wiwvovani tyeebi qveynis namdvili

simdidrea. saqarTvelos tyeebis 97% bunebrivia. maTi didi nawili (98%) mTis

tyeebs warmoadgens da gaaCnia wyalmaregulirebeli, niadagis damcveli, klimatis

mastabilizebeli funqciebi, amasTanave warmoadgens mniSvnelovan adgilsamyofels

mcenareTa da cxovelTa mravali reliqturi, endemuri da safrTxis winaSe myofi

saxeobisaTvis. saqarTveloSi jer kidev SemorCenilia TiTqmis xeluxlebeli tyis

koromebi, romlebsac gaaCniaT udidesi konservaciuli Rirebuleba.

saqarTvelos flora erT-erTi umdidresia zomieri klimatis qveynebs Soris.

saqarTvelos floris SemadgenlobaSi aRricxulia 4130 WurWlovani mcenare. maT

Soris 900-mde saxeoba (daaxloebiT 21%) kavkasiisa da saqarTvelos endemia.

saqarTvelosa da kavkasiis floris SemadgenlobaSi 17 endemuri gvaria.

saqarTvelos floris 2000-mde saxeobas gaaCnia pirdapiri ekonomikuri

Rirebuleba, gamoiyeneba ra merqnad, saTbobad, sakvebad (xili, Txili), safuraJed

da cxovelTa sakvebad, samkurnalod, saRebrebad da eTer-zeTebis misaRebad.


saqarTveloSi gavrcelebulia kulturuli jiSebis (gansakuTrebiT xorblebisa

da parkosnebis) mravali adgilobrivi variacia da veluri naTesavi. Zalian

mdidaria, agreTve, saqarTvelos kulturuli flora.

saqarTveloSi aRwerilia faunis 16 054 saxeoba, maTgan 758 saxeoba miekuTvneba

qordianebs. saqarTveloSi gavrcelebuli ZuZumwovrebis 19, frinvelebis - 3,

reptiliebis - 15 da amfibiebis - 3 saxeoba aris kavkasiis endemi, saqarTvelos

endemia mxolod 1 saxeoba - aWaruli xvliki (Darevskia mixta).

kanonmdebloba

saqarTvelos garemosdacviTi kanonmdeblobis safuZvels saqarTvelos

konstitucia qmnis, romlis 37-e muxlis Tanaxmad:

3. `yvelas aqvs ufleba cxovrobdes janmrTelobisaTvis uvnebel garemoSi,

sargeblobdes bunebrivi da kulturuli garemoTi. yvela valdebulia

gaufrTxildes bunebriv da kulturul garemos~

4. `adamianis janmrTelobisaTvis usafrTxo garemos uzrunvelsayofad,

sazogadoebis ekologiuri da ekonomikuri interesebis Sesabamisad,

axlandeli da momavali Taobebis interesebis gaTvaliswinebiT saxelmwifo

uzrunvelyofs garemos dacvas da racionalur bunebaTsargeblobas~.

saqarTveloSi biomravalferovnebis dacvasa da gamoyenebasTan dakavSirebiT

miRebulia Semdegi kanonebi:

1996 wels miRebuli iqna saqarTvelos kanoni `garemos dacvis Sesaxeb~,

romelic moicavs Semdeg sakiTxebs: garemos dacva mavne zemoqmedebisagan;

garemos xarisxis gaumjobeseba; mdgradi ganviTareba da bunebrivi

resursebis mdgradi gamoyeneba; biologiuri mravalferovnebisa da

ekologiuri wonasworobis SenarCuneba; unikaluri landSaftebisa da

ekosistemebis dacva; garemos dacvis sferoSi moqalaqeTa uflebebisa da

movaleobebis gansazRvra; garemosdacviTi ganaTleba.

saqarTvelos kanoni `daculi teritoriebis sistemis Sesaxeb~ (1996 w.)

gansazRvravs daculi teritoriebis daarsebis, ganviTarebisa da

funqcionirebis aspeqtebs; ayalibebs marTvaze pasuxismgebeli organoebis

sistemas sxvadasxva doneze da

gansazRvravs sxvadasxva kategoriis daculi teritoriis farglebSi

dasaSveb saqmianobebs.

saqarTvelos kanoni `cxovelTa samyaros Sesaxeb~ (1996 w.) aregulirebs

samarTlebriv urTierTobebs cxovelTa samyaros obieqtebis dacvisa da

sargeblobis mimarTulebiT. kanoni, uSualod veluri faunis saxeobebis

dacvis garda, iTvaliswinebs maTi habitatebis, samigracio gzebis,

gamravlebis adgilebis dacvas, uzrunvelyofs veluri faunis mdgrad


gamoyenebas da qmnis samarTlebriv safuZvels misi in-situ da ex-situ

konservaciisTvis.

saqarTvelos tyis kodeqsi (1999 w.) aregulirebs saqarTvelos tyis fondisa

da misi resursebis movlasTan, dacvasTan, aRdgenasa da gamoyenebasTan

dakavSirebul samarTlebriv urTierTobebs. tyis kodeqsis mixedviT

gansazRvrulia saxelmwifo tyis fondis cneba, romlis qveSac igulisxmeba

kanonmdeblobis safuZvelze misTvis mikuTvnebuli miwebisa da misi

resursebis (tyeebi) erToblioba. kodeqsi aseve aregulirebs tyis fondze

sakuTrebis uflebas. aRsaniSnavia, rom daSvebulia kerZo sakuTrebaSi tyis

gadacema. kodeqsis miRebis momentSi tyis fondi mTlianad gamocxadebulia

saxelmwifo sakuTrebad, xolo gansaxelmwifoebriobis procesi unda

daregulirdes Sesabamisi kanonmdeblobiT, romlis Seqmnis aucileblobasac

iTvaliswinebs kodeqsis me-9 muxli. kodeqsis erT-erT umniSvnelovanes

amocanas warmoadgens saqarTvelos tyis fondis dacva, xeluxlebeli

tyeebis TviTmyofadobis SenarCuneba, mcenareTa reliqturi, endemuri da

sxva Zvirfasi saxeobebis dacva.

2003 wlis ivnisSi saqarTvelos parlamentma miiRo kanoni `saqarTvelos

`wiTeli nusxisa” da `wiTeli wignis” Sesaxeb”. kanoniT samarTlebrivad

ganisazRvra gadaSenebis safrTxis winaSe myofi gareuli cxovelebisa da

veluri mcenareebis saxeobebis saqarTvelos `wiTeli nusxisa~ aseve,

`wiTeli wignis~ (romelsac eniWeba sarekomendacio da meToduri xasiaTis

mniSvneloba) iuridiuli definiciebi. kanoniT aseve ganisazRvra, ~wiTeli

nusxis~ struqtura, nusxaSi Sesatani saxeobebis gansazRvris, nusxis

proeqtis SemuSavebis, miRebisa da ganaxlebis (gadasinjvis) procedurebi.

aRniSnuli kanoni aseve aregulirebs gadaSenebis safrTxis winaSe myofi

saxeobebis `wiTel wignTan~, safrTxis winaSe myofi saxeobebis dacvasTan,

mopovebasTan, maTi aRdgenisa da SenarCunebis RonisZiebaTa dagegmvasa da

dafinansebasTan dakavSirebul sakiTxebs.

saqarTvelos kanoni “licenziebisa da nebarTvebis Sesaxeb” ZalaSi Sevida

2005 wlis 4 agvistodan. am kanonis mixedviT, biomravalferovnebasTan

uSualod dakavSirebulia ramdenime licenzia da nebarTva: tyiT

sargeblobis generaluri licenzia, xe-tyis damzadebis specialuri

licenzia da samonadireo meurneobis mowyobis specialuri licenzia,

TevzWeris licenzia, soWis girCisa da gadaSenebis safrTxis winaSe myofi

florisa da faunis saxeobebiT saerTaSoriso vaWrobis Sesaxeb konvenciis

danarTebSi Setanili TeTryvavilas bolqvebiT an/da yoCivardas gorglebiT

sargeblobis licenzia, nadirobis nebarTva, gadaSenebis safrTxis winaSe

myofi veluri florisa da faunis saxeobebiT saerTaSoriso vaWrobis

Sesaxeb konvenciis (CITES) danarTebSi Setanili saxeobebis, maTi nawilebisa

da derivatebis eqsportis, importis, reeqsportisa da zRvidan

introduqciis nebarTva”.


am kanonis moTxovnebidan gamomdinare, masTan SesabamisobaSi unda movidnen

saqarTvelos sxva normatiuli aqtebi. gardamaval periodSi sakiTxebi

regulirdeba mTavrobis dadgenilebebiT.

biomravalferovnebis dacvis strategia da moqmedebaTa gegma – es

dokumenti ZalaSi Sevida 2005 wlis 19 Tebervlis mTavrobis dadgenilebiT.


konvencia biomravalferovnebis Sesaxeb TiToTeul mxares (qveyanas)

avalebs Sesabamisi erovnuli dokumentis SemuSavebas, romelmac unda

gansazRvros saxelmwifoSi biomravalferovnebis dacvis politika da

konkretuli gegma. amgvari dokumentis arseboba qveynis

biomravalferovnebis dacvisa da gonivruli gamoyenebisTvis erT-erT

aucilebel pirobad aris miCneuli. Sesabamisad, biomravalferovnebis

dacvis erovnuli strategiisa da moqmedebaTa gegmis damtkiceba

saqarTvelos mier konvenciiT gansazRvrul valdebulebaTa

ganxorcielebis umniSvnelovanes etapi da mdgradi ganviTarebis erT-erTi

mniSvnelovani winapirobaa. misi ganxorcieleba moiTxovs qveyanaSi

arsebuli samecniero potencialis mobilizebas da mWidro

TanamSromlobas samTavrobo, arasamTavrobo da biznesis seqtorebs

Soris. warmatebis miRweva SeuZlebeli iqneba sayovelTao sazogadoebrivi

mxardaWeris gareSe. aseve aucilebeli iqneba aqtiuri TanamSromloba

iseT seqtorebTan, rogoricaa: soflis meurneoba, turizmi, energetika,

urbanizacia da sxv.

saqarTvelos biomravalferovnebis strategia gaTvlilia aTwlian, xolo

moqmedebebi – xuTwlian periodze. nagulisxmebia, rom xuTi wlis Semdeg

saWiro iqneba axali samoqmedo gegmis SemuSaveba konkretuli situaciisa

da im droisaTvis miRweuli Sedegebis gaTvaliswinebiT.

saqarTvelos biomravalferovnebis konservaciis strategia efuZneba

panevropuli biologiuri da landSafturi mravalferovnebis strategiis

principebs. garda amisa, am dokumentis SemuSavebisas ganisazRvra

damatebiTi principebi.

gzS-s sistemasTan dakavSirebuli zogadi moTxovnebi gansazRvrulia `garemos

dacvis Sesaxeb~ saqarTvelos 1996 wlis 10 dekembris kanoniT, romliTac

gansazRvrulia garemosdacviTi moTxovnebi saqmianobaze gadawyvetilebis

miRebisas da ganxorcielebisas. kanonis Tanaxmad, sazogadoebisa da saxelmwifo

ekologiuri, socialuri da ekonomikuri interesebis gaTvaliswinebisa da

adamianis janmrTelobis, bunebrivi garemos, aseve kulturul da materialur

faseulobaTa dacvis mizniT saqarTvelos teritoriaze saqmianobis

ganxorcielebisaTvis aucilebelia garemoze zemoqmedebis nebarTva, romlis

gacemamde savaldebuloa Catardes garemoze zemoqmedebis Sefaseba.

amJamad gzS-s sistema regulirdeba 2007 wels miRebuli kanonebiT `garemoze

zemoqmedebis Sesaxeb~ da `ekologiuri eqspertizis Sesaxeb~. `garemoze

zemoqmedebis nebarTvis Sesaxeb~ kanonis Tanaxmad garemoze zemoqmedebis

nebarTvas saWiroebs saqmianoba, romelic xasiaTdeba adamianis sicocxlisaTvis

an janmrTelobisaTvis mometebuli safrTxiT. kanonis ganmartebis Tanaxmad gzS

aris dagegmili saqmianobis Seswavlisa da gamokvlevis procedura, romlis

mizania garemos calkeuli komponenetebis, adamianis, aseve landSaftisa da

kulturuli memkvidreobis dacva. gzS Seiswavlis, gamoavlens da aRwers

saqmianobis pirdapir da arapirdapir zegavlenas adamianis janmrTelobasa da

usafrTxoebaze, mcenareul safarsa da cxovelTa samyaroze, niadagze, haerze,

wyalze, klimatze, landSaftze, ekosistemebsa da da istoriul Zeglebze an

yvela zemoaRniSnuli faqtoris erTianobaze, maT Soris, am faqtorebis

zegavlenas kulturul faseulobebsa da socialur-ekonomikur faqtorebze.


kanoniT ganisazRvreba im saqmianobaTa sruli CamonaTvali, romelTa

ganxorcielebasac saqarTvelos teritoriaze Wirdeba garemoze zemoqmedebis

nebarTva da garemoze zemoqmedebis Sefaseba:

a) sasargeblo wiaRiseulis gadamuSaveba (ekologiur eqspertizas ar

eqvemdebareba samSeneblo (maT Soris, inertuli) masalebis gadamuSaveba, garda

`g~ qvepunqtiT gaTvaliswinebulisa);

b) nebismieri sawarmoo teqnologia, sadac gamoyenebuli iqneba azbesti;

g) cementis, asfaltis, kiris, gajis, TabaSirisa da aguris warmoeba;

d) minisa da minis produqciis warmoeba;

e) myari sayofacxovrebo narCenebis gadamuSaveba (maT Soris, narCenebis dawvis

qarxnebis mowyoba) an/da nagavsayrelebis mowyoba;

v) toqsikuri da sxva saxifaTo narCenebis ganTavseba, maTi samarxebis mowyoba

an/da am narCenebis gadamuSaveba, gauvnebleba;

z) qvanaxSiris gazificirebasTan, gaTxevadebasTan, briketirebasa da

dakoqsvasTan dakavSirebuli nebismieri simZlavris warmoeba;

T) magistraluri navTobsadenisa da gazsadenis gayvana;

i) navTobisa da navTobproduqtebis, agreTve Txevadi da bunebrivi airebis

sacavebis, terminalebis ganTavseba, romelTa teritoriaze ganlagebuli

avzebidan erT-erTis moculoba 1000 kub.m-ze metia an maTi jamuri moculoba

1000 kub.m-s aRemateba;

k) saerTaSoriso da Sidasaxelmwifoebrivi mniSvnelobis saavtomobilo gzebis,

rkinigzis da maTze ganTavsebuli xidebis, gzagamtari gvirabis, agreTve

saavtomobilo gzis, rkinigzis da maTi teritoriebis sainJinro dacvis

nagebobebis ageba;

l) maRali Zabvis (35 kvt da meti) sahaero da sakabelo eleqtrogadamcemi

xazebis gayvana da qvesadguris (110 kvt-isa da meti Zabvis) ganTavseba;

m) hidroeleqtrosadguris (2 mvt-isa da meti simZlavris) da

Tboeleqtrosadguris (10 mvt-isa da meti simZlavris) ganTavseba;

n) metropolitenis mSenebloba;

o) wyalsacavis (10 000 kub.m-isa da meti moculobis) mowyoba;

p) Camdinare wylebis gamwmendi nagebobebis (dRe-RameSi 1000 kub.m-isa da

meti moculobis), agreTve magistraluri sakanalizacio koleqtoris ganTavseba;

J) aerodromis, aeroportis, rkinigzis sadgurisa da sazRvao navsadguris

mowyoba;

r) kaSxlis, navsadguris, navmisadgomis, molisa da bunis ganTavseba;

s) qimiuri mrewveloba, kerZod: naxevarfabrikatebis (Sualeduri produqtebis)

qimiuri damuSaveba da qimiuri nivTierebebis warmoeba; pesticidebis, mineraluri

sasuqebis, qimiuri saRebavebis, laqis, peroqsidebisa da elastikuri

nivTierebebis (rezinis an plastikuri nivTierebebis) warmoeba da damuSaveba;

denTisa da sxva asafeTqebeli nivTierebebis warmoeba; akumulatorebis

warmoeba; grafitis eleqtrodebis damzadeba;

t) navTobgadamamuSavebeli da gazgadamamuSavebeli warmoebebi (dRe-RameSi 500 t-

ze metis);

u) nebismieri metalurgiuli warmoeba (saaTSi tonaze meti produqciis

warmadobiT), garda liTonTa civad damuSavebisa da saiuveliro warmoebebisa;

f) toqsikuri da sxva saSiSi nivTierebis sacavebis mowyoba.

kanonmdeblobiT ar aris gansazRvruli skoupingis procedura anu gzS-s

amocanebisa da masStabebis dadgena. `garemoze zemoqmedebis Sefasebis Sesaxeb~

debulebaSi (damtkicebulia garemos dacvisa da bunebrivi resursebis ministris

#18, 09.03.2009 brZanebiT) gansazRvrulia gzS-s etapebi da gzS-s angariSSi

gansaxilveli savaldebulo sakiTxebi, romelic vrceldeba yvela im

saqmianobaze, romlebsac WirdebaT garemoze zemoqmedebis nebarTva.


gzS-s organizebasa da Catarebaze pasuxismgebelia saqmianobis

ganmaxorcielebli. saqmianobis ganmaxorcielebeli faravs agreTve gzS-s

proceduris CatarebisaTvis saWiro xarjebs.

gzS-s angariSi waredgineba garemos dacvisa da bunebrivi resursebis

saministros saqmianobis ganxorcielebisaTvis garemoze zemoqmedebis nebarTvis

gacemis mizniT.

nebarTvis gacemis proceduris aucilebeli Semadgeneli nawilebia:

‣ garemoze zemoqmedebis Sefaseba,

‣ ekologiuri eqspertiza da

‣ sazogadoebis monawileoba gadawyvetilebis miRebis procesSi.

saqmianobis ganxorcielebaze garemoze zemoqmedebis nebarTvis (an

kanonmdeblobiT gansazRvrul SemTxvevaSi mSeneblobis nebarTvis) miRebisaTvis,

kanonmdeblobiT dadgenilia aucilebeli proceduraa ekologiuri eqspertizis

Catareba, rac gulisxmobs Semdegs: saeqsperto komisia, romelsac daniSnavs

garemos dacvis saministro ganixilavs proeqtis dokumentacias da gzS-s

angariSs da moamzadebs daskvnebs. nebismieri nebarTva moicavs rig pirobebs,

romelTa dacvis SemTxvevaSi nebadarTuli aRniSnuli saqmianobis

ganxorcieleba. aseTi pirobebi SeiZleba exebodes Semarbilebeli zomebis

ganxorcielebas biomravalferovnebaze mavne zegavlenis Sesamcireblad.

saqarTveloSi dReisaTbvis ar arsebobs strategiuli garemosdacviTi Sefasebis

sakanonmdeblo moTxovnebi da aucilebelia SesaZleblobebis gaZliereba am

sferoSi.

