Warta Kerajaan - Sabah

sabah.gov.my

Warta Kerajaan - Sabah

SABAH, MALAYSIA

Warta Kerajaan

Diterbitkan dengan kuasa

Jil. LXVIII] KOTA KINABALU, KHAMIS, 2 MEI 2013 [No. 18

Kenyataan-kenyataan berikut adalah diterbitkan atas perintah Tuan Yang

Terutama Yang di-Pertua Negeri untuk Makluman Umum.

TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA HAJI SUKARTI BIN WAKIMAN,

Setiausaha Kerajaan Negeri.

No. 302 [No. SPANS: P. 001319 Klt. 3/51

PELANTIKAN MEMANGKU

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan Encik

Fidelis bin Bajau untuk memangku jawatan Pemelihara Hutan, Jawatan Utama Sektor

Awam, Gred Khas C, Gred VK7 untuk tempoh mulai 1 Ogos 2013 hingga 22 Ogos 2015

atau sehingga jawatan diisi secara hakiki mana yang lebih dahulu. Pelantikan memangku ini

tertakluk kepada Peraturan 55, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008,

Bahagian II.

_______

PUBLIC NOTICES

No. 303 [No. MdI/ (KK) 221/2006 (73504/210/2007)

AKTA KEBANKRAPAN, 1967

MESYUARAT AM

Nama Siberhutang:

Ahini binti Lasiman

No. Kad Pengenalan: 620207-12-5212/H 0412562

Alamat: Peti Surat No. 20417,

Luyang,

88761 Kota Kinabalu, Sabah


894

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 2 Mei 2013

PUBLIC NOTICES - (cont.)

AKTA KEBANKRAPAN, 1967 - (samb.)

Perihal: -

Mahkamah:

Mahkamah Tinggi, Kota Kinabalu

No. Kebankrapan: K29-120 tahun 2005

Tarikh Mesyuarat Am: 8 April 2013

Waktu:

10.00 pagi

Tempat:

Jabatan Insolvensi Malaysia, Kota Kinabalu

Tarikh Perintah (jika ada) bagi

Pentadbiran Terus (Seksyen 106): -

Alamat:

Jabatan Insolvensi Malaysia,

Cawangan Kota Kinabalu,

Aras 5, Blok A,

Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,

Jalan Sulaman, Likas,

88450 Kota Kinabalu, Sabah.

Tarikh: 27 Mac 2013.

LEO ANAK SAGA,

Pengarah Insolvensi Negeri,

b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.

[No. MdI/ (KK) 221/2006 (73504/210/2007)

BANKRUPTCY ACT, 1967

GENERAL MEETING

Debtor’s Name:

Ahini binti Lasiman

NRIC No.: 620207-12-5212/H 0412562

Address: P. O. Box No. 20417,

Luyang,

88761 Kota Kinabalu, Sabah

Description: -

Court:

High Court, Kota Kinabalu

Bankruptcy Number: K29-120 of 2005

Date of General Meeting: 8th April, 2013

Time:

10.00 a.m.

Place:

Department of Insolvency Malaysia, Kota Kinabalu

Date of Order (if any) for Summary

Administration (Section 106): -


2 Mei 2013

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 895

Address:

Department of Insolvency Malaysia,

Kota Kinabalu Branch,

Level 5, Block A,

Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,

Jalan Sulaman, Likas,

88450 Kota Kinabalu, Sabah.

Dated: 27th March, 2013.

LEO ANAK SAGA,

State Director of Insolvency,

for Director-General of Insolvency, Malaysia.

No. 304 [No. MdI (KK) 31/2011 (73504/44/2011)

AKTA KEBANKRAPAN, 1967

MESYUARAT AM

Nama Siberhutang:

Momin bin Naymat Khan

No. Kad Pengenalan: 610501-12-5185/H 0480428

Alamat: W. D. T. No. 511,

88905 Kota Kinabalu, Sabah

Perihal: -

Mahkamah:

Mahkamah Tinggi, Kota Kinabalu

No. Kebankrapan: K29-299 tahun 2010

Tarikh Mesyuarat Am: 8 April 2013

Waktu:

3.00 petang

Tempat:

Jabatan Insolvensi Malaysia, Kota Kinabalu

Tarikh Perintah (jika ada) bagi

Pentadbiran Terus (Seksyen 106): -

Alamat:

Jabatan Insolvensi Malaysia,

Cawangan Kota Kinabalu,

Aras 5, Blok A,

Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,

Jalan Sulaman, Likas,

88450 Kota Kinabalu, Sabah.

Tarikh: 27 Mac 2013.

LEO ANAK SAGA,

Pengarah Insolvensi Negeri,

b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.


896

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 2 Mei 2013

PUBLIC NOTICES - (cont.)

[No. MdI (KK) 31/2011 (73504/44/2011)

BANKRUPTCY ACT, 1967

GENERAL MEETING

Debtor’s Name:

Momin bin Naymat Khan

NRIC No.: 610501-12-5185/H 0480428

Address: W. D. T. No. 511,

88905 Kota Kinabalu, Sabah

Description: -

Court:

High Court, Kota Kinabalu

Bankruptcy Number: K29-299 of 2010

Date of General Meeting: 8th April, 2013

Time:

3.00 p.m.

Place:

Department of Insolvency Malaysia, Kota Kinabalu

Date of Order (if any) for Summary

Administration (Section 106): -

Address:

Department of Insolvency Malaysia,

Kota Kinabalu Branch,

Level 5, Block A,

Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,

Jalan Sulaman, Likas,

88450 Kota Kinabalu, Sabah.

Dated: 27th March, 2013.

LEO ANAK SAGA,

State Director of Insolvency,

for Director-General of Insolvency, Malaysia.

No. 305 [No. MdI(KK) 465/2002 (73504/704/2002)

AKTA KEBANKRAPAN, 1967

MESYUARAT AM

Nama Siberhutang:

Nurul Alis Edmund binti Abdullah

No. Kad Pengenalan: 630609-12-5214/H 0605420

Alamat:

No. 2, Lorong Bahagia,

Parit Bisu Mukim 1,

83600 Semerah, Johor

Perihal: -

Mahkamah:

Mahkamah Tinggi, Kota Kinabalu

No. Kebankrapan: K29-606 tahun 2001

Tarikh Mesyuarat Am: 9 April 2013


2 Mei 2013

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 897

Waktu:

3.00 petang

Tempat:

Jabatan Insolvensi Malaysia, Kota Kinabalu

Tarikh Perintah (jika ada) bagi

Pentadbiran Terus (Seksyen 106): -

Alamat:

Jabatan Insolvensi Malaysia,

Cawangan Kota Kinabalu,

Aras 5, Blok A,

Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,

Jalan Sulaman, Likas,

88450 Kota Kinabalu, Sabah.

Tarikh: 27 Mac 2013.

LEO ANAK SAGA,

Pengarah Insolvensi Negeri,

b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.

[No. MdI(KK) 465/2002 (73504/704/2002)

BANKRUPTCY ACT, 1967

GENERAL MEETING

Debtor’s Name:

Nurul Alis Edmund binti Abdullah

NRIC No.: 630609-12-5214/H 0605420

Address:

No. 2, Lorong Bahagia,

Parit Bisu Mukim 1,

83600 Semerah, Johor

Description: -

Court:

High Court, Kota Kinabalu

Bankruptcy Number: K29-606 of 2001

Date of General Meeting: 9th April, 2013

Time:

3.00 p.m.

Place:

Department of Insolvency Malaysia, Kota Kinabalu

Date of Order (if any) for Summary

Administration (Section 106): -

Address:

Department of Insolvency Malaysia,

Kota Kinabalu Branch,

Level 5, Block A,

Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,

Jalan Sulaman, Likas,

88450 Kota Kinabalu, Sabah.

Dated: 27th March, 2013.

LEO ANAK SAGA,

State Director of Insolvency,

for Director-General of Insolvency, Malaysia.


898

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 2 Mei 2013

PUBLIC NOTICES - (cont.)

No. 306 [No. MdI (KK) 321/2012 (73504/319/2012)

AKTA KEBANKRAPAN, 1967

MESYUARAT AM

Nama Siberhutang:

Lailawati binti Dahlin

No. Kad Pengenalan: 760104-12-5206/H 0883655

Alamat:

Jabatan Pertanian Sabah

Peti Surat No. 2050,

88632 Kota Kinabalu, Sabah

Perihal: -

Mahkamah:

Mahkamah Tinggi, Kota Kinabalu

No. Kebankrapan: K29-256 tahun 2011

Tarikh Mesyuarat Am: 9 April 2013

Waktu:

3.00 petang

Tempat:

Jabatan Insolvensi Malaysia, Kota Kinabalu

Tarikh Perintah (jika ada) bagi

Pentadbiran Terus (Seksyen 106): -

Alamat:

Jabatan Insolvensi Malaysia,

Cawangan Kota Kinabalu,

Aras 5, Blok A,

Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,

Jalan Sulaman, Likas,

88450 Kota Kinabalu, Sabah.

Tarikh: 27 Mac 2013.

LEO ANAK SAGA,

Pengarah Insolvensi Negeri,

b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.

[No. MdI (KK) 321/2012 (73504/319/2012)

BANKRUPTCY ACT, 1967

GENERAL MEETING

Debtor’s Name:

Lailawati binti Dahlin

NRIC No.: 760104-12-5206/H 0883655

Address:

Jabatan Pertanian Sabah

P. O. Box No. 2050,

88632 Kota Kinabalu, Sabah

Description: -

Court:

High Court, Kota Kinabalu

Bankruptcy Number: K29-256 of 2011

Date of General Meeting: 9th April, 2013


2 Mei 2013

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 899

Time:

3.00 p.m.

Place:

Department of Insolvency Malaysia, Kota Kinabalu

Date of Order (if any) for Summary

Administration (Section 106): -

Address:

Department of Insolvency Malaysia,

Kota Kinabalu Branch,

Level 5, Block A,

Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,

Jalan Sulaman, Likas,

88450 Kota Kinabalu, Sabah.

Dated: 27th March, 2013.

LEO ANAK SAGA,

State Director of Insolvency,

for Director-General of Insolvency, Malaysia.

No. 307 [No. MdI/(KK) 151/2012 (73504/153/2012)

AKTA KEBANKRAPAN, 1967

MESYUARAT AM

Nama Siberhutang:

Andy Fredolin Joitol

No. Kad Pengenalan: 790510-12-5241

Alamat:

Homeguard Security Sdn. Bhd.,

Tingkat Bawah, Lot 12,

Blok B, Lintas Square,

88300 Kota Kinabalu, Sabah

Perihal: -

Mahkamah:

Mahkamah Tinggi, Kota Kinabalu

No. Kebankrapan: BKI29-783/12 tahun 2011

Tarikh Mesyuarat Am: 9 April 2013

Waktu:

10.00 pagi

Tempat:

Jabatan Insolvensi Malaysia, Kota Kinabalu

Tarikh Perintah (jika ada) bagi

Pentadbiran Terus (Seksyen 106): -

Alamat:

Jabatan Insolvensi Malaysia,

Cawangan Kota Kinabalu,

Aras 5, Blok A,

Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,

Jalan Sulaman, Likas,

88450 Kota Kinabalu, Sabah.

Tarikh: 27 Mac 2013.

LEO ANAK SAGA,

Pengarah Insolvensi Negeri,

b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.


900

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 2 Mei 2013

PUBLIC NOTICES - (cont.)

