okupacia

parliament.ge

okupacia

o k u p a c i a


Ó À Ø À Ò È Å Ä Ë Ï Ó Ð À Ò Ë À Ì Ä Í Ô É Ó

à À Ã Â Ä Í É Ë Ä Á À

ÒÖÓÄÈÉÓ ×ÄÃÄÒÀÝÉÉÓ ÌÉÄÒ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÉÓ

ÏÊÖÐÀÝÉÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÌÉÄÒ ÃÀÌÏÖÊÉÃÄÁËÏÁÉÓ ÀÙÃÂÄÍÉÓÀ ÃÀ ÓÀÁàÏÈÀ ÊÀÅÛÉÒÉÓ ÃÀÛËÉÓ ÛÄÌÃÄÂ

ÓÀÁàÏÈÀ ÉÌÐÄÒÉÉÓ ÓÀÌÀÒÈÀËÌÄÌÊÅÉÃÒÄÌ – ÒÖÓÄÈÉÓ ×ÄÃÄÒÀÝÉÀÌ ÂÀÍÀÂÒÞÏ ÛÄÉÀÒÀÙÄÁÖËÉ

ÊÏÍ×ËÉØÔÄÁÉÓ ÉÍÓÐÉÒÉÒÄÁÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÔÄÒÉÔÏÒÉÀÆÄ, ÊÄÒÞÏÃ, À×áÀÆÄÈÉÓ ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒÉ

ÒÄÓÐÖÁËÉÊÉÓÀ ÃÀ ÚÏ×ÉËÉ ÓÀÌáÒÄÈ ÏÓÄÈÉÓ ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒÉ ÏËØÉÓ ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÆÄ. ÒÖÓÄÈÉÓ

áÄËÉÓÖ×ËÄÁÀ ÐÄÒÌÀÍÄÍÔÖËÀà ÀÉÀÒÀÙÄÁÃÀ ÓÄÐÀÒÀÔÉÓÔÄÁÓ, ÖßÄÅÃÀ ÌÀÈ ÓÀÌáÄÃÒÏ, ×ÉÍÀÍÓÖÒ,

ÐÏËÉÔÉÊÖÒ ÌáÀÒÃÀàÄÒÀÓ ÃÀ ØÅÄÚÀÍÀ ÜÀÉÈÒÉÀ ÛÄÉÀÒÀÙÄÁÖË ÊÏÍ×ËÉØÔÛÉ, ÒÏÌÄËÉÝ

×ÏÒÌÀËÖÒÀà ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓÀ ÃÀ ÓÄÐÀÒÀÔÉÓÔÄÁÓ ÛÏÒÉÓ ÌÉÌÃÉÍÀÒÄÏÁÃÀ, ÌÀÂÒÀÌ ÒÄÀËÖÒÀÃ

ÄÓ ÉÚÏ ÒÖÓÄÈÉÓÀ ÃÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀÌáÄÃÒÏ ÃÀÐÉÒÉÓÐÉÒÄÁÀ.

XX ÓÀÖÊÖÍÉÓ 90-ÉÀÍ ßËÄÁÛÉ ÒÖÓÄÈÌÀ ÒÄÂÖËÀÒÖËÉ ãÀÒÉÓÀ ÃÀ ÃÀØÉÒÀÅÄÁÖËÉ ÐÉÒÄÁÉÓ

ÌÄÛÅÄÏÁÉÈ ÂÀÍÀáÏÒÝÉÄËÀ ØÀÒÈÅÄËÉ ÌÏÓÀáËÄÏÁÉÓ ÄÈÍÉÊÖÒÉ ßÌÄÍÃÀ, ÒÀÝ ÃÀÃÀÓÔÖÒÄÁÖËÉÀ

ÄÖÈÏÓ ÁÖÃÀÐÄÛÔÉÓ 1994 ßËÉÓ 5-6 ÃÄÊÄÌÁÒÉÓ, ËÉÓÀÁÏÍÉÓ 1996 ßËÉÓ 2-3 ÃÄÊÄÌÁÒÉÓÀ

ÃÀ ÓÔÀÌÁÖËÉÓ 1999 ßËÉÓ 18-19 ÍÏÄÌÁÒÉÓ ÓÀÌÉÔÄÁÉÓ ÃÀÓÊÅÍÉÈÉ ÀØÔÄÁÉÈ ÃÀ ÂÀÄÒÏÓ

ÂÄÍÄÒÀËÖÒÉ ÀÓÀÌÁËÄÉÓ ÌÉÄÒ 2008 ßËÉÓ 15 ÌÀÉÓÓ ÌÉÙÄÁÖËÉ N62/249 ÒÄÆÏËÖÝÉÉÈ.

ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ÐÄÒÉÏÃÉÃÀÍ ÌÏÚÏËÄÁÖËÉ, ÒÖÓÄÈÉÓ ×ÄÃÄÒÀÝÉÀ ÐÄÒÉÏÃÖËÀà ÀßÚÏÁÃÀ

ÓÉÓáËÉÀÍ ÐÒÏÅÏÊÀÝÉÄÁÓ ÃÀ ÀÌßÅÀÅÄÁÃÀ ÊÏÍ×ËÉØÔÄÁÓ ÓÀÊÖÈÀÒÉ ÓÖÒÅÉËÉÓ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀÃ.

Ä.ß. ÓÀÌÛÅÉÃÏÁÏ ÞÀËÄÁÉ, ÒÏÌËÄÁÉÝ ÀÌ ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÆÄ ÒÖÓÄÈÉÓ ×ÄÃÄÒÀÝÉÀÌ ÂÀÍÀÈÀÅÓÀ,

ÒÄÀËÖÒÀà ÉÚÏ ÓÀÏÊÖÐÀÝÉÏ ãÀÒÉ, ÒÏÌËÉÓ ÌÈÀÅÀÒ ÌÉÆÀÍÓ ßÀÒÌÏÀÃÂÄÍÃÀ ÀÒÀ ÊÏÍ×ËÉØÔÄÁÉÓ

ÌÏÂÅÀÒÄÁÀ, ÀÒÀÌÄà ÓÖÅÄÒÄÍÖËÉ ÓÀáÄËÌßÉ×ÏÓ – ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÂÀÍÖÚÏ×ÄËÉ ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÉÓ

ÌÉÈÅÉÓÄÁÀ.

ÊÏÍ×ËÉØÔÄÁÉÓ ÆÏÍÄÁÛÉ ÒÖÓÄÈÉÓ ×ÄÃÄÒÀÝÉÉÓ Ä.ß. ÓÀÌÛÅÉÃÏÁÏ ÞÀËÄÁÉÓ ÂÀÍÈÀÅÓÄÁÉÓ

ÛÄÌÃÄ ÀÌ ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÉÓ ÀÃÌÉÍÉÓÔÒÉÒÄÁÀÓ ÀáÏÒÝÉÄËÄÁÃÀ ÀÒÀ ÌáÏËÏà ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÉ

ÓÄÐÀÒÀÔÉÓÔÖËÉ ÒÄÑÉÌÉ, ÀÒÀÌÄà ÖÛÖÀËÏà ÒÖÓÄÈÉÓ ×ÄÃÄÒÀÝÉÀÝ. ÀÙÍÉÛÍÖË ÒÄÂÉÏÍÄÁÛÉ

ÍÄÁÉÓÌÉÄÒ ÂÀÃÀßÚÅÄÔÉËÄÁÀÓ ÒÖÓÄÈÉÓ ×ÄÃÄÒÀÝÉÉÓ ÐÏËÉÔÉÊÖÒÉ ÉÓÔÄÁËÉÛÌÄÍÔÉ ÉÙÄÁ-

ÃÀ; ÒÖÓÄÈÉÓ ÐÏËÉÔÉÊÖÒÉ ÞÀËÄÁÉ ÐÉÒÃÀÐÉÒ, ÖáÄÛÀà ÄÒÄÏÃÍÄÍ ÀÌ ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÆÄ

ÜÀÔÀÒÄÁÖËÉ Ä.ß. ÀÒÜÄÅÍÄÁÉÓ ÐÒÏÝÄÓÛÉ; ÓÄÐÀÒÀÔÉÓÔÖËÉ ÌÈÀÅÒÏÁÄÁÉ ÒÖÓÄÈÉÓ ×ÄÃÄÒÀÝÉÉÓ


ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÌÏáÄËÄÄÁÉÈ ÊÏÌÐËÄØÔÃÄÁÏÃÀ. ÂÀÒÃÀ ÀÌÉÓÀ, ÒÖÓÄÈÉÓ ×ÄÃÄÒÀÝÉÀ ÌÀÓÏÁÒÉÅÀÃ

ÖÒÉÂÄÁÃÀ ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ÒÄÂÉÏÍÄÁÉÓ ÌÏÓÀáËÄÏÁÀÓ ÒÖÓÄÈÉÓ ÌÏØÀËÀØÉÓ ÐÀÓÐÏÒÔÄÁÓ ÀÒÀ

ÌÀÒÔÏ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÀÍ ÓÀÄÒÈÀÛÏÒÉÓÏ, ÀÒÀÌÄà ÀÓÄÅÄ ÓÀÊÖÈÀÒÉ ÊÀÍÏÍÌÃÄÁËÏÁÉÓ ÖáÄ-

ÛÉ ÃÀÒÙÅÄÅÉÈ. ÄÊÏÍÏÌÉÊÖÒÉ ÃÀ äÖÌÀÍÉÔÀÒÖËÉ ÌáÀÒÃÀàÄÒÉÓ ÓÀ×ÀÒØÅÄÛ ÒÖÓÄÈÉÓ ×ÄÃÄ-

ÒÀÝÉÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÌÈÀÅÒÏÁÀÓÈÀÍ ÛÄÖÈÀÍáÌÄÁËÀà ÀáÏÒÝÉÄËÄÁÃÀ ÉÌÂÅÀÒ ØÌÄÃÄÁÄÁÓ,

ÒÏÌÄËÈÀ ÂÀÍáÏÒÝÉÄËÄÁÀ ÓáÅÀ ÓÖÅÄÒÄÍÖËÉ ÓÀáÄËÌßÉ×ÏÓ ÔÄÒÉÔÏÒÉÀÆÄ ÓÀÄÒÈÀÛÏÒÉÓÏ

ÊÀÍÏÍÌÃÄÁËÏÁÉÈ ÃÀÖÛÅÄÁÄËÉÀ.

XX ÓÀÖÊÖÍÉÓ 90-ÉÀÍÉ ßËÄÁÉÃÀÍ, ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÃÀÌÏÖÊÉÃÄÁËÏÁÉÓ ÀÙÃÂÄÍÉÓ ÛÄÌÃÄÂ,

ÒÖÓÄÈÉÓ ×ÄÃÄÒÀÝÉÀ ÀÌÀ ÈÖ ÉÌ ×ÏÒÌÉÈ ÌÖÃÌÉÅÀà À×ÉØÓÉÒÄÁÃÀ, ÒÏÌ ÌÉÓÈÅÉÓ ÌÉÖÙÄÁÄËÉÀ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÖÅÄÒÄÍÉÔÄÔÉ, ÌÉÓÉ, ÒÏÂÏÒÝ ÃÀÌÏÖÊÉÃÄÁÄËÉ ØÅÄÚÍÉÓ, ÀÒÜÄÅÀÍÉ ÃÀ

ÓßÒÀ×ÅÀ ÄÅÒÏÐÖËÉ ÃÀ ÄÅÒÏÀÔËÀÍÔÉÊÖÒÉ ÓÔÒÖØÔÖÒÄÁÉÓÊÄÍ. ÊÏÍ×ËÉØÔÄÁÉÓ ÂÀÙÅÉÅÄÁÀ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÔÄÒÉÔÏÒÉÖËÉ ÌÈËÉÀÍÏÁÉÓ ÃÀÒÙÅÄÅÉÓÀ ÃÀ ÓÖÅÄÒÄÍÉÔÄÔÉÓ áÄËÚÏ×ÉÓ

ÌÉÆÍÉÈ ÂÀÌÏÉÚÄÍÄÁÏÃÀ.

