tranziti saqarTvelos gavliT

economists.ge

tranziti saqarTvelos gavliT

saqarTvelos axalgazrda ekonomistTa asociacia

saqarTvelos axalgazrda

ekonomistTa asociacia

ASSOCIATION OF YOUNG

ECONOMISTS OF GEORGIA

tranziti saqarTvelos

gavliT

(gzamkvlevi)

Tbilisi

2006


Sesavali

saqarTvelos, rogorc satranzito qveynis roli da funqcia dRiTidRe izrdeba. es

ganpirobebulia qveynis mniSvnelovani geostrategiuli mdebareobiT da msxvili

satranzito proeqtebis realizaciiT. amasTan, geostrategiuli mdebareobis

racionaluri da efeqturi gamoyeneba qveynis ekonomikis Semdgomi ganviTarebis erTerTi

umTavresi safuZvelia.

qveyanaSi tranzitis ganviTarebis ZiriTad baziss mowesrigebul sagzao

infrastruqturasTan da sxva faqtorebTan erTad martivi sabaJo procedurebi

warmoadgens. sabaJo procedurebis simartives ki harmonizebuli sabaJo kanonmdebloba

da sazRvris kveTisas barierebis simcire ganapirobebs.

ukanasknel periodSi saqarTvelom miiRo axali sabaJo kodeqsi da masTan dakavSirebuli

kanonqvemdebare aqtebi. garda sabaJo kanonmdeblobisa, sazRvris kveTis procedurebs

saerTaSoriso xelSekrulebebi, sxvadasxva kanonebi da instruqciebi aregulirebs.

gamomdinare iqidan, rom sazRvris kveTas sakmaod mravalricxovani aqtebi aregulirebs,

sazRvris gadamkveTi nebismieri pirisTvis tranzitTan dakavSirebuli procedurebis

gamartivebulad gadmocemas sasicocxlo mniSvneloba aqvs. miTumetes maSin, rodesac

gadamzidavebis didi nawili ucxoelia da naklebad miuwvdeba xeli saqarTveloSi

moqmed kanonmdeblobaze. amitomac, gzamkvlevi did daxmarebas gauwevs saqarTvelos

sazRvris gadamkveT im pirebs, romlebic gadaadgildebian erTi qveynidan meoreSi

saqarTvelos gavliT da axorcieleben saerTaSoriso gadazidvebs.

winamdebare gzamkvlevi eyrdnoba saqarTvelos saerTaSoriso xelSekrulebebs, axal

sabaJo kodeqss da mis Sesabamisad miRebul kanonqvemdebare aqtebs. gamoyenebulia aseve

saqarTvelos sxva moqmedi kanonmdebloba da saxelmwifo uwyebebidan mopovebuli

oficialuri informacia. sagzao-satranzito marSrutebis da sabaJo organoebis

sistemis ukeT warmosadgenad gzamkvlevs darTuli aqvs saqarTvelos ruka Sesabamisi

pirobiTi aRniSvnebiT.

gzamkvlevi gamoica qarTul, rusul da inglisur enebze.

2


Sinaarsi

1. zogadi informacia tranzitisa da TIR-karnetis Sesaxeb

1.1. zogadi informacia tranzitis Sesaxeb

1.2. sasazRvro sabaJo gamSvebi punqtebi da sabaJo kontrolis zonebi

1.3. saqonlis sabaJo gaformeba TIR-karnetis principebiT

2. tranzitis ZiriTadi procedurebi

2.1. saqonlis wardgena Semosvlis sabaJo gamSveb punqtze

2.2. saqonlis an/da satransporto saSualebis deklarireba

2.3. tvirTis an/da satransporto saSualebis aRricxvis mowmoba

2.4. tranzitis gansaxorcieleblad saWiro dokumentebi

2.5. sabaJo gadawyvetilebis miRebis vadebi

3. ZiriTadi satranzito marSrutebi saqarTvelos gavliT

3.1. foTi _ wiTeli xidi (saavtomobilo)

3.2. sarfi _ wiTeli xidi (saavtomobilo)

3.3. vale _ wiTeli xidi (saavtomobilo)

3.4. baTumi _ sadaxlo (saavtomobilo)

3.5. yazbegi _ sadaxlo (saavtomobilo)

3.6. baTumi _ gardabani/marneuli (sarkinigzo)

3.7. foTi _ sadaxlo/marneuli (sarkinigzo)

4. pasuxismgebloba sabaJo kanonmdeblobis darRvevisaTvis

4.1. pasuxismgebloba sabaJo samarTaldarRvevebze

4.2. sisxlissamarTlebrivi pasuxismgebloba

5. akrZalvebi da gansakuTrebuli kontroli

5.1. akrZalvebi saavtomobilo gzebiT sargeblobaze

5.2. akrZalvebi zogierTi saxeobis saqonlis gadaadgilebisas

5.3. zogierTi sxva saxis akrZalva

6. ZiriTad terminTa ganmartebebi

7. danarTebi

7.1. tranzitis deklaraciis nimuSi da Sevsebis wesi

7.2. mniSvnelovani sabaJo informaciebi

7.3. tranzitTan dakavSirebuli normatiuli aqtebis nusxa

3


1. zogadi informacia tranzitisa da TIR-karnetis Sesaxeb

1.1. zogadi informacia tranzitis Sesaxeb

saqonlis trantizi aris erT-erTi sabaJo reJimi, romlis farglebSic saqarTvelos

teritoriis gavliT gadaadgildeba ucxouri saqoneli sabaJo gadasaxdelebis gadaxdis

gareSe. tranziti aucileblad xorcieldeba or qveyanas Soris (mag. TurqeTidan

azerbaijanis respublikaSi saqarTvelos gavliT) an erTi qveynis teritoriul erTeulebs

Soris (mag. azerbaijanis respublikis erTi dasaxlebidan meoreSi saqarTvelos gavliT).

tranzitis sabaJo reJimis Sesabamisad saqonlis gadazidva xorcieldeba:

• TIR-is (saerTaSoriso sagzao gadazidvebis) dokumentis safuZvelze;

• fostiT, sabaJo kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli dokumentebis safuZvelze;

• satransporto zeddebulis, sahaero, sarkinigzo da sazRvao transportiT

gadazidvis SemTxvevaSi, agreTve sxva dokumentis safuZvelze, romelic

gamoiyeneba Semdgomi gadazidvisaTvis an/da Seicavs saqonlis da satransporto

saSualebis identifikaciisaTvis saWiro monacemebs;

• sxva dokumentebiT, romlebic SesaZloa daamtkicos saqarTvelos finansTa

ministrma calkeul SemTxvevebSi da formiT.

saqoneli, romelic gaivlis saqarTvelos tranzitis sabaJo reJimis Sesabamisad, unda

darCes ucvlel mdgomareobaSi, garda im cvlilebebisa, romlebic gamowveulia bunebrivi

cveTiT, transportirebiT an Senaxvis normaluri pirobebisaTvis bunebrivi danakargebiT.

tranzitisTvis gankuTvnili saqoneli ar unda iqnes gamoyenebuli sxva mizniT e.i. ar unda

darCes saqarTvelos teritoriaze, ar moxdes misi gadamuSaveba, gayidva da a.S.

tranzitis sabaJo reJimis dros saqonlis sabaJo daTvaliereba xorcieldeba or sabaJo

organoSi:

1. gagzavnis sabaJo organo;

2. daniSnulebis sabaJo organo.

gagzavnis sabaJo organo aris saqarTvelos sabaJo teritoriis adgili, saidanac iwyeba

satranzito gadazidva (e.w. Semosvlis sabaJo gamSvebi punqti), xolo daniSnulebis sabaJo

organo _ saqarTvelos sabaJo teritoriis adgili, sadac mTavrdeba satranzito

gadazidva (e.w. gasvlis sabaJo gamSvebi punqti).

saqonlis satranzito gadazidvas organizebas uwevs saqonlis gadamzidveli (an

deklaranti). saqonlis gadamzidveli (an deklaranti) valdebulia:

• daniSnulebis sabaJo organoSi waradginos saqoneli sabaJo identifikaciis

saSualebebis dauzianeblad da Tanmxlebi dokumentebi, dadgenil vadasa da

ucvlel mdgomareobaSi;

• waradginos garantiebi saqonelTan dakavSirebiT warmosaSobi sabaJo valdebulebis

dafarvis uzrunvelyofis mizniT;

• daicvas saqonlis tranzitis sabaJo reJimTan dakavSirebuli sxva valdebulebebi.

saqonlis gadamzidveli an sxva piri, romelsac gadaeca tranzitis reJimSi moqceuli

saqoneli (romelmac Semoitana es saqoneli Semosvlis sabaJo organoSi), sabaJo

organosagan SeTanxmebiT valdebulia daniSnulebis sabaJo organoSi waradginos saqoneli

4


gansazRvrul 10 dRis vadaSi ucvlel mdgomareobaSi. saqonlis gadamzidveli valdebulia

daniSnulebis sabaJo organoSi waradginos saqoneli da Tanmxlebi dokumentacia sabaJo

identifikaciis saSualebebis (luqi, plombi da sxva) dauzianeblad.

saqonlis gadamzidveli (an deklaranti) valdebulia gagzavnis sabaJo organos warudginos

garantia satranzito gadazidvebTan dakavSirebuli sabaJo valdebulebebis dafarvis

uzrunvelyofis mizniT. saqonlis gadamzidvelis mier wardgenili garantia SeiZleba iyos

individualuri da saerTo. garantia individualuria, rodesac igi wardgenilia calkeuli

satranzito gadazidvisaTvis, xolo saerToa, Tu igi ramodenime satranzito

gadazidvisTvisaa wardgenili.

saqarTvelos im sawarmoebs an mewarme fizikur pirebs, romlebic mudmivad iyeneben

saqonlis tranzitis sabaJo reJims da sabaJo organo darwmunebulia maT SesaZleblobebSi,

Seasrulon am reJimiT gansazRvruli valdebulebebi, SeuZliaT isargeblon saerTo

garantiiT. amasTan, bolo 6 Tvis ganmavlobaSi maT ar unda qondeT Cadenili sagadasaxado

samarTaldarRveva. SesaZlebelia saerTo garantiis miReba, risTvisac deklaranti amave

dros unda akmayofilebdes Semdeg pirobebs:

• saTanadod iyenebdes saqonlis tranzitis sabaJo reJims bolo kalendaruli

wlis ganmavlobaSi;

• hqondes myari finansuri mdgomareoba, rac uzrunvelyofs warmoSobili sabaJo

valdebulebis dafarvis SesaZleblobas.

garantiis Semcirebuli TanxiT wardgenisaTvis an ganTavisuflebisaTvis ver isargebleben

is sawarmoebi an mewarme fizikuri pirebi, romlebsac surT maRali riskebis mqone

saqonlis tranziti.

sabaJo valdebulebis dafarvis uzrunvelsayofad garantiis wardgena savaldebulo ar

aris, Tu saqoneli gadaadgildeba:

• TIR-wignakiT;

• sahaero an sazRvao transportiT;

• milsadeniT an eleqtrogadamcemi xazebiT.

gagzavnisa da daniSnulebis sabaJo organoebSi arsebuli monacemebis SedarebiT, Tu sabaJo

organo darwmunda, rom saqonlis gadazidva ganxorcielda sabaJo kanonmdeblobis dacviT,

saqonlis tranzitis sabaJo reJimSi moqceuli saqoneli gadakveTs sabaJo sazRvars da

satranzito gadazidva CaiTvleba dasrulebulad.

Tu Semosvlidan 10 dRis vadaSi saqoneli ar datovebs gasvlis sabaJo organos, an kidev

warmodgenili ar iqneba mtkicebulebebi saqonlis tranzitis sabaJo reJimis Sewyvetis

Sesaxeb, sabaJo organo atarebs saTanado RonisZiebebs sabaJo kanonmdeblobis dacvis

mizniT (ix. pasuxismgebloba sabaJo kanonmdeblobis darRvevisaTvis).

5


1.2. sasazRvro sabaJo gamSvebi punqtebi da sabaJo kontrolis zonebi

saqarTvelos sabaJo sazRvris gadakveTa sabaJo organoebis samuSaos dros daiSveba im

adgilebSi (ix. TandarTuli ruka), romelic winaswar aris gansazRvruli (samuSao dReebSi

09 00 sT-dan 18 00 sT-mde yvela sabaJo gamSveb punqtSi, garda `wiTeli xidisa~, `sadaxlos~,

`gardabnis~, `axkerpis~, `guguTis~, `mtkvris~, `lagodexis~, `samTawyaros~, `yazbegis~,

`vales~, `ninowimindis~, `Tbilisis aeroportis~, `sarfis~, `baTumis aeroportis~,

`quTaisis aeroportis~, `senakis aeroportis~, `baTumis portis~ da `foTis portisa~,

sadac samuSao dro gansazRvrulia 24 sT-iT). sxva adgilebSi an sabaJo organoebis

arasamuSao dros saqonliTa da satransporto saSualebebiT sazRvris gadakveTa dasaSvebia

sabaJo departamentTan werilobiTi SeTanxmebiT.

dainteresebuli piris (gadamzidavis, deklarantis, saqonlis mflobelis) TxovniT, misi

xarjiTa da sabaJo organos werilobiTi TanxmobiT, sabaJo damuSavebis operacia SeiZleba

ganxorcieldes sabaJo organos arasamuSao drosac.

sabaJo sazRvris gadakveTa SesaZlebelia Semdeg sasazRvro sabaJo gamSveb punqtebSi (ix.

TandarTuli ruka):

sabaJo gamSvebi punqtebi `sarfi~, `baTumis porti~, `baTumis aeroporti~ _ aWaris

avtonomiuri respublikis teritoria;

sabaJo gamSvebi punqtebi `wiTeli xidi~, `sadaxlo~, `axkerpi~, `guguTi~, `mtkvari~,

`lagodexi~, `samTawyaro~, `udabno~, `sabaTlo~, `vaSlovani~ _ aRmosavleT

saqarTvelos teritoria, saqarTvelo-somxeTis da saqarTvelo-azerbaijanis

sazRvarze;

sabaJo gamSvebi punqti `Tbilisis aeroporti~ _ q. Tbilisis teritoria, kaxeTis

gzatkecili;

sabaJo gamSvebi punqti `yazbegi~ _ saqarTvelos CrdiloeT teritoria, saqarTveloruseTis

sazRvarze;

sabaJo gamSvebi punqtebi `vale~ da `ninowminda~ _ saqarTvelos samxreT teritoria,

saqarTvelo-TurqeTis da saqarTvelo-somxeTis sazRvarze;

sabaJo gamSvebi punqtebi `foTis porti~, `quTaisis aeroporti~, `senakis

aeroporti~, `mamisoni~ _ dasavleT saqarTvelos teritoria;

sabaJo gamSvebi punqtebi `gardabani~, `sadaxlo~, `foTi~ _ sarkinigzo transportiT

moZrav saqonelze.

saqarTvelo-somxeTis sabaJo gamSvebi punqtebis nusxa

#

sabaJo punqtebis

dasaxeleba

saqarTveloSi

sabaJo punqtebis

dasaxeleba

somxeTSi

1. ninowminda bavra

2. guguTi gogarani

3. axkerpi privolnoe

4. sadaxlo airumi

kontrolis obieqti

tvirTebisa da mgzavrTa yvela

kategoria

tvirTebisa da mgzavrTa yvela

kategoria

tvirTebisa da mgzavrTa yvela

kategoria

tvirTebisa da mgzavrTa yvela

kategoria

gamSvebi sabaJo

punqtis

kategoria

saavtomobilo

saavtomobilo

saavtomobilo

sarkinigzo

6


5. sadaxlo bagrataSeni

6. axkerpi jiliza

tvirTebisa da mgzavrTa yvela

kategoria

tvirTebisa da mgzavrTa yvela

kategoria

saavtomobilo

saavtomobilo

saqarTvelo-azerbaijanis sabaJo gamSvebi punqtebis nusxa

#

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

sabaJo punqtebis

dasaxeleba

saqarTveloSi

wiTeli xidi

mtkvari

jandara

lagodexi

samTawyaro

udabno

vaSlovani

sabaTlo

sabaJo punqtebis

dasaxeleba

azerbaijanSi

wiTeli xidi

sadixli

beiuk-kasik

beloqani

muRanlo

poilu

sadaxli

almali

kontrolis obieqti

tvirTebisa da mgzavrTa yvela

kategoria

tvirTebisa da mgzavrTa yvela

kategoria

tvirTebisa da mgzavrTa yvela

kategoria

tvirTebisa da mgzavrTa yvela

kategoria

tvirTebisa da mgzavrTa yvela

kategoria

tvirTebisa da mgzavrTa yvela

kategoria

mgzavrTa da transportis yvela

kategoria, garda tvirTebisa

mgzavrTa da transportis yvela

kategoria, garda tvirTebisa

gamSvebi sabaJo

punqtis

kategoria

saavtomobilo

I kategoriis

saavtomobilo

I kategoriis

sarkinigzo

I kategoriis

saavtomobilo

I kategoriis

saavtomobilo

I kategoriis

saavtomobilo

II kategoriis

saavtomobilo

II kategoriis

saavtomobilo

II kategoriis

saqarTvelo-TurqeTis sabaJo gamSvebi punqtebis nusxa

#

1.

2.

sabaJo punqtebis

dasaxeleba

saqarTveloSi

sarfi

axalcixe

sabaJo punqtebis

dasaxeleba

TurqeTSi

sarfi

posofi-Turqgozu

kontrolis obieqti

tvirTebisa da mgzavrTa yvela

kategoria

tvirTebisa da mgzavrTa yvela

kategoria

gamSvebi sabaJo

punqtis

kategoria

saavtomobilo

saavtomobilo

saqarTvelo-ruseTis sabaJo gamSvebi punqtebis nusxa

#

1.

2.

3.

sabaJo punqtebis

dasaxeleba

saqarTveloSi

ganTiadi

ganTiadi

roki

sabaJo punqtebis

dasaxeleba

ruseTis federaciaSi

adleri

adleri

qvemo zaramagi

kontrolis obieqti

tvirTebisa da mgzavrTa yvela

kategoria

tvirTebisa da mgzavrTa yvela

kategoria

tvirTebisa da mgzavrTa yvela

kategoria

gamSvebi sabaJo

punqtis

kategoria

saavtomobilo

sarkinigzo

saavtomobilo

7


4.

5.

mamisoni

yazbegi

qvemo zaramagi

zemo larsi

tvirTebisa da mgzavrTa yvela

kategoria

tvirTebisa da mgzavrTa yvela

kategoria

saavtomobilo

saavtomobilo

sabaJo procedurebis (saqonlis daTvaliereba, sinjebisa da nimuSebis aReba, deklarireba da

a.S.) ganxorcielebis adgilebad gansazRvrulia:

• sabaJo sazRvris gadakveTis adgilebSi saqonlis wardgenasTan, daTvalierebasTan,

sabaJo dokumentebis arsebobis dadgenasTan, zogad deklarirebasTan, sabaJo

kanonmdeblobis Sesrulebis mizniT sxva qmedebebis ganxocielebasTan dakavSirebuli

sabaJo procedurebis Catarebisas – sasazRvro-sabaJo gamSvebi punqtebi (`wiTeli

xidi~, `sadaxlo~, `gardabani~, `axkerpi~, `guguTi~, `mtkvari~, `lagodexi~,

`samTawyaro~, `yazbegi~, `vale~, `ninowminda~, `Tbilisis aeroporti~, `sarfi~,

`baTumis aeroporti~, `quTaisis aeroporti~, `senakis aeroporti~, `baTumis porti~,

`foTis porti~);

• sabaJo reJimSi saqonlis mosaqcevad saqonlis wardgenasTan, sabaJo deklarirebasTan

da daTvalierebasTan, sabaJo gadasaxdelebis gadaxdasTan, satransporto

saSualebebisa da piradi nivTebis SemowmebasTan, sabaJo kanonmdeblobis Sesrulebis

mizniT sxva qmedebebis ganxorcielebasTan dakavSirebuli sabaJo procedurebis

Catarebisas – sabaJo damuSavebis operaciebis ganxorcielebis adgilebi

gansazRvrulia Semdeg misamarTebze:

− q. Tbilisi _ (1) Wirnaxulis I Sesaxvevi 7; (2) cotne dadianis q.N30; (3) q.

