Remote Sensing - Akademi Sains Malaysia

akademisains.gov.my

Remote Sensing - Akademi Sains Malaysia

es

-I LI*.

leb.l~llrUrs,kn"

v

\ SAI


c

rought to you by hp

4NT TO INCREASE YOUR PERFORMANCE?

SRAPHIC DETAIL

'0 D38Omx MICROTOWER


ari Meia MOSTE '

Sains, reknologi

dan Alam Sekitar

rM sejahtera buat semua pem-

---a estidotmy. Kementerian Sains,

Teknologi dan Alam Sekitar

(MOSTE) dan Akademi Sains Malaysia

(ASM) memohon maaf di atas penangguhan

penerbitan estidotmy keluaran bulan

Julai 2002.

Mulai bulan Julai 2001 estidotmy akan

diterbitkan pada minggu keempat setiap hari

Rabu.

Keluaran ~disi Keenam estidotmy kali ini membuka lembaran

baru dalam usaha MOSTE mempeltingkatkan kesedaran dan kefahaman

sains dan teknologi di kalangan masyarakat, khususnya

golongan peiajar sekolah.

f ,:,;

..'$if.

. z

Selain dari penampilan baru muka depan dan saiznya, estidotmy

turut memantap dan memperbanyakkan pengisian rencana

.: sains dan teknologi (S&T) yang menarik untuk tatapan pembaca.

estidotmy berazam untuk menyediakan artikel-artikel S&T yang

berkualiti sebagai bahan bacaan dan sumber informasi S&T terbaik

., untuk pembaca. Di samping itu, estidotmy turut memperkenalkan

' '

beberapa ruangan baru serta memperbanyakkan ilustrasi/gambar

. .

. berwarna bagi memudahkan pemahaman pembaca berhubung isu-

'

isu S&T yang dipaparkan daiam estidotmy.

. :. ' Ke arah penaukuhan ~enaaunaan bahasa lnaaeris daiam

.

ii Matematik dan ~Gns, estiddtmyturut menyediakan ;ngan Cuba-

,.: i

. Cuba Sains, Bijak Matematik dan Sifu Sains dalam bahasa lnggeris.

rs.,:! . . , Langkah ini sebagai menyokong usaha kerajaan dalam memi-.

,

.,

pertingkatkan penguasaan bahasa lnggeris di kalangan pelajar

sekolah.

Selain itu, pendekatan ini diharapkan akan membantu para

pembaca menyesuaikan pembacaan maklumat S&T melalui lamanlaman

web yang disyorkan oieh estidotmy, yang rata-ratanya dalam

bahasa lnggeris.

MOSTE yakin estidotmy akan dimanfaatkan oleh para pembaca

sebagai sumber santapan minda yang berinformasi dan menjadi

i

'penghubung' antara anda dan dunia sains dan teknologi melalui

pendekatan mudah berhubung-perkembangan sains dan teknologi

masa kini.

Adalah menjadi harapan MOSTE agar estidotmy akan dapat

menarik minat golongan ibubapa bagi membantu kerajaan dalam

usaha menerapkan minat dan kemahiran golongan muda dalam

bidang sains dan teknologi.

I

Ketta Panel Penasihat:

Dm&' Leong Ah Hln

KoRla8atkuaaha

Krnrenlcrlm him, Tekndogi dan

M m

Pengenrsl:

Dr. WIahlm Haasan

TirnbIan

Kstua Setbusaha (Darer) NK76TE

Panel penmihat

Praf. Mdrd Ali Whim

Pengatah Bahagian ST, MOSTE

DatuR Dr. SIlmudin T\rgirnan

Pengarah Waif

A i Saina Malayda

W. Ahdul Latiff lbmhlm

k. Jastilr Ahmsd

Pemrtngku Ketua !%?garah

Bahaan Kajii Sains Angkasa

(BAKM)

MOSTE

FDdzilah Ahmad Din

JPmPluddln Tukimin

Penaurus

Majlis kka&ntuk Malaysb

MOSTE

Zainudin A b

Bahagian Sekdah,

Kementerian Pendiditam

Pmt. T a m Bajurl

Unhrersitl Tekn~lggl MARA

wnrerartat pcnerulran eadotmy :- Bhemi aains lwataygia (Am

di alamat 902-4 Jalan Tun Ismail, 50480 Kuala Lumpur.

Untuk sebarang komen dan pertanyaan hubungi 03-2694 9898

Faks: 03-2694 5858

atau emel: hazami@akademisalns.gov.my.

tmy yang diterbitkan oleh

-."-.... ..lelavu (M) Bhd. setia~ bulan.

dibiayai sepen;hnya oleh Bihagian'

Sains dan Teknologi (S&T) sebagai

salah satu daripada projek

penggalakan S&T di sekolah


I

I

akan ruanaan khas baai silano kata sains. Ini dalam buku.

I

SALAM sejahtera kepada sidang pengarang. Saya berharap masalah ini dapat diselesaikan.

Peraduan ini bagus, sebab kalau saya

Saya harap pihak Estidotmy sudi menyedi- tidak tahu jawapannya, saya akan mencarinya di

kerana apibila saya hgndak rtienggunting borang Ini menyebabkan saya rajin membaca bukupenyeftaan

untuk dihantar, saya dapati di baha- buku sains kerana saya bukan sahaja mahu I

gian belakang borang ada beberapa maklumat memenangi hadiah malah untuk menambah ilmu.

I

penting.

Oleh itu, apabila saya hendak menghantar AHMAD SAIFUL NlZAM MOHD YUSOF

peraduan silang sains, saya terpaksa menyalin Sek. Keb. Simpang

atau fotostat rnaklurnat tersebut sebelum saya 34700 Simpang, Taiping, Perak.

Terima kasih kerana sudi menyiarkan surat

saya ini. Di sini saya ingin mengemukakan

beberapa cadangan untuk estidotmy.

Sebenamya saya amat berminat dengan

ruangan silang sains. Tetapi agak hampa kerana

penyeltaannya hanya terbuka kepada pelajar

berumur 15 tahun ke bawah dan saya tidak

berpeluang menyeltainya. Saya berharap pengarang

dapat membuka penyeltaan silang sains

untuk pelajar yang berumur 16 tahun. Jadi,

tidaklah saya hanya menolong adik saya sahaja

dalam ruangan ini.

Cadangan kedua ialah menambah muka

surat akhbar ini. Banyakkan ruangan pertandingan.

Saya setuju dengan pendapat rakan-

, , . .

rakan lain yang mahu estidotmy diterbitkan

seminggu sekali. Ini kerana sebulan sekali

adalah tempoh yang cukup lama.

Saya juga cukup berminat untuk menjadi

doktor pakar. Saya harap estidotmy dapat

membantu menyatakan kelulusan dan universiti

yang sesuai, tempoh pengajian dan yang

berkaitan dengannya. Diharap pihak tuan dapat

menerima cadangan dan sudi membantu saya.

Sekian terima kasih.

SIT1 ZAHARA SALLEH

Kedai Runcit, Depan

Sek. Keb. Bunut Payong

15150 Kota Bharu, Kuantan.

ntarkan

jebarang penda-

>at atau teguran

jama ada

nelalui surat

cepada Akademi

jains Malaysia

ASM), 902-4,

lalan Tun Ismail,

j0480 Kuala

.umpur ataupun

Salam sejahtera saya ucapkan kepada sidang lagi bilangan muka surat.

ioarano. " ~ Sava " amat berminat membaca esti- Sava . ,- iuoa berhara~ estidotmv menvediakan

my. ~ajuk-tajukyang saya gemari ialah atau memperbanyakkan lagi peraduanatau

iukah Anda dan Dunia Saintis. Kalau boleh soalan-soalan yana . - boleh diiawab dan . iawaoan- . I

saya berharap estidotmy menyediakan lebih nya sekali.

banyak lagi isi-isi yang mampat. Dl sini saya juga

ingin memberi pendapat kepada estidotmy

Sekian terima kasih.

supaya mewamakan semua muka surat. Langkah

ini dapat meningkatkan minat pembaca estidotmy. INTAN FARHANA ZAILAND

Say jugs berharap sisipan ini dapat diter- Kampung Anak Kurau

bitkan seminggu sekali dan memperbanyakkan 34500 Batu Kurau, Perak.

I

i

nyartaan Wba*

menladl ahll kelab pBmba'

djdotmy lanu 'gang estr

ls1bn butlr-butlr dl bawa1

untuk menladl ah\\.

I ,

panyartaan te'bub kePa

semua yang bermlnat.

- pengar

Nama:

1

Alamat: Sekolah:

, .

Bidang sains yang diminati:

E-mel:

garnbar Lskatbn anda

dl slni.

'ang a 3: Aka i Malaysia ( , 902-4, Jalan Tun

Ismall, ou4au Kuala Lumpur. ~ nda juga omen e-melkan peyerraan anda kepada:

hazami@akademisains.gov.my.


,.

.

Kandungar

Mengesan bahaya tunas bersama I Cuba-cuba salns -

I

LJ

bawah

2. Pelbagai peralatan kbd. Rahmsn - 23 Abdul Samad - 32

remote sensing - 11 nfo esti - 27

, .. . 10. Kerjaya - 34

~ ,~ ..

3. Galileo - pencetus sejarah 8. Situ sains - 28 .. :, -..+,,,,

.?>:, ~;:,;,

1. Silangkata sains - 34

teknologi remote sensing - 12 & 12 7 Bijak Matematik -

'5'k'.d:~

2Q ..*A . .

tanah - 10 I Dr. Noorsaadah I. lnfostruktur - Bangunan Sulta

Semasa

RungSAT - satelit peltama

cebanggaan negara bejaya meigeluarkan

Malaysia daripada

junia kerdil dalam bidang sains

~ngkasa. Kenali lebih dekat

nikrosatelit seberat 50 kilogram

ni. - 8 8 9

I

I

I Gossip Sains

Bagaimana menyejukkan suhu di

I sesebuahksan dan brapakah

umur fosil tertua yang pimah

ditemui.

Tahukah anda kopi boleh menye-

I

lamatkan petani daripada dis- .

erang siput dan lintah bulan.

- 24&25

I

I

ntis Islam

kiran, penyelidikal hasil

i saintis Islam terkemuka, ali

amat m-nqagumkan. Fakta

ersoa i ~ l k $ke-

?hit Chat Saintis

(+a petang selepas sekolah

ih$bis,kan ... dengan menjaga

leiiibu dan merayu keliling

%-

Fokus

~gi kebanyakan kita, teknologi

mote sensing tidak membawa

kna apa-apa. la hanya salah satu

ipada ratusan teknologi canggih

angkasa lepas yang sukar difahami.

Bagaimanapun, tahukah anda

tanpa kehadiran teknologi remol

sensing, dunia mungkin tidak

rnampu difahami seperti mana

ang kita fahami kini.