[No. MdI/(KK) 151/2012 (73504/153/2012)

BANKRUPTCY ACT, 1967

GENERAL MEETING

Debtor’s Name:

Andy Fredolin Joitol

NRIC No.: 790510-12-5241

Address:

Homeguard Security Sdn. Bhd.,

Ground Floor, Lot 12,

Block B, Lintas Square,

88300 Kota Kinabalu, Sabah

Description: -

Court:

High Court, Kota Kinabalu

Bankruptcy Number: BKI29-783/12 of 2011

Date of General Meeting: 9th April, 2013

Time:

10.00 a.m.

Place:

Department of Insolvency Malaysia, Kota Kinabalu

Date of Order (if any) for Summary

Administration (Section 106): -

Address:

Department of Insolvency Malaysia,

Kota Kinabalu Branch,

Level 5, Block A,

Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,

Jalan Sulaman, Likas,

88450 Kota Kinabalu, Sabah.

Dated: 27th March, 2013.

LEO ANAK SAGA,

State Director of Insolvency,

for Director-General of Insolvency, Malaysia.

No. 308 [No. MdI/156/H/004/203/12 (73504/204/12)

AKTA KEBANKRAPAN, 1967

MESYUARAT AM

Nama Siberhutang:

Abdul Faisal bin Rashid

No. Kad Pengenalan: 700928-12-5749/H 0000223

Alamat:

No. 23, BU 11/4, Bandar Utama,

47800 Petaling Jaya,

Selangor

Perihal: -

Mahkamah:

Mahkamah Tinggi, Kota Kinabalu

No. Kebankrapan: K29-230 tahun 2011


2 Mei 2013

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 901

Tarikh Mesyuarat Am: 18 April 2013

Waktu:

3.00 petamg

Tempat:

Jabatan Insolvensi Malaysia, Kota Kinabalu

Tarikh Perintah (jika ada) bagi

Pentadbiran Terus (Seksyen 106): -

Alamat:

Jabatan Insolvensi Malaysia,

Cawangan Kota Kinabalu,

Aras 5, Blok A,

Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,

Jalan Sulaman, Likas,

88450 Kota Kinabalu, Sabah.

Tarikh: -

LEO ANAK SAGA,

Pengarah Insolvensi Negeri,

b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.

[No. MdI/156/H/004/203/12 (73504/204/12)

BANKRUPTCY ACT, 1967

GENERAL MEETING

Debtor’s Name:

Abdul Faisal bin Rashid

NRIC No.: 700928-12-5749/H 0000223

Address:

No. 23, BU 11/4, Bandar Utama,

47800 Petaling Jaya,

Selangor

Description: -

Court:

High Court, Kota Kinabalu

Bankruptcy Number: K29-230 of 2011

Date of General Meeting: 18th April, 2013

Time:

3.00 p.m.

Place:

Department of Insolvency Malaysia, Kota Kinabalu

Date of Order (if any) for Summary

Administration (Section 106): -

Address:

Department of Insolvency Malaysia,

Kota Kinabalu Branch,

Level 5, Block A,

Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,

Jalan Sulaman, Likas,

88450 Kota Kinabalu, Sabah.

Dated: -

LEO ANAK SAGA,

State Director of Insolvency,

for Director-General of Insolvency, Malaysia.


902

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 2 Mei 2013

PUBLIC NOTICES - (cont.)

No. 309 [No. MdI/156/H/004/130/05

AKTA KEBANKRAPAN, 1967

MESYUARAT AM

Nama Siberhutang:

Hilmey @ Christopher bin Abdul Hamid

No. Kad Pengenalan: 770912-12-5975/H 0955555

Alamat:

Taman Indah Permai,

Lot 20-39, Lorong II, Sepanggar Tuaran,

89480 Kota Kinabalu

Perihal: -

Mahkamah:

Mahkamah Tinggi, Kota Kinabalu

No. Kebankrapan: K29-473 tahun 2004

Tarikh Mesyuarat Am: 25 April 2013

Waktu:

3.00 petang

Tempat:

Jabatan Insolvensi Malaysia, Kota Kinabalu

Tarikh Perintah (jika ada) bagi

Pentadbiran Terus (Seksyen 106): -

Alamat:

Jabatan Insolvensi Malaysia,

Cawangan Kota Kinabalu,

Aras 5, Blok A,

Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,

Jalan Sulaman, Likas,

88450 Kota Kinabalu, Sabah.

Tarikh: -

LEO ANAK SAGA,

Pengarah Insolvensi Negeri,

b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.

BANKRUPTCY ACT, 1967

GENERAL MEETING

[No. MdI/156/H/004/130/05

Debtor’s Name:

Hilmey @ Christopher bin Abdul Hamid

NRIC No.: 770912-12-5975/H 0955555

Address:

Taman Indah Permai,

Lot 20-39, Lorong II, Sepanggar Tuaran,

89480 Kota Kinabalu

Description: -

Court:

High Court, Kota Kinabalu

Bankruptcy Number: K29-473 of 2004

Date of General Meeting: 25th April, 2013


2 Mei 2013

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 903

Time:

3.00 p.m.

Place:

Department of Insolvency Malaysia, Kota Kinabalu

Date of Order (if any) for Summary

Administration (Section 106): -

Address:

Department of Insolvency Malaysia,

Kota Kinabalu Branch,

Level 5, Block A,

Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,

Jalan Sulaman, Likas,

88450 Kota Kinabalu, Sabah.

Dated: -

LEO ANAK SAGA,

State Director of Insolvency,

for Director-General of Insolvency, Malaysia.

No. 310 [No. MdI/156/H/004/300/06 (73504/9/07)

AKTA KEBANKRAPAN, 1967

MESYUARAT AM

Nama Siberhutang:

Evelyn binti Tshen @ Eveyln binti Tshen

No. Kad Pengenalan: 770922-12-5936/H 0965798

Alamat:

Kampung Poring,

Peti Surat No. 70,

89720 Membakut, Sabah

Perihal: -

Mahkamah:

Mahkamah Tinggi, Kota Kinabalu

No. Kebankrapan: K29-411 tahun 2005

Tarikh Mesyuarat Am: 26 April 2013

Waktu:

3.00 petang

Tempat:

Jabatan Insolvensi Malaysia, Kota Kinabalu

Tarikh Perintah (jika ada) bagi

Pentadbiran Terus (Seksyen 106): -

Alamat:

Jabatan Insolvensi Malaysia,

Cawangan Kota Kinabalu,

Aras 5, Blok A,

Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,

Jalan Sulaman, Likas,

88450 Kota Kinabalu, Sabah.

Tarikh: -

LEO ANAK SAGA,

Pengarah Insolvensi Negeri,

b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.


904

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 2 Mei 2013

PUBLIC NOTICES - (cont.)

[No. MdI/156/H/004/300/06 (73504/9/07)

BANKRUPTCY ACT, 1967

GENERAL MEETING

Debtor’s Name:

Evelyn binti Tshen @ Eveyln binti Tshen

NRIC No.: 770922-12-5936/H 0965798

Address:

Kampung Poring,

P. O. Box No. 70,

89720 Membakut, Sabah

Description: -

Court:

High Court, Kota Kinabalu

Bankruptcy Number: K29-411 of 2005

Date of General Meeting: 26th April, 2013

Time:

3.00 p.m.

Place:

Department of Insolvency Malaysia, Kota Kinabalu

Date of Order (if any) for Summary

Administration (Section 106): -

Address:

Department of Insolvency Malaysia,

Kota Kinabalu Branch,

Level 5, Block A,

Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,

Jalan Sulaman, Likas,

88450 Kota Kinabalu, Sabah.

Dated: -

LEO ANAK SAGA,

State Director of Insolvency,

for Director-General of Insolvency, Malaysia.

No. 311 [No. MdI/156/H/004/20/07 (73504/49/07)

AKTA KEBANKRAPAN, 1967

MESYUARAT AM

Nama Siberhutang:

Chong Wui Tung

No. Kad Pengenalan: 660617-12-5537/H 0662392

Alamat: Peti Surat No. 293,

89058 Kudat, Sabah

Perihal: -

Mahkamah:

Mahkamah Tinggi, Kota Kinabalu

No. Kebankrapan: K29-221 tahun 2006

Tarikh Mesyuarat Am: 29 April 2013


2 Mei 2013

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 905

Waktu:

3.00 petang

Tempat:

Jabatan Insolvensi Malaysia, Kota Kinabalu

Tarikh Perintah (jika ada) bagi

Pentadbiran Terus (Seksyen 106): -

Alamat:

Jabatan Insolvensi Malaysia,

Cawangan Kota Kinabalu,

Aras 5, Blok A,

Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,

Jalan Sulaman, Likas,

88450 Kota Kinabalu, Sabah.

Tarikh: -

LEO ANAK SAGA,

Pengarah Insolvensi Negeri,

b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.

[No. MdI/156/H/004/20/07 (73504/49/07)

BANKRUPTCY ACT, 1967

GENERAL MEETING

Debtor’s Name:

Chong Wui Tung

NRIC No.: 660617-12-5537/H 0662392

Address: P. O. Box No. 293,

89058 Kudat, Sabah

Description: -

Court:

High Court, Kota Kinabalu

Bankruptcy Number: K29-221 of 2006

Date of General Meeting: 29th April, 2013

Time:

3.00 p.m.

Place:

Department of Insolvency Malaysia, Kota Kinabalu

Date of Order (if any) for Summary

Administration (Section 106): -

Address:

Department of Insolvency Malaysia,

Kota Kinabalu Branch,

Level 5, Block A,

Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,

Jalan Sulaman, Likas,

88450 Kota Kinabalu, Sabah.

Dated: -

LEO ANAK SAGA,

State Director of Insolvency,

for Director-General of Insolvency, Malaysia.


906

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 2 Mei 2013

PUBLIC NOTICES - (cont.)

No. 312 [No. MdI/156/H/004/40/10 (73504/40/10)

AKTA KEBANKRAPAN, 1967

MESYUARAT AM

Nama Siberhutang:

Tham Vun Yu

No. Kad Pengenalan: 730413-12-5181/H 0821245

Alamat: Lot 118, No. 23, Lorong Nelly 9-5,

Taman Nelly, Fasa 9,

Kolombong, Inanam,

88450 Kota Kinabalu

Perihal: -

Mahkamah:

Mahkamah Tinggi, Kota Kinabalu

No. Kebankrapan: K29-343 tahun 2009

Tarikh Mesyuarat Am: 30 April 2013

Waktu:

3.00 petang

Tempat:

Jabatan Insolvensi Malaysia, Kota Kinabalu

Tarikh Perintah (jika ada) bagi

Pentadbiran Terus (Seksyen 106): -

Alamat:

Jabatan Insolvensi Malaysia,

Cawangan Kota Kinabalu,

Aras 5, Blok A,

Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,

Jalan Sulaman, Likas,

88450 Kota Kinabalu, Sabah.

Tarikh: -

LEO ANAK SAGA,

Pengarah Insolvensi Negeri,

b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.

[No. MdI/156/H/004/40/10 (73504/40/10)

BANKRUPTCY ACT, 1967

GENERAL MEETING

Debtor’s Name:

Tham Vun Yu

NRIC No.: 730413-12-5181/H 0821245

Address: Lot 118, No. 23, Lorong Nelly 9-5,

Taman Nelly, Phase 9,

Kolombong, Inanam,

88450 Kota Kinabalu

Description: -

Court:

High Court, Kota Kinabalu

Bankruptcy Number: K29-343 of 2009


2 Mei 2013

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 907

Date of General Meeting: 30th April, 2013

Time:

3.00 p.m.