Tbilisis aeroporti; (4) daviT aRmaSeneblis xeivani, me-13 kilometri,

saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros sapatrulo policiis departamentis q.

Tbilisis sapatrulo policiis mTavari sammarTvelos Senoba – mxolod ,,sabaJo

kontrolis zonaSi saqarTvelos finansTa saministros sabaJo da sagadasaxado

organoebis, saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros satransporto saSualebebis

saregistracio organoebis SeTanxmebuli da koordinirebuli TanamSromlobis

Sesaxeb instruqciis damtkicebis Taobaze” saqarTvelos finansTa ministrisa da

saqarTvelos Sinagan saqmeTa ministris erToblivi brZanebiT gansazRvruli

avtosatransporto saSualebebis sabaJo damuSavebis operaciebisaTvis;

saqarTvelos sabaJo sazRvridan q. Tbilisis rkinigzis samgzavro sadguris

teritoriis CaTvliT da ukumimarTulebiT moZravi erevani-baTumi-erevani, baTumierevani-baTumis

saerTaSoriso sarkinigzo mimosvlis ZiriTadi marSrutis

msvlelobis swrafi samgzavro matarebeli. im SemTxvevaSi, Tu ver xerxdeba

aRniSnuli proceduris matarebelSi warmarTva, saqonlis sabaJo reJimSi moqcevis

operacia ganxorcieldeba uaxloes an deklarantis mier SerCeul sabaJo

proceduris Catarebis adgilze.

− q. rusTavi _ ,,wiTeli xidis” avtomagistralis 56-e km.; firosmanis q.N38 (garda

Tavisufal mimoqcevaSi gaSvebis (importis) sabaJo reJimSi saqonlis moqcevisa. am

reJimSi axorcielebs mxolod rkinigziT moZravi tvirTebisa da daxuruli sabaJo

sawyobis saqmianobis nebarTvis mflobelis sawyobSi Senaxuli saqonlis moqcevas);

− Telavi _ erekle meoris gamz.N1 (garda Tavisufal mimoqcevaSi gaSvebis

(importis) sabaJo reJimSi saqonlis moqcevisa. am reJimSi axorcielebs mxolod

rkinigziT moZravi tvirTebisa da daxuruli sabaJo sawyobis saqmianobis nebarTvis

mflobelis sawyobSi Senaxul saqonlis moqcevas);

− mcxeTa _ narekvavis dasaxleba, nataxtaris q.N1; zahesis dasaxleba, mSvidobis

q.N105a;

8


− borjomi _ sofeli CiTaxevi;

− xelvaCauri _ sofeli adlia, Sps ,,terminalis” sawyobis teritoria;

− q. baTumi _ (1) gogebaSvilis q. 60; (2) tbel abuseriZis q.N11, saqarTvelos

Sinagan saqmeTa saministros sapatrulo policiis departamentis aWaris

sammarTvelo - mxolod ,,sabaJo kontrolis zonaSi saqarTvelos finansTa

saministros sabaJo da sagadasaxado organoebis, saqarTvelos Sinagan saqmeTa

saministros satransporto saSualebebis saregistracio organoebis SeTanxmebuli

da koordinirebuli TanamSromlobis Sesaxeb instruqciis damtkicebis Taobaze”

saqarTvelos finansTa ministrisa da saqarTvelos Sinagan saqmeTa ministris

erToblivi brZanebiT gansazRvruli avtosatransporto saSualebebis sabaJo

damuSavebis operaciebisaTvis;

− q. foTi _ (1) aRmaSeneblis q. 52; (2) saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros

sapatrulo policiis departamentis samegrelosa da zemo svaneTis sammarTvelos

me-3 saxazo ganyofileba – mxolod ”sabaJo kontrolis zonaSi saqarTvelos

finansTa saministros sabaJo da sagadasaxado organoebis, saqarTvelos Sinagan

saqmeTa saministros satransporto saSualebebis saregistracio organoebis

SeTanxmebuli da koordinirebuli TanamSromlobis Sesaxeb instruqciis

damtkicebis Taobaze” saqarTvelos finansTa ministrisa da saqarTvelos Sinagan

saqmeTa ministris erToblivi brZanebiT gansazRvruli avtosatransporto

saSualebebis sabaJo damuSavebis operaciebisaTvis;

− wyaltubo _ sofeli qvitiri, ,,sabaJo-kempingi”.

sabaJo kontrolis zona aris saqarTvelos sabaJo teritoriis nawili, sadac saqonlis,

satransporto saSualebisa da piris mimarT xorcieldeba sabaJo kontrolis iseTi

RonisZiebebi, rogoricaa tvirTebis da satransporto saSualebaTa wardgena, maTi sabaJo

daTvaliereba, tvirTebis sinjebisa da nimuSebis aReba, konteinerebis daluqva da sxva.

sabaJo kontrolis zona moicavs saerTaSoriso mimosvlisTvis Ria sasazRvro punqtebs,

teritoriul wylebs, sabaJo organos ganTavsebis adgils da sabaJo sawyobebs, agreTve

xmeleTis, Sida wylebisa da Senoba-nagebobis nebismier teritorias, romelic sabaJo

procedurebis mudmivi an droebiTi ganxorcielebisaTvis gamoyo sabaJo organom

mesakuTresTan an kanonier mflobelTan SeTanxmebiT.

sabaJo kontrolis zonaSi sabaJo procedurebis ganxorcielebis zust adgils Sesabamisi

moniSvnebiT gansazRvravs sabaJo organo. sabaJo organos Tanxmobis gareSe sabaJo

kontrolis zonaSi akrZalulia sabaJo zedamxedvelobis qveS myofi satransporto

saSualebis datvirTva-gadmotvirTva da aucilebeli sabaJo procedurebis

ganxorcielebamde sabaJo kontrolis zonis sazRvrebs gareT saqonlis gatana.

saqarTvelos sasazRvro sarkinigzo sadgurebis gavliT sarkinigzo transportis, saqonlis,

mgzavrTa, maTi bargisa da xelbargis gadaadgilebisas sabaJo kontrolis ganxorcielebis

mizniT, sabaJo kontrolis zonebi mdebareobs:

♦ `gardabani” – rkinigzis sadguris teritoriis saliandago nawili;

♦ `sadaxlo” _ rkinigzis sadguris teritoriis saliandago nawili;

♦ `Tbilisi-damxarisxebeli” _ mimRebi parkis saliandago teritoria;

♦ `zestafoni” _ mimRebi parkis saliandago teritoria;

♦ `axalcixe” _ rkinigzis sadguris satvirTo ezo.

9


saqarTvelosa da somxeTis respublikas Soris swrafi samgzavro matareblis mimosvlasTan

dakavSirebuli sarkinigzo transportis, saqonlis, mgzavrTa, maTi bargisa da xelbargis

gadaadgilebisas sabaJo kontrolis ganxorcielebisaTvis sabaJo kontrolis zonad

gansazRvrulia sabaJo sazRvridan q. Tbilisis rkinigzis samgzavro sadguris teritoriis

CaTvliT da ukumimarTulebiT moZravi erevani-baTumi-erevani, baTumi-erevani-baTumis

saerTaSoriso sarkinigzo mimosvlis swrafi samgzavro matarebeli.

sxva adgilebSi aucileblobidan gamomdinare (usafrTxoebis moTxovnebis dacviT, aseve

sarkinigzo gadazidvebis Seuferxeblad) sabaJo organos xelmZRvanelis gadawyvetilebiT,

sabaJo kontrolisa da sabaJo procedurebis ganxorcielebis periodSi, droebiT sabaJo

kontrolis zonad SeiZleba gamocxaddes sarkinigzo sadgurebis Sesabamisi teritoria,

sadac imyofeba sabaJo kontrolis daqvemdebarebuli saqoneli da satransporto

saSualebebi.

sarkinigzo sadgurebSi sabaJo kontrolis zonis sazRvari aRiniSneba specialuri

maCveneblebiT (moniSvnebiT).

saqarTvelos finansTa saministros sabaJo departamentis Tavmjdomares ufleba aqvs

calkeuli sasazRvro sabaJo organosaTvis daawesos sadReRamiso muSaobis reJimi.

dainteresebuli piris TxovniT, misi xarjiTa da sasazRvro sabaJo organos werilobiTi

TanxmobiT, kanonmdeblobiT nebadarTuli sabaJo reJimebis gamoyeneba da/an sabaJo

procedurebis ganxorcieleba SeiZleba sabaJo organos arasamuSao drosac, misive

xarjebiT, sabaJo organosTan SeTanxmebiT.

10


1.3. saqonlis sabaJo gaformeba TIR-karnetis principebiT

saerTaSoriso sagzao gadazidvebis dokumentiT (TIR - Transports International Routers)

saqonlis tranzitis sabaJo reJimis Sesabamisad gadasazidad ar aris saWiro raime

zedmeti dokumentaciis wardgena, vinaidan TIR-karnets/wignaks aqvs sabaJo deklaraciis

Zala.

TIR-karnetis arsi da struqtura

TIR-karnetis moqmedi konvencia miRebul iqna 1975 wlis 14 noembersGJenevaSi, xolo

saqarTvelo 1994 wlis 24 seqtembridan miuerTda am konvencias (ratificirebis gareSe).

es konvencia awesrigebs wevr-qveynebs Soris saerTaSoriso sagzao gadazidvebs rogorc

sabaJo, aseve teqnikuri procedurebis kuTxiT. kerZod, konvenciis debulebebi aioleben da

amartiveben sabaJo gaformebis procedurebs konvenciis xelmomwer qveynebSi saavtomobilo

transportiT saqonliT gadazidvebis dros. es exeba rogorc saqonlis daTvalierebas,

dokumentebis Semowmebas, aseve, sabaJo gadasaxdelebis gadaxdis sagarantio uzrunvelyofas.

TIR-karnetis sistema 4 ZiriTadi struqturuli erTeulisagan Sedgeba. kerZod:

1. sabaJo gadasaxdelebze saerTaSoriso garantiebi;

2. TIR-is Sesabamisi wignaki (karneti);

3. sabaJo kontrolis principebis urTierTcnoba;

4. satransporto saSualebebis (konteinerebis) standartuloba da usafrTxoeba.

sagarantio gaerTianebebi da gadamzidvelebi

saavtomobilo transportis saerTaSoriso kavSiri (MCAT) da sagarantio gaerTianebebi

deben xelSekrulebas sadazRvevo kompaniebTan, raTa maTi sagarantio Tanxebi dazRveuli

iyos gadamzidvelebis mier TIR-karnetis araswori gamoyenebis riskebisagan. rodesac

gadamzidveli arRvevs TIR-karnetis wesebs, MCAT an sagarantio gaerTianebebi iZulebulni

arian gadauxadon saTanado Tanxebi sabaJo organoebs sadazRvevo kompaniebisgan miRebuli

TanxebiT.

saqonlis gadamzidavebma sagarantio gaerTianebebisgan TIR-is Sesabamisi wignakebis

miRebamde xeli unda moaweron e.w. ,,valdebulebaTa deklaracias’’. am deklaraciis

xelmowera gadamzidvels akisrebs Semdeg valdebulebebs:

• gadamzidvelma sagarantio gaerTianebis moTxovniT unda uzrunvelyos giraos,

depozitis an sxva sagarantio uzrunvelyofis warmodgena;

• gadamzidvelma sagarantio gaerTianebas unda daubrunos sabaJo organoebis mier

srulad gaformebuli TIR-is wignakebi, xolo gamouyenebeli wignakebi - maTi vadis

gasvlis Semdeg;

• gadamzidvels ara aqvs ufleba masze gacemuli wignaki gayidos an gadasces sxva

gadamzidvels;

• gadamzidvelma unda moiTxovos sabaJo organoebisagan, raTa sabaJo organoebma TIRis

wignakSi dasvan Sesabamisi beWdebi da xelmowerebi, romlebic adastureben

gadazidvebis dasrulebas. Tu sabaJo organo uars acxadebs am procesebis

ganxorcielebaze, maSin gadamzidveli uflebamosilia moiTxovos sabaJo organos

uaris damasabuTebeli Sesabamisi dokumenti;

11


• Tu TIR-karnetis satvirTo manifestsa da faqtobrivad CatvirTul saqonels Soris

aris Seusabamoba, maSin gadamzidveli valdebulia moiTxovos sabaJo organoebisagan

dokumenti, romelic daadasturebs mocemul Seusabamobas;

• gadamzidveli uflebamosilia moiTxovos sabaJo organoebisagan Sesabamisi ganmarteba,

Tu ris safuZvelze ganaxorciela sabaJo organom TIR-wignakSi daTqma;

• gadamzidvelma unda gadaixados yvela is kanonieri Tanxa, romelsac moiTxovs

sabaJo organo;

• gadamzidvelma upirobod unda gadaixados Tanxebi, romelsac moiTxovs sagarantio

gaerTianeba MCAT an sadazRvevo kompania TIR-is wignakis darRveviT gamoyenebis

dros.

sagarantio gaerTianebebi da sabaJo organoebi

sagarantio gaerTianebebsa da sabaJo organoebs Soris ideba Tavisufali formis

SeTanxmebebi, romlebSic yalibdeba maTi ufleba-movaleobebi. am SemTxvevaSi aucileblad

unda iyos dafiqsirebuli Semdegi ramdenime momenti:

♦ sagarantio gaerTianeba warmoadgens MCAT-s da gadascems TIR-wignakebs;

♦ sagarantio gaerTianeba valdebulebas iRebs gadaixados yvela Tanxa, romelic

moTxovnili iqneba sabaJo organoebis mxridan;

♦ sagarantio gaerTianeba miuTiTebs im maqsimalur Tanxas, romelic SeiZleba

anazRaurdes TIR-is TiToeul wignakze;

♦ sagarantio gaerTianeba miuTiTebs imis Sesaxeb, saWiroa Tu ara gaerTianebis

garantiis gadazRveva. Tu sagarantio gaerTianebasa da sabaJo organos SeTanxmebiT

aucilebelia TIR-is wignakebis mixedviT sabaJosaTvis asanazRaurebeli sagarantio

Tanxebis gadazRveva, maSin sagarantio gaerTianebam unda warmoadginos Sesabamisi

sadazRvevo polisi.

TIR-karnetis moqmedebis sfero sagarantio uzrunvelyofis pirobebSi

TIR-karnetiT saqonlis gadazidva, rogorc wesi, xorcieldeba saavtomobilo

transportiT Sualeduri gadatvirTvis gareSe.

wevri qveynis gamomgzavni sabaJodan wevri qveynis daniSnulebis sabaJomde saqonlis

transportireba SesaZlebelia ara mxolod saavtomobilo, aramed sazRvao, sarkinigzo,

sahaero transportiT. Tumca TIR-karnetis aucilebeli piroba is aris, rom mTeli gzis

garkveul nawilze saqonlis transportireba aucileblad saavtomobilo transportiT

unda xdebodes.

sainteresoa is faqti, rom gauTvaliswinebeli forsmaJoruli situaciebis dros, rodesac

SeuZlebelia multimodaluri gadazidvebisas saavtomobilo transportis gamoyeneba,

romelic, rogorc aRvniSneT, erT-erTi ZiriTadi pirobaa TIR-karnetiT saqonlis

gadazidvis dros, mxareebis sabaJo organoebma mainc unda miiRon TIR-is Sesabamisi

wignakebi da unda aRsruldes sagarantio uzrunvelyofis valdebulebebi.

TIR-karnetis konvenciis mixedviT, saavtomobilo transportiT, maT Soris konteinerebiT

gadazidva xorcieldeba, Tu Sesabamisi satransporto saSualeba akmayofilebs dadgenil

moTxovnebs. dadgenil moTxovnaSi igulisxmeba satransporto saSualebis konstruqciisa

12


da mowyobilobebis Sesabamisoba TIR-is standartebTan. amasTan, zogierTi satransporto

saSualeba iTvleba saqonlad da mis mimarT gamoiyeneba TIR-is Sesabamisi wignaki. es

satransporto saSualebebi sakuTari svliT gadaadgildebian. mag. avtocisternebi, amweebi,

mosavlis amRebi manqanebi, betonmrevebi da sxva.

sabaJo gadasaxdelebisagan ganTavisufleba

TIR-karnetiT gadaadgilebuli saqoneli Tavisufldeba sabaJo gadasaxdelebisagan

Sualedur sabaJoebSi (saubaria tranzitul moZraobaze). es saqoneli Tavisufldeba

agreTve Sesabamisi depozitis (garantiis) dadebisagan. es pirobebi moqmedebs im

SemTxvevaSic, rodesac sabaJo gadasaxdelebis gadasaxdeli Tanxa aRemateba sagarantio

uzrunvelyofis Tanxas.

TIR-karnetis konvenciis mixedviT, mosakrebeli (maT Soris sabaJo mosakrebeli) TIRkarnetiT

gadaadgilebul saqonelze gadaxdevinebul unda iqnes mxolod Semdeg

SemTxvevebSi:

♦ saqonlis warmoSobis sertifikatis gaformebis dros, Tu es aucilebelia

tranzituli gadazidvisaTvis;

♦ sabaJo laboratoriaSi analizis Catarebis dros, Tu es aucilebelia sabaJo

kontrolis ganxorcielebisaTvis;

♦ sabaJo gaformebisa da sxva operaciebisaTvis, Tu es xorcieldeba arasamuSao

(zeganakveTur) dros an im adgilebSi, sadac ar aris ganlagebuli sabaJo organo;

♦ fitosanitariuli da veterinariuli kontrolis ganxorcielebisas.

zemoaRniSnulidan gamomdinare, saqarTveloSi TIR-karnetiT saqonelze sabaJo mosakrebeli

ar und iqnes gadaxdevinebuli, Tu sabaJo gaformeba xdeba samuSao dros da sabaJo

organoebSi.