Fokus estidotmy bulan ini akan

engupas mengenai teknologi

emote sensing dan faedahnya

epada kehidupan manusia sejagat.

Arau, Perlis ini kini

I

Beliau memiliki 12 ijaza

jian dan kini sedang mc

jawapan kepada perso;

teori segala kejadian.

Dalam usia 60 tahun,

Stephen Hawking, man

yang dikatakan paling

pintar didunia selepas

Alber Einstein kini

masih meneruskal

perjuangannya

dalam dunia fizik.

Jom Rileks

Memahami lebih dekat

mainan kawalan jauh.

- 30&31


- m

-

Sensina

-

Mengunrip bu

dari angkasa

gambar sebarang aktiviti alam dan

manusia di bumi.

la mula diperkenalkan di Amerika

Syarikat untuk tujuan ketenteraan terutama

semasa peperangan.

Pada 1972 AS turut menggunakan

teknologi itu untuk mengintip keluasan

tanaman gandum Russia.

AS berbuat demikian untuk menganggarkan

keluaran gandum Russia sekali

gus AS dapat menentukan harga gandurn

itu di pasaran dunia.

Malah di Thailand, teknologi itu digunakan

untuk mengesan tanaman pokok

ganja iaitu popi yang terletak di kawasan

pedalaman.

Di negara kita teknologi itu lebih

ditumpukan terhadap usaha memantau

keadaan alam sekitar.

Antaranya mengesan jika ada tumpahan

minyak di laut, tanah runtuh,

km>

Negara-negara Timur Tengah.


tebakaran hutan atau pem-

Ialakan hutan secara haam

di samping membantu

ielayan mengesan kawas-

In laut yang mempunyai

Ianyak ikan.

Menurut Pengarah Pusat

3emote Sensing Malaysia

MACRES), Nlk Nasruddin

Mahmood, teknologi

Ierkenaan menggunakan

;atelit khas yang mengorbit

)umi.

Satel~t itu terletak kiratira

600 sehingga 900 kiloneter

daripada permukaan

Iumi iaitu lebih dekat de-

NIK NASRUDDIN MAHMOOD

igan bumi berbanding

iatelit komunikasi.

Satelit remote sensing yang pertama

ti digelar LandSat-I miiik AS tetapi

Iada masa ini terdapat lebih 10 satelit dan murah.

iedemikian di angkasa lepas .

la dimiliki oleh Amerika Syarikat,

Canada, Perancis dan India tetapi jangka

iayat satelit itu hanyalah antara lima

iehingga tujuh tahun.

Negara kita menggunakan satelit milik

'erancis yang diberi nama Spot dan terlaoat

tiaa satelit Soot iaitu Soot-I. Soot-

!, 'Spot-> dan spok.

Di dalam satelit tersebut mempunyai

)enderia khusus seperti kamera digital

etapi ia lebih canggih kerana dapat

nerakam gambar dari jarak yang jauh.

Setiap kaii ia melalui negara kita ia

ikan merakamkan gambar dan kemudiin

gambar-gambar itu akan dineremahkan

dalam bentuk data.

Data-data itu kemudian akan dihantar

;e stesen-stesen bumi aoabila sateiit itu

nelalui stesen berkenaa'n.

Neaara kita masih belum memounvai

,tesei terseaut tetapi negara jiran kiia

;eperti Indonesia, Thailand dan

Singapura telah mempunyainya.

Menurut Nik

Nasruddin, kita sudah

membina stesen itu terletak

di Temerloh,

Pahang dan ia dijangka

akan beroperasi pada

Disember tahun ini.

Oleh kerana data-data

berada di stesen bumi

negara jiran, selalunya

maklumat yang kita peroleh

agak lambat daripada

masa sebenar

kejadian itu berlaku.

Justeru menurut

Nasruddin, kits harus

mempunyai stesen bumi

sendiri supaya datanya yang diperoleh

adalah dalam waktu sebenar, banyak

Walau pun data kita dihantar ke

negara jiran, kita tidak perlu bimbang

mengenai kemungkinan mereka mengin-

Johor, Bangi d

tam.

tip kita melalui data-data yang diperoleh.

Ini kerana untuk tujuan ketenteraan ia

memerlukan data beresolusi yang tinggi

dan hanya negara sepertl ~ussiadan-

Amerika Syarikat sahaja .. yang . mempunyainya.

Di negara kita, MACRES memainkan

peranan penting untuk meningkatkan

penggunaan teknologi remote sensing

yang menyeluruh.

MACRES menyediakan tenaga

mahir dalam pengaplikasian dan penyelidikan

terutama melibatkan data-data

berkenaan.

Bagi pelajar-pelajar yang berminat untuk

berkec~mpung dalam bidang ni mereka

mestiiah beraliran sains dan mempunyai

iatar belakang dalam bidang -

teknologi maklumat (IT).

Beberapa institusi pengajian tinggi

awam (IPTA) seperti Universiti Teknologi

Malaysia (UTM), Universiti Putra Malaysia

(UPM), Universiti Kebangsaan

Malaysia (UKM) menawarkan pengajian

dalam bidang itu.

Pulau F

1 Satelit remote sensing yang terbaru

akn digunakan oleh Malaysia

salah Lsncer milik Perancis yang

kwpaysan Wih tinggi

daripada rateliteatelit lain.

la dilencilrkan pada April tahun ini.

Malaysia mula menggunakan teknologi

remote sensing secara kecil-kecilan

psdsl1988.

StesM bumi yang dibina oleh

Malaysia di Temarloh, Pahang bernilal

RM80 juta.

Datadata yang dipmleh oleh

Malaysia dari negara jiran lambat tiba ke

negara mi kadang-kadang sehingga

sebulan selepas rakaman gambar dibuat

oleh satelit.

0 Satelit remote sensina mlim istimewa

yang mempunyai resolisi terbiik ialah

Ikonos, milik Amerika Syarikat yang

dilancarkan pada Disember 1980.

Satelit remote sensing wajib mempunyai

lesen untuk mengorbit bumi dm

untuk mendapatkannya ia memakan

masa selama lima tahun.

Pelancaran satelit ke angkasa lepas

menandahn bermulanya polisi Lnnoit

terbuka tetapi setiap negara per1

1

mematuhi peraturan yang telah ditetapkan

deh 'Institution For Peaceful Uses

Outerspace'.

Gambar yang dirakemkan oleh satelit

remote sensing yang sda sekarang

memprlihatkan obi& dengan jarak satu

meter.

Data yang diperoleh daripada sateli

adalah berbentuk mbor tetapi ia akan

diterjemahkm menjudi obi& ke dalam

~omprter metalui tX-ROM.

SatolH remote Pwing mempunyai dwi

oenderia sama ada menggunakan pew

rriaan optik ataupun gebmbang mik

I


I

_

. . ,

;: ':':

, . 'I..

OLEH ZALINA YAHAYA

TiunaSAT

selepas

ldalaysia deluar

dari dunia kerdil

'I

31@R

L

IMA tahun dahulu, Malaysia hanya

*;-andang sebelah mata dan diang-

3 kerdil oleh negara asing apabila

..lI teknoiogi angkasa lepas dibin-

Bagaimanapun, kini terutamanya

rnikrosatelit pemrna negara -

TiungSAT dilancarkan pandangan itu sudahpun

berubah.

Negara kini sudahpun rnenjalinkan

hubungan baik dengan harnpir kesernua

agensl penyelidikan angkasa dunia termasuk

Pentadbiran Angkasa dan Aeronautik

Kebangsaan (NASA). European Space

Agency, German Space Agency dan China


3~ace Aoencv dan sudah mamou menu- tasi Malavsia setiaD hari. menoambil

iasilkanlkert~s kerja yang setailding . " gambar, ikej dan makluhat kengguiengan

mereka, tambahnya.

nakan sebuah kamera pelbagai Gna

TiunoSAT boleh dikatakan antara van0 memounvai resolusi sekecil80m.

,emacu-utama kepada kemajuan bidang imej-im'ej dari TiungSAT akan digueknologi

angkasa lepas di negara ini. - nakan sebagai penunjuk bagi sebarang

Proiek hasil ilham Perdana Menteri, keiadian ribut besar, kebakaran hutan

latuk ~ eri Dr. Mahathir Mohamad ini seta lokasi tumpahan minyak di perairan

~ertitik tolak daripada pelancaran negara.

daesat pada tahun 1996.

Kamera itu juga mampu membantu

Nama TiungSAT diambil sempena memantau keadaan jerebu, komposisi

lama burung tiung dan dilancarkan den- biomass, guna pakai tanah, sumber min-

Ian sebuah mket khas di Baikanor eral dan pemetaan.

:osmodrome, Kazahstan pada 26

Namun begitu, jarak resolusi kamera

September 2000.

tersebut kurang jitu berbanding pada

TiungSAT merupakan mikrosatelit satelit kamera maju yang mempunyai

:epunyaan Astronautic Technology Sdn resolusi jauh lebih baik.

3hd (ATSB), syarikat milik penuh kera- Selain itu, TiungSAT juga.boleh

Ban Malaysia yang direka dan dibina berfungsi sebagai pengumpul maklumat

lengan kerjasama syarikat pembina saintifik melalui gelombang serta jalur

tatelit United Kingdom, Surrey Satellite radiasi yang dapat dikesannya.

>chnology Ltd (SSTL).

Pusat operasi TiungSAT terletak di

Tugas utama mikrosatelit tersebut Stesen Misi Kawalan di Universiti

ldalah untuk pencerapan bumi selain Kebangsaan Malaysia (UKM) ATSB yang

:egunaan komunikasi.

akan menterjemahkan data-data yang

TiungSAT mengelilingi dunia, melin- dihantar oleh TiunoSAT.

I Projek pembinaan TiungSAT

. . bermula sejak 1996 ket/ka

.w.:., ,.

. ATSB dan SSTL menoadakan

.-,>:;.A

-

..-::.: Pmgram Pemindahan

i,;,,

:,.r,

.

~eknolo~i di Pusat

.:"

:%: Penvelidikan Keiuruteraan

??% sattilit ~niversitj of Surrey di

;,:i.:p:

, United, Kingdom.

;$p KOS keseluruhan membabitkan

,

~r.2 mlkrosatelit pertama negara itu

berjumlah RM28 juta yang

antaranya merangkumi kos

operasi, pmjek, kepakaran,

insurans, pelancaran, pentadbiran

kakitangan dan stesen ~ , b T ~ ~ ~ ~ ~ S~ AlT

l ~

h~lrni~ --. . H TiungSAT yang berdimensi 69Ox366x366mm itu berkuasa 26W dan

menggunakan sel solar Gas serta bateri NiCd.

Berat TiungSAT ialah 50 kilogram.

Terdapat beberapa alat pencerapan canggih diletakkan Dada

TiungSAT termasuk sensor bintang, bumiban matahari,-bagi membolehkan

liungSAT berdiri tegak pada kedudukan yang betul pada

penunjuk arah.

