06.11.2014 Views

okupacia

okupacia

okupacia

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

o k u p a c i a


Ó À Ø À Ò È Å Ä Ë Ï Ó Ð À Ò Ë À Ì Ä Í Ô É Ó<br />

à À Ã Â Ä Í É Ë Ä Á À<br />

ÒÖÓÄÈÉÓ ×ÄÃÄÒÀÝÉÉÓ ÌÉÄÒ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÉÓ<br />

ÏÊÖÐÀÝÉÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ<br />

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÌÉÄÒ ÃÀÌÏÖÊÉÃÄÁËÏÁÉÓ ÀÙÃÂÄÍÉÓÀ ÃÀ ÓÀÁàÏÈÀ ÊÀÅÛÉÒÉÓ ÃÀÛËÉÓ ÛÄÌÃÄÂ<br />

ÓÀÁàÏÈÀ ÉÌÐÄÒÉÉÓ ÓÀÌÀÒÈÀËÌÄÌÊÅÉÃÒÄÌ – ÒÖÓÄÈÉÓ ×ÄÃÄÒÀÝÉÀÌ ÂÀÍÀÂÒÞÏ ÛÄÉÀÒÀÙÄÁÖËÉ<br />

ÊÏÍ×ËÉØÔÄÁÉÓ ÉÍÓÐÉÒÉÒÄÁÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÔÄÒÉÔÏÒÉÀÆÄ, ÊÄÒÞÏÃ, À×áÀÆÄÈÉÓ ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒÉ<br />

ÒÄÓÐÖÁËÉÊÉÓÀ ÃÀ ÚÏ×ÉËÉ ÓÀÌáÒÄÈ ÏÓÄÈÉÓ ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒÉ ÏËØÉÓ ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÆÄ. ÒÖÓÄÈÉÓ<br />

áÄËÉÓÖ×ËÄÁÀ ÐÄÒÌÀÍÄÍÔÖËÀà ÀÉÀÒÀÙÄÁÃÀ ÓÄÐÀÒÀÔÉÓÔÄÁÓ, ÖßÄÅÃÀ ÌÀÈ ÓÀÌáÄÃÒÏ, ×ÉÍÀÍÓÖÒ,<br />

ÐÏËÉÔÉÊÖÒ ÌáÀÒÃÀàÄÒÀÓ ÃÀ ØÅÄÚÀÍÀ ÜÀÉÈÒÉÀ ÛÄÉÀÒÀÙÄÁÖË ÊÏÍ×ËÉØÔÛÉ, ÒÏÌÄËÉÝ<br />

×ÏÒÌÀËÖÒÀà ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓÀ ÃÀ ÓÄÐÀÒÀÔÉÓÔÄÁÓ ÛÏÒÉÓ ÌÉÌÃÉÍÀÒÄÏÁÃÀ, ÌÀÂÒÀÌ ÒÄÀËÖÒÀÃ<br />

ÄÓ ÉÚÏ ÒÖÓÄÈÉÓÀ ÃÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀÌáÄÃÒÏ ÃÀÐÉÒÉÓÐÉÒÄÁÀ.<br />

XX ÓÀÖÊÖÍÉÓ 90-ÉÀÍ ßËÄÁÛÉ ÒÖÓÄÈÌÀ ÒÄÂÖËÀÒÖËÉ ãÀÒÉÓÀ ÃÀ ÃÀØÉÒÀÅÄÁÖËÉ ÐÉÒÄÁÉÓ<br />

ÌÄÛÅÄÏÁÉÈ ÂÀÍÀáÏÒÝÉÄËÀ ØÀÒÈÅÄËÉ ÌÏÓÀáËÄÏÁÉÓ ÄÈÍÉÊÖÒÉ ßÌÄÍÃÀ, ÒÀÝ ÃÀÃÀÓÔÖÒÄÁÖËÉÀ<br />

ÄÖÈÏÓ ÁÖÃÀÐÄÛÔÉÓ 1994 ßËÉÓ 5-6 ÃÄÊÄÌÁÒÉÓ, ËÉÓÀÁÏÍÉÓ 1996 ßËÉÓ 2-3 ÃÄÊÄÌÁÒÉÓÀ<br />

ÃÀ ÓÔÀÌÁÖËÉÓ 1999 ßËÉÓ 18-19 ÍÏÄÌÁÒÉÓ ÓÀÌÉÔÄÁÉÓ ÃÀÓÊÅÍÉÈÉ ÀØÔÄÁÉÈ ÃÀ ÂÀÄÒÏÓ<br />

ÂÄÍÄÒÀËÖÒÉ ÀÓÀÌÁËÄÉÓ ÌÉÄÒ 2008 ßËÉÓ 15 ÌÀÉÓÓ ÌÉÙÄÁÖËÉ N62/249 ÒÄÆÏËÖÝÉÉÈ.<br />

ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ÐÄÒÉÏÃÉÃÀÍ ÌÏÚÏËÄÁÖËÉ, ÒÖÓÄÈÉÓ ×ÄÃÄÒÀÝÉÀ ÐÄÒÉÏÃÖËÀà ÀßÚÏÁÃÀ<br />

ÓÉÓáËÉÀÍ ÐÒÏÅÏÊÀÝÉÄÁÓ ÃÀ ÀÌßÅÀÅÄÁÃÀ ÊÏÍ×ËÉØÔÄÁÓ ÓÀÊÖÈÀÒÉ ÓÖÒÅÉËÉÓ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀÃ.<br />

Ä.ß. ÓÀÌÛÅÉÃÏÁÏ ÞÀËÄÁÉ, ÒÏÌËÄÁÉÝ ÀÌ ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÆÄ ÒÖÓÄÈÉÓ ×ÄÃÄÒÀÝÉÀÌ ÂÀÍÀÈÀÅÓÀ,<br />

ÒÄÀËÖÒÀà ÉÚÏ ÓÀÏÊÖÐÀÝÉÏ ãÀÒÉ, ÒÏÌËÉÓ ÌÈÀÅÀÒ ÌÉÆÀÍÓ ßÀÒÌÏÀÃÂÄÍÃÀ ÀÒÀ ÊÏÍ×ËÉØÔÄÁÉÓ<br />

ÌÏÂÅÀÒÄÁÀ, ÀÒÀÌÄà ÓÖÅÄÒÄÍÖËÉ ÓÀáÄËÌßÉ×ÏÓ – ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÂÀÍÖÚÏ×ÄËÉ ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÉÓ<br />

ÌÉÈÅÉÓÄÁÀ.<br />

ÊÏÍ×ËÉØÔÄÁÉÓ ÆÏÍÄÁÛÉ ÒÖÓÄÈÉÓ ×ÄÃÄÒÀÝÉÉÓ Ä.ß. ÓÀÌÛÅÉÃÏÁÏ ÞÀËÄÁÉÓ ÂÀÍÈÀÅÓÄÁÉÓ<br />

ÛÄÌÃÄ ÀÌ ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÉÓ ÀÃÌÉÍÉÓÔÒÉÒÄÁÀÓ ÀáÏÒÝÉÄËÄÁÃÀ ÀÒÀ ÌáÏËÏà ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÉ<br />

ÓÄÐÀÒÀÔÉÓÔÖËÉ ÒÄÑÉÌÉ, ÀÒÀÌÄà ÖÛÖÀËÏà ÒÖÓÄÈÉÓ ×ÄÃÄÒÀÝÉÀÝ. ÀÙÍÉÛÍÖË ÒÄÂÉÏÍÄÁÛÉ<br />

ÍÄÁÉÓÌÉÄÒ ÂÀÃÀßÚÅÄÔÉËÄÁÀÓ ÒÖÓÄÈÉÓ ×ÄÃÄÒÀÝÉÉÓ ÐÏËÉÔÉÊÖÒÉ ÉÓÔÄÁËÉÛÌÄÍÔÉ ÉÙÄÁ-<br />

ÃÀ; ÒÖÓÄÈÉÓ ÐÏËÉÔÉÊÖÒÉ ÞÀËÄÁÉ ÐÉÒÃÀÐÉÒ, ÖáÄÛÀà ÄÒÄÏÃÍÄÍ ÀÌ ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÆÄ<br />

ÜÀÔÀÒÄÁÖËÉ Ä.ß. ÀÒÜÄÅÍÄÁÉÓ ÐÒÏÝÄÓÛÉ; ÓÄÐÀÒÀÔÉÓÔÖËÉ ÌÈÀÅÒÏÁÄÁÉ ÒÖÓÄÈÉÓ ×ÄÃÄÒÀÝÉÉÓ


ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÌÏáÄËÄÄÁÉÈ ÊÏÌÐËÄØÔÃÄÁÏÃÀ. ÂÀÒÃÀ ÀÌÉÓÀ, ÒÖÓÄÈÉÓ ×ÄÃÄÒÀÝÉÀ ÌÀÓÏÁÒÉÅÀÃ<br />

ÖÒÉÂÄÁÃÀ ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ÒÄÂÉÏÍÄÁÉÓ ÌÏÓÀáËÄÏÁÀÓ ÒÖÓÄÈÉÓ ÌÏØÀËÀØÉÓ ÐÀÓÐÏÒÔÄÁÓ ÀÒÀ<br />

ÌÀÒÔÏ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÀÍ ÓÀÄÒÈÀÛÏÒÉÓÏ, ÀÒÀÌÄà ÀÓÄÅÄ ÓÀÊÖÈÀÒÉ ÊÀÍÏÍÌÃÄÁËÏÁÉÓ ÖáÄ-<br />

ÛÉ ÃÀÒÙÅÄÅÉÈ. ÄÊÏÍÏÌÉÊÖÒÉ ÃÀ äÖÌÀÍÉÔÀÒÖËÉ ÌáÀÒÃÀàÄÒÉÓ ÓÀ×ÀÒØÅÄÛ ÒÖÓÄÈÉÓ ×ÄÃÄ-<br />

ÒÀÝÉÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÌÈÀÅÒÏÁÀÓÈÀÍ ÛÄÖÈÀÍáÌÄÁËÀà ÀáÏÒÝÉÄËÄÁÃÀ ÉÌÂÅÀÒ ØÌÄÃÄÁÄÁÓ,<br />

ÒÏÌÄËÈÀ ÂÀÍáÏÒÝÉÄËÄÁÀ ÓáÅÀ ÓÖÅÄÒÄÍÖËÉ ÓÀáÄËÌßÉ×ÏÓ ÔÄÒÉÔÏÒÉÀÆÄ ÓÀÄÒÈÀÛÏÒÉÓÏ<br />

ÊÀÍÏÍÌÃÄÁËÏÁÉÈ ÃÀÖÛÅÄÁÄËÉÀ.<br />

XX ÓÀÖÊÖÍÉÓ 90-ÉÀÍÉ ßËÄÁÉÃÀÍ, ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÃÀÌÏÖÊÉÃÄÁËÏÁÉÓ ÀÙÃÂÄÍÉÓ ÛÄÌÃÄÂ,<br />

ÒÖÓÄÈÉÓ ×ÄÃÄÒÀÝÉÀ ÀÌÀ ÈÖ ÉÌ ×ÏÒÌÉÈ ÌÖÃÌÉÅÀà À×ÉØÓÉÒÄÁÃÀ, ÒÏÌ ÌÉÓÈÅÉÓ ÌÉÖÙÄÁÄËÉÀ<br />

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÖÅÄÒÄÍÉÔÄÔÉ, ÌÉÓÉ, ÒÏÂÏÒÝ ÃÀÌÏÖÊÉÃÄÁÄËÉ ØÅÄÚÍÉÓ, ÀÒÜÄÅÀÍÉ ÃÀ<br />

ÓßÒÀ×ÅÀ ÄÅÒÏÐÖËÉ ÃÀ ÄÅÒÏÀÔËÀÍÔÉÊÖÒÉ ÓÔÒÖØÔÖÒÄÁÉÓÊÄÍ. ÊÏÍ×ËÉØÔÄÁÉÓ ÂÀÙÅÉÅÄÁÀ<br />

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÔÄÒÉÔÏÒÉÖËÉ ÌÈËÉÀÍÏÁÉÓ ÃÀÒÙÅÄÅÉÓÀ ÃÀ ÓÖÅÄÒÄÍÉÔÄÔÉÓ áÄËÚÏ×ÉÓ<br />

ÌÉÆÍÉÈ ÂÀÌÏÉÚÄÍÄÁÏÃÀ.<br />

2007-2008 ßËÄÁÛÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ áÄËÉÓÖ×ËÄÁÉÓÀ ÃÀ ÓÀÄÒÈÀÛÏÒÉÓÏ ÓÀÆÏÂÀÃÏÄÁÉÓ<br />

ÌÉÄÒ ÂÀÃÀÃÂÌÖË ÍÀÁÉãÄÁÓ, ÒÏÌËÄÁÉÝ ÌÉÆÍÀà ÉÓÀáÀÅÃÀ Ä.ß. ÂÀÚÉÍÖËÉ ÊÏÍ×ËÉØÔÄÁÉÓ<br />

ÌÏÂÅÀÒÄÁÀÛÉ ÌÏÍÀßÉËÄÏÁÉÓÀ ÃÀ ÓÀÌÛÅÉÃÏÁÏ ÐÒÏÝÄÓÉÓ ÉÍÔÄÒÍÀÝÉÏÍÀËÉÆÀÝÉÉÓÀÈÅÉÓ<br />

ÒÄÀËÖÒÉ ÐÉÒÏÁÄÁÉÓ ÛÄØÌÍÀÓ (ÒÀÝ ÃÀÃÀÓÔÖÒÄÁÖËÉÀ ÂÀÄÒÏÓ ÖÛÉÛÒÏÄÁÉÓ ÓÀÁàÏÓ 2007<br />

ßËÉÓ N1781 ÃÀ N1752 ÒÄÆÏËÖÝÉÄÁÉÈ), ÒÖÓÄÈÉÓ ×ÄÃÄÒÀÝÉÀÌ ÓÀÌáÄÃÒÏ ÀÂÒÄÓÉÉÈ ÖÐÀ-<br />

ÓÖáÀ. ÌÉÖáÄÃÀÅÀà ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ áÄËÉÓÖ×ËÄÁÉÓ ÓÀÌÛÅÉÃÏÁÏ ÌÝÃÄËÏÁÄÁÉÓÀ, 2008 ßËÉÓ<br />

7 ÀÂÅÉÓÔÏÓ ÒÖÓÄÈÉÓ ×ÄÃÄÒÀÝÉÀ ÙÉÀà ÜÀÄÁÀ ÊÏÍ×ËÉØÔÛÉ ÚÏ×ÉËÉ ÓÀÌáÒÄÈ ÏÓÄÈÉÓ<br />

ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒÉ ÏËØÉÓ ÔÄÒÉÔÏÒÉÀÆÄ ÃÀ ÂÀÍÀáÏÒÝÉÄËÀ ÌÀÓÏÁÒÉÅÉ ÓÀÌáÄÃÒÏ ÉÍÔÄÒÅÄÍÝÉÀ<br />