TIR-karnetiT gadaadgilebuli saqoneli, romelic gadaadgildeba daluquli satransporto

saSualebebiT da konteinerebiT, rogorc wesi Tavisufldeba sabaJo Semowmebisagan

Sualedur sabaJoebSi. sityvebi ,,rogorc wesi’’ aRniSnavs, rom sabaJo organos ufleba aqvs

ganaxorcielos daluquli satransporto saSualebis Semowmeba, daTvaliereba, gasinjva da

a.S. gansakuTrebul SemTxvevebSi, Tu arsebobs safuZvliani eWvi saqonelTan dakavSirebiT.

sagarantio uzrunvelyofisa da TIR-karnetis gaformebis procedurebi.

sabaJo gadasaxdelebis gadaxdis sagarantio uzrunvelyofa xorcieldeba Semdegi meqanizmiT:

yvela qveyanas aqvs sagarantio gaerTianebebi, romlebic gascemen TIR-is wignakebs da,

Sesabamisad - garantiebs romelime wevri qveynis sagarantio gaerTianebis meSveobiT.

sakuTriv TIR-karnetis blankebis wevr qveynebSi Semotana da gatana Tavisufldeba sabaJo

gadasaxadebisagan.

sagarantio gaerTianeba valdebulia gadaixados mis mier gacemul TIR-karnetze Sesabamisi

Tanxis sabaJo gadasaxdelebi TIR-karnetis operaciebis darRvevis SemTxvevaSi. amasTan,

sagarantio gaerTianebas ekisreba wevri qveynis kanonmdeblobis Sesabamisad droulad

gadauxdel sabaJo gadasaxdelebze sauravebisa da jarimebis gadaxda. sabaJo gadasaxdelebis

13


gadaxdas sagarantio gaerTianeba axorcielebs uSualod gadasaxadebis gadaxdaze

pasuxismgebel mewarmeebTan (eqsportiori, importiori) solidarulad. aqve aRsaniSnavia,

rom sagarantio gaerTianeba ar ixdis administraciuli xasiaTis jarimebs, romelic

dakavSirebulia sabaJo gadasaxdelebis gadavadebasa da vadagadacilebul gadauxdelobasTan.

igi ekisreba saqonlis gadamzidvels.

im SemTxvevaSi, Tu wevr qveyanaSi TIR-karnetis operaciebis darRveviT Semotanilia iseTi

saqoneli, romelic am qveynis moqmedi kanonmdeblobiT gaTavisuflebulia sabaJo

gadasaxdelebisagan da Tu aseTi saqoneli eqvemdebareba administraciul dajarimebas, maSin

sagarantio gaerTianeba valdebulia gadaixados administraciuli jarimebi. amasTan, sabaJo

gadasaxdelebis Tanxa gaizrdeba vadagadacilebuli gadauxdel gadasaxdelebze Sesabamisi

sauravebis daricxvis TanxiT.

sabaJo gadasaxdelebis Tanxa, rogorc wesi, SezRudulia TIR-is TiToeul wignakze. sabaJo

organoebs SeuZliaT moiTxovon sagarantio gaerTianebebisagan TIR-is TiToeul wignakze

masSi dafiqsirebuli da realurad Semotanili saqonlis adekvaturi Tanxebi, magram es

Tanxebi ar unda scildebodes garkveul zRvars. rekomendebulia, rom TIR-is TiToeul

wignakze sabaJo organom Sesabamisi sagarantio gaerTianebisagan moiTxovos ara umetes 50

aTasi aSS dolaris Tanxa. amasTan, es Tanxa metia alkoholuri da Tambaqos nawarmis

SemTxvevaSi. kerZod, qvemoT CamoTvlili alkoholuri da Tambaqos nawarmis SemTxvevaSi,

sabaJo organos SeuZlia moiTxovos Sesabamisi sagarantio gaerTianebisagan TIR-wignakze

araumetes 200 aTasi aSS dolari.

im SemTxvevaSi, roca saqonelze realurad gadasaxdeli sabaJo gadasaxadebis Tanxa

aRemateba TIR-is TiToeul wignakze gadasaxdel maqsimalur gadasaxdel Tanxebs (50000

da 200000 aSS dolars), maSin sabaJo organos ufleba aqvs moiTxovos am saqonlis

gacileba mocemuli qveynis sabaJo teritoriaze. gacilebis xarjebi unda aanazRauros

gadamzidvelma.

Sesabamisi sagarantio gaerTianeba anazRaurebs Tanxebs TiToeuli TIR-is wignakis

Sesabamisad. TIR-is Sesabamis wignakSi fiqsirdeba saqonlis saTanado monacemebi

(nomenklatura, raodenoba da a.S.). imisTvis, rom sagarantio gaerTianebam aanazRauros

sabaJo gadasaxdelebis saTanado Tanxebi, mocemuli saqoneli miTiTebuli unda iyos TIR-is

wignakSi. aris gamonaklisebi, rodesac saqoneli SeiZleba ar iyos dafiqsirebuli TIR-is

wignakSi da imyofeboda daluqul satransporto saSualebaSi. am SemTxvevaSi, Tu gadazidva

xorcieldeba TIR-karnetiT gansazRvruli darRvevebiT, sagarantio gaerTianeba valdebulia

aanazRauros saTanado Tanxebi. sabaJo organo ugzavnis Sesabamis sagarantio gaerTianebas

saTanado damamtkicebel sabuTebs, rom saqoneli, romelic ar aris dafiqsirebuli,

imyofeba daluquli satransporto saSualebis SemadgenlobaSi.

sabaJo gadasaxdelebis Tanxis gansazRvris dros sabaJo organo xelmZRvanelobs TIR-is

wignakSi arsebuli monacemebiT. im SemTxvevaSi, Tu sabaJo organo aradamakmayofileblad

CaTvlis TIR-is wignakSi saqonlis Sesaxeb arsebul monacemebs dabegvris miznebisaTvis, mas

SeuZlia dainteresebuli mxarisagan (gadamzidvelisagan, sadazRvevo kompaniisagan da a.S.)

moiTxovos damatebiTi monacemebi. Tu ar iqna warmodgenili damatebiTi monacemebi, maSin

saqoneli daibegreba maqsimaluri gadasaxadis ganakveTiT, rac gaTvaliswinebulia erovnuli

kanonmdeblobiT (igulisxmeba dabegvris momentebi, romlebic SesaZloa gaiTvaliswinos

kanonmdeblobam, mag. warmoSobis qveynis gansazRvra tarifTan mimarTebaSi).

14


aRsaniSnavia, rom TIR-karnetis moTxovnebis Tanaxmad, sabaJo organos ara aqvs ufleba

pirdapir mimarTos saTanado sagarantio gaerTianebas Tanxebis anazRaurebis Sesaxeb.

konvenciiT gaTvaliswinebulia, rom vidre sabaJo organo mimarTavdes sagarantio

gaerTianebas da warmoadgendes Sesabamis sarCels, man jer SeZlebisdagvarad unda

wauyenos moTxovnebi Sesabamis pirebs Tanxebis gadaxdis Sesaxeb (gadamzidvels,

importiors, sadazRvevo kompanias da a.S.).

sagarantio gaerTianeba, romelic gascems TIR-is wignakebs, adgens am wignakebis moqmedebis

vadas. magaliTad, Tu TIR-is wignaki gacemulia 3 Tvis vadiT, xolo gamomgzavnma sabaJo

organom igi gaaforma vadis gasvlis bolo dRes an manamde, maSin iTvleba, rom TIR-is

wignaki ZalaSia daniSnulebis sabaJoSi TIR-karnetis operaciis damTavrebamde.

sabaJo gadasaxdelebis Tanxis moTxovna sabaJo organoebis mier sagarantio

gaerTianebebisaTvis damokidebulia sabaJo gaformebis niuansebze. TIR-karnetis konvencia

amis Taobaze moiTxovs sabaJo gaformebis Sesabamisi procesualuri normebis

(procedurebis) mkacr dacvas. kerZod, sabaJo organos SeuZlia sabaJos gaformeba (TIRkarnetis

gaformeba) ganaxorcielos e.w. ,,daTqmiT’’, an ,,daTqmis gareSe’’. daTqmebi

aucileblad unda dafiqsirdes TIR-is wignakSi. daTqma anu SeniSvna unda emyarebodes

utyuar faqtebs, rac dakavSirebulia TIR-is Sesabamis operaciasTan. im SemTxvevaSi, Tu

sabaJo organom TIR-is wignakis gaformeba moaxdina daTqmis gareSe, maSin mas ara aqvs

ufleba sarCeliT mimarTos saTanado sagarantio gaerTianebas Tanxis anazRaurebis Sesaxeb,

erTi gamonaklisis garda _ Tu sabaJo gaformeba ganxorcielda arakanonieri, motyuebiTi

gziT. es is SemTxvevaa, rodesac TIR-karnetis principiT gadazidvaSi CarTulia

kontrabanduli saqoneli, an cnobili gaxda, rom mowodebulia yalbi dokumentebi, luqebi

da a.S. am SemTxvevaSi sabaJo organo TxovniT mimarTavs Sesabamis sagarantio gaerTianebas,

raTa aseTi gaformeba CaiTvalos ukanonod. amasTan, sabaJo organoebs ekrZalebaT iseTi

daTqmis gakeTeba, romelic safuZvels moklebulia da mimarTulia TIR-is konvenciis

Sesabamisi debulebebis moTxovnaTa Tavis aridebisaken.

amasTan, TIR-is konvenciiT dadgenilia, rom Tu sabaJo organom TIR-is wignakis gaformeba

moaxdina ,,daTqmiT’’ an saerTod ar moaxdina gaformeba, maSin sabaJo organos SeuZlia

moiTxovos Sesabamisi Tanxebi, Tu is TIR-is wignakis miRebidan erTi wlis ganmavlobaSi

werilobiT acnobebs amis Sesaxeb sagarantio gaerTianebas. amave dros, Tu sabaJo gaformeba

ganxorcielebulia ukanono an motyuebiTi gzebiT, dokumentebis gayalbebiT da a.S., maSin

sabaJo organos SeuZlia sagarantio gaerTianebas mimarTos ara erTi, aramed ori wlis

ganmavlobaSi TIR-is wignakis miRebis dRidan.

sabaJo organos mier sagarantio gaerTianebisadmi erTi an ori wlis vadaSi zemoaRniSnuli

Sesabamisi cnobebis miwodebas mosdevs sagarantio Tanxebis moTxovna. kerZod, sagarantio

gaerTianebisadmi sabaJo organos mier TIR-is wignakis gaformebis, daTqmiT gaformebis an

ukanono gaformebis Sesaxeb cnobebis miwodebidan arauadres 3 Tvisa, xolo ara ugvianes 2

wlisa sabaJo organo ugzavnis moTxovnas Sesabamis sagarantio gaerTianebas Tanxebis

anazRaurebis Sesaxeb. Tu micemul saqonelze saqme Sesulia sasamarTloSi da gasulia

zemoaRniSnuli 2-wliani vada, maSin sagadaxdo moTxovna sagarantio gaerTianebas

waredgineba sasamarTlo gadawyvetilebis ZalaSi Sesvlidan 1 wlis ganmavlobaSi nebismier

dros. sagarantio gaerTianebam gadaxdis moTxovnis miRebidan 3 Tvis ganmavlobaSi unda

aunazRauros saTanado sagarantio valdebulebebi Sesabamis sabaJo organos.

15


ara marto sabaJos SeuZlia moiTxovos Sesabamisi Tanxebis anazRaureba, aramed sagarantio

gaerTianebebsac SeuZliaT daibrunon gadaxdili Tanxebi. es im SemTxvevaSi xdeba, Tu

sabaJo organoebis mier sagadasaxado moTxovnis wardgenidan ori wlis ganmavlobaSi

sagarantio gaerTianeba aqeT warmoudgens sabaJo organos damamtkicebel dokumentebs TIRkarnetis

operaciebis daurRvevlobis Sesaxeb. am SemTxvevaSi konvencia sauravebis da

jarimebis gadaxdis sabaJo organos mxridan ar iTvaliswinebs.

TIR-is wignakis gamoyeneba satransporto saSualebebis da konteinerebis droebiTi

Semotanis dros

TIR-karnetis principebiT saqonlis gadaadgilebis dros, satransporto saSualebebisa da

konteinerebisaTvis, romlebic gankuTvnilia saqonlis gadazidvisaTvis, ar gamoiyeneba

sagadasaxado garantiebi. am SemTxvevaSi sabaJo organoebs TIR-is wignakis Sesabamis

furclebSi SeaqvT saidentifikacio monacemebi Semosuli satransporto saSualebebis da

konteinerebis Sesaxeb. Sesabamisad, moqmedi kanonmdeblobis mixedviT, sabaJo organos

ufleba aqvs akontrolos Semotanili satransporto saSualebebis da konteinterebis

gatanis procedura.

TIR-is wignakis Sesabamisi furclebi, romlebSic dafiqsirebulia satransporto

saSualebebisa da konteinerebis sadentifikacio monacemebi, unda darCes tranzitis qveynis

Semosasvlel da gasasvlel sabaJo organoebSi, rac iZleva satransporto saSualebebis

(konteinerebis) gadaadgilebis kontrolis saSualebas.

kerZod, Tu satransporto saSualebebi forsmaJoruli situaciebis Sedegad ganadgurda,

maSin masze ar gadaixdevineba sabaJo gadasaxdelebi. im SemTxvevaSi, Tu satransporto

saSualeba daikarga, maSin gadamzidvelma unda gadaixados Sesabamisi kompensacia saTanado

gadasaxadebis saxiT 1 .

TIR-is wignakis gamoyenebis procedurebi gamomgzavn da daniSnulebis sabaJo organoebSi

TIR-is wignaki gaicema TiToeul satransporto saSualebaze an TiToeul konteinerze.

erTi TIR-is wignaki erT gadazidvazea moqmedi.

miuxedavad amisa, TIR-is wignaki SeiZleba gaices satransporto saSualebebis

Semadgenlobaze an im konteinerebze, romlebic erT an randenime satransporto

saSualebaSia CatvirTuli. am SemTxvevaSi mxedvelobaSi gvaqvs is faqti, rom TIR-is

wignakis satvirTo manifestSi miTebuli unda iyos TiToeuli satransporto saSualebis

an konteinerebis SemadgenlobaSi arsebuli saqoneli.

SesaZlebelia, rom TIR-is wignakis satvirTo manifestSi dafiqsirebuli da konteinerebSi

realurad arsebul saqonels Soris iyos umniSvnelo gansxvaveba, rac ar iTvleba TIRkarnetis

principebis darRvevad. amdenad, es momenti sabaJo organos mxridan ar unda

1

aRsaniSnavia, rom gadamzidvelis misamarTi miTiTebulia TIR-is wignakSi.

16


iqces sabaJo gaformebis Seferxebis safuZvlad (an TIR-is operaciebis darRvevebis

safuZvlad).

TIR-is wignakiT saqonlis gadazidva xorcieldeba gamomgzavn da daniSnulebis sabaJo

organoebs Soris. gamomgzavni da daniSnulebis sabaJo organo SeiZleba iyos orze meti,

magram ara umetes oTxisa. es situacia Semdegi garemoebebiT aris ganpirobebuli: kerZod,

satransporto saSualebebSi, konteinerebSi an sasaqonlo partiaSi SeiZleba imyofebodes

saqoneli, romelic:

♦ gamogzavnilia erTi an ori qveynis eqsportioris mier da gankuTvnilia ori an sami

qveynis importiorisaTvis;

♦ gamogzavnilia ori an sami qveynis eqsportioris mier da gankuTvnilia erTi an ori

importiori qveynisaTvis;

♦ gamogzavnilia ori eqsportiori qveynis mier da gankuTvnilia ori importiori

qveynisaTvis.

zemoaRniSnuli principebis Sesabamisad, satranzito qveynis gasasvleli organo ar

SeiZleba CaiTvalos daniSnulebis sabaJo organod (Tumca SeiZleba iyos gamonaklisi).

amasTan, rodesac mravali gamomgzavni (an erTi gamomgzavni) da mravali mimRebia, maSin

xdeba im saqonlis gadmotvirTva daniSnulebis sabaJo organoSi, romelic mocemuli qveynis

importiorisTvis aris gaTvaliswinebuli. darCenili saqoneli miemarTeba meore

daniSnulebis sabaJoSi. am SemTxvevaSi xelaxla unda moxdes luqebis da beWdebis dadeba

da es operacia unda aisaxos TIR-is wignaksa da satvirTo manifestSi. amasTan, saqoneli

ise unda iyos moTavsebuli da ganlagebuli konteinerebsa da satransporto saSualebebSi,

rom Tavisuflad moxdes am saqonlis gadmotvirTva pirveli daniSnulebis sabaJo organoSi.

saqonlis da sartansporto saSualebebis (konteinerebis) wardgena Tavdapirvelad xdeba

gamomgzavn sabaJo organoSi. gamomgzavn sabaJo organos waredgineba agreTve TIR-is

saTanado wignaki. Sesabamisad, gamomgzavni sabaJo organo axorcielebs sabaJo kontrols,

adebs luqebs da beWdebs da atarebs sabaJo gaformebis im procedurebs, rac miRebulia

mocemul qveyanaSi.

sabaJo gaformebis procesSi umniSvnelovanesi yuradReba eTmoba TIR-is wignakTan erTad

warmodgenil satvirTo manifestis Semowmebas. gamomgzavnma sabaJo organom detalurad

unda Seamowmos, emTxveva Tu ara satvirTo manifestSi dafiqsirebuli monacemebi

saqonelgamyol dokumentebSi arsebul monacemebs da Sesabamisad _ satvirTo manifestsa da

sxva dokumentebSi arsebuli monacemebi ramdenad Seesabameba satransporto saSualebebSi

(konteinerebSi) moTavsebuli saqonlis saTanado rekvizitebs. rodesac monawile qveyana

warmoadgens satranzito qveyanas TIR-karnetiT gadasazidi tvirTebisaTvis, maSin mocemuli

qveynis Semosasvlel sabaJo organos ufleba aqvs daawesos tranzitis vada anu drois is

monakveTi, romlis ganmavlobaSi saqonelma unda datovos qveynis teritoria. aseT

SemTxvevaSi, sabaJo organos ufleba aqvs Sesabamisi sabaJo gadasaxdelebis gadaxda

moiTxovos ara sagarantio organizaciisagan, aramed TIR-is wignakis mflobelis an

Sesabamisi damnaSave pirisagan.

sabaJo kontroli TIR-karnetis principebiT gadaadgilebuli saqonlis dros xorcieldeba

yvela Sualedur sabaJo organoSi. am SemTxvevaSi sabaJo organos SeuZlia Tavisuflad

daaTvalieros an Seamowmos saqoneli im satransporto saSualebebSi, romlebsac ara aqvs

luqi da beWedi.

17


im SemTxvevaSi, Tu TIR-karnetis operaciebi darRveviT aris gakeTebuli, gasasvlel sabaJo

organos, Tu am sabaJo organos gavliT xorcieldeba momdevno satranzito qveyanaSi

saqonlis Setana, ufleba aqvs ukan daabrunos gadamzidveli im qveynis gasasvlel sabaJo

organoSi, saidanac mocemul qveyanaSi Semotanil iqna saqoneli. gadamzidvelis ukan

dabrunebis SemTxvevaSi, Sesabamisi gasasvleli sabaJo organo akeTebs garkveul Canawers im

sabaJo organosaTvis, romelmac daarRvia TIR-is wesebi.

magaliTi. saqoneli modis TurqeTis gasasvleli sabaJodan azerbaijanis Semosasvleli

sabaJosaTvis, saqarTvelos gavliT. Tu TurqeTis gasasvlelma sabaJom daarRvia TIR--is

wesebi da saqoneli Semovida saqarTvelos teritoriaze, maSin saqarTvelos gasasvel

sabaJo organos (wiTeli xidi) ufleba aqvs daabrunos gadamzidveli TurqeTis gasasvlel

sabaJoSi da misces Sesabamisi Canaweri).

im SemTxvevaSi, Tu TIR-karnetiT gadaadgilebuli satransporto saSualebebi daluqulia

da ar arsebobs safuZvliani eWvi masSi moTavsebul saqonelze, maSin mocemuli qveynis

sabaJo organo cnobs Sesabamis luqebsa da beWdebs. amasTan, Sesabamisi luqi da beWedi ar

unda iyos dazianebuli. mocemul SemTxvevaSi, Sualedur sabaJo organos ufleba aqvs

damatebiT daados sakuTari luqi da beWedi Sesabamis satransporto saSualebas

(konteiners).

sabaJo organos ufleba aqvs sabaJo kontroli ganaxorcielos TIR-karnetiT

gadaadgilebul saqonelze gadaadgilebis procesSic (gzaSi). moacilos satransporto

saSualebas dadebuli luqi da beWedi da daados sakuTari saidentifikacio saSualebebi.

AmasTan, am proceduris Sesaxeb Sesabamisi miniSneba unda gaakeTos sabaJo organom TIR-is

wignakis Sesabamis furclebze.