H Jangka hayat TiungSAT adalah antara tiga hingga empat tahun.

Selepas tempoh itu, TiungSAT masih boleh berkomunikasi dengan stesen

bumi tetapi kuasa dari sel solarnya akan menjadi semakin lemah.

H Apabila TiungSAT tidak lagi berfungsi, ia secara beransur-ansur mengalah

terhadap tarikan graviti bumi dan akan perlahan-lahan jatuh dari

kedudukan asalnya lalu terbakar.

I

R .

Operasi alat pemancar pada

radio atau geiombang trekuas

yang digunakan oleh sebuah

radar untuk memancarkan

radiasi elektromagnetik.

Scatterometer

Scatterometer ~alah radar

gelombang berfrekuansi tinggi

yang direka bentuk khusus

untuk mengukur radiasi yang

berselerak ke belakang. la

digunakan untuk melakar peta

kelajuan dan petunjuk angin

dari atas permukaan laut.

dc

(1

Lidar menggunakan pancaran

cahaya untuk memancarkan

getaran cahaya dan penerima

dengan alat pengesan sensitif

bagi mengukur keselerakan

atau pembalikan cahaya

Altimeter laser

Laser altimeter menggunakan

lidar untuk mengukur ketinggian

alat pelantar di atas permukaan.

Pelantar yang dimaksudkan in

ialah permukaan bumi.

Aerial fotography

Kebanyakan bentuk yan!

tegak di atas permukaan

sukar atau mustahil dilih;

dengan jelas dari udara.

Tetapi fotografi hitam dan

putih hanya boleh merekodkan

kira-kira 22 bayangan

yang senang dilihat dalam

spektrum yang terang. Selain

itu, sumber optikal mempunyai

beberapa liabiliti dan ia mesti

beroperasi pada waktu siang

ketika cuaca terang pada hari


Mengesan

bahaKa

hawa tanat

- IASANYA kebocoran paip bawah

tanah yang berlaku di kawasan

pedalaman sukar dikesan oleh

mereka vana terlibat dalam

industri minyak itau'$as.

Ini kerana kawasan pedalaman yang

melebar sejauh beberapa ratus kilometer

dengan strukiur permukaan bumi masoh

tidak terieias denaan emb ban gun an bandar

me&ikarka


I

bang.

Kaec-.

remote sensing

awal ini

Pencetus sejaran

teknologi

Remote Sensing Dresden 19L.

EWTE Sensing atm penderia jauh adalah ~ l a satu h dari~pada

teknologi yang tertua d dunia dan digunakan ssejak berahad-ahad

yang ldu.Tsekno~bgi itu khii dQ~u~nakan

gai psmbaharuan yang 5amakjn canggih sehinggakan kita k k n

-hap mampu u~ntuk md~i~hat klluman sesuatu hasana

ga Ice peringht apakah jhs b u t yeulg dipakai ol~eh sesmrang.

urti beylaimnakah sejarah R

sekeping foto buruno rnerpati dengan

kamera kcit dipamerh.

sara meluas dengan @Ib- .oto penama damoil oleh pen~mpa

iawat Wi b ~r Wrioht " iaitu -.P

tetapi juga sehing ?villain ketika mereka melakukan

nonstrasi penerbangan di Peranchis

) pada 1908.

Usahanya gaga1 tetapi dia berjaya

nencetus idea kepada kaedah remc

ntik d buian, perm ;ensing dan menarik perhatian pihal

lg tida.. dan Bima S entera.

won

i.

i

-*rlkrt: lam'- -'

mm stid'( professor ~ h ~ d d ~ ~ ~

L~~~ melakukan tinjauan udara menggunakan

belon udara berdekatan

Cincinnati, Ohio.

Setahun kemudian, filem bergerak pertama

diambil di ltali oleh juru foto yang

juga ditemani Wright.

Dia melakukan pemerhatian da

ngiraan secara berhati-hati, juga

merekodkannya secara terperinci

Catatan ini menjadi satu-satun!

yang ada mengenai sejarah awal remote

sensing.

1

Ang~n kuat mew

:arolina Selstan c,.,

,a,na disang~kakn

ikwnya ke

YB'diUerkas ~.,.

kk

pei ' + '' ':@.my

iekiranya belm i'tu alwK&ai '

a boleh digunakan u~ntuk m &Mr

leninjauan dari udara.

Presiden Lincoln menerirna kens.@

leion dalam pasukan k@se~atm 1

bawah kendalian LOW. Kaedah i8ni FA-'

popular dan dibekukan pada 1

stereo lot

udara di

Stesen

Qu


Okh SAUNA BRRHlM

Pelbagai peralatan

remote sensing

dimensi danpada irnei blut dipnakan

KAEDAH /'emote SenShgperter li Pengmbas akan bartndak secara

dlgunakan pada 1950 OM Peg f~ekm#cal alau elekbarkal dengan

PenydKfk Tentera La& America mmgglmahn 'barlsan pngssan'.

Syarikal, Evew Pn& Alat lmn iahh -meter umk

----- - -

Km m g r ldah ktnm mengssan, mengukur dm msngandi

dan men)adi I untuk men- kandungnn Wadian racLaY elektmoenalpastl.

m n merm~lkir rmmt&

Secara Irmvensonal, spameter

mqan menggunakan

mrna untrlc menyerakkan

adia6i.

sem- nu, spektroradiameter

adakh qenls

radkmeter yang boleh menw

tekanan Iadw dalam

elbaa;ll iarak wlombana

B i i yaig dreka &gi

kaedah remole sem5w adalah

mpamanya unluk srhu periukasn

laut, jerkis am, wama

hut clan jenk kimia abnadem.

PeralaEsn kedua ialah jenls

Ma yang rnenvediakan tenwra

~~ &@tanpa mengad- nakan alat pmancar s a ~

mQungan secam bgmng dengan

obkk tersebut.

Proses id melputi k;tedah mengesan

dim pengwkuran radhsi yeng

I&

otwi~ aiw sesuatu bahk.

Kaedah remode msmg mewnakan

dua pemhtan ufama laltu paslf

dan akflf PeralaIan pslf mengasen

tenaga samulqad~ yang dttmslllrsn oleh

&jek sasaran

Pamaran cahaya matahan ma-

manya menglakan swim bar yang

krn dlkesan dah peraiatan pas8

Ddarn pada itu, para sums turn

dlperhatlkan Getaran @&a

daripadaderradhantarkepada

dm m6WlIlV-3 tndak

bahs radhsl danpada objek

te?s&ul

Ankara jerds peralalannya

tatah r;ular. Radar menonuaiiyaw

moperas1 pada radio atau hekuens

gebmbang mdcm txq~ menyebadcan

radtasl eletdromagnat dan ama

secamlangsung.

Jarak Meh dwggadm k-

ana radlas~ eJekimtnagnebk dww-

~n@padakewmcaheya

f'eralalan lam adalah %xdkemwter

lalu radar gelombang mUvo

berh&xr181 tnggi yang direka khusus

unhrk menguku penyelerakan rad$sl

Dl Dermukaan hut wroemanva.

penghuran selerakan &m dkarn

kawasan spekbum gefombang mkro

bole41 dwmakm untuk mendaDatkan

kehiuGdan arah angm. U&;M

diimakan, yang mengguMkan laser

manggunakan pelbagai dana pad

yang bin. Salah satu ialah radtomeler

unluk membllang kuantiti takanan iaiiu sejerrs cahaya kuat ~ u i

radasi eleklrornagnet dabm gebrn- ransangan penyebaran radlasl,

bang speklm.

memancarkan ransangan cahaya dan

Alat ini diiunakm untuk mengenal oe ' I mdalul pengesan msHN

pasti bahaglan yang dii

spWm 3ngUkw penyekKah

mkm. Selain itu. radiometer imeii

yang me~puti k&payaan pq&-

basan bagi mengksilkan barisan dua

nu

Temul Saintis Anda

Blla: Tarikh: 29 - 1 Ogos 2002

Di mana: Pusat Sains Negara

Apa: Pelajar berpeluang berinteraksi dengan

saintis wanita yang berjaya. Masuk

adalah percuma. Hubungi Marziana di

Pusat Sains Negara menerusi talian 03-

2521150.

Masa: 9 pagi

Dl mana: Auditorium. Bahagian I Teknologi

Pendidikan, BukR Kia~ a. Kuala 1 .umpur.

Apa: Kuiz Deringkat ai thir adalal 1 baai mere

but Piaia Pusingan Perdana ~enteK

Peiaiar diiem~ut hadir dan masuk adalah

percuma.

Syarahan Umum AW

Blla: 2 Ogos 2002

Masa: 9 pagi

Di mana: Auditorium, Pusat Sains Negara,

Bukk Kiara, Kuala Lumpur

Apa: Syarahan umum bettajuk 'A Tale of

Two Towers' ini akan membincangkan dua

binaan unik di dunia iaitu Big Ben dan

menara condong Pisa.

Syarahan akan disampaikan oleh Prof.

John Burland dari Imperial College of

Science, Technology and Medicine.

Terbuka untuk semua yang berminat dan

masuk adalah percuma.

Pusat Sains dl Desa

~11s: 5 - R nnoc 7nn7

- . -. - - - = - - - - - -

Masa: Waktu pejabat

Tempat: Sekolah Menengah Seri Mahkota

- . . . - -. . . . -. -. -

Apa: Program menpenaii dengan iebih

dekat mengenai akliviti-akt:vl sains dan

teknologi oleh Pusat Sains Negara.

Sempena program ini juga, Akademi Sains

Malaysia (ASM) akan menganiurkan siri

ceramah dan juga bimbingin kerjaya.

Terbuka kepada semua yanp berminat dan

masuk adalan percuma.

Pmnram Pen alaldra~ Sains dan

Telmologl (P&) Nefle" Kelantan

Blla: 8 - Ti ogos 2002 -

Tempat: Dewan Balai Islam Lundang, Kota

Bharu, Kelantan.

Apa: Program terbuka kepada orang ramai

ini akan dipenuhi dengan peibagai aktiviti

menarik seperti kuiz sains, pameran dan

pertandingan. Program yang sama akan

diadakan di Sekoiah Menenoah Aoama

~ ~ ~~~~~-~~

*-~~.

Jempoi, Negeri Sembilan pada 14 hingga

18 Ogos. Masuk adalah percuma.


krrUgerarm

Perekacipt

Negara

tawar

Teknik remote sensing aigunakan

~ntuk rnengambii peta yang mema-

,arkan permukaan lunar terutamanya

okasi pendaratan sesuai dalam misi ke

I.

Satelit

?emote

sing

... ~m:

1972

Penghu-

Jng Julai

972,

JASA

nelancar-

:an Satelit

:umber

eknologi

>umi untuk

di

i memantau

bangan aktivit

.-&-

kerosakan besar dalam sejarah

Syarikat terutamanya di Selatan

-

nendapatkan gambaran rnengenai hasil

.