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÔÄÒÉÔÏÒÉÀÆÄ. ÒÖÓÄÈÉÓ ÒÄÂÖËÀÒÖËÌÀ ÓÀÌáÄÃÒÏ ÍÀßÉËÄÁÌÀ ÉÄÒÉÛÉ ÌÉÉÔÀÍÄÓ<br />

ÀÒÀ ÌáÏËÏà ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÛÄÉÀÒÀÙÄÁÖË ÞÀËÄÁÆÄ, ÀÒÀÌÄà ÀÓÄÅÄ ÓÀÌÏØÀËÀØÏ ÏÁÉÄØÔÄÁÓÀ<br />

ÃÀ ÌÛÅÉÃÏÁÉÀÍ ÌÏÓÀáËÄÏÁÀÆÄ, ÒÉÓ ÛÄÃÄÂÀÃÀÝ ÐÒÀØÔÉÊÖËÀà ÓÒÖËÀà ÉØÍÀ ÂÀÍÀÃÂÖÒÄÁÖËÉ<br />

ÊÏÍ×ËÉØÔÉÓ ÆÏÍÀÛÉ ÀÒÓÄÁÖËÉ ÃÀÓÀáËÄÁÖËÉ ÐÖÍØÔÄÁÉ. ÀÌÉÓ ÐÀÒÀËÄËÖÒÀÃ, ÒÖÓÄÈÉÓ<br />

ÓÀÌáÄÃÒÏ ÍÀßÉËÄÁÌÀ ÀÅÉÀÝÉÉÓÀ ÃÀ ÓÀÌáÄÃÒÏ ×ËÏÔÉÓ ÂÀÌÏÚÄÍÄÁÉÈ ÂÀÍÀáÏÒÝÉÄËÄÓ<br />

ÈÀÅÃÀÓáÌÀ ÆÄÌÏ À×áÀÆÄÈÉÓ ÔÄÒÉÔÏÒÉÀÆÄ ÃÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÉÃÄÅ ÏÝÃÀÀÈÆÄ ÌÄÔ ØÀËÀØÓÀ<br />

ÃÀ ÓáÅÀ ÃÀÓÀáËÄÁÖË ÐÖÍØÔÆÄ.<br />

2008 ßËÉÓ ÀÂÅÉÓÔÏÛÉ ÂÀÍáÏÒÝÉÄËÄÁÖËÉ ÓÀÌáÄÃÒÏ ÀÂÒÄÓÉÉÓ ÛÄÃÄÂÀà À×áÀÆÄÈÉÓ<br />

ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒÉ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÉÓÀ ÃÀ ÚÏ×ÉËÉ ÓÀÌáÒÄÈ ÏÓÄÈÉÓ ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒÉ ÏËØÉÓ ÔÄÒÉ-<br />

ÔÏÒÉÄÁÉÃÀÍ ÂÀÍÉÃÄÅÍÀ ËÄÂÉÔÉÌÖÒÉ áÄËÉÓÖ×ËÄÁÀ ÃÀ ÂÀÍáÏÒÝÉÄËÃÀ ØÀÒÈÅÄËÉ ÌÏÓÀá-<br />

ËÄÏÁÉÓ ÌÏÒÉÂÉ ÄÈÍÉÊÖÒÉ ßÌÄÍÃÀ. ÉÌÀÅÃÒÏÖËÀÃ, ÒÖÓÄÈÉÓ ÓÀáÌÄËÄÈÏ ÞÀËÄÁÌÀ ÂÀÍÀáÏÒ-<br />

ÝÉÄËÄÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÌÈÄËÉ ÔÄÒÉÔÏÒÉÉÓ ÏÊÖÐÀÝÉÉÓ ÌÝÃÄËÏÁÀ, ÒÉÈÀÝ ÊÉÃÄÅ ÄÒÈáÄË<br />

ÃÀÃÀÓÔÖÒÃÀ, ÒÏÌ ÊÏÍ×ËÉØÔÄÁÉÓ ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÉ ÒÖÓÄÈÉÓ ×ÄÃÄÒÀÝÉÉÓÈÅÉÓ ÀÒÉÓ ÓÀÛÖÀËÄÁÀ<br />

ÌÉÓÉ ÌÈÀÅÀÒÉ ÌÉÆÍÉÓ – ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÖÅÄÒÄÍÉÔÄÔÉÓ áÄËÚÏ×ÉÓ ÌÉÓÀÙßÄÅÀÃ.<br />

2008 ßËÉÓ 12 ÀÂÅÉÓÔÏÓ ÌÉÙÄÁÖË ÉØÍÀ ÂÀÃÀßÚÅÄÔÉËÄÁÀ ÝÄÝáËÉÓ ÛÄßÚÅÄÔÉÓ ÈÀÏÁÀÆÄ.<br />

ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÉÓ ÛÖÀÌÀÅËÏÁÉÈ ÒÖÓÄÈÉÓ ×ÄÃÄÒÀÝÉÀÓÀ ÃÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÛÏÒÉÓ ÃÀÉÃÏ 6-ÐÖÍØÔÉÀÍÉ<br />

ÛÄÈÀÍáÌÄÁÀ, ÒÏÌËÉÓ ÈÀÍÀáÌÀÃ, ÒÖÓÄÈÉÓ ÛÄÉÀÒÀÙÄÁÖËÉ ÞÀËÄÁÉ ÖÍÃÀ ÃÀÁÒÖÍÄÁÖËÉÚÅÍÄÍ<br />

ÓÀÌáÄÃÒÏ ÌÏØÌÄÃÄÁÄÁÉÓ ÃÀßÚÄÁÀÌÃÄ ÀÒÓÄÁÖË áÀÆÆÄ ÃÀ ÖÍÃÀ ÃÀßÚÄÁÖËÉÚÏ ÃÉÓÊÖÓÉÄÁÉ<br />

À×áÀÆÄÈÉÓ ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÀÓÀ ÃÀ ÚÏ×ÉË ÓÀÌáÒÄÈ ÏÓÄÈÉÓ ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒ ÏËØÛÉ<br />

ÖÓÀ×ÒÈáÏÄÁÉÓÀ ÃÀ ÓÔÀÁÉËÖÒÏÁÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ. ÒÖÓÄÈÉÓ ×ÄÃÄÒÀÝÉÀ ÀÒ ÀÓÒÖËÄÁÓ ÛÄÈÀÍáÌÄÁÉÈ<br />

ÍÀÊÉÓÒ ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÄÁÓ; Ö×ÒÏ ÌÄÔÉÝ, 2008 ßËÉÓ 25 ÀÂÅÉÓÔÏÓ ÒÖÓÄÈÉÓ ×ÄÃÄÒÀÝÉÉÓ<br />

ÓÀÁàÏÓÀ ÃÀ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÓÀÈÀÈÁÉÒÏÓ ÌÉÄÒ ÌÉÙÄÁÖËÉ ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÄÁÉÈ ÃÀ 2008 ßËÉÓ<br />

26 ÀÂÅÉÓÔÏÓ ÒÖÓÄÈÉÓ ×ÄÃÄÒÀÝÉÉÓ ÐÒÄÆÉÃÄÍÔÉÓ ÂÀÃÀßÚÅÄÔÉËÄÁÉÈ ÒÖÓÄÈÉÓ ×ÄÃÄÒÀÝÉÀÌ<br />

ÀÙÉÀÒÀ ÌÉÓ ÌÉÄÒ ÏÊÖÐÉÒÄÁÖËÉ ÒÄÂÉÏÍÄÁÉÓ ÃÀÌÏÖÊÉÃÄÁËÏÁÀ, ÒÉÈÀÝ ÓÀÁÏËÏÏÃ


ÃÀÀÃÀÓÔÖÒÀ ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÉÓ ÌÉÔÀÝÄÁÉÓÀ ÃÀ ÀÍÄØÓÉÉÓ ÓÖÒÅÉËÉ. ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀÃ,<br />

ÒÖÓÄÈÉÓ ×ÄÃÄÒÀÝÉÀÌ ÌÏÀáÃÉÍÀ ÚÅÄËÀ ÓÀÌÀÒÈËÄÁÒÉÅÉ ÀØÔÉÓ ÃÄËÄÂÉÔÉÌÀÝÉÀ, ÒÏÌËÉÈÀÝ<br />

ÂÀÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÖËÉ ÉÚÏ ÌÉÓÉ ÛÄÉÀÒÀÙÄÁÖËÉ ÞÀËÄÁÉÓ ÚÏ×ÍÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÔÄÒÉÔÏÒÉÀÆÄ.<br />

ÚÏÅÄËÉÅÄ ÆÄÌÏÈØÌÖËÉÃÀÍ ÂÀÌÏÌÃÉÍÀÒÄ, ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ ÀÃÂÄÍÓ:<br />

1. ÒÖÓÄÈÉÓ ÛÄÉÀÒÀÙÄÁÖËÉ ÞÀËÄÁÉ, ÒÏÌËÄÁÉÝ ÉÌÚÏ×ÄÁÉÀÍ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÔÄÒÉÔÏÒÉÀÆÄ,<br />

ÌÀÈ ÛÏÒÉÓ, ÄÂÒÄÈ ßÏÃÄÁÖËÉ ÓÀÌÛÅÉÃÏÁÏ ÞÀËÄÁÉ, ÂÀÌÏÝáÀÃÃÄÓ ÓÀÏÊÖÐÀÝÉÏ ÓÀãÀÒÉÓÏ<br />

ÛÄÍÀÄÒÈÄÁÀÃ.<br />

2. ÚÏ×ÉËÉ ÓÀÌáÒÄÈ ÏÓÄÈÉÓ ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒÉ ÏËØÉ ÃÀ À×áÀÆÄÈÉÓ ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒÉ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÀ<br />

ÂÀÌÏÝáÀÃÃÄÓ ÒÖÓÄÈÉÓ ×ÄÃÄÒÀÝÉÉÓ ÌÉÄÒ ÏÊÖÐÉÒÄÁÖË ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÀÃ.<br />

3. ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÔÄÒÉÔÏÒÉÀÆÄ ÌÏØÌÄÃÉ ÚÅÄËÀ ÛÄÉÀÒÀÙÄÁÖËÉ ÛÄÍÀÄÒÈÉ, ÂÀÒÃÀ ÓÀØÀÒ-<br />

ÈÅÄËÏÓ ÊÀÍÏÍÌÃÄÁËÏÁÉÈ ÂÀÍÓÀÆÙÅÒÖËÉ ÛÄÍÀÄÒÈÄÁÉÓÀ, ÂÀÌÏÝáÀÃÃÄÓ ÖÊÀÍÏÍÏ ÛÄÉÀÒÀÙÄÁÖË<br />

ÞÀËÄÁÀÃ.<br />

4. ÓÀØÀÒÈÅÄËÏ ÒÜÄÁÀ 2008 ßËÉÓ 12 ÀÂÅÉÓÔÏÓ ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÉÓÀ ÃÀ ÓÀ×ÒÀÍÂÄÈÉÓ ÐÒÄ-<br />

ÆÉÃÄÍÔ ÓÀÒÊÏÆÉÓ ÛÖÀÌÀÅËÏÁÉÈ ÌÉÙßÄÖËÉ ÝÄÝáËÉÓ ÛÄßÚÅÄÔÉÓ ÛÄÈÀÍáÌÄÁÉÓ ÌáÀÒÄÃ,<br />

ÀÌÀÓÈÀÍÀÅÄ, ÃÀÄÅÀËÏÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÀÙÌÀÓÒÖËÄÁÄË áÄËÉÓÖ×ËÄÁÀÓ, ÖÆÒÖÍÅÄËÚÏÓ ÚÅÄËÀ<br />

ÓáÅÀ ÓÀÌÀÒÈËÄÁÒÉÅÉ ÀØÔÉÓ ÂÀÖØÌÄÁÀ, ÒÏÌÄËÉÝ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÔÄÒÉÔÏÒÉÀÆÄ ÒÖÓÄÈÉÓ<br />

×ÄÃÄÒÀÝÉÉÓ ÛÄÉÀÒÀÙÄÁÖËÉ ÞÀËÄÁÉÓ ÚÏ×ÍÀÓ ÉÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÓ ÃÀ ÒÏÌÄËÉÝ ÈÀÅÀà ÒÖÓÄÈÉÓ<br />

×ÄÃÄÒÀÝÉÉÓ ØÌÄÃÄÁÄÁÉÈ ÉØÍÀ ÃÄËÄÂÉÔÉÌÉÒÄÁÖËÉ.<br />

5. ÓÀØÀÒÈÅÄËÏ ÒÜÄÁÀ 2008 ßËÉÓ 12 ÀÂÅÉÓÔÏÓ ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÉÓ ÛÖÀÌÀÅËÏÁÉÈ ÌÉÙßÄÖËÉ<br />

ÝÄÝáËÉÓ ÛÄßÚÅÄÔÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ ÛÄÈÀÍáÌÄÁÉÓÀ ÃÀ ÓáÅÀ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÄÁÉÈ ÍÀÊÉÓÒÉ ÝÄÝáËÉÓ<br />

ÛÄßÚÅÄÔÉÓ ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÉÓ ÄÒÈÂÖËÉ.<br />

6. ÃÀÄÅÀËÏÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÀÙÌÀÓÒÖËÄÁÄË áÄËÉÓÖ×ËÄÁÀÓ, ÂÀßÚÅÉÔÏÓ ÃÉÐËÏÌÀÔÉÖÒÉ<br />

ÖÒÈÉÄÒÈÏÁÀ ÒÖÓÄÈÉÓ ×ÄÃÄÒÀÝÉÀÓÈÀÍ.<br />

7. ÃÀÄÅÀËÏÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÂÄÍÄÒÀËÖÒ ÐÒÏÊÖÒÀÔÖÒÀÓ, ÂÀÌÏÉÞÉÏÓ ÒÖÓÄÈÉÓ ×ÄÃÄÒÀÝÉÉÓ<br />

ÌÉÄÒ ÏÊÖÐÉÒÄÁÖË ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÆÄ ÂÀÍáÏÒÝÉÄËÄÁÖËÉ ÄÈÍÉÊÖÒÉ ßÌÄÍÃÉÓ ×ÀØÔÄÁÉ.<br />

8. ÄÓ ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ ÀÌÏØÌÄÃÃÄÓ ÂÀÌÏØÅÄÚÍÄÁÉÓÈÀÍÀÅÄ.<br />

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ<br />

ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÉÓ ÌÏÀÃÂÉËÄ<br />

ÂÉÏÒÂÉ ßÄÒÄÈÄËÉ<br />

2008 ßËÉÓ 28 ÀÂÅÉÓÔÏ.<br />

N243-ÒÓ.