TIR-is wignakis moqmedeba Cerdeba gzis im monakveTze, romelic ekuTvnis TIR-is

konvenciis aramonawile qveyanas da aRdgeba TIR-is konvenciis monawile qveynis

teritoriaze im pirobiT, Tu luqebi, beWdebi da Sesabamisi saidentifikacio niSnebi

darRveuli ar aris. amasTan dasaSvebia, rom TIR-is wignakSi miTiTebuli Tavdapirveli

daniSnulebis qveyana Seicvalos sxva daniSnulebis qveyniT.

daniSnulebis sabaJoSi saqonlis warmodgenisTanave, sabaJo organom unda ganaxorcielos

TIR-is wignakis dauyovneblivi gaformeba da dabruneba gadamzidvelisaTvis. sabaJo

gaformebis dros dasaSvebia, rom erT satransporto operaciaze ori TIR-is wignaki iqnes

gamoyenebuli im SemTxvevaSi, Tu Sesabamisi satransporto procedurebis simravlis gamo

TIR-is wignakis mosaxevi furclebi sakmarisi ar aris.

aRsaniSnavia, rom mZimewoniani an didgabaritiani tvirTebis gadazidva SeiZleba

ganxorcieldes dauluqavi satransporto saSualebebiT (Ria konteinerebiT). am SemTxvevaSi,

gamomgzavnma sabaJo organom uSualod saqonels unda daados Sesabamisi saidentifikacio

niSani (beWedi, damRa da a.S.). amasTan, TIR-is wignakis garekansa da Sesabamis furclebze

inglisur da frangul enebze didi SriftiT unda iyos aRniSnuli mZime da didgabaritiani

tvirTebis Sesaxeb.

Sualeduri sabaJo organoebi cnoben Sesabamisi monawile qveynis kompetenturi organoebis

mier dadebul luqebs, beWdebs da sxva saidentifikacio saSualebebs. amas garda,

18


zemoaRniSnuli mZimewoniani dadidgabaritiani tvirTebis SemTxvevaSi, Sualedur sabaJo

organoebs SeuZliaT uSualod daadon saTanado saqonels saidentifikacio saSualebebi.

davebis daregulireba TIR-karnetis gamoyenebis pirobebSi

TIR-karnetis konvenciis monawile qveynebis warmomadgenlebs Soris tranzitis operaciis

ganxorcielebis dros SesaZlebelia warmoiSvas garkveuli uTanxmoebebi da gaurkvevlobebi.

es davebi unda gadaiWras mxareebs Soris pirdapiri molaparakebebis gziT.

im SemTxvevaSi, Tu konvenciis Sesabamisi muxlebisa da debulebebis gansxvavebuli

interpretaciis gamo ver moxerxda konsensusis miRweva, maSin erT-erTi mxaris TxovniT

saqme gadaecema saarbitraJo sasamarTlos. davis TiToeul monawiles daegzavneba moTxovna

maT mier dasaniSni arbitris Sesaxeb. Tu davis monawile mxarem moTxovnis miRebidan sami

Tvis vadaSi ar daniSna Tavisi arbitri, maSin davis monawiles ufleba aqvs mimarTos

TxovniT gaerTianebuli erebis organizaciis generalur mdivans, raTa man daniSnos

Sesabamisi arbitri. es wesi vrceldeba im SemTxvevaSi, Tu mxareebis mier daniSnuli

arbitrebi ver irCeven Tavmjdomares. am SemTxvevaSi gaeros generaluri mdivani

uflebamosilia daniSnos saarbitraJo sasamarTlos Tavmjdomare.

saarbitraJo sasamarTlo TviTon adgens Tavisi muSaobis wesebs da saqmis ganxilvis

procedurebs. mas gadawyvetileba gamoaqvs xmaTa umravlesobiT, xolo miRebuli

gadawyvetileba savaldebuloa Sesasruleblad davaSi monawile mxareebisaTvis.

19


2. tranzitis ZiriTadi procedurebi

tranzitis sabaJo reJimisaTvis gankuTvnili saqonlis saqarTvelos sabaJo teritoriaze

(gamSveb punqtze) Semotanis dros xorcieldeba Semdegi sabaJo procedurebi:

♦ saqonlis wardgena Semosvlis sabaJo gamSveb punqtze;

♦ saqonlis an/da satransporto saSualebis zogadi deklarireba;

♦ `sabaJo kontrolis qveS myofi saqonlis an/da satransporto saSualebis aRricxvis

mowmobis” gamowera.

2.1. saqonlis wardgena Semosvlis/gasvlis sabaJo gamSveb punqtze

gagzavnis sabaJo organodan (Semosvlis sabaJo gamSvebi punqti) daniSnulebis sabaJo

organoSi (gasvlis sabaJo gamSvebi punqti) saqoneli da yvela aucilebeli dokumenti unda

waredginos satransporto saSualebis teqnikuri maxasiaTeblebis, gansazRvruli sabaJo

marSrutisa da gadazidvis pirobebis gaTvaliswinebiT, magram araumetes 10 dRisa.

tranzitisaTvis gankuTvnili saqonlis sasazRvro sabaJo organoSi Semosvlis dros

satvirTo-sabaJo deklaracia ar waredgineba da gamoiwereba aRricxvis mowmoba an

waredgineba TIR-karneti (TIR-karnetis qveS saqonlis tranzitiT gadazidvis wesebi ix. 3.1

TavSi). tranzitis satvirTo-sabaJo deklaraciiT xdeba mxolod milsadeni da

eleqtrogadamcemi xazebiT tranzitiT gadaadgilebuli saqonlis deklarireba, aseve

sazRvao transportiT saqarTvelodan tranzitiT gasatani saqonlis deklarireba (garda

konteinerebSi da satransporto saSualebebSi ganTavsebuli saqonlisa).

saqarTvelos sabaJo teritoriaze Semotanili da tranzitisaTvis gankuTvnili saqoneli,

romelic gadaadgildeba saqarTvelos teritoriaze aRricxvis mowmobiT, deklarantis an/da

gadamzidvelis moTxovniT SeiZleba ganTavsebul iqnes sabaJo sawyobSi (droebiTi Senaxvis

sawyobSi) sabaJo sawyobis sabaJo reJimSi an droebiTi Senaxvis pirobiT. tranzitisaTvis

gankuTvnili saqonlis droebiTi Senaxvis sawyobSi ganTavsebis dros deklarantis mier

sabaJo organos waredgineba `ganacxadi” droebiTi dasawyobebis Sesaxeb, xolo aRricxvis

mowmoba moixsneba sabaJo kontrolidan. Sesabamisad, tranzitis sabaJo reJimSi mosaqcevad

gankuTvnili saqonlis gadaadgileba daniSnulebis sabaJo organos mimarTulebiT ganaxldeba

droebiT dasawyobebis Sesabamisi vadis farglebSi axali mowmobis gamoweriT.

tranzitisaTvis gankuTvnili saqonlis mimarT, romelic waredgineba daniSnulebis (gasvlis)

sabaJo organos, xorcieldeba Semdegi sabaJo procedurebi:

• satvirTo-sabaJo deklaraciis wardgena (Tu es gaTvaliswinebulia kanonmdeblobiT)

da saqonlis faqtobrivi gatana saqarTvelos sabaJo teritoriis farglebs gareT;

• saqonlis faqtobrivi gatana saqarTvelos sabaJo teritoriis farglebs gareT

Sesabamisi mowmobis sabaJo kontrolidan moxsniT (Tu sabaJo deklaraciis wardgena

savaldebulo ar aris);

• saqonlis moTavseba droebiTi Senaxvis sawyobSi da dadgenili vadis gasvlis Semdeg

misi faqtobrivi gatana zemoaRniSnuli punqtebis Sesabamisad;

• saqonlisaTvis sxva sabaJo damuSavebis operaciis SerCeva (mag. dasawyobeba);

• TIR-karnetis wardgena sabaJo deklaraciis nacvlad.

daniSnulebis sabaJoSi droebiTi Senaxvis sawyobSi saqonlis wardgenisTanave sabaJo

sawyobis mflobeli akeTebs saTanado aRniSvnas mowmobis ukana gverdze, TariRis, droisa da

20


xelmoweris miTiTebiT (beWdis arsebobis SemTxvevaSi - beWdis dasmiT). aRniSnuli qmedeba

iTvleba sabaJo organoSi saqonlis wardgenad. zemoaRniSnuli proceduris Semdeg mebaJis

mier xorcieldeba mowmobis kontrolidan moxsna saqonlis wardgenidan ara ugvianes 2

dRisa.

im SemTxvevaSi, rodesac tranzitisaTvis gankuTvnili saqoneli, romelic gadaadgildeba

gagzavnis sabaJodan, pirdapir waredgineba daniSnulebis sabaJo organos satvirTo-sabaJo

deklaraciasTan erTad, saqonlis wardgenad CaiTvleba aRricxvis mowmobis wardgena sabaJo

organoSi, romelic dasturdeba sabaJo moxelis piradnomriani beWdiT, TariRiTa da droiT.

satvirTo-sabaJo deklaraciisa da Tanmxlebi dokumentebis daniSnulebis sabaJo organoSi

wardgenis Semdeg kanonmdeblobiT dadgenili wesiT xorcieleba Semdegi sabaJo procedurebi:

• satvirTo-sabaJo deklaraciis registracia;

• satvirTo-sabaJo deklaraciis monacemebis Secvla sabaJo organos mier Sesabamisi

monacemebis uzustobis dadgenamde;

• satvirTo-sabaJo deklaraciisa da Tanmxlebi dokumentaciis Semowmeba;

• satvirTo-sabaJo deklaraciis baTilad cnoba an miReba;

• saidentifikacio saSualebebis (maT Soris sabaJo sazRvarze dadebuli

saidentifikacio saSualebebis – luqis da sxva) Semowmeba;

• saqonlis sabaJo daTvaliereba (saqoneli sabaJo moxelis gadawyvetilebiT

daTvalierdeba srulad da/an SerCeviT da/an saerTod ar daTvalierdeba);

• fito da/an veterinariuli kontroli;

• saWiroebis SemTxvevaSi sinjebisa da/an nimuSebis aReba deklarantis an sabaJo

organos moTxovniT;

• gadawyvetilebis miReba mebaJis mier saqonlis gaSvebis an argaSvebis Sesaxeb.

saqonlis argaSvebaze gadawyvetilebis miRebis dros deklaranti valdebulia saqoneli

ganaTavsos droebiTi Senaxvis sabaJo sawyobSi, xolo gaSvebis SemTxvevaSi saqoneli

gadaecema deklarants sabaJo teritoriidan gankargvisaTvis, rac dasturdeba satvirTosabaJo

deklaraciaSi Sesabamisi Stampis dasmiT: `gaSveba nebadarTulia”. Stampze xels

awers mebaJe, usvams mas TariRs da dros.

21


2.2. saqonlis an/da satransporto saSualebis deklarireba

tranzitisaTvis gankuTvnili saqonlis sasazRvro sabaJo organoSi Semosvlis dros

satvirTo-sabaJo deklaracia ar waredgineba da gamoiwereba aRricxvis mowmoba an

waredgineba TIR-karneti. tranzitis satvirTo-sabaJo deklaraciiT xorcieldeba mxolod:

♦ milsadeni da eleqtrogadamcemi xazebiT tranzitiT gadaadgilebuli saqonlis

deklarireba;

♦ sazRvao transportiT saqarTvelodan tranzitiT gasatani saqonlis (garda

konteinerebSi da satransporto saSualebebSi ganTavsebuli saqonlisa)

deklarireba.

sabaJo reJimis an satransporto saSualebis Secvlisas, an saqonlis gadamisamarTebisas

saqonlis deklarireba xdeba im sabaJo organos samoqmedo teritoriaze, sadac xdeba sabaJo

reJimis an satransporto saSualebis Secvla, an saqonlis gadamisamarTeba. TIR-karnetis

wignakiT gadaadgilebuli tranzituli saqonlis Sesabamis sabaJo organoSi deklarirebis

dros satvirTo sabaJo deklaraciad iTvleba TIR-karnetis wignaki, xolo TIR-karnetis

wignakis arqonis SemTxvevaSi _ satransporto zeddebuli, sahaero, sarkinigzo da sazRvao

transportis dros (garda sazRvao transportiT gasatani konteinerebSi da saxmeleTo

satransporto saSualebebSi ganTavsebuli saqonlisa), agreTve sxva dokumenti, romelic

gamoiyeneba Semdgomi gadazidvisaTvis da/an Seicavs saqonlis da satransporto saSualebis

identifikaciisaTvis saWiro monacemebs. sabaJo sawyobidan saqonlis tranzitiT

gadaadgilebis SemTxvevaSi, deklaraciis nacvlad gamoiwereba `sabaJo kontrolis qveS

myofi saqonlis an/da satransporto saSualebis aRricxvis mowmoba~ (garda sazRvao

transportiT tranzitiT gasatan konteinerebSi da satransporto saSualebebSi

ganTavsebuli saqonlisa). milsadeni da eleqtrogadamcemi xazebiT tranzitiT

gadaadgilebul, aseve sazRvao transportiT saqarTvelodan tranzitiT gasatan saqonelze

(garda konteinerebSi da satransporto saSualebebSi ganTavsebulisa) warmodgenil unda

iqnes deklaracia.

tranzitis sabaJo reJimSi gacxadebuli saqonlis sabaJo zedamxedvelobidan moxsna,

xorcieldeba im sabaJo organoSi, saidanac xdeba saqonlis sabaJo sazRvris gareT gatana

(daniSnulebis sabaJo organo), xolo sabaJo reJimis an satransporto saSualebis

Secvlisas, an saqonlis gadamisamarTebisas _ im sabaJo organos samoqmedo teritoriaze,

sadac xdeba sabaJo reJimis an satransporto saSualebis Secvla an saqonlis

gadamisamarTeba.

deklaraciis ZiriTadi furcliT SeiZleba gacxaddes mxolod erTi dasaxelebis, saxeobis

da markis saqoneli, romelic sagareo ekonomikuri saqmianobis erovnul sasaqonlo

nomenklaturaSi klasificirdeba erTi TerTmetniSna kodiT da warmoSobilia erT qveyanaSi.

deklaraciis erT damatebiT furcelSi SeiZleba gacxaddes cnobebi sami dasaxelebis,

saxeobis da markis saqonelze da romelTagan TiToeuli maTgani ses esn-Si klasificirdeba

erTi TerTmetniSna kodiT da warmoSobilia erT qveyanaSi. saqonlis erT deklaraciaSi

deklarirebisas mis ZiriTad furcels SeiZleba daerTos ara umetes 33 damatebiTi

furclisa da erTi deklaraciiT SeiZleba gacxaddes ara umetes 99 dasaxelebis saqoneli.

im SemTxvevaSi Tu sasaqonlo partia Sedgeba 99-ze meti dasaxelebis saqonlisagan, maSin

deklaracia ivseba yovel momdevno 99 saqonelze.

deklaracia ivseba qarTul enaze kompiuteris sabeWdi mowyobilobis gamoyenebiT. saWiroebis

22


SemTxvevaSi, SeiZleba daibeWdos cisferi egzemplari damatebiT sxva enazec. dasaSvebia

deklaraciis ukana gverdis gamoyeneba sxvdasxva makontrolebeli organoebis aRniSvnebisa

da damRebisaTvis. deklaraciis kompleqti Sedgeba 4 sxvadasxva feris (ultraisferi dacvis

mqone gerbiani ori TeTri, ultraisferi dacvis mqone gerbiani erTi yviTeli, ultraisferi

dacvis mqone gerbiani erTi cisferi) furclebisagan da nawildeba Semdegnairad:

• pirveli TeTri gerbiani furceli rCeba sabaJo damuSavebis sabaJo organoSi;

• meore TeTri gerbiani furceli saqonlis saqarTvelos teritoriidan gatanis

SemTxvevaSi rCeba sasazRvro sabaJo organoSi;

• yviTeli furceli egzavneba sabaJo departaments;

• cisferi furceli ubrundeba deklarants.

deklaracia unda Seicavdes monacemebs, romlebic aucilebelia sagareo-ekonomikuri

saqmianobis regulirebis meqanizmebis sworad gamoyenebisaTvis, sabaJo statistikis

warmoebisa da sabaJo kanonmdeblobis aRsrulebisaTvis, maT Soris, Sesabamisi sabaJo

reJimis moTxovnebis ganxorcielebisaTvis. deklaracias unda daerTos sabaJo

kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli yvela dokumenti (ix. 2.5 Tavi), romelic aucilebelia

tranzitis sabaJo reJimis pirobebis Sesrulebisa da deklarirebuli monacemebis

dadasturebisaTvis.

sabaJo organo dauyovnebliv axorcielebs wardgenil deklaraciis registracias, Tu

uzrunvelyofilia deklaraciaSi aRniSnuli saqonlis wardgena sabaJo organoSi. Tu

darRveulia deklaraciis forma da Sevsebis wesi, Tanmxlebi dokumentebi Sesabamis

darRvevaze miTiTebiT dauyovnebliv ubrundeba deklarants. registraciis momentidan

deklaracia warmoadgens iuridiuli mniSvnelobis mqone faqtebis damadasturebel sabuTs.

deklaraciis wardgenis ufleba aqvs deklarants. saqarTvelos sabaJo teritoriaze

saqonlis Semotanisas deklarantad iTvleba saqonlis mimRebi, xolo sabaJo teritoriidan

saqonlis gatanisas _ saqonlis gamgzavni, romlebic Sesabamisad miTiTebulni unda iyvnen

saqonlis mflobelis damadasturebel dokumentebSi. deklaraciis registraciis Semdeg

deklarantis werilobiTi gancxadebis safuZvelze SesaZlebelia deklaraciaSi miTiTebuli

monacemebis Secvla, garda Semdegi SemTxvevebisa:

• sabaJo organom daadgina saqonlis saxeobis, raodenobis, warmoSobis qveynis an/da

sabaJo Rirebulebis Sesaxeb deklarirebuli monacemebis uzustoba;

• sabaJo organom ukve gauSva saqoneli.

sabaJo organos mier deklaraciis (agreTve TandarTuli sabuTebisa da cnobebis) miReba

registrirdeba specialur registraciis JurnalSi da eniWeba saregistracio nomeri.