~umi, galian, tanah, pembangunan ban-

lar dan bumi. Keceiakaan nvawc ,

la dinamakan Landsat. Landsat 2 sehingga amaran dari satelit dig

ehingga 5 menyediakan banyak data Satelit berkeupayaan tinaai m

nengenai bumi untuk dianalisa. Program kan tiga dimensi kor

u dianggap berjaya sehingga kini dan menganggarkan keii

3at 7 telah diusahakan.

maran

man di

Anlaw

dl-

OM salnti

Brtirh

rnelalui

Nimbus-7

Total

Ozone

Iglmabr (TOMS) yang

1978.

lnakar

Ilam keedaan kecemasan sernas,

in Pusat nuklear Chemobyl, Ukra~

'- 26 April 1986, yar qyebal

abasan sejumlah bahar

kKi !a atmoffa--

1

tmmn

atelit digumkn

wubahan dm m n

&lam keadaa~

hnjiir be&ar A:

sehigga Ril

sing yeng sem

meluas

ini bagaimanal

becilkan kelebif

yiu,~ me

poses n

NUGERAH Perekacipt~

Negara diadakan untuk

memupuk daya kreatif, ciptaan

dan inovasi di kalangan

rnasyarakat.

Mereka yang berjaya meraih

anugerah tahunan ini akan

menerima wang tunai

RM20,000 dan sijil penghargaan.

Pencalonan bagi anugerah

ini terbuka kepada sama ada

indivldu atau kumpulan penyelidik

warganegara Malaysia

yang rnenghasilkan reka cipl

yang dapat menyumbang ke

da kemajuan negara, khusuc

nya kepada pernbangunan

perindustrian.

Setiap tahun, pelbagai re

cipta baru meliputi pelbagai

bidang diterima untuk dinilai

bagi rnerebut anugerah ini.

Antara bidang-bidang ter:

but ialah penemuan-penemu

teori-teori saintifik atau kaed;

matematik, jenis-jenis tumbu

ba~, skim, aturan atau kaed

bagi menjalankan perniaaaa~

serta kaedah merawat n

dan binatang.

Bagi memilih pemer

pencaionan akan dinilai

ditapis oleh satu panel penilz

yang akan meluluskan dan

menyenarai pendekkan

pencalonan.

Malah panel hakim '

boleh memanggil calon

untuk ditemuduga.

Bagaimanapun pemenang

anugerah ini ialah mereka yang

menghasilkan ciptaan yang asii

dan kreatif, daya maju komersial

dan daya tarikan, tahap kegunaannyasertapertunjukkandan

dernonstrasi penggunaan.

Selain itu, ciri-ciri kualiti h,

ciptaan, ketekunan dan daya

usaha dalam inovasi dan sun

bangannya kepada negara ju

akan turut diambil kira.


Biruni

sepanjang zaman '

N

AMAAbu Raihan Mohamad Ibn

Ahmad Al-Biruni mungkin agak

asing bagi anda. Bagaimanapun

apabiia disebut sahaja ai-Biwni,

pasti kebanyakan daripada kita mengenalinva

atau sekurana-kurangnya mengaitkHn

beiiau sebagii tokoh;imuan

Islam yang agung.

Al-Biruni sebenarnya adaiah seorang

cendiakawan dan saintis lsiam ternama

daiam bidang Fizik, Metafizik, Matematik,

Geografi dan Sejarah.

Beliau dilahirkan pada tahun 973.

Berita kebijaksanaan Ai-Biruni

semasa muda telah tersebar luas

sehinggakan sultan yang memerintah

ketika itu, Sultan Mahmood Ghaznawi

telah membawa Ai-Biwni bersamanya

untuk menjelajah lndia beberapa kali.

Peluang pengembaraan ini memberi

kesempatan kepada Al-Biruni untuk

mengembara sduruh lndia selama 20

tahun.

Melalui pengembaraan inilah Al-

Biruni mempelajari falsafah Hindu,

Matematik, Geografi.

Al-Biruni meninggal pada tahun 1048

ketika berumur 75 tahun setelah menghabiskan

masa 40 tahun mengumpul

dan memberi sumbangan dalam bidang

keilmuan.

Beliau merakamkan pemerhatiannya

sepanjang menjelajah lndia dalam kitabnya

yang terkenal iaitu Kitab alHind

yang menerangkan dengan perkataan

dan juga lakaran mengenai sejarah dan

keadaan sosial benua kecil tersebut.

Penjelasannya mengenai lndia dalam

buku ini sangat kngkap.

Sekembalinya beiiau dari lndia, Al-

Biruni telah menulis buku yang terkenal

iaitu Qanun-i Masoodi yang ditujukan

khas kepada Sultan Masood.

Buku ini membincangkan mengenai

beberapa teorem astronomi,

trigonometri, solar, lunar dan pergerakan

planet.

Dalam satu lagi bukunya yang terkenal,

al-Athar ai-Baqia, beiiau cuba me-

ngaitkan sejarah putbakaia dengan

pengetahuan geografi.

Dalam buh ini iuga beliau

bincangkan mengeni pergerakan bumi

dan juga telah menyatakan de

niiai latitud dan iongtitud bebe

pat.

Beliau juga bertanggungjawab memberikan

sumbangan kepada beberapa

aspek fizikal dan ekonomi geografi.

Satu lagi sumbangan saintifiknya termasukiah

penentuan ketumpatan 18

jenis batu.

Al-Biruni turut menghasilkan Kitab-ai-

Saidana, sebuah kitab perubatan yang

menggabungkan ilmu perubatan Arab

dan juga lndia.

Bukunya Kitab-al-Jamahir pula

adalah mengenai pelbagai jenis batubatu

yang berharga.

Al-Biruni juga sebenarnya adalah

seorang ahli astrologi dan terkenal dengan

kemampuannya membuat ramalan

yang tepat.

Beliau juga memperkenalkan kaedah

garisan sudut dan juga masalahmasalah

lain yang tidak mampu,diselesaikan

menggunakan pembaris atau

kompas semata-mata.

Malah, jauh lebih awal daripada

zaman saintis-saintis barat, Al-Biruni

sebenarnya telah pun membincangkan

persoalan sama ada bumi berputar mengelilingi

paksinya ataupun tidak.

Lebih menakjubkan lagi, beiiau

adalah manusia pertama yang menjalankan

penyelidikan berkaitan dengan

kejadian-kejadian astronomikai.

Kaedah-kaedah yang diperkenaikan

oleh Al-Biruni dan juga yang digabungkan

dengan saintis-saintis Islam

yang lain sepetti al-Haitharn sebenarnya

meietakkan asas kepada sains moden.

Beliau juga bertanggungjawab

mengesahkan keiajuan cahaya jauh

lebih besar daripada bunyi.

Menurut kajiannya juga, beliau mendapati,

bunga mempunyai tiga, empat,

iima, enam atau 18 kelopak dan tidak

\;>

akan mempunyai tujuh atau sembiian

(.-

kelopak. , li

Bukunya al-Tafhim-li-Awaii Sina

merupakan penulisan ringkasan

Matematik dan Astmnomi.

Dengan segala penyeiidikan dan

penuiisannya dalam pelbagai cabang

ilmu ini, tidak hairaniah Al-Biwni dinobatkan

sebagai saintis lsiam yang tersohor

dan tiada tolok banding sepanjang

zaman.

Semangat kentai, cintakan kebenaran

dan pendekatan saintifiknya yang

digabungjalinkan dengan toleransi yang

tinggi menjadikan beliau seomng saintis

yang agung.


-~

~ ~~ ~ ~~ -~

~ -

3ulu budak kampung terfikir untuk jadi apa-apa apabila

dewasa.

Kini saintis

nuklear

n

M I budak kunpung ulringga mmjadl sahrtls terns

alm lnjuruteman nukkar, bukan penwpalan mud

agI Tan STi AhlMd Tajuddln All. "Semuanya dipwo

W d.rl usaha dm weah m h Y~M bukan sedlklt"

Lut.nya lnpl artaum Utwan M.bysls, ULINAIBRIHIM, beru-&u in

hak b(mm Tambun Tuhng, Perlis In1 dil~hirlw pada 7 Ogoa 1846.

8- buobh pmdldkm aaas dl S.Lo(sh Melayu Tambun Tuiang dan

Putm Enallh Bohool. nb.lum lu H.ld.b Yelaw Kuala Kpnasar IMCKKI.

- hn nulamjuthn pengsrhn ku whdn TeehnW &lb& dan ku

B.Wt UPI.h LI.E.. -ma krluwbzmn mkmhi darl Unhmsltf London.