Place:

Department of Insolvency Malaysia, Kota Kinabalu

Date of Order (if any) for Summary

Administration (Section 106): -

Address:

Department of Insolvency Malaysia,

Kota Kinabalu Branch,

Level 5, Block A,

Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,

Jalan Sulaman, Likas,

88450 Kota Kinabalu, Sabah.

Dated: -

LEO ANAK SAGA,

State Director of Insolvency,

for Director-General of Insolvency, Malaysia.

No. 313 [No. MdI/156/H/004/536/87 (73504/49/07)

AKTA KEBANKRAPAN, 1967

MESYUARAT AM

Nama Siberhutang:

Mohd. Nordin bin Seriaat

No. Kad Pengenalan: 3629366

Alamat:

Syarikat Sri Kayangan,

Keningau New Township,

89007 Keningau

Perihal: -

Mahkamah:

Mahkamah Tinggi, Kota Kinabalu

No. Kebankrapan: 536 tahun 1987

Tarikh Mesyuarat Am: 2 Mei 2013

Waktu:

3.00 petang

Tempat:

Jabatan Insolvensi Malaysia, Kota Kinabalu

Tarikh Perintah (jika ada) bagi

Pentadbiran Terus (Seksyen 106): -

Alamat:

Jabatan Insolvensi Malaysia,

Cawangan Kota Kinabalu,

Aras 5, Blok A,

Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,

Jalan Sulaman, Likas,

88450 Kota Kinabalu, Sabah.

Tarikh: -

LEO ANAK SAGA,

Pengarah Insolvensi Negeri,

b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.


908

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 2 Mei 2013

PUBLIC NOTICES - (cont.)

[No. MdI/156/H/004/536/87 (73504/49/07)

BANKRUPTCY ACT, 1967

GENERAL MEETING

Debtor’s Name:

Mohd. Nordin bin Seriaat

NRIC No.: 3629366

Address:

Syarikat Sri Kayangan,

Keningau New Township,

89007 Keningau

Description: -

Court:

High Court, Kota Kinabalu

Bankruptcy Number: 536 of 1987

Date of General Meeting: 2nd May, 2013

Time:

3.00 p.m.

Place:

Department of Insolvency Malaysia, Kota Kinabalu

Date of Order (if any) for Summary

Administration (Section 106): -

Address:

Department of Insolvency Malaysia,

Kota Kinabalu Branch,

Level 5, Block A,

Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,

Jalan Sulaman, Likas,

88450 Kota Kinabalu, Sabah.

Dated: -

LEO ANAK SAGA,

State Director of Insolvency,

for Director-General of Insolvency, Malaysia.

No. 314 [No. MdI/156/H/004/16/79 (73504/320/81)

AKTA KEBANKRAPAN, 1967

MESYUARAT AM

Nama Siberhutang:

Mohd. Yassin @ Miassin bin Buraw

No. Kad Pengenalan: 410122-12-5177/H 0226293

Alamat:

No. 117, Jalan Masjid,

Kg. Sembulan Tengah,

88000 Kota Kinabalu

Perihal: -

Mahkamah:

Mahkamah Tinggi, Kota Kinabalu

No. Kebankrapan: 16 tahun 1979

Tarikh Mesyuarat Am: 3 Mei 2013


2 Mei 2013

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 909

Waktu:

3.00 petang

Tempat:

Jabatan Insolvensi Malaysia, Kota Kinabalu

Tarikh Perintah (jika ada) bagi

Pentadbiran Terus (Seksyen 106): -

Alamat:

Jabatan Insolvensi Malaysia,

Cawangan Kota Kinabalu,

Aras 5, Blok A,

Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,

Jalan Sulaman, Likas,

88450 Kota Kinabalu, Sabah.

Tarikh: -

LEO ANAK SAGA,

Pengarah Insolvensi Negeri,

b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.

[No. MdI/156/H/004/16/79 (73504/320/81)

BANKRUPTCY ACT, 1967

GENERAL MEETING

Debtor’s Name:

Mohd. Yassin @ Miassin bin Buraw

NRIC No.: 410112-12-5177/H 0226293

Address:

No. 117, Jalan Masjid,

Kg. Sembulan Tengah,

88000 Kota Kinabalu

Description: -

Court:

High Court, Kota Kinabalu

Bankruptcy Number: 16 of 1979

Date of General Meeting: 3rd May, 2013

Time:

3.00 p.m.

Place:

Department of Insolvency Malaysia, Kota Kinabalu

Date of Order (if any) for Summary

Administration (Section 106): -

Address:

Department of Insolvency Malaysia,

Kota Kinabalu Branch,

Level 5, Block A,

Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,

Jalan Sulaman, Likas,

88450 Kota Kinabalu, Sabah.

Dated: -

LEO ANAK SAGA,

State Director of Insolvency,

for Director-General of Insolvency, Malaysia.


910

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 2 Mei 2013

PUBLIC NOTICES - (cont.)

No. 315 [No. MdI/156/H/004/66/80 (73504/148/80)

AKTA KEBANKRAPAN, 1967

MESYUARAT AM

Nama Siberhutang:

Haji Salleh bin Haji Ibrahim

No. Kad Pengenalan: H 0006641

Alamat: Peti Surat No. 78,

89457 Tanjung Aru,

Kota Kinabalu

Perihal: -

Mahkamah:

Mahkamah Tinggi, Kota Kinabalu

No. Kebankrapan: 66 tahun 1980

Tarikh Mesyuarat Am: 6 Mei 2013

Waktu:

3.00 petang

Tempat:

Jabatan Insolvensi Malaysia, Kota Kinabalu

Tarikh Perintah (jika ada) bagi

Pentadbiran Terus (Seksyen 106): -

Alamat:

Jabatan Insolvensi Malaysia,

Cawangan Kota Kinabalu,

Aras 5, Blok A,

Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,

Jalan Sulaman, Likas,

88450 Kota Kinabalu, Sabah.

Tarikh: -

LEO ANAK SAGA,

Pengarah Insolvensi Negeri,

b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.

[No. MdI/156/H/004/66/80 (73504/148/80)

BANKRUPTCY ACT, 1967

GENERAL MEETING

Debtor’s Name:

Haji Salleh bin Haji Ibrahim

NRIC No.: H 0006641

Address: P. O. Box No. 78,

89457 Tanjung Aru,

Kota Kinabalu

Description: -

Court:

High Court, Kota Kinabalu

Bankruptcy Number: 66 of 1980

Date of General Meeting: 6th May, 2013


2 Mei 2013

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 911

Time:

3.00 p.m.

Place:

Department of Insolvency Malaysia, Kota Kinabalu

Date of Order (if any) for Summary

Administration (Section 106): -

Address:

Department of Insolvency Malaysia,

Kota Kinabalu Branch,

Level 5, Block A,

Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,

Jalan Sulaman, Likas,

88450 Kota Kinabalu, Sabah.

Dated: -

LEO ANAK SAGA,

State Director of Insolvency,

for Director-General of Insolvency, Malaysia.

No. 316 [No. MdI/156/H/004/126/80 (73504/41/81)

AKTA KEBANKRAPAN, 1967

MESYUARAT AM

Nama Siberhutang:

Chua Kwan Hwa

No. Kad Pengenalan: H 0590466

Alamat:

Kedai Soon Hong,

No. 4, Kinarut,

Papar, Sabah

Perihal: -

Mahkamah:

Mahkamah Tinggi, Kota Kinabalu

No. Kebankrapan: 126 tahun 1980

Tarikh Mesyuarat Am: 7 Mei 2013

Waktu:

3.00 petang

Tempat:

Jabatan Insolvensi Malaysia, Kota Kinabalu

Tarikh Perintah (jika ada) bagi

Pentadbiran Terus (Seksyen 106): -

Alamat:

Jabatan Insolvensi Malaysia,

Cawangan Kota Kinabalu,

Aras 5, Blok A,

Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,

Jalan Sulaman, Likas,

88450 Kota Kinabalu, Sabah.

Tarikh: -

LEO ANAK SAGA,

Pengarah Insolvensi Negeri,

b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.


912

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 2 Mei 2013

PUBLIC NOTICES - (cont.)

[No. MdI/156/H/004/126/80 (73504/41/81)

BANKRUPTCY ACT, 1967

GENERAL MEETING

Debtor’s Name:

Chua Kwan Hwa

NRIC No.: H 0590466

Address:

Soon Hong Shop,

No. 4, Kinarut,

Papar, Sabah

Description: -

Court:

High Court, Kota Kinabalu

Bankruptcy Number: 126 of 1980

Date of General Meeting: 7th May, 2013

Time:

3.00 p.m.

Place:

Department of Insolvency Malaysia, Kota Kinabalu

Date of Order (if any) for Summary

Administration (Section 106): -

Address:

Department of Insolvency Malaysia,

Kota Kinabalu Branch,

Level 5, Block A,

Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,

Jalan Sulaman, Likas,

88450 Kota Kinabalu, Sabah.

Dated: -

LEO ANAK SAGA,

State Director of Insolvency,

for Director-General of Insolvency, Malaysia.

No. 317 [No. MdI/156/H/004/6/80 (73504/165/80)

AKTA KEBANKRAPAN, 1967

MESYUARAT AM

Nama Siberhutang:

Nancy Kandapat

No. Kad Pengenalan: H 0597979

Alamat:

Kampung Muhibbah,

Petagas, Putatan,

88100 Kota Kinabalu

Perihal: -

Mahkamah:

Mahkamah Tinggi, Kota Kinabalu

No. Kebankrapan: 6 tahun 1980

Tarikh Mesyuarat Am: 8 Mei 2013


2 Mei 2013

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 913

Waktu:

3.00 petang

Tempat:

Jabatan Insolvensi Malaysia, Kota Kinabalu

Tarikh Perintah (jika ada) bagi

Pentadbiran Terus (Seksyen 106): -

Alamat:

Jabatan Insolvensi Malaysia,

Cawangan Kota Kinabalu,

Aras 5, Blok A,

Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,

Jalan Sulaman, Likas,

88450 Kota Kinabalu, Sabah.

Tarikh: -

LEO ANAK SAGA,

Pengarah Insolvensi Negeri,

b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.

[No. MdI/156/H/004/6/80 (73504/165/80)

BANKRUPTCY ACT, 1967

GENERAL MEETING

Debtor’s Name:

Nancy Kandapat

NRIC No.: H 0597979

Address:

Kampung Muhibbah,

Petagas, Putatan,

88100 Kota Kinabalu

Description: -

Court:

High Court, Kota Kinabalu

Bankruptcy Number: 6 of 1980

Date of General Meeting: 8th May, 2013

Time:

3.00 p.m.

Place:

Department of Insolvency Malaysia, Kota Kinabalu

Date of Order (if any) for Summary

Administration (Section 106): -

Address:

Department of Insolvency Malaysia,

Kota Kinabalu Branch,

Level 5, Block A,

Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,

Jalan Sulaman, Likas,

88450 Kota Kinabalu, Sabah.

Dated: -

LEO ANAK SAGA,

State Director of Insolvency,

for Director-General of Insolvency, Malaysia.


914

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 2 Mei 2013

PUBLIC NOTICES - (cont.)