23


2.3. tvirTis an/da satransporto saSualebis aRricxvis mowmoba

saqonlisa da satransporto saSualebebis sabaJo sazRvarze Semotanis, aseve sabaJo

teritoriaze sabaJo kontrolis qveS gadaadgilebis dros saqonlisa da satransporto

saSualebebis sabaJo kontroli da aRricxva xorcieldeba sabaJo kontrolis qveS myofi

saqonlis an/da satransporto saSualebis aRricxvis mowmobiT (ix. danarTi #7.2).

aRricxvis mowmobiT xorcieldeba:

• saqarTveloSi araregistrirebuli avtosatransporto saSualebebis reeqsportisTvis

Semotanis 10 dRemde vadiT kontroli da aRricxva;

• sabaJo teritoriaze tranzitis sabaJo reJimiT gadaadgilebuli saqonlisa da

satransporto saSualebebis sabaJo kontroli da aRricxva (garda carieli

satransporto saSualebebisa);

• sabaJo gaformebis Semdeg saqarTvelos sabaJo teritoriidan gasatani saqonlis

sabaJo kontroli da aRricxva;

• sabaJo sazRvris gadmomkveTi saqonlisa da satransporto saSualebebis sabaJo

kontroli da aRricxva, Tu maTi sabaJo gaformeba ar xdeba sabaJo gamSveb punqtSi

an sabaJo saguSagoze;

saqarTvelos sabaJo teritoriaze or sxvadasxva sabaJo kontrolis zonas Soris

gadaadgilebuli sabaJo kontrolis qveS myofi saqonlisa da satransporto

saSualebebis sabaJo kontroli da aRricxva;

• sabaJo kontrolis qveS gadaadgilebuli erTi satransporto saSualebidan meore

satransporto saSualebaze gadatvirTuli saqonlis sabaJo kontroli da aRricxva,

garda sazRvao da sahaero transportze saqonlis gadatvirTvisas;

• sabaJo kontrolis qveS gadaadgilebuli satransporto saSualebebidan saqonlis

nawilis gadmotvirTvis SemTxvevaSi satransporto saSualebebSi darCenili da

gadaadgilebuli saqonlis sabaJo kontroli da aRricxva;

saqarTvelos sabaJo teritoriaze sabaJo kontrolis qveS sxva saqonlisa da

satransporto saSualebebis gadaadgilebis sabaJo kontroli da aRricxva;

• Semosuli carieli konteinerebis sabaJo kontroli da aRricxva.

aRricxvis mowmoba ar gamoiwereba:

♦ mgzavrTa saerTaSoriso gadayvanisaTvis gamoyenebul satransporto saSualebebze, Tu

isini saerTaSoriso SeTanxmebebis safuZvelze asruleben regularul reisebs;

♦ cariel sarkinigzo Semadgenlobaze, saqarTveloSi registrirebul satransporto

saSualebebze da ucxoeTSi registrirebul cariel satransporto saSualebebze

(garda carieli konteinerebisa);

♦ TIR wignakiT gadaadgilebul saqonelsa da satransporto saSualebebze, garda

sazRvao portidan aTi kilometris radiusSi ganlagebul sabaJo sawyobSi TIRkarnetiT

gadaadgilebuli saqonlisa;

♦ milsadeni transportiT da eleqtrogadamcemi xazebiT gadaadgilebul saqonelze.

aRricxvis mowmobis gamoweras axorcielebs gamgzavni sabaJo organo. sazRvao gziT sabaJo

sawyobSi gadaadgilebul saqonelze deklaranti winaswar gamowers mowmobas da warudgens

sabaJo organos. im SemTxvevaSi, Tu ar aris cnobili Sesabamisi konteinerebis

gadamaadgilebeli satransporto saSualebebis rekvizitebi, sabaJo moxeles xeliT Seaqvs es

rekvizitebi saqonlis sazRvao portidan gasvlis dros. sazRvao portidan sabaJo sawyobSi

saqonlis Sesvlis dros sawyobis mflobeli akeTebs Sesabamis aRniSvnas mowmobis ukana

gverdze, xolo mebaJe xsnis mowmobas kontrolidan da saqonlis sabaJo sawyobidan gasvlis

24


SemTxvevaSi gamowers axal mowmobas an droebiT Senaxvis pirobiT sawyobSi saqonlis

moTavsebis dros sabaJo organos waredgineba dadgenili formis ganacxadi.

gamgzavni sabaJo organo saqonlis saavtomobilo transportiT (m.S. misabmeliT) Semotanisas

axorcielebs aRniSnuli satransporto saSualebis damatebiT savaldebulo daluqvas

qveynis teritoriaze gadaadgilebuli sabaJo kontrols daqvemdebarebuli saqonlis

kontrolis gaZlierebis mizniT. sabaJo organos mier damatebiTi luqis dadeba sxva qveynis

mier daluqul satransporto saSualebaze ar iwvevs sabaJo organos Sesabamisi moxelis

pasuxismgeblobas deklarantis mier warmodgenili dokumentebis an saqonlisa da

satransporto saSualebis Sesaxeb monacemebis safuZvelze Sevsebuli mowmobis saTanado

monacemebis faqtobriv monacemebTan sizustis mimarT. mowmobis ukana gverdze daitaneba

saqarTvelos ruka, sadac aRniSnuli iqneba sabaJo gamSvebi punqtebi, aseve qarTul,

inglisur, rusul da Turqul enebze pasuxismgebeli piris, sabaJo kanonmdeblobiT

gansazRvruli ZiriTadi ufleba-movaleobebis CamonaTvali.

mowmobis kontrolidan moxsna xorcieldeba daniSnulebis sabaJo organos mier, sadac

mTavrdeba saqonlis da satransporto saSualebis gadaadgileba an gadaadgilebaze

kontroli an sadac moxda saqonlis sxva satransporto saSualebaSi gadatvirTva an

gadamisamarTeba. im SemTxvevaSi, rodesac mowmobaSi dafiqsirebuli daniSnulebis sabaJo

organos nacvlad saqoneli an/da satransporto saSualeba sabaJo sazRvars kveTs sxva

sabaJo organoSi an sxva sabaJo organoSi xorcieldeba nebismier sabaJo reJimSi sabaJo

damuSavebis operacia, maSin mowmobis kontrolidan moxsna xorcieldeba dainteresebuli

piris (gadamzidavis, mesakuTris) motivirebuli gancxadebiTa da am sabaJo organos mier

sabaJo departamentis Sesabamis sammarTvelosTan SeTanxmebiT.

25


2.4. tranzitis gansaxorcieleblad saWiro dokumentebi

sabaJo kontrolis an/da sabaJo zedamxedvelobis ganxorcielebisaTvis, Sesabamisi sabaJo

reJimis pirobebis Sesrulebisa da deklarirebuli monacemebis dadasturebisaTvis sabaJo

organos unda waredginos dokumentebi, romlebic warmoadgenen nebismieri saqonlis mimarT

sabaJo procedurebis dawyebis safuZvels da saWiro dokumentebi saqonlis saxeobis, misi

gadaadgilebis formisa da sabaJo damuSavebis operaciis Sesabamisad.

saqonlis tranzitis sabaJo reJimSi moqcevis dros deklarantis mier warsadgeni

dokumentebia:

1. Semosvlis sabaJo gamSveb punqtSi:

♦ saqonlis mflobelobis damadasturebeli dokumenti - mindobiloba an

xelSekruleba an misi Semcvleli dokumenti (zeddebuli an konosamenti an angariSfaqtura

(an nebismieri saangariSsworebo dokumenti) an yidva-gayidvis kontraqti);

♦ sabaJo garantia (an TIR-is wignaki);

♦ fito an/da vet sertifikati;

♦ vet nebarTva;

♦ specialuri satvirTo-sabaJo deklaracia;

♦ saqonlis tranzitis nebarTva;

♦ satvirTo-sabaJo deklaracia.

2. gasvlis sabaJo gamSveb punqtSi:

♦ sabaJo garantia (an TIR-is wignaki);

♦ aRricxvis mowmoba;

♦ satvirTo-sabaJo deklaracia.

26


2.5. sabaJo gadawyvetilebis miRebis vadebi

sabaJo procedurebis ganxorcielebis calkeuli SemTxvevebisaTvis dadgenilia sabaJo

gadawyvetilebis miRebis Semdegi maqsimaluri vadebi:

♦ sabaJo kontrolis qveS myofi saqonlis an/da satransporto saSualebis aRricxvis

mowmobis gamowera/moxsna – 1 saaTis ganmavlobaSi;

♦ werilobiTi formiT wardgenili sabaJo deklaraciis ganxilva da Sesabamisi

gadawyvetilebis miReba _ 2 saaTis ganmavlobaSi;

♦ wardgenili sabaJo deklaraciis registracia, Tu igi akmayofilebs kanonmdeblobiT

dadgenil moTxovnebs _ ganxilvis Semdeg dauyovnebliv;

♦ ganxilvis Sedegebis mixedviT, Tu daculi ar aris sabaJo deklaraciis forma da

misi Sevsebis wesi, deklaraciisa da Tanmxlebi dokumentebis deklarantisaTvis

dabruneba _ ganxilvis Semdeg dauyovnebliv;

♦ saqonlis daTvaliereba, sinjis an/da nimuSis aReba da gamokvlevisaTvis gagzavna _

araumetes 2 saaTisa;

♦ saqonlis gaSveba (sabaJo deklaraciis sabaJo kanonmdeblobasTan Sesabamisobis

SemTxvevaSi) – deklaraciis Semowmebis dasrulebisTanave dauyovnebliv.

Tu avariis an dauZleveli Zalis moqmedebis Sedegad ferxdeba sasazRvro sabaJo organodan

droebiTi dasawyobebis adgilze an daniSnulebis sabaJo organoSi sabaJo kontrolis qveS

myofi saqonlis an/da satransporto saSualebis aRricxvis mowmobiT gaTvaliswinebul

vadaSi saqonlis wardgena, pirma amis Sesaxeb dauyovnebliv unda acnobos sabaJo organos

da warudginos mas saTanado mtkicebulebebi.

Seqmnil situaciaSi garkvevis Semdeg, sabaJo organos uflebamosili piri am faqts

afiqsirebs aRricxvis mowmobis ukana gverdze, saTanado CanaweriT, amasTan Rebulobs

gadawyvetilebas, saqonlis mimarT gansaxorcielebli Semdgomi qmedebebis Taobaze. aRniSnul

SemTxvevaSi, saqonlis daniSnulebis adgilze mitanis vadis darRvevisaTvis, pirs

pasuxismgebloba ar daekisreba.

miTiTebuli vadebis aTvla iwyeba Sesabamisi moqmedebebis ganxorcielebis meore dRidan.

27


3. ZiriTadi satranzito marSrutebi

sartanzito marSrutze arsebuli rikoTis gvirabiT sargeblobis mosakrebeli: msubuqi

avtomanqanebisa da 30 adgilamde tevadobis avtobusebisaTvis erT gasvlaze _ 1 lari, 10

tonamde tvirTamweobis satvirTo avtomanqanebisaTvis _ 2 lari, xolo 30 adgilze meti

tevadobis avtobusebisa da 10 tonamde meti tvirTamweobis satvirTo avtomanqanebisaTvis

_ 3 lari.

3.1. foTi _ wiTeli xidi (saavtomobilo)

satranzito marSrutis manZili _ 401 km.

satranzito marSrutis gzebis nomrebi _ s1+s2+s9+s4 (ix. ruka).

ZiriTadi dasaxlebuli punqtebi satranzito marSrutze: foTi _ TeklaTi _ senaki _

samtredia _ quTaisi _ zestafoni _ xaSuri _ qareli _ gori _ zahesi _ rusTavi _

wiTeli xidi.

3.2. sarfi _ wiTeli xidi (saavtomobilo)

satranzito marSrutis manZili _ 463 km.

satranzito marSrutis gzebis nomrebi _ s12+s1+s9+s4 (ix. ruka).

ZiriTadi dasaxlebuli punqtebi satranzito marSrutze: sarfi _ qobuleTi _ grigoleTi

_ lanCxuTi _ sajavaxo _ samtredia _ quTaisi _ zestafoni _ xaSuri _ qareli _ gori

_ zahesi _ rusTavi _ wiTeli xidi.

3.3. vale _ wiTeli xidi (saavtomobilo)

satranzito marSrutis manZili _ 283 km.

satranzito marSrutis gzebis nomrebi _ s8+s1+s9+s4 (ix. ruka).

ZiriTadi dasaxlebuli punqtebi satranzito marSrutze: vale _ axalcixe _ borjomi _

xaSuri _ qareli _ gori _ zahesi _ rusTavi _ wiTeli xidi.

3.4. baTumi _ sadaxlo (saavtomobilo)

satranzito marSrutis manZili _ 469 km.

satranzito marSrutis gzebis nomrebi _ s12+s1+s9+s6+s7 (ix. ruka).

ZiriTadi dasaxlebuli punqtebi satranzito marSrutze: baTumi _ qobuleTi _ grigoleTi

_ lanCxuTi _ sajavaxo _ samtredia _ quTaisi _ zestafoni _ xaSuri _ qareli _ gori

_ zahesi _ rusTavi _ foniWala _ marneuli _ sadaxlo.

28


3.5. yazbegi _ sadaxlo (saavtomobilo)

satranzito marSrutis manZili _ 245 km.

satranzito marSrutis gzebis nomrebi _ s3+s9+s6+s7 (ix. ruka).

ZiriTadi dasaxlebuli punqtebi satranzito marSrutze: yazbegi _ kobi _ gudauri _

fasanauri _ ananuri _ Jinvali _ aragvispiri _ nataxtari _ zahesi _ rusTavi _

marneuli _ sadaxlo.

3.6. baTumi _ marneuli/gardabani (sarkinigzo)

satranzito marSrutis manZili _ 396 km.

ZiriTadi dasaxlebuli punqtebi satranzito marSrutze: baTumi _ samtredia _ zestafoni

_ xaSuri _ Tbilisi _ gardabani.

3.7. foTi _ marneuli/sadaxlo (sarkinigzo)

satranzito marSrutis manZili _ 396 km.

ZiriTadi dasaxlebuli punqtebi satranzito marSrutze: foTi _ samtredia _ zestafoni

_ xaSuri _ Tbilisi _ sadaxlo.

saqarTvelosa da somxeTis respublikas Soris swrafi samgzavro matareblis mimosvlasTan

dakavSirebuli sarkinigzo transportis, saqonlis, mgzavrTa, maTi bargisa da xelbargis

gadaadgilebisas sabaJo kontrolis ganxorcielebisaTvis sabaJo kontrolis zonad

gansazRvrulia sabaJo sazRvridan q. Tbilisis rkinigzis samgzavro sadguris teritoriis

CaTvliT da ukumimarTulebiT moZravi erevani-baTumi-erevani, baTumi-erevani-baTumis

saerTaSoriso sarkinigzo mimosvlis swrafi samgzavro matarebeli.

29


4. pasuxismgebloba sabaJo kanonmdeblobis darRvevisaTvis

saqarTvelos kanonmdeblobis Sesabamisad, tranzitis da masTan dakavSirebuli

procedurebis maregulirebeli wesebis darRvevisaTvis, samarTaldamrRvev pirebs ekisrebaT

garkveuli samarTlebrivi pasuxismgebloba. pasuxismgebloba warmoadgens iZulebiTi

zemoqmedebis RonisZiebaTa erTobliobas, romelic sasjelis saxiT gamoiyeneba tranzitis

da masTan dakavSirebuli procedurebis maregulirebeli wesebis damrRvevTa mimarT.

moqmedebis an umoqmedobis saxidan da simZimidan gamomdinare, tranzitis da masTan

dakavSirebuli procedurebis maregulirebeli wesebis darRvevisaTvis gamoiyeneba sabaJo

jarimebi da sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis sxvadasxva saxeebi.

4.1. pasuxismgebloba sabaJo samarTaldarRvevebze

tranzitis da masTan dakavSirebuli procedurebis maregulirebeli wesebis

darRvevisaTvis, sabaJo kodeqsis Sesabamisad, gamoiyeneba pasuxismgeblobis Semdegi saxeebi:

‣ sabaJo gadasaxdelebis gadauxdeloba an dagvianebiT gadaxda _ iwvevs sauravis

gadaxdas yovel vadagadacilebul dReze gadauxdeli Tanxis 0,07%-is odenobiT;

‣ saqonlis deklarirebis dadgenil vadebSi ganuxorcielebloba _ iwvevs

deklarirebaze valdebuli piris dajarimebas 500 lariT. igive qmedeba, Cadenili

ganmeorebiT, iwvevs dajarimebas yovel Semdgom ganmeorebaze 1000 lariT;

‣ sabaJo identificirebis saSualebebis (mag. luqis) sabaJo organos Tanxmobis gareSe

moxsna da ganadgureba, sabaJo zedamxedvelobis qveS myofi satransporto

saSualebebSi an sabaJo kontorlis zonaSi myof Senoba-nagebobebSi SeRweva _ iwvevs

saqonlis, satransporto saSualebis an/da Senoba-nagebobis mflobelis dajarimebas

5000 laris odenobiT. igive qmedeba, Cadenili ganmeorebiT, iwvevs dajarimebas

yovel Semdgom ganmeorebaze 10000 lariT;

‣ sabaJo deklaraciaSi saqonlis saxeobis, raodenobis, warmoSobis an/da sabaJo

Rirebulebis Sesaxeb araswori monacemebis Setana 2 _ iwvevs dajarimebas

gadasaxdeli sabaJo gadasaxdelebis 25%-is odenobiT, magram aranakleb 500 larisa.

aRniSnuli qmedeba, Cadenili ganmeorebiT, iwvevs dajarimebas sabaJo gadasaxdelebis

100%-s odenobiT, magram aranakleb 2000 larisa;

saqarTvelos sabaJo sazRvarze sabaJo organos uflebamosili piris Tanxmobis

gareSe deklarirebuli saqonlis gadaadgileba _ iwvevs dajarimebas am saqonlis

importze sabaJoOgadasaxadelebis 25%-is odenobiT, magram aranakleb 500 larisa.

aRniSnuli qmedeba, Cadenili ganmeorebiT, iwvevs dajarimebas sabaJo gadasaxdelebis

75%-is odenobiT, magram aranakleb 1500 larisa;

2 iseTi monacemebis Setana, romlis siyalbec dadasturebulia Sesabamisi mtkicebulebiT an aRZrulia

sisxlis samarTlis saqme kanonmdeblobiT dadgenili wesiT.

30


saqarTvelos sabaJo sazRvarze sabaJo organos uflebamosili piris Tanxmobis

gareSe aradeklarirebuli saqonlis gadakveTa _ iwvevs dajarimebas am saqonlis

importze sabaJoOgadasaxadelebis 50%-si odenobiT, magram aranakleb 1000 larisa.

aRniSnuli qmedeba, Cadenili ganmeorebiT, iwvevs dajarimebas sabaJo gadasaxdelebis

100%-is odenobiT, magram aranakleb 2000 larisa 3 ;

‣ sabaJo organosTan SeuTanxmeblad sabaJo zedamxedvelobis qveS myofi saqonlis

gaxsna, xelmeored SefuTva, gadatvirTva an gadmotvirTva _ iwvevs dajarimebas 500

laris odenobiT. aRniSnuli qmedeba, Cadenili ganmeorebiT, iwvevs dajarimebas

yovel Semdgom ganmeorebaze 1500 laris odenobiT;

‣ Tavisufali zonisaTvis an Tavisufali sawyobisaTvis dadgenili moTxovnebis

darRveviT saqonlis gadaadgileba an am teritoriidan gatana, agreTve saqonlis

dasawyobebis, Senaxvis an aRricxvis warmoebis moTxovnebis darRveva _ iwvevs

Tavisufali zonis an Tavisufali sawyobis mflobelis dajarimebas 500 lariT.

aRniSnuli qmedeba, Cadenili ganmeorebiT, iwvevs dajarimebas yovel Semdgom

ganmeorebaze 1 000 lariT;

‣ Tavisufal zonaSi an Tavisufal sawyobSi ukanono sawarmoo an savaWro saqmianoba

an momsaxureba, Senoba-nagebobebis mSenebloba, saqonlis moxmareba an gamoyeneba _

iwvevs Tavisufali zonis an Tavisufali sawyobis mflobelis dajarimebas 500

laris odenobiT. aRniSnuli qmedeba, Cadenili ganmeorebiT, iwvevs dajarimebas

yovel Semdgom ganmeorebaze 1 000 lariT;

‣ sabaJo organos Tanamdebobis pirisaTvis winaaRmdegobis gaweva, m.S. daTvalierebis

Catarebaze sabaJo organos Tanamdebobis piris kanonieri gadawyvetilebisa da

moTxovnis ugulebelyofa, agreTve sabaJo kanonmdeblobiT gansazRvrul adgilze

satransporto saSualebis gaCerebis moTxovnis Seusrulebloba _ iwvevs

dajarimebas 1 000 laris odenobiT. aRniSnuli qmedeba Cadenili ganmeorebiT iwvevs

dajarimebas yovel Semdgom ganmeorebaze 2500 lariT;

‣ satransporto saSualebis mflobelis mier sabaJo procedurebis ganxorcielebisas

sabaJo organos Tanxmobis gareSe satransporto saSualebis gadaadgileba,

moZraobisaTvis dadgenili marSrutidan gadaxveva _ iwvevs dajarimebas 1 000 laris

odenobiT. aRniSnuli qmedeba, Cadenili ganmeorebiT, iwvevs dajarimebas yovel

Semdgom ganmeorebaze 2000 laris odenobiT;

‣ sabaJo damuSavebis operaciebze sabaJo kanonmdeblobiT dadgenili pirobebis

darRveva _ iwvevs valdebuli piris dajarimebas am saqonelze gadasaxdeli

importis gadasaxdelebis Tanxis 10%-is odenobiT, magram aranakleb 500 larisa.

aRniSnuli qmedeba, Cadenili ganmeorebiT, iwvevs valdebuli piris dajarimebas am

saqonelze gadasaxdeli Tanxis 20%-is odenobiT, magram aranakleb 1000 larisa;

‣ sabaJo zedamxedvelobis qveS myofi saqonlis an/da satransporto saSualebis sabaJo

zedamxedvelobidan gatana/gasvla, romelic Tan axlavs sabaJo kanonmdeblobiT

dadgenili pirobebis darRvevas _ iwvevs saqonlis an/da satransporto saSualebis

3 rogorc pirvel, aseve meore SemTxvevaSi SesaZloa moxdes satransporto saSualebis da saqonlis

CamorTmevac. gadawyvetilebas amis Taobaze iRebs sabaJo organo.