S: Baaaimana

~

Tan

~~~~~

SrI muncul

cemerla6 dalam pendidikan?

J: Buat pertama kalinya, Malay

Special Class (kelas peralihan menvediakan

Delaiar aliran ~eiavu ke aliran

lnoa'erisi dioerkenalkan awai -~ 60-an . ~

, .~~ ~~

~g6etulan guru sambilan, (pela;ar MaMao

Meiayu Kuala Kangsar (MCKK), C:kgu

Osman Che Chin menaaiar di kam~ina.

Dia menaaalakkan kaii menoambil - -

oeoerikszzn itu.

. .

Saya masih ingat pernah aimarahinya

dalam kelas. Dia menunjukkan oola keranjang

dan bertanya,"itu apa?" Saya

jawab, "itu bola." Terus dia ketuk kepala

saya. Jawapan betul ialah ball, bukan

bola.

Kemudian saya ke Putra English

School untuk kelas peralihan. ~u~a-ru~a-jnya

tahun pertama di sana mengulang *

Dembelaiaran tahun keemoat

~

sekolah

F - -- ~ ~

inelayu. says rugi dua tahun.

ltulah kali pertama saya beiajar

bahasa lnggeris, ketika berumur 13

tahun. Tiga tahun saya bergerek

lberbasikall seiauh 18 kilometer ~ - ke seko-

6 hbya, Tajuddln antany. perneh -rsjui Tmga N8slonal

~

hmul nwr. Ketua ~ amul~ contmhd ~uclpw Flsclan chain- .-

dam FBURd.r Beaiden

(ah bersama diarakan lain. Lulus

peperiksaan khas memasuki sekolah

. WiDu klni dM

F6lh menengah, saya ditawarkan ke MCKK.

runasIUSl Gas Irklevaia Eh Saya nyaris tidak pergi kerana ayah

kitmu turul dhuprrah ljaxih~~eh>rmtll Doktw &lns dat hanya mengizinkan jika dapat biasiswa.

LMmdtI Putm &Way& WPM) beberam tahun Wu.

Dengan bantuan cikgu Yusuf Razak

.. (allahyarham), saya dapat biasiswa RM25

sebulan. Persiapan meneian belanja agak

1 SOALAN (8): Boleh Tan Sri ceritakan kehi- tinggi. Tetapi mujur Pak Long, Pak Ngah

dupan zaman kanak-kanak?

dan Pak Teh menolong.

JAWAPAN (J): Saya budak kampung. Kampung

saya, Tulang Tambun, Perlis, lembah berpaya yang S: Bila kecenderungan dalam bidang sains

diteroka menjadi bendang (sawah). Jika hujan lebat, dipupuk?

seluruh kampung bah (banjir). Untuk ke kampung, ter- J: sem~anya bermula di MCKK. Saya dapat kepupaksa

bersampan melalui sungai kecil. Jalan kam- tusan Yang baik dalam Siji Rendah Pelajaran (LCE)

pung yang ada hanya jalan tali air yang dan automatik dimasukkan ke aliran sains. Penjurusan

kerap becak kerana tidak bertar. dibuat sebegitu rupa tanpa pilihan lain dan saya juga r

Sekolah saya, Sekolah Melayu terfikir untuk memilih yang lain. Dalam ha1 ini saya

(-1

Tulang Tambun adalah bangunan fikir, SiStem yang sedemikian dan persekitaran banyak

lama, bertingkap buluh serta membentuk diri saya.

7 bertiang untuk mengelakkan bah. Says cemerlang dalam fizik dan jadi pelajar terbaik

Bandar terdekat Arau, empat batu tingkatan lima. Di Universiti London, saya bemleh

dari situ. Jika ingin ke bandar, ijazah kelas pertama Kejuruteraan Mekanikal.

biasanya mengambil masa satu Kemudian dapat tawaran membuat ijazah kedoktoran.

harl untuk pergi balik.

Saya anak Melayu pertama memilih kejuruteraan nuk-

Mak ayah petani. Balik seko- lear selepas tertarik dengan satu ceramah di sana.

lah, saya jaga lembu dan me- Ketika itu juga, saya dengar ura-ura Malaysia untuk

rayau keliling kampung. Jika membina janakuasa nuklear sendiri.

musim kering, meligan

(mengejar) puyuh S: Jika Tan Sri tidak menjurus ke aliran

di bendang, Inggeris, ke mana agaknya Tan Sri pergi?

musim air J: Mungkin saya ambil aliran agama kerana itu

naik,

kelaziman anak kampung. Saya anak Tambun Tulang

memasang pertama yang keluar menerima aliran lnggeris.

tauk (sejenis Sebelum saya, ada anak kampung yang keluar memipancing

kecil lih aliran agama. Ibu bapa saya tidak kisah dengan

untuk

pilihan saya. Mereka tidak menggaiakkan tetapi tidak

menangkap ikan melarang. Itu yang saya banggakan dengan mereka.

haruan di sawah) dan Tetapi sehingga kini, jika dikenang-kenangkan saya

mengelau (memancing) pada rasa tidak percaya budak yang suka 'iigan' puyuh itu

malam hari. Ketika itu saya tidak adalah saya.


. ..

. .

,. Sportswear of the it -il of ~ a y k thc ..,~~rk

'&tingenthe

SEA Games. Asian Games. &@mmdth .. Gmes & Qlympk Golnes.


Ja yang sebaik sarapan berkhasiat untuk anak anda setiap pagi. Kajian* rnenunjukkan

sk-kanak yang rnengambil sarapan berkhasiat setiap pagi lebih cernerlang di sekolah berbanding

eka yang tidak bersarapan - daya tumpuan rnereka lebih baik untuk ternpoh yang lebih lama dan

eka juga lebih bersedia untuk belajar.

, bantulah anak anda dengan amalan

:ari ~ijirin Sarapan Nestlk. Dengan 10

nin dan mineral penting serta kalsiurn,

eka akan sentiasa bertenaga, peka dan

edia sepanjang pagi! Bijirin Sarapan Nestle.

~lan bestari untuk anak-anak bestari!

>

lt ~eiyelidikan Kajlan & Peningkatan Pendidikan ('CARE'),

ferriti Minnesota. AS 1994.

[:,a


Rumusan semula jadinya

Feather Baru mengandungi ramuan semula jadi

yang begitu lembut untuk seisi keluarga

Apabila anda ingin membeli syampu untuk seisi keluarga, pastikan

anda memilih Feather. Rumusan baru Feather mengandungi

ramuan semula jadi yang begitu lembut untuk setiap ahli keluarga

anda. Kamomil, pati limau dan vitamin E, ekstrak daun lidah

buaya dan minyak jojoba menjadikan rambut anda bersih dan

lembut semula iadi. Untuk rambut yang . - lebih licin, tambah perapi

Feather. Yahg menariknya, Feather sungguh menguntungkan..

'I

. .

kai.ather,

... . ke'ge.msran semula Jadl s;a

. . ~. , .


"Portal Pendidikan Utusan amat bermanfaat untuk caloncalon

Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR), Penilaian

Menengah Rendah (PMR), Sijil Pelajaran Malaysia dan Sijil

Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM), guru dan ibu bapa."

- Menteri Pendidlkan, TAN SRI MUSA MOHAMAD

~Setiap hari BSetiap masa

BPercuma

Pembelajaran yang lebih berstruktur, nota

lengkap dan nota ringkas, papan diskusi,

bank soalan, latih tubi, contoh soalan.soalan

sekolah-sekolah ternama, peperiksaan dan

sebagainya.

Sebanyak 22 mata pelajaran:

Uiian Pencaoaian Sekolah Rendah (UPSRI

' b Bahaia Melayu

b Bahasa lnggeris

b Maternatik

b Sains

I

Membanru guru menyediakan rancanqw

mensajar, aktiviti pembelajaran, iatihan

>umber rujukan rerta bank roalan basi

retiap wakfu pembelajarsn mcngikut buian.

oi bawah ruansan ini, dirediakan recaKr

lengkap huraian lukatan pelajaran,

rancanqan mmsajar, bahan pensaiaran d.n

pembelajaran (PBPI dan jug= rujukan pnj

boieh disunakan guru baqi melancarkln

lag! proses pengajarannya di dalam kelas.

Penilaian Menengah Rendah (PMR)

b Bahasa Melayu

b Bahasa lnggeris

b Sains

b Maternatik

b Sejarah

b Geografi

.

Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)

Bahasa Melayu

Bahasa lnggeris

Sains Teras

b Matematik

b Matematik Tambahan

b Sejarah

b Kimia

b Bioloqi

b Fizik

odgt penlaga, mampu membantu me,

membuar pemantauan, menyemsk

perancanqan atau turut rama menla,

pernblmblnq kepada anak.anak densan

~ara menqqunakan bahan yanq dlredipkan

rebaga, rat" lokonqan pembelalaran

lmah

album rekolah, ker dinpi~n, pekelilinp

kemeotenan, rain9 dan ieknoiogl,

prosram 3K, pedaqopl, kertal kcrtar kerfs

au.rru pendld~kan dam pauran rekolah

Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM)

b Bahasa Melayu . .

b Pengajian Am

b Ekonomi

I

Karni ada cara


erasal dari Johor Baharu, Johor dan

menerima pendidikan darjah satu

sehingga lima di Sekolah Rendah

Jenis Kebangsaan (Inggeris) Jasin, Melaka.

Beliau kemudian meneriuskan oerseko-

I

tinakatan emoat dan lima di Sekolah

~cnengah ~ains Melaka.

di Cambridge Universitv. England. Noor

Saadah Jga merupakansatih seorang sain

iahan darjah enam sehingga tingkatan tiga di

Methodist Girls' School, Melaka serta

Beliau kemudian mengikuti program

ijazah pertama di California State University,

Chico, California, Amerika Syarikat sebelum

meneruskan program ijazah sarjana di

University of California, Ilvine, California.

ijazah doktor faisaiah pula diperolehnya

I . -

I

tis wanira pertama Malaysia yang menialan.

kan oenvelidikan di Antirtika

V V I ~ l."".'~ ~ wnuL 8

KILOMETERS TO

SOUTH WLE 1353 CHRlSlCHURCH 383 1

' ~ lW8 PArIIS ~ 16 I 8 . ~ ~

poscow W~S BRL'SSELS 16- c

)N IM39 OSLO 17 g

-

, ' 8

1 Saintis Tunas

1

iOALAN (S): Apakah bldana kwakaran dan bldana m-

~yelldlkan yang sadang dll&ulcbn Dr. sekarang.

IAWAPAN IJ): Kimia Omanik. Untuk lebih temerinci iaoi. ". bidano .

,intesis dal& kimia orginik. Penyelidikan yaig saya lakukan

~ada masa ini ialah penemuan dan reka-bentuk dadah (ubatan).

.. . -.

i: Kenatm Dr. bealtu mlnat denaan bldana vana dlcaburl

;ekarang. ~dakah kerana la mehberl pa&pa&n yang

umavan atau leblh kemda minat dan keduaaan kerla.

: la kbih kepada minai dan kepuasan keria. Sava leih berminat

nendapatkan penjelasan atau penyelesaian kepada masalah yang

~da. Jika saya mendapat sesuatu penielasan kepada sesuatu

iasalah kimia yang sedang dikaji, /a memberi kepuasan kerja

epada saya.

i: Apa naalhat Dr. kepada pelajar yang memlnatl bldang lnl.

oakah bldana -. wlalaran . vana - -. wrlu dlhrl oerhatlan ketika dl

ekolah.

: Pelajar perlu mempunyai sikap 'ingin tahu (curious)'. Sikap ini

mat penting bagi seorang saintis. Minat juga penting kerana

lnpa minat, sesiorang tidak dapat meneiuikan kejaya mereka.

linat tidak semestinya telah wuiud untuk seseorana menceburi

esuatu bidang kerana ianya boieh diasah, lebih-lebih lagi jika kita

iempunyai sikap ingin tahu. Sebab itu saya katakan sikap ingin

hu penting.

: Salns dan Matematik akan dlajar dalam bahasa lnggerls

lulal tahun hadapn. Adakah aukar memwlalarl . . mala mla-