2007-2008 ßËÄÁÛÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ áÄËÉÓÖ×ËÄÁÉÓÀ ÃÀ ÓÀÄÒÈÀÛÏÒÉÓÏ ÓÀÆÏÂÀÃÏÄÁÉÓ

ÌÉÄÒ ÂÀÃÀÃÂÌÖË ÍÀÁÉãÄÁÓ, ÒÏÌËÄÁÉÝ ÌÉÆÍÀà ÉÓÀáÀÅÃÀ Ä.ß. ÂÀÚÉÍÖËÉ ÊÏÍ×ËÉØÔÄÁÉÓ

ÌÏÂÅÀÒÄÁÀÛÉ ÌÏÍÀßÉËÄÏÁÉÓÀ ÃÀ ÓÀÌÛÅÉÃÏÁÏ ÐÒÏÝÄÓÉÓ ÉÍÔÄÒÍÀÝÉÏÍÀËÉÆÀÝÉÉÓÀÈÅÉÓ

ÒÄÀËÖÒÉ ÐÉÒÏÁÄÁÉÓ ÛÄØÌÍÀÓ (ÒÀÝ ÃÀÃÀÓÔÖÒÄÁÖËÉÀ ÂÀÄÒÏÓ ÖÛÉÛÒÏÄÁÉÓ ÓÀÁàÏÓ 2007

ßËÉÓ N1781 ÃÀ N1752 ÒÄÆÏËÖÝÉÄÁÉÈ), ÒÖÓÄÈÉÓ ×ÄÃÄÒÀÝÉÀÌ ÓÀÌáÄÃÒÏ ÀÂÒÄÓÉÉÈ ÖÐÀ-

ÓÖáÀ. ÌÉÖáÄÃÀÅÀà ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ áÄËÉÓÖ×ËÄÁÉÓ ÓÀÌÛÅÉÃÏÁÏ ÌÝÃÄËÏÁÄÁÉÓÀ, 2008 ßËÉÓ

7 ÀÂÅÉÓÔÏÓ ÒÖÓÄÈÉÓ ×ÄÃÄÒÀÝÉÀ ÙÉÀà ÜÀÄÁÀ ÊÏÍ×ËÉØÔÛÉ ÚÏ×ÉËÉ ÓÀÌáÒÄÈ ÏÓÄÈÉÓ

ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒÉ ÏËØÉÓ ÔÄÒÉÔÏÒÉÀÆÄ ÃÀ ÂÀÍÀáÏÒÝÉÄËÀ ÌÀÓÏÁÒÉÅÉ ÓÀÌáÄÃÒÏ ÉÍÔÄÒÅÄÍÝÉÀ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÔÄÒÉÔÏÒÉÀÆÄ. ÒÖÓÄÈÉÓ ÒÄÂÖËÀÒÖËÌÀ ÓÀÌáÄÃÒÏ ÍÀßÉËÄÁÌÀ ÉÄÒÉÛÉ ÌÉÉÔÀÍÄÓ

ÀÒÀ ÌáÏËÏà ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÛÄÉÀÒÀÙÄÁÖË ÞÀËÄÁÆÄ, ÀÒÀÌÄà ÀÓÄÅÄ ÓÀÌÏØÀËÀØÏ ÏÁÉÄØÔÄÁÓÀ

ÃÀ ÌÛÅÉÃÏÁÉÀÍ ÌÏÓÀáËÄÏÁÀÆÄ, ÒÉÓ ÛÄÃÄÂÀÃÀÝ ÐÒÀØÔÉÊÖËÀà ÓÒÖËÀà ÉØÍÀ ÂÀÍÀÃÂÖÒÄÁÖËÉ

ÊÏÍ×ËÉØÔÉÓ ÆÏÍÀÛÉ ÀÒÓÄÁÖËÉ ÃÀÓÀáËÄÁÖËÉ ÐÖÍØÔÄÁÉ. ÀÌÉÓ ÐÀÒÀËÄËÖÒÀÃ, ÒÖÓÄÈÉÓ

ÓÀÌáÄÃÒÏ ÍÀßÉËÄÁÌÀ ÀÅÉÀÝÉÉÓÀ ÃÀ ÓÀÌáÄÃÒÏ ×ËÏÔÉÓ ÂÀÌÏÚÄÍÄÁÉÈ ÂÀÍÀáÏÒÝÉÄËÄÓ

ÈÀÅÃÀÓáÌÀ ÆÄÌÏ À×áÀÆÄÈÉÓ ÔÄÒÉÔÏÒÉÀÆÄ ÃÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÉÃÄÅ ÏÝÃÀÀÈÆÄ ÌÄÔ ØÀËÀØÓÀ

ÃÀ ÓáÅÀ ÃÀÓÀáËÄÁÖË ÐÖÍØÔÆÄ.

2008 ßËÉÓ ÀÂÅÉÓÔÏÛÉ ÂÀÍáÏÒÝÉÄËÄÁÖËÉ ÓÀÌáÄÃÒÏ ÀÂÒÄÓÉÉÓ ÛÄÃÄÂÀà À×áÀÆÄÈÉÓ

ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒÉ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÉÓÀ ÃÀ ÚÏ×ÉËÉ ÓÀÌáÒÄÈ ÏÓÄÈÉÓ ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒÉ ÏËØÉÓ ÔÄÒÉ-

ÔÏÒÉÄÁÉÃÀÍ ÂÀÍÉÃÄÅÍÀ ËÄÂÉÔÉÌÖÒÉ áÄËÉÓÖ×ËÄÁÀ ÃÀ ÂÀÍáÏÒÝÉÄËÃÀ ØÀÒÈÅÄËÉ ÌÏÓÀá-

ËÄÏÁÉÓ ÌÏÒÉÂÉ ÄÈÍÉÊÖÒÉ ßÌÄÍÃÀ. ÉÌÀÅÃÒÏÖËÀÃ, ÒÖÓÄÈÉÓ ÓÀáÌÄËÄÈÏ ÞÀËÄÁÌÀ ÂÀÍÀáÏÒ-

ÝÉÄËÄÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÌÈÄËÉ ÔÄÒÉÔÏÒÉÉÓ ÏÊÖÐÀÝÉÉÓ ÌÝÃÄËÏÁÀ, ÒÉÈÀÝ ÊÉÃÄÅ ÄÒÈáÄË

ÃÀÃÀÓÔÖÒÃÀ, ÒÏÌ ÊÏÍ×ËÉØÔÄÁÉÓ ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÉ ÒÖÓÄÈÉÓ ×ÄÃÄÒÀÝÉÉÓÈÅÉÓ ÀÒÉÓ ÓÀÛÖÀËÄÁÀ

ÌÉÓÉ ÌÈÀÅÀÒÉ ÌÉÆÍÉÓ – ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÖÅÄÒÄÍÉÔÄÔÉÓ áÄËÚÏ×ÉÓ ÌÉÓÀÙßÄÅÀÃ.

2008 ßËÉÓ 12 ÀÂÅÉÓÔÏÓ ÌÉÙÄÁÖË ÉØÍÀ ÂÀÃÀßÚÅÄÔÉËÄÁÀ ÝÄÝáËÉÓ ÛÄßÚÅÄÔÉÓ ÈÀÏÁÀÆÄ.

ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÉÓ ÛÖÀÌÀÅËÏÁÉÈ ÒÖÓÄÈÉÓ ×ÄÃÄÒÀÝÉÀÓÀ ÃÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÛÏÒÉÓ ÃÀÉÃÏ 6-ÐÖÍØÔÉÀÍÉ

ÛÄÈÀÍáÌÄÁÀ, ÒÏÌËÉÓ ÈÀÍÀáÌÀÃ, ÒÖÓÄÈÉÓ ÛÄÉÀÒÀÙÄÁÖËÉ ÞÀËÄÁÉ ÖÍÃÀ ÃÀÁÒÖÍÄÁÖËÉÚÅÍÄÍ

ÓÀÌáÄÃÒÏ ÌÏØÌÄÃÄÁÄÁÉÓ ÃÀßÚÄÁÀÌÃÄ ÀÒÓÄÁÖË áÀÆÆÄ ÃÀ ÖÍÃÀ ÃÀßÚÄÁÖËÉÚÏ ÃÉÓÊÖÓÉÄÁÉ

À×áÀÆÄÈÉÓ ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÀÓÀ ÃÀ ÚÏ×ÉË ÓÀÌáÒÄÈ ÏÓÄÈÉÓ ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒ ÏËØÛÉ

ÖÓÀ×ÒÈáÏÄÁÉÓÀ ÃÀ ÓÔÀÁÉËÖÒÏÁÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ. ÒÖÓÄÈÉÓ ×ÄÃÄÒÀÝÉÀ ÀÒ ÀÓÒÖËÄÁÓ ÛÄÈÀÍáÌÄÁÉÈ

ÍÀÊÉÓÒ ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÄÁÓ; Ö×ÒÏ ÌÄÔÉÝ, 2008 ßËÉÓ 25 ÀÂÅÉÓÔÏÓ ÒÖÓÄÈÉÓ ×ÄÃÄÒÀÝÉÉÓ

ÓÀÁàÏÓÀ ÃÀ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÓÀÈÀÈÁÉÒÏÓ ÌÉÄÒ ÌÉÙÄÁÖËÉ ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÄÁÉÈ ÃÀ 2008 ßËÉÓ

26 ÀÂÅÉÓÔÏÓ ÒÖÓÄÈÉÓ ×ÄÃÄÒÀÝÉÉÓ ÐÒÄÆÉÃÄÍÔÉÓ ÂÀÃÀßÚÅÄÔÉËÄÁÉÈ ÒÖÓÄÈÉÓ ×ÄÃÄÒÀÝÉÀÌ

ÀÙÉÀÒÀ ÌÉÓ ÌÉÄÒ ÏÊÖÐÉÒÄÁÖËÉ ÒÄÂÉÏÍÄÁÉÓ ÃÀÌÏÖÊÉÃÄÁËÏÁÀ, ÒÉÈÀÝ ÓÀÁÏËÏÏÃ


ÃÀÀÃÀÓÔÖÒÀ ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÉÓ ÌÉÔÀÝÄÁÉÓÀ ÃÀ ÀÍÄØÓÉÉÓ ÓÖÒÅÉËÉ. ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀÃ,

ÒÖÓÄÈÉÓ ×ÄÃÄÒÀÝÉÀÌ ÌÏÀáÃÉÍÀ ÚÅÄËÀ ÓÀÌÀÒÈËÄÁÒÉÅÉ ÀØÔÉÓ ÃÄËÄÂÉÔÉÌÀÝÉÀ, ÒÏÌËÉÈÀÝ

ÂÀÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÖËÉ ÉÚÏ ÌÉÓÉ ÛÄÉÀÒÀÙÄÁÖËÉ ÞÀËÄÁÉÓ ÚÏ×ÍÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÔÄÒÉÔÏÒÉÀÆÄ.

ÚÏÅÄËÉÅÄ ÆÄÌÏÈØÌÖËÉÃÀÍ ÂÀÌÏÌÃÉÍÀÒÄ, ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ ÀÃÂÄÍÓ:

1. ÒÖÓÄÈÉÓ ÛÄÉÀÒÀÙÄÁÖËÉ ÞÀËÄÁÉ, ÒÏÌËÄÁÉÝ ÉÌÚÏ×ÄÁÉÀÍ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÔÄÒÉÔÏÒÉÀÆÄ,

ÌÀÈ ÛÏÒÉÓ, ÄÂÒÄÈ ßÏÃÄÁÖËÉ ÓÀÌÛÅÉÃÏÁÏ ÞÀËÄÁÉ, ÂÀÌÏÝáÀÃÃÄÓ ÓÀÏÊÖÐÀÝÉÏ ÓÀãÀÒÉÓÏ

ÛÄÍÀÄÒÈÄÁÀÃ.

2. ÚÏ×ÉËÉ ÓÀÌáÒÄÈ ÏÓÄÈÉÓ ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒÉ ÏËØÉ ÃÀ À×áÀÆÄÈÉÓ ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒÉ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÀ

ÂÀÌÏÝáÀÃÃÄÓ ÒÖÓÄÈÉÓ ×ÄÃÄÒÀÝÉÉÓ ÌÉÄÒ ÏÊÖÐÉÒÄÁÖË ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÀÃ.

3. ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÔÄÒÉÔÏÒÉÀÆÄ ÌÏØÌÄÃÉ ÚÅÄËÀ ÛÄÉÀÒÀÙÄÁÖËÉ ÛÄÍÀÄÒÈÉ, ÂÀÒÃÀ ÓÀØÀÒ-

ÈÅÄËÏÓ ÊÀÍÏÍÌÃÄÁËÏÁÉÈ ÂÀÍÓÀÆÙÅÒÖËÉ ÛÄÍÀÄÒÈÄÁÉÓÀ, ÂÀÌÏÝáÀÃÃÄÓ ÖÊÀÍÏÍÏ ÛÄÉÀÒÀÙÄÁÖË

ÞÀËÄÁÀÃ.

4. ÓÀØÀÒÈÅÄËÏ ÒÜÄÁÀ 2008 ßËÉÓ 12 ÀÂÅÉÓÔÏÓ ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÉÓÀ ÃÀ ÓÀ×ÒÀÍÂÄÈÉÓ ÐÒÄ-

ÆÉÃÄÍÔ ÓÀÒÊÏÆÉÓ ÛÖÀÌÀÅËÏÁÉÈ ÌÉÙßÄÖËÉ ÝÄÝáËÉÓ ÛÄßÚÅÄÔÉÓ ÛÄÈÀÍáÌÄÁÉÓ ÌáÀÒÄÃ,

ÀÌÀÓÈÀÍÀÅÄ, ÃÀÄÅÀËÏÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÀÙÌÀÓÒÖËÄÁÄË áÄËÉÓÖ×ËÄÁÀÓ, ÖÆÒÖÍÅÄËÚÏÓ ÚÅÄËÀ

ÓáÅÀ ÓÀÌÀÒÈËÄÁÒÉÅÉ ÀØÔÉÓ ÂÀÖØÌÄÁÀ, ÒÏÌÄËÉÝ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÔÄÒÉÔÏÒÉÀÆÄ ÒÖÓÄÈÉÓ

×ÄÃÄÒÀÝÉÉÓ ÛÄÉÀÒÀÙÄÁÖËÉ ÞÀËÄÁÉÓ ÚÏ×ÍÀÓ ÉÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÓ ÃÀ ÒÏÌÄËÉÝ ÈÀÅÀà ÒÖÓÄÈÉÓ

×ÄÃÄÒÀÝÉÉÓ ØÌÄÃÄÁÄÁÉÈ ÉØÍÀ ÃÄËÄÂÉÔÉÌÉÒÄÁÖËÉ.

5. ÓÀØÀÒÈÅÄËÏ ÒÜÄÁÀ 2008 ßËÉÓ 12 ÀÂÅÉÓÔÏÓ ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÉÓ ÛÖÀÌÀÅËÏÁÉÈ ÌÉÙßÄÖËÉ

ÝÄÝáËÉÓ ÛÄßÚÅÄÔÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ ÛÄÈÀÍáÌÄÁÉÓÀ ÃÀ ÓáÅÀ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÄÁÉÈ ÍÀÊÉÓÒÉ ÝÄÝáËÉÓ

ÛÄßÚÅÄÔÉÓ ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÉÓ ÄÒÈÂÖËÉ.

6. ÃÀÄÅÀËÏÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÀÙÌÀÓÒÖËÄÁÄË áÄËÉÓÖ×ËÄÁÀÓ, ÂÀßÚÅÉÔÏÓ ÃÉÐËÏÌÀÔÉÖÒÉ

ÖÒÈÉÄÒÈÏÁÀ ÒÖÓÄÈÉÓ ×ÄÃÄÒÀÝÉÀÓÈÀÍ.

7. ÃÀÄÅÀËÏÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÂÄÍÄÒÀËÖÒ ÐÒÏÊÖÒÀÔÖÒÀÓ, ÂÀÌÏÉÞÉÏÓ ÒÖÓÄÈÉÓ ×ÄÃÄÒÀÝÉÉÓ

ÌÉÄÒ ÏÊÖÐÉÒÄÁÖË ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÆÄ ÂÀÍáÏÒÝÉÄËÄÁÖËÉ ÄÈÍÉÊÖÒÉ ßÌÄÍÃÉÓ ×ÀØÔÄÁÉ.

8. ÄÓ ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ ÀÌÏØÌÄÃÃÄÓ ÂÀÌÏØÅÄÚÍÄÁÉÓÈÀÍÀÅÄ.

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ

ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÉÓ ÌÏÀÃÂÉËÄ

ÂÉÏÒÂÉ ßÄÒÄÈÄËÉ

2008 ßËÉÓ 28 ÀÂÅÉÓÔÏ.

N243-ÒÓ.


2 0 0 8 w l i s a g v i s t o

2008 wlis agvisto

weli

2008

k o m e n t a r i

SoTa malaSxia _

teritoriuli mTlianobis

aRdgenis sakiTxTa

droebiTi komisiis

Tavmjdomare

msoflio ver dauSvebs axal sabWoTa kavSirs

ruseTis mier saqarTvelos okupaciis Semdeg Cven samarTlebrivad

sxva mdgomareobaSi vimyofebiT. es aisaxa parlamentis dadgenilebaSi

da axla muSavdeba kanoni okupirebuli teritoriebis Sesaxeb, romlis

miRebis Semdeg gamoCndeba, rogor unda warimarTos saqarTvelos gam-

Tlianebis procesi. garda amisa, gaCnda SesaZlebloba, yvela saerTaSoriso

sasamarTloSi SevitanoT sarCeli. radgan ar SeiZleba am donis

danaSauli dausjeli darCes. pirovnebis mier Cadenili danaSaulisaTvis

SegviZlia ori saxis sasamarTlos mivmarToT: moviTxovoT tribunalis

Seqmna gaeros doneze, Tu vin gasca saqarTvelos okupaciis brZaneba.

Tumca ruseTs aqvs saTanado berketebi samarTliani sasamarTlos dasablokad,

magram haagis sisxlis samarTlis sasamarTloSi konkretuli

damnaSaveebis mimarT aRZruli sarCelis SesaCereblad ruseTs xeli ar

miuwvdeba. arsebobs efeqturi saSualebac _ uSualod haagis saerTaSoriso

sasamarTloSi ruseTis federaciis winaaRmdeg aRiZras saqme. am

sasamarTlos konvencias ruseTi erTi mimarTulebiTaa mierTebuli da

Cven mier swored am muxliT Setanili sarCeli irCeva amJamad. ekonomikuri

zaralisa da adamianis uflebebis xelyofis gamo kerZo pirebi da

saqarTvelos saxelmwifo aucileblad mimarTavs strasburgis sasamarTlos.

kosmosidan gadaRebuli suraTebic da saerTaSoriso organizaciebic

amtkiceben, rom iq moxda qarTvelebis eTnowmenda da ganadgurda

maTi qoneba. amisaTvis saWiroa, daiTvalos 1992 wlidan dRemde orive

konfliqtur zonaSi miyenebuli zarali. am sakiTxze 2006 wels parlamentma

miiRo ori dadgenileba: Seqmniliyo konfliqtur zonebSi zaralis

damTvleli komisia, meore dadgenilebiT ki, zaralis daTvlis

Semdeg, gamocxaddeboda tenderi saerTaSoriso iuridiuli firmebis

monawileobiT, romlebic sarCels waradgendnen.

saerTaSoriso sasamarTloSi amas unda daematos axlandeli okupaciis

dros miyenebuli zaralic. Cvenma komisiam TxovniT mimarTa sa-

o k u p a c i a

`is, rom ruseTma

saqarTveloSi

ganxorcielebuli agresiis

Semdeg calmxrivad cno

afxazeTisa da samxreT

oseTis damoukidebloba,

aris mcdeloba Secvalos

saqarTvelos sazRvrebi,

rac ewinaaRmdegeba evropis

fundamentur principebs da

safrTxes uqmnis evropis

usafrTxoebas.~

daviT baqraZe

saqarTvelos parlamentis

Tavmjdomare

`Zalian xSirad ruseTs

aviwydeba sad aris sazRvrebi

da es, SesaZlebelia,

bevrs daaviwydes, magram

Cven ruseTTan bunebrivi

sazRvari gvaqvs _ kavkasiis

mTagrexili.~

mixeil saakaSvili

saqarTvelos prezidenti

`gaeros wevr arc erT qveyanas

ara aqvs ufleba mezobeli

qveynis sazRvrebi Secvalos.

minda dagarwmunoT, rom

evrokavSiri da rusebi am

sakiTxze sxvadasxva azris

arian.~

nikola sarkozi

safrangeTis prezidenti

s a q a r T v e l o s p a r l a m e n t i

103


2008

weli

2008 2 0wlis 0 8 agvisto w l i s a g v i s t o

`britaneTis politika

eyrdnoba im principebs, rom

saerTaSoriso urTierTobebSi

kanonis uzenaesoba arasodes

unda Seicvalos Zalis

uzenaesobiT, demokratiuli

mTavroba unda SenarCundes da

unda gaZlierdes suverenuli

erebis teritoriuli

mTlianoba da saerTaSoriso

kanoni mudam unda iyos

daculi.

am aTi dRis ganmavlobaSi.

ruseTis moqmedebebiT

darRveulia es principebi da

Zalze mniSvnelovania, rom

gaeroSi, evrokavSirsa da

NATO-Si britaneTi xmamaRla

da gasagebad agrZelebs am

sakiTxebze laparaks.~

devid milibendi

didi pritaneTis sagareo

saqmeTa ministri

`erTi ram unda iyos naTeli

_ rac ar unda moxdes,

saqarTvelo arasodes daTmobs

sakuTari teritoriis erT

kvadratul kilometrsac ki.

Cven verasodes SeveguebiT

saqarTvelos aneqsias an

mis danawevrebas, eTnikuri

wmendis dakanonebis,

saqarTvelos daCoqebisa da

Cveni demokratiuli sistemis

rRvevis mcdelobebs.~

mixeil saakaSvili

saqarTvelos prezidenti

o k u p a c i a

qarTvelos parlaments, miiRos Sesabamisi dadgenileba, okupirebul

da konfliqtur zonaSi miyenebuli ekonomikuri zaralis damTvleli

saxelmwifo komisiis Seqmnis Sesaxeb, raTa dadgindes kerZo seqtorsa

Tu saxelmwifosTvis, saqarTvelos ekonomikis ganadgurebis mizniT, miyenebuli

zarali.

parlamentSi SemovdivarT iniciativiT, parlamentis Tavmjdomarisa

da saparlamento delegaciebis doneze, Catardes saerTaSoriso konferencia

deviziT: `rusuli imperializmi _ danaSauli kacobriobis winaSe.~

ruseTi aris sabWoTa imperiis samarTalmemkvidre, amitom mis mier

ganxorcielebuli okupacia baltiispireTSi, ukrainaSi, poloneTSi (katinis

tyis tragedia), ungreTsa da CexoslovakiaSi ganixilos am konferenciam

da es saxelmwifoebi TavianTi masalebiT wardgnen saerTaSoriso

sazogadoebis winaSe. es sakiTxi uaxloes momavalSi ganixileba saqarTvelos

parlamentSi.

parlamentis dadgenilebaSi okupirebuli teritoriebis Sesaxeb calke

ar Sevida zemo afxazeTi da axalgori. bunebrivia, didia interesi maT

mimarT. 6 agvistos mdgomareobiT, zemo afxazeTSi saqarTvelos xelisufleba

vrceldeboda, axalgorze laparaki zedmetia _ is arasdros

moiazreboda saomari mdgomareobis arealad. aqedan gamomdinare,

ruseTs mouwevs am teritoriebis datoveba. Tu amas ar gaakeTebs, es niSnavs,

rom es teritoriebic okupirebulia da am samarTlebriv krizisSi

eqceva. saerTaSoriso organizaciebi, evrokavSiri, misi Tavmjdomaris

xelmZRvanelobiT, saqarTvelosTan erTad uzrunvelyofs, rom moxdes

ara marto zemo afxazeTisa da axalgoris, aramed mTeli afxazeTisa da

cxinvalis regionis deokupacia. es saerTaSoriso samarTlis moTxovnaa

da, Tu ruseTi ar Seasrulebs am moTxovnas, Tavad moeqceva izolaciaSi,

es misTvis mtkivneuli iqneba da realurad igrZnobs, ra dokumentTan aqvs

saqme. saerTaSoriso sazogadoebis motyuebisaTvis ruseTi miiRebs adekvatur

pasuxs.

rac Seexeba paralelebsa da analogiebs: Semodgomaze saqarTvelom

Tavidan aicila kviprosis modeli. areulobis SemTxvevaSi, ruseTi imaves

moimoqmedebda, rac dRes gaakeTa, magram dasavleTidan reagireba

iqneboda erTjeradi _ mxolod gancxadebis doneze. saqarTveloSi Sida

movlenebis dalagebis Semdeg, ruseTs isRa darCa, Cveni teritoriebis Ria

aneqsiasa da okupaciaze gadasuliyo. amaze saerTaSoriso organizaciebis

pasuxi calsaxaa: yvela cnobs saqarTvelos teritoriul mTlianobas da

yvela xedavs ruseTis agresiul qmedebas...

bunebrivia, termini `samxreT oseTi~ bevrs aRizianebs da e.w.-s xSirad

vumatebT. Cvens oficialur dokumentaciaSi is moixsenieba rogorc yofili

samxreT oseTis avtonomiuri olqi. realobas versad gaveqceviT.

aseTi olqi realurad arsebobda da is maSindel xelisuflebas ar

gauuqmebia, Tavad am olqma gaiuqma Tavi, roca respublika gamoacxada da

swored respublika gaauqma uzenaesma sabWom. man ki damoukidebloba gamoacxada,

arCevnebis Catareba moindoma da olqi gaauqma. rogorc vxedavT,

Cven samarTlebrivad yvelaferi gamarTuli gvaqvs.

dResdReobiT CvenTvis mTavaria, moxdes am teritoriebis integrireba

saqarTvelos politikur da ekonomikur sivrceSi da amis Semdeg dadgeba

dRis wesrigSi misi saxelwodebis sakiTxi. cxinvalis regionSi cxovrobs

104 s a q a r T v e l o s p a r l a m e n t i


2 0 0 8 w l i s a g v i s t o

2008 wlis agvisto

weli

2008

daaxloebiT 20% im osebisa, romlebic mTlianad saqarTveloSi cxovroben.

80%-s araviTari problema ara aqvs qarTvelebTan Tanacxovrebisa da

TviTmyofadobis SenarCunebisa. momavalSi Cven _ qarTvelebi da osebi _

mSvidobianad gadavwyvetT avtonomiis sakiTxs saqarTvelos farglebSi.

cxadia, damkvirveblebis Camosvlis Tema aqtualuria. sarkozis orive

dokumentSi weria (meore pirvelis dazustebaa, vinaidan rusebma `ver

gaiges~, ra eweria pirvelSi da lingvistur Secdomas daabrales), rom

damkvirveblebi unda ganlagdnen konfliqtis zonaSi da ara zonis perimetrze,

magram lavrovi Tavisas imeorebs da sxvanairad kiTxulobs

medvedevis mier dazustebul dokuments. msofliom kidev erTxel naxa,

rogor arRvevs ruseTi Tavis mier xelmoweril xelSekrulebas. 12

agvistos medvedevma xeli moawera saerTaSoriso konferenciis Catarebas

afxazeTisa da cxinvalis regionis problemebze, ori kviris Semdeg

ki isini damoukidebel saxelmwifoebad cno. ruseTi aris arademokratiuli,

araprognozirebadi saxelmwifo da is problemaa ara marto

saqarTvelosTvis, mTeli civilizebuli msofliosaTvis, magram msoflio

xelaxal sabWoTa kavSirsa da faSizms ver dauSvebs. gamarjveba saer-

TaSoriso sazogadoebis, anu saqarTvelos mxareze iqneba. es niSnavs, rom

saqarTvelo aRidgens teritoriul mTlianobas.