2. arsebuli mdgomareoba

habitatebis ganadgurebisa da resursebis Warbi mopovebis gamo mcenareTa da

cxovelTa mravali saxeoba saqarTveloSi gadaSenebis safrTxis winaSe aRmoCnda.

saqarTvelos `wiTel nusxaSi~ Setanilia ZuZumwovarTa 29, frinvelTa 35,

reptiliebis 11, amfibiebis 2, Tevzebis 14 da merqnian mcenareTa 56 saxeoba.

saqarTvelos xerxemlianTa faunis 44 saxeoba safrTxeSia globaluri masStabiTac

da Setanilia IUCN-is wiTel nusxaSi, rogorc mowyvladi (VU) an ufro maRali

kategoriis mqone taqsoni. gasul saukuneSi saqarTvelos teritoriaze sruliad

gadaSenda qurciki da niamoris samxreTi (TrialeTis qedis) populacia, erTeuli

individebis saxiT SemorCa jiqi, zoliani afTari, mkveTrad Semcirda keTilSobili

irmis ricxovneba (SemorCenilia mxolod sami mcirericxovani populacia).

monacemTa Segrovebis, Senaxvisa da analizis Tanamedrove da efeqturi

meqanizmebis ararsebobis gamo garTulebulia saxeobaTa da habitatebis

mdgomareobaSi cvlilebebis efeqturi gansazRvra, rac Tavis mxriv

mniSvnelovnad arTulebs biomravalferovnebis realuri mdgomareobisa da

tendeciebis Sefasebas. Sesabamisad ar arsebobs mkafio safuZveli

gadawyvetilebebis misaRebad biomravalferovnebis konservaciis sferoSi.

saqarTveloSi amJamad mimdinareobs biomravalferovnebis monitoringis

erovnuli sistemis Camoyalibebis procesi (www.biomonitoring.moe.gov.ge).

axlaxan dasrulda biomravalferovnebis monitoringis erovnuli

indikatorebis SerCeva. amJamad mimdinareobs calkeuli indikatorebis

mixedviT monacemTa Segrovebisa da analizis meTodebis SemuSaveba.

aRniSnulidan gamomdinare winamdebare angariSSi moyvanili informacia

sxvadasxva saxeobebis, saxeobaTa jgufebisa da ekosistemebis mdgomareobisa

da tendeciebis Sesaxeb eyrdnoba ukanasknel wlebSi saqarTveloSi sxvadasxva

proeqtebis farglebSi ganxorcielebuli kvlevebis Sedegebs.


saqarTveloSi biomravalferovnebaze moqmed ZiriTadi safrTxeebad ganixileba

habitatebis ganadgureba/degradacia da biologiuri resursebis Warbi mopoveba.

habitatebis ganadgurebis ZiriTadi mizezebia tyeebis usistemo Cexva, wylis

ekosistemebis degradacia da intensiuri Zoveba. miuxedavad imisa, rom bolo

droindeli tendenciebi miuTiTeben xe-tyis resursebis ukanono mopovebis

Semcirebaze, merqnisa da saTbobi SeSis damzadeba mainc rCeba erT-erT

umniSvnelovanes safrTxed biomravalferovnebisaTvis. intensiuri Zovebis

problema ZiriTadad exeba saqarTvelos maRalmTianeTis subalpur da alpur da

saqarTvelos samxreT-aRmosavleTis aridul ekosistemebs, sadac Sinauri

pirutyvis (gansakuTrebiT cxvris) didi raodenoba da mouwesrigebeli Zoveba

iwvevs niadagis eroziebs.

2.1 saxeobebi

saqarTvelos floris SemadgenlobaSi aRricxulia 4130 WurWlovani mcenare.

maT Soris gvimranairebi – 79, SiSvelTeslovanni – 17, farulTeslovanni –

4034 (orlebnianni – 3278; erTlebnianni – 756). saqarTvelos floris simdidris

maCvenelia endemizmis maRali done. saqarTvelos floris daaxloebiT 21% -

900-mde saxeoba endemuria. maT Soris 600-mde saxeoba (mTeli saxeobebis 14,2%)

kavkasiis endemia; 300 saxeobamde (mTeli saxeobebis 9,0%) – uSualod

saqarTvelos endemia. maRalia saqarTvelos floris gvarobrivi endemizmic.

saqarTvelosa da kavkasiis floris SemadgenlobaSi 16 endemuri gvaria:

Alboviodoxa, Woronowia, Chymsydia, Trigonocaryum, Symphyoloma, Pseudobetckea, Charesia,

Mandenovai, Sredinskaya, Grossheimia, Cladocheta, Pseudovesicaria, Gadellia, Agasyllis,

Paederotella, da Kemulariella.

saqarTvelos floraSi saxeobTa mravalricxovnobiT Semdegi 10 ojaxi

gamoirCeva: Compositae (538 saxeoba), Gramineae (332 saxeoba), Leguminosae (317 saxeoba),

Rosacea (238), Cruciferae (183), Scrophulariacea (179), Umbeliferae (177), Labiatae (149),

Caryophyllacea (135) da Liliacea (129).

saqarTveloSi aRricxulia xavsebis 812 saxeoba.

saqarTvelos Sida wlebSi aRwerilia wyalmcenareTa 2605 taqsoni, maTgan

Chloropyta – 1039, Bacillariophyta – 830, Cyanophyta – 431, Euglenophyta – 161, Xanthophyta – 60,

Pyrrophyta -35, Chrysophyta – 26, Rhodophyta 10, Charophyta – 13.

saqarTveloSi aRicxulia liqenebis 800-ze meti da sokoebis 7000-mde saxeoba.

Tumca es monacemi srulad ar asaxavs saqarTvelos wyalmcenareebis,

liqenebisa da sokoebis mravalferovnebas.

saqarTvelo mdidaria ekonomikuri mniSvnelobis mqone mcenareebiT. saqarTvelos

floris 2000-mde saxeobas gaaCnia pirdapiri ekonomikuri Rirebuleba,

gamoiyeneba ra merqnad, saTbobad, sakvebad (xili, Txili), safuraJed da

cxovelTa sakvebad, samkurnalod, saRebrebad da eTer-zeTebis misaRebad.

saqarTveloSi gavrcelebulia kulturuli jiSebis (gansakuTrebiT xorblebisa

da parkosnebis) mravali adgilobrivi variacia da veluri naTesavi. Zalian

mdidaria, agreTve, saqarTvelos kulturuli flora. saqarTvelo aris

kulturul mcenareTa warmoSobis dasavleT aziis centris nawili, romelic

miCneulia qeris, xorblis, parkosnebis, vazisa da xilis mravali jiSis

warmoSobis centrad. saqarTveloSi uZvelesi droidan moyavT marcvlovnebis


(xorbali, qeri, Svria), parkosnebis vazis, bostneulisa da xilis (vaSli, msxali,

komSi, qliavi, nuSi, atami da sxva) mravali jiSi.

saqarTveloSi aRwerilia faunis 16 054 saxeoba, maTgan 758 saxeoba miekuTvneba

qordianebs. saqarTveloSi gavrcelebuli ZuZumwovrebis 19, frinvelebis - 3,

reptiliebis - 15 da amfibiebis - 3 saxeoba aris kavkasiis endemi, saqarTvelos

endemia mxolod 1 xerxemliani saxeoba - aWaruli xvliki (Darevskia mixta).

wiTeli nusxa

saqarTvelos xerxemlianTa faunis 44 saxeoba safrTxeSia globaluri

masStabiTac da Setanilia IUCN-is wiTel nusxaSi, rogorc mowyvladi (VU) an

safrTxis ufro maRali kategoriis mqone taqsoni. saqarTveloSi gavrcelebuli

ZuZumwovrebidan 19 saxeoba aris kavkasiis endemi. maT Soris dasavleTkavkasiuri

da aRmosavleTkavkasiuri jixvebi (Capra caucasica, Capra cylindricornis), kavkasiuri

Tagvana (Sicista caucasica), qluxoris Tagvana (Sicista kluchorica), yazbegis Tagvana (Sicista

kazbegica), romlebic aseve Setanili arian saqarTvelosa da IUCN-is wiTel

nusxebSi rogorc safrTxis winaSe myofi saxeobebi. frinvelebidan kavkasiis

endemia 3 saxeoba – kavkasiuri roWo (Tetrao mlokosiewiczi), kavkasiuri SurTxi

(Tetraogallus caucasicus) da kavkasiuri yarana (Phylloscopus lorenzii), maTgan kavkasiuri

roWo (Tetrao mlokosiewiczi) da kavkasiuri SurTxi (Tetraogallus caucasicus) Setanilia

saqarTvelos `wiTel nusxaSi~.

ukanasknel wlebSi ganxorcielda mniSvnelovani kvlevebi mtacebeli

frinvelebis, xelfrTianebis da uxerxemloTa zogierTi jgufebis (bugrebi,

nemsiylapiebi, naxevradxeSeSfrTianebi, xeSeSfrTianebi, sifrifanafrTianebi,

Wiebis sxvadasxva jgufebi, obobebi da kibosnairebi) SeswavlisaTvis.

uxerxemloTa Soris yvelaze didi mravalferovnebiT gamoirCeva mwerebis

(Insecta) klasi (gamovlenilia 11 471 saxeoba). met-naklebad detalurad

gamokvleulia mwerebis yvela ZiriTadi rigi.

saqarTvelos saxeobebis biomravalferovnebis Sesaxeb monacemebis ganTavseba

mimdinareobs ilia WavWavaZis universitetis sabunebismetyvelo mecnierebaTa

fakultetis mier inicirebul veb-gverdze - www.biodiversity-georgia.net.

2006 wels saqarTvelos mecnierebaTa akademiasTan arsebuli gadaSenebis piras

myofi saxeobebis komisiam daasrula saxeobaTa mdgomareobis Sefaseba IUCN-is

kriteriumebze dayrdnobiT. ris safuZvelzec momzadda saqarTvelos axali

`wiTeli nusxa~. komisiis mier floris TvalsazrisiT Sefasda mxolod

merqnian mcenareTa statusi. balaxovan mcenareTa statusis Sefaseba

mimdinareobs amJamad. ar aris Sefasebuli sokoebis, wyalmcenareebis,

liqenebisa da xavsebis mdgomareoba.

saqarTveloSi gavrcelebuli saxeobebis, maT Soris endemuri da safrTxis

winaSe myofi saxeobebis raodenoba taqsonomiuri jgufebis mixedviT

warmodgenilia pirvel cxrilSi.

cxrili 1. mcenareTa da cxovelTa saxeobebisa da safrTxis winaSe myofi saxeobebis

raodenobebi taqsonomiuri jgufebis mixedviT

taqsonomiuri

jgufi

saxeobaTa

raodenoba

IUCN-is

wiTel

saqarTvelos `wiTel nusxaSi~

Setanili saxeobebis raodenoba

(IUCN-is kategoriebis mixedviT)


nusxaSi VU

da ufro

maRali

kategoriiT RE CR EN VU

Setanili

saxeobebis

raodenoba

mcenareebi

wyalmcenareebi 2605

sokoebi 7000

liqenebi 800

xavsebi 812

WurWlovani

4130 - 2 18 36

mcenareebi

cxovelebi

uxerxemloebi 15 761 6 2 8 32

Tevzebi 188 10 - 1 6 7

amfibiebi 13 1 - - 1 1

reptiliebi 54 11 - 1 2 8

frinvelebi 390 14 2 9 24

ZuZumwovrebi 111 8 4 5 6 18

saqarTveloSi gavrcelebuli calkeuli saxeobebis mdgomareobis Sesaxeb

kvleviTi institutebis mier monacemTa Segroveba daiwyo gasuli saukunis 30-

iani wlebidan. magram am monacemebis umravlesoba grovdeboda da analizdeboda

gansaxvavebuli meTodebiT, araregularulad da arakoordinirebulad. 1982 wels

gamoica `saqarTvelos wiTeli wigni~, romelSic Setanili iyo safrTxeSi myofi

saxeobebi mxolod sami kategoriiT: TiTqmis gamqrali an miuval adgilebSi

SemorCenili, gadaSenebis piras misuli da iSviaTi saxeobebi, sul cxovelTa 65

da mcenareTa 161 saxeoba.

1996 wels gamoqveynda biomravalferovnebis erovnuli Seswavlis masalebi

(GEF/UNEP, NACRES), rac iyo biomravalferovnebis sxvadasxva komponentebis

Sesaxeb arsebuli informaciis erTad Tavmoyrisa da maTi mdgomareobis

Sefasebis pirveli mcdeloba.