Iran tersebut dalam bahass lnggerls.

: lidak, jib penguasaan bahasa adaiah baik. Pada hemat saya,

engajaran dan pembeiajaran sains, sama ada dalam bahasa

lalaysia atau lnggeris tidak ada bezanya. Pelajar akan mempuyai

masalah jika tidak mahir dalam sebarang bahasa untuk

lemahami apa yang dipelajarinya. ~ontohnia, di Perancis dan

spun, pengajaran dan pembeiajaran dilakukan dalam bahasa

lereka teGpi mereka boleh mahir dalam sains. Pelajar yang

lahir dalam bahasa lnggeris mungkin memounvai 6elebihan kerna

rujukan banyak dakm bahasilnggeris ietapi tidak semestinya

lereka a&an 'excel' dalam bidana sains. TanDa sika~ vana betu~,

elajar yang boleh berkomunikasidalam bahasa lnggiris ldenga"

aik tidak semestinya akan mempunyai kemahiran yang tinggi

alam sains.

elajaran tersebut dalam bahaaa lnggerls.

J: ~eperti yang saya katakan, saya tidak fikir bahawa bahasa mc

jejaskan kebolehan seseorang belajar sains. Sains, sebenamya

mempunyai bahasanya sendiri, iaitu banyak simbol, persamaan

(equation) atau gambarajah yang mana ia sama sahaia baik da~z

bahasa lnggeris, Melayu, Jepun atau pun Rusia. Cuma bahasa

berkomunikasi secara global sekarang, penerbiin dan j~rnal ba(

teknologi terkini adalah dalam bahasa lnggeris. Akan tetad, seorang

saintis yang mempunyai kefahamanasas yang baik boleh

memahami apa yang hendak diSmDaikan walau~un ianva ditulir

daiam bahasa y&g%ta tahu. la m"ngkin mengambil sebikii ma:

untuk memahami sepenuhnya apa yang hendak disampaikan

tetapi konsep yang hendak disampaikan boleh difahami dengan

lebih mudah jika asasnya kukuh.

S: Pada pandapat Dr., apakah ciri-ciri yang perlu ada pada

seaeorang pelajar yang mahu meneruskan c[tacltanva dalan

bldang sains dan telmologl.

J: Sikap ingin tahu, tidak mudah putus asa, bermotivasi, berpemi,

kiran kritikal dan kreatif.

S: Benarkah pendapat yang mengatakan hanya rnereka yang

mndal Matematlk sahala lavak memilih bidana sains?

J: Matematik amat pentiig daiam sains. Selalu dipanggi 'King of

Science". Saya memang setuju dengan pendapat yang matemati

penting dalam sains tetapi saya tidak setuju yang mereka yang

PANDA1 (sepeiii yang saudari katakan) matematik sahaja yang

layak memilih bidang sains. Seseorang perlu pandai matematik

untuk beberapa bidang sains tetapi terdapat juga bidang lain yan!

seseorang tidak perlu pandai dalam matematik tetapi mempunyai

kecekapan asas matematik yang baik dan kukuh. Seseorang yai

asas matematiknya lemah mungkin akan mempunyai kesuka&n

untuk memahami sesetengah konsep dalam sains. Akan tetapi,

sepeiii bidang lain, kemahiran matematik boleh diasah.

S: Benarkah pandapat yang mengatakan jika klta moml~.,

salns, Mta tldak pwlu banyak membaca dan menelaah. Cuku

sekadar memahami dan &mbuat latlhan.

J: Tidak oenar. Membaca adalah Dentino. tidak kira aDa bidana

yang kita ceburi. Contohnya, jika kita tidik banyak mimbaca,

tidak akan dapat mengeiuarkan idea yang kreatif untuk melakuka

penyelidikan.

-


Pokok sejukkan bumi

OLEH MARZITA ABDULLAH

S

UHU panas di sesebuah

kawasan dikatakan boleh

berubah jika kawasan tersebut

ditanami dengan pelbagai spesies

tanaman.

Perkara tersebut diakui oleh

sekumpulan saintis dari Universiti

Arizona, Tucson, Amerika Syarikat (AS)

yang mendapati kepelbagaian tanaman

dalam sesebuah kawasan mampu

menurunkan suhu di kawasan terbabit.

"Beberapa jenis tanaman yang

ditanam dalam satu kumpulan menghasiikan

suhu yang berbeza-beza dan

gabungan suhu itu akan menghasilkan

hujan," kata pakar kajicuaca Jim

Shuttleworth dari universiti tersebut.

Tanaman yang ditanam di kawasan

yang kering dan tandus

dikatakan dapat

menghalang suhu

panas dari tanah Fosil 550 juta itemui Oak punca pencemaran

kerana tenaga solar

dari bumi telah digu- FOSlL haiwan marin tettua yang

nakan oleh tumbuh- dipercayai hidup kira-kira 550 juta tahun Para penyelidik hari ini menuding jari kepada pokoktumbuhan

untuk yang laiu ditemui di selatan Namibia. pokok oak sebagai punca peningkatan ozon dan penceproses

penyejatan. Penemuan itu melakar sejarah pene- maran udara.

Menurut kajian muan fosii tertua di dunia yaiig sebelurn Dua pakar kimia dari Texas A&M University, Renyi Zhang

itu, suhu berbeza- ini menemukan saintis'dengan fosil Mang dan Simon Notth berkata, pokok berkenaan dikatakan

beza yang dihasil- berusia 19 tahun lebih muda daripada menghasilkan sejenis bahan 'isoprene' yang menjadi punca

kan oleh tanaman fosil tersebut. peningkatan ozon di atmosfera.

tetbabit telah mewu- Menurut Raehei Wood dari Menurut mereka, pencemaran udara mungkin masalah

judkan campuran Schlumberger Cambridge Research di paling serius kepada manusia pada abad ini dan manusie-'

suhu di sekelilingnya

dan apabila bertembung,

ia akan

menghasilkan hujan.

Dikatakan ke-

United Kingdom (UK), fosil yang ditemui

itu agak kompleks kerana disaluti karang

laut selain itu saiznya amat besar iaifu

berukuran satu meter.

wood menemui fosjl itu dikenali

dikatakan sebagai puncanya.

"Bagaimana pun manusia tidak menyedari bahawa tindak

balas kimia memainkan peranan penting dalam perubahan

bahan-bahan yang dihasilkan spesies biogenik yang

tinggian sesuatu sebagai 'Namapoikia reitogensis' di mewujudkan pencemaran," katanya.

tanaman itu turut kawasan batu karang gergasi di selatan Menurut mereka, 'isoprene' - C5H8 - dihasilkan melalui

menyumbang kepa- Namibia. perpeluhan pokok-pokok oak dan ia merupakan hidro karda

keadaan tersebut Haiwan berkenaan diperoayai hidup di bon yang kedua terbanyak dihasilkan secara semula jadi

kerana ketinggian itu bawah rekahan batu karang dan disela- selepas metana.

meningkatkan per- puti dengan bahan blo-mineral sedangkan "Isoprene membantu pengeluaran ozon setelah melalui

edaran udara dan haiwan-haiwan Yang hidup sezamannya tindak baias kimia dan ini bermaha peningkatan isoprene

menolak udara ke kebanyakan mempunyai kulit tersendiri. menyebabkan peningkatan ozon," katanya.

atas. Spesimen itu berukuran lebar 10 sen- Bagaimana pun ozon dikatakan tidak selalunya men-

Perkembangan

dan badannya mempunyai bebedatangkan

keburukan kerana di kawasan lebih tinggi di

tersebut dilihat rapa bahagian yang keras sepetti batu

karang, sekali gus ia berkemungkinan

atmosfera ia sebenarnya menghalang radiasi sinaran ultramampu

membantu

mengeiak dan men- berasal dari keluarga karangan laut. ungu dari matahari.

gatasi keadaan Bagaimana pun para saintis masih Ozon yang terietak berhampiran dengan permukaan

kemarau di bebera- belum dapat menentukan susur galur hai- bumi memerangkap radiasi inframerah dari bumi dan kemu-

~a kawasan di AS. wan primitif itu. diannya memanaskan udara berhampiran dengan per-

I 1 mukaan bum1 itu.

24 esti8atmj

r,


eknologi remote sensing sebeoarnva

. diaunakan - seiak kurun ke 17 hanya pads PengumPulan Perlombonaan

agi.

imej-imej rupa bentuk muka bumi

Kajian ~ eoro~i

Ketika itu, burung merpati digu- semata-mata.

. Pettanian

iakan sebagai medium penting Di bawah disenaraikan bidang pekernembawa

kamera khas bagi me- jaan yang melibatkan penggunaan

akamkan gambar dari jarak atas. teknologi remote sensing.

Gambar 1 menun]ukkan burung

nerpati yang dipasang kamera khas, Arkeologi - bagi tujuan mencari

nanakala gambar 2 menunjukkan tinggalan-tinggalan sejarah.

lambar yang dirakamkan oleh kam- Pasukan penyelamat semasa men-

, . lnteraksi udara dan air

. Watersheds

. Suhu dan iklim

. Perancangan penggu-

. Perancangan bahanbahan

buanganlsampah

. Pengurusan ladang

. Pemetaan

Bidang-bidang ini dijangka akan

bertambah dengan kemajuan den

perkembangan terkini dalam bidang

ini.

Di negara ini, prasarana lenakap

Ira yang dipasang pada burung me- cari mengsa-mangsa yang terperang- tekn~io~iremote ;ensing dirintis '

~ati tersebut. Anda boleh saksikan k a dalam ~ bencana alam se~erti oleh Universiti Teknoloai Malavsia I

ii kanan gambar menunjukkan seba- gempa bumi, banjir ataupunletupan

I

(UTM) dengan penubuhan pusat

iagian kecil sayap burung merpati gunung berapi. remote sensing pada Oktober 1986.

ersebut.

UTM juga adalah antara universitl

Penggunaan teknologi remote Oceanography yang menawarkan pengajian peiebenarnya

mencakupi pelbagai . Meteorology ringkat ijazah dalam bidang remotc

)idang yang berlainan dan tic

Hidrologi

Fenomena itu dipanggil

?san rumah hijau yang

enyumbang kepada pemiasan

global berikutan

mingkatan suhu.

Ozon yang melampau

lkan sahaja membantkan

pertumbuhan tanaan

tetapi membunuh

naman itu bermakna

bih banyak karbon dioksin

di udara sekaii gus

emerangkap suhu dan

eningkatkan kepanasan

bumi ini.

Dalam pada itu Texas

&M menjelaskan, tindak

nias rantaian isoprene

lalah terlalu sulit maiah

1jian iebih 30 tahun tidak

enghasilkan keputusan

mg memberangsangkan.

Katanya, jika kita

ampu memahami

?penuhnya setiap pergkat

tindak baias itu,

ungkin ia dapat menghang

proses tersebut s ew

JS menyelamatkan pokoklkok

oak dan kesihatan

anusia sejagat.

Kopi selamatkan petani

PETANI yang gemar meminum kopi

kni tidak pedu risau jika tanamannya diserang

siput atau lintah bulan kerana

kopi yang diminumnya merupakan

penyelamat tanaman mereka.

Menurut kajian, haiwan pemusnah

tanaman itu amat membenci kafein di

dalam kopi kerana kafein itu adalah pembunuhnya.

Malah kekuatan kafein itu dipercayai

mengatasi racun pembunuh haiwan

tersebut iaitu 'metaldehyde' yang terdap

at dalam sisa-sisa makanan dan telah

diharamkan oleh Amerika Syarikat.