13.09.08

o k u p a c i a

k o m e n t a r i

paata daviTaia _

sagareo urTierTobaTa

komitetis Tavmjdomaris

moadgile

umciresobis lideris

moadgile

fraqcia `Zlieri saqarTvelo

_ qristian-demokratebi~

sakuTari Tavis imedi gvaqvs

parlamentis dadgenilebiTa da kanonproeqtiT _ `ruseTis federaciis

mier saqarTvelos teritoriebis okupaciis Sesaxeb~ _ momxdars

miecema samarTlebrivi Sefaseba. me moviTxove kanonSi asaxuliyo,

rogor irRveva saerTaSoriso kvota kavkasiaSi SeiaraRebis Sesaxeb _

afxazeTsa da cxinvalis regionSi Semodis damatebiTi SeiaraRebuli

s a q a r T v e l o s p a r l a m e n t i

105


2008

weli

2008 2 0wlis 0 8 agvisto w l i s a g v i s t o

o k u p a c i a

Zalebi. aseve kanonproeqtSi unda aisaxos eTno da ekogenocidi, materialur-ekonomikuri

zarali, istoriuli da kulturuli Zeglebis mdgomareoba

da a.S. okupantebi Cadian araerT sazarel danaSauls dapyrobil

teritoriebze da amis mtkicebuleba uamravia.. aravin Seegueba okupirebul

teritoriebs, mniSvneloba ara aqvs, vinc unda movides xelisuflebaSi.

dadgenilebaSi ar aisaxa, magram me davayene sakiTxi okupirebulad

gamocxadebuliyo foTi, zugdidi, senaki, karaleTi, saCxere, axalgori,

gori... erTi sityviT, sadac rusebis jari idga da dResac dgas. aRarafers

vambob afxazeTsa da e.w. samxreT oseTze, romlebic saqarTvelos ganuyofeli

nawilia. zemo afxazeTTan cota ufro rTuladaa saqme, xolo

axalgoridan, Cemi azriT, rusebi male gavlen. winaaRmdeg SemTxvevaSi es

okupaciis Sesaxeb kanonSi aucileblad aisaxeba.

dadgenilebaSi okupirebuli teritoriebi sakmaod kargadaa asaxuli.

zarali daifareba pirwmindad: ara marto konfliqtur zonebSi, aramed,

yvelgan, sadac ruseTis jari Sevida da axlac dgas, Tumca esec pirobiTia:

rusuli tanki SeiZleba idges afxazeTis administraciul sazRvarze, erT

saaTSi _ ilorTan. ra Tqma unda, ruseTi jars gaiyvans, sarkozis pirveli

da meore dokumenti Sesruldeba, magram ara maqvs iluzia, rom es moxdeba

Zalian swrafad. Tu ruseTi amas ar gaakeTebs, sakmaod uxerxul mdgomareobaSi

Cavardeba da avtomaturad gamoiwvevs sanqciebs Tavis winaaRmdeg.

evrokavSiri da euTo oqtomberSi 200-mde damkvirvebels gamogzavnis.

sarkozis dokumentis mixedviT, damkvirveblebi cxinvalsa da soxumSi

unda Sevidnen, pirvel variantSi es fraza ar iyo da amitomaa mniSvnelovani.

mSvidobismyofeli ukve rusi ar aris. is amis garanti verc iqneba da

verc Seasrulebs, procesi iq droSic gaiweleba. ruseTi okupantad aRiarebulia,

konfliqti aris ruseT-saqarTvelos Soris. lavrovmac aRiara,

rom konfliqtis zonebSi ruseTis regularuli armiis nawilebi

dgas. CvenTvis mTavaria, saqarTvelos teritoriidan etapobrivad gavides

jari. parlamentis dadgenilebasa Tu kanonproeqtSi rom yofiliyo

CemTvis raime miuRebeli, me veravin gamaCerebda da vityodi, magram

aseTi ram namdvilad ar aris.

rac Seexeba saxelwodebas `samxreT oseTi~, me arasodes vxmarob mas.

saerTaSoriso asparezze ixsenieba `cxinvalis regioni~. masmediis warmomadgenlebisa

da zogierTi ucodinari politikosis bralia misi

damkvidreba. kanonproeqtSi esec aisaxeba da albaT Caiwereba `cxinvalis

regioni~. didi xania Cemi politikuri moRvaweobis mizani iyo, migveRo

kanoni okupirebuli teritoriebis Sesaxeb. aravin damijera, rogorc is,

Tbiliss dabombaven-meTqi. bevri amas skeptikurad uyurebda. Cvens partias

`Cven TviTon~ hqvia. gulaxdilad vambob: sakuTari Tavis garda, aravis imedi

ara gvaqvs.

10.09.08

106 s a q a r T v e l o s p a r l a m e n t i


2 0 0 8 w l i s a g v i s t o

2008 wlis agvisto

weli

2008

k o m e n t a r i

devi ovaSvili _

axalgoris raionis

maJoritari deputati

fraqcia `saqarTvelos

regionebi _ maJoritarebi~

axalgoris `administracia~ dabneulia

o k u p a c i a

axalgoris raionSi Zalian mZime situaciaa: faqtobrivad, mTlianad

okupirebulia, Seicvala administracia, mosaxleoba gamovida, darCenilia

TiTo-orola adamiani, umetesad xanSiSesulebi. vinc muSaobda, eubnebian,

dabrundnen samsaxurebSi da Cveulebriv iTanamSromlon `samxreT

oseTis respublikis~ administraciasTan, winaaRmdeg SemTxvevaSi, daatovebineben

sacxovreblebs da raionidan gaaZeveben. wlis bolosTvis undaT

pasportebis darigeba, magram ar ician rogoris _ samxreT oseTis

respublikisa Tu ruseTis. kokoiTma ganacxada: Cven ormag moqalaqeobas

SemoviRebT da saSualeba geqnebaT, saqarTvelos pasportebic aiRoTo.

aravin icis ra sjobs: droebiT miiRon moqalaqeoba da ar miatovon

saxl-kari, Tu gaecalon iqaurobas. vTqvaT, miiRes moqalaqeoba, Tvrameti

wlis axalgazrdam osur jarSi unda imsaxuros? moqalaqeobis Secvlis

sakiTxi ioli gadasawyveti ar aris _ bevr problemas ukavSirdeba.

axalgoris raioni buferul zonadac aRar iTvleba. dReisaTvis

iq ar uSveben arc damkvirveblebs da arc Jurnalistebs, Sesvlis ufleba

mxolod imaT misces, vinc iqaa Cawerili. skolebSi swavla ar dawyebula

an visTvis daiwyeba? _ saskolo asakis bavSvi TiTqmis aRar darCa

raionSi, Tanac swavla qarTulad iqneba?!

axali administracia TviTonac gaurkvevlobaSia, ar icis, ra da rogor

gaakeTos _ adgilobriv osur mosaxleobaSi dasayrdeni ver

naxes _ administraciaSi muSaobaze TiTqmis yvelam uari ganacxada, amitom

vladikavkazidan Camoiyvanes oci wlis win wasuli osebi, imaTac ar

ician, ra qnan. rogorc Cans, sxva ramis molodini hqondaT _ albaT

oqros mTebs Sehpirdnen, magram gawbildnen. yvelas ukan dabruneba

unda _ cariel raionSi dasaxarbebeli araferia. saqarTveloSi evrokavSiris

damkvirveblebi ukve Camovidnen, jerjerobiT axalgoris

raionSi Sesvlaze ki ara, mis sazRvarTan ganlagebazec ar aris saubari.

es xangrZlivi procesi iqneba.

28.09.08

`saqarTvelo suverenuli

saxelmwifoa, romlis

teritoriul mTlianobas iseve

unda vceT pativi, rogorc

nebismieri sxva saxelmwifos

teritoriul erTianobas.~

angela merkeli

germaniis federaciuli

respublikis kancleri

`Zalian sayuradRebo iyo

medvedevis gamosvla, roca man

calsaxad ganacxada: qveynis

teritoriuli mTlianoba

xalxis Tanxmobas niSnavs erTad

cxovrebis Taobazeo. jer erTi,

sircxvilia, rom iuristi

medvedevi aseT raRacas acxadebs

da meore _ rogorc Cans, igi

saerTaSoriso samarTalSi

axali terminis damkvidrebas

cdilobs... teritoriuli

mTlianoba sul sxva principebs

efuZneba da ara erTi romelime

eTnikuri jgufis survils.

medvedevma faqtobrivad

daadastura somexi mecnierebis

daskvna imis Taobaze, rom jer

saWiroa erTa TviTgamorkveva,

Semdeg ki teritoriuli

mTlianoba.~

soso cincaZe

politologi

`alia~

s a q a r T v e l o s p a r l a m e n t i

107


2008

weli

2008 2 0wlis 0 8 agvisto w l i s a g v i s t o

k o m e n t a r i

Temur iakobaSvili _

saxelmwifo ministri reintegraciis sakiTxebSi

evropa nel-nela iRviZebs

o k u p a c i a

pirvel rigSi, Zalian mniSvnelovania situaciis Secvla. naTlad gamoikveTa,

rom saqme gvaqvs erT konfliqtTan _ ruseT-saqarTvelos Soris.

saerTo paradigmisa da midgomebis Secvla moiTxovs Cveni sakanonmdeblo

bazis gamyarebas da realobasTan adekvaturobas. Sesabamisad parlamentSi

miRebuli gadawyvetilebebi zustad axali realobis amsaxvelia

da am TvalsazrisiT Zalian mniSvnelovani _ ar SeiZleba Cven saerTa-

Soriso asparezze gamovideT da qveynis Sida sakiTxebi iuridiulad

mouwesrigebeli iyos. saqarTveloSi dRes arsebuli mdgomareobidan

gamomdinare, roca okupirebul teritoriebze yvelaferi ukanonod

xdeba, adrindeliviT ver gavagrZelebT. parlamentis dadgenilebaSi

imitom aris miTiTebuli mxolod afxazeTi da samxreT oseTi da ara

danarCeni okupirebuli teritoriebi, rom aqedan isini aucileblad gavlen.

es kidec dadasturda sarkozis meore vizitiTa da SeTanxmebiT, magram

Cveulebrivi rusuli politikaa: rusebi maqsimalurad ikaveben teritoriebs,

rom Semdeg isini TiTqos raRacas giTmoben. Tavidanve cxadi

iyo ruseTis mizani _ afxazeTisa da samxreT oseTis aneqsia da radgan

swored es ori konfliqturi regioni cno ruseTma damoukideblad,

CvenTvis orive okupirebuli teritoriaa.

zemo afxazeTi imitom araa miTiTebuli, rom afxazeTis ganuyofeli

nawilia. samwuxarod, dRes aris mTeli afxazeTis okupacia da ara misi

raRac nawilisa. igive Seexeba axalgors: Tu iqidan gavlen rusebi, aRdgeba

saqarTvelos iurisdiqcia, winaaRmdeg SemTxvevaSi, isic okupirebuli

iqneba, ise, rogorc mTlianad cxinvalis regioni. am etapze miWirs Tqma,

gavlen Tu ara axalgoridan, magram Cveni mizania, gavidnen mTlianad

saqarTvelodan. da, vfiqob, amas mivaRwevT kidec. aseTi optimizmis safuZvels

maZlevs civilizebuli msoflios damokidebuleba Cven mimarT

_ Tanamegobrobam dainaxa, vin dgas konfliqtis meore mxares.

108 s a q a r T v e l o s p a r l a m e n t i


2 0 0 8 w l i s a g v i s t o

2008 wlis agvisto

weli

2008

rac Seexeba analogebs, ruseTi jiutad avlebda da avlebs paralels kosovosa

da afxazeTs Soris. imuqreboda, kosovos aRiarebis SemTxvevaSi,

aRiarebda saqarTvelos am or konfliqtur regions da man es gaakeTa.

dRes bevrs saubroben kviprosis SemTxvevaze. rusebs hgoniaT, es kviprosis

analogiaa, magram sinamdvileSi unikalur movlenasTan gvaqvs saqme:

XXI saukuneSi erTi qveyana axdens meore damoukidebeli qveynis aneqsiasa da

okupacias. aseT SemTxvevaSi yovelgvar msgavsebaze laparaki zedmetia.

ra Tqma unda, procesi gaWianurdeba da droSi gaiweleba. aravin aRiarebs,

magram faqti faqtad darCeba. meore mxriv, SevxedoT, ra xdeba ruseTsa

da sxva qveynebSi. ruseTs seriozuli ekonomikuri zarali miadga

saqarTveloSi SemoWriT, TurqeTi NATO-s koaliciis wevri saxelmwifoa,

aliansSi ki saberZneTic Sedis. TurqeTs evrokavSirSi Sesvla surs,

magram, roca kviprosze es moxda, saberZneTSi samxedro xunta iyo _ absoluturad

sxva realoba, civi omi da a.S. dRes ki erTi qveyana Semodis

meoris teritoriaze, Riad ipyrobs, muskulebs aTamaSebs da imuqreba:

poloneTs esvris atomur bombs, ukrainas daipyrobs da a.S. es ukve sxva

kategoriis qcevaa da, Sesabamisad, aisaxeba saerTaSoriso arenaze. ar mgonia,

rom mkacri sanqciebi iqneba ruseTis mimarT, Tumca Cven vnaxeT ruseTis

winaaRmdeg nel-nela ganxorcielebuli evropuli Tu amerikuli qmedebebi,

mTlianad saerTaSoriso sistemis moSla ki aravis aZlevs xels.

parlamentis mier okupirebuli teritoriebis Sesaxeb kanonis miReba

droulia. axla okupacias mTeli msoflio aRiarebs, adre ki, samwuxarod,

rusi mSvidobismyofelebi iyvnen. sarkozim mSvidobismyofelebis

Canacvlebaze mkafiod ganacxada _ evropeli damkvirveblebi ara marto

droebiT okupirebul teritoriebze, aramed afxazeTsa da cxinvalis

regionSic Sevleno. ra Tqma unda, prevencia erTbaSad ar moxdeba: guSin

omi iyo da dRes Cven gvinda, yvela rusi gavyaroT, gvinda, magram cota

unda movicadoT. vimeoreb: es kanoni adekvaturobasTan dagvaaxloebs da,

rogorc parlamentis Tavmjdomarem ganacxada, daregulirdeba okupirebuli

teritoriebis samarTlebrivi statusi da yvelafers Tavisi saxeli

daerqmeva. saerTaSoriso kontingentze rom araferi vTqvaT, rusebTan

viWidavebT yovel wvrilmanze, yovel sofelze, xeobasa da punqtze... berlinis

meore kedeli da buferuli zona Jurnalisturi politikis sferoa.

buferuli zonebis Tema medvedevTan sarkozis meored Sexvedrisas

amoiwura.