No. 318 [No. MdI/156/H/004/376/90 (73504/206/93)

AKTA KEBANKRAPAN, 1967

MESYUARAT AM

Nama Siberhutang:

Noraini binti Mohd. Ibrahim

No. Kad Pengenalan: 470601-10-5366/H 0405320

Alamat:

No. 49, Jalan Tan Sri Aziz,

Sungai Kantan Baru,

43000 Kajang, Selangor

Perihal: -

Mahkamah:

Mahkamah Tinggi, Kota Kinabalu

No. Kebankrapan: K376 tahun 1990

Tarikh Mesyuarat Am: 9 Mei 2013

Waktu:

3.00 petang

Tempat:

Jabatan Insolvensi Malaysia, Kota Kinabalu

Tarikh Perintah (jika ada) bagi

Pentadbiran Terus (Seksyen 106): -

Alamat:

Jabatan Insolvensi Malaysia,

Cawangan Kota Kinabalu,

Aras 5, Blok A,

Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,

Jalan Sulaman, Likas,

88450 Kota Kinabalu, Sabah.

Tarikh: -

LEO ANAK SAGA,

Pengarah Insolvensi Negeri,

b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.

[No. MdI/156/H/004/376/90 (73504/206/93)

BANKRUPTCY ACT, 1967

GENERAL MEETING

Debtor’s Name:

Noraini binti Mohd. Ibrahim

NRIC No.: 470601-10-5366/H 0405320

Address:

No. 49, Jalan Tan Sri Aziz,

Sungai Kantan Baru,

43000 Kajang, Selangor

Description: -

Court:

High Court, Kota Kinabalu

Bankruptcy Number: K376 of 1990

Date of General Meeting: 9th May, 2013


2 Mei 2013

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 915

Time:

3.00 p.m.

Place:

Department of Insolvency Malaysia, Kota Kinabalu

Date of Order (if any) for Summary

Administration (Section 106): -

Address:

Department of Insolvency Malaysia,

Kota Kinabalu Branch,

Level 5, Block A,

Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,

Jalan Sulaman, Likas,

88450 Kota Kinabalu, Sabah.

Dated: -

LEO ANAK SAGA,

State Director of Insolvency,

for Director-General of Insolvency, Malaysia.

_______

No. 319 [No. MdI (SDK) 1797/2013 (NII/al 10/13)

AKTA KEBANKRAPAN, 1967

MESYUARAT PERTAMA

Nama Siberhutang:

Mohamad Musa bin Simbog

No. Kad Pengenalan: 790719-12-6093

Alamat:

Blok A8 S32, Jalan Sri Taman Labuk,

90000 Sandakan

Perihal: -

Mahkamah:

Mahkamah Tinggi, Sandakan

No. Kebankrapan: S(29) 21/3 tahun 2012

Tarikh Mesyuarat Pertama: 25 Mac 2013

Waktu:

11.00 pagi

Tempat:

Jabatan Insolvensi Malaysia, Cawangan Sandakan

Tarikh Perintah (jika ada) bagi

Pentadbiran Terus (Seksyen 106): -

Alamat:

Jabatan Insolvensi Malaysia,

Cawangan Sandakan,

Tingkat 5 dan 6, Menara Rickoh,

Bandar Indah, Batu 4, Jalan Utara,

Peti Surat No. 846, 90709 Sandakan.

Bertarikh: 15 Mac 2013.

PATRICK LAING NGAU,

Pegawai Insolvensi Tinggi,

Ketua Cawangan Insolvensi Malaysia (MdI),

Cawangan Sandakan.


916

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 2 Mei 2013

PUBLIC NOTICES - (cont.)

[No. MdI (SDK) 1797/2013 (NII/al 10/13)

BANKRUPTCY ACT, 1967

FIRST MEETING

Debtor’s Name:

Mohamad Musa bin Simbog

NRIC No.: 790719-12-6093

Address:

Block A8 S32, Sri Taman Labuk Road,

90000 Sandakan

Description: -

Court:

High Court, Sandakan

Bankruptcy Number: S(29) 21/3 of 2012

Date of First Meeting: 25th March, 2013

Time:

11.00 a.m.

Place:

Insolvency Department Malaysia, Sandakan Branch

Date of Order (if any) for Summary

Administration (Section 106): -

Address:

Department of Insolvency Malaysia,

Sandakan Branch,

Level 5 and 6, Menara Rickoh,

Bandar Indah, Mile 4, North Road,

P. O. Box No. 846, 90709 Sandakan.

Dated: 15th March, 2013.

PATRICK LAING NGAU,

Senior Insolvency Officer,

Malaysia Insolvency Department (MdI),

Sandakan Branch.

No. 320 [No. MdI (SDK) 1273/2013 (NII/al 9/13)

AKTA KEBANKRAPAN, 1967

MESYUARAT PERTAMA

Nama Siberhutang:

Jaharia binti Jeffri

No. Kad Pengenalan: 741009-12-5204/H 0845762

Alamat:

D/a. Segaliud Crude Palm Oil Mill,

W. D. T. No. 250,

90009 Sandakan, Sabah

Perihal: -

Mahkamah:

Mahkamah Tinggi, Sandakan

No. Kebankrapan: S(29) 51/4 tahun 2012

Tarikh Mesyuarat Pertama: 25 Mac 2013

Waktu:

10.30 pagi


2 Mei 2013

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 917

Tempat:

Jabatan Insolvensi Malaysia, Cawangan Sandakan

Tarikh Perintah (jika ada) bagi

Pentadbiran Terus (Seksyen 106): -

Alamat:

Jabatan Insolvensi Malaysia,

Cawangan Sandakan,

Tingkat 5 dan 6, Menara Rickoh,

Bandar Indah, Batu 4, Jalan Utara,

Peti Surat No. 846, 90709 Sandakan.

Bertarikh: 15 Mac 2013.

PATRICK LAING NGAU,

Pegawai Insolvensi Tinggi,

Ketua Cawangan Insolvensi Malaysia (MdI),

Cawangan Sandakan.

[No. MdI (SDK) 1273/2013 (NII/al 9/13)

BANKRUPTCY ACT, 1967

FIRST MEETING

Debtor’s Name:

Jaharia binti Jeffri

NRIC No.: 741009-12-5204/H 0845762

Address:

C/o. Segaliud Crude Palm Oil Mill,

W. D. T. No. 250,

90009 Sandakan, Sabah

Description: -

Court:

High Court, Sandakan

Bankruptcy Number: S(29) 51/4 of 2012

Date of First Meeting: 25th March, 2013

Time:

10.30 a.m.

Place:

Insolvency Department Malaysia, Sandakan Branch

Date of Order (if any) for Summary

Administration (Section 106): -

Address:

Department of Insolvency Malaysia,

Sandakan Branch,

Level 5 and 6, Menara Rickoh,

Bandar Indah, Mile 4, North Road,

P. O. Box No. 846, 90709 Sandakan.

Dated: 15th March, 2013.

PATRICK LAING NGAU,

Senior Insolvency Officer,

Malaysia Insolvency Department (MdI),

Sandakan Branch.


918

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 2 Mei 2013

PUBLIC NOTICES - (cont.)

No. 321 [No. MdI (SDK) 1004/2013 (JJ/al 7/13)

AKTA KEBANKRAPAN, 1967

MESYUARAT PERTAMA

Nama Siberhutang:

Kwek Lee Keng

No. Kad Pengenalan: 560716-12-5200/H 0086602

Alamat:

PPM 235, Elopura,

90000 Sandakan, Sabah

Perihal: -

Mahkamah:

Mahkamah Tinggi, Sandakan

No. Kebankrapan: S(29) 106/7 tahun 2012

Tarikh Mesyuarat Pertama: 25 Mac 2013

Waktu:

10.00 pagi

Tempat:

Jabatan Insolvensi Malaysia, Cawangan Sandakan

Tarikh Perintah (jika ada) bagi

Pentadbiran Terus (Seksyen 106): -

Alamat:

Jabatan Insolvensi Malaysia,

Cawangan Sandakan,

Tingkat 5 dan 6, Menara Rickoh,

Bandar Indah, Batu 4, Jalan Utara,

Peti Surat No. 846, 90709 Sandakan.

Bertarikh: 15 Mac 2013.

PATRICK LAING NGAU,

Pegawai Insolvensi Tinggi,

Ketua Cawangan Insolvensi Malaysia (MdI),

Cawangan Sandakan.

[No. MdI (SDK) 1004/2013 (JJ/al 7/13)

BANKRUPTCY ACT, 1967

FIRST MEETING

Debtor’s Name:

Kwek Lee Keng

NRIC No.: 560716-12-5200/H 0086602

Address:

PPM 235, Elopura,

90000 Sandakan, Sabah

Description: -

Court:

High Court, Sandakan

Bankruptcy Number: S(29) 106/7 of 2012

Date of First Meeting: 25th March, 2013

Time:

10.00 a.m.


2 Mei 2013

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 919

Place:

Insolvency Department Malaysia, Sandakan Branch

Date of Order (if any) for Summary

Administration (Section 106): -

Address:

Department of Insolvency Malaysia,

Sandakan Branch,

Level 5 and 6, Menara Rickoh,

Bandar Indah, Mile 4, North Road,

P. O. Box No. 846, 90709 Sandakan.

Dated: 15th March, 2013.

PATRICK LAING NGAU,

Senior Insolvency Officer,

Malaysia Insolvency Department (MdI),

Sandakan Branch.

No. 322 [No. MdI (SDK) 1271/2013 (JJ/al 8/13)

AKTA KEBANKRAPAN, 1967

MESYUARAT PERTAMA

Nama Siberhutang:

Jassie bt. Jeffri

No. Kad Pengenalan: 780606-12-5298

Alamat: Peti Surat No. 1369,

90008 Sandakan, Sabah

Perihal: -

Mahkamah:

Mahkamah Tinggi, Sandakan

No. Kebankrapan: S(29) 50/4 tahun 2012

Tarikh Mesyuarat Pertama: 25 Mac 2013

Waktu:

10.30 pagi

Tempat:

Jabatan Insolvensi Malaysia, Cawangan Sandakan

Tarikh Perintah (jika ada) bagi

Pentadbiran Terus (Seksyen 106): -

Alamat:

Jabatan Insolvensi Malaysia,

Cawangan Sandakan,

Tingkat 5 dan 6, Menara Rickoh,

Bandar Indah, Batu 4, Jalan Utara,

Peti Surat No. 846, 90709 Sandakan.

Bertarikh: 19 Mac 2013.

PATRICK LAING NGAU,

Pegawai Insolvensi Tinggi,

Ketua Cawangan Insolvensi Malaysia (MdI),

Cawangan Sandakan.


920

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 2 Mei 2013

PUBLIC NOTICES - (cont.)

[No. MdI (SDK) 1271/2013 (JJ/al 8/13)

BANKRUPTCY ACT, 1967

FIRST MEETING

Debtor’s Name:

Jassie bt. Jeffri

NRIC No.: 780606-12-5298

Address: P. O. Box No. 1369,

90008 Sandakan, Sabah

Description: -

Court:

High Court, Sandakan

Bankruptcy Number: S(29) 50/4 of 2012

Date of First Meeting: 25th March, 2013

Time:

10.30 a.m.

Place:

Insolvency Department Malaysia, Sandakan Branch

Date of Order (if any) for Summary

Administration (Section 106): -

Address:

Department of Insolvency Malaysia,

Sandakan Branch,

Level 5 and 6, Menara Rickoh,

Bandar Indah, Mile 4, North Road,

P. O. Box No. 846, 90709 Sandakan.

Dated: 19th March, 2013.