Penemuan itu tehasil secara tidak

sengaja oleh Richard Hollingswolth dari

Bahagian Pertanian Amerika Syarikat

yang sedang menjalankan kajian terhadap

sejenis katak.

Beliau mendapati hampir semua

siput dan lintah bulan yang diletakkan

dalam katak itu mati dalam tempoh 48

jam seteiah disembur dengan larutan

kafein.

Pekatan kafein sebanyak 0.01 pera.

tus dikatakan sudah mencukupi untuk

menyebabkan haiwan-ha'wan itu

'menderita kesakitan' sekali gus menghalang

haiwan-haiwan pemusnah itu

daripada terus memakan tanaman.

Bagaimana pun larutan satu hingga

dua peratus kafein boleh menyebabkan

haiwan-haiwan itu mati dalam tempoh 4

jam atau kurang daripada itu.

Menurut Holiingswolth, beliau

menyangka larutan itu hanya akan mem.

bunuh siput dan lintah bulan yang kecil

tetapi sebaliknya ia turut membunuh haiwan

berkenaan yang bersaiz besar.

Beliau berkata, larutan itu boleh digu

nakan untuk tanaman okid yang

ditanam dalam rumah hijau dan sayursayuran

serta buah-buahan.

Namun begitu pakar toksikologi bimbang

larutan itu akan tumt membunuh

serangga yang berguna tethadap tumbuhan.

Peter Usherwood dari University of

Nottingham menasihatkan supaya larutan

itu hanya digunakan untuk tanaman

daiam taman sahaja.


UATURAL E N V I R O N M E N T A L S A F E HEALTHY


Berapa

sebena

umur 9 bulan.

H

asil kajian yang dilakukan mendapati pembentukan

bulan sebenarnya selesai sejak empat bilion

tahun dahulu. Ahli geologi lunar mempunyai

beberapa teori berbeza mengenai sejarah bulan.

Bagaimanapun, antara teori yang popular ialah

bahawa kira-kira 4.5 bilion tahun yang laiu. Bumi

dikatakan terhempas ke atas satu objek yang sangat

besar (sebesar planet Marikh atau lebih besar daripada

itu) dan bulan pula terbentuk daripada serpihan-serpihan

akibat daripada kejadian tersebut.

Berapakah suhu

yang paling rendah

pernah dicatatkan di

muka bumi ini?

Jika adik-adik menaip kata

kunci 'World Temperature . . ..

Extremes' di Internet, adik

adik akan mendapatkan

senarai suhu-suhu tertingg~

dan terendah yang

dicatatkan di negaranegara

seluruh dunia.

Bagaimanapun, bagi

menjawab persoalan di

atas, data-data yang

dikumpui menunjukkan

suhu terendah yang pernah

dicatatkan ialah di Vostock,

Antartika pada 21 Juiai

1983.

Suhunya ialah -45 darjah

celcius di bawah paras

beku.

Pada suhu sebegini, jiki

anda mendedahkan mana

mana anggota badan

I

membuat sarangnya;

Jika melayari Internet dl bawal

di muka bumi?

awal daripada dinasour.

Cuma taip kata kunci 'Zoom

Sharks' dalam Internet. Adikadik

akan dapati ren-


~

The EWB

for Mind Development

-

v , TAN . . MUN ~ WAl ..~~~ ~ ~

~ackaae is the Electmn;~ Work Boom (EWE).

hi EWE is a work book which provides instructions and

lecturer, Tan Mun Wai introduced a learning package records the students' results.

based on constructively developing the students' The EWE uses sohare like Powerpoint, Excel, Hot

mind. This package takes the student through the Potaotes, Pasport and Cool EdR 2000.

elementary steps of 'I know', 'I want to know' and 'I A free trial version of Hot Potatoes and Cool Edit 2000 is

available on the Internet.

The main source of Teaching and Leaming (T&L) in this T&L found in EWE provides the following facilities:

kkkw

J

-

1

A conducive self-study environ-

5

Usage of simulation and elecment

: self-assess and self-guide tric measurements to under- C

via the multi-media to provide

stand co-relation between

abstract sound wave concepts.

I*

Usage of the web facility for

additional information and e-

mailing facilities to enable communication

between friends or to

/ seek specialised information.

Varlous interactive self-assessments

tests to help answer quek

Monitor and assess learning

level via an automatic recording

system.

Enhance observation skills, reasoning

skills, analytical skills as

well as reflective skills through

reinforcement from various contexts.

6

waves and vibrations.

Interactive activltles using

icons to help provide students'

make precise ObSe~ations

and conclusions.

7

Use of a contract to create

self-responsibility and awareness.

Through this course the student

will understand the

8 meaning of amplitude.

Understand the frequency of

sound and the relationship

9 between sound and pitch. ,

10 Be able to relate between 'L

amplitute and volume.

Students have to get the following equipment for

the above mentioned tasks.

Each group needs three similar glasses, a spatula,

a basin of water, a small cup and a towel.

Other equipment include a computer with MS

Office 2000, a movement detector with Pasport software,

Cool Edit 2000 software, a microphone, a set

of speakers, lntemet connection and a network printer.

However, before embarking on this T&L pmlect.

students must understand about sound and pmduced

by waves.

Students must also be good at using using detec-

tors, know how to use MS Office, MS Excel and how

to save their files.

At the same time, teachers can monitor their students'

progress by studying the students' files.

The students' files are found in C:/EWB/students'

file namelgmup in each computer.

The teacher will help any gmup facing problems

while faster groups will be able to cany &t advanced

bmiects r..,.- ~- on - Music . ~ Messaae-Music ~ ~ Work Sheets.

Groups that finish thir activities can record their

results to be later checked by the teacher.

For further enquiries, please contact Tan Mui Wai

at 03-91314629 or e-mail mwtan@hotmail.com


~ -

I

Oleh PROF. MADYA DR. ZUHAlMlE

ISMAIL

(Pensyarah dl lnstitut lbnu Sina

UTM, Skudai, Johor)

E-mel: Zhi@mel.fs.utm.my

W

hat are the criteria that

make a student good in

Mathemetics?

First and foremost. the student

must know what ~athekaticGs - ----

and the varlous aspects of the subject

In order to learn and understand the

;ubject well.

All humans have brains and the

;ame capabilities and the potential to

be smart in Mathematics.

Mathematics requires one to have

logical thinking skills, manimlative

skills and a good memoly. '

Algebra, gives one a strong foundation

in Mathematics because in the

process of studying Algebra, the students

acquire the above skills.

In Mathematics we come across

infinite quantities of numerics.

C. A carpenter made a cupboard. The

For example: Taha's salary is twice floor space is two metres longer

Johari's salaly. If T is Taha's salary and than the width. What is the length c

J is Johari's salary, it means that the the cupboard if the carpenter

numeric value of T and J is unknown intends to make the base of the

but we know T=2J.

cupboard 15 square metres?

T and 2J involve letters, numbers D. Junid is 10kg heavier than Sanusi.

and symbols.

Their total weight is 115kg. What ir

For example, 25XY means 25 mul- Junid's weight?

tiplied by X and multiplied by Y.

(Note that each of the above

Let's try to solve the following questions requires the ability to

problems.

associate each subject with a rele-

A. Muhamad bought an X brand shirt vant letter.

and sold the shirt for 150% of the Students can use their creatlvity

buying price. What is the cost of to answer the questions in a simple

the shirt that Muhamad bought? and clear manner.

6. Taha's salary is 125% of Johari's All the questions are simple and

salary. Mariam's salary is 80% of students will come across these

Johari's salary. The sum total of the kinds of questions frequently.

three salaries is RM61,OOO. What is Furthermore, the above questions

Mariam's salary?

are abstract in nature and requlre

the students to probe, process and

(Tip: M= Mariam's salary, T= Taha's manipulate given facts).

saiary, J= Johari's salary. T= 125DT;@ '':

Johari's salary)

Happy trying!

$ ? .!;.:)-

w

?- I

f ,-

Cuba-cuba Sains

Pro

rties

AIR

tle. Do not put them in

I

one bv one othetwise

I

. (1) One hard-boiled egg (shall your experiment will fail.

removed)

2.Quickly, put the egg

(2) Three matchsticks

on the neck of the bottle.

Watch the egg get

(3) Long, narrow-necke

sucked into the bottle.

L

Experiment

Obsewation

You are required to insert one hard What actually hapboiled

egg into a bottle with a long, nar- Pew@

row neck.

The burning matchsticks heated up

the air in the bottle. Hot air expands,

How are you going to do that? takes up space and rises up and goes

Remember! The eaa must be whole Out through the neck of the bottle.

and not crushed in thsirocess!

The air in the bottle becomes cold

and heavy and the pressure inside the

Method

bottle becomes lower than the pressure

1.Light the three matchsticks and put Outside.

all three burning matchsticks into the bot- This Puts Pressure on the egg and

forces the egg into the bottle.

Note: Hot air expands because each

atom or molecule vibrates increasingly.

Do you want to remove the egg from

the bottle?

Simple. Turn the bottle over and b.ow

air into it. The increasina Dressure in tne

bottle will force the egg%.

Sounds impossible? Enjoy trying out

this fun experiment.


adio uji kecekapan

Oieh MOHD. RIDZWAN MD. IMAN Selain itu, mungkin - juga ~- anda pernah Sebenamya, banyak peraiatan yang

melihat se&umpJ an orang dewasa relah o~re&a untuk dilad &an permainan-

t N T U kta oiasa melihat sekumpuian

kanak-kanak begitu asyik

berlumba atau bermain dengan

kereta-kereta mainan mereka di

sekitar taman bunga atau kawasan

perumahan menggunakan alat kawalan

jauh.