2003 wels miRebuli iqna saqarTvelos kanoni `wiTeli nusxisa~ da `wiTeli

wignis~ Sesaxeb. kanonis Tanaxmad saqarTveloSi gadaSenebis safrTxis winaSe

myofi saxeobebis mdgomareoba unda Sefasdes bunebis dacvis saerTaSoriso

kavSiris (IUCN) kriteriumebis Sesabamisad. aseTi Sefasebis Catarebamde, 2003

wels garemosa da bunebrivi resursebis ministris brZanebiT damtkicda

droebiTi `wiTeli nusxa~, romelSic Setanili iqna 1982 wlis wiTeli wignis

saxeobebi, agreTve migrirebadi saxeobebis dacvis Sesaxeb bonis konvenciiTa da

misi regionuli SeTanmxmebebiT (AEWA, ACCOBAMS) mkacrad daculi saxeobebi,

romlebic saqarTvelos teritoriaze binadroben mudmivad an droebiT.

rogorc ukve aRiniSna, 2005-2006 wlebSi saqarTvelos mecnierebaTa akademiasTan

arsebulma gadaSenebis safrTxis winaSe myofi saxeobebis komisiam saxeobaTa

mdgomareoba Seafasa IUCN-is kriteriumebis da kategoriebis mixedviT da

Seadgina saqarTvelos axali `wiTeli nusxa~.

cxrilSi warmodgenilia zemoT aRniSnul gamocemebze dayrdnobiT sxvadasxva

wlebSi xerxemlianTa sxvadasxva taqsonomiur jgufebSi safrTxis winaSe myofi

saxeobebis raodenoba.

taqsoni/weli 1982 1996 2003 2006

Tevzebi 1 7 1 11

amfibiebi 4 2 4 2


eptiliebi 6 28 6 11

frinvelebi 33 34 55 35

ZuZumwovrebi 21 34 26 33

sul 65 105 92 92

safrTxis winaSe myofi

da gadaSenebuli

saxeobebis wili 8,6 % 13,8 % 12,2% 12,2%

informaciis wyaro: Levan Butkhuzi, Draft Final Report on Preparation of Final List of Environmental

Sustainability Indicators for Georgia (Complementary to MDG7 Target 9 Global Framework Indicators),

Biodiversity and Forestry. monacemebi Tavis mxriv eyrdnoba: saqarTvelos wiTeli wigni (1982-

1990); saqarTvelos biomravalferovnebis Seswavlis masalebi (1996); saqarTvelos

`wiTeli nusxa~ (2003), saqarTvelos `wiTeli nusxa~ (2006).

cxrilSi warmodgenili informacia ZiriTadad eyrdnoba eqspertul

mosazrebebs, vinaidan 1990 wlis Semdgom ar Catarebula velur cxovelTa

populaciebis erovnuli aRricxvebi (Tumca 1990 wlamde Catarebuli aRricxvebis

sandoobasa da sizusteSic seriozuli eWvebi arsebobs). 1996 wlis monacemebi

SedarebiT naklebad zustia, vinaidan erovnuli Seswavlis masalebi eyrdnoboda

sxvadasxva organizaciebis mier mowodebul masalebs, romlebic Segrovebuli

iyo sxvadasxva dros gansxvavebuli meTodebiT. 2006 wlebis monacemebi ufro

sandoa, vinaidan eyrdnoba am periodisaTvis dagrovil met masalas. aRniSnulis

gaTvaliswinebiT ar unda iqnes miCneuli, rom situacia gaumjobesda 1996-2006

wlebSi.

saqarTvelos wiTeli nusxa

Scientific Name

IUCN

Global

Status

Georgia Red

List status

VERTEBRATES

MAMMALS

1 Rhinolophus euryale VU VU

2 Rhinolophus mehelyi VU VU

3 Myotis bechsteinii VU VU

4 Barbastella barbastellus VU VU

5 Sciurus anomalus NT VU

6 Castor fiber NT RE

7 Sicista caucasica DD VU

8 Sicista kluchorica DD VU

9 Sicista kazbegica DD VU

10 Nannospalax nehringi * VU

11 Cricetulus migratorius NT VU

12 Mesocricetus brandti * VU

13 Prometheomys schaposchnikovi * VU

14

Clethrionomys glareolus

ponticus

* EN

15 Meriones tristrami * VU

16 Micromys minutus NT VU

17 Felis chaus * VU

18 Lynx lynx * CR

19 Panthera pardus CR CR


20 Panthera tigris EN RE

21 Hyaena hyaena * CR

22 Lutra lutra NT VU

23 Vormela peregusna * EN

24 Monachus monachus CR RE

25 Ursus arctos * EN

26 Phocoena phocoena VU VU

27 Tursiops truncatus DD EN

28 Cervus elaphus * CR

29 Gazella subgutturosa * RE

30 Capra caucasica EN EN

31 Capra cylindricornis VU VU

32 Capra aegagrus VU CR

33 Rupicapra rupicapra * EN

BIRDS

34 Podiceps grizegaena LC VU

35 Pelecanus onocrotalus LC VU

36 Pelecanus crispus VU EN

37 Ciconia ciconia LC VU

38 Ciconia nigra LC VU

39 Anser erythropus VU EN

40 Tadorna ferruginea LC VU

41 Marmaronetta angustirostris VU VU

42 Melanitta fusca LC EN

43 Oxyura leucocephala EN EN

44 Haliaeetus albicilla NT EN

45 Accipiter brevipes LC VU

46 Buteo rufinus rufinus LC VU

47 Aquila heliaca VU VU

48 Aquila clanga VU VU

49 Aquila chrysaetus LC VU

50 Neophron percnopterus LC VU

51 Gypaetus barbatus aureus LC VU

52 Aegypius monachus NT EN

53 Gyps fulvus fulvus LC VU

54 Falco cherrug EN CR

55 Falco vespertinus * EN

56 Falco biarmicus LC VU

57 Falco naumanni VU CR

58 Aegolius funereus LC VU

59 Tyto alba EN

60 Tetraogallus caspius LC VU

61 Tetrao mlokosiewiczi DD VU

62 Grus grus LC EN

63 Tetrax tetrax NT VU

64 Burhinus oedicnemus LC VU

65 Panurus biarmicus * VU

66 Phoenicurus erythrogastrus LC VU

67 Carpodacus rubicilla LC VU

68 Prunella ocularis LC VU


AMPHIBIANS

69 Mertensiella caucasica VU VU

70 Pelobates syriacus * EN

REPTILES

71 Testudo graeca VU VU

72 Ophisops elegans * VU

73 Darevskia clarkorum EN EN

74 Darevskia dahli * VU

75 Darevskia mixta * VU

76 Ablepharus pannonicus * CR

77 Eryx jaculus * VU

78 Eirenis collaris * VU

79 Malpolon monspessulanus * VU

80 Vipera dinniki VU VU

81 Vipera kaznakovi EN EN

FISH

82 Huso huso EN EN

83 Acipenser sturio CR CR

84 Acipenser nudiventris EN EN

85 Acipenser stellatus EN EN

86 Acipenser gueldenstaedti EN EN

87 Acipenser persicus EN EN

88 Salmo fario * VU

89 Rutilus frisii * VU

90 Varicorhinus sieboldi * VU

91 Sabanejewia aurata * VU

92 Neogobius fluviatilis * VU

92 Alosa caspia paleostomi * VU

93 Salmo fario labrax * EN

94 Aspius aspius taeniatus * VU

95 Nemachilus angorae alasanicus * VU

INVERTEBRATES

1 Phassus shamil * EN

2 Brahmaea ledereri * RE

3 Eudia pavonia * VU

4 Perisomena coecigena * VU

5 Manduca atropos * EN

6 Rethera comarovi * VU

7 Deilephila nerii * EN

8 Pterogon gorgoniades * VU

9 Pachypasa otus * VU

10 Lemonia balcanica * VU

11 Callimorpha dominula * VU

12 Axiopoena maura * EN

13 Parnassius apollo VU VU

14 Parnassius nordmanni * EN

15 Allancastra caucasica VU VU

16 Antocharis gruneri * VU

17 Antocharis damone * VU

18 Erebia hewistonii * VU


19 Erebia iranica * VU

20 Tomares romanovi * VU

21 Polyommates daphnis * VU

22 Apocolotois smornovi * VU

23 Zygaena fraxinii * VU

24 Bombus fragrans * VU

25 Bombus eriophorus * VU

26 Bombus alpigenus * VU

27 Bombus persicus * VU

28 Xylocopa violacea * VU

29 Inotrechus kurnakovi * CR

30 Inotrechus injaevae * CR

31 Omophon limbatum * EN

32 Rosalia alpina VU EN

33 Cordulegaster mzymtae VU VU

34 Onychogomphus assimilis VU VU

35 Callopterix mingrelica VU

36 Astacus colchicus * VU

37 Pontastacus pewzowi * VU

38 Dolomedes plantarius VU VU

39 Eisenia transcaucasica * VU

40 Eisenia lagodechiensis * VU

41 Dendrobaena faucium * VU

42 Alollobophora dubiosa VU

43 Alollobophora kintrishiana * EN

44 Helix buchi * VU

TREES

1 Acer ibericum VU

2 Anabasis aphylla EN

3 Amygdalus georgica EN

4 Arbutus andrachne EN

5 Astragalus sommieri EN

6 Astragalus tanae EN

7 Betula medwedewii VU

8 Betula megrelica VU

9 Betula raddeana VU

10 Buxus colchica VU

11 Castanea sativa VU

12 Celtis australis VU

13 Celtis glabrata VU

14 Cerasus microcarpa VU

15 Cistus creticus VU

16 Corylus colchica VU

17 Crataegus pontica VU

18 Daphne albowiana EN

19 Daphne pseudosericea EN

20 Daphne transcaucasica VU

21 Epigaea gaultherioides VU

22 Erica arborea EN

23 Eversmannia subspinosa EN


24 Genista abchasica VU

25 Halimodendron halodendron EN

26 Juglans regia VU

27 Juniperus foetidissima VU

28 Juniperus polycarpos VU

29 Laurus nobilis VU

30 Nitraria schoberi EN

31 Osmanthus decorus VU

32 Ostrya carpinifolia EN

33 Pinus pityusa VU VU

34 Pistacia mutica VU

35 Populus euphratica CR

36 Pterocarya pterocarpa VU

37 Pyrus demetrii EN

38 Pyrus ketzkhovelii EN

39 Pyrus sachokiana EN

40 Quercus hartwissiana VU

41 Quercus imeretina VU VU

42 Quercus macranthera VU

43 Quercus pedunculiflora VU

44 Quercus pontica VU

45 Rhododendron smirnowii VU

46 Rhododendron ungernii VU

47 Salix kikodseae EN

48 Salvia garedji VU

49 Sambucus tigranii VU CR

50 Sorbus hajastana EN

51 Staphylea colchica VU

52 Taxus baccata VU

53 Thymus karjaginii EN

54 Ulmus glabra VU

55 Ulmus minor VU

56 Zelkova carpinifolia VU

EN= gadaSenebis safrTxis winaSe myofi; VU= mowyvladi, CR=kritikulad gadaSenebis

safrTxis winaSe myofi; RE=regionul doneze gadaSenebis safrTxis winaSe myofi

reliefis sirTule da arsebiTad gansxvavebuli klimaturi pirobebi

ganapirobeben saqarTvelos landSaftebisa da ekosistemebis mravalferovnebas.

saqarTvelos ZiriTadi biomebia: tyeebi, mtknari wylebi da Waobebi, zRva da

sanapiro, maRali mTebi, naxevradudabnoebi da stepebi. tyiT dafarulia

saqarTvelos teritoriis 39,9%. endemuri da reliqturi saxeobebiT mdidari

foTlovani da wiwvovani tyeebi qveynis namdvili simdidrea.

saxeobebis mravalferovnebiTa da endemizmis maRali doniT gansakuTrebiT

gamorCeulia kolxeTis refugiumi, dasavleT kavkasionis kirqvianebisa da

maRalmTis mcenareuli kompleqsebi.

saqarTveloSi habitatebis amJamad arsebuli klasificireba ar Tanxvdeba

evropaSi miRebul sistemas da ar aris unificirebuli erovnul doneze, rac

aris erT-erTi xelisSemSleli mizezi habitatebis mdgomareobis Sesaxeb

informaciis xelmisawvdomobisaTvis da maTi konservaciis uzrunvelyofisaTvis.


garemos dacvisa da bunebrivi resursebis saministro GTZ-Tan TanamSromlobiT

amJamad amzadebs saqarTvelos habitatebis aRweras natura 2000-is ganmartebiT

saxelmZRvanelos mixedviT (Habitat classification of Georgia according to Natura 2000

Interpretation Manual for the EU).

tyis ekosistemebi

tyis ekosistemebs gansakuTrebuli mniSvneloba aqvT saqarTveloSi

biomravalferovnebis konservaciisaTvis. tyiT dafarulia qveynis teritoriis

39,9%. saqarTvelos tyeebis 97% bunebrivia. maTi didi nawili (98%) mTis tyeebs

warmoadgens da gaaCnia wyalmaregulirebeli, niadagis damcveli, klimatis

mastabilizebeli funqciebi, amasTanave warmoadgens mniSvnelovan

adgilsamyofels mcenareTa da cxovelTa mravali reliqturi, endemuri da

safrTxis winaSe myofi saxeobisaTvis. saqarTveloSi jer kidev SemorCenilia

TiTqmis xeluxlebeli tyis koromebi, romlebsac gaaCniaT udidesi

konservaciuli Rirebuleba. tyis ekosistemebi gvxvdeba qveynis TiTqmis yvela

regionSi, gamonakliss warmoadgens mxolod javaxeTis plato, xolo xevisa da

TuSeTis regionebSi tyes Zalian mcire farTobi ukavia.

dasavleT saqarTveloSi tye zRvis donidanvea gavrcelebuli, xolo

aRmosavleT saqarTveloSi tyis sartyeli 600-700 metris simaRlidan iwyeba.

saqarTvelos tyeebSi daaxloebiT 400 saxeobis merqniani mcenare izrdeba.

saqarTvelos dendrofloris 26% (104 saxeoba) saqarTvelosa da kavkasiis

endemia. niadagobriv da klimatur pirobebze damokidebulebiT tyis ZiriTadad

gavrcelebuli tipebia _ foTlovani, wiwvovani, subalpuri meCxeri da

tanbrecili, ariduli meCxeri da Walis tyeebi. foTlovan tyeebs ukavia tyiT

dafaruli farTobebis 81%, xolo wiwvovan tyeebs Sesabamisad, - 19%.

saxeobebis mixedviT tyis fondi Semdegnairadaa warmodgenili: wiflnarebi

(46,6%). muxnarebi (10,6%), rcxilnarebi (8,8%), soWnarebi (7%), murynarebi (5,5%),

naZvnarebi (4,5%), fiWvnarebi (4%), wablnarebi (3,2)%).

dasavleT saqarTvelos tyeebisaTvis damaxasiaTebelia maradmwvane

farTofoTlovani merqniani saxeobebis qvetye, romelic Seqmnilia reliqturi

gvarebis Rhododendron, Epigaea, Ruscus, Ilex, Daphne, Hedera, Laurocerasus-is saxeobebiT:

Sqeri (Rhododendron ponticum), ungernis Sqeri (Rhododendron ungernii), smirnovis Sqeri

(Rhododendron smizhowii), wyavi (Laurocerasus officinalis), baZgi (Ilex colchica), Zmerxli

(Ruscus calchicus), epigea (Epigaea gaultheroides), kolxuri suro (Hedera colchica) Daphne

alboviana, D. pontica. aRniSnuli saxeobebi kolxeTis biogeografiuli provinciis

tyeebSi qvetyes qmnian, rogorc damoukideblad, ise erTmaneTSi Sereuli

nairgvari kombinaciebis saxiT, rac am tyeebis ganumeoreblobasa da maRal

sakonservacio Rirebulebas ganapirobebs. kolxuri qvetye gansakuTrebiT kargad

aris ganviTarebuli samxreT-dasavleT kolxeTSi. aq is zRvis donidan 2300-2400

m-mde vrceldeba.

aRsaniSnavia uTxovrisa (Taxus baccata) da Zelqvis (Zelkova carpinifolia) reliqturi

tyeebi, romlebic SemorCenilia aRmosavleT saqarTveloSi bawarasa da

babaneuris nakrZalebSi.

1800-1900 metris simaRlidan iwyeba subalpuri meCxeri anu `parkiseburi~ tyeebi,

romlebsac ZiriTadad warmoqnian maRali mTis bokvi (Acer trautvetteri) da

maRalmTis muxa (Quercus macranthera).

kavkasiis subalpur tanbrecil tyeebs qmnian wifeli (Fagis orientalis), aryi (Betula

litwinowii) da imeruli xeWreli (Rhamnus imeretina). es tyeebi mdidaria endemuri da

reliqturi saxeobebiT: megruli aryi (Betula megrelica), medvedevis aryi (B.

medwedewii), pontouri muxa (Quercus pontica).


Walis tyeebi aRmosavleT saqarTveloSi ganviTarebulia dablobebsa da

mTiswineTSi mdinareebis _ mtkvris, ivris, alaznis da qciis qvemo welis

gaswvriv. maTSi Warbobs muxa (Quercus pedunculiflora), agreTve, verxvi (Populus

canescens, Populus hybrida), es tyeebi mdidaria lianebiT. dasavleT saqarTvelos

Walis tyeebSi ki wamyvani pozicia uWiravs murynarebs.

sabWoTa periodis bolo wlebis ganmavlobaSi, saqarTveloSi xdeboda iafad

Rirebuli xe-tyis importireba ruseTidan, ramac saqarTvelos sakuTari tyeebis

dacvisa da rekreaciis miznebiT marTvis ganxorcielebis saSualeba misca.

amJamad daculi teritoriebis farglebSi moqceulia tyiT dafaruli

farTobebis daaxloebiT 10%. xolo daculi teritoriebis gareT darCenil

Walis tyeebsa da tyis subalpur zolSi moqmedebs dacvis gansakuTrebuli

reJimi.

tyis ekosistemebTan asocirebulia saqarTvelos faunis saxeobebis umravlesoba,

maT Soris saqarTvelos `wiTel nusxaSi~ Setanili mura daTvi (Ursus arctos),

niamori (Capra aegagrus), arCvi (Rupicapra rupicapra), keTilSobili iremi (Cervus

elaphus), endemuri kavkasiuri salamandra (Martensiella caucasica). Zalian mdidaria

tyeebis orniTofauna, Tumca mcirea endemuri da globalurad mowyvladi

saxeobebis raodenoba.

saqarTvelos damoukideblobis mopovebis Semdgom, sabazro ekonomikaze

gadasvlam, mTliani Sida produqtis mniSvnelovanma Semcirebam, mzardma

siRaribem da energomatareblebis deficitma seriozuli ziani miayena tyis

ekosistemebs. xe-tyis importis Sewyvetam da paralelurad qveynidan dabal

fasSi xe-tyis eqsportma, saSeSe merqnis mopovebam da saxelmwifos mxridan am

saqmianobis araefeqtianma kontrolma ganapiroba tyis usistemo Wra, rac

sabolood saqarTvelos tyeebis Semadgenlobisa da xarisxis mniSvnelovan

degradaciaSi aisaxa.

gansakuTrebiT mZime zewolis qveS aRmoCndnen wiflnarebi, rasac ganapirobebs

wiflis merqanze maRali moTxovnileba da gzebisa da soflebis axlomdebare

tyis masivebi, sadac mosaxleobas xeli miuwvdeba tyis Wraze. darRveulia am

tyeebis struqtura, daCqarebulia saxeobaTa arasasurveli cvlis procesi.

iseve, rogorc evropis mraval qveyanaSi ekonomikurma aqtovobebma

gansakuTrebuli ziani miayena Walis tyeebs, romelic aris saqarTvelos

landSafturi mravalferovnebis erT-erTi mniSvnelovani komponenti,

biologiuri koridori da cxovelTa mravali saxeobis TavSesafari. dReisaTvis

Walis tyeebis mxolod calkeuli fragmentebia SemorCenili. Walis tyis

ekosistemebs mniSvnelovani ziani miayena sasoflo-sameurneo savargulebis

gafarToebam da mdinareTa Camonadenis reJimis xelovnuri gardaqmniT

gamowveulma hidrologiurma cvlilebebma.

amJamad tyis ekosistemebis ZiriTad safrTxes warmoadgens aramdgardi

tyiTsargebloba, rac iwvevs tyis ekosistemebis degradacias.

dReisaTvis xelmisawvdomi ar aris sarwmuno informacia tyeebis Wrasa da tyiT

dafaruli teritoriebis Sesaxeb, ar Catarebula tyeebis inventarizacia, ar


xorcieldeba monitoringi. dRemde ar Catarebula zusti gamokvleva (magaliTad,

satelituri imijebisa da GIS teqnologiebis gamoyenebiT), romelic mogvcemda

erovnul doneze tyiT dafaruli farTobis an tyeebis mdgomareobis cvlilebis

met-naklebad zust suraTs.