PATRICK LAING NGAU,

Senior Insolvency Officer,

Malaysia Insolvency Department (MdI),

Sandakan Branch.

No. 323 [No. MdI (SDK) 8430/2002 (NII/al 80/02)

AKTA KEBANKRAPAN, 1967

MESYUARAT PERTAMA

Nama Siberhutang:

Thai Lee Sang

No. Kad Pengenalan: 580103-12-6591/H 0110375

Alamat: Peti Surat No. 164,

90703 Sandakan, Sabah

Perihal: -

Mahkamah:

Mahkamah Tinggi, Sandakan

No. Kebankrapan: S(29) 66 tahun 2002

Tarikh Mesyuarat Pertama: 26 Mac 2013

Waktu:

10.00 pagi


2 Mei 2013

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 921

Tempat:

Jabatan Insolvensi Malaysia, Cawangan Sandakan

Tarikh Perintah (jika ada) bagi

Pentadbiran Terus (Seksyen 106): -

Alamat:

Jabatan Insolvensi Malaysia,

Cawangan Sandakan,

Tingkat 5 dan 6, Menara Rickoh,

Bandar Indah, Batu 4, Jalan Utara,

Peti Surat No. 846, 90709 Sandakan.

Bertarikh: 20 Mac 2013.

PATRICK LAING NGAU,

Pegawai Insolvensi Tinggi,

Ketua Cawangan Insolvensi Malaysia (MdI),

Cawangan Sandakan.

[No. MdI (SDK) 8430/2002 (NII/al 80/02)

BANKRUPTCY ACT, 1967

FIRST MEETING

Debtor’s Name:

Thai Lee Sang

NRIC No.: 580103-12-6591/H 0110375

Address: P. O. Box No. 164,

90703 Sandakan, Sabah

Description: -

Court:

High Court, Sandakan

Bankruptcy Number: S(29) 66 of 2002

Date of First Meeting: 26th March, 2013

Time:

10.00 a.m.

Place:

Insolvency Department Malaysia, Sandakan Branch

Date of Order (if any) for Summary

Administration (Section 106): -

Address:

Department of Insolvency Malaysia,

Sandakan Branch,

Level 5 and 6, Menara Rickoh,

Bandar Indah, Mile 4, North Road,

P. O. Box No. 846, 90709 Sandakan.

Dated: 20th March, 2013.

PATRICK LAING NGAU,

Senior Insolvency Officer,

Malaysia Insolvency Department (MdI),

Sandakan Branch.


922

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 2 Mei 2013

PUBLIC NOTICES - (cont.)

No. 324 [No. MdI (SDK) 8035/1999/(JJ28/99)

AKTA KEBANKRAPAN, 1967

NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKAN

Nama Siberhutang:

Tan Boon Guan

No. Kad Pengenalan: 550723-12-5365

Alamat: No. 68, Taman Grandview Fasa 1,

Jalan Buli Sim-Sim,

90000 Sandakan

Perihal: -

Mahkamah:

Mahkamah Tinggi, Sandakan

No. Kebankrapan: S(29) 140 tahun 1998

Tarikh Akhir Menerima

Bukti-bukti: 25 Mac 2013

Nama Pemegang Amanah: Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia

Alamat:

Jabatan Insolvensi Malaysia,

Cawangan Sandakan,

Tingkat 5 dan 6, Menara Rickoh,

Bandar Indah, Batu 4, Jalan Utara,

Peti Surat No. 846, 90709 Sandakan.

Bertarikh: 4 Mac 2013.

PATRICK LAING NGAU,

Pegawai Insolvensi Tinggi,

Ketua Cawangan Insolvensi Malaysia (MdI),

Cawangan Sandakan.

[No. MdI (SDK) 8035/1999/(JJ28/99)

BANKRUPTCY ACT, 1967

NOTICE OF INTENDED DIVIDEND

Debtor’s Name:

Tan Boon Guan

NRIC No.: 550723-12-5365

Address: No. 68, Taman Grandview Phase 1,

Jalan Buli Sim-Sim,

90000 Sandakan

Description: -

Court:

High Court, Sandakan

Bankruptcy Number: S(29) 140 of 1998


2 Mei 2013

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 923

Last Day of Receiving Proofs: 25th March, 2013

Name of Trustee:

Director General of Insolvency, Malaysia

Address:

Department of Insolvency Malaysia,

Sandakan Branch,

Level 5 and 6, Menara Rickoh,

Bandar Indah, Mile 4, North Road,

P. O. Box No. 846, 90709 Sandakan.

Dated: 4th March, 2013.

PATRICK LAING NGAU,

Senior Insolvency Officer,

Department of Insolvency Malaysia Sandakan Branch.

No. 325 [No. MdI/156/H/004/261/2006 (73504/153/2006)

AKTA KEBANKRAPAN, 1967

NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKAN

Nama Siberhutang:

Christopher Daniel Chan Kok Siung

No. Kad Pengenalan: 741027-12-5507/H 0887564

Alamat: Blok 0, 7-2 Apartmen Beverly Hill, Fasa 3,

7 Km., Jalan Shantung,

88300 Kota Kinabalu, Sabah

Perihal: -

Mahkamah:

Mahkamah Tinggi, Kota Kinabalu

No. Kebankrapan: S(29) 598 tahun 2005

Tarikh Akhir Menerima

Bukti-bukti: 10 April 2013

Nama Pemegang Amanah: Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia

Alamat:

Jabatan Insolvensi Malaysia,

Cawangan Kota Kinabalu,

Aras 5, Blok A,

Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,

Jalan Sulaman, Likas,

88450 Kota Kinabalu, Sabah.

Bertarikh: 18 Mac 2013.

LEO ANAK SAGA,

Pengarah Insolvensi Negeri,

b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.


924

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 2 Mei 2013

PUBLIC NOTICES - (cont.)

[No. MdI/156/H/004/261/2006 (73504/153/2006)

BANKRUPTCY ACT, 1967

NOTICE OF INTENDED DIVIDEND

Debtor’s Name:

Christopher Daniel Chan Kok Siung

NRIC No.: 741027-12-5507/H 0887564

Address: Block 0, 7-2 Beverly Hill Apartment, Phase 3,

Km. 7, Shantung Road,

88300 Kota Kinabalu, Sabah

Description: -

Court:

High Court, Kota Kinabalu

Bankruptcy Number: S(29) 598 of 2005

Last Day of Receiving Proofs: 10th April, 2013

Name of Trustee:

Director General of Insolvency, Malaysia

Address:

Department of Insolvency Malaysia,

Kota Kinabalu Branch,

Level 5, Block A,

Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,

Jalan Sulaman, Likas,

88450 Kota Kinabalu, Sabah.

Dated: 18th March, 2013.

LEO ANAK SAGA,

State Director of Insolvency,

for Director-General of Insolvency, Malaysia.

No. 326 [No. MdI/KK/28/1994 (73504/50/1994)

AKTA KEBANKRAPAN, 1967

NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKAN

Nama Siberhutang:

Ho Vui Liang

No. Kad Pengenalan: 630917-12-5101/H 0602782

Alamat: Peti Surat No. 20865,

88765 Luyang, Penampang, Kota Kinabalu

Perihal: -

Mahkamah:

Mahkamah Tinggi, Kota Kinabalu

No. Kebankrapan: K29(P)-142 tahun 1993


2 Mei 2013

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 925

Tarikh Akhir Menerima

Bukti-bukti: 10 April 2013

Nama Pemegang Amanah: Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia

Alamat:

Jabatan Insolvensi Malaysia,

Cawangan Kota Kinabalu,

Aras 5, Blok A,

Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,

Jalan Sulaman, Likas,

88450 Kota Kinabalu, Sabah.

Bertarikh: 20 Mac 2013.

LEO ANAK SAGA,

Pengarah Insolvensi Negeri,

b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.

BANKRUPTCY ACT, 1967

NOTICE OF INTENDED DIVIDEND

[No. MdI/KK/28/1994 (73504/50/1994)

Debtor’s Name:

Ho Vui Liang

NRIC No.: 630917-12-5101/H 0602782

Address: P. O. Box No. 20865,

88765 Luyang, Penampang, Kota Kinabalu

Description: -

Court:

High Court, Kota Kinabalu

Bankruptcy Number: K29(P) 142 of 1993

Last Day of Receiving Proofs: 10th April, 2013

Name of Trustee:

Director General of Insolvency, Malaysia

Address:

Department of Insolvency Malaysia,

Kota Kinabalu Branch,

Level 5, Block A,

Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,

Jalan Sulaman, Likas,

88450 Kota Kinabalu, Sabah.

Dated: 20th March, 2013.

LEO ANAK SAGA,

State Director of Insolvency,

for Director-General of Insolvency, Malaysia.


926

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 2 Mei 2013

PUBLIC NOTICES - (cont.)

No. 327 [No. MdI (SDK) 10287/2010

AKTA KEBANKRAPAN, 1967

NOTIS MENGENAI DIVIDEN

Nama Siberhutang:

Sahrun bin Saro

No. Kad Pengenalan: 590701-12-5299/H 0241517

Alamat:

Pejabat Perhutanan,

Daerah Kinabatangan,

Beg Berkunci No. 14,

90200 Kinabatangan

Perihal: -

Mahkamah:

Mahkamah Tinggi, Sandakan

No. Perkara: S(29) 50 tahun 2010

Banyaknya bagi setiap

Satu Ringgit:

7.98 sen

Pertama atau Akhir atau

Selainnya:

Kelima

Bila Kena Bayar: Mac 2013

Di Mana Kena Bayar:

Melalui Pos

Alamat:

Jabatan Insolvensi Malaysia,

Cawangan Sandakan,

Tingkat 5 dan 6, Menara Rickoh,

Bandar Indah, Batu 4, Jalan Utara,

Peti Surat No. 846, 90709 Sandakan.

Bertarikh: 28 Februari 2013.

PATRICK LAING NGAU,

Pegawai Insolvensi Tinggi,

Jabatan Insolvensi Malaysia (MdI),

Cawangan Sandakan.

[No. MdI (SDK) 10287/2010

BANKRUPTCY ACT, 1967

NOTICE OF DIVIDEND

Debtor’s Name:

Sahrun bin Saro

NRIC No.: 590701-12-5299/H 0241517

Address:

Pejabat Perhutanan,

Daerah Kinabatangan,

Locked Bag No. 14,

90200 Kinabatangan


2 Mei 2013

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 927

Description: -

Court:

High Court, Sandakan

Number of Matter: S(29) 50 of 2010

Amount Per Ringgit:

7.98 sen

First or Final or Otherwise: Fifth

When Payable: March, 2013

Where Payable:

By Post

Address:

Department of Insolvency Malaysia,

Sandakan Branch,

Level 5 and 6, Menara Rickoh,

Bandar Indah, Mile 4, North Road,

P. O. Box No. 846, 90709 Sandakan.

Dated: 28th February, 2013.

PATRICK LAING NGAU,

Senior Insolvency Officer,

Department of Insolvency Malaysia Sandakan Branch.