9.09.08

o k u p a c i a

`raime formiT bralis

gadmotana qarTul mxareze

tipuri sabWoTa diplomatiis

xerxia, romelsac mimarTavs

ara mxolod Curkini,

aramed, samwuxarod, misi

xelmZRvanelobac.~

daviT baqraZe

saqarTvelos parlamentis

Tavmjdomare

`me, rogorc yofili

Jurnalisti, medias movuwodeb,

yvelas gaagebinos, ra xdeba

saqarTveloSi. SeecadeT,

waxvideT konfliqtis zonaSi

da aRweroT mimdinare

movlenebi, Tu ar SegiSveben,

Riad TqviT, vin ar SegiSvaT.

aucileblad unda Seiqmnas

humanitaruli koridori.

xalxi soflebSi ar unda

itanjebodes.~

tomas hendrik

ilvesi

estoneTis prezidenti

`axali Taoba~

s a q a r T v e l o s p a r l a m e n t i

109


2008

weli

2008 2 0wlis 0 8 agvisto w l i s a g v i s t o

gansxvavebuli

azri

mamuka areSiZe _

eqsperti kavkasiis sakiTxebSi

realobas TvalebSi unda SevxedoT

o k u p a c i a

_ batono mamuka, parlamentma miiRo dadgenileba `ruseTis federaciis

mier saqarTvelos teritoriebis okupaciis Sesaxeb~. interfraqciulma

jgufma imuSava amave saxelwodebis kanonproeqtze da uaxloes momavalSi

parlamenti mas daCqarebuli wesiT miiRebs...

_ TavisTavad saWiro iyo dadgenileba da Sesabamisad kanoni. ras unda

velodoT aqedan? _ vfiqrob, moklevadian perspeqtivaSi gansakuTrebul

Sedegebze ar unda viyoT orientirebulni, grZelvadianSi ki is,

rasakvirvelia, imuSavebs. magram, radganac Cven gvaqvs samwuxaro precedenti

CrdiloeT kviprosisa, es SeiZleba Zalian didxans gagrZeldes,

Tumca aseTi dokumentebis miReba saerTaSoriso asparezze, iuridiuli

da saerTaSoriso samarTlis TvalsazrisiT, bevr rameSi wagvadgeba. es

rom Cven SarSan gagvekeTebina, dRes am rezultatamde ar mividodiT. Sei-

Zleba momxdariyo omi, magram yovel SemTxvevaSi, ukve sawyis etapze iqneboda

rusi okupantebis mier saqarTveloze Tavdasxma da ara adekvaturi

pasuxi, rogorc amas dasavleTi xazs usvams.

okupirebuli teritoriebis Sesaxeb kanoni mraval dapyrobil qveyanas

miuRia. saqarTvelos dRevandel mdgomareobasTan paralelis gavlebac

SeiZleba da analogiis daZebnac, magram samagaliTo mainc CrdiloeT

kviprosi da kviprosis parlamentis gadawyvetilebaa da misi gamoyenebac

SeiZleba _ iqidan raRac racionaluri aviRoT. Tumca, ra Tqma unda, Cven

ar gvinda vaRiaroT kviprosis mdgomareobis aseTi forma: win samSvidoboebi

dganan, ukan _ saokupacio jarebi. kanonproeqtis formulirebasa

da xarisxze bevri ramaa damokidebuli. mavans, imave stalins, roca

sWirdeboda, kanons erT dReSi qmnida, Tundac fineTTan dakavSirebiT.

jerjerobiT yvelafris gakeTeba SeiZleba da, Tu es ase ar iqneba, es kanonproeqtis

SemqmnelTa sisusteze imetyvelebs.

110 s a q a r T v e l o s p a r l a m e n t i


2 0 0 8 w l i s a g v i s t o

2008 wlis agvisto

weli

2008

_ parlamentis Tavmjdomare fiqrobs, rom am kanoniT mowesrigdeba

okupirebul teritoriebTan dakavSirebuli sakiTxebi _ ganisazRvreba

samarTlebrivi statusi...

_ davuSvaT, grZelvadian perspeqtivaSic saqarTvelosTvis sasikeTod

rom ver imuSaos am kanonma, ruseTisaTvis mudmivad uaryofiTad imoqmedebs

saerTaSoriso forumebze Tu saerTaSoriso gadawyvetilebebis

miRebis dros: yvelas ecodineba, rom ruseTi okupantia. TurqeTs, qurTebis

sakiTxTan erTad, kviprosis okupacia mudmivad xels uSlis evrokav-

Sirsa Tu sxva saerTaSoriso organizaciebSi gasawevrianeblad. apelirebisTvis

es kanonproeqti aris Zalian kargi, statusis done _ parlamentis

mier gansazRvruli: afxazeTi da samxreT oseTi aris okupirebuli! vis

mier, rogor _ es sakiTxis meore mxarea. ruseTs Tavisi qmedebiT yovelgvari

argumenti moespo, ilaparakos dasavleTis qmedebebze avRaneTSi,

eraySi, kosovoSi, imitom, rom ruseTi rogorc saerTaSoriso samarTlis

mudmivi fsevdodamcveli, am siidan amowerili da amoSlilia.

amitom Cveni kanoni aqac gamodgeba.

_ parlamentis dadgenilebaSi afxazeTi da samxreT oseTi gamocxadda

ruseTis federaciis mier okupirebul teritoriebad. arsebobs azri,

rom unda gamocxadebuliyo mTlianad saqarTvelo an is teritoriebi

mainc, sadac amJamad rusebi dganan. Tanac konfliqtur zonebSi ukve meored

moxda qarTvelebis eTnowmenda.

_ es, mgoni, iuridiuli kazusia, rom danarCeni teritoriebi okupirebulad

ar gamocxadda. albaT unda Seqmniliyo da momavalSi Seiqmneba

samarTlebrivi dokumentebi, romliTac, zaralis anazRaurebis moTxovniT,

mivmarTavT saerTaSoriso organizaciebs. konfliqtgare zonebic

rom okupirebulad gamocxadebuliyo, maSin ufro meti safuZveli gveqneboda,

mogveTxova ganadgurebuli infrastruqturis Tanxa. mgoni, arc

axla aris gviani da albaT Seitanen. Tumca erTi momenticaa: rusebi gavlen

oqtombramde da es gakeTda mxolod da mxolod imitom, rom maTTvis

daetovebinaT manevrirebis saSualeba da metismeti ar eqnaT. miuxedavad

amisa, meore mxriv, saqarTvelosTvis miyenebuli materialuri zaralis

anazRaureba aucilebeli da saWiroa.

rac Seexeba eTnowmendas, qarTuli mxare maqsimalurad mobilizebuli

unda iyos da umokles droSi gaakeTos mimarTva saerTaSoriso sasamarTloebSi.

haagis sasamarTloSi 12 agvistos Setanilia erTi dokumenti, sagamoZiebo

procesis raRac nawili unda dasruldes da saswrafod axali

masalebi Sevides. 12 agvistos Setanil sarCelSi mTlianad araa asaxuli

suraTi 1992 wlidan dRemde. is iyo ufro zogadi, axla saWiroa konkretuli.

ar gamovricxav, rom kerZo pirebma, konkretulma adamianebma,

soflebis, Temebis warmomadgenlebma Sesabamis saerTaSoriso sasamarTloebs

mimarTon TavianTi qonebis an ojaxis wevris ganadgurebis gamo. es

imitom unda moxdes, rom osebma da, sxvaTa Soris, afxazebmac Secvales

pozicia. afxazeTSi, kodoris xeobas Tu ar CavTvliT, gansakuTrebuli

araferi momxdara. axla ruslan qiSmaria sofel-sofel darbis, xalxs

amSvidebs _ araferi moxdebao, humanitarul daxmarebas urigebs da ru-

o k u p a c i a

`evrokavSirSi SevecdebiT

SeTanxmebas mivaRwioT

prezident sarkozis gegmasTan

dakavSirebiT. saqarTveloSi

cecxli da Zaladoba

aucileblad unda Sewydes.

amave dros, saqarTveloSi

unda Camovidnen evrokavSiris

mandatis specialistebi,

raTa yvelam gaigos, ra

xdeba konfliqtis zonaSi.

aseTi monitoringis gareSe

msoflios liderebTan

saubari gaWirdeba. Zalian

SemaSfoTebel informaciebs

viRebT soflebidan da es

saSineleba saswrafod unda

Sewydes.~

valdas adamkusi

`axali Taoba~

s a q a r T v e l o s p a r l a m e n t i

111


2008

weli

2008 2 0wlis 0 8 agvisto w l i s a g v i s t o

`Cven aq saqarTvelos

mxardasaWerad CamovediT. me

vsvam kiTxvas, ki magram, vin

misca ruseTs ase sastikad

moqmedebis ufleba, vin misca

mas ufleba, aswavlos sxva

erebs, rogor moiqcnen?!

poloneTi saqarTvelos

humanitarulad aucileblad

daexmareba. marTalia,

mSvidobis damyarebis

dokumenti Seiqmna, magram es

SeTanxmeba mxolod furcelze

ar unda darCes. regionis

usafrTxoeba garantirebuli

unda iyos. qarTvelebs da

regionis sxva erebs ufleba

aqvT, usafrTxod grZnobdnen

Tavs. amisaTvis msoflio

Tanamegobrobas daxmarebisaken

movuwodeb. gansakuTrebiT

prezident buSs.~

lex kaCinski

poloneTis prezidenti

`axali Taoba~

suli pasportebis miRebas sTxovs. Sida qarTlSi moxda qarTvelebis

klasikuri eTnowmenda. ruseTs gauWirdeba sapirispiros damtkiceba...

CoCievis kabinetSi daigegma da konstantine zatulinia osebis politikis

Secvlis mamamTavari _ isini iTxoven qarTvelebis ukan dabrunebas, epati-

Jebian da, rusuli pasportebis miRebis SemTxvevaSi, usafrTxoebis yvela

zomas, samsaxurs, ergneTisa da niqozis miliciis mxolod qarTvelebiT

dakompleqtebas hpirdebian. aqedan gamomdinare, SeiZleba gadaifaros

qarTvelebis eTnowmendis suraTi _ eTnowmenda dabraldes omis konkretul

monakveTs da ara politikas. me maqvs kokoiTis yvela gamonaTqvami

am regionidan qarTvelebis gayris Sesaxeb da ruseTis sagareo saqmeTa

saministrom bodiSic ki moixada misi saqcielis gamo. erTi sityviT, eTnowmendis

masalebis moZieba da sarCelis Setana saswrafo saqmea.

_ calke kodoris xeoba da axalgori arsadaa naxsenebi, igulisxmeba?!

_ kodoris xeoba da axalgori, darwmunebuli var, ar igulisxmeba.

sarkozim meore vizitisas SefarviT Tqva, rom am etapze metis gakeTeba ar

SeiZleboda. kodorsa da axalgorTan dakavSirebiT dasmul SekiTxvebze,

safrangeTis prezidentma pirdapir ar upasuxa. samwuxarod, am etapze

maTze saubari ar iqneba. rusuli armia TiTqmis naxevrad legalurad

iqneba im teritoriaze, romlis ukiduresi samxreTi nawili axalgoris

raionia da kilometr-naxevriTaa daSorebuli transkavkasiur magistralisagan.

praqtikulad es magistrali SavSvebis zonaSi mudmivi dartymis

safrTxeSia. aqedan gamomdinare, saqarTvelos diplomatias didi

Zalisxmeva dasWirdeba da msofliomac gansakuTrebuli yuradReba unda

miaqcios, rom is rogorme davibrunoT. axalgori strategiuli raionia

da misi roli obieqturad unda SevafasoT. magram saerTaSoriso gadawyvetilebebSi

misi mouxsenebloba niSnavs, rom rusebi mis dabrunebas ar

apireben.

o k u p a c i a

_ didi xania msjeloben `samxreT oseTi~ Tu ra? uxerxulobis dasafaravad

SigadaSig `e.w.~-s vurTavT. ruseTis mier lamis saukunis win Semogdebul

termins dResac vxmarobT.

_ kompromisuli saxelwodebaa da `e.w.~-is damatebiT yvela vitanjebiT.

namdvili ubedurebaa, magram es pirdapiri termini, samwuxarod, damkvidrda

saerTaSoriso diplomatiaSi. konfliqturi teritoria sami nawilisagan

Sedgeba: dvaleTi, samaCablo da Sida qarTli. gamaerTianebeli saxeli

ara gvaqvs da amitomac xSirad viyenebT cxinvalis regions, romelic politikurad

gamarTlebulia, magram, geografiul-politikuri TvalsazrisiT,

arc esaa swori. me mqonda sxva varianti: `centraluri kavkasiis avtonomiuri

respublika~. roca ufro dalagebuli iyo situacia, SevTavaze xelisuflebas,

cxinvalSic maincdamainc uaryofiTad ar Sexvedrian. albaT imitom, rom

unificireba kavkasiasTan xdeboda, kavkasielebis statusi iweoda, Cadebuli

iyo sxva SeRavaTebic iq mcxovrebi xalxisaTvis. me vfiqrob, rom aseTi saxis

avtonomia _ avtonomiuri respublika _ SeiZleba yofiliyo, Tumca amaze

xelisuflebam yuradReba ar gaamaxvila da, Sesabamisad, araferi gamovida.

`samxreT oseTis~ uSualo avtorebi ki kirovi da orjonikiZea.

112 s a q a r T v e l o s p a r l a m e n t i


2 0 0 8 w l i s a g v i s t o

2008 wlis agvisto

weli

2008

_ aqamde ra uSlida xels, es ori konfliqturi regioni okupirebulad

gamocxadebuliyo, kanonic migveRo da agvemoqmedebina? amdeni welia

iq rusi cru samSvidoboebi dganan...