2 0 0 8 w l i s a g v i s t o<br />

2008 wlis agvisto<br />

weli<br />

2008<br />

k o m e n t a r i<br />

SoTa malaSxia _<br />

teritoriuli mTlianobis<br />

aRdgenis sakiTxTa<br />

droebiTi komisiis<br />

Tavmjdomare<br />

msoflio ver dauSvebs axal sabWoTa kavSirs<br />

ruseTis mier saqarTvelos okupaciis Semdeg Cven samarTlebrivad<br />

sxva mdgomareobaSi vimyofebiT. es aisaxa parlamentis dadgenilebaSi<br />

da axla muSavdeba kanoni okupirebuli teritoriebis Sesaxeb, romlis<br />

miRebis Semdeg gamoCndeba, rogor unda warimarTos saqarTvelos gam-<br />

Tlianebis procesi. garda amisa, gaCnda SesaZlebloba, yvela saerTaSoriso<br />

sasamarTloSi SevitanoT sarCeli. radgan ar SeiZleba am donis<br />

danaSauli dausjeli darCes. pirovnebis mier Cadenili danaSaulisaTvis<br />

SegviZlia ori saxis sasamarTlos mivmarToT: moviTxovoT tribunalis<br />

Seqmna gaeros doneze, Tu vin gasca saqarTvelos okupaciis brZaneba.<br />

Tumca ruseTs aqvs saTanado berketebi samarTliani sasamarTlos dasablokad,<br />

magram haagis sisxlis samarTlis sasamarTloSi konkretuli<br />

damnaSaveebis mimarT aRZruli sarCelis SesaCereblad ruseTs xeli ar<br />

miuwvdeba. arsebobs efeqturi saSualebac _ uSualod haagis saerTaSoriso<br />

sasamarTloSi ruseTis federaciis winaaRmdeg aRiZras saqme. am<br />

sasamarTlos konvencias ruseTi erTi mimarTulebiTaa mierTebuli da<br />

Cven mier swored am muxliT Setanili sarCeli irCeva amJamad. ekonomikuri<br />

zaralisa da adamianis uflebebis xelyofis gamo kerZo pirebi da<br />

saqarTvelos saxelmwifo aucileblad mimarTavs strasburgis sasamarTlos.<br />

kosmosidan gadaRebuli suraTebic da saerTaSoriso organizaciebic<br />

amtkiceben, rom iq moxda qarTvelebis eTnowmenda da ganadgurda<br />

maTi qoneba. amisaTvis saWiroa, daiTvalos 1992 wlidan dRemde orive<br />

konfliqtur zonaSi miyenebuli zarali. am sakiTxze 2006 wels parlamentma<br />

miiRo ori dadgenileba: Seqmniliyo konfliqtur zonebSi zaralis<br />

damTvleli komisia, meore dadgenilebiT ki, zaralis daTvlis<br />

Semdeg, gamocxaddeboda tenderi saerTaSoriso iuridiuli firmebis<br />

monawileobiT, romlebic sarCels waradgendnen.<br />

saerTaSoriso sasamarTloSi amas unda daematos axlandeli okupaciis<br />

dros miyenebuli zaralic. Cvenma komisiam TxovniT mimarTa sa-<br />

o k u p a c i a<br />

`is, rom ruseTma<br />

saqarTveloSi<br />

ganxorcielebuli agresiis<br />

Semdeg calmxrivad cno<br />

afxazeTisa da samxreT<br />

oseTis damoukidebloba,<br />

aris mcdeloba Secvalos<br />

saqarTvelos sazRvrebi,<br />

rac ewinaaRmdegeba evropis<br />

fundamentur principebs da<br />

safrTxes uqmnis evropis<br />

usafrTxoebas.~<br />

daviT baqraZe<br />

saqarTvelos parlamentis<br />

Tavmjdomare<br />

`Zalian xSirad ruseTs<br />

aviwydeba sad aris sazRvrebi<br />

da es, SesaZlebelia,<br />

bevrs daaviwydes, magram<br />

Cven ruseTTan bunebrivi<br />

sazRvari gvaqvs _ kavkasiis<br />

mTagrexili.~<br />

mixeil saakaSvili<br />

saqarTvelos prezidenti<br />

`gaeros wevr arc erT qveyanas<br />

ara aqvs ufleba mezobeli<br />

qveynis sazRvrebi Secvalos.<br />

minda dagarwmunoT, rom<br />

evrokavSiri da rusebi am<br />

sakiTxze sxvadasxva azris<br />

arian.~<br />

nikola sarkozi<br />

safrangeTis prezidenti<br />

s a q a r T v e l o s p a r l a m e n t i<br />

103


2008<br />

weli<br />

2008 2 0wlis 0 8 agvisto w l i s a g v i s t o<br />

`britaneTis politika<br />

eyrdnoba im principebs, rom<br />

saerTaSoriso urTierTobebSi<br />

kanonis uzenaesoba arasodes<br />

unda Seicvalos Zalis<br />

uzenaesobiT, demokratiuli<br />

mTavroba unda SenarCundes da<br />

unda gaZlierdes suverenuli<br />

erebis teritoriuli<br />

mTlianoba da saerTaSoriso<br />

kanoni mudam unda iyos<br />

daculi.<br />

am aTi dRis ganmavlobaSi.<br />

ruseTis moqmedebebiT<br />

darRveulia es principebi da<br />

Zalze mniSvnelovania, rom<br />

gaeroSi, evrokavSirsa da<br />

NATO-Si britaneTi xmamaRla<br />

da gasagebad agrZelebs am<br />

sakiTxebze laparaks.~<br />

devid milibendi<br />

didi pritaneTis sagareo<br />

saqmeTa ministri<br />

`erTi ram unda iyos naTeli<br />

_ rac ar unda moxdes,<br />

saqarTvelo arasodes daTmobs<br />

sakuTari teritoriis erT<br />

kvadratul kilometrsac ki.<br />

Cven verasodes SeveguebiT<br />

saqarTvelos aneqsias an<br />

mis danawevrebas, eTnikuri<br />

wmendis dakanonebis,<br />

saqarTvelos daCoqebisa da<br />

Cveni demokratiuli sistemis<br />

rRvevis mcdelobebs.~<br />

mixeil saakaSvili<br />

saqarTvelos prezidenti<br />

o k u p a c i a<br />

qarTvelos parlaments, miiRos Sesabamisi dadgenileba, okupirebul<br />

da konfliqtur zonaSi miyenebuli ekonomikuri zaralis damTvleli<br />

saxelmwifo komisiis Seqmnis Sesaxeb, raTa dadgindes kerZo seqtorsa<br />

Tu saxelmwifosTvis, saqarTvelos ekonomikis ganadgurebis mizniT, miyenebuli<br />

zarali.<br />

parlamentSi SemovdivarT iniciativiT, parlamentis Tavmjdomarisa<br />

da saparlamento delegaciebis doneze, Catardes saerTaSoriso konferencia<br />

deviziT: `rusuli imperializmi _ danaSauli kacobriobis winaSe.~<br />

ruseTi aris sabWoTa imperiis samarTalmemkvidre, amitom mis mier<br />

ganxorcielebuli <strong>okupacia</strong> baltiispireTSi, ukrainaSi, poloneTSi (katinis<br />

tyis tragedia), ungreTsa da CexoslovakiaSi ganixilos am konferenciam<br />

da es saxelmwifoebi TavianTi masalebiT wardgnen saerTaSoriso<br />

sazogadoebis winaSe. es sakiTxi uaxloes momavalSi ganixileba saqarTvelos<br />

parlamentSi.<br />

parlamentis dadgenilebaSi okupirebuli teritoriebis Sesaxeb calke<br />

ar Sevida zemo afxazeTi da axalgori. bunebrivia, didia interesi maT<br />

mimarT. 6 agvistos mdgomareobiT, zemo afxazeTSi saqarTvelos xelisufleba<br />

vrceldeboda, axalgorze laparaki zedmetia _ is arasdros<br />

moiazreboda saomari mdgomareobis arealad. aqedan gamomdinare,<br />

ruseTs mouwevs am teritoriebis datoveba. Tu amas ar gaakeTebs, es niSnavs,<br />

rom es teritoriebic okupirebulia da am samarTlebriv krizisSi<br />

eqceva. saerTaSoriso organizaciebi, evrokavSiri, misi Tavmjdomaris<br />

xelmZRvanelobiT, saqarTvelosTan erTad uzrunvelyofs, rom moxdes<br />

ara marto zemo afxazeTisa da axalgoris, aramed mTeli afxazeTisa da<br />

cxinvalis regionis de<strong>okupacia</strong>. es saerTaSoriso samarTlis moTxovnaa<br />

da, Tu ruseTi ar Seasrulebs am moTxovnas, Tavad moeqceva izolaciaSi,<br />

es misTvis mtkivneuli iqneba da realurad igrZnobs, ra dokumentTan aqvs<br />

saqme. saerTaSoriso sazogadoebis motyuebisaTvis ruseTi miiRebs adekvatur<br />

pasuxs.<br />

rac Seexeba paralelebsa da analogiebs: Semodgomaze saqarTvelom<br />

Tavidan aicila kviprosis modeli. areulobis SemTxvevaSi, ruseTi imaves<br />

moimoqmedebda, rac dRes gaakeTa, magram dasavleTidan reagireba<br />

iqneboda erTjeradi _ mxolod gancxadebis doneze. saqarTveloSi Sida<br />

movlenebis dalagebis Semdeg, ruseTs isRa darCa, Cveni teritoriebis Ria<br />

aneqsiasa da <strong>okupacia</strong>ze gadasuliyo. amaze saerTaSoriso organizaciebis<br />

pasuxi calsaxaa: yvela cnobs saqarTvelos teritoriul mTlianobas da<br />

yvela xedavs ruseTis agresiul qmedebas...<br />

bunebrivia, termini `samxreT oseTi~ bevrs aRizianebs da e.w.-s xSirad<br />

vumatebT. Cvens oficialur dokumentaciaSi is moixsenieba rogorc yofili<br />

samxreT oseTis avtonomiuri olqi. realobas versad gaveqceviT.<br />

aseTi olqi realurad arsebobda da is maSindel xelisuflebas ar<br />

gauuqmebia, Tavad am olqma gaiuqma Tavi, roca respublika gamoacxada da<br />

swored respublika gaauqma uzenaesma sabWom. man ki damoukidebloba gamoacxada,<br />

arCevnebis Catareba moindoma da olqi gaauqma. rogorc vxedavT,<br />

Cven samarTlebrivad yvelaferi gamarTuli gvaqvs.<br />

dResdReobiT CvenTvis mTavaria, moxdes am teritoriebis integrireba<br />

saqarTvelos politikur da ekonomikur sivrceSi da amis Semdeg dadgeba<br />

dRis wesrigSi misi saxelwodebis sakiTxi. cxinvalis regionSi cxovrobs<br />

104 s a q a r T v e l o s p a r l a m e n t i


2 0 0 8 w l i s a g v i s t o<br />

2008 wlis agvisto<br />

weli<br />

2008<br />

daaxloebiT 20% im osebisa, romlebic mTlianad saqarTveloSi cxovroben.<br />

80%-s araviTari problema ara aqvs qarTvelebTan Tanacxovrebisa da<br />

TviTmyofadobis SenarCunebisa. momavalSi Cven _ qarTvelebi da osebi _<br />

mSvidobianad gadavwyvetT avtonomiis sakiTxs saqarTvelos farglebSi.<br />

cxadia, damkvirveblebis Camosvlis Tema aqtualuria. sarkozis orive<br />

dokumentSi weria (meore pirvelis dazustebaa, vinaidan rusebma `ver<br />

gaiges~, ra eweria pirvelSi da lingvistur Secdomas daabrales), rom<br />

damkvirveblebi unda ganlagdnen konfliqtis zonaSi da ara zonis perimetrze,<br />

magram lavrovi Tavisas imeorebs da sxvanairad kiTxulobs<br />

medvedevis mier dazustebul dokuments. msofliom kidev erTxel naxa,<br />

rogor arRvevs ruseTi Tavis mier xelmoweril xelSekrulebas. 12<br />

agvistos medvedevma xeli moawera saerTaSoriso konferenciis Catarebas<br />

afxazeTisa da cxinvalis regionis problemebze, ori kviris Semdeg<br />

ki isini damoukidebel saxelmwifoebad cno. ruseTi aris arademokratiuli,<br />

araprognozirebadi saxelmwifo da is problemaa ara marto<br />

saqarTvelosTvis, mTeli civilizebuli msofliosaTvis, magram msoflio<br />

xelaxal sabWoTa kavSirsa da faSizms ver dauSvebs. gamarjveba saer-<br />

TaSoriso sazogadoebis, anu saqarTvelos mxareze iqneba. es niSnavs, rom<br />

saqarTvelo aRidgens teritoriul mTlianobas.<br />

13.09.08<br />

o k u p a c i a<br />

k o m e n t a r i<br />

paata daviTaia _<br />

sagareo urTierTobaTa<br />

komitetis Tavmjdomaris<br />

moadgile<br />

umciresobis lideris<br />

moadgile<br />

fraqcia `Zlieri saqarTvelo<br />

_ qristian-demokratebi~<br />

sakuTari Tavis imedi gvaqvs<br />

parlamentis dadgenilebiTa da kanonproeqtiT _ `ruseTis federaciis<br />

mier saqarTvelos teritoriebis okupaciis Sesaxeb~ _ momxdars<br />

miecema samarTlebrivi Sefaseba. me moviTxove kanonSi asaxuliyo,<br />

rogor irRveva saerTaSoriso kvota kavkasiaSi SeiaraRebis Sesaxeb _<br />

afxazeTsa da cxinvalis regionSi Semodis damatebiTi SeiaraRebuli<br />

s a q a r T v e l o s p a r l a m e n t i<br />

105


2008<br />

weli<br />

2008 2 0wlis 0 8 agvisto w l i s a g v i s t o<br />

o k u p a c i a<br />

Zalebi. aseve kanonproeqtSi unda aisaxos eTno da ekogenocidi, materialur-ekonomikuri<br />