_______

REPEATED NOTIFICATIONS

No. 292 [No. JKM. PHB. 600-2/1/443 (9)

ORDINAN PENGAMBILAN TANAH

Bab 69

PEMBERITAHUAN DI BAWAH SEKSYEN 4

Bahawasanya Yang di-Pertua Negeri berpendapat bahawa tanah yang ditunjukkan atas

Pelan No. JKR/KGU/RD/11/03 mungkin akan dikehendaki bagi suatu maksud awam, iaitu

untuk Pembinaan dan Menaik Taraf Jalan Bakiau By Pass, Keningau; oleh yang demikian,

Bab 69

pada menjalankan kuasa yang diberikan kepadanya oleh seksyen 4 Ordinan

Pengambilan Tanah, Yang di-Pertua Negeri dengan ini mengumumkan bahawa

tanah yang dinyatakan di dalam Jadual bersama ini mungkin dikehendaki bagi maksud

yang pada pendapat Yang di-Pertua Negeri adalah suatu maksud awam.

Pelan yang disebut di atas boleh diperiksa di pejabat Pengarah Tanah dan Ukur, Kota

Kinabalu, atau di pejabat Penolong Pemungut Hasil Tanah, Keningau, pada waktu biasa

pejabat.


928

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 2 Mei 2013

REPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)

ORDINAN PENGAMBILAN TANAH - (samb.)

JADUAL

Bil. Pemilik No. Hakmilik

Anggaran

Luas

Luas Kawasan

Kawasan Tempat Yang Hendak

Hakmilik

Diambil

(Ekar)

(Ekar)

1. Naji @ Hassan bin NT. 133022063 0.25 Keningau 0.10

Ambul

Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 2 April 2013.

Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,

DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,

Ketua Menteri Sabah.

[No. JKM. PHB. 600-2/1/443 (9)

LAND ACQUISITION ORDINANCE

Cap. 69

NOTIFICATION UNDER SECTION 4

Whereas it appears to the Yang di-Pertua Negeri that the land as shown on Plan No.

JKR/KGU/RD/11/03 is likely to be required for a public purpose, that is to say for the

Construction and Upgrading of Bakiau By Pass Road, Keningau; now, therefore, in

Cap. 69

of the powers conferred upon him by section 4 of the Land Acquisition Ordinance,

the Yang di-Pertua Negeri hereby notifies that the land set out in the Schedule

hereto is likely to be required for a purpose, which in the opinion of the Yang di-Pertua

Negeri is a public purpose.

Plan referred to above may be inspected at the office of the Director of Lands and

Surveys, Kota Kinabalu, or the office of the Assistant Collector of Land Revenue,

Keningau, during normal office hours.

SCHEDULE

Approximate

No. Owner(s) Title No.

Area

on Title Locality

Area to be

Acquired

in Acre(s)

in Acre(s)

1. Naji @ Hassan bin NT. 133022063 0.25 Keningau 0.10

Ambul

Dated at Kota Kinabalu, this 2nd day of April, 2013.

By His Excellency’s Command,

DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,

Chief Minister of Sabah.


2 Mei 2013

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 929

No. 293 [No. JKM. PHB. 600-2/1/444 (11)

ORDINAN PENGAMBILAN TANAH

Bab 69

PEMBERITAHUAN DI BAWAH SEKSYEN 4

Bahawasanya Yang di-Pertua Negeri berpendapat bahawa mana-mana tanah yang

ditunjukkan atas Pelan No. KRP/RP/A03/93 mungkin akan dikehendaki bagi suatu maksud

awam, iaitu bagi Pembinaan Jalan Ulu Sapat, Papar; oleh yang demikian, pada menjalankan

Bab 69

kuasa yang diberikan kepadanya oleh seksyen 4 Ordinan Pengambilan Tanah, Yang

di-Pertua Negeri dengan ini mengumumkan bahawa semua tanah yang dinyatakan

di dalam Jadual bersama ini mungkin dikehendaki bagi maksud yang pada pendapat Yang

di-Pertua Negeri adalah suatu maksud awam.

Pelan yang disebut di atas boleh diperiksa di pejabat Pengarah Tanah dan Ukur, Kota

Kinabalu, atau di pejabat Penolong Pemungut Hasil Tanah, Papar, pada waktu biasa

pejabat.

JADUAL

Anggaran

Bil. Pemilik No. Hakmilik

Luas

Kawasan Tempat

Luas Kawasan

Yang Hendak

Hakmilik

Diambil

(Ekar)

(Ekar)

1. Thien Nyuk Lung 025008780 6.018 Papar 0.954

Thien Jing Eng }

2. HBA Capital Sdn. Bhd. 025341557 3.576 Kg. Sapat 0.027

3. Sim Kon Min 025338372 0.939 ,, 0.004

4. Ibrahim b. Tupid

Yahya b. Tupid

Fatimah bt. Mohd.

Kassim

Abd. Rashid Kassim

Akop Kassim

Hosniah Kassim

Mohamad Kassim

@ Mamat 023131455 5.010 Papar 0.217

Mohd. Taif Kassim

Nasir Kassim

Salleh Kassim

Suhaibul Kassim

Yusof b. Ali @ Yusof

Awg. Mokti b. Awg.

Limuddin

Harun b. Ali

Julkipli b. Bakri

5. Liew Shau Vun

}

@ Ah Tak 025009625 1.875 ,, 0.542

Au Vui Fah

}


930

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 2 Mei 2013

REPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)

ORDINAN PENGAMBILAN TANAH - (samb.)

JADUAL - (samb.)

Anggaran

Bil. Pemilik No. Hakmilik

Luas

Kawasan Tempat

Luas Kawasan

Yang Hendak

Hakmilik

(Ekar)

Diambil

(Ekar)

6. Chan Li Fong

@ Tsen Li Fong

Chin Li Szu

Tsen Li Fuh

}

025013745 1.910 Papar 0.695

7. Fatimah bt. Matjin 025339682 0.301 Kg. Sapat 0.020

Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 2 April 2013.

Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,

DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,

Ketua Menteri Sabah.

[No. JKM. PHB. 600-2/1/444 (11)

LAND ACQUISITION ORDINANCE

Cap. 69

NOTIFICATION UNDER SECTION 4

Whereas it appears to the Yang di-Pertua Negeri that the land as shown on Plan No.

KRP/RP/A03/93 are likely to be required for a public purpose, that is to say for the

Construction of Ulu Sapat Road, Papar; now, therefore, in exercise of the powers conferred

upon him by section 4 of the Land Acquisition Ordinance, the Yang di-Pertua

Cap. 69

Negeri hereby notifies that all the land set out in the Schedule hereto is likely to be

required for a purpose, which in the opinion of the Yang di-Pertua Negeri is a public purpose.

Plan referred to above may be inspected at the office of the Director of Lands and

Surveys, Kota Kinabalu, or the office of the Assistant Collector of Land Revenue,

Papar, during normal office hours.

SCHEDULE

Approximate

Area

Area to be

No. Owner(s) Title No. on Title

in Acre(s)

Locality Acquired

in Acre(s)

1. Thien Nyuk Lung

}

025008780 6.018 Papar 0.954

Thien Jing Eng


2 Mei 2013

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 931

SCHEDULE - (cont.)

Approximate

Area

Area to be

No. Owner(s) Title No. on Title

in Acre(s)

Locality Acquired

in Acre(s)

2. HBA Capital Sdn. Bhd. 025341557 3.576 Kg. Sapat 0.027

3. Sim Kon Min 025338372 0.939 ,, 0.004

4. Ibrahim b. Tupid

Yahya b. Tupid

Fatimah bt. Mohd.

Kassim

Abd. Rashid Kassim

Akop Kassim

Hosniah Kassim

Mohamad Kassim

@ Mamat 023131455 5.010 Papar 0.217

Mohd. Taif Kassim

Nasir Kassim

Salleh Kassim

Suhaibul Kassim

Yusof b. Ali @ Yusof

Awg. Mokti b. Awg.

Limuddin

Harun b. Ali

Julkipli b. Bakri

5. Liew Shau Vun

@ Ah Tak

Au Vui Fah

}

025009625 1.875 ,, 0.542

6. Chan Li Fong

@ Tsen Li Fong

Chin Li Szu

Tsen Li Fuh

}

025013745 1.910 ,, 0.695

7. Fatimah bt. Matjin 025339682 0.301 Kg. Sapat 0.020

}

Dated at Kota Kinabalu, this 2nd day of April, 2013.

By His Excellency’s Command,

DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,

Chief Minister of Sabah.


932

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 2 Mei 2013

No. 294 [No. JKM. PHB. 600-2/1/447 (13)

ORDINAN PENGAMBILAN TANAH

Bab 69

PEMBERITAHUAN DI BAWAH SEKSYEN 4

Bahawasanya Yang di-Pertua Negeri berpendapat bahawa mana-mana tanah yang

ditunjukkan atas Pelan No. PS265/USK/ACQ/1 hingga PS265/USK/ACQ/12 mungkin akan

dikehendaki bagi suatu maksud awam, iaitu bagi Pembinaan Jalan Kg. Usak - Kg. Lubok

Laut Weston; oleh yang demikian, pada menjalankan kuasa yang diberikan kepadanya

Bab 69

REPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)

oleh seksyen 4 Ordinan Pengambilan Tanah, Yang di-Pertua Negeri dengan ini

mengumumkan bahawa semua tanah yang dinyatakan di dalam Jadual bersama ini

mungkin dikehendaki bagi maksud yang pada pendapat Yang di-Pertua Negeri adalah suatu

maksud awam.

Pelan yang disebut di atas boleh diperiksa di pejabat Pengarah Tanah dan Ukur, Kota

Kinabalu, atau di pejabat Penolong Pemungut Hasil Tanah, Sipitang dan Beaufort, pada

waktu biasa pejabat.

JADUAL

Anggaran

Bil. Pemilik No. Hakmilik

Luas

Kawasan Tempat

Luas Kawasan

Yang Hendak

Hakmilik

Diambil

(Hektar)

(Meter Persegi)

1. Norsiah bt. Hassan

}

NT. 193053584 2.436 Kg. Palakat, 2648.78

Asnah bt. Matdin Sipitang

Mantuk b. Kandi

2. Mamit b. Lamit NT. 193053575 2.256 Kg. Sapok 2128.10

Palakat,

Sipitang

3. Awang @ Awang NT. 193053557 1.716 Kg. Palakat, 68.99

Sham b. Pulau

Sipitang

4. Md. Sulaiman b.

Jumaat

Hussien b. Awg. Adi

@ Hussien b. Jumaat

Siti Aisah bt. Awg.

NT. 193053566 4.391 ,, 5148.45

Ali @ Awg. Adi

5. Teo Chien Lun @ NT. 193100908 3.948 ,, 1160.84

Julian Yeo Chien Lun

6. Jirub b. Janas NT. 193077691 0.715 ,, 1131.24

7. Muhamad Rafik b.

}

Alip

Abdul Malik b. Alip NT. 193060463 2.334 ,, 1094.29

Rafiaah bt. Alip

Fadilah bt. Alip

}


2 Mei 2013

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 933

JADUAL - (samb.)