_ namdvilad ar vici. amis Taobaze ara marto me, mravali politologi

didi xania miuTiTebda xelisuflebas. teritoriebi, romlebic davis

sagania ara afxazebsa da qarTvelebs, osebsa da qarTvelebs, aramed

saqarTvelosa da ruseTs Soris, xelisuflebas raRac statusiT unda

ganesazRvra. TiTqos ruseTi ar gavaRizianeT da, saboloo jamSi, uaresi

gavakeTeT. Cven rom kuluaruli Tu saxalxo diplomatiis gziT wavsuliyaviT,

bevrad ukeTesi Sedegi gveqneboda. xelisuflebis zogierT warmomadgenels

Soris arsebobda azri (es parlamentsa da mis wevrebs naklebad

exeba), modiT, meti rezultatis misaRebad gavamwvavoT viTareba,

gavaRizianoT, faqtis winaSe davayenoT evropa. am ideam ar gaamarTla. me

Sorsa var im azrisagan, momxdari marto ruseTs dabraldes. ar vici, vin

SeimuSava, ramdenxans an rodidan arsebobda es gegma, magram, roca Sens

mowinaaRmdeges misi realizaciis saSualebas aZlev, es aris Secdoma.

o k u p a c i a

_ opozicia iTxovs kokoiTsa da baRafSze sisxlis samarTlis saqme

aRiZras. es rom didi xnis win gakeTebuliyo, TiTqmis interpolis mier

Zebnili pirebis mimarT ruseTi ase aSkarad ver gabedavda daxmarebas...

_ me mgoni, im periodSi saqarTvelos xelisuflebis mier gadadgmuli

sanaxevro nabijebi iyo Zalian mcdari pozicia. me maxsovs, roca goga

xaindrava vladikavkazSi samxreT oseTis problemebze, Sereuli sakontrolo

komisiis formatSi, molaparakebaze imyofeboda, Sss-s maRal-

Cinosanma kokoiTi da CoCievi sisxlis samarTlis damnaSaved gamoacxada.

igive gaimeora noRaidelma lublianaSi. sisxlis samarTlis Zebna gamocxadda

kokoiTsa da mis xelisuflebaze. Cven unda migveRo kategoriuli

gadawyvetileba: an suyvelani unda yofiliyvnen sisxlis samarTlis damna-

Saveni an am saqmisaTvis Tavi gagvenebebina. ratom ar aRiZra maTze sisxlis

samarTlis saqme saerTaSoriso masStabiT? _ saqarTvelos xelisufleba

fiqrobda, rom, radgan maTTan molaparakeba warmoebs, raRac formiT

mainc saWiro iyo maTac garkveuli samarTlebrivi manevris saSualeba hqonodaT.

sisxlis samarTlis damnaSaveebsa da banditebTan maRal diplomatiur

donze xom ar dailaparakeb?! saqmes Tu aRZrav, bolomde unda mixvide,

sanaxevro, daSinebis pozicia sruliad uSedegoa.

_ Tqveni prognozi...

_ am etapze evrokavSirsa da saerTaSoriso Tanamegobrobis ZalisxmeviT

miRweulia maqsimumi. oqtombrisaTvis ruseTi albaT am or region-

Si Seiketeba. Tavis samxedro warmomadgenlobas da bazebs gaaZlierebs,

pirvel rigSi, oCamCireSi, gudauTasa da galSi. berlinis meore kedelsac

aaSenebs. Sida qarTlSi ufro qvemoT Camoiwevs da qarTuli soflebis

adgilas Seqmnis mkvdar zonas _ pirobiTi sazRvris perimetrze.

grZelvadiani prognozi: status-kvo unda Seicvalos. Tu kviprosis

SemTxvevaSi, ori-sami wlis winaT gadawyda sakiTxi da mxolod erTma xmam

SeuSala xeli CrdiloeT da samxreT kviprosis gaerTianebas, Tundac ev-

`saqarTveloSi Seqmnili

viTareba mxolod am qveynis

problema ar aris. viTarebis

stabilizaciisa da mSvidobis

dasamyareblad evrokavSirma

da masTan erTad msoflio

Tanamegobrobam erTad unda

izrunon. ase Tu ar moxda,

msoflioSi miviRebT iseT

viTarebas, rogori situaciac

meore msoflio omis dros

iyo, rasac stalinis kgb

akeTebda. mSvidobis damyarebis

dokumenti mxolod dokumentad

ar unda darCes. realurad unda

vimoqmedoT da saqarTvelo ar

mivatovoT.~

ivars godmanisi

latviis premier-ministri

`axali Taoba~

s a q a r T v e l o s p a r l a m e n t i

113


2008

weli

2008 2 0wlis 0 8 agvisto w l i s a g v i s t o

o k u p a c i a

rokavSiris xiblis gamo, aq aseT rames jerjerobiT ar vvaraudob. es teritoriebi

mudmivad okupirebuli iqneba, Tu ar Seicvala Crdilo kavkasia-

Si situacia da ar Sesustda ruseTis seriozuli daintereseba. winaaRmdeg

SemTxvevaSi, ruseTi aqedan arasdros ar wava, yovel SemTxvevaSi, didi

xnis ganmavlobaSi. samwuxarod, realobas TvalebSi unda SevxedoT.

_ dasavleTs ra berketebi darCa?

_ rom hqondes, is amas aucileblad gamoiyenebda ufro susti rgolis

winaaRmdeg CrdiloeT kviprosSi. dasavleTs namdvilad ar aZlevda

xels Crdilo kviprosis marto miReba evrokavSirSi da es erTgvari

sacduric iyo, magram ar gamouvidaT. Zalian gauWirdeba dasavleTs igive

gaimeoros am regionSi. kviprosSi energomatareblebis tranziti ar xdeba,

is ar aris strategiuli TvalsazrisiT saqarTvelosaviT mniSvnelovani

qveyana, magram dasavleTis mokavSire TurqeTis pozicia dRiTidRe

icvleba: TurqeTi gaRizianebulia, vinaidan kargavs dasavleTis forpostis

funqcias am regionSi, misi misia, rogorc NATO-s wevri qveynisa, iyo

ruseTis Sekaveba am mimarTulebiT. saqarTvelos da mogvianebiT azerbaijanis

NATO-Si miRebis Semdeg, saqarTvelo iqneba NATO-sa da dasavleTisaTvis

mTavari dasayrdeni samxreT kavkasiaSi. dasavleTi gaagrZelebs

Zalisxmevas TavisTvis sasicocxlo pirobebisa da energomatareblebis

satranzito derefnis SenarCunebis mizniT.

10.09.08

114 s a q a r T v e l o s p a r l a m e n t i


Ó À Ø À Ò È Å Ä Ë Ï Ó Ê À Í Ï Í É

ÏÊÖÐÉÒÄÁÖËÉ ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏ ÀÒÉÓ ÓÖÅÄÒÄÍÖËÉ, ÄÒÈÉÀÍÉ ÃÀ ÂÀÍÖÚÏ×ÄËÉ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÃÀ ÌÉÓ ÔÄÒÉÔÏÒÉÀÆÄ ÍÄÁÉÓÌÉÄÒÉ ÓáÅÀ ÓÀáÄËÌßÉ×ÏÓ

ÛÄÉÀÒÀÙÄÁÖËÉ ÞÀËÄÁÉÓ ÚÏ×ÍÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀáÄËÌßÉ×ÏÓ ÌÊÀ×ÉÏà ÃÀ ÍÄÁÀÚÏ×ËÏÁÉÈ ÂÀÍÝáÀÃÄÁÖËÉ ÈÀÍáÌÏÁÉÓ ÂÀÒÄÛÄ,

1907 ßËÉÓ äÀÀÂÉÓ ÒÄÂÖËÀÝÉÄÁÉÓ, 1949 ßËÉÓ ÑÄÍÄÅÉÓ IV ÊÏÍÅÄÍÝÉÉÓÀ ÃÀ ÓÀÄÒÈÀÛÏÒÉÓÏ ÜÅÄÖËÄÁÉÈÉ ÓÀÌÀÒÈËÉÓ ÍÏÒÌÄÁÉÓ

ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀÃ, ÀÒÉÓ ÓÖÅÄÒÄÍÖËÉ ÓÀáÄËÌßÉ×ÏÓ ÔÄÒÉÔÏÒÉÉÓ ÖÊÀÍÏÍÏ ÓÀÌáÄÃÒÏ ÏÊÖÐÀÝÉÀ.

ÌÖáËÉ 1. ÊÀÍÏÍÉÓ ÌÉÆÀÍÉ

ÀÌ ÊÀÍÏÍÉÓ ÌÉÆÀÍÉÀ ÂÀÍÓÀÆÙÅÒÏÓ ÉÌ ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÉÓ ÓÔÀÔÖÓÉ, ÒÏÌËÄÁÉÝ ÏÊÖÐÉÒÄÁÖËÉÀ ÒÖÓÄÈÉÓ ×ÄÃÄÒÀÝÉÉÓ ÓÀÌáÄÃÒÏ

ÀÂÒÄÓÉÉÓ ÛÄÃÄÂÀÃ, ÃÀÀÃÂÉÍÏÓ ÀÌ ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÉÓ ÂÀÍÓÀÊÖÈÒÄÁÖËÉ ÓÀÌÀÒÈËÄÁÒÉÅÉ ÒÄÑÉÌÉ.

ÌÖáËÉ 2. ÏÊÖÐÉÒÄÁÖËÉ ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÉ ÃÀ ÓÀÆÙÅÀÏ ÆÏÍÄÁÉ

ÀÌ ÊÀÍÏÍÉÓ ÌÉÆÍÄÁÉÓÀÈÅÉÓ ÏÊÖÐÉÒÄÁÖËÉ ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÉ ÃÀ ÓÀÆÙÅÀÏ ÆÏÍÄÁÉÀ (ÛÄÌÃÂÏÌ – ÏÊÖÐÉÒÄÁÖËÉ ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÉ):

À) À×áÀÆÄÈÉÓ ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒÉ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÉÓ ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÉ;

Á) ÝáÉÍÅÀËÉÓ ÒÄÂÉÏÍÉ (ÚÏ×ÉËÉ ÓÀÌáÒÄÈ ÏÓÄÈÉÓ ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒÉ ÏËØÉÓ ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÉ);

Â) ÛÀÅ ÆÙÅÀÆÄ: ÒÖÓÄÈÉÓ ×ÄÃÄÒÀÝÉÀÓÈÀÍ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÓÀÆÙÅÒÉÓ ÌÃÉÍÀÒÄ ×ÓÏÖÃÀÍ ÓÀÌáÒÄÈÉÈ ÌÃÉÍÀÒÄ ÄÍÂÖÒÉÓ

ÛÀÅ ÆÙÅÀÓÈÀÍ ÜÀÃÉÍÄÁÉÓ ÀÃÌÉÍÉÓÔÒÀÝÉÖËÉ ÓÀÆÙÅÒÉÓ ÂÀÓßÅÒÉÅ ÌÉÌÃÄÁÀÒÄ ÓÀÆÙÅÀÏ ÀÊÅÀÔÏÒÉÀÛÉ ÛÄÌÀÅÀËÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÛÉÃÀ

ßÚËÄÁÉ ÃÀ ÔÄÒÉÔÏÒÉÖËÉ ÆÙÅÀ, ÌÀÈÉ ×ÓÊÄÒÉ ÃÀ ßÉÀÙÉ, ÒÏÌËÄÁÆÄÃÀÝ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏ ÀáÏÒÝÉÄËÄÁÓ ÓÖÅÄÒÄÍÉÔÄÔÓ, ÀÂÒÄÈÅÄ

ÓÀÆÙÅÀÏ ÆÏÍÄÁÉ: ÌÉÌÃÄÁÀÒÄ ÆÏÍÀ, ÂÀÍÓÀÊÖÈÒÄÁÖËÉ ÄÊÏÍÏÌÉÊÖÒÉ ÆÏÍÀ ÃÀ ÊÏÍÔÉÍÄÍÔÖÒÉ ÛÄË×É, ÓÀÃÀÝ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏ

ÈÀÅÉÓÉ ÊÀÍÏÍÌÃÄÁËÏÁÉÓÀ ÃÀ ÓÀÄÒÈÀÛÏÒÉÓÏ ÓÀÌÀÒÈËÉÓ ÍÏÒÌÄÁÉÓ, ÊÄÒÞÏÃ, „ÓÀÆÙÅÀÏ ÓÀÌÀÒÈËÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ“ ÂÀÄÒÏÓ 1982 ßËÉÓ

ÊÏÍÅÄÍÝÉÉÓ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀÃ, ÌÉÌÃÄÁÀÒÄ ÆÏÍÀÛÉ ÓÀÒÂÄÁËÏÁÓ ×ÉÓÊÀËÖÒÉ, ÓÀÍÉÔÀÒÉÖËÉ, ÓÀÉÌÉÂÒÀÝÉÏ ÃÀ ÓÀÁÀÑÏ Ö×ËÄÁÄÁÉÈ,

áÏËÏ ÂÀÍÓÀÊÖÈÒÄÁÖË ÄÊÏÍÏÌÉÊÖÒ ÆÏÍÀÛÉ ÃÀ ÊÏÍÔÉÍÄÍÔÖÒ ÛÄË×ÆÄ – ÓÖÅÄÒÄÍÖËÉ Ö×ËÄÁÄÁÉÈÀ ÃÀ ÉÖÒÉÓÃÉØÝÉÉÈ;

Ã) ÀÌ ÌÖáËÉÓ „À“, „Á“ ÃÀ „“ ØÅÄÐÖÍØÔÄÁÉÈ ÂÀÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÖËÉ ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÉÓ ÆÄÌÏÈ ÀÒÓÄÁÖËÉ ÓÀäÀÄÒÏ ÓÉÅÒÝÄ.