zarali, istoriuli da kulturuli Zeglebis mdgomareoba<br />

da a.S. okupantebi Cadian araerT sazarel danaSauls dapyrobil<br />

teritoriebze da amis mtkicebuleba uamravia.. aravin Seegueba okupirebul<br />

teritoriebs, mniSvneloba ara aqvs, vinc unda movides xelisuflebaSi.<br />

dadgenilebaSi ar aisaxa, magram me davayene sakiTxi okupirebulad<br />

gamocxadebuliyo foTi, zugdidi, senaki, karaleTi, saCxere, axalgori,<br />

gori... erTi sityviT, sadac rusebis jari idga da dResac dgas. aRarafers<br />

vambob afxazeTsa da e.w. samxreT oseTze, romlebic saqarTvelos ganuyofeli<br />

nawilia. zemo afxazeTTan cota ufro rTuladaa saqme, xolo<br />

axalgoridan, Cemi azriT, rusebi male gavlen. winaaRmdeg SemTxvevaSi es<br />

okupaciis Sesaxeb kanonSi aucileblad aisaxeba.<br />

dadgenilebaSi okupirebuli teritoriebi sakmaod kargadaa asaxuli.<br />

zarali daifareba pirwmindad: ara marto konfliqtur zonebSi, aramed,<br />

yvelgan, sadac ruseTis jari Sevida da axlac dgas, Tumca esec pirobiTia:<br />

rusuli tanki SeiZleba idges afxazeTis administraciul sazRvarze, erT<br />

saaTSi _ ilorTan. ra Tqma unda, ruseTi jars gaiyvans, sarkozis pirveli<br />

da meore dokumenti Sesruldeba, magram ara maqvs iluzia, rom es moxdeba<br />

Zalian swrafad. Tu ruseTi amas ar gaakeTebs, sakmaod uxerxul mdgomareobaSi<br />

Cavardeba da avtomaturad gamoiwvevs sanqciebs Tavis winaaRmdeg.<br />

evrokavSiri da euTo oqtomberSi 200-mde damkvirvebels gamogzavnis.<br />

sarkozis dokumentis mixedviT, damkvirveblebi cxinvalsa da soxumSi<br />

unda Sevidnen, pirvel variantSi es fraza ar iyo da amitomaa mniSvnelovani.<br />

mSvidobismyofeli ukve rusi ar aris. is amis garanti verc iqneba da<br />

verc Seasrulebs, procesi iq droSic gaiweleba. ruseTi okupantad aRiarebulia,<br />

konfliqti aris ruseT-saqarTvelos Soris. lavrovmac aRiara,<br />

rom konfliqtis zonebSi ruseTis regularuli armiis nawilebi<br />

dgas. CvenTvis mTavaria, saqarTvelos teritoriidan etapobrivad gavides<br />

jari. parlamentis dadgenilebasa Tu kanonproeqtSi rom yofiliyo<br />

CemTvis raime miuRebeli, me veravin gamaCerebda da vityodi, magram<br />

aseTi ram namdvilad ar aris.<br />

rac Seexeba saxelwodebas `samxreT oseTi~, me arasodes vxmarob mas.<br />

saerTaSoriso asparezze ixsenieba `cxinvalis regioni~. masmediis warmomadgenlebisa<br />

da zogierTi ucodinari politikosis bralia misi<br />

damkvidreba. kanonproeqtSi esec aisaxeba da albaT Caiwereba `cxinvalis<br />

regioni~. didi xania Cemi politikuri moRvaweobis mizani iyo, migveRo<br />

kanoni okupirebuli teritoriebis Sesaxeb. aravin damijera, rogorc is,<br />

Tbiliss dabombaven-meTqi. bevri amas skeptikurad uyurebda. Cvens partias<br />

`Cven TviTon~ hqvia. gulaxdilad vambob: sakuTari Tavis garda, aravis imedi<br />

ara gvaqvs.<br />

10.09.08<br />

106 s a q a r T v e l o s p a r l a m e n t i


2 0 0 8 w l i s a g v i s t o<br />

2008 wlis agvisto<br />

weli<br />

2008<br />

k o m e n t a r i<br />

devi ovaSvili _<br />

axalgoris raionis<br />

maJoritari deputati<br />

fraqcia `saqarTvelos<br />

regionebi _ maJoritarebi~<br />

axalgoris `administracia~ dabneulia<br />

o k u p a c i a<br />

axalgoris raionSi Zalian mZime situaciaa: faqtobrivad, mTlianad<br />

okupirebulia, Seicvala administracia, mosaxleoba gamovida, darCenilia<br />

TiTo-orola adamiani, umetesad xanSiSesulebi. vinc muSaobda, eubnebian,<br />

dabrundnen samsaxurebSi da Cveulebriv iTanamSromlon `samxreT<br />

oseTis respublikis~ administraciasTan, winaaRmdeg SemTxvevaSi, daatovebineben<br />

sacxovreblebs da raionidan gaaZeveben. wlis bolosTvis undaT<br />

pasportebis darigeba, magram ar ician rogoris _ samxreT oseTis<br />

respublikisa Tu ruseTis. kokoiTma ganacxada: Cven ormag moqalaqeobas<br />

SemoviRebT da saSualeba geqnebaT, saqarTvelos pasportebic aiRoTo.<br />

aravin icis ra sjobs: droebiT miiRon moqalaqeoba da ar miatovon<br />

saxl-kari, Tu gaecalon iqaurobas. vTqvaT, miiRes moqalaqeoba, Tvrameti<br />

wlis axalgazrdam osur jarSi unda imsaxuros? moqalaqeobis Secvlis<br />

sakiTxi ioli gadasawyveti ar aris _ bevr problemas ukavSirdeba.<br />

axalgoris raioni buferul zonadac aRar iTvleba. dReisaTvis<br />

iq ar uSveben arc damkvirveblebs da arc Jurnalistebs, Sesvlis ufleba<br />

mxolod imaT misces, vinc iqaa Cawerili. skolebSi swavla ar dawyebula<br />

an visTvis daiwyeba? _ saskolo asakis bavSvi TiTqmis aRar darCa<br />

raionSi, Tanac swavla qarTulad iqneba?!<br />

axali administracia TviTonac gaurkvevlobaSia, ar icis, ra da rogor<br />

gaakeTos _ adgilobriv osur mosaxleobaSi dasayrdeni ver<br />

naxes _ administraciaSi muSaobaze TiTqmis yvelam uari ganacxada, amitom<br />

vladikavkazidan Camoiyvanes oci wlis win wasuli osebi, imaTac ar<br />

ician, ra qnan. rogorc Cans, sxva ramis molodini hqondaT _ albaT<br />

oqros mTebs Sehpirdnen, magram gawbildnen. yvelas ukan dabruneba<br />

unda _ cariel raionSi dasaxarbebeli araferia. saqarTveloSi evrokavSiris<br />

damkvirveblebi ukve Camovidnen, jerjerobiT axalgoris<br />

raionSi Sesvlaze ki ara, mis sazRvarTan ganlagebazec ar aris saubari.<br />

es xangrZlivi procesi iqneba.<br />

28.09.08<br />

`saqarTvelo suverenuli<br />

saxelmwifoa, romlis<br />

teritoriul mTlianobas iseve<br />

unda vceT pativi, rogorc<br />

nebismieri sxva saxelmwifos<br />

teritoriul erTianobas.~<br />

angela merkeli<br />

germaniis federaciuli<br />

respublikis kancleri<br />

`Zalian sayuradRebo iyo<br />

medvedevis gamosvla, roca man<br />

calsaxad ganacxada: qveynis<br />

teritoriuli mTlianoba<br />

xalxis Tanxmobas niSnavs erTad<br />

cxovrebis Taobazeo. jer erTi,<br />

sircxvilia, rom iuristi<br />

medvedevi aseT raRacas acxadebs<br />

da meore _ rogorc Cans, igi<br />

saerTaSoriso samarTalSi<br />

axali terminis damkvidrebas<br />

cdilobs... teritoriuli<br />

mTlianoba sul sxva principebs<br />

efuZneba da ara erTi romelime<br />

eTnikuri jgufis survils.<br />

medvedevma faqtobrivad<br />

daadastura somexi mecnierebis<br />

daskvna imis Taobaze, rom jer<br />

saWiroa erTa TviTgamorkveva,<br />

Semdeg ki teritoriuli<br />

mTlianoba.~<br />

soso cincaZe<br />

politologi<br />

`alia~<br />

s a q a r T v e l o s p a r l a m e n t i<br />

107


2008<br />

weli<br />

2008 2 0wlis 0 8 agvisto w l i s a g v i s t o<br />

k o m e n t a r i<br />

Temur iakobaSvili _<br />

saxelmwifo ministri reintegraciis sakiTxebSi<br />

evropa nel-nela iRviZebs<br />

o k u p a c i a<br />

pirvel rigSi, Zalian mniSvnelovania situaciis Secvla. naTlad gamoikveTa,<br />

rom saqme gvaqvs erT konfliqtTan _ ruseT-saqarTvelos Soris.<br />

saerTo paradigmisa da midgomebis Secvla moiTxovs Cveni sakanonmdeblo<br />

bazis gamyarebas da realobasTan adekvaturobas. Sesabamisad parlamentSi<br />

miRebuli gadawyvetilebebi zustad axali realobis amsaxvelia<br />

da am TvalsazrisiT Zalian mniSvnelovani _ ar SeiZleba Cven saerTa-<br />

Soriso asparezze gamovideT da qveynis Sida sakiTxebi iuridiulad<br />

mouwesrigebeli iyos. saqarTveloSi dRes arsebuli mdgomareobidan<br />

gamomdinare, roca okupirebul teritoriebze yvelaferi ukanonod<br />

xdeba, adrindeliviT ver gavagrZelebT. parlamentis dadgenilebaSi<br />

imitom aris miTiTebuli mxolod afxazeTi da samxreT oseTi da ara<br />

danarCeni okupirebuli teritoriebi, rom aqedan isini aucileblad gavlen.<br />

es kidec dadasturda sarkozis meore vizitiTa da SeTanxmebiT, magram<br />

Cveulebrivi rusuli politikaa: rusebi maqsimalurad ikaveben teritoriebs,<br />

rom Semdeg isini TiTqos raRacas giTmoben. Tavidanve cxadi<br />

iyo ruseTis mizani _ afxazeTisa da samxreT oseTis aneqsia da radgan<br />

swored es ori konfliqturi regioni cno ruseTma damoukideblad,<br />

CvenTvis orive okupirebuli teritoriaa.<br />

zemo afxazeTi imitom araa miTiTebuli, rom afxazeTis ganuyofeli<br />

nawilia. samwuxarod, dRes aris mTeli afxazeTis <strong>okupacia</strong> da ara misi<br />

raRac nawilisa. igive Seexeba axalgors: Tu iqidan gavlen rusebi, aRdgeba<br />

saqarTvelos iurisdiqcia, winaaRmdeg SemTxvevaSi, isic okupirebuli<br />

iqneba, ise, rogorc mTlianad cxinvalis regioni. am etapze miWirs Tqma,<br />

gavlen Tu ara axalgoridan, magram Cveni mizania, gavidnen mTlianad<br />

saqarTvelodan. da, vfiqob, amas mivaRwevT kidec. aseTi optimizmis safuZvels<br />

maZlevs civilizebuli msoflios damokidebuleba Cven mimarT<br />

_ Tanamegobrobam dainaxa, vin dgas konfliqtis meore mxares.<br />

108 s a q a r T v e l o s p a r l a m e n t i


2 0 0 8 w l i s a g v i s t o<br />

2008 wlis agvisto<br />

weli<br />

2008<br />

rac Seexeba analogebs, ruseTi jiutad avlebda da avlebs paralels kosovosa<br />

da afxazeTs Soris. imuqreboda, kosovos aRiarebis SemTxvevaSi,<br />

aRiarebda saqarTvelos am or konfliqtur regions da man es gaakeTa.<br />

dRes bevrs saubroben kviprosis SemTxvevaze. rusebs hgoniaT, es kviprosis<br />

analogiaa, magram sinamdvileSi unikalur movlenasTan gvaqvs saqme:<br />

XXI saukuneSi erTi qveyana axdens meore damoukidebeli qveynis aneqsiasa da<br />

<strong>okupacia</strong>s. aseT SemTxvevaSi yovelgvar msgavsebaze laparaki zedmetia.<br />

ra Tqma unda, procesi gaWianurdeba da droSi gaiweleba. aravin aRiarebs,<br />

magram faqti faqtad darCeba. meore mxriv, SevxedoT, ra xdeba ruseTsa<br />

da sxva qveynebSi. ruseTs seriozuli ekonomikuri zarali miadga<br />

saqarTveloSi SemoWriT, TurqeTi NATO-s koaliciis wevri saxelmwifoa,<br />

aliansSi ki saberZneTic Sedis. TurqeTs evrokavSirSi Sesvla surs,<br />

magram, roca kviprosze es moxda, saberZneTSi samxedro xunta iyo _ absoluturad<br />

sxva realoba, civi omi da a.S. dRes ki erTi qveyana Semodis<br />

meoris teritoriaze, Riad ipyrobs, muskulebs aTamaSebs da imuqreba:<br />

poloneTs esvris atomur bombs, ukrainas daipyrobs da a.S. es ukve sxva<br />

kategoriis qcevaa da, Sesabamisad, aisaxeba saerTaSoriso arenaze. ar mgonia,<br />

rom mkacri sanqciebi iqneba ruseTis mimarT, Tumca Cven vnaxeT ruseTis<br />

winaaRmdeg nel-nela ganxorcielebuli evropuli Tu amerikuli qmedebebi,<br />

mTlianad saerTaSoriso sistemis moSla ki aravis aZlevs xels.<br />

parlamentis mier okupirebuli teritoriebis Sesaxeb kanonis miReba<br />

droulia. axla <strong>okupacia</strong>s mTeli msoflio aRiarebs, adre ki, samwuxarod,<br />

