borang pendaftaran majikan untuk menyertai program ... - ECER

ecerdc.com.my

borang pendaftaran majikan untuk menyertai program ... - ECER

BORANG PENDAFTARAN MAJIKAN UNTUK MENYERTAI

PROGRAM PEMBANGUNAN MODAL INSAN ECERDC

Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECERDC)

Aras 69, Menara 2, Menara Kembar PETRONAS, 50088 Kuala Lumpur, Malaysia

Talian Am: +603 2035 0021/22 Faks: +603 2035 0020

E-mel: secretariat@ecerdc.com.my Laman Web: www.ecerdc.com.my

A. Inginkan pekerja yang terlatih dan berkemahiran di dalam bidang berikut:

Agrikultur/Pertanian

Pelancongan

Nyatakan

Nyatakan

Pembuatan

Perkhidmatan

Nyatakan

Nyatakan

Lain-lain

Nyatakan

B. Ingin terlibat dalam kategori program berikut:

1. Latihan mempertingkatkan kemahiran pekerja sedia ada 3. Skim dual-latihan sambil bekerja

2. Program penempatan graduan 4. Inginkan pekerja kontrak / sambilan

1.0 LATAR BELAKANG SYARIKAT

1.1 LATAR BELAKANG SYARIKAT

Nama syarikat

Alamat penuh tempat letaknya perusahaan

Tarikh perusahaan dimulakan

Jenis industri

No. Pendaftaran KWSP

No. Pendaftaran Syarikat

1.2 PENDAFTARAN SYARIKAT

Tempat penubuhan

No. Pendaftaran Syarikat (ROC/ROB/Permit No) / NRIC No

Sila kepilkan salinan perakuan pendaftaran perniagaan atau perbadanan

Tahun perniagaan atau syarikat didaftarkan

Jenis pemilikan (Tandakan √ dalam petak yang sesuai).

Milik tunggal

Perkongsian

Syarikat Sendirian Berhad

Syarikat Awam Berhad

Lain-lain

No. Cukai Pendapatan

1.3 MAKLUMAT PEMUNYA /PEKONGSI PERNIAGAAN/PENGARAH URUSAN

Nama

No. Kad Pengenalan/No.Passport

Alamat surat menyurat

Alamat tetap

Poskod

No. Telefon

Pegawai untuk dihubungi

No. Telefon bimbit

Negeri

No. Faksimili

Alamat E-mel

1.4 LATAR BELAKANG KEWANGAN/PEKERJA

Modal berbayar Jumlah bilangan pekerja sekarang Jumlah bilangan pekerja pada bulan terdahulu

2.0 AKTIVITI PERNIAGAAN

Aktiviti Perniagaan

Peratus Sumbangan Kepada Pendapatan Tahunan

1.

2.

3.

4.

5.


3.0 PERJAWATAN UTAMA

PENGURUSAN KANAN DAN ATASAN

Nama Jawatan No.KP/No.Pasport Warganegara Pengalaman Kerja Pengkhususan

4.0 MAKLUMAT PEKERJA

Penglibatan Pengurusan Eksekutif Kerani Pekerja Am

Profesional Pentadbiran Kanan Baru Pentadbiran

Bumiputera

Bukan Bumiputera

Tenaga Asing

Jumlah

5.0 KEUNTUNGAN DAN PENDAPATAN TAHUNAN

Tahun Pendapatan Keuntungan

2006

2007

2008

6.0 PENGAKUAN

Saya bersetuju / tidak bersetuju * mendaftarkan syarikat saya untuk menyertai program pembangunan modal insan di bawah Pakej Rangsangan

Ekonomi di ECERDC.

Saya dengan ini mengaku bahawa maklumat yang diberikan di atas adalah benar dan lengkap.

Tarikh

Tandatangan majikan/wakil majikan*

(Cop rasmi majikan)

Nama

(huruf besar)

Jawatan

Borang pendaftaran ini hanyalah bertujuan untuk simpanan data ECERDC sahaja. Penyerahan borang pendaftaran ini tidak pada bila-bila masa bertindak sebagai suatu penerimaan atau apa-apa tawaran untuk sebarang perlantikan oleh ECERDC.

Pihak sekretariat mempunyai kuasa untuk menerima atau menolak pendaftaran ini.

More magazines by this user
Similar magazines