Anggaran

Luas

Luas Kawasan

Bil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang Hendak

Hakmilik

Diambil

(Hektar)

(Meter Persegi)

8. Azizah bt. Beniamen NT. 193063688 3.921 Kg. Palakat, 1647.77

Sipitang

9. Limah bt. Sabudin

}

Masnah bt. Jabir FR. 194026634 4.074 ,, 691.76

Sariraya bt. Hasil

Ahmad b. Jabir

10. Awg. Damit b. Kamis

}

Yusof b. Khamis NT. 193061871 3.913 Kg. Usak 2969.34

@ Kamis

Palakat,

Jeffridin b. Kamis

Sipitang

11. Malik b. Samat NT. 193061862 3.546 ,, 2793.94

12. Othman b. Abdullah NT. 193061844 3.929 ,, 3354.74

13. Munah bt. Hassan NT. 193061826 3.570 ,, 3661.53

14. Sudiman @ Sudin b. FR. 194026278 2.711 ,, 337.63

Mat Jalih

15. Dg. Damit Hj. Sunting NT. 193083224 4.130 Kg. Usak, 2776.67

Sipitang

16. Ismail b. Akim @ Mail NT. 193098734 2.636 Kg. Lubok Darat, 4083.94

Sipitang

17. Naffee Nuriman NT. 193103392 1.263 Kg. Usak, 146.25

Sipitang

18. Hasdilah b. Jaimi

}

Dg. Alilah bt. Jaini NT. 193098725 3.624 Kg. Lubok Darat, 3275.00

Layday Ribin @

Sipitang

Mohd. Shah Arslan

19. Ng Lih Lan @ NT. 193103409 1.213 Kg. Usak, 5524.40

Andrea Ng

Sipitang

20. Kassim b. Barahim NT. 193104004 2.023 Kg. Lubok Darat, 1070.00

(Pentadbir)

Sipitang

21. Ahmad b. Mail NT. 193103990 2.026 ,, 1278.05

22. Zaiton bt. Sabtu NT. 193103972 2.070 ,, 2057.89

23. Garip b. Hj. Bustan NT. 193104040 5.007 ,, 2.023

24. Dua b. Sambas NT. 193103981 2.029 ,, 3520.47

25. Abdul Latip b. Majid NT. 193098663 3.236 ,, 4994.37


934

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 2 Mei 2013

REPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)

ORDINAN PENGAMBILAN TANAH - (samb.)

JADUAL - (samb.)

Anggaran

Luas

Luas Kawasan

Bil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang Hendak

Hakmilik

Diambil

(Hektar)

(Meter Persegi)

26. Kassim b. Hassan

}

NT. 173196177 3.516 Kg. Lubok Laut 4971.32

Bidin Hj. Tali Weston,

Hassanal b. Hassan

Beaufort

27. Hassan b. Ibrahim

}

Abdul Rahman b. NT. 173196097 2.178 ,, 4797.65

Talip

Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 2 April 2013.

Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,

DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,

Ketua Menteri Sabah.

LAND ACQUISITION ORDINANCE

Cap. 69

NOTIFICATION UNDER SECTION 4

[No. JKM. PHB. 600-2/1/447 (13)

Whereas it appears to the Yang di-Pertua Negeri that any land as shown on Plans No.

PS265/USK/ACQ/1 to PS265/USK/ACQ/12 are likely to be required for a public purpose,

that is to say for the Construction of Kg. Usak - Kg. Lubok Laut Weston Road; now, therefore,

Cap. 69

in exercise of the powers conferred upon him by section 4 of the Land Acquisition

Ordinance, the Yang di-Pertua Negeri hereby notifies that all the land set out in the

Schedule hereto is likely to be required for a purpose, which in the opinion of the Yang di-

Pertua Negeri is a public purpose.

Plan referred to above may be inspected at the office of the Director of Lands and

Surveys, Kota Kinabalu, or the office of the Assistant Collector of Land Revenue,

Sipitang and Beaufort, during normal office hours.


2 Mei 2013

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 935

SCHEDULE

Approximate

Area

Area to be

No. Owner(s) Title No. on Title

in Hectare(s)

Locality Acquired

in Sq. Metre(s)

1. Norsiah bt. Hassan

}

NT. 193053584 2.436 Kg. Palakat, 2648.78

Asnah bt. Matdin Sipitang

Mantuk b. Kandi

2. Mamit b. Lamit NT. 193053575 2.256 Kg. Sapok 2128.10

Palakat,

Sipitang

3. Awang @ Awang NT. 193053557 1.716 Kg. Palakat, 68.99

Sham b. Pulau

Sipitang

4. Md. Sulaiman b.

Jumaat

Hussien b. Awg. Adi

@ Hussien b. Jumaat

Siti Aisah bt. Awg.

NT. 193053566 4.391 ,, 5148.45

Ali @ Awg. Adi

5. Teo Chien Lun @ NT. 193100908 3.948 ,, 1160.84

Julian Yeo Chien Lun

6. Jirub b. Janas NT. 193077691 0.715 ,, 1131.24

7. Muhamad Rafik b.

}

Alip

Abdul Malik b. Alip NT. 193060463 2.334 ,, 1094.29

Rafiaah bt. Alip

Fadilah bt. Alip

8. Azizah bt. Beniamen NT. 193063688 3.921 ,, 1647.77

9. Limah bt. Sabudin

}

Masnah bt. Jabir FR. 194026634 4.074 ,, 691.76

Sariraya bt. Hasil

Ahmad b. Jabir

10. Awg. Damit b. Kamis

}

Yusof b. Khamis NT. 193061871 3.913 Kg. Usak 2969.34

@ Kamis

Palakat,

Jeffridin b. Kamis

Sipitang

11. Malik b. Samat NT. 193061862 3.546 ,, 2793.94

12. Othman b. Abdullah NT. 193061844 3.929 ,, 3354.74

13. Munah bt. Hassan NT. 193061826 3.570 ,, 3661.53

14. Sudiman @ Sudin b. FR. 194026278 2.711 ,, 337.63

Mat Jalih

15. Dg. Damit Hj. Sunting NT. 193083224 4.130 Kg. Usak, 2776.67

Sipitang

}


936

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 2 Mei 2013

REPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)

LAND ACQUISITION ORDINANCE - (cont.)

SCHEDULE - (cont.)

No. Owner(s) Title No.

Approximate

Area

Area to be

on Title Locality Acquired

in Hectare(s)

in Sq. Metre(s)

16. Ismail b. Akim @ Mail NT. 193098734 2.636 Kg. Lubok Darat, 4083.94

Sipitang

17. Naffee Nuriman NT. 193103392 1.263 Kg. Usak, 146.25

Sipitang

18. Hasdilah b. Jaimi

}

Dg. Alilah bt. Jaini NT. 193098725 3.624 Kg. Lubok Darat, 3275.00

Layday Ribin @

Sipitang

Mohd. Shah Arslan

19. Ng Lih Lan @ NT. 193103409 1.213 Kg. Usak, 5524.40

Andrea Ng

Sipitang

20. Kassim b. Barahim NT. 193104004 2.023 Kg. Lubok Darat, 1070.00

(Pentadbir)

Sipitang

21. Ahmad b. Mail NT. 193103990 2.026 ,, 1278.05

22. Zaiton bt. Sabtu NT. 193103972 2.070 ,, 2057.89

23. Garip b. Hj. Bustan NT. 193104040 5.007 ,, 2.023

24. Dua b. Sambas NT. 193103981 2.029 ,, 3520.47

25. Abdul Latip b. Majid NT. 193098663 3.236 ,, 4994.37

26. Kassim b. Hassan

}

NT. 173196177 3.516 Kg. Lubok Laut 4971.32

Bidin Hj. Tali Weston,

Hassanal b. Hassan

Beaufort

27. Hassan b. Ibrahim

Abdul Rahman b.

Talip

}

NT. 173196097 2.178 ,, 4797.65

Dated at Kota Kinabalu, this 2nd day of April, 2013.

By His Excellency’s Command,

DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,

Chief Minister of Sabah.


2 Mei 2013

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 937

No. 295 [No. JKM. PHB. 600-2/1/448 (9)

ORDINAN PENGAMBILAN TANAH

Bab 69

PEMBERITAHUAN DI BAWAH SEKSYEN 4

Bahawasanya Yang di-Pertua Negeri berpendapat bahawa mana-mana tanah yang

ditunjukkan atas Pelan No. A/R/2591/LAQ mungkin akan dikehendaki bagi suatu maksud

awam, iaitu bagi Pembinaan Jalan Pintas - Kedai Rumah-Rumah Murah Kepayan, Kota

Kinabalu; oleh yang demikian, pada menjalankan kuasa yang diberikan kepadanya oleh

Bab 69

seksyen 4 Ordinan Pengambilan Tanah, Yang di-Pertua Negeri dengan ini

mengumumkan bahawa semua tanah yang dinyatakan di dalam Jadual bersama ini

mungkin dikehendaki bagi maksud yang pada pendapat Yang di-Pertua Negeri adalah suatu

maksud awam.

Pelan yang disebut di atas boleh diperiksa di pejabat Pengarah Tanah dan Ukur, Kota

Kinabalu, atau di pejabat Penolong Pemungut Hasil Tanah, Kota Kinabalu, pada waktu

biasa pejabat.

JADUAL

Anggaran

Luas

Luas Kawasan

Bil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang Hendak

Hakmilik

Diambil

(Hektar) (Meter Persegi)

1. Lembaga Pembangunan CL. 015432532 2.5322 885.3180

Perumahan dan Bandar

2. Rose Chung Mui Ling CL. 015431384 0.0353 25.2645

3. Hee Chong Chun

}

Kong Fung Khyun CL. 015431375 0.0365 42.1164

Raja A/L Ramachandran

4. Choi Kok Keong CL. 015431366 0.0358 1.2617

Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 2 April 2013.

Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,

DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,

Ketua Menteri Sabah.


938

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 2 Mei 2013

LAND ACQUISITION ORDINANCE

Cap. 69

NOTIFICATION UNDER SECTION 4

[No. JKM. PHB. 600-2/1/448 (9)

Whereas it appears to the Yang di-Pertua Negeri that the land as shown on Plan No.

A/R/2591/LAQ are likely to be required for a public purpose, that is to say for the

Construction of the Kepayan Low Cost Housing Shops By Pass Road, Kota Kinabalu; now,

Cap. 69

REPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)

therefore, in exercise of the powers conferred upon him by section 4 of the Land

Acquisition Ordinance, the Yang di-Pertua Negeri hereby notifies that all the land

set out in the Schedule hereto is likely to be required for a purpose, which in the opinion of

the Yang di-Pertua Negeri is a public purpose.

Plan referred to above may be inspected at the office of the Director of Lands and

Surveys, Kota Kinabalu, or the office of the Assistant Collector of Land Revenue,

Kota Kinabalu, during normal office hours.

SCHEDULE

Approximate

Area

Area to be

No. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquired

in Hectare(s) in Sq. Meter(s)

1. Lembaga Pembangunan CL. 015432532 2.5322 885.3180

Perumahan dan Bandar

2. Rose Chung Mui Ling CL. 015431384 0.0353 25.2645

3. Hee Chong Chun

}

Kong Fung Khyun CL. 015431375 0.365 42.1164

Raja A/L Ramachandran

4. Choi Kok Keong CL. 015431366 0.0358 1.2617

Dated at Kota Kinabalu, this 2nd day of April, 2013.

By His Excellency’s Command,

DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,

Chief Minister of Sabah.