2009 wlis monacemebze dayrdnobiT gameCxerebis, damewyvrisa da sxva mizezebis

gamo aRdgenas eqvemdebareba 26 760.5 ha tye.

tyis ekosistemebisaTvis erT-erT safrTxes warmoadgens tyis mavneblebiT

gamowveuli ziani. aRsaniSnavia, rom tyeebis paTologiuri gamokvlevebi ar

Catarebula bolo ramdenime wlis ganmavlobaSi. 2004 wlis monacemebiT

sxvadasxva daavadebebiT dazianebulia 192 900 ha tye. gansakuTrebiT aRsaniSnavia

wablnarebis xmobis faqtebi imereTsa da aWaraSi, rac gamowveulia sxvadasxva

daavadebebis gavrcelebiT.

kidev erT safrTxes ganekuTvneba tyis xanZrebi. saqarTvelos uaxles istoriaSi

tyis yvelaze didi xanZari dakavSirebulia ruseTTan 2008 wlis SeiaraRebul

konfliqtTan, rodesac borjom-xaragaulis erovnuli parkis maxloblad

ganadgurda 951 ha unikaluri tyis masivebi.

Sida wylebi

saqarTvelo mdidaria mtknari wylebiT. aq aRricxulia 26 060 mdinare. maTi

umravlesobis sigrZe 25 km-ze naklebia. saqarTvelos udidesi mdinarea mtkvari,

romelic saTaves iRebs TurqeTSi, gadakveTs mTel aRmosavleT saqarTvelos da

Caedineba mingeCauris wyalsacavSi (azerbaijani). aqve Caedineba aRmosavleT

saqarTvelos kidev ori didi mdinare - alazani da iori, romlebic saTaves

iReben didi kavkasionis mTebSi da Camoedinebian kaxeTis regionSi. aRmosavleT

saqarTvelos sxva mdinareebia liaxvi, xrami da aragvi. dasavleT saqarTvelo

ufro mdidaria mdinareebiT, vidre aRmosavleTi. maTi umetesoba saTaves didi

kavkasionis mTebidan iRebs da yvela maTgani Sav zRvaSi Caedineba. dasavleT

saqarTvelos mTavari mdinareebia rioni, enguri, Woroxi, kodori, bzifi,

cxeniswyali.

saqarTveloSi 850-ze meti tbaa. maTi umetesoba Zalian pataraa, amitomac tbebis

saerTo farTobi 170 kvadratul kilometrs ar aRemateba (qveynis teritoriis

0,24%). samxreT saqarTveloSi, javaxeTis zeganze, 2100 m simaRleze mdebareobs

saqarTvelos udidesi tba faravani (37.5 kv.km). sxva didi tbebia: paliastomi (18.2

kv.km), riwa (1,49 kv.km), tabawyuri (14.2 kv.km), bazaleTi (1.2 kv.km).

saqarTveloSi aris 43 xelovnuri wyalsacavi (35 aRmosavleT saqarTveloSi da 8

dasavleT saqarTveloSi), maT Soris jvaris (13,5 kv,km), Saoris (13,2 kv,km),

sionis (14,4 kv,km), jandaris (12,5 kv,km), Jinvalis (11,5 kv.km), Tbilisis (11,8 kv.km)

wyalsacavebi.

Waobi saqarTvelos landSaftebis tipiuri komponentia. dasavleT saqarTveloSi

sfagnumiani Waobebi zRvis donidan subalpur sartyelamdea gavrcelebuli,

aRmosavleT saqarTveloSi ki mSrali klimatis gamo 2000 m-ze ufro maRla aRar

gvxvdeba. Waobebi gavrcelebulia, rogorc dablob zonaSi, ise subalpur da

alpur sartyelSi.

konservaciisaTvis prioritetuladaa miCneuli mtknari wylis Semdegi

ekosistemebi: javaxeTis zeganis tbebi, md. rionis SesarTavi da kolxeTis

Waobebi, mdinareebis iorisa da alazanis transsasazRvro ubnebi.


kolxeTis dablobze, Savi zRvis piras mdebare daWaobebuli murynari tyeebi da

unikaluri torfiani Waobebi, paliastomis tbasTan erTad Setanilia ramsaris

konvenciis saerTaSoriso mniSvnelobis Warbteniani teritoriebis nusxaSi. am

ekosistemebis dacvasa da SenarCunebas uzrunvelyofs kolxeTis erovnuli

parki, agreTve qobuleTis nakrZali da aRkveTili, romelic moicavs zRvispira

torfnarebs. aRniSnuli torfiani Waobebi gansakuTrebiT gamoirCevian

unikaluri floristuli SemadgenlobiT, endemuri da reliqturi saxeobebis

simravliT.

samxreT saqarTveloSi, javaxeTis platoze mdebare tbebi (xanCali, madatafa,

buRdaSeni) aseve uaxloes momavalSi wardgenili iqneba ramsaris konvenciis

saerTaSoriso mniSvnelobis Warbteniani teritoriebis siaSi Sesatanad. amJamad

mimdinareobs gegmarebiTi samuSaoebi javaxeTis zeganze daculi teritoriebis

daarsebisaTvis.

rogorc kolxeTis dablobis, ise javaxeTis platos Warbteniani ekosistemebi

umniSvnelovanesi habitatebia gadamfreni frinvelebisaTvis. kolxeTis dacul

teritoriebsa da mis mimdebared registrirebulia frinvelTa 300-mde saxeoba.

teritoria aris mniSvnelovani habitati saqarTvelos `wiTel nusxaSi~ Setanili

gadaSenebis piras myofi saxeobebisaTvis: Pelecanus onocrotalus, Pelecanus crispus, Ciconia

ciconia, Coconia nigra, Anser erythropus, tadorna ferriginea, Marmaronetta angustirostris, Oxyura

leucocephala (IUCN), Haliaeetus albicilla, Buteo rufinus rufinus, Aquila heliaca (IUCN), Aquila clanga,

Falco cherrug (IUCN), Falco vespertinus, Falco naumanni (IUCN), Aegolius funereus, Tyto alba, Grus

grus. javaxeTis tbebze aRricxulia frinvelTa 91 saxeoba, bevri maTgani

Setanilia saqarTvelosa da IUCN-is wiTel nusxaSi.

tabawyuris alpuri tba da mis maxloblad mdebare maRalimTis EWarbteniani

ekosistemebi Sedis qcia-tabawyuris aRkveTilSi, romelic daarsda 2007 wels.

saqarTvelos mtknar wylebSi gavrcelebulia Tevzebis 80-ze meti saxeoba.

saqarTvelos `wiTel nusxaSi~ Setanili mdinaris/tbis kalmaxi aris mTis

mdinareebis ZiriTadi saxeoba. Tevzis anadromuli saxeobebi, ZiriTadad

zuTxisebrni da oraguli Savi zRvidan Sedian dasavleT saqarTvelos

mdinareebSi qviriTobisaTvis. Tevzis aRniSnuli saxeobebi Setanilia

saqarTvelos `wiTel nusxaSi~. maTTvis ZiriTadi safrTxeebia aralegaluri

TevzWera, wylis dabinZureba, hidroteqnikuri nagebobebi mdinareebze. 1991

wlidan dRemde TiTqmis ar Catarebula kvlevebi saqarTvelos Sida

wyalsatevebis iqtiofaunis, maT Soris endemuri formebis mdgomareobis

SefasebisaTvis (garda zuTxisebrTa da Savi zRvis oragulisa). Sesabamisad ar

aris gansazRvruli maTi umravlesobis konservaciuli statusi. mwiria ra

informacia endemuri iqtiofaunis ricxovnobis, populaciaTa struqturis,

gavrcelebis da safrTxeebis Sesaxeb SeuZlebelia im konkretuli

konservaciuli saWiroebebis dasaxva, romelTa gatarebac aucilebelia maTi

SenarCunebis, aRdgenis da gonivruli marTvis mizniT.

saqarTveloSi ar Catarebula mtknari wylisa da Waobebis inventarizacia da

ekologiuri mdgomareobis Sefaseba.

mtknari wylebisa da Waobebis mravali ekosistema, romelic amJamad ar aris

daculi raime formiT, Zlieraa modificirebuli ekonomikuri aqtivobebis

Sedegad – maT Soris wylis donis Seusabamo regulaciiT da nawilobrivi an

sruli drenaJiT. Sedegad darRveulia maTi struqtura da Semcirebulia

ekologiuri Rirebulebebi.


wylis dabinZureba, aralegaluri TevzWera, hidroteqnikuri nagebobebi da

Tevzis invaziuri saxeobebis gavrceleba warmoadgenen ZiriTad safrTxeebs

mtknari wylebis iqtiofaunisaTvis. gadamfreni frinvelebisaTvis mniSvnelovani

safrTxea wylis ekosistemebis modificireba da brakonieroba.

maRali mTis ekosistemebi

maRalmTad pirobiTad miRebulia absoluturi simaRleebi 1800 m-s z.d da

zeviT. maRalmTaSi erTiandeba subalpuri, alpuri, subnivaluri da nivaluri

ekosistemebi. maRali mTis ZiriTadi habitatebia buCqnarebi, subalpuri

maRalbalaxeuloba da farTofoTlovani mdeloebi, alpuri mdeloebi, alpuri

xalebi, kldisa da naSalebis mcenareuloba. maRalmTis mcenareuloba metad

mravalferovania, rac ganpirobebulia, pirvel rigSi, kavkasiis mTebis evropisa

da aziis Sesayarze mdebareobiT, klimatis kontrastulobiT, reliefis Zlieri

danawevrebiT da sxva faqtorebiT. subalpuri buCqnarebi ZiriTadad Seqmnilia

reliqturi, uZvelesi kolxuri mezofiluri elementebiT: Rhododendron ponticum,

Rh.ungernii, Rh. smirnowii, Rh. luteum, Rhododendron caucasicum, accinium arctostaphylos, Ilex

colchica, Ruscus colchicus, Laurocerasus officinalis, Rhamnus imeretina, Corylus colchica, Sorbus

subfusca, Dapne alboviana, Epigaea gaulterioides. maTi umetesoba amasTan aris kavkasiis

endemi. aseve saxeobrivi mravlferovnebiTa da kavkasiis endemebis simravliT

gamoirCeba subalpuri maRalbalaxeulobis flora. aRsaniSnavia magaliTad,

monotipuri gvari Gadellia, aseve Grosshemia, Dolychorrisa da sxv. alpuri

mdeloebis flora ZiriTadad Sedgeba erTi an ori dominanturi saxeobisagan,

rogorocaa Nardus glabriculmis, Carex tristis, Festucetum variae, Caricetum tristis, Kobresia

capilliformis. alpuri xalebi ganviTarebulia e.w. `cirkebis~ formis reliefis

pirobebSi, sadac Tovlis safari xangrZlivi drois manZilzea SenarCunebuli.

miuxedavad imisa, rom alpuri xalebis produqtiuloba dabalia, isini

intensiurad gamoiyenebian saZovrebad, ZiriTadad cxvrisTvis. subalpuri da

alpuri sartylis mTaTa CrdiloeTi da Crdilo-dasavleTi ferdobebi

dafarulia dekianiT (kavkasiis endemi Rhododendron caucasicum). kavkasionis alpur

sartyels aRwevs agreTve Rviis ori saxeoba (Juniperus hemisphaeica, J. sabina).

dekisa da Rviis formaciebi did rols asruleben eroziis SemcirebaSi.

kavkasiis subnivalur sartyelSi daaxloebiT 250 saxeobis mcenarea

gavrcelebuli. maRalia endemur saxeobaTa wili (daaxloebiT 60-70%).

gansakuTrebiT mniSvnelovania iseTi endemuri gvarebi, rogoricaa:

Pseudovesicaria, Gymphyloma, Pseudobetckea, Coluteocarpus, Didimophysa, Eunomia, Vavilovia.

maRali mTis ekosistemebi arian iseTi sakvanZo saxeobebis habitatebi,

rogoricaa kavkasiis endemebi - dasavleTkavkasiuri da aRmosavleTkavkasiuri

jixvebi (Capra caucasica, Capra cylindricornis), kavkasiuri roWo (Tetrao mlokosiewiczi),

kavkasiuri SurTxi (Tetraogallus caucasicus), agreTve, batkanZeri (Gypaetus barbatus),

svavi (Aegypius monachus) orbi (Gyps fulvus). cxovelTa zogierTi saxeoba, romlebic

binadrobs tyis zeda sartyelSi, aseve asocirdeba subalpur zonasTan (niamori

(Capra aegagrus), arCvi (Rupicapra rupicapra), mura daTvi (Ursus arctos), iremi (Cervus

elaphus)). maRali mTis mdeloebi arian endemuri wvrili ZuZumwovrebis promeTes

memindvrias (Prometheomys schaposchnikovi), gudauris memindvrias (Chionomys gud),

mcireaziuri memindvrias (Chionomys roberti), qluxoris Tagvanas (Sicista kluchorica),

yazbegis Tagvanas (Sicista kazbegica), kavkasiuri Tagvanas (Sicista caucasica)

TavSesafari. mTlianad kavkasionze 1997 wlis monacemebis Tanaxmad binadrobs 12

000 Capra cylindricornis, xolo Capra caucasica-s ricxovnobis Sesaxeb sarwmuno

monacemebi ar arsebobs. Zveli monacemebis Tanaxmad igi miaxloebiT 1000 an

metia. orive maTgani Setanilia IUCN-is wiTel nusxaSi. gasuli saukunis 90-iani

wlebis Semdgom aRiniSneba Capra cylindricornis-is ricxovnebis Semcireba 20%-iT,


xolo Capra caucasica-isa 50%-iT, ZiriTaTad nadirobisa da habitatebis

ganadgurebis (gadaWarbebuli Zoveba) gamo.

alpuri mdeloebi ZiriTadad gamoiyeneba saZovrebad. intensiuri Zovebis gamo

gauaresebulia mcenareuli safaris mdgomareoba da Secvlilia saxeobrivi

Semadgenloba, rac iwvevs alpuri mdeloebis produqtiulobis Semcirebas.

niadagis zeda fena ziandeba eroziuli procesebis, mewyerebisa da zvavebis

gamo. erT-erT safrTxed ganixileba, agreTve, samkurnalo miznebisTvis

mcenareebis intensiuri Segroveba.

maRali mTis ekosistemebi warmodgenilia TuSeTis, lagodexis, yazbegis,

borjom-xaragaulis dacul teritoriebSi.