rusi mSvidobismyofelebi iyvnen. sarkozim mSvidobismyofelebis<br />

Canacvlebaze mkafiod ganacxada _ evropeli damkvirveblebi ara marto<br />

droebiT okupirebul teritoriebze, aramed afxazeTsa da cxinvalis<br />

regionSic Sevleno. ra Tqma unda, prevencia erTbaSad ar moxdeba: guSin<br />

omi iyo da dRes Cven gvinda, yvela rusi gavyaroT, gvinda, magram cota<br />

unda movicadoT. vimeoreb: es kanoni adekvaturobasTan dagvaaxloebs da,<br />

rogorc parlamentis Tavmjdomarem ganacxada, daregulirdeba okupirebuli<br />

teritoriebis samarTlebrivi statusi da yvelafers Tavisi saxeli<br />

daerqmeva. saerTaSoriso kontingentze rom araferi vTqvaT, rusebTan<br />

viWidavebT yovel wvrilmanze, yovel sofelze, xeobasa da punqtze... berlinis<br />

meore kedeli da buferuli zona Jurnalisturi politikis sferoa.<br />

buferuli zonebis Tema medvedevTan sarkozis meored Sexvedrisas<br />

amoiwura.<br />

9.09.08<br />

o k u p a c i a<br />

`raime formiT bralis<br />

gadmotana qarTul mxareze<br />

tipuri sabWoTa diplomatiis<br />

xerxia, romelsac mimarTavs<br />

ara mxolod Curkini,<br />

aramed, samwuxarod, misi<br />

xelmZRvanelobac.~<br />

daviT baqraZe<br />

saqarTvelos parlamentis<br />

Tavmjdomare<br />

`me, rogorc yofili<br />

Jurnalisti, medias movuwodeb,<br />

yvelas gaagebinos, ra xdeba<br />

saqarTveloSi. SeecadeT,<br />

waxvideT konfliqtis zonaSi<br />

da aRweroT mimdinare<br />

movlenebi, Tu ar SegiSveben,<br />

Riad TqviT, vin ar SegiSvaT.<br />

aucileblad unda Seiqmnas<br />

humanitaruli koridori.<br />

xalxi soflebSi ar unda<br />

itanjebodes.~<br />

tomas hendrik<br />

ilvesi<br />

estoneTis prezidenti<br />

`axali Taoba~<br />

s a q a r T v e l o s p a r l a m e n t i<br />

109


2008<br />

weli<br />

2008 2 0wlis 0 8 agvisto w l i s a g v i s t o<br />

gansxvavebuli<br />

azri<br />

mamuka areSiZe _<br />

eqsperti kavkasiis sakiTxebSi<br />

realobas TvalebSi unda SevxedoT<br />

o k u p a c i a<br />

_ batono mamuka, parlamentma miiRo dadgenileba `ruseTis federaciis<br />

mier saqarTvelos teritoriebis okupaciis Sesaxeb~. interfraqciulma<br />

jgufma imuSava amave saxelwodebis kanonproeqtze da uaxloes momavalSi<br />

parlamenti mas daCqarebuli wesiT miiRebs...<br />

_ TavisTavad saWiro iyo dadgenileba da Sesabamisad kanoni. ras unda<br />

velodoT aqedan? _ vfiqrob, moklevadian perspeqtivaSi gansakuTrebul<br />

Sedegebze ar unda viyoT orientirebulni, grZelvadianSi ki is,<br />

rasakvirvelia, imuSavebs. magram, radganac Cven gvaqvs samwuxaro precedenti<br />

CrdiloeT kviprosisa, es SeiZleba Zalian didxans gagrZeldes,<br />

Tumca aseTi dokumentebis miReba saerTaSoriso asparezze, iuridiuli<br />

da saerTaSoriso samarTlis TvalsazrisiT, bevr rameSi wagvadgeba. es<br />

rom Cven SarSan gagvekeTebina, dRes am rezultatamde ar mividodiT. Sei-<br />

Zleba momxdariyo omi, magram yovel SemTxvevaSi, ukve sawyis etapze iqneboda<br />

rusi okupantebis mier saqarTveloze Tavdasxma da ara adekvaturi<br />

pasuxi, rogorc amas dasavleTi xazs usvams.<br />

okupirebuli teritoriebis Sesaxeb kanoni mraval dapyrobil qveyanas<br />

miuRia. saqarTvelos dRevandel mdgomareobasTan paralelis gavlebac<br />

SeiZleba da analogiis daZebnac, magram samagaliTo mainc CrdiloeT<br />

kviprosi da kviprosis parlamentis gadawyvetilebaa da misi gamoyenebac<br />

SeiZleba _ iqidan raRac racionaluri aviRoT. Tumca, ra Tqma unda, Cven<br />

ar gvinda vaRiaroT kviprosis mdgomareobis aseTi forma: win samSvidoboebi<br />

dganan, ukan _ saokupacio jarebi. kanonproeqtis formulirebasa<br />

da xarisxze bevri ramaa damokidebuli. mavans, imave stalins, roca<br />

sWirdeboda, kanons erT dReSi qmnida, Tundac fineTTan dakavSirebiT.<br />

jerjerobiT yvelafris gakeTeba SeiZleba da, Tu es ase ar iqneba, es kanonproeqtis<br />

SemqmnelTa sisusteze imetyvelebs.<br />

110 s a q a r T v e l o s p a r l a m e n t i


2 0 0 8 w l i s a g v i s t o<br />

2008 wlis agvisto<br />

weli<br />

2008<br />

_ parlamentis Tavmjdomare fiqrobs, rom am kanoniT mowesrigdeba<br />

okupirebul teritoriebTan dakavSirebuli sakiTxebi _ ganisazRvreba<br />

samarTlebrivi statusi...<br />

_ davuSvaT, grZelvadian perspeqtivaSic saqarTvelosTvis sasikeTod<br />

rom ver imuSaos am kanonma, ruseTisaTvis mudmivad uaryofiTad imoqmedebs<br />

saerTaSoriso forumebze Tu saerTaSoriso gadawyvetilebebis<br />

miRebis dros: yvelas ecodineba, rom ruseTi okupantia. TurqeTs, qurTebis<br />

sakiTxTan erTad, kviprosis <strong>okupacia</strong> mudmivad xels uSlis evrokav-<br />

Sirsa Tu sxva saerTaSoriso organizaciebSi gasawevrianeblad. apelirebisTvis<br />

es kanonproeqti aris Zalian kargi, statusis done _ parlamentis<br />

mier gansazRvruli: afxazeTi da samxreT oseTi aris okupirebuli! vis<br />

mier, rogor _ es sakiTxis meore mxarea. ruseTs Tavisi qmedebiT yovelgvari<br />

argumenti moespo, ilaparakos dasavleTis qmedebebze avRaneTSi,<br />

eraySi, kosovoSi, imitom, rom ruseTi rogorc saerTaSoriso samarTlis<br />

mudmivi fsevdodamcveli, am siidan amowerili da amoSlilia.<br />

amitom Cveni kanoni aqac gamodgeba.<br />

_ parlamentis dadgenilebaSi afxazeTi da samxreT oseTi gamocxadda<br />

ruseTis federaciis mier okupirebul teritoriebad. arsebobs azri,<br />

rom unda gamocxadebuliyo mTlianad saqarTvelo an is teritoriebi<br />

mainc, sadac amJamad rusebi dganan. Tanac konfliqtur zonebSi ukve meored<br />

moxda qarTvelebis eTnowmenda.<br />

_ es, mgoni, iuridiuli kazusia, rom danarCeni teritoriebi okupirebulad<br />

ar gamocxadda. albaT unda Seqmniliyo da momavalSi Seiqmneba<br />

samarTlebrivi dokumentebi, romliTac, zaralis anazRaurebis moTxovniT,<br />

mivmarTavT saerTaSoriso organizaciebs. konfliqtgare zonebic<br />

rom okupirebulad gamocxadebuliyo, maSin ufro meti safuZveli gveqneboda,<br />

mogveTxova ganadgurebuli infrastruqturis Tanxa. mgoni, arc<br />

axla aris gviani da albaT Seitanen. Tumca erTi momenticaa: rusebi gavlen<br />

oqtombramde da es gakeTda mxolod da mxolod imitom, rom maTTvis<br />

daetovebinaT manevrirebis saSualeba da metismeti ar eqnaT. miuxedavad<br />

amisa, meore mxriv, saqarTvelosTvis miyenebuli materialuri zaralis<br />

anazRaureba aucilebeli da saWiroa.<br />

rac Seexeba eTnowmendas, qarTuli mxare maqsimalurad mobilizebuli<br />

unda iyos da umokles droSi gaakeTos mimarTva saerTaSoriso sasamarTloebSi.<br />

haagis sasamarTloSi 12 agvistos Setanilia erTi dokumenti, sagamoZiebo<br />

procesis raRac nawili unda dasruldes da saswrafod axali<br />

masalebi Sevides. 12 agvistos Setanil sarCelSi mTlianad araa asaxuli<br />

suraTi 1992 wlidan dRemde. is iyo ufro zogadi, axla saWiroa konkretuli.<br />

ar gamovricxav, rom kerZo pirebma, konkretulma adamianebma,<br />

soflebis, Temebis warmomadgenlebma Sesabamis saerTaSoriso sasamarTloebs<br />

mimarTon TavianTi qonebis an ojaxis wevris ganadgurebis gamo. es<br />

imitom unda moxdes, rom osebma da, sxvaTa Soris, afxazebmac Secvales<br />

pozicia. afxazeTSi, kodoris xeobas Tu ar CavTvliT, gansakuTrebuli<br />

araferi momxdara. axla ruslan qiSmaria sofel-sofel darbis, xalxs<br />

amSvidebs _ araferi moxdebao, humanitarul daxmarebas urigebs da ru-<br />

o k u p a c i a<br />

`evrokavSirSi SevecdebiT<br />

SeTanxmebas mivaRwioT<br />

prezident sarkozis gegmasTan<br />

dakavSirebiT. saqarTveloSi<br />

cecxli da Zaladoba<br />

aucileblad unda Sewydes.<br />

amave dros, saqarTveloSi<br />

unda Camovidnen evrokavSiris<br />

mandatis specialistebi,<br />

raTa yvelam gaigos, ra<br />

xdeba konfliqtis zonaSi.<br />

aseTi monitoringis gareSe<br />

msoflios liderebTan<br />

saubari gaWirdeba. Zalian<br />

SemaSfoTebel informaciebs<br />

viRebT soflebidan da es<br />

saSineleba saswrafod unda<br />

Sewydes.~<br />

valdas adamkusi<br />

`axali Taoba~<br />

s a q a r T v e l o s p a r l a m e n t i<br />

111


2008<br />

weli<br />

2008 2 0wlis 0 8 agvisto w l i s a g v i s t o<br />

`Cven aq saqarTvelos<br />

mxardasaWerad CamovediT. me<br />

vsvam kiTxvas, ki magram, vin<br />

misca ruseTs ase sastikad<br />

moqmedebis ufleba, vin misca<br />

mas ufleba, aswavlos sxva<br />

erebs, rogor moiqcnen?!<br />

poloneTi saqarTvelos<br />

humanitarulad aucileblad<br />

daexmareba. marTalia,<br />

mSvidobis damyarebis<br />

dokumenti Seiqmna, magram es<br />

SeTanxmeba mxolod furcelze<br />

ar unda darCes. regionis<br />

usafrTxoeba garantirebuli<br />

unda iyos. qarTvelebs da<br />

regionis sxva erebs ufleba<br />

aqvT, usafrTxod grZnobdnen<br />

Tavs. amisaTvis msoflio<br />

Tanamegobrobas daxmarebisaken<br />

movuwodeb. gansakuTrebiT<br />

prezident buSs.~<br />

lex kaCinski<br />

poloneTis prezidenti<br />

`axali Taoba~<br />

suli pasportebis miRebas sTxovs. Sida qarTlSi moxda qarTvelebis<br />

klasikuri eTnowmenda. ruseTs gauWirdeba sapirispiros damtkiceba...<br />

CoCievis kabinetSi daigegma da konstantine zatulinia osebis politikis<br />

Secvlis mamamTavari _ isini iTxoven qarTvelebis ukan dabrunebas, epati-<br />

Jebian da, rusuli pasportebis miRebis SemTxvevaSi, usafrTxoebis yvela<br />

zomas, samsaxurs, ergneTisa da niqozis miliciis mxolod qarTvelebiT<br />

dakompleqtebas hpirdebian. aqedan gamomdinare, SeiZleba gadaifaros<br />

qarTvelebis eTnowmendis suraTi _ eTnowmenda dabraldes omis konkretul<br />

monakveTs da ara politikas. me maqvs kokoiTis yvela gamonaTqvami<br />

am regionidan qarTvelebis gayris Sesaxeb da ruseTis sagareo saqmeTa<br />

saministrom bodiSic ki moixada misi saqcielis gamo. erTi sityviT, eTnowmendis<br />

masalebis moZieba da sarCelis Setana saswrafo saqmea.<br />

_ calke kodoris xeoba da axalgori arsadaa naxsenebi, igulisxmeba?!<br />

_ kodoris xeoba da axalgori, darwmunebuli var, ar igulisxmeba.<br />

sarkozim meore vizitisas SefarviT Tqva, rom am etapze metis gakeTeba ar<br />

SeiZleboda. kodorsa da axalgorTan dakavSirebiT dasmul SekiTxvebze,<br />

safrangeTis prezidentma pirdapir ar upasuxa. samwuxarod, am etapze<br />

maTze saubari ar iqneba. rusuli armia TiTqmis naxevrad legalurad<br />

iqneba im teritoriaze, romlis ukiduresi samxreTi nawili axalgoris<br />

raionia da kilometr-naxevriTaa daSorebuli transkavkasiur magistralisagan.<br />

praqtikulad es magistrali SavSvebis zonaSi mudmivi dartymis<br />

safrTxeSia. aqedan gamomdinare, saqarTvelos diplomatias didi<br />

Zalisxmeva dasWirdeba da msofliomac gansakuTrebuli yuradReba unda<br />

miaqcios, rom is rogorme davibrunoT. axalgori strategiuli raionia<br />

da misi roli obieqturad unda SevafasoT. magram saerTaSoriso gadawyvetilebebSi<br />

misi mouxsenebloba niSnavs, rom rusebi mis dabrunebas ar<br />

apireben.<br />

o k u p a c i a<br />

_ didi xania msjeloben `samxreT oseTi~ Tu ra? uxerxulobis dasafaravad<br />

SigadaSig `e.w.~-s vurTavT. ruseTis mier lamis saukunis win Semogdebul<br />

termins dResac vxmarobT.<br />

_ kompromisuli saxelwodebaa da `e.w.~-is damatebiT yvela vitanjebiT.<br />

namdvili ubedurebaa, magram es pirdapiri termini, samwuxarod, damkvidrda<br />

saerTaSoriso diplomatiaSi. konfliqturi teritoria sami nawilisagan<br />

Sedgeba: dvaleTi, samaCablo da Sida qarTli. gamaerTianebeli saxeli<br />

ara gvaqvs da amitomac xSirad viyenebT cxinvalis regions, romelic politikurad<br />