bermain oenaan ~ermalnan van9 ebih

canggih seperti &pal terbanb, bit atau

helikopter yang menggunakan kaedah

yang sama iaitu dikawal dari jarak jauh.

Mereka kelihatan begitu sibuk mengawal

alat kawalan jarak jauh bagi

memastikan kenderaan permainan mereka

mampu mengatasi lawan dalam manamana

pertandingan

sama ada secara

---

kawalan radio ini se~erli kereta biasa.

kereta lumba, trak pikap, bot laju, kapal

layar, kapal seiam, kapal terbang,

helikopter, robot dan sebagainya.

Hobi bermain kenderaan kawalan

radio ini memang menarik kerana ia men

punyai peibagai peringkat untuk dimiliki

oleh pemain.

la mempunyai tahap paling rendah

dari kereta yang berharga RM20 (kebiasaannya

dimainkan oleh kanak-kanak)

sehingga ke peringkat kereta perlumbaar

dan juga paling tinggi seperti kapal terbang

atau helikopter yang boleh mencecah

harga ribuan ringgit.

Permainan kawalan radio ini juga

mempunyai pelbagai model sama ada

vang digerakkan oleh bateri biasa, bateri

dicaj semula atau minyak khas.

Secara asasnya setiap permainan

kawalan radio mempunyai empat

componen asas utama iaitu:

- r Alat pernancar signal

(transmitter)

41at yang di pegang oleh pemain untuk

nenaawal kenderaan. Alat ini akan menc

-

hantar signal meialui geiombang

radio kepada alat penerima signal

(receiver) di kenderaan.

n Alat penerima

signal

* - Antena dan


yang terdapat daiam kenderaan akan menerima signal dari

pemancar dan mengawifkan motor yang terdapat pada ken- 6

deraan mengikut arahan pemain.

Motor

Motor merupakan mesin yang akan memutarkan roda kenderaan,

memandu pergerakan &enderaan, menggerankan upas

propeler(alat yang menggerakkan kapal) dan sebagainya

rnengikJt jen~s nenderaan permainan.

Sumber tenaga

Kuasa tenaga yang terdapat pada alat kawalan dan pemancar

menggunakan bateri. Manakaia, sumber tenaga bagi kenderaan

itu terdiri dari bateri atau minyak.

Pemain boleh mengemudikan arah kenderaan permainan

mereka dan keiajuannya melalui alat kawalan jauh sama ada ke

kiri, kanan, hadapan atau mengundur. Terdapat juga butang untuk

mengawal kelajuan kenderaan pada alat kawalan itu.

Hobi bermain permainan kawalan radio ini mendapat tempat di

hari peminat di seluruh dunia termasuk di negara ini dengan terdapatnya

penganjuran pelbagai pertandingan. Adakalanya, pertan-

C /dingan ltu membabitkan pemain dari negara ini yang berlumba

dengan pemain dari negara iiran.

Di Kuaia Lumpur, misalnya anda boleh melihat perlumbaan

atau permainan kereta lumba kawalan radio menggunakan minyak

di trek khas yang terdapat di kawasan Taman Tasik Titiwangsa.

Terdapat juga beberapa tempat bagi permainan kapal tehang

kawalan radio seperti di kawasan-kawasan pernbinaan di sekitar

Shah Alarn, Bandar Baru Bangi atau pangkaian udara Sungei

Besi.

Bagi adik-adik yang berminat menceburi hobi ini, mungkin

pada mulanya boleh mendapatkan permainan yang berharga rendah

terlebih dahulu yang digerakkan oleh bateri.

Permainan ini sememangnya agak mencabar kerana ia

memerlukan kecekapan pengendalian kenderaan dan bagi peringkat

perlumbaan, mencabar kebijaksanaan kita mengubahsuai

kendarann anar rnenindi lehih laill

I

yebut

I

,ang kenderaan atau ke

eta mainan yang dikaw;

lari alat kawaian di talgan

sebagai kereta

awalan jauh atau kereta

emote control. Fahaman

I

I

rermezaan

pl- Kawalan radio dan

kawalan jauh

----- -

I Kereta kawalan radio

ldalah untuk kereta yang

idak mempunyai samlungan

wayar dan ia

Infi .i hobi

nereta kawalan jau h-

ang radio.

I Geiombang rat

untuk kegunaan permainan

kenderaan ini

mempunyai frekuensi tertentu

yang dibenarkan

oleh kerajaan dan ia

berbeza mengikut negan

agar tidak menganggu

elornbang radio periatan

lain seperti alat

omunikasi, siaran radio

an sebagainya.

~gi mernbolehkan

1 bermain kendetan

mereka bersamaama

rakan-rakan, mere.

ka harus mendapatkan kl

kenderaan yang berbeza

frekuensi yang bolc '

diperiksa pada kotz

-7ainan ketika dibei,.

I Adalah mustahil

ntuk menukar frekuensi

ermainan anda sendiri

tetapi terdapat juga permainan

yang lebih mahal

untuk periumbaan yang

mungkin boleh diubah

tnda telah


,.,

~

Bangunan

Sultan Abdu

Samad

-

Samad pastinya sudah

tidak asing iagi.

Bagaimanapun,

bangunan ini sebenamya menyimpan

sejarahnya sendiri yang paling membanggakan.

Di depan bangunan inilah pada tengah

malam 31 Ogos 1957, bendera Union

Jack diturunkan dan digantikan dengan

bendera Malaysia.

Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj

selaku Perdana Menteri Malaysia pertama

kemudiannya melaungkan Merdeka!

menandakan kemerdekaan Malaysia

sebagai negara yang berdaulat.

Bangunan ini terletak dl Jalan Raja

bersebelahan dengan Dataran Merdeka

yang dahulunya dikenali sebagai Padang

Kelab Selangor tempat bermain kriket.

Berikut adalah fakta-fakta menarik

yang perlu anda ketahui mengenai bangunan

penuh bersejarah ini:

W Direkabentuk oleh arkitek Charles

Norman dan R.A. Bidweli manggunakan

konsep senibina ne-' '--'k Moghul,

Moorish, Arab dan British.

salesai diubah suai pada 1984 dengan

W Bangunan ini meliputi dua bangunan lebih kurang ~ ~17.2 juts,

berkembar dengan ketinggian 17.1 meter W Bangunan bersejarah ini kini men

dan maliputi 10,200 meter persegi.

i. empatkan Mahkamah Persekutuan

la merupakan bangunan utama di $~ala~sia, Mahkamah Rayuan dan

Kuala LumPur Yang ketika itu hanya mem- Bahagian Jenayah Mahkamah Tingg~

punyai rumah-rumah kedai yang kecil. Kuala Lumpur.

Pembinaannya memakan masa

selama dua tahun dan siap pada 1897.

W Bangunan ini mengambil sempena

tah ketika itu.

dilengkapi dengan menara ber

baga dan mempunyai menara

130 meter.

W Sebuah kiiang telah

I

Bolehkah teknologi remote sensing

membantu pemuliharaan alam mklta

Prof. esti:

~(ll~1cd@ mw .mring hus ini ta*h

ahm sekltar yeng kinf mngabmi p.rwb.h.n ymg mwl m r .

%harang kejadian benuns rbm bo)ch diiAui dr-n

Warn

mW Mrriolopl Stu.

Makh gambir-garnbrr yang dink8mk.n .0.M ICIprlnol rtln htnr mrlml lamran-n yaw

sukar dimssuki olsh nunurb anupun yWg tEdolr clopel (LIIA.2 eWh nl.b krrsa mnudr.

Yang psnting ialsh sebrrang w i a n yrnp dbnmnkpl oM a l l bcMI dMuiMul OM

negara ihr dalem tempoh nrau yrryl &n#M.

Di New Mexico, nw&a mengpurukn b unh* nnngu*ur tl3Hfg pmeemenn dam yen#

d~hssilkan oleh kendcrnn dl @Inn mya.

~ereka mcmgqumh smtm *.mm rcnp d.p.( msnputw t~hl~ hidmb.rbon, kum mono~sia,

nitrogen okside, kerbon diokrid. untuk mmantubn bWW! bhar Lbni. y.ne 0iWwrken ol& w5e-

. . ~ . . .... .,.. ~. ... , .

bush krmlcrr~n. . ~,

..

.

~

~

:

.. . ..> :


Gel Penyejuk NO^ diJepun Untuk Konok-konok & Dewox

Demam Mendadak

1

-

BUATAN JEPUN

MO~ bodon myo ponos

menyeropcepotdonmernbontu

menyeborkan hobo

Sejuk don selesoi

,Ikver ~ ~ t ~ k o nyong

o k ~ ~ d ~

)moron.

I

- - - ------ --

Demam' Jangan risau Turunkan suhu badan dengan

Lapisan Gel Penyejuk la memberi keselesaan don amat berkesani

Terdapat dalam pek dewasa dan kanak-kanak. Sesuai untuk seisi keluar!

Kebaikan:

Kesan penyejukan serta-merta.

Setiap lapisan tahan sehingga 6 jam*.

Tiada kandungan ubat. Senang dan memudahkan.

Boleh digunakan terus.

Sesuai untuk dahi & tidak mudah tanggal.

Idak menyakitkan kulit.

* Gantikan dengan lapisan baru iika kesan penyejukan hiiang.

Dapatkan nasihat doktor iika demam betterusan.

Berwaspada terhadap

produk tir~~ln.

Dapatkan KoolFever.

Lapisan gel sejuk yong iernbut,

berkuryen ini ...

Jugo terdopot untuk orang

dewoso.

Pengllong:

KOBAYASHI PHARMACEUTICAL

'4 co. rm Jepun

. Eien Tunggol Untuk M'sia & S'puro:

TOHTONKU SON ~8311.~

186. Jolon Burma. 10350 Pulau Pinong. Tel: 04-228 7161 K.L. Tel: 03-5634 4680

TOIlTONKU IS) PTr M.

55 Ubi Avenue 1 #02-03 Slngopura 408935 Tel: 02-745 8626

URL: hnp:l/follow-me.corn.my

I


~~ ~~

I

Sultan

--..-.- . . . ..=-. .

Sains Hulu Selangor asap di udara 9. Alat-keselamatan

Ulu Yam Baru 12. Sekumpuian el yang dalam palam tiga pi

44300 Batang Kali mempunyai fungsi yang belfungsi men.

Hulu Selangor,

Selangor.

I @ yang sama

gawai arus

I

I

4. AINAL MARDEIAH

CHE HAMZAH

I Salns mudah ba~i

penyenaan terbuka kepada semua pelajar sekolai

Sekolah Menenaah (tidak melebihi 25 patah perkataan.) menenaah dan rendah vana berumur tidak iebih dari

Sulairnat

I

, -

~

pada ig tahun.

20400 Jalan Suilan Nama:

Anak-anak kakitangan Akademi Sains Malaysi;

Mahmud, Kuala

Terengganu. I Alamat Sekolah:

(ASM) dan Utusan Melayu (M) Bhd. tidak layak rneng

I

hantar penyertaan.

I

I

Keputusan pengadil adalah muktamad.

I

Penyertaan perlu sampai seiewat-lewatnya pad;

I Tahunmngkatan 14 000s 2002

j Umur NO. KP:

Salinan penyertaan juga diterima

I Tel:

I

Lima pemenang akan dipilih :

I

Hantarkan penyertaan anda ke ada

jawapan yang betul dan slogart yally pa~~rly rrlarlann.

I Ahdernl Salns Malaysia, 90i-4, ialan Tun Ismail, Setiap pemenang akan menerima hadiah wan,

saya kerana .....................

1 50480 Kuala lurnpur. tunai bernilai RM100.


.u.m.1

equipment,

EVERYONE'S

FAVORITE LI!L B.,U.M.

EQUIPMENT I

-OPS. BOTTOMS. JEANSWEAR. KIDS. UNDERWEAR.. EYEWEAR. TIMEPIECES. BAGS LEATHER-

AVAILABLE AT ALL LEADING DEPATMENTAL

& CONCEPT SHOPS NATIONWIDE

STORES

BANDAR SUNWt

AMPANG POINT. AMPANG. LEISURE MALL. CHERAS. KL PLAZA, KL. SURIA KLCC. SUNWAY PYRAMID,

(LANG PARADE, KLANG. FIRST-WORLD PLAZA, GENTING HIGHLAND. ISLAND PLAZA, PENANG. CITY SQUARE, JOHOR BAH

More magazines by this user
Similar magazines