ariduli da semiariduli ekosistemebi

ariduli da semiariduli ekosistemebi ZiriTadad gvxvdeba saqarTvelos

samxreT-aRmosavleT nawilSi, saqarTvelos, somxeTisa da azerbaijanis

momijnave teritoriebze. aq gvxvdeba udabnosa da naxevrad udabnos tipis

mcenareuloba, stepi, ariduli meCxeri anu naTeli tye, Sibliaki, friganoiduli

mcenareuloba, kldeTa qserofitebi, halofitebis dajgufebebi, ivris Walis

tugaiseburi tye. aridul da semiaridul ekosistemebSi gvxvdeba 500-mde

saxeobis umaRlesi mcenare. aq gvxvdeba 66 saxeobis ZuZumwovari, maTgan 17

Setanilia saqarTvelos `wiTel nusxaSi~, frinvelTa 250-mde saxeoba. maRali

sakonservacio Rirebulebebis saxeobaTa populaciebiT gamoirCevian ariduli

meCxeri tyeebi. aq gvxvdeba maRali sakonservacio Rirebulebis mqone saxeobebi:

sakmlis xe (Pistacia mutica), Rviebi (Juniperus foetidissima, Juniperus polycarpos, Juniperus

oxycedrus), garejis salbi (Salvia garedji) eixleris tita (Tulipa eichleri), jadvarebi

(Orchis punctulata da Orchis picta), qarTuli zambaxi (Iris iberica).ivris Walis

tugaisebur tyeSi maRali sakonservacio Rirebulebis saxeobaa Walis

grZelyunwa muxa (Quercus pedunculiflora). naxevarad udabnoSi gvxvdeba saqarTvelos

`wiTel nusxaSi~ Setanili mlaSobis Cingili (Halimodendron halodendron) da

bongardia (Bongardia chrysogonum). saqarTvelos ariduli da semiariduli

ekosistemebi gansakuTrebiT mdidaria qvewarmavalTa, mtacebel da leSiWamia

frinvelTa da mtacebelTa TanasazogadoebebiT. Tumca es zona Zlier Raribia

Cliqosnebis mxriv. aridul da semiaridul zonaSi gvxvdeba saqarTvelos

`wiTel nusxaSi~ Setanili faunis Semdegi saxeobebi: jiqi (Panthera pardus),

zolebiani afTari (Hyaena hyaena), focxveri (Lynx lynx), lelianis kata (Felis chaus),

daTvi (Ursus arctos), svavi (Aegypius monachus), orbi (Gyps fulvus), xmelTaSuazRveTis

ku (Testudo graeca) da sxv.

stepuri mcenareuloba ZiriTadad zamTris saZovrebad gamoiyeneba. amJamad

pirutyviT saZovrebis gadatvirTvasa da Zovebis xangrZlivobis vadebis

ugulebelyofis gamo, bevrgan stepis fitocenozuri struqtura Zlier

darRveulia, ramac gamoiwvia balaxnaris saxeobrivi gaRaribeba. cenozidan

erTwlovnebisa da efemerebis amovardna, sarevela saxeobebis gamravleba. stepis

biocenozebis degradacia iwvevs avSnianebisa (Artemisia lerchiana, Artemisia fragrans) da

mlaSoburas (Salsola dendroides, Salsola ericoides, Salsola nodulosa, Suaeda microphylla) mier

dakavebuli teritoriis zrdas, saZovrebis farTobisa da xarisxis Semcirebas.

ariduli meCxeri tyeebi, romlebic warsulSi farTod iyo gavrcelebuli,

amJamad pirvandeli saxiT SemorCenilia mxolod vaSlovanis saxelmwifo

nakrZalSi. md. ioris Camonadenis daregulirebisa da tyis Wris gamo

mniSvnelovnadaa Semcirebuli ivris unikaluri, tugais tipis Walis tyis

farTobic.


mniSvnelovnadaa Semcirebuli faunis saxeobrivi mravalferovneba

gansakuTrebiT Cliqosnebis mxriv. mag., gasuli saukunis 30-iani wlebian aRar

gvxvdeba qurciki (Gazella subgutturosa). misi gaqrobis ZiriTadi mizezebia

intensiuri mecxvareoba da nadiroba.

bolo aTwleulSi SeimCneva maCvzRarbasa (Hystrix indica) da mcire miwis kurdRlis

(Allactaga elater) gamoCena, rac garkveulwilad migvaniSnebs gaudabnoebis procesze.

ariduli da semiariduli ekosistemebisaTvis ZiriTadi safrTxeebia: intensiuri

da usistemo Zoveba, rac iwvevs niadagis eroziasa da invaziuri saxeobebis

momravlebas, sairigacio sistemis dagegmva niadagebis Taviseburebebis

gauTvaliswineblad, brakonieroba.

biomravalferovnebiT gamorCeuli da saqarTvelosTvis iSviaTi ariduli da

semiariduli ekosistemebis konservaciis mizniT 2003 wels daarsda vaSlovanis

erovnuli parki (24 610 ha) da gafarTovda vaSlovanis nakrZali (10 143 ha).

Catarda gegmarebiTi samuSaoebi ivris zeganze daculi landSaftis

daarsebisaTvis (IUCN-is kategoria V, farTobi 173 000 ha), Tumca aRniSnuli

daculi teritoria jerjerobiT ar daarsebula.

zRva da sanapiro

dasavleTidan saqarTvelos akravs Savi zRva, sanapiro xazis sigrZe

saqarTvelos farglebSi 330 kilometria.

Sav zRvaSi mobinadre Tevzebis 184 saxeobidan saqarTvelos wylebSi

registrirebulia 110 saxeoba. Sav zRvaSi gvxvdeba delfinebis 3 saxeoba

(Delphinus delphis, Tursiops truncatus, Phocoena phocoena). maTgan zRvis Rori (Phocoena

phocoena) da afalina (Tursiops truncatus) Setanilia saqarTvelos wiTel nusxaSi,

zRvis Rori aris globalurad mowyvladi saxeoba da Setanilia IUCN-is wiTel

nusxaSi. samive maTgani daculia bonis konvenciiT cxovelTa migrirebadi

saxeobebis Sesaxeb. Savi zRvis sanapiro wylebi da mdinareTa SesarTavebi,

gansakuTrebiT md. rionis SesarTavi aris zuTxisebrTa mniSvnelovani habitati.

aq gvxvdeba zuTxebis 6 saxeoba (Acipense sturio, A. stellatus, A. gueldenstaedti, A.

nudiventris,A. persicus, Huso huso) yvela maTgani Setanilia saqarTvelos `wiTel

nusxaSi~. maT Soris Acipense sturio aris globalurad gadaSenebis safrTxis

winaSe da Setanilia IUCN-is wiTel nusxaSi.

Savi zRvis sanapiro aris mniSvnelovani habitati gadamfreni

frinvelebisaTvis. Savi zRvis sanapiro ekosistemebSi gvxdeba 300-ze meti

saxeobis frinveli, romelTa Soris orasamde saxeoba gadamfrenia. aqve

izamTrebs mravali saxeoba, maT Soris: didi murtala (Podiceps cristatus), mcire

murtala, didi Cvama (Phalacrocorax carbo), sisina gedi (Cygnus olor), xuWuWa varxvi

(Pelecanus crispus), ruxi bati (Anser anser), TeTrSubla bati (Anser albifrons), gareuli

ixvi (Anas platyrhynchos), ruxi ixvi (Anas strepera) da sxva.

gazafxuli-Semodgomis migraciis dros 27 saxeobis mtacebeli frinvelis

asobiT individi gaivlis q. baTumis siaxloves arsebul mtacebel

frinvelTa samigracio gzis “boTlis yelSi”.


saqarTveloSi zRvisa da sanapiros yvelaze faseuli bunebrivi habitatebi

Sedis kolxeTis erovnuli parkisa (IUCN-is kategoria II) da qobuleTis

nakrZalisa da aRkveTilis (IUCN-is kategoriebi I da IV) farglebSi da

imyofeba gansakuTrebuli dacvis reJimis qveS. kolxeTis erovnuli parki

moicavs 15 742 ha sazRvao akvatorias (mkacri da marTvadi dacvis zonebi),

romelic aris delfinebisa da zuTxisebrTa mniSvnelovani habitati.

zRvisa da sanapiros biomravalferovnebis kargvis ZiriTad mizezebad

miCneulia drenaJi, myari da Txevadi narCenebiT dabunZureba, urbanuli

teritoriebis gafarToeba, arasaTanadod dagegmili ganviTareba.

marTalia, saqarTvelos Savi zRvis sanapiros da masSi Camavali mdinareebis

zuTxisebrTa saxeobrivi Semadgenloba jer kidev inarCunebs istoriul

mravalferovnebas (Acipenser sturio, Acipenser stellatus, Acipenser nudiventris, Acipenser

persicus colchicus, Acipenser güldenstädti tanaica, Huso huso), magram 2007 wlis SefasebiT

saqarTvelos wylebSi zuTxisebrTa saerTo ricxovnoba istoriuli minimumis

_ 10 aTasi egzemplaris farglebSia, rac imas niSnavs, rom 1907 wlidan dRemde

ricxovnoba minimum 37-jeraa Semcirebuli. aq gavrcelebul zuTxisebrTa yvela

saxeoba Setanilia saqarTvelos `wiTel nusxaSi~. zuTxisebrTa ricxovnebis

Semcirebis umniSvnelovanesi mizezia habitatebis destruqcia, ZiriTadad

gamowveuli hidroeleqtrosadgurebis mSeneblobiT, mdinareebisa da sanapiro

zonis dabinZurebiT, satofe mdinareebze qviSa-xreSis mopovebiT.

2.3 daculi teritoriebi

1. daculi teritoriebis zogadi mimoxilva

daculi teritoriebis marTva da statusi

sabWoTa periodSi nakrZalebisa da saxelmwifo samonadireo meurneobebis marTva

xorcieldeboda nakrZalebisa da samonadireo meurneobebis mTavari sammarTvelos

mier. sabWoTa kavSiris daSlis Semdeg, 1992 wlis 16 ivlisidan, maT marTvas

axorcielebda saqarTvelos nakrZalebisa da samonadireo meurneobebis mTavari

sammarTvelo (romelic sxvadasxva wlebSi sxvadasxva saministros daqvemdebarebaSi

Sedioda an damoukidebel uwyebas warmoadgenda). 1997 wlis 9 oqtombridan daculi

teritoriebis marTva gadaeca saqarTvelos daculi teritoriebis, nakrZalebisa da

samonadireo meurneobebis saxelmwifo departaments. 1996 wels moxda arsebuli 5

satyeo-samonadireo meurneobisaTvis aRkveTilis kategoriis miniWeba.

2004 wlis bolos, daculi teritoriebis, nakrZalebisa da samonadireo meurneobebis

saxelmwifo departamentma ganicada reorganizacia da saxelmwifo saqveuwyebo

dawesebuleba - “daculi teritoriebis departamentis” saxiT Sevida saqarTvelos

garemos dacvisa da bunebrivi resursebis saministros SemadgenlobaSi.

arsebuli daculi teritoriebi iqmneboda sxvadasxva dros, sxvadasxva iuridiuli

aqtiT. sabWoTa kavSiris periodSi daarsebuli daculi teritoriebi Seqmnilia

saqarTvelos ssr ministrTa sabWos aqtebiT, xolo Semdgom periodSi Seqmnili

daculi teritoriebi damoukidebeli saqarTvelos mTavrobis dadgenilebebiT,

prezidentis brZanebulebebiT, an specialuri kanonebiT. Sesabamisad, gansxvavebuli

iyo maTi iuridiuli statusic. am xarvezis gamosworebis mizniT, 2004 wels, yvela

daculi teritoria Sevida garemos dacvisa da bunebrivi resursebis saministros

SemadgenlobaSi rogorc sajaro samarTlis iuridiuli piri. Tumca, 2005 wels

ganxorcielebuli cvlilebebis Sedegad, nawili daculi teritoriebisa darCa

sajaro samarTlis iuridiul pirad, xolo nawili warmoadgendnen daculi

teritoriebis departamentis teritoriul organoebs.

2008 wlisaTvis yvela daculi teritoria warmoadgens daculi teritoriebis

saagentos teritoriul administraciebs, esenia:

a) Tbilisis erovnuli parkis administracia;


) algeTis erovnuli parkis administracia;

g) saTafliis saxelmwifo nakrZalis administracia 1 ;

d) ajameTis aRkveTilis administracia;

e) yazbegis erovnuli parkis administracia;

v) liaxvis saxelmwifo nakrZalis administracia;

z) qobuleTis daculi teritoriebis administracia 2 ;

T) borjom-xaragaulis erovnuli parkis administracia 3 ;

i) kolxeTis erovnuli parkis administracia;

k) kintriSis daculi teritoriebis administracia 4 ;

l) ioris aRkveTilis administracia;

m) gardabnis aRkveTilis administracia;

n) mariamjvaris saxelmwifo nakrZalis administracia 5 ;

o) kacoburis aRkveTilis administracia;

p) WaWunis aRkveTilis administracia;

J) vaSlovanis daculi teritoriebis administracia 6 ;

r) TuSeTis daculi teritoriebis administracia 7 ;

s) bawara-babaneuris daculi teritoriebis administracia 8 ;

t) lagodexis daculi teritoriebis administracia 9 ;

u) mtiralas erovnuli parkis administracia;

amgvarad, dRevandeli mdgomareobiT saqarTveloSi daarsebulia 14 nakrZali, 8

erovnuli parki, 12 bunebis Zegli, 14 aRkveTili, 2 daculi landSafti. saqarTvelos

daculi teritoriebis saerTo farTobia 495,892 ha, rac saqarTvelos mteli

farTobis daaxloebiT 7%- s Seadgens.

1991 wlamde Seqmnili daculi teritoriebis statusi ar iyo srulad da naTlad

gansazRvruli kanonmdeblobis mier da saWiroebda dazustebas. 2007 wlis bolos

miRebuli “daculi teritoriebis statusis Sesaxeb” kanoni, aregulirebs “daculi

teritoriebis sistemis Sesaxeb” saqarTvelos kanonis amoqmedebamde, saqarTvelos

ssr-sa da aseve, saqarTvelos respublikis saxelmwifo xelisuflebis umaRlesi

organoebis mier Seqmnili daculi teritoriebis statusis, farTobisa da

sazRvrebis, marTvisa da funqcionirebis TaviseburebebTan dakavSirebul samarTlebriv

sakiTxebs.

daculi teritoriebis departaments, 2008 wlis 1 Tebervlidan, mieniWa sajaro

samarTlis iuridiuli piris statusi da Camoyalibda rogorc daculi teritoriebis

saagento. daculi teritoriebis saagento warmoadgens saqarTvelos garemos dacvisa

da bunebrivi resursebis saministros sistemaSi Semaval sajaro samarTlis

iuridiul pirs, romelic saxelmwifos kontroliT damoukideblad axorcielebs

Tavis saqmianobas.

daculi teritoriebis saagentos teritoriul administraciebs aqvT erTiani

tipiuri debuleba.

2. daculi teritoriebis ganviTarebis ZiriTadi principebi

1 maT Soris: saTafliis saxelmwifo nakrZali, TeTri, xomlis, cucxvaTis, navenaxevis, nagarevis,

iazonis, sakaJiis mRvimeebis, wyalwiTelas xeoba, okaces kanionis da CanCqeris bunebis Zeglebi

2 maT Soris: qobuleTis saxelmwifo nakrZali, qobuleTis aRkveTili

3 borjomis saxelmwifo nakrZali, borjom-xaragaulis erovnuli parki da neZvis aRkveTili

4 maT Soris: kintriSis saxelmwifo nakrZali da kintriSis daculi landSafti

5 maT Soris: mariamjvraris saxelmwifo nakrZali, yofuRis aRkveTili

6 maT Soris: vaSlovanis saxelmwifo nakrZali, vaSlovanis erovnuli parki, alaznis Walis unebis

Zegli, arwivis xeobis bunebis Zegli, taxtiTefas buenbis Zegli.

7 maT Soris: TuSeTis saxelmwifo nakrZali, TuSeTi erovnuli parki da TuSeTis daculi

landSaftebi.

8 maT Soris: bawaras saxelmwifo nakrZali, babaneuris saxelmwifo nakrZali da iltos aRkveTili.

9 maT Soris: lagodexis sax. nakrZali da lagodexis aRkveTili.


saqarTvelos daculi teritoriebis ganviTarebis strategia efuZneba Semdeg ZiriTad

principebs:

- gadawyvetilebis sifrTxiliT miRebis principi

gadawyvetilebebi miRebul unda iqnas xelTarsebul saukeTeso monacemebze

dayrdnobiT. unda ganxorcieldes ekonomikuri da socialuri RonisZiebebi, romlebic

uzrunvelyofen biologiur da landSaftur konservacias dacul teritoriebze.

- droebiTi/winaswari dacva (profilaqtikuri principi)

gadawyvetilebebi da moqmedebebi (droebiTi/winaswari dacvis zomebi) daculi

teritoriebis faseulobebis SenarCunebisaTvis SeiZleba da unda gatardes samecniero

srulyofili, dasabuTebuli informaciis arqonis SemTxvevaSic (manam, vidre

mimdinareobs detaluri SefasebiTi kvlevebi), dacul teritoriebze biologiur da

landSaftur mravalferovnebaze potenciuri uaryofiTi zegavlenis Tavida acilebis

mizniT. nebismieri aseTi gadawyvetileba Tu moqmedeba (droebiTi/winaswari dacvis

zomebi) unda gamoyenebul iqnes drois specifiur periodSi.