gamarTlebulia, magram, geografiul-politikuri TvalsazrisiT,<br />

arc esaa swori. me mqonda sxva varianti: `centraluri kavkasiis avtonomiuri<br />

respublika~. roca ufro dalagebuli iyo situacia, SevTavaze xelisuflebas,<br />

cxinvalSic maincdamainc uaryofiTad ar Sexvedrian. albaT imitom, rom<br />

unificireba kavkasiasTan xdeboda, kavkasielebis statusi iweoda, Cadebuli<br />

iyo sxva SeRavaTebic iq mcxovrebi xalxisaTvis. me vfiqrob, rom aseTi saxis<br />

avtonomia _ avtonomiuri respublika _ SeiZleba yofiliyo, Tumca amaze<br />

xelisuflebam yuradReba ar gaamaxvila da, Sesabamisad, araferi gamovida.<br />

`samxreT oseTis~ uSualo avtorebi ki kirovi da orjonikiZea.<br />

112 s a q a r T v e l o s p a r l a m e n t i


2 0 0 8 w l i s a g v i s t o<br />

2008 wlis agvisto<br />

weli<br />

2008<br />

_ aqamde ra uSlida xels, es ori konfliqturi regioni okupirebulad<br />

gamocxadebuliyo, kanonic migveRo da agvemoqmedebina? amdeni welia<br />

iq rusi cru samSvidoboebi dganan...<br />

_ namdvilad ar vici. amis Taobaze ara marto me, mravali politologi<br />

didi xania miuTiTebda xelisuflebas. teritoriebi, romlebic davis<br />

sagania ara afxazebsa da qarTvelebs, osebsa da qarTvelebs, aramed<br />

saqarTvelosa da ruseTs Soris, xelisuflebas raRac statusiT unda<br />

ganesazRvra. TiTqos ruseTi ar gavaRizianeT da, saboloo jamSi, uaresi<br />

gavakeTeT. Cven rom kuluaruli Tu saxalxo diplomatiis gziT wavsuliyaviT,<br />

bevrad ukeTesi Sedegi gveqneboda. xelisuflebis zogierT warmomadgenels<br />

Soris arsebobda azri (es parlamentsa da mis wevrebs naklebad<br />

exeba), modiT, meti rezultatis misaRebad gavamwvavoT viTareba,<br />

gavaRizianoT, faqtis winaSe davayenoT evropa. am ideam ar gaamarTla. me<br />

Sorsa var im azrisagan, momxdari marto ruseTs dabraldes. ar vici, vin<br />

SeimuSava, ramdenxans an rodidan arsebobda es gegma, magram, roca Sens<br />

mowinaaRmdeges misi realizaciis saSualebas aZlev, es aris Secdoma.<br />

o k u p a c i a<br />

_ opozicia iTxovs kokoiTsa da baRafSze sisxlis samarTlis saqme<br />

aRiZras. es rom didi xnis win gakeTebuliyo, TiTqmis interpolis mier<br />

Zebnili pirebis mimarT ruseTi ase aSkarad ver gabedavda daxmarebas...<br />

_ me mgoni, im periodSi saqarTvelos xelisuflebis mier gadadgmuli<br />

sanaxevro nabijebi iyo Zalian mcdari pozicia. me maxsovs, roca goga<br />

xaindrava vladikavkazSi samxreT oseTis problemebze, Sereuli sakontrolo<br />

komisiis formatSi, molaparakebaze imyofeboda, Sss-s maRal-<br />

Cinosanma kokoiTi da CoCievi sisxlis samarTlis damnaSaved gamoacxada.<br />

igive gaimeora noRaidelma lublianaSi. sisxlis samarTlis Zebna gamocxadda<br />

kokoiTsa da mis xelisuflebaze. Cven unda migveRo kategoriuli<br />

gadawyvetileba: an suyvelani unda yofiliyvnen sisxlis samarTlis damna-<br />

Saveni an am saqmisaTvis Tavi gagvenebebina. ratom ar aRiZra maTze sisxlis<br />

samarTlis saqme saerTaSoriso masStabiT? _ saqarTvelos xelisufleba<br />

fiqrobda, rom, radgan maTTan molaparakeba warmoebs, raRac formiT<br />

mainc saWiro iyo maTac garkveuli samarTlebrivi manevris saSualeba hqonodaT.<br />

sisxlis samarTlis damnaSaveebsa da banditebTan maRal diplomatiur<br />

donze xom ar dailaparakeb?! saqmes Tu aRZrav, bolomde unda mixvide,<br />

sanaxevro, daSinebis pozicia sruliad uSedegoa.<br />

_ Tqveni prognozi...<br />

_ am etapze evrokavSirsa da saerTaSoriso Tanamegobrobis ZalisxmeviT<br />

miRweulia maqsimumi. oqtombrisaTvis ruseTi albaT am or region-<br />

Si Seiketeba. Tavis samxedro warmomadgenlobas da bazebs gaaZlierebs,<br />

pirvel rigSi, oCamCireSi, gudauTasa da galSi. berlinis meore kedelsac<br />

aaSenebs. Sida qarTlSi ufro qvemoT Camoiwevs da qarTuli soflebis<br />

adgilas Seqmnis mkvdar zonas _ pirobiTi sazRvris perimetrze.<br />

grZelvadiani prognozi: status-kvo unda Seicvalos. Tu kviprosis<br />

SemTxvevaSi, ori-sami wlis winaT gadawyda sakiTxi da mxolod erTma xmam<br />

SeuSala xeli CrdiloeT da samxreT kviprosis gaerTianebas, Tundac ev-<br />

`saqarTveloSi Seqmnili<br />

viTareba mxolod am qveynis<br />

problema ar aris. viTarebis<br />

stabilizaciisa da mSvidobis<br />

dasamyareblad evrokavSirma<br />

da masTan erTad msoflio<br />

Tanamegobrobam erTad unda<br />

izrunon. ase Tu ar moxda,<br />

msoflioSi miviRebT iseT<br />

viTarebas, rogori situaciac<br />

meore msoflio omis dros<br />

iyo, rasac stalinis kgb<br />

akeTebda. mSvidobis damyarebis<br />

dokumenti mxolod dokumentad<br />

ar unda darCes. realurad unda<br />

vimoqmedoT da saqarTvelo ar<br />

mivatovoT.~<br />

ivars godmanisi<br />

latviis premier-ministri<br />

`axali Taoba~<br />

s a q a r T v e l o s p a r l a m e n t i<br />

113


2008<br />

weli<br />

2008 2 0wlis 0 8 agvisto w l i s a g v i s t o<br />

o k u p a c i a<br />

rokavSiris xiblis gamo, aq aseT rames jerjerobiT ar vvaraudob. es teritoriebi<br />

mudmivad okupirebuli iqneba, Tu ar Seicvala Crdilo kavkasia-<br />

Si situacia da ar Sesustda ruseTis seriozuli daintereseba. winaaRmdeg<br />

SemTxvevaSi, ruseTi aqedan arasdros ar wava, yovel SemTxvevaSi, didi<br />

xnis ganmavlobaSi. samwuxarod, realobas TvalebSi unda SevxedoT.<br />

_ dasavleTs ra berketebi darCa?<br />

_ rom hqondes, is amas aucileblad gamoiyenebda ufro susti rgolis<br />

winaaRmdeg CrdiloeT kviprosSi. dasavleTs namdvilad ar aZlevda<br />

xels Crdilo kviprosis marto miReba evrokavSirSi da es erTgvari<br />

sacduric iyo, magram ar gamouvidaT. Zalian gauWirdeba dasavleTs igive<br />

gaimeoros am regionSi. kviprosSi energomatareblebis tranziti ar xdeba,<br />

is ar aris strategiuli TvalsazrisiT saqarTvelosaviT mniSvnelovani<br />

qveyana, magram dasavleTis mokavSire TurqeTis pozicia dRiTidRe<br />

icvleba: TurqeTi gaRizianebulia, vinaidan kargavs dasavleTis forpostis<br />

funqcias am regionSi, misi misia, rogorc NATO-s wevri qveynisa, iyo<br />

ruseTis Sekaveba am mimarTulebiT. saqarTvelos da mogvianebiT azerbaijanis<br />

NATO-Si miRebis Semdeg, saqarTvelo iqneba NATO-sa da dasavleTisaTvis<br />

mTavari dasayrdeni samxreT kavkasiaSi. dasavleTi gaagrZelebs<br />

Zalisxmevas TavisTvis sasicocxlo pirobebisa da energomatareblebis<br />

satranzito derefnis SenarCunebis mizniT.<br />

10.09.08<br />

114 s a q a r T v e l o s p a r l a m e n t i


Ó À Ø À Ò È Å Ä Ë Ï Ó Ê À Í Ï Í É<br />

ÏÊÖÐÉÒÄÁÖËÉ ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ<br />

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏ ÀÒÉÓ ÓÖÅÄÒÄÍÖËÉ, ÄÒÈÉÀÍÉ ÃÀ ÂÀÍÖÚÏ×ÄËÉ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÃÀ ÌÉÓ ÔÄÒÉÔÏÒÉÀÆÄ ÍÄÁÉÓÌÉÄÒÉ ÓáÅÀ ÓÀáÄËÌßÉ×ÏÓ<br />

ÛÄÉÀÒÀÙÄÁÖËÉ ÞÀËÄÁÉÓ ÚÏ×ÍÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀáÄËÌßÉ×ÏÓ ÌÊÀ×ÉÏà ÃÀ ÍÄÁÀÚÏ×ËÏÁÉÈ ÂÀÍÝáÀÃÄÁÖËÉ ÈÀÍáÌÏÁÉÓ ÂÀÒÄÛÄ,<br />

1907 ßËÉÓ äÀÀÂÉÓ ÒÄÂÖËÀÝÉÄÁÉÓ, 1949 ßËÉÓ ÑÄÍÄÅÉÓ IV ÊÏÍÅÄÍÝÉÉÓÀ ÃÀ ÓÀÄÒÈÀÛÏÒÉÓÏ ÜÅÄÖËÄÁÉÈÉ ÓÀÌÀÒÈËÉÓ ÍÏÒÌÄÁÉÓ<br />

ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀÃ, ÀÒÉÓ ÓÖÅÄÒÄÍÖËÉ ÓÀáÄËÌßÉ×ÏÓ ÔÄÒÉÔÏÒÉÉÓ ÖÊÀÍÏÍÏ ÓÀÌáÄÃÒÏ ÏÊÖÐÀÝÉÀ.<br />

ÌÖáËÉ 1. ÊÀÍÏÍÉÓ ÌÉÆÀÍÉ<br />

ÀÌ ÊÀÍÏÍÉÓ ÌÉÆÀÍÉÀ ÂÀÍÓÀÆÙÅÒÏÓ ÉÌ ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÉÓ ÓÔÀÔÖÓÉ, ÒÏÌËÄÁÉÝ ÏÊÖÐÉÒÄÁÖËÉÀ ÒÖÓÄÈÉÓ ×ÄÃÄÒÀÝÉÉÓ ÓÀÌáÄÃÒÏ<br />

ÀÂÒÄÓÉÉÓ ÛÄÃÄÂÀÃ, ÃÀÀÃÂÉÍÏÓ ÀÌ ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÉÓ ÂÀÍÓÀÊÖÈÒÄÁÖËÉ ÓÀÌÀÒÈËÄÁÒÉÅÉ ÒÄÑÉÌÉ.<br />

ÌÖáËÉ 2. ÏÊÖÐÉÒÄÁÖËÉ ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÉ ÃÀ ÓÀÆÙÅÀÏ ÆÏÍÄÁÉ<br />

ÀÌ ÊÀÍÏÍÉÓ ÌÉÆÍÄÁÉÓÀÈÅÉÓ ÏÊÖÐÉÒÄÁÖËÉ ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÉ ÃÀ ÓÀÆÙÅÀÏ ÆÏÍÄÁÉÀ (ÛÄÌÃÂÏÌ – ÏÊÖÐÉÒÄÁÖËÉ ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÉ):<br />

À) À×áÀÆÄÈÉÓ ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒÉ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÉÓ ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÉ;<br />

Á) ÝáÉÍÅÀËÉÓ ÒÄÂÉÏÍÉ (ÚÏ×ÉËÉ ÓÀÌáÒÄÈ ÏÓÄÈÉÓ ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒÉ ÏËØÉÓ ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÉ);<br />

Â) ÛÀÅ ÆÙÅÀÆÄ: ÒÖÓÄÈÉÓ ×ÄÃÄÒÀÝÉÀÓÈÀÍ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÓÀÆÙÅÒÉÓ ÌÃÉÍÀÒÄ ×ÓÏÖÃÀÍ ÓÀÌáÒÄÈÉÈ ÌÃÉÍÀÒÄ ÄÍÂÖÒÉÓ<br />

ÛÀÅ ÆÙÅÀÓÈÀÍ ÜÀÃÉÍÄÁÉÓ ÀÃÌÉÍÉÓÔÒÀÝÉÖËÉ ÓÀÆÙÅÒÉÓ ÂÀÓßÅÒÉÅ ÌÉÌÃÄÁÀÒÄ ÓÀÆÙÅÀÏ ÀÊÅÀÔÏÒÉÀÛÉ ÛÄÌÀÅÀËÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÛÉÃÀ<br />

ßÚËÄÁÉ ÃÀ ÔÄÒÉÔÏÒÉÖËÉ ÆÙÅÀ, ÌÀÈÉ ×ÓÊÄÒÉ ÃÀ ßÉÀÙÉ, ÒÏÌËÄÁÆÄÃÀÝ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏ ÀáÏÒÝÉÄËÄÁÓ ÓÖÅÄÒÄÍÉÔÄÔÓ, ÀÂÒÄÈÅÄ<br />

ÓÀÆÙÅÀÏ ÆÏÍÄÁÉ: ÌÉÌÃÄÁÀÒÄ ÆÏÍÀ, ÂÀÍÓÀÊÖÈÒÄÁÖËÉ ÄÊÏÍÏÌÉÊÖÒÉ ÆÏÍÀ ÃÀ ÊÏÍÔÉÍÄÍÔÖÒÉ ÛÄË×É, ÓÀÃÀÝ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏ<br />

ÈÀÅÉÓÉ ÊÀÍÏÍÌÃÄÁËÏÁÉÓÀ ÃÀ ÓÀÄÒÈÀÛÏÒÉÓÏ ÓÀÌÀÒÈËÉÓ ÍÏÒÌÄÁÉÓ, ÊÄÒÞÏÃ, „ÓÀÆÙÅÀÏ ÓÀÌÀÒÈËÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ“ ÂÀÄÒÏÓ 1982 ßËÉÓ<br />

ÊÏÍÅÄÍÝÉÉÓ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀÃ, ÌÉÌÃÄÁÀÒÄ ÆÏÍÀÛÉ ÓÀÒÂÄÁËÏÁÓ ×ÉÓÊÀËÖÒÉ, ÓÀÍÉÔÀÒÉÖËÉ, ÓÀÉÌÉÂÒÀÝÉÏ ÃÀ ÓÀÁÀÑÏ Ö×ËÄÁÄÁÉÈ,<br />