31


mflobelis dajarimebas aseT saqonelze an/da satransporto saSualebaze

gadasaxdeli importis gadasaxdelebis Tanxis 100 procentis odenobiT, magram

aranakleb 1000 larisa 4 ;

‣ sabaJo dokumentaciis Senaxvis vadebis darRveva (dokumentaciis 6 wlamde vadiT

Seunaxaoba) _ iwvevs dokumentaciis Senaxvaze pasuxismgebeli piris dajarimebas 300

laris odenobiT. aRniSnuli qmedeba, Cadenili ganmeorebiT, iwvevs dajarimebas

yovel Semdgom ganmeorebaze 1000 laris odenobiT;

‣ avariis, dauZleveli Zalisa da sxva gauTvaliswinebeli garemoebebis dros

gasatarebeli RonisZiebebis ganuxorcielebloba, sabaJo zedamxedvelobis qveS myofi

saqonlis, an satransporto saSualebebis dasacavad Sesabamisi zomebis miuRebloba,

aseT garemoebebze sabaJo organosTvis dauyovnebliv Seutyobinebloba _ iwvevs

valdebuli piris dajarimebas 300 laris odenobiT. aRniSnuli qmedeba, Cadenili

ganmeorebiT, iwvevs dajarimebas yovel Semdgom ganmeorebaze 1000 laris odenobiT;

‣ navsadguris, safosto samsaxuris, rkinigzis an aeroportis mier satransporto

saSualebis Semosvlis, an gasvlis Sesaxeb sabaJo organosaTvis Seutyobinebloba _

iwvevs navsadguris, safosto samsaxuris, rkinigzis an aeroportis dajarimebas

5000 laris odenobiT. aRniSnuli qmedeba, Cadenili ganmeorebiT, iwvevs dajarimebas

yovel Semdgom ganmeorebaze 10000 laris odenobiT;

‣ droebiTi Senaxvis sawyobis, sabaJo sawyobis an ubaJo vaWrobis punqtis saqmianobis

nebarTvis mflobelis mier saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili pirobebis

Seusrulebloba _ iwvevs nebarTvis mflobelis dajarimebas 3 000 laris odenobiT.

aRniSnuli qmedeba, Cadenili ganmeorebiT, iwvevs dajarimebas yovel Semdgom

ganmeorebaze 9000 laris odenobiT;

‣ deklarantis an sxva valdebuli piris mier saqarTvelos sabaJo kodeqsiT

gaTvaliswinebuli moTxovnebis Seusrulebloba, romelzedac amave kodeqsiT

gaTvaliswinebulia pasuxismgebloba, magram ar aris gansazRvruli jarimis odenoba

_ iwvevs dajarimebas 300 laris odenobiT.

4.2. sisxlissamarTlebrivi pasuxismgebloba

tranzitis da masTan dakavSirebuli procedurebis maregulirebeli wesebis

darRvevisaTvis, sisxlis samarTlis kodeqsis Sesabamisad, gamoiyeneba pasuxismgeblobis

Semdegi saxeebi:

4

am SemTxvevaSi SesaZloa moxdes satransporto saSualebis da saqonlis CamorTmeva.

32


saqarTvelos sabaJo sazRvarze didi odenobiT 5 moZravi nivTis gadatana an

gadmotana, Cadenili sabaJo kontrolis gverdis avliT an misgan malulad,

dokumentis an sabaJo identifikaciis saSualebis motyuebiTi gamoyenebiT,

deklaraciaSi yalbi monacemebis SetaniT _ isjeba jarimiT an Tavisuflebis

aRkveTis vadiT samidan xuT wlamde. igive qmedeba, Cadenili gansakuTrebiT didi

odenobiTT6 , isjeba jarimiT an Tavisuflebis aRkveTiT vadiT xuTidan Svid wlamde;

saqarTvelos sabaJo sazRvarze saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili kulturis

Zeglis an Zeglis niSnis mqone obieqtis, Zvirfasi liTonisagan damzadebuli

saiuveliro nakeTobis an nakeTobis jarTis wesis darRveviT gadatana an gadmotana

_ isjeba jarimiT an Tavisuflebis aRkveTiT vadiT oTxidan Svid wlamde;

saqarTvelos sabaJo sazRvarze Sxamiani, momwamlavi, radiaqtiuli an feTqebadi

nivTierebis, SeiaraRebis, asafeTqebeli mowyobilobis, cecxlsasroli iaraRis, im

masalis an mowyobilobis, romelic SeiZleba gamoyenebul iqnes masobrivi

ganadgurebis iaraRis Sesaqmnelad, strategiulad mniSvnelovani nedleulis wesis

darRveviT gadatana an gadmotana _ isjeba jarimiT an Tavisuflebis aRkveTiT vadiT

xuTidan rva wlamde. aRniSnuli saxis qmedeba, romelic Cadenilia araerTgzis,

moxelis an masTan gaTanabrebuli piris mier samsaxurebrivi mdgomareobis

gamoyenebiT, sabaJo kontrolis ganmxorcieleblis mimarT ZaladobiT _ isjeba

Tavisuflebis aRkveTiT vadiT rvidan TerTmet wlamde. igive qmedeba, romelic

Cadenilia organizebuli jgufis mier _ isjeba TavisuflebiT aRkveTis vadiT

TerTmetidan TxuTmet wlamde;

‣ saqarTveloSi narkotikuli saSualebis, misi analogis an prekursoris ukanonod

Semotana, saqarTvelodan ukanonod gatana an tranzitiT saerTaSoriso gadazidva _

isjeba Tavisuflebis aRkveTiT vadiT xuTidan aT wlamde. igive qmedeba, romelic

Cadenilia didi odenobiT, winaswari SeTanxmebiT jgufis mier, samsaxurebrivi

mdgomareobis gamoyenebiT, araerTgzis an imis mier, visac winaT Cadenili aqvs am

saxis romelime danaSauli _ isjeba Tavisuflebis aRkveTiT vadiT rvidan TxuTmet

wlamde. igive qmedeba, romelic Cadenilia gansakuTrebiT didi odenobiT an

organizaciuli jgufis mier _ isjeba jarimiT 7 an Tavisuflebis aRkveTiT vadiT

aTidan oc wlamde an uvado Tavisuflebis aRkveTiT.

‣ saqarTveloSi fsiqotropuli nivTierebis, misi analogis an Zliermoqmedi

nivTierebis didi odenobiT ukanonod Semotana, saqarTvelodan ukanonod gatana an

tranzitiT saerTaSoriso gadazidva _ isjeba Tavisuflebis aRkveTiT vadiT oridan

xuT wlamde. igive qmedeba, romelic Cadenilia gansakuTrebiT didi odenobiT,

jgufurad, samsaxureobrivi mdgomareobis gamoyenebiT, araerTgzis an imis mier,

visac winaT Cadenili aqvs am saxis romelime danaSauli _ isjeba Tavisuflebis

aRkveTiT vadiT oTxidan Tormet wlamde.

5 did odenobad iTvleba nivTi, romelzedac sabaJo gadasaxdelis gadauxdeli Tanxa aWarbebs 3000 lars.

6 gansakuTrebiT did odenobad iTvleba nivTi, romelzedac sabaJo gadasaxdelis gadauxdeli Tanxa aWarbebs

15000 lars.

7

jarimis odenoba samarTaldamrRvevi piris mimarT ganisazRvreba sasamarTlos mier.

33


5. akrZalvebi da gansakuTrebuli kontroli

5.1 akrZalvebi saavtomobilo gzebiT sargeblobaze

saavtomobilo gzebze akrZalulia yvela saxis satransporto saSualebis gavla, romelTa

sagabarito parametrebi aRemateba saqarTvelos kanonmdeblobiT nebadarTul maCveneblebs

an/da TiToeul RerZze datvirTva aRemateba 10 tonas (erT wamyvanRerZian satransporto

saSualebaze ar unda aRematebodes 11,5 tonas) an/da gadasazidi wona aRemateba qarxanadamamzadeblis

mier mocemul satransporto saSualebisaTvis dadgenil tvirTamweobis

zRvars an/da misi saerTo wona – 44 tonas.

aseTi avtomanqanebis gatareba dasaSvebia mxolod aRniSnuli parametrebis saTanado

koreqtirebis Semdeg. Tu avtosatransporto saSualebebis sagabarito parametrebis

koreqtireba SeuZlebelia an/da tvirTi ar eqvemdebareba daSla-danawilebas, maTi gatareba

daSvebulia saqarTvelos saavtomobilo gzebis departamentTan da sapatrulo policiasTan

SeTanxmebisa da Sesabamisi rekomendaciebis miRebis Semdeg.

akrZalulia muxluxa da liTonisborblebiani manqanebis moZraoba saerTo sargeblobis

saavtomobilo gzebze.

satransporto saSualebebis gasatareblad, romelTa RerZuli datvirTva da gabaritebi

aRemateba normatiuls, satransporto saSualebaTa mflobelebi dadgenili wesiT iReben

nebarTvas da Tu aRniSnuli satransporto saSualebebi daazianeben gzis elementebs, misi

mflobelebi valdebulni arian gadaixadon aRdgenis gadasaxadi.

saqarTvelos saavtomobilo gzebze moZraoba nebadarTulia Semdegi siCqareebiT:

‣ dasaxlebul punqtebSi satransporto saSualebebis moZraoba nebadarTulia ara

umetes 60 km/sT siCqariT;

‣ dausaxlebel punqtebSi nebadarTulia moZraoba:

msubuqi da satvirTo avtomobilebisa, romelTa nebadarTuli maqsimaluri masa

ar aRemateba 3,5 tonas, avtomagistralze _ ara umetes 110 km/sT, sxva gzebze

_ ara umetes 90 km/sT siCqariT;

saqalaqTaSoriso da mcire zomis avtobusisa yvela gzaze _ ara umetes 80

km/sT siCqariT;

msubuqi avtomobilis misabmelis buqsirebisas, sxva avtobusisa da satvirTo

avtomobilisa, romelTa nebadarTuli maqsimaluri masa aRemateba 3,5 tonas,

avtomagistralebze _ ara umetes 80 km/sT, sxva gzebze _ ara umetes 70 km/sT

siCqariT;

ZariT mgzavrTa gadamyvani satvirTo avtomobilisa _ ara umetes 60 km/sT

siCqariT;

iseTi satransporto saSualebebisa, romlebsac gadaaqvT saSiSi, mZimewoniani da

msxvilgabaritiani tvirTi _ ara umetes im siCqarisa, romelic

gaTvaliswinebulia gadazidvis pirobebiT.

34


5.2. akrZalvebi zogierTi saxeobis saqonlis gadaadgilebisas

saqarTvelos sabaJo sazRvarze aqcizuri saqonlis gadaadgileba (Tambaqos nawarmi,

alkoholuri sasmelebi, navTobproduqtebi) xorcieldeba mxolod Semdegi sabaJo gamSvebi

punqtebis mimarTulebiT:

• `yazbegi”;

• `wiTeli xidi”;

• `sadaxlo”;

• `gardabani”;

• `sarfi”;

• `vale”;

• `foTis porti”;

• `baTumis porti”;

• `Tbilisis aeroporti”.

saxelmwifo veterinarul sasazRvro-sakarantino da saxelmwifo fitosanitariul

sasazRvro-sakarantino kontrols daqvemdebarebuli saqonlis saqarTvelos sabaJo

teritoriaze Semotana an saqarTvelos sabaJo teritoriidan gatana ar ganxorcieldes

sasazRvro-sabaJo organoebis - ,,axkerpi”-s, ,,guguTi”-s, ,,mtkvri”-s, ,,samTawyaro”-s gavliT.

5.3. zogierTi sxva saxis akrZalva

akrZalulia sabaJo organos uflebamosili piris mier deklaraciis Sevseba an deklaraciaSi

monacemebis damateba an masSi monacemebis Secvla, garda im monacemebisa, romelTa Setana

ganekuTvneba sabaJo organos kompetencias, agreTve eleqtronuli damuSavebis dros

gamoyenebuli kodirebuli monacemebis Secvlis an damatebis garda, Tu isini deklaraciaSi

Setanilia arakodirebuli saxiT.

akrZalulia sabaJo kontrolis zonaSi sabaJo organos Tanxmobis gareSe sabaJo

zedamxedvelobis qveS myofi satransporto saSualebis datvirTva-gadmotvirTva da

aucilebeli sabaJo procedurebis ganxorcielebamde sabaJo kontrolis zonis sazRvrebs

gareT saqonlis gatana.

35


6. ZiriTad terminTa ganmartebebi

deklaranti _ piri, romelic sabaJo deklarirebas axorcielebs Tavisi saxeliT an piri,

romlis saxeliTac xorcieldeba sabaJo deklarireba.

sabaJo deklarireba _ moqmedeba, romliTac piri sabaJo kanonmdeblobiT dadgenili

formisa da wesis Sesabamisad acxadebs saqonlis mimarT sabaJo damuSavebis operaciis

gamoyenebis ganzraxvas.

sabaJo deklaracia _ dokumenti, romliTac piri sabaJo kanonmdeblobiT dadgenili

formisa da saSualebis Sesabamisad acxadebs saqonlis mimarT sabaJo reJimis gamoyenebis

ganzraxvas.

saqoneli _ saqarTvelos sabaJo teritoriaze gadaadgilebuli nebismieri materialuri

qoneba, maT Soris, fuli, fasiani qaRaldebi, eleqtro- da Tboenergia, gazi da wyali.

saqonlis gaSveba _ moqmedeba, romliTac sabaJo organo uzrunvelyofs deklarantis mier

saqonlis gankargvis an/da sargeblobis SesaZleblobas mis mimarT gamoyenebuli sabaJo

damuSavebis operaciis pirobebis Sesabamisad.

sabaJo procedurebi _ sabaJo organoSi saqonlis wardgena da daTvaliereba, saTanado

dokumentebis arsebobis dadgena, zogadi deklarireba, sabaJo deklaraciis wardgena da

registracia, sabuRaltro da sxva dokumentaciis Semowmeba, sabaJo gadasaxdelebis

gadaxda, saqonlisa da satransporto saSualebis, mgzavris piradi nivTebis Semowmeba,

agreTve sabaJo organoebis an maTi uflebamosili pirebis oficialuri moTxovna an/da

qmedeba, romlis mizania sabaJo kanonmdeblobis Sesruleba.

sabaJo zedamxedveloba _ sabaJo organos mier ganxorcielebul RonisZiebaTa erToblioba,

romelTa mizania saqonlis mimarT saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili valdebulebebis,

SezRudvebis, akrZalvebis, moTxovnebis an sxva pirobebis dacva.

sabaJo kontroli _ sabaJo kanonmdeblobis Sesrulebis uzrunvelsayofad sabaJo organos

mier sabaJo zedamxedvelobas daqvemdebarebuli saqonlis mimarT am kodeqsiT

gaTvaliswinebuli sabaJo procedurebis ganxorcieleba.

sabaJo marSruti _ saqarTvelos sabaJo teritoriaze sabaJo zedamxedvelobas

daqvemdebarebuli saqonlis gadaadgilebisaTvis sabaJo kanonmdeblobiT gansazRvruli

marSruti.

satransporto saSualeba _ saavtomobilo, sahaero, sazRvao da sarkinigzo satransporto

saSualebebi, agreTve eleqtrogadamcemi xazebi, milsadeni, konteineri, misabmeli,

naxevradmisabmeli da nebismieri sxva saSualeba, romlebic gamoiyeneba mgzavrTa

gadayvanisaTvis an/da saqonlis gadazidvisaTvis.

sabaJo garantia _ saqonlis mesakuTris, mflobelis an gadamzidavis mier sabaJo

organosTvis werilobiT an eleqtronuli formiT sabaJo valdebulebis (gadasaxdelebis

gadaxda, saqonlis sabaJoze drouli wardgena da sxva) uzrunvelyofa.

36


7. danarTebi

7.1. tranzitis deklaraciis nimuSi da misi Sevsebis wesi

37


deklarantis Sesavsebi grafebi

1. deklaranti deklaraciis Sevsebisas avsebs Semdeg grafebs: A, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 14, 15,

15-a, 17, 17-a, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33, 35, 38, 40, 44, 50, 52, 53, 55.

2. grafa A _ aRiniSneba im sabaJo organos xuTniSna cifruli kodi da dasaxeleba,

klasifikatoris nawili 2-is Sesabamisad, romelic awarmoebs deklaraciis miRebas.

3. grafa 1. `deklaracia” _ pirvel ganyofilebaSi Caiwereba reJimis dasaxeleba –

tranziti - ”tr”, meoreSi – cifruli kodi `8”.

4. grafa 2. `eqsportiori” _ aRiniSneba saqonlis gamomgzavnis rekvizitebi - iuridiuli

piris an misi struqturuli qvedanayofis (fizikuri piris SemTxvevaSi - saxeli da

gvari) saxelwodeba da misamarTi.

5. grafa 3. `formebi” _ pirvel ganyofilebaSi aRiniSneba furclis rigiTi nomeri,

meoreSi - deklaraciis furclebis saerTo raodenoba ZiriTadi da damatebiTi furclebis

CaTvliT. (magaliTad, Tu gvaqvs erTi deklaracia ori damatebiTi furcliT, maSin ZiriTadi

furclis me-3 grafis pirvel ganyofilebaSi unda aRiniSnos - 1, meore ganyofilebaSi - 3,

pirvel damatebiT furcelSi - 2 da 3, meoreSi - 3 da 3).

6. grafa 5. `saqonlis raodenoba” _ mieTiTeba wardgenil deklaraciaSi deklarirebuli

ukanaskneli saqonlis rigiTi nomeri.

7. grafa 6. `adgilebis raodenoba” _ aRiniSneba deklarirebuli saqonlis (sasaqonlo

partiis) adgilebis saerTo raodenoba, rac mocemulia satransporto dokumentebSi. Tu

deklarirdeba saqoneli milsadenebiT an eleqtrogadamcemi xazebiT, grafaSi Caiwereba ”1”.

saqonlisaTvis, romelic gadaizideba konteinerebiT, yuTebiT, qveSiT (`podoni”) da a. S.,

mieTiTeba raodenoba im umciresi SefuTvisa, romelic mocemulia satransporto

dokumentebSi, rogorc satvirTo adgili.

8. grafa 7. `sacnobaro nomeri” _ aRiniSneba deklarantis mier deklaraciisaTvis miniWebuli

unikaluri nomeri.