- translokaciis principi

moqmedebebi, romlebic gansakuTrebiT sazianoa dacul teritoriebze biologiuri da

landSafturi mravalferovnebisaTvis da maTi Tavida acileba SeuZlebelia, unda

warimarTos im arealSi, sadac isini naklebsazianoa.

- ekologiuri kompensaciis principi

Tu daculi teritoriebis maRali biologiuri da landSafturi mravalferovnebis

Rirebulebis arealSi fizikuri cvlilebebis saziano gavlenis Tavidan acileba

SeuZlebelia, maT dasabalanseblad unda ganxorcieldes sakompensacio konservaciuli

RonisZiebebi.

- gadaxdis principi

biologiuri da landSafturi mravalferovnebis daculi teritoriebisTvis zianis

miyenebis Tavidan acilebis, kontrolisa da Semcirebisaken mimarTuli moqmedebebis

xarjebi daekisros pasuxismgebel mxares.

- ekologiuri mTlianobis principi

ekologiuri procesebi, romlebzec damokidebulia saxeobis gadarCena, unda iqnes

daculi, xolo habitati, romelzec damokidebulia misi gadarCena – SenarCunebuli.

- ekosistemuri midgoma

gaTvaliswinebul iqnas ekosistemis kompleqsuroba da ekosistemis ZiriTad

komponentebs Soris kavSiri daculi teritoriebis identifikaciis, dagegmvisa da

marTvisas da daculi teritoriebis sistemis (qselis) Camoyalibebisas.

- aRdgenisa da restituciis principi

dacul teritoriebze biologiuri da landSafturi mravalferovneba

SeZlebisdagvarad unda iqnes aRdgenili da/an xelaxla Seqmnili. igi moicavs

safrTxis winaSe myofi saxeobebis reabilitaciasa da reintroduqcias.

- kanonmdebloba

gamoyenebuli iqnas arsebuli kanonmdebloba, saWiroebis SemTxvevaSi SemuSavdes axali

kanonmdebloba an Sesworebebi kanonmdeblobisaTvis, an sxva regulirebis meqanizmebi

dacul teritoriebTan mimarTebaSi.

- menejmentis efeqturoba

unda ganxorcieldes menejmentis efeqturobis Sefaseba. menejmentis efeqturoba

ganisazRvreba konkretuli daculi teritoriisaTvis Sedegebis SefasebiT dasaxul

miznebTan mimarTebaSi. unda ganxorcieldes sxvadasxva miznebis Sesabamisi

indikatorebis monitoringi, raTa ganisazRvros Sesrulda Tu ara miznebi.


- adapturi menejmenti

gamoyenebul iqnas adapturi menejmenti, romelic iTvaliswinebs menjmentis

efeqturobis Sefasebidan miRebuli Sedegebis da axali mecnieruli monacemebis

(codna) gamoyenebas menejmentis gaumjobesebisaTvis.

- bunebrivi resursebis xelmisawvdomoba, mesame mxaris interesi da kompensacia

ganisazRvros da gaTvaliswinebul iqnas yvela valdebuleba romelic dakavSirebulia

miwisa da wylis xelmisawvdomobaze, mesame mxaris interesebi da kompensaciis

saWiroebebi im teritoriebze romlebic moiazreba dacul teritoriebad.

- adgilobrivi mosaxleobis interesebis gaTvaliswineba, konsultaciebi da

CarTuloba

SeTanxmebul iqnas adgilobrivi mosaxleobis sacxovrebel da kerZo mflobelobaSi

arsebul teritoriebTan dakavSirebiT sakiTxebi. pativi eces da gaTvaliswinebul

iqnas adgilobrivi mosaxleobis miwasTan dakavSirebuli meurneobis sakiTxebi da

adaT-wesebi (kultura). gaTvaliswinebul iqnas adgilobrivi mosaxleobis moTxovnebi

bunebrivi resursebiT sargeblobasTan dakavSirebiT. daculi teritoriebis daarsebis,

dagegmvisa da marTvis procesSi uzrunvelyofili iqnas adgilobrivi mosaxleobis

konsultaciebi, maTTan TanamSromloba da maTi CarTuloba.

- dainteresebul mxareTa monawileoba

dainteresebuli mxaris sruli speqtri CarTul unda iqnas daculi teritoriis

dagegmvisa da Seqmnis yvela etapze, vinaidan daculi teritoriebisa da daculi

teritoriebis qselis warmatebuli Camoyalibeba da ganviTareba damokidebulia imaze,

Tu ramdenadaa SesaZlebeli sxvadasxva interesebis erTad SeTanxmeba.

- informaciis xelmisawvdomoba da gacvla

dacul teritoriebTan dakavSirebuli yvela informacia xelmisawvdomi unda iqnas

dainteresebul mxareTaTvis, dainteresebul jgufebisa da mosaxleobisTvis.

- codna da arsebuli saukeTeso teqnologiebi da meTodebi

gamoyenebul iqnas arsebuli tradiciuli, adgilobrivi, samecniero codna da

arsebuli saukeTeso teqnologiebi da garemosdacviTi meTodebi daculi

teritoriebis dacvis, ganviTarebisa da marTvis procesebis, daculi teritoriebis

sazRvrebis dadgenisa da cvlilebis, dacvis meTodebisa da menejmentis amocanebis

SemuSavebaSi. uzrunvelyofili iqnas am codnisa da teqnologiebis misawvdomoba.

- ganaTleba da cnobierebis amaRleba

ganxorcieldes adgilobrivi mosaxleobisa da mTlianad sazogadoebis cnobierebis

amaRleba dacul teritoriebTan dakavSirebul sakiTxebze, rac Tavis mxriv

ganapirobebs TiToeuli daculi teritoriisa da daculi teritoriebis sistemis

srulfasovan ganviTarebas.

- transsasazRvro daculi teritoriebi

xeli Seewyos transsasazRvro zonaSi daculi teritoriebis koordinirebul,

TanamSromlur midgomebs.

3. miznebi da amocanebi

ganviTarebis principebze dayrdnobiT daculi teritoriebis ganviTarebis strategia

miznad isaxavs:

1. daculi teritoriebis sitemis ganviTarebas

2. kanonmdeblobis daxvewas

3. daculi teritoriebis marTvis gaumjobesebas

4. finansuri mdgradobis uzrunvelyovas


5. unarebis gaZlierebas

6. kvleva-monitoringi sistemis ganviTarebas

7. dainteresebul mxareTa CarTva da cnobierebis amaRlebas

2.4. biomravalferovnebis dacvis erovnuli gegma

saqarTvelos biomravalferovnebis dacvis strategia da moqmedebaTa gegma

damtkicda saqarTvelos mTavrobis 2005 wlis 19 Tebervlis #27 dadgenilebiT.

dokumentis momzadebas xelmZRvanelobda garemos dacvisa da bunebrivi

resursebis saministro saxeobaTa konservaciis centr nakresTan mWidro

TanamSromlobiT. dokumentis SemuSavebaSi monawileoba miiRes eqspertebma

samecniero, samTavrobo da arasamTavrobo organizaciebidan (nakresi, WWF-is

samxreT kavkasiis programuli ofisi, biologiur meurneobaTa asociacia

`elkana~, botanikis instituti, saqarTvelos saxelmwifo muzeumi da sxv.)

dokumentis Tavdapirveli versia momzadda globaluri garemosdacviTi fondisa

(GEF) da msoflio bankis finansuri mxardaWeriT, xolo saboloo versia

momzadda da gamoica GEF/UNDP-is proeqtis - `ariduli da semiariduli

ekosistemebis konservacia samxreT kavkasiaSi~ farglebSi da Fauna and Flora

International–is daxmarebiT.

NBSAP-iT gansazRvrulia qveynis biomravalferovnebis dacvisa da gonivruli

gamoyenebis strategia 10 wlisaTvis da konkretuli qmedebebi xuTwliani

periodisaTvis. saqarTvelos biomravalferovnebis dacvis strategiasa da

samoqmedo gegmaSi qveynisBbiomravalferovnebis mdgomareobis, problemebisa da

masze moqmedi safrTxeebis gaTvaliswinebiT gamoyofilia Semdegi aTi ZiriTadi

sakiTxi: daculi teritoriebi; saxeobebi da habitatebi;

agrobiomravalferovneba; nadiroba da meTevzeoba; biomravalferovnebis

monitoringi; biousafrTxoeba; garemosdacviTi ganaTleba, sazogadoebrivi

cnobiereba da sazogadoebis monawileoba; finansur-ekonomikuri programa;

mdgradi satyeo meurneoba; sakanonmdeblo aspeqtebi. gegma moicavs arsebul

problemaTa analizs aRniSnuli sakiTxebis mixediT, zogad mizansa da

samomavlo xedvas, biomravalferovnebis konservaciis strategiul principebs,

konkretul miznebsa da amocanebs TiToeuli sakiTxis mixedviT, konkretul

qmedebebs, qmedebebis ganxorcielebis savaraudo biujetsa da vadas.

saqarTvelos biomravalferovnebis dacvis strategiiTa da samoqmedo gegmiT

gansazRvrulia Semdegi strategiuli miznebi:

A. daculi teritoriebis sistemis ganviTareba biomravalferovnebis dacvis,

aRdgenisa da bunebrivi resursebis gonivruli gamoyenebis mizniT;

B. saqarTvelos habitatebis, saxeobebisa da maTi genetikuri

mravalferovnebis SenarCuneba da aRdgena in-situ, ex-situ da inter-situ

konservaciuli saqmianobisa da biologiuri resursebis gonivruli

gamoyenebis gziT;

C. saqarTvelos agrobiomravalferovnebis konservacia misi gonivruli

gamoyenebisTvis CarCo-pirobebis Seqmnisa da ex-situ da in-situ RonisZiebebis

xelSewyobis saSualebiT.


D. nadirobisa da meTevzeobis dagegmva cxoveluri resursebis dacvis,

aRdgenisa da gonivruli gamoyenebis mimarTulebiT;

E. biomravalferovnebis monitoringis sistemis Seqmna, monacemTa dinamiuri

bazis Camoyalibeba saqarTveloSi biomravalferovnebis konservaciisa da

gonivruli gamoyenebisaTvis.

F. saqarTvelos mosaxleobisa da biomravalferovnebis dacva

genmodificirebuli organizmebiT (biousafrTxoeba) gamowveuli SesaZlo

safrTxisagan Sesabamisi samarTlebrivi safuZvelbis Seqmnisa da

gadawyvetilebaTa miRebis procesSi sazogadoebis Cabmis gziT.

G. saqarTvelos biomravalferovnebis Sesaxeb mosaxleobis informireba misi

garemosdacviTi cnobierebis amaRlebis mizniT da aqedan gamomdinare,

gadawyvetilebebis miRebis procesSi mosaxleobis aqtiurobis gazrda;

H. Sesabamisi finansuri da ekonomikuir programebis danergva

biomravalferovnebis efeqtiani konservaciis mxardasaWerad.

I. biomravalferovnebis konservaciasTan dakavSirebuli sakanonmdeblo

bazis (maT Soris instituciuri mowyobis maregulirebeli normebis)

daxvewa axali normatiuli aqtebis Seqmnis, arsebuli kanonmdeblobis

srulyofis da maTi saqarTvelos saerTaSoriso valdebulebebTan

SesabamisobaSi moyvanis gziT.

J. tyis biomravalferovnebis dacva da SenarCuneba tyis resursebis mdgradi

marTvis (mdgradi satyeo meurneobis) meTodebis danergvis gziT.

NB

NBSAP-iT gansazRvrulia 140 qmedeba aRniSnuli miznebis misaRwevad da

TiToeuli maTganis Sesrulebis indikatori/mosalodneli Sedegi (Sesabamis

SemTxvevebSi raodenobrivad gazomvadi).

NBSAP-is ganxorcielebaSi samTavrobo struqturebis garda monawileobas

iReben arasamTavrobo organizaciebi da samecniero-kvleviTi dawesebulebebi.

gegmiT gaTvaliswinebul RonisZiebaTa Sesrulebas koordinacias uwevs garemos

dacvisa da bunebrivi resursebis saministro.

biomravalferovnebis Sesaxeb konvenciiT gaTvaliswinebuli amocanebisa da

indikatorebis asaxva saqarTvelos biomravalferovnebis dacvis strategiasa da

samoqmedo gegmaSi

saqarTvelos biomravalferovnebis dacvis miznebi da amocanebi, romlebic

Camoyalibebulia NBSAP-Si ganisazRvra saqarTvelos specifikuri garemoebebis,

saWiroebebisa da pirobebis gaTvaliswinebiT im periodSi, roca es dokumenti

iqmneboda. Tumca NBSAP-is Camoyalibebis da damtkicebis procesi imdenad

gaWianurda (1998-dan 2005 wlamde), rom dokumentis mravali elementi

oficialuri damtkicebidan sakmaod maleve saWiroebda gadaxedvas da

ganaxlebas. biomravalferovnebis indikatorebis gansazRvra dasrulda axlaxan

saqarTvelos biomravalferovnebis monitoringis erovnuli sistemis

Camoyalibebis procesSi da isini damtkicebuli iqna garemos dacvisa da

bunebrivi resursebis ministris brZanebiT 2009 wlis maisSi. amJamad

mimdinareobs TiToeuli maTganis mixedviT monacemTa Segrovebisa da analizis

meTodebis SemuSaveba. Sesabamisad es indikatorebi NBSAP-Si ar aris asaxuli.

biomravalferovnebis dacvis miznebi, amocanebi da indikatorebi ZiriTadad

Seesabamebian konvenciiT gansazRvrul amocanebsa da indikatorebs.

NBSAP ZiriTadad orientirebulia biomravalferovnebis in-situ konservaciaze,

gansazRvravs qmedebebs biologiuri resursebis mdgradi gamoyenebis

uzrunvelsayofad da naklebad amaxvilebs yuradRebas konvenciis mesame


umTavress mizanze - genetikuri resursebis xelmisawvdomobasa da maTi

gamoyenebiT miRebuli sargeblis samarTlian ganawilebaze.

3. ZiriTadi gamowvevebi

saqarTveloSi arsebuli politikuri da socialur-ekonomikuri problemebisa

da maT dasaZlevad dasaxuli mkafiod Camoyalibebeuli prioritetebis fonze,

garemos dacvis sakiTxebi Zlier SezRudulad aris warmodgenili qveynis

ganviTarebis gegmebSi. 2007-2010 wlebSi saqarTvelos mTavrobis saSualovadiani

strategiis ZiriTadi mimarTulebebi iyo qveynis teritoriuli mTlianobis

aRdgena Tanamimdevruli samSvidobo politikis Sedegad, siRaribisa da

socialuri problemebis daZleva, energousafrTxoeba, infrastruqturuli

ganviTareba. bolo 4 wlis ganmavlobaSi garemos dacvisa da bunebrivi

resursebis marTvis sferoSi ganisazRvreboda Semdegi prioritetuli

mimarTulebebi:

- resursTasargeblobis sistemis srulyofa;

- garemos dacvis sistemis srulyofa;

- garemos monitoringisa da prognozirebis sistemis srulyofa.

garemos dacvis sistemis srulyofa moicavs daculi teritoriebis sistemis

Camoyalibebas da Semdgom ganviTarebas. am sferoSi ZiriTadi yuradReba eqceva

dacul teritoriebSi ekoturizmis ganviTarebas, dacul teritoriebze xanZris

warmoSobis kerebis Semcirebasa da dacul teritoriebze biomravalferovnebis

SenarCunebas. resursaTsargeblos sistemis srulyofa moicavs tyis dacvisa da

tyis resursebiT mdgradi sargeblobis uzrunvelyofas. am sferoSi bolo

wlebSi ganxorcielebuli da dagegmili RonisZiebebis ZiriTadi mimarTulebebia:

satyeo meurneobis reformireba, tyiTsargeblobis sferoSi arsebuli

samarTlebrivi da maregulirebeli xarvezebis aRmofxvra, tyiTsargeblobis

xangrZlivvadiani licenziebis gacema auqcionis gziT, tyeebis tyis dacva

mavnebel-daavadebebisagan, xanZrebisa da uaryofiTi anTropogenuri

zemoqmedebisagan. wylis resursebis mdgradi gamoyenebis uzrunvelyofisa da

wylis xarisxis gaumjobesebis mizniT saSualovadiani ganviTarebis gegmiT

gaTvaliswinebulia wylis resursebis marTvis saauze principze gadasvla.

saqarTvelos konstituciis, saqarTvelos saerTaSoriso xelSekrulebebisa da

saqarTvelos kanonmdeblobis moTxovnebis Sesabamisad amJamad mimdinareobs

saqarTvelos garemos dacvis moqmedebaTa meore erovnuli programis (NEAP)