áÏËÏ ÂÀÍÓÀÊÖÈÒÄÁÖË ÄÊÏÍÏÌÉÊÖÒ ÆÏÍÀÛÉ ÃÀ ÊÏÍÔÉÍÄÍÔÖÒ ÛÄË×ÆÄ – ÓÖÅÄÒÄÍÖËÉ Ö×ËÄÁÄÁÉÈÀ ÃÀ ÉÖÒÉÓÃÉØÝÉÉÈ;<br />

Ã) ÀÌ ÌÖáËÉÓ „À“, „Á“ ÃÀ „“ ØÅÄÐÖÍØÔÄÁÉÈ ÂÀÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÖËÉ ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÉÓ ÆÄÌÏÈ ÀÒÓÄÁÖËÉ ÓÀäÀÄÒÏ ÓÉÅÒÝÄ.<br />

ÌÖáËÉ 3. ÏÊÖÐÉÒÄÁÖËÉ ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÉÓ ÓÀÌÀÒÈËÄÁÒÉÅÉ ÒÄÑÉÌÉ<br />

ÏÊÖÐÉÒÄÁÖË ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÆÄ ÀÌ ÊÀÍÏÍÉÓ ÌÏØÌÄÃÄÁÉÓ ÅÀÃÉÈ ÅÒÝÄËÃÄÁÀ ÓÀÂÀÍÂÄÁÏ ÌÃÂÏÌÀÒÄÏÁÉÓ ÒÄÑÉÌÉ, ÀÂÒÄÈÅÄ<br />

ÂÀÍÓÀÊÖÈÒÄÁÖËÉ ÓÀÌÀÒÈËÄÁÒÉÅÉ ÒÄÑÉÌÉ, ÒÀÝ ÂÖËÉÓáÌÏÁÓ ÛÄÆÙÖÃÅÄÁÓ ÏÊÖÐÉÒÄÁÖË ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÆÄ ÈÀÅÉÓÖ×ËÀÃ<br />

ÂÀÃÀÀÃÂÉËÄÁÉÓ, ÀÌ ÊÀÍÏÍÉÈ ÂÀÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÖËÉ ÄÊÏÍÏÌÉÊÖÒÉ ÓÀØÌÉÀÍÏÁÉÓ ÂÀÍáÏÒÝÉÄËÄÁÉÓ, ÖÞÒÀÅ ØÏÍÄÁÀÓÈÀÍ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈ<br />

ÂÀÒÉÂÄÁÉÓ ÃÀÃÄÁÉÓÀ ÃÀ ÀÌ ÊÀÍÏÍÉÈ ÂÀÍÓÀÆÙÅÒÖË ÓáÅÀ ÓÀÊÉÈáÄÁÈÀÍ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈ.<br />

ÌÖáËÉ 4. ÈÀÅÉÓÖ×ËÀà ÂÀÃÀÀÃÂÉËÄÁÉÓ ÛÄÆÙÖÃÅÀ ÏÊÖÐÉÒÄÁÖË ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÆÄ<br />

1. ÖÝáÏ ØÅÄÚÍÉÓ ÌÏØÀËÀØÄÄÁÉÓÀÈÅÉÓ ÃÀ ÌÏØÀËÀØÄÏÁÉÓ ÀÒÌØÏÍÄ ÐÉÒÄÁÉÓÀÈÅÉÓ ÏÊÖÐÉÒÄÁÖË ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÆÄ ÛÄÓÅËÀ<br />

ÃÀÛÅÄÁÖËÉÀ ÌáÏËÏÃ:<br />

À) À×áÀÆÄÈÉÓ ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒÉ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÉÓ ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÆÄ – ÆÖÂÃÉÃÉÓ ÌÖÍÉÝÉÐÀËÉÔÄÔÉÓ ÌÉÌÀÒÈÖËÄÁÉÃÀÍ;<br />

Á) ÝáÉÍÅÀËÉÓ ÒÄÂÉÏÍÛÉ (ÚÏ×ÉËÉ ÓÀÌáÒÄÈ ÏÓÄÈÉÓ ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒÉ ÏËØÉÓ ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÆÄ) – ÂÏÒÉÓ ÌÖÍÉÝÉÐÀËÉÔÄÔÉÓ<br />

ÌÉÌÀÒÈÖËÄÁÉÃÀÍ.<br />

2. ÀÌ ÌÖáËÉÓ ÐÉÒÅÄË ÐÖÍØÔÛÉ ÂÀÍÓÀÆÙÅÒÖËÉÓ ÂÀÒÃÀ, ÚÅÄËÀ ÓáÅÀ ÌÉÌÀÒÈÖËÄÁÉÃÀÍ ÏÊÖÐÉÒÄÁÖË ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÆÄ<br />

ÛÄÓÅËÀ ÖÝáÏ ØÅÄÚÍÉÓ ÌÏØÀËÀØÄÄÁÉÓÀÈÅÉÓ ÃÀ ÌÏØÀËÀØÄÏÁÉÓ ÀÒÌØÏÍÄ ÐÉÒÄÁÉÓÀÈÅÉÓ ÀÊÒÞÀËÖËÉÀ ÃÀ ÉÓãÄÁÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ<br />

ÓÉÓáËÉÓ ÓÀÌÀÒÈËÉÓ ÊÏÃÄØÓÉÈ.<br />

3. ÂÀÍÓÀÊÖÈÒÄÁÖË ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÂÀÉÝÄÓ ÏÊÖÐÉÒÄÁÖË ÔÄÒÉÔÏÒÉÀÆÄ ÛÄÓÅËÉÓ ÓÐÄÝÉÀËÖÒÉ ÍÄÁÀÒÈÅÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ<br />

ÌÈÀÅÒÏÁÉÓ ÓÀÌÀÒÈËÄÁÒÉÅÉ ÀØÔÉÈ ÃÀÃÂÄÍÉËÉ ßÄÓÉÈ, ÈÖ ÄÓ ÄÌÓÀáÖÒÄÁÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÉÍÔÄÒÄÓÄÁÓ, ÊÏÍ×ËÉØÔÉÓ<br />

ÌÛÅÉÃÏÁÉÀÍÉ ÌÏÂÅÀÒÄÁÉÓ, ÃÄÏÊÖÐÀÝÉÉÓ ÀÍ äÖÌÀÍÉÔÀÒÖË ÌÉÆÍÄÁÓ.<br />

ÌÖáËÉ 5. ÖÞÒÀÅ ØÏÍÄÁÀÆÄ ÓÀÊÖÈÒÄÁÉÓ Ö×ËÄÁÀ ÏÊÖÐÉÒÄÁÖË ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÆÄ<br />

1. ÏÊÖÐÉÒÄÁÖË ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÆÄ ÖÞÒÀÅ ØÏÍÄÁÀÓÈÀÍ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÀÍÏÍÌÃÄÁËÏÁÉÓ ÌÏÈáÏÅÍÀÈÀ ÃÀÒÙÅÄÅÉÈ<br />

ÃÀÃÄÁÖËÉ ÍÄÁÉÓÌÉÄÒÉ ÂÀÒÉÂÄÁÀ ÃÀÃÄÁÉÓ ÌÏÌÄÍÔÉÃÀÍ ÁÀÈÉËÀà ÉÈÅËÄÁÀ ÃÀ ÓÀÌÀÒÈËÄÁÒÉÅ ÛÄÃÄÂÄÁÓ ÀÒ ßÀÒÌÏÛÏÁÓ.<br />

2. ÏÊÖÐÉÒÄÁÖË ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÆÄ ÖÞÒÀÅ ØÏÍÄÁÀÆÄ ÓÀÊÖÈÒÄÁÉÓ Ö×ËÄÁÉÓ ÌÄÌÊÅÉÃÒÄÏÁÉÓ ÂÆÉÈ ÛÄÞÄÍÀ ÃÀÛÅÄÁÖËÉÀ ÌáÏËÏÃ<br />

ÊÀÍÏÍÉÈ ÌÄÌÊÅÉÃÒÄÏÁÉÓÀÓ, ÀÍ ÈÖ ÀÍÃÄÒÞÉÈ ÌÄÌÊÅÉÃÒÄÍÉ ÌÉÄÊÖÈÅÍÄÁÉÀÍ ÊÀÍÏÍÉÈ ÌÄÌÊÅÉÃÒÄÈÀ ÄÒÈ-ÄÒÈ ÒÉÂÓ.<br />

ÌÖáËÉ 6. ÄÊÏÍÏÌÉÊÖÒÉ ÓÀØÌÉÀÍÏÁÉÓ ÛÄÆÙÖÃÅÀ ÏÊÖÐÉÒÄÁÖË ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÆÄ<br />

1. ÏÊÖÐÉÒÄÁÖË ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÆÄ ÀÊÒÞÀËÖËÉÀ ÛÄÌÃÄÂÉ ÓÀáÉÓ ÓÀØÌÉÀÍÏÁÀ:<br />

À) ÍÄÁÉÓÌÉÄÒÉ ÄÊÏÍÏÌÉÊÖÒÉ (ÓÀÌÄßÀÒÌÄÏ ÀÍ ÀÒÀÓÀÌÄßÀÒÌÄÏ) ÓÀØÌÉÀÍÏÁÀ, ÌÉÖáÄÃÀÅÀà ÉÌÉÓÀ, áÏÒÝÉÄËÃÄÁÀ ÈÖ ÀÒÀ ÉÂÉ<br />

ÌÏÂÄÁÉÓ, ÛÄÌÏÓÀÅËÉÓ ÀÍ ÊÏÌÐÄÍÓÀÝÉÉÓ ÌÉÓÀÙÄÁÀÃ, ÈÖ ÀÓÄÈÉ ÓÀØÌÉÀÍÏÁÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÀÍÏÍÌÃÄÁËÏÁÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ ÓÀàÉÒÏÄÁÓ<br />

ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÉ ËÉÝÄÍÆÉÉÓ ÀÍ ÍÄÁÀÒÈÅÉÓ ÌÏÐÏÅÄÁÀÓ, ÀÅÔÏÒÉÆÀÝÉÉÓ ÀÍ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÉÓ ÂÀÅËÀÓ ÀÍ ÛÄÈÀÍáÌÄÁÀÓ ÀÓÄÈÉÓ ÀÒÀÒÓÄÁÏÁÉÓ<br />

ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ;<br />

Á) ÓÀÌáÄÃÒÏ ÃÀ ÏÒÌÀÂÉ ÃÀÍÉÛÍÖËÄÁÉÓ ÐÒÏÃÖØÝÉÉÓ ÛÄÔÀÍÀ ÀÍ/ÃÀ ÂÀÌÏÔÀÍÀ;<br />

Â) ÓÀÄÒÈÀÛÏÒÉÓÏ ÓÀäÀÄÒÏ, ÓÀÆÙÅÀÏ ÃÀ ÓÀÒÊÉÍÉÂÆÏ ÌÉÌÏÓÅËÀ, ÀÂÒÄÈÅÄ ÓÀÄÒÈÀÛÏÒÉÓÏ ÓÀÂÆÀÏ ÓÀÔÒÀÍÓÐÏÒÔÏ<br />

ÂÀÃÀÆÉÃÅÀ;<br />

Ã) ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÒÄÓÖÒÓÄÁÉÈ ÓÀÒÂÄÁËÏÁÀ;


Ä) ×ÖËÀÃÉ ÂÀÃÀÒÉÝáÅÄÁÉÓ ÏÒÂÀÍÉÆÄÁÀ;<br />

Å) ÀÌ ÐÖÍØÔÉÓ „À“–„Ä“ ØÅÄÐÖÍØÔÄÁÉÈ ÂÀÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÖËÉ ÓÀØÌÉÀÍÏÁÉÓ ÃÀ×ÉÍÀÍÓÄÁÀ ÀÍ ÒÀÉÌÄ ÓáÅÀ ×ÏÒÌÉÈ áÄËÛÄßÚÏÁÀ.<br />

2. ÏÊÖÐÉÒÄÁÖË ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÆÄ ÀÌ ÌÖáËÉÓ ÐÉÒÅÄËÉ ÐÖÍØÔÉÈ ÂÀÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÖËÉ ÓÀØÌÉÀÍÏÁÉÓ ÂÀÍáÏÒÝÉÄËÄÁÀ ÃÀÛÅÄÁÖËÉÀ<br />

ÌáÏËÏà ÂÀÍÓÀÊÖÈÒÄÁÖË ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÓÐÄÝÉÀËÖÒÉ ÈÀÍáÌÏÁÉÈ, ÒÏÌÄËÉÝ ÂÀÉÝÄÌÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÌÈÀÅÒÏÁÉÓ ÓÀÌÀÒÈËÄÁÒÉÅÉ<br />

ÀØÔÉÈ ÃÀÃÂÄÍÉËÉ ßÄÓÉÈ, ÈÖ ÄÓ ÄÌÓÀáÖÒÄÁÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÉÍÔÄÒÄÓÄÁÓ, ÊÏÍ×ËÉØÔÉÓ ÌÛÅÉÃÏÁÉÀÍÉ ÌÏÂÅÀÒÄÁÉÓ,<br />

ÃÄÏÊÖÐÀÝÉÉÓ ÀÍ äÖÌÀÍÉÔÀÒÖË ÌÉÆÍÄÁÓ.<br />

3. ÀÌ ÌÖáËÉÓ ÌÏÈáÏÅÍÀÈÀ ÃÀÒÙÅÄÅÀ ÉßÅÄÅÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÀÍÏÍÌÃÄÁËÏÁÉÈ ÃÀÃÂÄÍÉË ÐÀÓÖáÉÓÌÂÄÁËÏÁÀÓ.<br />

4. ÏÊÖÐÉÒÄÁÖË ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÆÄ ÀÌ ÌÖáËÉÓ ÐÉÒÅÄËÉ ÐÖÍØÔÉÈ ÂÀÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÖËÉ ÓÀØÌÉÀÍÏÁÉÓ ÂÀÍáÏÒÝÉÄËÄÁÉÓÀÈÅÉÓ<br />

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÀÍÏÍÌÃÄÁËÏÁÉÈ ÃÀÃÂÄÍÉËÉ ÓÀÍØÝÉÄÁÉ ÅÒÝÄËÃÄÁÀ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÖË ÐÉÒÄÁÆÄÃÀÝ, ÀÍÖ ÉÌ ÐÉÒÄÁÆÄ, ÒÏÌËÄÁÉÝ<br />