9. grafa 8. `importiori” _ aRiniSneba saqonlis mimRebis rekvizitebi. Tu saqonlis

mimRebi iuridiuli piria, grafaSi aRiniSneba misi sruli saxelwodeba da misamarTi; Tu

saqonlis mimRebi fizikuri piria, grafaSi aRiniSneba misi saxeli, gvari, misamarTi.

10. grafa 14. `deklaranti/warmomadgeneli” _ aRiniSneba deklarantis sruli dasaxeleba

da misamarTi. grafis zeda nawilSi # niSnis Semdeg aRiniSneba deklarantis cxraniSna

saidentifikacio nomeri (kodi), romelic miniWebuli aqvs sagadasaxado inspeqciis mier. im

SemTxvevaSi, Tu deklarants warmoadgens sabaJo gadamzidveli, grafis qveda nawilSi naCvenebi

unda iyos sabaJo organos mier gacemuli sabaJo gadamzidvelis nebarTvis nomeri da gacemis

TariRi. im SemTxvevaSi, Tu deklaranti aris saqonlis mflobeli, maSin SesaZlebelia

grafaSi mieTiTos `ix. grafa 8”.

11. grafa 15. `gamomgzavni qveyana”_ aRiniSneba saqonlis gamomgzavni qveynis mokle dasaxeleba

klasifikatoris nawili 3-is Sesabamisad. gamomgzavni qveyana ganisazRvreba

satransporto dokumentebSi moyvanili cnobebis safuZvelze, romelTa Tanaxmad

xorcieldeboda saqonlis saerTaSoriso gadazidva, xolo sabaJo reJimis Secvlis dros

saqonlis deklarirebisas, gamomgzavn qveynad miiCneva winmswrebi deklaraciis Sesabamis

grafaSi miTiTebuli qveyana.

12. grafa 15a. `gamomgzavni qveynis kodi” _ aRiniSneba saqonlis gamomgzavni qveynis

cifruli kodi klasifikatoris danarTi 3-is Sesabamisad.

13. grafa 17. `daniSnulebis qveyana” _ mieTiTeba daniSnulebis qveynis mokle dasaxeleba,

klasifikatoris nawili 3-is Sesabamisad.

14. grafa 17a. ,,daniSnulebis qveynis kodi” _ aRiniSneba daniSnulebis qveynis cifruli

kodi klasifikatoris nawili 3-is Sesabamisad.

38


15. grafa 18. `satransporto saSualeba daniSnulebis adgilze” _ marcxena

ganyofilebaSi aRiniSneba satransporto saSualebis monacemebi, romliTac xdeba saqonlis

miwodeba daniSnulebis sabaJo organomde (sazRvao satransporto saSualebis dasaxeleba,

sahaero xomaldis reisis da bortis nomrebi, avtotransportis saregistracio nomeri,

sarkinigzo vagonis nomeri da sxva msgavsi monacemebi). grafis marjvena ganyofilebaSi unda

Caiweros satransporto saSualebis mflobeli qveynis kodi klasifikatoris nawili 3-is

Sesabamisad. grafis srulyofilad Sevsebis SeuZleblobis SemTxvevaSi, keTdeba miTiTeba -

”ix. ukana gverdze”. deklaraciis xuTive egzemplaris ukana mxares aRiniSneba satransporto

saSualebaTa nomrebi. (magaliTad: 23 rkinigz. vag. - ix. ukana gverdze)

16. grafa 19. `konteineri” aRiniSneba: Tu saqoneli igzavneba konteineriT - 1, xolo

konteineris nomrebi mieTiTeba deklaracis 31-e grafaSi; Tu saqoneli ar igzavneba

konteineriT - 0.

17. grafa 21. `satransporto saSualeba sazRvarze” _ marcxena ganyofilebaSi aRiniSneba

satransporto saSualebis monacemebi, romliTac saqoneli miwodebul iqna saqarTvelos

sabaJo sazRvramde (sazRvao satransporto saSualebis dasaxeleba, sahaero xomaldis reisisa

da bortis nomrebi, rkinigzis vagonis nomeri, avto satransporto saSualebis saregistracio

nomeri, da sxva amgvari monacemebi). grafis marjvena ganyofilebaSi mieTiTeba satransporto

saSualebis mflobeli qveynis kodi klasifikatoris nawili 3-is Sesabamisad.

18. grafa 25. `transportis saxe” _ Caiwereba 21-e grafaSi miTiTebuli satransporto

saSualebis kodi klasifikatoris nawili 10-is Sesabamisad.

19. grafa 31. `saqonlis aRwera da raodenoba” _ aRiniSneba deklarirebuli saqonlis

zusti monacemebi, maT SefuTvasa da markirebaze, rac iZleva saqonlis sabaJo mizniT

identificirebis SesaZleblobas. TiToeuli monacemi Caiwereba axali striqoniT. grafaSi

aRiniSneba satvirTo adgilebis, maTi SefuTvisa da markirebis Sesaxeb monacemebi, agreTve

erTi adgilis Semcvel saqonelTa raodenobis, SefuTvis, dafasoebis, markirebis Sesaxeb

monacemebi; konteinerebiT gadazidul saqonelze mieTiTeba konteinerebis raodenoba da

wiladis xazis Semdeg - maTi nomrebi. Tu saqonels ar ukavia mTeli konteineri, misi nomris

Semdeg Caiwereba - ,,nawili”; aRiniSneba markirebul aqcizur saqonelze aqcizuri markebis

seria da raodenoba; aRiniSneba saqonlis zusti aRweriloba: dasaxeleba, misi teqnikuri da

ZiriTadi komerciuli maxasiaTeblebi .

20. grafa 32. `saqoneli #” _ mieTiTeba 31-e grafaSi deklarirebuli saqonlis rigiTi

nomeri. (magaliTad: Tu deklarirdeba ramdenime dasaxelebis saqoneli, maSin deklaraciis

ZiriTad furcelSi Caiwereba - 1, pirvel damatebiT furcelze – 2, 3, 4; meore damatebiT

furcelze - 5, 6, 7 da a. S.) erTi dasaxelebis saqonlis deklarirebisas grafaSi iwereba -

1.

21. grafa 33. `saqonlis kodi” _ aRiniSneba saqonlis kodi sagareo ekonomikuri saqmianobis

sasaqonlo nomenklaturis mixedviT or niSnamde sizustiT savaldebulod. aqcizuri

saqonlis deklarirebisas – cxra niSnamde sizustiT.

22. grafa 35. `bruto (kg)” _ mTeli ricxvis saxiT aRiniSneba 31-e grafaSi aRwerili

saqonlis bruto wona kilogramebSi.

23. grafa 38. `neto (kg)”_ mTeli ricxvis saxiT Caiwereba 31-e grafaSi aRwerili

saqonlis neto wona kilogramebSi. im SemTxvevaSi, Tu saqonlis wona 1 kg-ze naklebia (mag.

Zvirfasi liTonebi), 38-e grafaSi Caiwereba 1, xolo saqonlis zusti wona gramebSi

aRiniSneba 31-e grafaSi.

24. grafa 40. ,,saerTo deklaracia/winmswrebi dokumenti” _ ivseba im SemTxvevaSi,

rodesac saqoneli imyofeboda sxva sabaJo reJimSi, an droebiTi Senaxvis sawyobSi, an moxda

saqonlis gadatvirTva sxva satransporto saSualebaSi an misi gadamisamarTeba. grafaSi

aRiniSneba winmswrebi deklaraciis nomeri da gaformebis weli.

39


25. grafa 44. ,,damatebiTi informacia” _ aRiniSneba deklaraciasTan erTad wardgenili

nebarTvis nomeri (aseTis arsebobis SemTxvevaSi) da dokumentaciis nomrebi klasifikatoris

nawili 11-is Sesabamisad.

26. grafa 50. ,,gadamzidveli” _ aRiniSneba sabaJo gadamzidvelis rekvizitebi (aseTis

arsebobis SemTxvevaSi). `warmomadgeneli”–is gaswvriv aRiniSneba gadazidvaze pasuxismgebeli

piris (mZRolis) saxeli da gvari da pasportis nomeri (mxolod avtotransportiT

gadazidvis SemTxvevaSi).

27. grafa 52. ,,sssd”_ specialuri sabaJo satvirTo deklaraciis arsebobis SemTxvevaSi

aRiniSneba misi nomeri.

28. grafa 53. ,,daniSnulebis sabaJo” _ aRiniSneba im sabaJo organos xuTniSna cifruli

kodi da dasaxeleba klasifikatoris nawili 2-is Sesabamisad, sadac xdeba saqonlis

kontrolidan moxsna an im sabaJo organos xuTniSna cifruli kodi da dasaxeleba, romlis

samoqmedo teritoriazec moxdeba sabaJo reJimis Secvla, saqonlis gadamisamarTeba an sxva

satransporto saSualebaSi gadatvirTva.

29. grafa 55. ,,adgili da TariRi” _ mieTiTeba deklaraciis Sevsebis adgili da TariRi.

saqonlis gadazidvaze pasuxismgebeli piri xelmoweriT adasturebs deklaraciaSi asaxuli

teqstobrivi da cifruli informaciis siswores.

sabaJo organos pasuxismgebeli muSakis Sesavsebi grafebi

1. sabaJo organos pasuxismgebeli moxele avsebs Semdeg grafebs: 54, B, C, D, E.

2. grafa 54. `mebaJe” _ aRiniSneba sabaJo organos pasuxismgebeli moxelis piradi

nomeri; luqis nomrebi”-s gaswvriv aRiniSneba satransporto saSualebaze dadebuli luqis

nomrebi. Tu luqi ar aris dadebuli aRiniSneba ”0”. `gamocxadebis TariRi”-s gaswvriv

aRiniSneba 53-e grafaSi aRniSnul sabaJo organoSi gamocxadebis TariRi.

3. grafa ”B”. aRiniSneba registraciis D nomeri da registraciis TariRi.

4. grafa ”C gamgzavni sabaJo” _ grafaSi unda daisvas deklaraciis mimRebi sabaJo

organos damRa - ,,ayvanilia kontrolze”. damRaSi miTiTebul adgilze pasuxismgebeli moxele

awers xels da miuTiTebs gaformebis TariRs. sabaJo kontrolis damadasturebeli damRa

mowmdeba amave moxelis piradnomriani beWdiT. beWdis dasma damRis SigniT dauSvebelia.

xelmowera Sesrulebuli unda iyos garkveviT. srulyofilad unda ikiTxebodes beWdisa da

damRis nomrebi da warwera.

5. grafa ,,D” _ ivseba 53-e grafaSi miTiTebul daniSnulebis sabaJo organoSi. grafaSi

aRiniSneba kontrolidan moxsnis nomeri, romelic mowmdeba pasuxismgebeli moxelis

piradnomriani beWdiT. damatebiTi furclebis aRniSnul grafaSi ismeba mxolod

pasuxismgebeli moxelis piradnomriani beWedi.

6. grafa ,,E” _ unda daisvas 53-e grafaSi miTiTebul daniSnulebis sabaJo organos

damRa - `moxsnilia kontrolidan”. damRaSi miTiTebul adgilze pasuxismgebeli moxele awers

xels da miuTiTebs kontrolidan moxsnis TariRs. xelmowera Sesrulebuli unda iyos

garkveviT srulyofilad unda ikiTxebodes damRis nomeri da warwera.

40


6.2. mniSvnelovani sabaJo informaciebi

saqarTvelos finansTa saministro

sabaJo departamenti

sabaJo kontrolis qveS myofi saqonlis an/da satransporto

saSualebis aRricxvis

mowmoba #00000

mowmoba A gamgzavni sabaJo organo

_____________________________

T1 sabaJos kodi:

1 eqsportiori N:

2 for. 3 B saregistracio

nomeri

_____________________________

4 saq. 5 adg raod. 2006/1

6 importiori N : ______________________________

7 gamomgz. qveyana 7a kodi 8a

kodi

______________________________

8 daniSn. qveyana

9 satransporto saSualeba 10kt C ayvanilia kontrolze

qveyanaSi

__________________________________

11 satransporto saSualeba sazRvarze

__________________________________

12 transportis saxe

13 saqonlis aRwera da raodenoba

14 saq.

1 #

r-ba, saxe: 0

saqonlis aRwera :

15 saqonlis kodi

__________________

16 saerT. wona , kg

_________________

17 wona, kg

_________________

18 gadaitvirTa mowmoba N

konteineris nomrebi:

18 A

19 satransporto dokumentebi

D

R -

20 pasuxismgebeli No E moxsnilia kontrolidan

21 daniSnulebis adgili

22 mowmoba :

:

:

24

mebaJe:

luqis nomrebi

:

gamocxadebis TariRi:

dro:

23 daniSnulebis sabaJo

25 adgili da TariRi

41


sabaJo damuSavebis operaciebis klasifikatori

# dasaxeleba kodi

sabaJo reJimebi

1. saqonlis Tavisufal mimoqcevaSi gaSveba (importi) 40

2. saqonlis tranziti 80

3. sabaJo sawyobSi saqonlis Senaxva 74

4. sabaJo teritoriaze saqonlis gadamuSaveba 51

5. saqonlis droebiTi Semotana 34

6. sabaJo teritoriis gareT saqonlis gadamuSaveba 61

7. saqonlis eqsporti 10

sabaJo damuSavebis sxva operaciebi

1. saqonlis gadatana Tavisufal zonaSi an Tavisufal 71

sawyobSi

2. saqarTvelos sabaJo teritoriidan saqonlis 11

reeqsporti

3. saqonlis ganadgureba sabaJo zedamxedvelobis qveS 76

4. saqonlis gadacema saxelmwifo sakuTrebaSi 75

sabaJo organoebisa da sabaJo damuSavebis operaciebis adgilebis klasifikatori

sabaJos kodi sabaJos dasaxeleba

69001 sabaJo saguSago “Tbilisis aeroporti”

69002 sabaJo gamSvebi punqti “wiTeli xidi”

69003 sabaJo gamSvebi punqti “sadaxlo”

69005 sabaJo gamSvebi punqti “guguTi”

69006 sabaJo gamSvebi punqti “axkerpi”

69007 sabaJo gamSvebi punqti “samTawyaro”

69009 sabaJo gamSvebi punqti “gardabani”

69010 sabaJo gamSvebi punqti “lagodexi”

69021 sabaJo gamSvebi punqti “mtkvari”

69101 sabaJo gamSvebi punqti “yazbegi”

69301 sabaJo gamSvebi punqti “vale”

69302 sabaJo gamSvebi punqti “ninowminda”

69401 sabaJo gamSvebi punqti “quTaisis aeroporti”

69501 sabaJo saguSago “foTis porti”

69502 sabaJo gamSvebi punqti “foTis aeroporti”

69504 sabaJo gamSvebi punqti “senakis aeroporti”

42


69601 sabaJo gamSvebi punqti “sarfi”

69602 sabaJo saguSago “baTumis porti”

69603 sabaJo gamSvebi punqti ”baTumis aeroporti”

69040 - q. Tbilisi, Wirnaxulis I Sesaxvevi 7;

69000 - q. Tbilisi, cotne dadianis q. 30;

69042 - rusTavi - ,,wiTeli xidis” avtomagistralis 56-e km (Sps

,,red briji¨-s Ria sabaJo sawyobis teritoria);

69014 - q. rusTavi, firosmanis q. 38 (garda Tavisufal

mimoqcevaSi gaSvebis (importis) sabaJo reJimSi saqonlis

moqcevisa. am reJimSi axorcielebs mxolod rkinigziT

moZravi tvirTebisa da daxuruli sabaJo sawyobis

saqmianobis nebarTvis mflobelis sawyobSi Senaxuli

saqonlis moqcevas);

69017 - q. Telavi, erekle II-is gamz. 1 (garda Tavisufal

mimoqcevaSi gaSvebis (importis) sabaJo reJimSi saqonlis

moqcevisa. am reJimSi axorcielebs mxolod rkinigziT

moZravi tvirTebisa da daxuruli sabaJo sawyobis

saqmianobis nebarTvis mflobelis sawyobSi Senaxul

saqonlis moqcevas);

69200 - q. mcxeTa, narekvavis dasaxleba, nataxtaris q. 1;

69027 - mcxeTis r-ni, zahesis dasaxleba, mSvidobis q. 105a;

69300 - borjomis r-ni, sofeli CiTaxevi;

69050 - q. Tbilisi, daviT aRmaSeneblis xeivani, me-13 kilometri (q.

Tbilisis sapatrulo policiis mTavari sammarTvelos Senoba) –

mxolod avtosatransporto saSualebebis mimarT Sesabamisi

sabaJo damuSavebis operaciis ganxorcielebisaTvis.

69043 - saqarTvelos sabaJo sazRvridan q. Tbilisis rkinigzis samgzavro

sadguris teritoriis CaTvliT da ukumimarTulebiT moZravi erevanibaTumi-erevani,

baTumi-erevani-baTumis saerTaSoriso sarkinigzo

mimosvlis ZiriTadi marSrutis msvlelobis swrafi samgzavro

matarebeli. im SemTxvevaSi, Tu ver xerxdeba aRniSnuli proceduris

matarebelSi warmarTva, saqonlis sabaJo reJimSi moqcevis operacia

ganxorcieldeba uaxloes an deklarantis mier SerCeul sabaJo

proceduris Catarebis adgilze.

69001 - regionaluri sabaJo „aRmosavleTis“ sabaJo saguSago „Tbilisis

aeroportis“ sabaJo gaformebis ganyofileba – q. Tbilisis

aeroporti.

69600 - xelvaCauris r-ni, sofeli adlia, Sps ,,terminalis” sawyobis

teritoria;

69605 - q. baTumi, tbel abuseriZis q.N11 - mxolod avtosatransporto

43


saSualebebis Sesabamis sabaJo reJimSi moqcevisaTvis.