SemuSaveba. pirveli NEAP damtkicda 2000 wels da misi moqmedebis vada iyo 2000-

2004 wlebi. saqarTvelos garemos dacvis moqmedebaTa pirveli erovnuli

programis miRebiT safuZveli Caeyara am sferoSi saerTaSoriso safinanso

organizaciebTan da msoflios ganviTarebul qveynebTan saqarTvelos

TanamSroblobis Tvisebrivad axal etaps. garemos dacvis moqmedebaTa meore

erovnuli programis SemuSavebis procesi daiwyo 2006 wels garemos dacvisa da

bunebrivi resursebis saministros saerTo koordinaciiTa da gaerTianebuli

erebis organizaciis ganviTarebis programis (UNDP) finansuri mxardaWeriT.

procesis farglebSi gamovlenili iqna ZiriTadi garemosdacviTi problemebi,

identificirebuli iqna prioritetuli sakiTxebi da SemuSavda maTi daZlevis

RonisZiebebi. 2008 wlis bolos garemos dacvisa da bunebrivi resursebis

saministrom niderlandebis mSeneblobis, sivrciTi dagegmvisa da garemos

saministros mxardaWeriT kvlav ganaaxla muSaoba garemos dacvis moqmedebaTa

gegmis momzadebaze. NEAP-iT ganisazRvreba garemos dacvis sferoSi

grZelvadiani (2030 wlamde) miznebi, 2015 wlamde misaRwevi Sedegebi da uaxloes


5 weliwadSi gansaxorcielebli qmedebebi. NEAP-is erT-erTi seqtori iqneba

biomravalferovneba da meTevzeoba.

satyeo meurneoba

`saqarTvelos biomravalferovnebis dacvis strategiiTa da samoqmedo gegmaSi~

aRwerilia satyeo meurneobis sferoSi arsebuli problemebi da gansazRvrulia

strategiuli miznebi. mdgradi satyeo meurneobis ganviTarebis strategia da

moqmedebaTa gegma unda SemuSavebuliyo calke dokumentis saxiT, Tumca amJamad

arsebobs mxolod `saqarTvelos satyeo meurneobis politikis~ samuSao versia,

romelic jerjerobiT ar aris damtkicebuli. satyeo meurneobis sferoSi

RonisZiebebi ZiriTadad ganisazRvreba saqarTvelos mTavrobis saSualovadiani

strategiiTa da qveynis ZiriTadi monacemebisa da mimarTulebebis dokumentebiT.

saqarTveloSi tyiT dafarulia qveynis teritoriis 40%, daaxloebiT 2,8

milioni ha. qveynis tyis fondis daaxloebiT 97% bunebrivi warmoSobisaa.

saqarTvelos biomravalferovnebis didi nawili uSualod an arapiradpir aris

damkidebuli tyis ekosistemebze. 1990 wlis Semdgom daiwyo saqarTvelos

tyeebis intensiuri gamoyeneba sameurneo miznebisaTvis. soflis

mosaxleobisaTvis dRemde SeSa aris energiis erT-erTi ZiriTadi wyaro.

mniSvnelovni moTxovna arsebobs samasale xe-tyezec. aRniSnulidan gamomdinare

mdgradi satyeo meurneobis principebis danergvas aqvs erT-erTi sakvanZo

mniSvneloba qveynis biomravalferovnebis SenarCunebisaTvis.

dReisaTvis saqarTvelos tyeebi mTlianad saxelmwifo sakuTrebaSia da mas

marTavs saqarTvelos garemos dacvisa da bunebrivi resursebis saministro.

tyiTsargeblobis licenziebi gaicema ekonomikuri ganviTarebis saministros

mier auqcionis wesiT.

2005 wlis monacemebiT mTis tyeebis 109 337 ha miekuTvneba sakurorto zonis

tyeebs, xolo - 270 340 ha mwvane zonis tyeebs, danarCeni 2 076 555 heqtars aqvs

niadagdacviTi da wyalmaregulirebeli funqciebi. saxelmwifo tyis fondis

daaxloebiT 10% -ze daarsebulia daculi teritoriebi.

amJamad gacemulia 37 grZelvadiani licenzia xe-tyis damzadebisaTvis 156 000 ha

farTobze. saqarTvelos mTavrobis specialuri dadgenilebiT gansazRvrulia

tyiTsargeblobis pirobebi, romelSic garkveulwilad CarTulia tyis

biomravalferovnebis dacvis valdebulebebi. magaliTad, xe-tyis damzadebis

licenziis mflobeli valdebulia:

_ uzrunvelyos maRali konservaciuli tyeebis dacva, SeinarCunos an

gaaumjobesos maTi ZiriTadi maxasiaTeblebi; licenziantis mier

dokumentirebuli unda iyos, Tu rogor axdens maRali konservaciuli

RiRebulebis mqone tyeebis dacvas;

_ ar dauSvas gareul cxovelTa sabinadro garemos, gamravlebis adgilebis,

gadarCenis staciebis, samigracio da wyalTan misasvleli gzebisa da wylis

sasmeli adgilebis gauareseba;

_ saqmianobam ar unda gamoiwvios ekosistemis fragmentacia, tyeebis bunebrivi

iersaxis cvlileba, saxeobrivi mravalferovnebis gaRaribeba;

_ uzrunvelyos licenziiT gansazRvrul teritoriaze arsebuli iSviaTi,

safrTxis winaSe myofi, endemuri da reliqturi saxeobebisa da maTi sabinadro

garemos dacva;


_ ar dauSvas ucxo (invaziuri) saxeobebisa da genetikurad modificirebuli

cocxali organizmebis gavrceleba da/an gamoyeneba licenziiT gansazRvrul

teritoriaze saqmianobis dros.

_ ganaxorcielos tyis movlis, mavnebel-daavadebebisa da xanZrebisagan dacvisa

da tyis aRdgenis RonisZiebebi;

_ mcenareTa dacvis saSualebebis gamoyenebisas winaswar daasabuTos maTi

gamoyenebis aucilebloba da garemos dacvisa da bunebrivi resursebis

saministros SeuTanxmos dasaxuli RonisZiebebi gegma;

_ tyeSi samuSaoebis Catarebisas gamoiyenos ekologiuri TvalsazRisiT misaRebi

manqana-iaraRebi da teqnologiebi.

licenzianti valdebulia imoqmedos garemos dacvisa da bunebrivi resursebis

saministrosTan SeTanxmebuli tyiTsargeblobis gegmis farglebSi, romelSic

asaxulia konkretuli qmedebebi zemoT aRniSnuli valdebulebebis

ganxorcielebisaTvis.

mdgradi satyeo meurneobis ganviTarebisaTvis kvlav mniSvnelovan problemebad

rCeba: samarTlebrivi da institucionaluri xarvezebi, arasakmarisi finansuri

resursebi, funqciaTa gaumijnaoba centralur da adgilobriv xelisuflebas

Soris, tyeebis aRricxvisa da monitoringis sistemis ararseboba, tyeebis

mdgradi marTvis codnisa da gamocdilebis simwire, moZvelebuli da

arasakmarisi informacia tyis resursebis mdgomareobis Sesaxeb. mTel rig

satyeo meurneobebSi tyeTmowyobis samuSaoebi bolos Catarda 1985-1989 wlebSi.

tyis racionaluri gamoyenebis mizniT dagegmilia saxelmwifo sameurneo tyis

fondis resursebis inventarizacia specialuri saxelmwifo programis

farglebSi, ris Sedegadac unda dadgindes merqnuli resursebis realuri

moculoba da Seiqmnas Sesabamisi informaciuli baza. satyeo departamentisa da

GTZ_is proeqtis `biologiuri resursebis mdgradi marTva samxreT kavkasiaSi~

TanamSromlobiT mimdinareobs qmedebebi satyeo seqtoris ganviTarebis

saxelmwifo strategiisa da saukeTeso saerTaSoriso gamocdilebis Sesabamisi

tyis marTvis standartis SemuSavebisaTvis.

advilad miRwevadobis gamo, gansakuTrebuli ziani adgeba soflebTan

axlomdebare tyeebs. sabWoTa periodSi aRniSnuli tyeebi iyo koleqtiuri

fermeruli meurneobebis (kolmeurneobebi) sakuTreba. amJamad yofili

sakolmeurneo tyeebi saxelmwifo sakuTrebaa. garkveuli uflebebi, Tumca jer

kidev aramkafiod gansazRvruli, gaaCnia adgilobrivi TviTmmarTvelobis

organoebs.

tyeebis marTvis inovaciuri meqanizmis danergvas da adgilobrivi

TviTmmarTvelobis rolis gaZlierebas emsaxureba safrangeTis ganviTarebis

saagentos mxardaWeriT mimdinare `xaragulis saTemo tyis proeqti~, romlis

farglebSic gaTvaliswinebulia mdgradi satyeo menejmentis sistemis

Camoyalibeba da warmarTva sakrebulos (Temis) doneze xaragaulis raionSi. am

proeqtis mizania xaragaulis raionSi saTemo satyeo meurneobis dafuZneba, rac

mniSvnelovan wvlils Seitans degradirebuli tyeebis aRdgenasa da borjomxaragaulis

erovnuli parkis dacvaSi, vinaidan proeqtis samizne tyis

farTobebi esazRvreba borjom-xaragulis erovnul parks. proeqtis farglebSi

dagegmilia xaragaulis raionSi tyeebis inventarizacia, marTvis gegmebis

momzadeba da im teritoriebze, romleTa gadacemac gadawydeba municipalitetis

marTvis qveS, tyeebis mdgradi marTvis samodelo proeqtis ganxorcieleba.


mTis tyeebis marTvaSi saTemo organizaciebis rolis gaZlierebas emsaxureba

kavkasiis regionuli ekologiuri qselis evrokomisiis mxardaWeriT mimdinare

proeqti `kavkasiis mTian regionebSi saTemo tyeebis marTvis politikisa da

praqtikis ganviTarebis xelSewyoba~. dasaxlebuli punqtebis axlomdebare

tyeebs, gansakuTrebiT maRal mTebSi, garda ekonomikuri mniSvnelobisa,

yovelTvis gaaCndaT kulturuli faseulobebi, romelic maT dRemde aqvT

SenarCunebuli. proeqti xels uwyobs saTemo tyeebis marTvis samarTlebrivi,

instituciuri da teqnikuri meqanizmebis SemuSavebas, agreTve, soflis

mosaxleobis uflebebis dacvsa tyiTsargeblobis sakiTxebSi da tyis

resursebis mdgrad gamoyenebas. proeqti mimarTulia sasoflo Temebisa da

adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebis cnobierebis amaRlebaze. proeqti

mxars dauWers, agreTve, tyis ekosistemebis aRdgenis gadaudebel RonisZiebebs,

romelTa gatareba aucilebelia mimdebare soflebis dacvisaTvis stiqiuri

movlenebisagan (mewyerebi da zvavebi).

soflis meurneoba

soflis meurneoba saqarTvelos ekonomikis erT-erTi tradiciuli da wamyvani

dargia. qveynis bunebrivi pirobebi (nayofieri niadagebi da klimati) uaRresad

xelsayrel pirobebs qmnis rogorc miwaTmoqmedebis, ise mecxoveleobisaTvis.

tradiciuli sasoflo-sameurneo kulturebia vazi, xorbali, simindi,

mravalgari xexili, citrusebi da Cai. mecxoveleobis tradiciuli dargebia

mecxvareoba da mesaqonleoba; ganviTarebulia, agreTve, mefutkreoba.

sasoflo-sameurneo savargulebs uWiravs 3 025,8 aTasi heqtari, rac qveynis

saerTo farTobis 43,5%-ia. maT Soris saxnavebsa da mravawlian nargavebs

uWiravs 1056,6 aTasi ha (qveynis saerTo farTobis 15,2%), saTibebsa da saZovrebs

1940,4 ha (qveynis saerTo farTobis 27,9%).

gardamaval periodSi (sabWoTa kavSiris daSlis Semdgom) sasoflo-samurneo

seqtors bevri sirTule Seeqmna, rac pirvel rigSi ganpirobebuli iyo

sasoflo-sameurneo warmoebis saSualebebze fasebis swrafi zrdiT da

produqciis fasebis klebiT, rac centralizebuli momaragebis sistemis

moSliTa da Tavisufal bazarTan mierTebiT iyo gamowveuli. tradiciuli

bazrebis dakargvis gamo saqarTveloSi mkveTrad Semcirda xilis, yurZnis,

citrusebisa da Cais warmoeba gasuli saukunis 80-ian wlebTan SedarebiT. 2004

wlis sasoflo-sameurneo aRweris monacemebis SedarebiT 1988 wlis monacemebTan

irkveva, rom mravalwliani nargavebis farTobi Semcirebulia 245,4 aTasi ha-iT,

saxnavi miwebis – 364 aTasi heqtariT. 2008 wlis monacemebiT muSavdeba 329 aTasi

ha saxnavi miwebi (saxnavi miwebis mxolod 41%). mitovebuli sasaoflo-sameurneo

teritoriebis did nawili gavelurda da maTi garkveuli nawili

naxevradbunebriv habitatebadac ki Camoyalibda.

bolo 20 wlis ganmavlobaSi mniSvnelovan cvlilebebs adgili qonda sasoflosameurneo

praqtikaSic. mag. mkveTrad Semcirda sasuqebisa da pesticidebis

gamoyeneba, ris gamoc saerTo zegavlena garemoze da biomravalferovnebaze

mniSvnelovnad Semcirda. 80-ian wlebSi gamoiyeneboda 600 aTas tonamde

mineraluri sasuqi, 90-iani wlebis Sua periodSi sul gamoyenebuli iqna

daaxloebiT 12 aTasi tona mineraluri sasuqi. amJamad aRiniSneba sasuqebis

moxmarebis zrda (2008 wels 52,7aTasi tona), magram maTi moxmarebis done mainc

umniSvneloa 80-ian wlebTan SedarebiT. aseve, mkveTradaa Semcirebuli

pesticidebis gamoyeneba. 2008 wels pesticidebiT damuSavebuli erTwliani da

mravalwlovani nargavebis farTobi iyo 142,4 aTasi ha (saxnavebisa da

mravalwliani nargavebiT dakavebuli farTobis 13,4%). qimikatebis moxmarebis


saerTo donis Semcirebis miuxedavad, lokaluri zegavlena garemoze da

biomravalferovnebaze konkretul adgilebSi SesaZloa gaizarda kidec. bevr

fermerul meurneobaSi TiTqmis ar eqceva yuradReba sasuqebisa da pesticidebis

gamoyenebis wesebis dacvas, rac xels uwyobs mavne nivTirebebiT garemos

dabinZurebas. aseve mniSvnelovani problemaa vadagasuli pesticidebisa da

sasuqebis sawyobebi, romlebic garemos dabinZurebis mniSvnelovan wyaros

warmoadgenen.

aRsaniSnavia, rom `mcenareTa dacvis Sesaxeb~ kanonis Tanaxmad saqarTveloSi

SeiZleba gamoyenebuli iqnes mxolod registrirebuli mcenareTa dacvis

saSualebebi. registracias eqvemdebareba mxolod is saSualebebi, romlebic

saxelmwifo gamocdis procesSi dadebiTad Sefasda toqsikologiur-higienurad

da ekologiurad. rogorc saxelmwifo programebis, ise saerTaSoriso

dafinansebiT mimdinare proeqtebis farglebSi regularulad tardeba

RonisZiebebi vadagasuli pesticidebisa da sasuqebis gauvnebelyofisa da

usafrTxo ganTavsebis mizniT. saqarTvelos kanoni `pesticidebisa da

agroqimikatebis Sesaxeb~ (2005 weli) moiTxovs pesticidebisa da agroqimikatebis

iseT gamoyenebas, romelic gamoricxavs uaryofiT zegavlenas garemoze. 2005

wels aseve miRebul iqna soflis meurneobis ministris brZaneba

`agroqimikatebis Semotanis, Senaxvis, realizaciisa da racionaluri gamoyenebis

wesebis damtkicebis Sesaxeb~. masSi mocemulia yvela is aucilebeli wesi da

norma, romlebic sasuqebisa da pesticidebis gamoyenebis dros unda iqnes

daculi.