ÌÖáËÉ 3. ÏÊÖÐÉÒÄÁÖËÉ ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÉÓ ÓÀÌÀÒÈËÄÁÒÉÅÉ ÒÄÑÉÌÉ

ÏÊÖÐÉÒÄÁÖË ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÆÄ ÀÌ ÊÀÍÏÍÉÓ ÌÏØÌÄÃÄÁÉÓ ÅÀÃÉÈ ÅÒÝÄËÃÄÁÀ ÓÀÂÀÍÂÄÁÏ ÌÃÂÏÌÀÒÄÏÁÉÓ ÒÄÑÉÌÉ, ÀÂÒÄÈÅÄ

ÂÀÍÓÀÊÖÈÒÄÁÖËÉ ÓÀÌÀÒÈËÄÁÒÉÅÉ ÒÄÑÉÌÉ, ÒÀÝ ÂÖËÉÓáÌÏÁÓ ÛÄÆÙÖÃÅÄÁÓ ÏÊÖÐÉÒÄÁÖË ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÆÄ ÈÀÅÉÓÖ×ËÀÃ

ÂÀÃÀÀÃÂÉËÄÁÉÓ, ÀÌ ÊÀÍÏÍÉÈ ÂÀÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÖËÉ ÄÊÏÍÏÌÉÊÖÒÉ ÓÀØÌÉÀÍÏÁÉÓ ÂÀÍáÏÒÝÉÄËÄÁÉÓ, ÖÞÒÀÅ ØÏÍÄÁÀÓÈÀÍ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈ

ÂÀÒÉÂÄÁÉÓ ÃÀÃÄÁÉÓÀ ÃÀ ÀÌ ÊÀÍÏÍÉÈ ÂÀÍÓÀÆÙÅÒÖË ÓáÅÀ ÓÀÊÉÈáÄÁÈÀÍ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈ.

ÌÖáËÉ 4. ÈÀÅÉÓÖ×ËÀà ÂÀÃÀÀÃÂÉËÄÁÉÓ ÛÄÆÙÖÃÅÀ ÏÊÖÐÉÒÄÁÖË ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÆÄ

1. ÖÝáÏ ØÅÄÚÍÉÓ ÌÏØÀËÀØÄÄÁÉÓÀÈÅÉÓ ÃÀ ÌÏØÀËÀØÄÏÁÉÓ ÀÒÌØÏÍÄ ÐÉÒÄÁÉÓÀÈÅÉÓ ÏÊÖÐÉÒÄÁÖË ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÆÄ ÛÄÓÅËÀ

ÃÀÛÅÄÁÖËÉÀ ÌáÏËÏÃ:

À) À×áÀÆÄÈÉÓ ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒÉ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÉÓ ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÆÄ – ÆÖÂÃÉÃÉÓ ÌÖÍÉÝÉÐÀËÉÔÄÔÉÓ ÌÉÌÀÒÈÖËÄÁÉÃÀÍ;

Á) ÝáÉÍÅÀËÉÓ ÒÄÂÉÏÍÛÉ (ÚÏ×ÉËÉ ÓÀÌáÒÄÈ ÏÓÄÈÉÓ ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒÉ ÏËØÉÓ ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÆÄ) – ÂÏÒÉÓ ÌÖÍÉÝÉÐÀËÉÔÄÔÉÓ

ÌÉÌÀÒÈÖËÄÁÉÃÀÍ.

2. ÀÌ ÌÖáËÉÓ ÐÉÒÅÄË ÐÖÍØÔÛÉ ÂÀÍÓÀÆÙÅÒÖËÉÓ ÂÀÒÃÀ, ÚÅÄËÀ ÓáÅÀ ÌÉÌÀÒÈÖËÄÁÉÃÀÍ ÏÊÖÐÉÒÄÁÖË ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÆÄ

ÛÄÓÅËÀ ÖÝáÏ ØÅÄÚÍÉÓ ÌÏØÀËÀØÄÄÁÉÓÀÈÅÉÓ ÃÀ ÌÏØÀËÀØÄÏÁÉÓ ÀÒÌØÏÍÄ ÐÉÒÄÁÉÓÀÈÅÉÓ ÀÊÒÞÀËÖËÉÀ ÃÀ ÉÓãÄÁÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ

ÓÉÓáËÉÓ ÓÀÌÀÒÈËÉÓ ÊÏÃÄØÓÉÈ.

3. ÂÀÍÓÀÊÖÈÒÄÁÖË ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÂÀÉÝÄÓ ÏÊÖÐÉÒÄÁÖË ÔÄÒÉÔÏÒÉÀÆÄ ÛÄÓÅËÉÓ ÓÐÄÝÉÀËÖÒÉ ÍÄÁÀÒÈÅÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ

ÌÈÀÅÒÏÁÉÓ ÓÀÌÀÒÈËÄÁÒÉÅÉ ÀØÔÉÈ ÃÀÃÂÄÍÉËÉ ßÄÓÉÈ, ÈÖ ÄÓ ÄÌÓÀáÖÒÄÁÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÉÍÔÄÒÄÓÄÁÓ, ÊÏÍ×ËÉØÔÉÓ

ÌÛÅÉÃÏÁÉÀÍÉ ÌÏÂÅÀÒÄÁÉÓ, ÃÄÏÊÖÐÀÝÉÉÓ ÀÍ äÖÌÀÍÉÔÀÒÖË ÌÉÆÍÄÁÓ.

ÌÖáËÉ 5. ÖÞÒÀÅ ØÏÍÄÁÀÆÄ ÓÀÊÖÈÒÄÁÉÓ Ö×ËÄÁÀ ÏÊÖÐÉÒÄÁÖË ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÆÄ

1. ÏÊÖÐÉÒÄÁÖË ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÆÄ ÖÞÒÀÅ ØÏÍÄÁÀÓÈÀÍ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÀÍÏÍÌÃÄÁËÏÁÉÓ ÌÏÈáÏÅÍÀÈÀ ÃÀÒÙÅÄÅÉÈ

ÃÀÃÄÁÖËÉ ÍÄÁÉÓÌÉÄÒÉ ÂÀÒÉÂÄÁÀ ÃÀÃÄÁÉÓ ÌÏÌÄÍÔÉÃÀÍ ÁÀÈÉËÀà ÉÈÅËÄÁÀ ÃÀ ÓÀÌÀÒÈËÄÁÒÉÅ ÛÄÃÄÂÄÁÓ ÀÒ ßÀÒÌÏÛÏÁÓ.

2. ÏÊÖÐÉÒÄÁÖË ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÆÄ ÖÞÒÀÅ ØÏÍÄÁÀÆÄ ÓÀÊÖÈÒÄÁÉÓ Ö×ËÄÁÉÓ ÌÄÌÊÅÉÃÒÄÏÁÉÓ ÂÆÉÈ ÛÄÞÄÍÀ ÃÀÛÅÄÁÖËÉÀ ÌáÏËÏÃ

ÊÀÍÏÍÉÈ ÌÄÌÊÅÉÃÒÄÏÁÉÓÀÓ, ÀÍ ÈÖ ÀÍÃÄÒÞÉÈ ÌÄÌÊÅÉÃÒÄÍÉ ÌÉÄÊÖÈÅÍÄÁÉÀÍ ÊÀÍÏÍÉÈ ÌÄÌÊÅÉÃÒÄÈÀ ÄÒÈ-ÄÒÈ ÒÉÂÓ.

ÌÖáËÉ 6. ÄÊÏÍÏÌÉÊÖÒÉ ÓÀØÌÉÀÍÏÁÉÓ ÛÄÆÙÖÃÅÀ ÏÊÖÐÉÒÄÁÖË ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÆÄ

1. ÏÊÖÐÉÒÄÁÖË ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÆÄ ÀÊÒÞÀËÖËÉÀ ÛÄÌÃÄÂÉ ÓÀáÉÓ ÓÀØÌÉÀÍÏÁÀ:

À) ÍÄÁÉÓÌÉÄÒÉ ÄÊÏÍÏÌÉÊÖÒÉ (ÓÀÌÄßÀÒÌÄÏ ÀÍ ÀÒÀÓÀÌÄßÀÒÌÄÏ) ÓÀØÌÉÀÍÏÁÀ, ÌÉÖáÄÃÀÅÀà ÉÌÉÓÀ, áÏÒÝÉÄËÃÄÁÀ ÈÖ ÀÒÀ ÉÂÉ

ÌÏÂÄÁÉÓ, ÛÄÌÏÓÀÅËÉÓ ÀÍ ÊÏÌÐÄÍÓÀÝÉÉÓ ÌÉÓÀÙÄÁÀÃ, ÈÖ ÀÓÄÈÉ ÓÀØÌÉÀÍÏÁÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÀÍÏÍÌÃÄÁËÏÁÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ ÓÀàÉÒÏÄÁÓ

ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÉ ËÉÝÄÍÆÉÉÓ ÀÍ ÍÄÁÀÒÈÅÉÓ ÌÏÐÏÅÄÁÀÓ, ÀÅÔÏÒÉÆÀÝÉÉÓ ÀÍ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÉÓ ÂÀÅËÀÓ ÀÍ ÛÄÈÀÍáÌÄÁÀÓ ÀÓÄÈÉÓ ÀÒÀÒÓÄÁÏÁÉÓ

ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ;

Á) ÓÀÌáÄÃÒÏ ÃÀ ÏÒÌÀÂÉ ÃÀÍÉÛÍÖËÄÁÉÓ ÐÒÏÃÖØÝÉÉÓ ÛÄÔÀÍÀ ÀÍ/ÃÀ ÂÀÌÏÔÀÍÀ;

Â) ÓÀÄÒÈÀÛÏÒÉÓÏ ÓÀäÀÄÒÏ, ÓÀÆÙÅÀÏ ÃÀ ÓÀÒÊÉÍÉÂÆÏ ÌÉÌÏÓÅËÀ, ÀÂÒÄÈÅÄ ÓÀÄÒÈÀÛÏÒÉÓÏ ÓÀÂÆÀÏ ÓÀÔÒÀÍÓÐÏÒÔÏ

ÂÀÃÀÆÉÃÅÀ;

Ã) ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÒÄÓÖÒÓÄÁÉÈ ÓÀÒÂÄÁËÏÁÀ;


Ä) ×ÖËÀÃÉ ÂÀÃÀÒÉÝáÅÄÁÉÓ ÏÒÂÀÍÉÆÄÁÀ;

Å) ÀÌ ÐÖÍØÔÉÓ „À“–„Ä“ ØÅÄÐÖÍØÔÄÁÉÈ ÂÀÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÖËÉ ÓÀØÌÉÀÍÏÁÉÓ ÃÀ×ÉÍÀÍÓÄÁÀ ÀÍ ÒÀÉÌÄ ÓáÅÀ ×ÏÒÌÉÈ áÄËÛÄßÚÏÁÀ.

2. ÏÊÖÐÉÒÄÁÖË ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÆÄ ÀÌ ÌÖáËÉÓ ÐÉÒÅÄËÉ ÐÖÍØÔÉÈ ÂÀÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÖËÉ ÓÀØÌÉÀÍÏÁÉÓ ÂÀÍáÏÒÝÉÄËÄÁÀ ÃÀÛÅÄÁÖËÉÀ

ÌáÏËÏà ÂÀÍÓÀÊÖÈÒÄÁÖË ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÓÐÄÝÉÀËÖÒÉ ÈÀÍáÌÏÁÉÈ, ÒÏÌÄËÉÝ ÂÀÉÝÄÌÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÌÈÀÅÒÏÁÉÓ ÓÀÌÀÒÈËÄÁÒÉÅÉ

ÀØÔÉÈ ÃÀÃÂÄÍÉËÉ ßÄÓÉÈ, ÈÖ ÄÓ ÄÌÓÀáÖÒÄÁÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÉÍÔÄÒÄÓÄÁÓ, ÊÏÍ×ËÉØÔÉÓ ÌÛÅÉÃÏÁÉÀÍÉ ÌÏÂÅÀÒÄÁÉÓ,

ÃÄÏÊÖÐÀÝÉÉÓ ÀÍ äÖÌÀÍÉÔÀÒÖË ÌÉÆÍÄÁÓ.

3. ÀÌ ÌÖáËÉÓ ÌÏÈáÏÅÍÀÈÀ ÃÀÒÙÅÄÅÀ ÉßÅÄÅÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÀÍÏÍÌÃÄÁËÏÁÉÈ ÃÀÃÂÄÍÉË ÐÀÓÖáÉÓÌÂÄÁËÏÁÀÓ.

4. ÏÊÖÐÉÒÄÁÖË ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÆÄ ÀÌ ÌÖáËÉÓ ÐÉÒÅÄËÉ ÐÖÍØÔÉÈ ÂÀÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÖËÉ ÓÀØÌÉÀÍÏÁÉÓ ÂÀÍáÏÒÝÉÄËÄÁÉÓÀÈÅÉÓ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÀÍÏÍÌÃÄÁËÏÁÉÈ ÃÀÃÂÄÍÉËÉ ÓÀÍØÝÉÄÁÉ ÅÒÝÄËÃÄÁÀ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÖË ÐÉÒÄÁÆÄÃÀÝ, ÀÍÖ ÉÌ ÐÉÒÄÁÆÄ, ÒÏÌËÄÁÉÝ

ÐÉÒÃÀÐÉÒ ÀÍ ÀÒÀÐÉÒÃÀÐÉÒ ÌÏÍÀßÉËÄÏÁÄÍ ÀÌ ÌÖáËÉÓ ÐÉÒÅÄË ÐÖÍØÔÛÉ ÌÉÈÉÈÄÁÖËÉ ÓÀØÌÉÀÍÏÁÉÓ ÂÀÍÌÀáÏÒÝÉÄËÄÁÄËÉ ÐÉÒÄÁÉÓ

ÊÀÐÉÔÀËÛÉ ÀÍ/ÃÀ ÒÀÉÌÄ ×ÏÒÌÉÈ ÂÀÅËÄÍÀÓ ÀáÃÄÍÄÍ ÌÀÈ ÌÉÄÒ ÂÀÃÀßÚÅÄÔÉËÄÁÉÓ ÌÉÙÄÁÀÆÄ.