ÐÉÒÃÀÐÉÒ ÀÍ ÀÒÀÐÉÒÃÀÐÉÒ ÌÏÍÀßÉËÄÏÁÄÍ ÀÌ ÌÖáËÉÓ ÐÉÒÅÄË ÐÖÍØÔÛÉ ÌÉÈÉÈÄÁÖËÉ ÓÀØÌÉÀÍÏÁÉÓ ÂÀÍÌÀáÏÒÝÉÄËÄÁÄËÉ ÐÉÒÄÁÉÓ<br />

ÊÀÐÉÔÀËÛÉ ÀÍ/ÃÀ ÒÀÉÌÄ ×ÏÒÌÉÈ ÂÀÅËÄÍÀÓ ÀáÃÄÍÄÍ ÌÀÈ ÌÉÄÒ ÂÀÃÀßÚÅÄÔÉËÄÁÉÓ ÌÉÙÄÁÀÆÄ.<br />

5. ÀÌ ÌÖáËÉÓ ÌÄ-4 ÐÖÍØÔÉÓ ÌÉÆÍÄÁÉÓÀÈÅÉÓ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÖËÉ ÐÉÒÄÁÉ ÀÒÉÀÍ:<br />

À) ÐÉÒÉ, ÒÏÌÄËÓÀÝ ÀÌ ÌÖáËÉÓ ÐÉÒÅÄËÉ ÐÖÍØÔÉÈ ÂÀÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÖËÉ ÓÀØÌÉÀÍÏÁÉÓ ÂÀÍÌÀáÏÒÝÉÄËÄÁÄË ÐÉÒÛÉ ÀØÅÓ ßÉËÉ<br />

ÀÍ ÀØÝÉÀÈÀ 5%-ÆÄ ÌÄÔÉ;<br />

Á) ÐÉÒÉ, ÒÏÌÄËÓÀÝ ÀØÅÓ ßÉËÉ ÀÍ ÀØÝÉÀÈÀ 25%-ÆÄ ÌÄÔÉ ÀÌ ÐÖÍØÔÉÓ „À“ ØÅÄÐÖÍØÔÉÈ ÂÀÍÓÀÆÙÅÒÖË ÐÉÒÛÉ;<br />

Â) ÐÉÒÉ, ÒÏÌÄËÓÀÝ ÀØÅÓ ßÉËÉ ÀÍ ÀØÝÉÀÈÀ 50%-ÆÄ ÌÄÔÉ ÀÌ ÐÖÍØÔÉÓ „Á“ ØÅÄÐÖÍØÔÉÈ ÂÀÍÓÀÆÙÅÒÖË ÐÉÒÛÉ.<br />

ÌÖáËÉ 7. ÀÃÀÌÉÀÍÉÓ Ö×ËÄÁÀÈÀ ÃÀ ÊÖËÔÖÒÖËÉ ÌÄÌÊÅÉÃÒÄÏÁÉÓ ÃÀÝÅÀ ÏÊÖÐÉÒÄÁÖË ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÆÄ<br />

1. ÏÊÖÐÉÒÄÁÖËÉ ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÔÄÒÉÔÏÒÉÉÓ ÂÀÍÖÚÏ×ÄËÉ ÍÀßÉËÉÀ ÃÀ ÌÀÈÆÄ ÅÒÝÄËÃÄÁÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ<br />

ÊÀÍÏÍÌÃÄÁËÏÁÀ. ÏÊÖÐÉÒÄÁÖË ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÆÄ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÏÍÓÔÉÔÖÝÉÉÈ ÂÀÍÓÀÆÙÅÒÖËÉ ÀÃÀÌÉÀÍÉÓ ÓÀÚÏÅÄËÈÀÏÃ<br />

ÀÙÉÀÒÄÁÖËÉ Ö×ËÄÁÄÁÉÓ ÃÀÒÙÅÄÅÉÓÀÈÅÉÓ ÐÀÓÖáÉÓÌÂÄÁËÏÁÀ ÄÊÉÓÒÄÁÀ ÒÖÓÄÈÉÓ ×ÄÃÄÒÀÝÉÀÓ ÓÀÄÒÈÀÛÏÒÉÓÏ ÓÀÌÀÒÈËÉÓ<br />

ÍÏÒÌÄÁÉÓ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀÃ.<br />

2. ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÀÙÌÀÓÒÖËÄÁÄËÉ áÄËÉÓÖ×ËÄÁÀ ÅÀËÃÄÁÖËÉÀ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓ ÓÀÄÒÈÀÛÏÒÉÓÏ ÏÒÂÀÍÉÆÀÝÉÄÁÓ ÐÄÒÉÏÃÖËÀÃ<br />

ÌÉÀßÏÃÏÓ ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÀ ÏÊÖÐÉÒÄÁÖË ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÆÄ ÀÃÀÌÉÀÍÉÓ Ö×ËÄÁÀÈÀ ÃÀÒÙÅÄÅÉÓ ×ÀØÔÄÁÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ.<br />

3. ÏÊÖÐÉÒÄÁÖË ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÆÄ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÌÏØÀËÀØÄÄÁÉÓÀÈÅÉÓ, ÌÏØÀËÀØÄÏÁÉÓ ÀÒÌØÏÍÄ ÐÉÒÄÁÉÓÀÈÅÉÓ ÃÀ ÓÀÈÀÍÀÃÏ<br />

ÍÄÁÀÒÈÅÉÈ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÛÉ ÌÚÏ×É ÃÀ ÏÊÖÐÉÒÄÁÖË ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÆÄ ÂÀÃÀÓÖËÉ ÖÝáÏ ØÅÄÚÍÉÓ ÌÏØÀËÀØÄÄÁÉÓÀÈÅÉÓ ÌÉÚÄÍÄÁÖËÉ<br />

ÌÀÔÄÒÉÀËÖÒÉ ÃÀ ÌÏÒÀËÖÒÉ ÆÉÀÍÉÓ ÀÍÀÆÙÀÖÒÄÁÀ ÄÊÉÓÒÄÁÀ ÒÖÓÄÈÉÓ ×ÄÃÄÒÀÝÉÀÓ, ÒÏÂÏÒÝ ÓÀÌáÄÃÒÏ ÏÊÖÐÀÝÉÉÓ<br />

ÂÀÍÌÀáÏÒÝÉÄËÄÁÄË ÓÀáÄËÌßÉ×ÏÓ.<br />

4. ÏÊÖÐÉÒÄÁÖË ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÆÄ ÊÖËÔÖÒÖËÉ ÌÄÌÊÅÉÃÒÄÏÁÉÓ ÃÀÝÅÉÓÀÈÅÉÓ ÐÀÓÖáÉÓÌÂÄÁËÏÁÀ ÄÊÉÓÒÄÁÀ ÒÖÓÄÈÉÓ<br />

×ÄÃÄÒÀÝÉÀÓ.<br />

ÌÖáËÉ 8. ÖÊÀÍÏÍÏ ÏÒÂÀÍÏÄÁÉ (ÈÀÍÀÌÃÄÁÏÁÉÓ ÐÉÒÄÁÉ)<br />

1. ÖÊÀÍÏÍÏÀ ÍÄÁÉÓÌÉÄÒÉ ÏÒÂÀÍÏ (ÈÀÍÀÌÃÄÁÏÁÉÓ ÐÉÒÉ), ÒÏÌÄËÉÝ ÛÄØÌÍÉËÉ (ÃÀÍÉÛÍÖËÉ/ÀÒÜÄÖËÉ) ÀÒ ÀÒÉÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ<br />

ÊÀÍÏÍÌÃÄÁËÏÁÉÈ ÃÀÃÂÄÍÉËÉ ßÄÓÉÈ ÀÍ/ÃÀ ÒÀÉÌÄ ×ÏÒÌÉÈ ×ÀØÔÏÁÒÉÅÀà ÀáÏÒÝÉÄËÄÁÓ ÏÊÖÐÉÒÄÁÖË ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÆÄ<br />

ÓÀÊÀÍÏÍÌÃÄÁËÏ, ÀÙÌÀÓÒÖËÄÁÄË ÀÍ ÓÀÓÀÌÀÒÈËÏ ×ÖÍØÝÉÄÁÓ ÀÍ ÓáÅÀ ÓÀØÌÉÀÍÏÁÀÓ, ÒÀÝ ÌÉÄÊÖÈÅÍÄÁÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï<br />

ÀÍ ÀÃÂÉËÏÁÒÉÅÉ ÈÅÉÈÌÌÀÒÈÅÄËÏÁÉÓ ÏÒÂÀÍÏÈÀ ×ÖÍØÝÉÄÁÓ.<br />

2. ÀÌ ÌÖáËÉÓ ÐÉÒÅÄËÉ ÐÖÍØÔÉÈ ÂÀÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÖËÉ ÏÒÂÀÍÏÄÁÉÓ ÌÉÄÒ ÂÀÌÏÝÄÌÖËÉ ÍÄÁÉÓÌÉÄÒÉ ÀØÔÉ ÀÒÀÒÀà ÉÈÅËÄÁÀ<br />

ÃÀ ÓÀÌÀÒÈËÄÁÒÉÅ ÛÄÃÄÂÄÁÓ ÀÒ ßÀÒÌÏÛÏÁÓ.<br />

ÌÖáËÉ 9. ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ áÄËÉÓÖ×ËÄÁÉÓ ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÀ<br />

1. ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ áÄËÉÓÖ×ËÄÁÀ ÀÌ ÊÀÍÏÍÉÓ ÌÏÈáÏÅÍÀÈÀ ÃÀÒÙÅÄÅÉÓÀÓ ÅÀËÃÄÁÖËÉÀ ÌÉÌÀÒÈÏÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÀÍÏÍÌÃÄÁËÏÁÉÈÀ<br />

ÃÀ ÓÀÄÒÈÀÛÏÒÉÓÏ ÓÀÌÀÒÈËÉÈ ÂÀÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÖË ÚÅÄËÀ ÌÄØÀÍÉÆÌÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÀÍÏÍÉÄÒÉ ÉÍÔÄÒÄÓÄÁÉÓÀ ÃÀ ÖÓÀ×ÒÈáÏÄÁÉÓ<br />

ÃÀÝÅÉÓ ÌÉÆÍÉÈ.<br />

2. ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÌÈÀÅÒÏÁÀ ÅÀËÃÄÁÖËÉÀ ÖÆÒÖÍÅÄËÚÏÓ ÏÒÌáÒÉÅÉ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÄÁÉÓ ÂÀ×ÏÒÌÄÁÀ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÉÓ<br />

ÌÏÍÀßÉËÄ ÓÀáÄËÌßÉ×ÏÓ ÌÉÄÒ ÀÌ ÊÀÍÏÍÉÓ ÌÏÈáÏÅÍÀÈÀ ÃÀÌÒÙÅÄÅÉ ÐÉÒÉÓ ÌÉÌÀÒÈ ÀÌÀÅÄ ÓÀáÄËÌßÉ×ÏÓ ÊÀÍÏÍÌÃÄÁËÏÁÉÈ<br />

ÃÀÃÂÄÍÉËÉ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÉ ÓÀÍØÝÉÄÁÉÓ ÂÀÌÏÚÄÍÄÁÉÓ ÖÆÒÖÍÅÄËÚÏ×ÉÓ ÌÉÆÍÉÈ.<br />

ÌÖáËÉ 10. ÂÀÒÃÀÌÀÅÀËÉ ÃÄÁÖËÄÁÀÍÉ<br />

1. ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÌÈÀÅÒÏÁÀÌ ÀÌ ÊÀÍÏÍÉÓ ÀÌÏØÌÄÃÄÁÉÃÀÍ 1 ÈÅÉÓ ÅÀÃÀÛÉ ÖÆÒÖÍÅÄËÚÏÓ ÚÅÄËÀ ÓÀÌÀÒÈËÄÁÒÉÅÉ ÀØÔÉÓ<br />

ÌÉÙÄÁÀ, ÒÏÌÄËÉÝ ÂÀÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÖËÉÀ ÀÌ ÊÀÍÏÍÉÈ ÃÀ ÀÃÂÄÍÓ ÂÀÍÓÀÊÖÈÒÄÁÖË ÒÄÑÉÌÓ ÏÊÖÐÉÒÄÁÖË ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÆÄ.<br />

2. 2008 ßËÉÓ 12 ÀÂÅÉÓÔÏÓ ÝÄÝáËÉÓ ÛÄßÚÅÄÔÉÓ ÛÄÈÀÍáÌÄÁÉÃÀÍ ÂÀÌÏÌÃÉÍÀÒÄ, ÀÌ ÊÀÍÏÍÉÓ ÌÏØÌÄÃÄÁÀ ÀÓÄÅÄ ÅÒÝÄËÃÄÁÀ<br />

ÛÄÌÃÄ ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÆÄ: ÓÀÜáÄÒÉÓ ÒÀÉÏÍÉÓ ÓÏ×ÄË ÐÄÒÄÅÆÄ, ØÖÒÈÉÓ, ÄÒÄÃÅÉÓÀ ÃÀ ÀÑÀÒÉÓ ÌÖÍÉÝÉÐÀËÉÔÄÔÄÁÉÓ ÃÀ ÀáÀËÂÏÒÉÓ<br />

ÌÖÍÉÝÉÐÀËÉÔÄÔÉÓ ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÆÄ.<br />

ÌÖáËÉ 11. ÊÀÍÏÍÉÓ ÀÌÏØÌÄÃÄÁÀ<br />

1. ÄÓ ÊÀÍÏÍÉ ÀÌÏØÌÄÃÃÄÓ ÂÀÌÏØÅÄÚÍÄÁÉÓÈÀÍÀÅÄ.<br />

2. ÀÌ ÊÀÍÏÍÉÓ ÌÄ-5 ÌÖáËÉÓ ÐÉÒÅÄËÉ ÐÖÍØÔÉÓ, ÌÄ-6 ÃÀ ÌÄ-8 ÌÖáËÄÁÉÓ ÌÏØÌÄÃÄÁÀ ÂÀÅÒÝÄËÃÄÓ 1990 ßËÉÃÀÍ ßÀÒÌÏÛÏÁÉË<br />

ÖÒÈÉÄÒÈÏÁÄÁÆÄ.<br />

3. ÀÌ ÊÀÍÏÍÉÈ ÂÀÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÖËÉ ÓÀÌÀÒÈËÄÁÒÉÅÉ ÒÄÑÉÌÉ ÌÏØÌÄÃÄÁÓ ÏÊÖÐÉÒÄÁÖË ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÆÄ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÉÖÒÉÓ-<br />

ÃÉØÝÉÉÓ ÓÒÖËÀÃ ÀÙÃÂÄÍÀÌÃÄ.<br />

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÒÄÆÉÃÄÍÔÉ<br />

ÌÉáÄÉË ÓÀÀÊÀÛÅÉËÉ<br />

ÈÁÉËÉÓÉ,<br />

2008 ßËÉÓ 23 ÏØÔÏÌÁÄÒÉ.<br />

431 – IIÓ

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!