90-iani wlebis Semdgom saqarTveloSi TandaTan daiwyo ganviTareba

biologiurma soflis meurneobam. SeiniSneba biologiur meurneobaTa

raodenobis zrdis mkafio tendecia. aRniSnuls xels uwyobs bolo wlebSi

miRebuli sakanonmdeblo da maregulirebeli aqtebi. kerZod, 2006 wels

miRebuli iqna kanoni `biologiuri agrowarmoebis Sesaxeb~, romliTac

samarTlebrivad daregulirda organuli soflis meurneobis warmoebis

sakiTxebi saqarTveloSi. kanoni efuZneba saerTaSoriso standartis – Codex

Alimentarius GL 32-isa da evrokavSiris Sesabamisi regulaciis (EEC #2092/91)

principebs. SemuSavda saqarTvelos standarti biologiuri agrowarmoebis

Sesaxeb, damtkicda biologiur agrowarmoebaSi gamosayeneblad nebadarTuli

nivTierebebis nusxa, dagegmilia bioprodueqciis sertificirebis wesis

SemuSaveba.

mniSvnelovani cvlilebebi moxda mecxoveleobaSic. gasuli saukunis 90-iani

wlebis Semdeg Zlier Semcirda pirutyvis saerTo raodenoba. amasTan, TiTqmis

ganaxevrda wvrilfexa pirutyvis (cxvari, Txa) suladoba da gaizarda

msxvilfexa pirutyvis suladobis wili. miuxedavad pirutyvis suladobis

Semcirebisa, saZovrebis mdgomareoba ar gaumjobesebula. amis erT-erTi mizezi

aris is, rom saerTo zewola saqarTvelos saZovrebze araTu Semcirda, piriqiT

gaizarda, radgan veRar xdeba saqarTvelos sazRvrebs gareT arsebuli

saZovrebis (mag. CrdiloeT kavkasiis zamTris saZovrebis) gamoyeneba.

aRsaniSnavia garemos dacvisa da bunebrivi resursebisa da soflis meurneobis

saministroebis erToblivi iniciativa saqarTvelos sanimuSo sasoflosameurneo

praqtikis kodeqsis SemuSavebis Taobaze. kodeqsi warmoadgens

kanonmdeblobiT gansazRvruli valdebulebebis, rekomendaciebisa da

praqtikuli rCevebis erTobliobas, romelic gankuTvnilia rogorc wvrili

glexuri da fermeruli meurneobebisaTvis, ise msxvili agrosawarmoebisaTvis.

kodeqsis mizania xeli Seuwyos garemoze soflis meurneobis uaryofiTi


gavlenisa da ZiriTadi bunebrivi resursebis degradaciis Semcirebas

garemosaTvis naklebad mavne sasoflo-sameurneo wesebis danergviT.

TevzWera

saqarTveloSi TevzWera (Tevzis resursebis mopoveba Sav zRvaSi da Sida

wyalsatevebSi) imarTeba garemos dacvisa da bunebrivi resursebis saministros

mier. saministros mier fasdeba arsebuli resursebi, ganisazRvreba mopovebis

limitebi, TevzWeris wesebi, kontroldeba TevzWeris salicenzio pirobebis

Sesruleba da arakanonieri qmedebebi. meTevzeobis maregulirebeli ZiriTadi

samarTlebrivi dokumentebia: saqarTvelos kanonebi `cxovelTa samyaros

Sesaxeb~, `licenziebisa da nebarTvebis Sesaxeb~, saqarTvelos mTavrobis

dadgenileba `TevzWeris licenziis gacemis wesisa da pirobebis Sesaxeb

debulebis damtkicebis Taobaze~ (#138, 11.08.2005), `cxovelTa samyaros

obieqtebis, maTi saxeobebis mixedviT mopovebis wesebis, vadebisa da

mopovebisaTvis daSvebuli iaraRisa da mowyobilobebis CamonaTvalis Sesaxeb

debulebis damtkicebis Taobaze~ (#512, 07.12.2005).

1991 wlis Semdgom saqarTvelos ekonomikaSi Seqmnilma sirTuleebma da bazrebis

dakargvam, agreTve, Sav zRvaSi Tevzis resursebis mkveTrma Semcirebam,

uaryofiTi zemoqmedeba iqonia Tevzis meurneobis seqtorze. mniSvnelovnad

Semcirda TevzWeris moculoba Sav zRvaSi 1998 wlis Semdeg.

Sav zRvaSi amJamad komerciuli mizniT moipoveben 8 saxeobis Tevzs (qafSia,

merlanka, katrani, kefali pilengasi, kefali singili, kefali lobani, stavrida,

qaSayi). maTgan gansakuTrebiT didi mniSvneloba aqvs Savi zRvis qafSias, sxva

saxeobis Tevzebis mopoveba bevrad naklebia.

kanonmdeblobis Tanaxmad Sav zRvaSi napiridan 300 metrze ufro daSorebiT

TevzWera saWiroebs licenzias. 2005 wels Tevzis resursebiT mdgradi

sargeblobis uzrunvelsayofad ganxorcielda saxelmwifo miznobrivi programa,

romlis farglebSic Seswavlili iqna Tevzis resursebis maragebi saqarTvelos

Savi zRvis akvatoriaSi. aRniSnuli Seswavlis safuZvelze 2006 wels gaica Savi

zRvis akvatoriaSi TevzWeris grZelvadiani (10 wliani) licenziebi. licenziebis

mflobelebi valdebuli arian yovelwliurad awarmoon Tevzis arsebuli

resursebis Sefaseba, kvlevis Sedegebi warudginon garemos dacvisa da

bunebrivi resursebis saministros, romlis rekomendaciis mixedviT ekonomikuri

ganviTarebis saministros mier yovelwliurad mtkicdeba mosapovebeli resursis

odenoba (kvota) saxeobebis mixedviT.

garda aRniSnulisa, Tevzis resursebis dacvisa da aRwarmoebis xelSewyobis

mizniT garemos dacvisa da bunebrivi resursebis ministris brZanebiT

dadgenilia garkveuli SezRudvebi da akrZalvebi, rac Semdeg aspeqtebs moicavs:

_ TevzWeris vadebi (Sav zRvaSi komerciuli TevzWera srulad akrZalulia 1

maisidan 1 ivnisamde, xolo Sida wyalsatevebisaTvis ganisazRvreba

TiToeulisaTvis konkretulad);

_ adgilebi, sadac akrZalulia TevzWera (magaliTad TevzWera srulad

ikrZaleba zuTxisebrTa da oragulisebrTa samigracio mdinareebSi da maTi

SesarTavebis irgvliv 500 metris manZilze, agreTve, zRvis xuTmilian sanapiro

zonaSi foTidan oCamCiremde).

_ saxeobebi, romelTa mopoveba akrZalulia;

_ Tevzsarewi iaraRebi da maTi teqnikuri maxasiaTeblebi;


_ Tevzis mopovebis akrZaluli meTodebi;

_ mosapoveblad dasaSvebi Tevzis minimaluri zoma.

saqarTveloSi mravali mdinare, tba da xelovnuri wyalsacavia, romelTa

umravlesobaSi mimdinareobs TevzWera. amJamad mimdinareobs grZelvadiani

licenziebis gacemis procesi RniSnul wyalsatevebSi. Sefasda iqtiofaunis

mdgomareoba da ganisazRvra konkretuli pirobebi TevzWerisaTvis da Tevzis

resursebis aRwarmoebisaTvis, ise rom uzrunvelyofili iyos Tevzis

resursebiT mdgradi sargebloba da safrTxis winaSe myofi da endemuri

saxeobebis aRwarmoeba. analogiuri kvlevebi Catarda kidev 18 tbasa da

wyalsacavze.

miuxedavad mdgradi TevzWeris xelSewyobisaTvis gatarebuli zemoT aRniSnuli

RonisZiebebisa, kvlav mniSvnelovan problemad rCeba ukanono TevzWeris maRali

done, Sida wyalsatevebSi gavrcelebuli Tevzis aradgilobrivi/invaziuri

saxeobebi, monitoringis sistemis ararseboba, kvalificiuri kadrebis simwire.

3.4 klimatis cvlileba

saqarTvelo klimatis cvlilebis Sesaxeb konvecias miuerTda 1994 wels. 2006-

2009 wlebSi saqarTvelom moamzada meore erovnuli Setyobineba konvenciis

mimarT. am procesis dros Catarda saTburis gazebis erovnuli inventarizacia,

damuSavda klimatis mosalodneli cvlilebis scenarebi da Sefasda klimatis

mimdinare da SesaZlo cvlilebis mimarT sxvadasxva ekosistemebisa da

ekonomikis dargebis mowyvladoba. saTburis gazebis emisiebis Semcirebis

RonisZiebebis gegmebTan erTad momzadda saadaptacio proeqtebi, Catarda

klimatis cvlilebis sakiTxebze sazogadoebrivi cnobierebis asamaRleblad

gamiznuli saqmianoba.

meore erovnul SetyobinebaSi da saqarTveloSi ukve Sesrulebul Tu

ganxorcielebis stadiaSi myof sxva proeqtebSi miRebuli Sedegebis

gaTvaliswinebiT momzadda klimatis cvlilebis mokle da grZelvadiani

strategia. igi jer-jerobiT ver faravs qveynis mTel teritorias, da masSi

yuradReba gamaxvilebulia winaswari Seswavlis safuZvelze SerCeul

prioritetul regionebze. klimatis cvlilebis mosalodnel scenarze

dayrdnobiT Sefasda sami prioritetuli regionis – Savi zRvis sanapiro zonis,

dedofliswyaros raionisa da qvemo svaneTis mowyvladoba da ganisazRvra

Sesabamisi saadaptacio RonisZiebebi.

qvemoT warmodgenilia informacia prioritetul ekosistemebze klimatis

cvlilebis zegavlenis, mosalodneli safrTxeebis da im saadaptacio

RonisZiebebis Sesaxeb, romelic uSualod ukavSirdeba biomravalferovnebis

sakiTxebs.

Savi zRvis sanapiro zona: mimdinare globaluri daTbobis fonze Savi

zRvis ekosistemisaTvis gamoikveTa oTxi ZiriTadi safrTxe: evstaziis (zRvis

donis aweva xmeleTis mimarT) siCqaris zrda; Stormuli modenebis (Stormebi)

intensivobisa da sixSiris zrda, da moxdenis sezonebis cvlileba; myinvaruli

sazrdoobis mdinareTa deltebSi sedimentaciis gaaqtiureba (emuqreba mxolod

rionis deltas da mis Suawels) da zRvis Termuli maxasiaTeblebis Secvla.

Sefasebebma aCvena, rom sanapiro zonaSi yvelaze mowyvlad seqtors warmoadgens

mdinareebis rionisa da Woroxis deltebi, md. rionis qvemo dineba (kaSxali-


samtrediis monakveTi). Savi zRvas uSualod esazRvreba kolxeTis erovnuli

parki, romelic moicavs Savi zRvis akvatorias, zRvispira torfian Waobebs,

paliastomis tbasa da daWaobebul kolxur tyeebs. rogorc Sefasebam aCvena

zRvis donis awevas mniSvnelovani negatiuri gavlena aqvs dacul teritoriebze

da kerZod paliastomis tbaze. 1927-2006 wlebSi tbaSi wylis temperaturam 0.7 0

C-iT moimata, ramac sxva faqtorebTan erTad gamoiwvia tbis ekosistemis

mniSvnelovani cvlilebebi. klimatis cvlilebis saadaptacio RonisZiebaTa

ganxorcilebis strategiuli gegmiT gaTvaliswinebulia paliastomis tbaze

klimatis cvlilebis gavlenis detaluri Seswavla, saadaptacio RonisZiebebis

momzadeba da investiciebis moZieba maT gansaxorcieleblad. miuxedavad imisa,

rom klimatis cvlilebis Sedegad warmoqmnil erTerT safrTxed ganixileba

uaryofiTi zegavlena sarewao Tevzebis zogierT saxeobasa da mTlianad

meTevzeobis seqtorze, Sesabamisi saadaptacio RonisZiebebi dokumntiT ar aris

gansazRvruli.

dedofliswyaros raioni. dedofliswyaros raioni warmoadgens erT-erT

prioritetul regions, romelic saqarTvelos meore erovnuli Setyobinebis

momzadebis farglebSi SerCeulia rogorc gaudabnoebis safrTxis winaSe mdgari

teritoria, sadac aucilebelia klimatis cvlilebasTan saadaptacio efeqtur

RonisZiebaTa danergva. dedofliswyaros raioni mdidaria nayofieri miwebiTa da

vrceli saZovrebiT, magram Raribia wylis resursebiTa da atmosferuli

naleqebiT. regionSi aris unikaluri da qveynisTvis aratipiuri mSrali

ekosistemebi, romlebic xasiaTdebian mdidari floriTa da fauniT. maTi dacvis

mizniT dedofliswyaros raionis teritoriaze sxvadasxva dros Seiqmna

daculi teritoriebi: vaSlovanis daculi teritoriebi (moicavs erovnul

parks (25,114ha) da vaSlovanis nakrZals (10,142ha) agreTve alaznis Walis da

arwivis xeobis bunebis Zeglebs) da WaWunis saxelmwifo aRkveTili (5,200ha),

daculi teritoriebis saerTo farTobi Seadgens 30,552ha, anu raionis

teritoriis 12%. dedofliswyaros raionis ekonomikaSi soflis meurneobas

uWiravs wamyvani adgili. miwaTmoqmedebis mniSvnelovani Semaferxebeli

faqtorebia wylis nakleboba (sairigacio sistemebi amJamad sruliad

moSlilia), xSiri gvalvebi da Zlieri qarebi (bolo 20 wlis manZilze

mTlianad ganadgurda qarsacavi zolebi). miwis degradacia dedofliswyaros

raionSi warmoadgens erT-erT yvelaze aqtualur problemas. faqtiurad ar

xdeba saZovrebis marTva, rac iwvevs eroziuli procesebis ganviTarebas,

mcenareuli safaris gaRaribebasa da gaudabnoebis procesebis gaZlierebas.

dedofliswyaros raionSi gaTvaliswinebulia Semdegi saadaptacio

RonisZiebebis gatareba:

- dacul teritoriebze monitoringis mudmivmoqmedi sistemis Seqmna

anTropogenuli zemoqmedebisgan Tavisufal pirobebSi miwis degradaciaze da

florisa da faunis endemur saxeobebze klimatis cvlilebis gavlenis

Sesafaseblad;

- mitovebul da erozirebul miwebze plantaciur nargaobaTa koromebis

gaSeneba (momzadebulia saproeqto winadadeba 40 ha bioenergetikuli tyis

gaSenebaze);

- qarsafari zolebis reabilitacia.

2008 wels saqarTvelos garemos dacvisa da bunebrivi resursebis saministros,

germaniis garemos, bunebis konservaciisa da radiaciuli usafrTxoebis

saministrosa (BMU) da germaniis teqnikuri Tanamromlobis sazogadoebis (GTZ)

TanamSromlobiT wamowyebuli iqna proeqti `degradirebuli landSaftebis

klimatis cvlilebis mimarT mdgradi reabilitacia saqarTveloSi~ (``Climate

Tolerant Rehabilitation of Degraded Landscapes, Georgia``) am proeqtis mizania

degradirebuli landSaftebis aRdgena da saqarTvelos mTavrobis daxmareba

miwis degradaciisa da gaudabnoebis winaaRmdeg RonisZiebebis gatarebaSi.

proeqti ZiriTadad mimarTulia dedofliswyaros raionze, sadac ukve daiwyo


qarsafari zolebis aRdgena 30 ha-ze. samuSaoebSi aqtiuradaa CarTuli

adgilobrivi mosaxleoba.

qvemo svaneTi. qvemo svaneTis mTiani regioni SeirCa rogorc globaluri

daTbobis Sedegad sagrZnoblad gaaqtiurebuli sxvadasxva stiqiuri movlenebis

mimarT mowyvladi ekosistema. am movlenebis (wyalmovardna, mewyeri da

Rvarcofi) sixSirisa da intensivobis zrda sagrZnoblad azaralebs soflis

meurneobas, tyeebs, gzebsa da sxva komunikaciebs.

mewyerebisa da wyalmovardnebis gaaqtiurebis Sedegad lentexis raionis

mosaxleoba 1986 wlidan Semcirda 40%-iT.. tyeebi, romlebic faravs regionis

teritoriis 60%-ze met farTobs, warmoadgens qvemo svaneTis erT-erT mTavar

bunebriv simdidres. bolo 15-20 wlis manZilze raionis tyeebSi aRiniSneba

mavnebel-daavadebaTa mzardi gavrceleba, rac SesaZloa garkveulwilad

gamowveuli iyos klimatis cvlielebis SedegebiT.

myinvarebis mdgomareobis Sefasebam centraluri kavkasionis regionSi,

romelsac miekuTvneba qvemo svaneTic, aCvena, rom 1950-ian wlebTan SedarebiT

maTi farTobi lentexis raionSi amJamad Semcirebulia daaxloebiT 25%-iT,

xolo saerTo moculoba 1.2km 3 -dan 0.8 km 3 -mde. 2050 wlisTvis temperaturis

prognozirebulma zrdam SesaZlebelia gamoiwvios qvemo svaneTis myinvarebis

sruli gaqroba.

qvemo svaneTSi gaTvaliswinebulia Semdegi saadaptacio RonisZiebebis

gatareba:

- tyeebis yvelaze dazianebuli ubnebis reabilitacia da swori menejmenti;

- tyis, rogorc mewyerSemakavebeli ekosistemis funqciebis aRdgena Sesabamis

ubnebSi;

- prevenciuli RonisZiebebis paketis momzadeba adgilobrivi tyeebis dasacavad

mavne mwerebisagan.

More magazines by this user
Similar magazines