5. ÀÌ ÌÖáËÉÓ ÌÄ-4 ÐÖÍØÔÉÓ ÌÉÆÍÄÁÉÓÀÈÅÉÓ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÖËÉ ÐÉÒÄÁÉ ÀÒÉÀÍ:

À) ÐÉÒÉ, ÒÏÌÄËÓÀÝ ÀÌ ÌÖáËÉÓ ÐÉÒÅÄËÉ ÐÖÍØÔÉÈ ÂÀÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÖËÉ ÓÀØÌÉÀÍÏÁÉÓ ÂÀÍÌÀáÏÒÝÉÄËÄÁÄË ÐÉÒÛÉ ÀØÅÓ ßÉËÉ

ÀÍ ÀØÝÉÀÈÀ 5%-ÆÄ ÌÄÔÉ;

Á) ÐÉÒÉ, ÒÏÌÄËÓÀÝ ÀØÅÓ ßÉËÉ ÀÍ ÀØÝÉÀÈÀ 25%-ÆÄ ÌÄÔÉ ÀÌ ÐÖÍØÔÉÓ „À“ ØÅÄÐÖÍØÔÉÈ ÂÀÍÓÀÆÙÅÒÖË ÐÉÒÛÉ;

Â) ÐÉÒÉ, ÒÏÌÄËÓÀÝ ÀØÅÓ ßÉËÉ ÀÍ ÀØÝÉÀÈÀ 50%-ÆÄ ÌÄÔÉ ÀÌ ÐÖÍØÔÉÓ „Á“ ØÅÄÐÖÍØÔÉÈ ÂÀÍÓÀÆÙÅÒÖË ÐÉÒÛÉ.

ÌÖáËÉ 7. ÀÃÀÌÉÀÍÉÓ Ö×ËÄÁÀÈÀ ÃÀ ÊÖËÔÖÒÖËÉ ÌÄÌÊÅÉÃÒÄÏÁÉÓ ÃÀÝÅÀ ÏÊÖÐÉÒÄÁÖË ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÆÄ

1. ÏÊÖÐÉÒÄÁÖËÉ ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÔÄÒÉÔÏÒÉÉÓ ÂÀÍÖÚÏ×ÄËÉ ÍÀßÉËÉÀ ÃÀ ÌÀÈÆÄ ÅÒÝÄËÃÄÁÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ

ÊÀÍÏÍÌÃÄÁËÏÁÀ. ÏÊÖÐÉÒÄÁÖË ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÆÄ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÏÍÓÔÉÔÖÝÉÉÈ ÂÀÍÓÀÆÙÅÒÖËÉ ÀÃÀÌÉÀÍÉÓ ÓÀÚÏÅÄËÈÀÏÃ

ÀÙÉÀÒÄÁÖËÉ Ö×ËÄÁÄÁÉÓ ÃÀÒÙÅÄÅÉÓÀÈÅÉÓ ÐÀÓÖáÉÓÌÂÄÁËÏÁÀ ÄÊÉÓÒÄÁÀ ÒÖÓÄÈÉÓ ×ÄÃÄÒÀÝÉÀÓ ÓÀÄÒÈÀÛÏÒÉÓÏ ÓÀÌÀÒÈËÉÓ

ÍÏÒÌÄÁÉÓ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀÃ.

2. ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÀÙÌÀÓÒÖËÄÁÄËÉ áÄËÉÓÖ×ËÄÁÀ ÅÀËÃÄÁÖËÉÀ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓ ÓÀÄÒÈÀÛÏÒÉÓÏ ÏÒÂÀÍÉÆÀÝÉÄÁÓ ÐÄÒÉÏÃÖËÀÃ

ÌÉÀßÏÃÏÓ ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÀ ÏÊÖÐÉÒÄÁÖË ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÆÄ ÀÃÀÌÉÀÍÉÓ Ö×ËÄÁÀÈÀ ÃÀÒÙÅÄÅÉÓ ×ÀØÔÄÁÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ.

3. ÏÊÖÐÉÒÄÁÖË ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÆÄ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÌÏØÀËÀØÄÄÁÉÓÀÈÅÉÓ, ÌÏØÀËÀØÄÏÁÉÓ ÀÒÌØÏÍÄ ÐÉÒÄÁÉÓÀÈÅÉÓ ÃÀ ÓÀÈÀÍÀÃÏ

ÍÄÁÀÒÈÅÉÈ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÛÉ ÌÚÏ×É ÃÀ ÏÊÖÐÉÒÄÁÖË ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÆÄ ÂÀÃÀÓÖËÉ ÖÝáÏ ØÅÄÚÍÉÓ ÌÏØÀËÀØÄÄÁÉÓÀÈÅÉÓ ÌÉÚÄÍÄÁÖËÉ

ÌÀÔÄÒÉÀËÖÒÉ ÃÀ ÌÏÒÀËÖÒÉ ÆÉÀÍÉÓ ÀÍÀÆÙÀÖÒÄÁÀ ÄÊÉÓÒÄÁÀ ÒÖÓÄÈÉÓ ×ÄÃÄÒÀÝÉÀÓ, ÒÏÂÏÒÝ ÓÀÌáÄÃÒÏ ÏÊÖÐÀÝÉÉÓ

ÂÀÍÌÀáÏÒÝÉÄËÄÁÄË ÓÀáÄËÌßÉ×ÏÓ.

4. ÏÊÖÐÉÒÄÁÖË ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÆÄ ÊÖËÔÖÒÖËÉ ÌÄÌÊÅÉÃÒÄÏÁÉÓ ÃÀÝÅÉÓÀÈÅÉÓ ÐÀÓÖáÉÓÌÂÄÁËÏÁÀ ÄÊÉÓÒÄÁÀ ÒÖÓÄÈÉÓ

×ÄÃÄÒÀÝÉÀÓ.

ÌÖáËÉ 8. ÖÊÀÍÏÍÏ ÏÒÂÀÍÏÄÁÉ (ÈÀÍÀÌÃÄÁÏÁÉÓ ÐÉÒÄÁÉ)

1. ÖÊÀÍÏÍÏÀ ÍÄÁÉÓÌÉÄÒÉ ÏÒÂÀÍÏ (ÈÀÍÀÌÃÄÁÏÁÉÓ ÐÉÒÉ), ÒÏÌÄËÉÝ ÛÄØÌÍÉËÉ (ÃÀÍÉÛÍÖËÉ/ÀÒÜÄÖËÉ) ÀÒ ÀÒÉÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ

ÊÀÍÏÍÌÃÄÁËÏÁÉÈ ÃÀÃÂÄÍÉËÉ ßÄÓÉÈ ÀÍ/ÃÀ ÒÀÉÌÄ ×ÏÒÌÉÈ ×ÀØÔÏÁÒÉÅÀà ÀáÏÒÝÉÄËÄÁÓ ÏÊÖÐÉÒÄÁÖË ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÆÄ

ÓÀÊÀÍÏÍÌÃÄÁËÏ, ÀÙÌÀÓÒÖËÄÁÄË ÀÍ ÓÀÓÀÌÀÒÈËÏ ×ÖÍØÝÉÄÁÓ ÀÍ ÓáÅÀ ÓÀØÌÉÀÍÏÁÀÓ, ÒÀÝ ÌÉÄÊÖÈÅÍÄÁÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï

ÀÍ ÀÃÂÉËÏÁÒÉÅÉ ÈÅÉÈÌÌÀÒÈÅÄËÏÁÉÓ ÏÒÂÀÍÏÈÀ ×ÖÍØÝÉÄÁÓ.

2. ÀÌ ÌÖáËÉÓ ÐÉÒÅÄËÉ ÐÖÍØÔÉÈ ÂÀÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÖËÉ ÏÒÂÀÍÏÄÁÉÓ ÌÉÄÒ ÂÀÌÏÝÄÌÖËÉ ÍÄÁÉÓÌÉÄÒÉ ÀØÔÉ ÀÒÀÒÀà ÉÈÅËÄÁÀ

ÃÀ ÓÀÌÀÒÈËÄÁÒÉÅ ÛÄÃÄÂÄÁÓ ÀÒ ßÀÒÌÏÛÏÁÓ.

ÌÖáËÉ 9. ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ áÄËÉÓÖ×ËÄÁÉÓ ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÀ

1. ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ áÄËÉÓÖ×ËÄÁÀ ÀÌ ÊÀÍÏÍÉÓ ÌÏÈáÏÅÍÀÈÀ ÃÀÒÙÅÄÅÉÓÀÓ ÅÀËÃÄÁÖËÉÀ ÌÉÌÀÒÈÏÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÀÍÏÍÌÃÄÁËÏÁÉÈÀ

ÃÀ ÓÀÄÒÈÀÛÏÒÉÓÏ ÓÀÌÀÒÈËÉÈ ÂÀÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÖË ÚÅÄËÀ ÌÄØÀÍÉÆÌÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÀÍÏÍÉÄÒÉ ÉÍÔÄÒÄÓÄÁÉÓÀ ÃÀ ÖÓÀ×ÒÈáÏÄÁÉÓ

ÃÀÝÅÉÓ ÌÉÆÍÉÈ.

2. ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÌÈÀÅÒÏÁÀ ÅÀËÃÄÁÖËÉÀ ÖÆÒÖÍÅÄËÚÏÓ ÏÒÌáÒÉÅÉ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÄÁÉÓ ÂÀ×ÏÒÌÄÁÀ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÉÓ

ÌÏÍÀßÉËÄ ÓÀáÄËÌßÉ×ÏÓ ÌÉÄÒ ÀÌ ÊÀÍÏÍÉÓ ÌÏÈáÏÅÍÀÈÀ ÃÀÌÒÙÅÄÅÉ ÐÉÒÉÓ ÌÉÌÀÒÈ ÀÌÀÅÄ ÓÀáÄËÌßÉ×ÏÓ ÊÀÍÏÍÌÃÄÁËÏÁÉÈ

ÃÀÃÂÄÍÉËÉ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÉ ÓÀÍØÝÉÄÁÉÓ ÂÀÌÏÚÄÍÄÁÉÓ ÖÆÒÖÍÅÄËÚÏ×ÉÓ ÌÉÆÍÉÈ.

ÌÖáËÉ 10. ÂÀÒÃÀÌÀÅÀËÉ ÃÄÁÖËÄÁÀÍÉ

1. ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÌÈÀÅÒÏÁÀÌ ÀÌ ÊÀÍÏÍÉÓ ÀÌÏØÌÄÃÄÁÉÃÀÍ 1 ÈÅÉÓ ÅÀÃÀÛÉ ÖÆÒÖÍÅÄËÚÏÓ ÚÅÄËÀ ÓÀÌÀÒÈËÄÁÒÉÅÉ ÀØÔÉÓ

ÌÉÙÄÁÀ, ÒÏÌÄËÉÝ ÂÀÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÖËÉÀ ÀÌ ÊÀÍÏÍÉÈ ÃÀ ÀÃÂÄÍÓ ÂÀÍÓÀÊÖÈÒÄÁÖË ÒÄÑÉÌÓ ÏÊÖÐÉÒÄÁÖË ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÆÄ.

2. 2008 ßËÉÓ 12 ÀÂÅÉÓÔÏÓ ÝÄÝáËÉÓ ÛÄßÚÅÄÔÉÓ ÛÄÈÀÍáÌÄÁÉÃÀÍ ÂÀÌÏÌÃÉÍÀÒÄ, ÀÌ ÊÀÍÏÍÉÓ ÌÏØÌÄÃÄÁÀ ÀÓÄÅÄ ÅÒÝÄËÃÄÁÀ

ÛÄÌÃÄ ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÆÄ: ÓÀÜáÄÒÉÓ ÒÀÉÏÍÉÓ ÓÏ×ÄË ÐÄÒÄÅÆÄ, ØÖÒÈÉÓ, ÄÒÄÃÅÉÓÀ ÃÀ ÀÑÀÒÉÓ ÌÖÍÉÝÉÐÀËÉÔÄÔÄÁÉÓ ÃÀ ÀáÀËÂÏÒÉÓ

ÌÖÍÉÝÉÐÀËÉÔÄÔÉÓ ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÆÄ.

ÌÖáËÉ 11. ÊÀÍÏÍÉÓ ÀÌÏØÌÄÃÄÁÀ

1. ÄÓ ÊÀÍÏÍÉ ÀÌÏØÌÄÃÃÄÓ ÂÀÌÏØÅÄÚÍÄÁÉÓÈÀÍÀÅÄ.

2. ÀÌ ÊÀÍÏÍÉÓ ÌÄ-5 ÌÖáËÉÓ ÐÉÒÅÄËÉ ÐÖÍØÔÉÓ, ÌÄ-6 ÃÀ ÌÄ-8 ÌÖáËÄÁÉÓ ÌÏØÌÄÃÄÁÀ ÂÀÅÒÝÄËÃÄÓ 1990 ßËÉÃÀÍ ßÀÒÌÏÛÏÁÉË

ÖÒÈÉÄÒÈÏÁÄÁÆÄ.

3. ÀÌ ÊÀÍÏÍÉÈ ÂÀÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÖËÉ ÓÀÌÀÒÈËÄÁÒÉÅÉ ÒÄÑÉÌÉ ÌÏØÌÄÃÄÁÓ ÏÊÖÐÉÒÄÁÖË ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÆÄ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÉÖÒÉÓ-

ÃÉØÝÉÉÓ ÓÒÖËÀÃ ÀÙÃÂÄÍÀÌÃÄ.

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÒÄÆÉÃÄÍÔÉ

ÌÉáÄÉË ÓÀÀÊÀÛÅÉËÉ

ÈÁÉËÉÓÉ,

2008 ßËÉÓ 23 ÏØÔÏÌÁÄÒÉ.

431 – IIÓ

More magazines by this user
Similar magazines