69400 - wyaltubos raioni, sof. qvitiri, ,,sabaJo-kempingi”;

69602 - sabaJo saguSago „baTumis porti“, q. baTumi, gogebaSvilis

q. N60;

69501 - sabaJo saguSago „foTis porti“ – q. foTi, xobis q. 7;

69510 - q. foTi, saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros sapatrulo

policiis departamentis samegrelosa da zemo svaneTis

sammarTvelos me-3 saxazo ganyofileba – mxolod

avtosatransporto saSualebebis mimarT Sesabamisi sabaJo

damuSavebis operaciis ganxorcielebisaTvis.

transportis saxeobebis klasifikatori

kodi

dasaxeleba

10 sazRvao transporti

12 rkinigzis vagoni sazRvao xomaldze (borani)

16 TviTmavali sagzao saSualeba sazRvao xomaldze (roro-s

tipis xomaldi)

20 rkinigzis transporti

30 saavtomobilo transporti

40 sahaero transporti

50 fosta

70 stacionaruli satransporto saSualebebi (konteineri,

misabmeli, naxevradmisabmeli)

90 TviTmoZravi saSualebebi

92 magistraluri milsadeni

94 maRali Zabvis eleqtrogadamcemi xazebi

44


sabaJo organoSi warsadgeni dokumentebis klasifikatori

dokumentis

kodi

ASYCUDA

dokumentis dasaxeleba

-Si

001 sabaJo kontrolis qveS myofi saqonlis an/da satransporto saSualebis

aRricxvis mowmoba

002 kontraqti, xelSekruleba

003 Sesyidvis dokumenti (invoisi an sxva saangariSsworebo dokumenti)

004 satransporto zeddebuli

005 konosamenti

006 manifesti

007 TIR-karnetis dokumenti

008 erTjeradi an generaluri mindobiloba, xelSekruleba an misi Semcvleli

dokumenti warmomadgenlis uflebamosilebis Sesaxeb

009 dakvirvebis eleqtronuli saSualebebis importis an eqsportis licenzia

010 veterinarul kontrols daqvemdebarebuli produqciis tranzitis nebarTva

011 veterinarul kontrols daqvemdebarebuli produqciis importis nebarTva

012 fitosanitariul kontrols daqvemdebarebuli mcenareuli warmoSobis

produqciis importis nebarTva

013 SezRudulad brunvadi masalebis importis, eqsportis, reeqsportis an

tranzitis nebarTva

014 birTvuli, radiaciuli obieqtebis, birTvuli masalebis, radiaqtiuli

nivTierebebis, radiaqtiuli narCenebis, mineralebis (wiaRiseulis),

romlebisganac praqtikulad SesaZlebelia birTvuli masalebis miReba,

yvelafris, rac damzadebulia birTvuli masalisagan an radiaqtiuli

nivTierebisagan an Seicavs maT, rogorc Semadgenel nawils, agreTve

birTvuli teqnologiebis an nou-hauebis eqsportis, importis an tranzitis

nebarTva

015 ,,gadaSenebis safrTxis winaSe myofi veluri floris da faunis saxeobebiT

saerTaSoriso vaWrobis Sesaxeb¨ konvenciis (CITES) danarTebSi Setanili

saxeobebis, maTi nawilebisa da derivatebis eqsportis, importis,

reeqsportis nebarTva

016 iaraRisa da sabrZolo masalis importis, eqsportis, reeqsportis an

tranzitis nebarTva

017 ucxo qveynis da saerTaSoriso organizaciebis warmomadgenelTa, agreTve

sxva mniSvnelovan pirTa vizitis dros maT Tanmxleb pirTa mier iaraRisa da

sabrZolo masalis saqarTvelodan Semotanisa da saqarTvelodan gatanis

nebarTva

018 iaraRis erTi saxeobis calkeuli egzemplarebis saqarTveloSi Semotanisa da

saqarTvelodan gatanis (garda eqsport-importis, tranzitisa da

reeqsportisa) nebarTva

019 ormagi daniSnulebis produqciis eqsportis, importis, reeqsportis an

tranzitis nebarTva

020 specialur kontrols daqvemdebarebuli samkurnalo saSualebebis importis

an eqsportis nebarTva

021 araiodizebuli marilis importis nebarTva

45


022 saqarTvelos kulturul faseulobaTa saqarTvelodan gatanis nebarTva

023 dsT-s zogierT qveyanaSi warmoebuli saqonlis reeqsportis nebarTva

024 xe-tyis eqsportisas – xe-tyis kanonierebis an/da warmoSobis

damadasturebeli dokumenti

025 saqarTvelos finansTa saministros werilobiTi daskvna saqonlisaTvis

humanitaruli statusis miniWebis Sesaxeb

026 saqarTvelos finansTa saministros werilobiTi daskvna saqonlisaTvis

grantis statusis miniWebis Sesaxeb

027 saqonlis warmoSobis sertifikati

028 saqonlis Sesabamisobis sertifikati

029 saqonlis usafrTxoebis sertifikati

030 fito-sanitariuli sertifikati

031 veterinaruli sertifikati

032 sanitariuli-higienuri sertifikati

033 fumigaciisa da dezinfeqciis sertifikati

034 saqonlis Tavisufal mimoqcevaSi gaSvebis (importis) sabaJo reJimSi

saqonlis moqcevis sabaJo deklaracia

035 sabaJo sawyobSi saqonlis Senaxvis sabaJo reJimSi saqonlis moqcevis sabaJo

deklaracia

036 saqonlis droebiTi Semotanis sabaJo reJimSi saqonlis moqcevis sabaJo

deklaracia

037 sabaJo teritoriaze saqonlis gadamuSavebis sabaJo reJimSi saqonlis

moqcevis sabaJo deklaracia

038 specialuri satvirTo sabaJo deklaracia

039 specialuri sagadasaxado angariS-faqtura (ssaf) – navTobproduqtebis

importis dros

040 saqonlis specifikacia

041 sabanko garantia

042 finansuri riskis dazRvevis polisi

043 saxelmwifo xazinis cnoba saxelmwifo xazinaSi garantiis saxiT saTanado

Tanxis (depozitis) Setanis Taobaze

044 aqcizuri saqonlis baraTi

045 saqonlisa da/an satransporto saSualebis sabaJo kontrolis qveS droebiTi

Senaxvis ganacxadi

046 samkurnalo saSualebebis sabaJo aRnusxvis forma

047 sabaJo gadasaxdelebis gadaxdis damadasturebeli dokumenti

048 gadasaxadis gadamxdelis saidentifikacio nomeri (kodi)

049 SefuTvis furceli

050 eqspertizis aqti

051 saqonlis daTvalierebis aqti

052 saqonlis sinjis (nimuSis) aRebis aqti (oqmi)

053 jarimis gadaxdis dokumenti

054 sasamarTlos dadgenileba administraciuli saxdelis dadebis Sesaxeb

055 administraciuli samarTaldarRvevis oqmi

056 werili

057 gancxadeba

058 avtosatransporto saSualebis teqnikuri pasporti

46


saqonlis SefuTvis mdgomareobis klasifikatori

kodi dasaxeleba kodi dasaxeleba

01 nayari 11 cilindri

02 nayari granulirebuli 12 paketi

03 CasxmiT 13 kasri

04 SeufuTavi 14 amanaTi

05 aerozoli 15 muyaos yuTi

06 tomara 16 yuTi

07 Sekvra 17 sxva

08 CarCoebi 18 qvesadgami

09 ruloni 19 baloni

10 SesafuTi

saqarTvelos finansTa saministro

sabaJo departamenti

ganacxadi

dokumentis

#

dedani

asli

dokumentis

kodi

dokumentis dasaxeleba

ASYCUDA-

Si

001 sabaJo kontrolis qveS myofi saqonlis an/da

satransporto saSualebis aRricxvis mowmoba

002 kontraqti, xelSekruleba

003 Sesyidvis dokumenti (invoisi an sxva

saangariSsworebo dokumenti)

004 satransporto zeddebuli

005 konosamenti

006 manifesti

007 TIR-karnetis dokumenti

008 erTjeradi an generaluri mindobiloba,

xelSekruleba an misi Semcvleli dokumenti

warmomadgenlis uflebamosilebis Sesaxeb

009 saqonlis Tavisufal mimoqcevaSi gaSvebis

(importis) nebarTva (,,licenziebisa da

nebarTvebis Sesaxeb¨ saqarTvelos kanonis 24-e

muxlis Sesabamisad)

010 saqonlis eqsportis nebarTva (,,licenziebisa

SeniSvna

47


da nebarTvebis Sesaxeb¨ saqarTvelos kanonis

24-e muxlis Sesabamisad)

011 saqonlis tranzitis nebarTva (,,licenziebisa

da nebarTvebis SesaxebӬ saqarTvelos kanonis

24-e muxlis Sesabamisad)

012 saqonlis reeqsportis nebarTva (,,licenziebisa

da nebarTvebis SesaxebӬ saqarTvelos kanonis

24-e muxlis Sesabamisad)

013 dsT-s zogierT qveyanaSi warmoebuli saqonlis

reeqsportis nebarTva (Sesabamisi qveynis

uflebamosli saxelmwifo organos mier

gacemuli)

014 xe-tyis eqsportisas – xe-tyis kanonierebis

an/da warmoSobis damadasturebeli dokumenti

015 sabaJo teritoriaze saqonlis gadamuSavebis

sanebarTvo mowmoba

016 sabaJo teritoriis gareT saqonlis

gadamuSavebis sanebarTvo mowmoba

017 saqarTvelos finansTa saministros werilobiTi

daskvna saqonlisaTvis humanitaruli statusis

miniWebis Sesaxeb

018 saqarTvelos finansTa saministros werilobiTi

daskvna saqonlisaTvis grantis statusis

miniWebis Sesaxeb

019 saqonlis warmoSobis sertifikati

020 saqonlis Sesabamisobis sertifikati

021 saqonlis usafrTxoebis sertifikati

022 fito-sanitariuli sertifikati

023 veterinaruli sertifikati

024 sanitariuli-higienuri sertifikati

025 fumigaciisa da dezinfeqciis sertifikati

026 saqonlis Tavisufal mimoqcevaSi gaSvebis

(importis) sabaJo reJimSi saqonlis moqcevis

sabaJo deklaracia

027 sabaJo sawyobSi saqonlis Senaxvis sabaJo

reJimSi saqonlis moqcevis sabaJo deklaracia

028 saqonlis droebiTi Semotanis sabaJo reJimSi

saqonlis moqcevis sabaJo deklaracia

029 sabaJo teritoriaze saqonlis gadamuSavebis

sabaJo reJimSi saqonlis moqcevis sabaJo

deklaracia

030 specialuri satvirTo sabaJo deklaracia

031 specialuri sagadasaxado angariS-faqtura

(ssaf) – navTobproduqtebis importis dros

032 saqonlis specifikacia

033 sabanko garantia

034 finansuri riskis dazRvevis polisi

035 saxelmwifo xazinis cnoba saxelmwifo

48


xazinaSi garantiis saxiT saTanado Tanxis

(depozitis) Setanis Taobaze

036 aqcizuri saqonlis baraTi

037 saqonlisa da/an satransporto saSualebis

sabaJo kontrolis qveS droebiTi Senaxvis

ganacxadi

038 samkurnalo saSualebebis sabaJo aRnusxvis

forma

039 sabaJo gadasaxdelebis gadaxdis

damadasturebeli dokumenti

040 gadasaxadis gadamxdelis saidentifikacio

nomeri (kodi)

041 ganacxadi-Setyobineba saqonlis reeqsportze

042 SefuTvis furceli

043 eqspertizis aqti

044 jarimis gadaxdis qviTari

045 sasamarTlos dadgenileba administraciuli

saxdelis dadebis Sesaxeb

046 mokvlevis cnoba

047 werili

048 gancxadeba

049 avtosatransporto saSualebis teqnikuri

pasporti

49


7.3. tranzitTan dakavSirebuli normatiuli aqtebis nusxa

7.3.1. saqarTvelos kanonebi

1. saqarTvelos sabaJo kodeqsi, 25.07.2006w. #3545-rs;

2. saqarTvelos sazRvao kodeqsi _ 15.05.1997w. #715;

3. saqarTvelos samoqalaqo kodeqsi _ 26.06.1997w. #786;

4. saqarTvelos sarkinigzo kodeqsi. 28.12.2002w. #1911-rs;

5. saqarTvelos 1997 wlis 16 oqtombris #1217 kanoni `saavtomobilo gzebis Sesaxeb~.

6. saqarTvelos 1998 wlis 18 Tebervlis #1226-IIs kanoni `sabaJo mosakreblebis Sesaxeb~;

7. saqarTvelos 2006 wlis 25 ivlisis #3509-rs kanoni `sabaJo tarifis Sesaxeb~;

8. saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsi _ 22.07.1999w. #2287;

9. saqarTvelos 1997 wlis 16 oqtombris #957-Is kanoni `saqarTvelos teritoriaze

narCenebis tranzitisa da importis Sesaxeb~;

10. saqarTvelos 1998 wlis 17 ivlisis #1536-rs kanoni `saqarTvelos saxelmwifo

sazRvris Sesaxeb~;

7.3.2. brZanebebi

1. debuleba navsadgurebis, gemebisa da sazRvao transportis sxva obieqtebis dacvis

Sesaxeb. 12.12.2003 w. #51;

2. saqarTvelos sazRvao navsadguris wesebis damtkicebis Sesaxeb. 12.12.2003 w. #53;

3. saqarTvelos navsadgurebSi gemebze (samorigeo) momsaxurebis ganakveTebis Sesaxeb.

02.12.2005 w. #60/a;

4. saqarTvelos navsadgurebSi samgzavro-sakruizo gemebisaTvis sanavsadguro momsaxurebis

tarifebze SeRavaTebis dadgenis Sesaxeb. 21.12.2005 w. #63/a;

5. `saqonlis tranzitis sabaJo reJimis gamoyenebis wesebis Sesaxeb instruqciis

damtkicebis Taobaze~ saqarTvelos finansTa ministris brZaneba #1761, 20.12.2006 w.;

6. `sabaJo kontrolis zonis Seqmnis wesisa da sabaJo kontrolis zonis adgilebis

gansazRvris Sesaxeb~ instruqciis damtkicebis Taobaze saqarTvelos finansTa ministris

brZaneba #1766, 20.12.2006 w.;

7. ,,saqarTvelos mTavrobis dadgenilebiT ganusazRvrel, saqarTvelos sabaJo teritoriaze

saqonlis sxva adgilebSi an sasazRvro sabaJo organos arasamuSao dros Semotanis

wesis Sesaxeb instruqciis damtkicebis Taobaze~ saqarTvelos finansTa ministris

brZaneba #1771, 20.12.2006 w.;

8. `sabaJo organoebis mier sabaJo procedurebis ganxorcielebis droisa da adgilis

gansazRvris Sesaxeb~ saqarTvelos finansTa ministris brZaneba #1765, 20.12.2006 w.;

9. `garantiis wardgenisa da gamoyenebis, misi wardgenisagan gaTavisuflebis SemTxvevebs da

sagarantio Tanxis gansazRvris wesebis Sesaxeb instruqciis damtkicebis Taobaze~

saqarTvelos finansTa ministris brZaneba #1767, 20.12.2006 w.;

10. `sabaJo gadawyvetilebis miRebis vadebis gansazRvris Sesaxeb¨instruqciis damtkicebis

Taobaze~ saqarTvelos finansTa ministris brZaneba #1772, 20.12.2006 w.;

11. `sabaJo kontrolis qveS myofi saqonlis an/da satransporto saSualebis aRricxvis

mowmobis Sevsebis wesis Sesaxeb instruqciis damtkicebis Taobaze~ saqarTvelos

finansTa ministris brZaneba #1764, 20.12.2006 w.;

50


12. `sabaJo deklaraciis saxeebis, formebis, Sevsebis, wardgenis dabrunebis, Secvlis,

registraciis da monacemTa bazis eleqtronuli damuSavebis sistemis gamoyenebiT,

zepiri deklarirebiT an sxva moqmedebebis ganxorcielebiT sabaJo deklaraciis

wardgenis, fizikuri piris sabaJo deklaraciis formisa da Sevsebis, safosto

gzavnilis deklaraciis formisa da Sevsebis wesebis Sesaxeb instruqciebis da sabaJo

deklarirebis klasifikatoris damtkicebis Taobaze~ saqarTvelos finansTa ministris

brZaneba #1776, 20.12.2006 w..

7.3.3. saerTaSoriso xelSekrulebebi da SeTanxmebebi

1. saerTaSoriso konvencia _ Tavisufali tranzitis konvencia da statuti, barselona,

20.04.1921w. ZalaSia saqarTvelos parlamentis 1999 wlis 16 aprilis #1903

dadgenilebiT;

2. saerTaSoriso konvencia _ saerTaSoriso sahaero mimosvlis satranzito SeTanxmeba.

07.12.1944 w. ratificirebulia saqarTvelos parlamentis 2003 wlis 14 agvistos

#2966 rs dadgenilebiT;

3. generaluri SeTanxmeba tarifebisa da vaWrobis Sesaxeb, 15.04.1994 w.

4. SeTanxmeba gadazidviswina inspeqtirebaze. 15.04.1994 w.

5. saerTaSoriso deklaracia iseT SemTxvevebTan dakavSirebiT, rodesac sabaJo

samsaxurebs gaaCniaT safuZveli eWvi Seitanon deklarirebuli Rirebulebis

sinamdvilesa an sizusteSi. 15.04.1994 w.

6. xelSekruleba azerbaijanis respublikas, TurqmeneTs, saqarTvelosa da uzbekeTis

respublikas Soris rkinigzis transportis saqmianobis koordinaciis Sesaxeb.

13.05.1996 w.

7. SeTanxmeba saqarTvelos mTavrobasa da Azerbaijanis respublikis mTavrobas Soris

sarkinigzo transportis saqmianobis koordinaciis Sesaxeb. 14.06.2004 w.

8. SeTanxmeba warmoSobis wesebis Sesaxeb;

9. SeTanxmeba vaWrobaSi teqnikuri barierebis Sesaxeb;

10. konvencia `im saxelmwifoTa satranzito vaWrobis Sesaxeb, romlebsac ar aqvT

gasasvleli zRvaze”;

11. konvencia “tvirTebis saerTaSoriso sagzao gadazidvebis xelSekrulebebis Sesaxeb”;

12. tvirTebis saerTaSoriso sagzao gadazidvebis xelSekrulebis konvenciis oqmi;

13. Jenevis 1982 wlis 21 oqtombris konvencia `sazRvrebze tvirTis kontrolis

Catarebis pirobebis SeTanxmebis Sesaxeb;

14. Jenevis 1972 wlis konteinerebTan dakavSirebuli sabaJo konvencia;

15. SeTanxmeba TurqmeneTs, azerbaijanis respublikas, saqarTvelosa da uzbekeTis

respublikas Soris satranzito gadazidvebis regulirebis sferoSi TanamSromlobis

Sesaxeb;

16. SeTanxmeba saqarTvelos mTavrobasa da azerbaijanis respublikis mTavrobas Soris

Tavisufali vaWrobis Sesaxeb;

17. SeTanxmeba saqarTvelos respublikis mTavrobasa da ruseTis federaciis mTavrobas

Soris Tavisufali vaWrobis Sesaxeb;

18. SeTanxmeba saqarTvelos respublikis sabaJo komitetsa da azerbaijanis respublikis

sabaJo komitets Soris ori saxelmwifos sazRvarze sabaJo gamSvebi punqtebis

gaxsnis Sesaxeb;

51


19. SeTanxmeba saqarTvelos mTavrobasa TurqeTis respublikis mTavrobas Soris sabaJo

sazRvarze gamSvebi punqtebis Sesaxeb;

20. SeTanxmeba saqarTvelos respublikis sabaJo komitetsa da somxeTis respublikis

sabaJo sammarTvelos Soris ori saxelmwifos sazRvarze sabaJo gamSvebi punqtebis

gaxsnis Sesaxeb;

21. SeTanxmeba saqarTvelos respublikis mTavrobasa da ruseTis federaciis mTavrobas

Soris sabaJo sazRvarze gamSvebi punqtebis Sesaxeb;

22. SeTanxmeba saqarTvelos respublikis sabaJo komitetsa da azerbaijanis respublikis

sabaJo komitets Soris satranzito tvirTebis sabaJo gaformebis Sesaxeb;

23. SeTanxmeba saqarTvelos respublikis sabaJo komitetsa da TurqmeneTis saxelmwifo

sabaJos Soris satranzito tvirTebisa da moqalaqeTa bargis gaformebis Sesaxeb;

24. SeTanxmeba satranzito tvirTebis sabaJo gaformebis Sesaxeb;

25. SeTanxmeba saqarTvelos respublikis sabaJoOkomitetsa da yazaxeTis respublikis

finansTa saministros Soris satranzito tvirTebisa da moqalaqeTa bargis sabaJo

gaformebis Sesaxeb;

26. SeTanxmeba saqarTvelos respublikisa da ukrainis sabaJo organoebis mier

satranzito tvirTis sabaJo gaformebis procedurisa da aseTi proceduris dros

maTi urTierTqmedebis Sesaxeb;

27. SeTanxmeba saqarTvelos respublikis sabaJoOkomitetsa da ukrainis saxelmwifo

sabaJoOkomitets Soris satranzito tvirTebisa da moqalaqeTa bargis sabaJo

gaformebis Sesaxeb;

28. sabaJo wesebis darRvevaTa aRkveTis, gamoZiebisa da SezRudvebis sferoSi

urTierTdaxmarebis Sesaxeb (nairobis konvencia).

52

More magazines by this user
Similar magazines