2 Mei 2013

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 939

No. 296 [No. JKM. PHB. 600-2/1/449 (13)

ORDINAN PENGAMBILAN TANAH

Bab 69

PEMBERITAHUAN DI BAWAH SEKSYEN 4

Bahawasanya Yang di-Pertua Negeri berpendapat bahawa mana-mana tanah yang

ditunjukkan atas Pelan No. A/R/2548/LAQ mungkin akan dikehendaki bagi suatu maksud

awam, iaitu bagi Projek Menaik Taraf Jalan Pantai Pimping Membakut, Beaufort; oleh

Bab 69

yang demikian, pada menjalankan kuasa yang diberikan kepadanya oleh seksyen

4 Ordinan Pengambilan Tanah, Yang di-Pertua Negeri dengan ini mengumumkan

bahawa semua tanah yang dinyatakan di dalam Jadual bersama ini mungkin dikehendaki

bagi maksud yang pada pendapat Yang di-Pertua Negeri adalah suatu maksud awam.

Pelan yang disebut di atas boleh diperiksa di pejabat Pengarah Tanah dan Ukur, Kota

Kinabalu, atau di pejabat Penolong Pemungut Hasil Tanah, Beaufort, pada waktu biasa

pejabat.

JADUAL

Anggaran

Bil. Pemilik No. Hakmilik

Luas

Kawasan Tempat

Luas Kawasan

Yang Hendak

Hakmilik

Diambil

(Ekar)

(Meter Persegi)

1. Md. Taip b. Taha

}

Maimunah bt. Md. Taib NT. 173040250

Aminah bt. Mohd. Taip

3.537 Kg. Brunei 719.9

2. Ag. Omar b. Damiaty

Ag. Abdullah b. Hj.

Ag. Osman

Dg. Morni bt. A. Md. NT. 173036087 3.050 ,, 953.7

Nadzir

Mohd. Zulhizraw b.

Halidin

}

3. Ahmad Mustapha b.

Ali Ahmad

Dang Kajimah bt.

Ali Ahmad

Md. Rosli b. Ali Ahmad

Rahmah bt. Ali Ahmad NT. 173051655 1.537 ,, 3477.1

Rosnah bt. Ali Ahmad

Marali b. Tali Pudin

Ab. Rahman b. Kasang

Ismail b. Payak

Sadah bt. Lamudin

4. Matrujah b. Jandrin

Simah bt. Opal }

NT. 173043180 3.656 ,, 746.8

5. Matiasin b. Misir NT. 173040036 0.926 ,, 583.6

}


940

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

REPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)

ORDINAN PENGAMBILAN TANAH - (samb.)

2 Mei 2013

JADUAL - (samb.)

Anggaran

Luas

Luas Kawasan

Bil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang Hendak

Hakmilik

Diambil

(Hektar)

(Meter Persegi)

6. Siti Alimah bt. Jamit NT. 173048087 1.000 Kg. Brunei 433.9

7. Dayang Amit bt.

}

Abdullah

Lauyah bt. Ahmad NT. 173040269 1.037 ,, 503.9

Alihussin b. Aman

Sabli b. Ahmad

8. Ali Ahmad b. Mokti

}

Ag. Jaafar b. Ismail

Matasan b. Ismail NT. 173043144 1.600 ,, 1283.6

Ag. Ali b. Ali Hamid

@ Ali Amit

9. Ahmad Mustapha b.

Ali Ahmad

Dang Rajimah bt. Ali

Ahmad NT. 173051664 4.375 ,, 3194.6

Md. Rosli b. Ali Ahmad

Rahmah b. Ali Ahmad

Rosnah bt. Ali Ahmad

Rohani bt. Ali Ahmad

10. Yurusmah binti

Ungking @ Ungking

Rosnani binti Ungking

Teresa Ungking

Rosnah bt. Ungking

Moinis Marius

Mailis @ Matelda NT. 173047553 7.500 ,, 1524.0

binti Mariks

Shillah Ongking

Meky @ Adrian bin

Marius

Maridah Marius @

Marysia

Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 2 April 2013.

}

}

Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,

DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,

Ketua Menteri Sabah.


2 Mei 2013

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 941

[No. JKM. PHB. 600-2/1/449 (13)

LAND ACQUISITION ORDINANCE

Cap. 69

NOTIFICATION UNDER SECTION 4

Whereas it appears to the Yang di-Pertua Negeri that the land as shown on Plan No.

A/R/2548/LAQ are likely to be required for a public purpose, that is to say for the Upgrading

Project of Pantai Pimping Membakut Road, Beaufort; now, therefore, in exercise of the

Cap. 69

powers conferred upon him by section 4 of the Land Acquisition Ordinance, the

Yang di-Pertua Negeri hereby notifies that all the land set out in the Schedule

hereto is likely to be required for a purpose, which in the opinion of the Yang di-Pertua

Negeri is a public purpose.

Plan referred to above may be inspected at the office of the Director of Lands and

Surveys, Kota Kinabalu, or the office of the Assistant Collector of Land Revenue,

Beaufort, during normal office hours.

SCHEDULE

No. Owner(s) Title No.

Approximate

Area

Area to be

on Title Locality Acquired

in Acre(s)

in Sq. Metre(s)

1. Md. Taip b. Taha

}

Maimunah bt. Md. Taib NT. 173040250 3.537 Kg. Brunei 719.9

Aminah bt. Mohd. Taip

2. Ag. Omar b. Damiaty

Ag. Abdullah b. Hj.

Ag. Osman

Dg. Morni bt. A. Md. NT. 173036087 3.050 ,, 953.7

Nadzir

Mohd. Zulhizraw b.

Halidin

}

3. Ahmad Mustapha b.

Ali Ahmad

Dang Kajimah bt.

Ali Ahmad

Md. Rosli b. Ali Ahmad

Rahmah bt. Ali Ahmad NT. 173051655 1.537 ,, 3477.1

Rosnah bt. Ali Ahmad

Marali b. Tali Pudin

Ab. Rahman b. Kasang

Ismail b. Payak

Sadah bt. Lamudin

4. Matrujah b. Jandrin

Simah bt. Opal }

NT. 173043180 3.656 ,, 746.8

5. Matiasin b. Misir NT. 173040036 0.926 ,, 583.6

6. Siti Alimah bt. Jamit NT. 173048087 1.000 ,, 433.9

}


942

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 2 Mei 2013

REPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)

LAND ACQUISITION ORDINANCE - (cont.)

SCHEDULE - (cont.)

Approximate

Area

Area to be

No. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquired

in Acre(s)

in Sq. Metre(s)

7. Dayang Amit bt.

}

Abdullah

Lauyah bt. Ahmad NT. 173040269 1.037 Kg. Brunei 503.9

Alihussin b. Aman

Sabli b. Ahmad

8. Ali Ahmad b. Mokti

}

Ag. Jaafar b. Ismail

Matasan b. Ismail NT. 173043144 1.600 ,, 1283.6

Ag. Ali b. Ali Hamid

@ Ali Amit

9. Ahmad Mustapha b.

Ali Ahmad

Dang Rajimah bt. Ali

Ahmad NT. 173051664 4.375 ,, 3194.6

Md. Rosli b. Ali Ahmad

Rahmah b. Ali Ahmad

Rosnah bt. Ali Ahmad

Rohani bt. Ali Ahmad

10. Yurusmah binti

Ungking @ Ungking

Rosnani binti Ungking

Teresa Ungking

Rosnah bt. Ungking

Moinis Marius

Mailis @ Matelda NT. 173047553 7.500 ,, 1524.0

binti Mariks

Shillah Ongking

Meky @ Adrian bin

Marius

Maridah Marius @

Marysia

}

}

Dated at Kota Kinabalu, this 2nd day of April, 2013.

By His Excellency’s Command,

DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,

Chief Minister of Sabah.


2 Mei 2013

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 943

No. 297 [No. JKM. PHB. 600-2/2/84 (11)

ORDINAN PENGAMBILAN TANAH

Bab 69

PEMBERITAHUAN DI BAWAH SEKSYEN 4

Bahawasanya Yang di-Pertua Negeri berpendapat bahawa mana-mana tanah yang

ditunjukkan atas Pelan No. DRG. No. KB. 607, KB 607/1 of 11, 2 of 11, 3 of 11, 4 of 11, 5

of 11, 6 of 11, 7 of 11, 8 of 11, 9 of 11, 10 of 11 and 11 of 11 mungkin akan dikehendaki

bagi suatu maksud awam, iaitu bagi Rancangan Pengairan dan Saliran di Daerah Kota

Belud, Pakej 1B (5), Kampung Tawadakan dan Kg. Tamau, Kota Belud; oleh yang demikian,

Bab 69

pada menjalankan kuasa yang diberikan kepadanya oleh seksyen 4 Ordinan

Pengambilan Tanah, Yang di-Pertua Negeri dengan ini mengumumkan bahawa

semua tanah yang dinyatakan di dalam Jadual bersama ini mungkin dikehendaki bagi maksud

yang pada pendapat Yang di-Pertua Negeri adalah suatu maksud awam.

Pelan yang disebut di atas boleh diperiksa di pejabat Pengarah Tanah dan Ukur, Kota

Kinabalu, atau di pejabat Penolong Pemungut Hasil Tanah, Kota Belud, pada waktu

biasa pejabat.

JADUAL

Anggaran

Luas

Luas Kawasan

Bil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan

Hakmilik

Tempat Yang Hendak

Diambil

(Ekar)

(Hektar)

1. Ipang @ Nur Ezza 034015560 5.20 Merabau 0.0790

Fariha bt. Wahab

2. Wahab b. Rumasin 033056665 7.218 Tamau 0.1230

3. Ekong b. Antap 033153025 1.92 Kg. Marabau 0.0400

4. Jailun b. Unggoh 033189338 4.168 Kg. Tamau 0.0160

5. Langkit b. Lantukan 033056263 4.406 Tamau 0.1340

6. Dayang Suryani binti 034017064 6.63 Merabau 0.1230

Saupi

7. Arif b. Jua @ Hj.

Ismail Jua

Pinjaman b. Hassin

}

034015480 7.44 Marabau 0.0400

8. Matsun b. Intu 03401711 5.85 ,, 0.0280

9. Samdin b. Umpong 03401702 10.60 Tamau 0.2250

10. Nairah bt. Samat 034019915 8.30 ,, 0.1620

11. Yusri b. Saimin

}

Norhidayah @ 033089084

Hidayati bte Moksan

5.68 ,, 0.0790

12. Jailuh bt. Etong

Jeminti bt. Samid }

034015346 11.77 ,, 0.0110

13. Shamsuddin b. Hj. 03402321 8.69 ,, 0.2240

Suhaimi


944

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 2 Mei 2013

JADUAL - (samb.)

Anggaran

Bil. Pemilik No. Hakmilik

Luas

Luas Kawasan

Kawasan Tempat Yang Hendak

Hakmilik

Diambil

}

(Ekar)

(Hektar)

14. Ahmadjaid b. Asoi

Asnah Asoi

Bistari Asoi 033127070 8.950 Kg. Marabau 0.0530

Jamri Asoi

Juarah Asoi

Tindar bt. Asoi

15. Hilda Johnut 033127061 1.850 ,, 0.0790

@ Helah

16. Duman b. Likun

Zanaim b. Anjil

Masnah bt. Anjil

}

Latifah bt. Anjil

Aminah bt. Anjil

Sarinah bt. Anjil

Jalani b. Baing

17. Menyir b. Kumulang

Moksan b. Alang

Leila Gani

Dg. Latifah @ Masni

bt. Menir @ Menyir

18. Lok b. Kantoh

REPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)

ORDINAN PENGAMBILAN TANAH - (samb.)

03401982

}

033127043

9.60 Tamau 0.1920

10.85 Kg. Marabau 0.0850

}

Jamru b. Etong 03308918 10.320 Tamau 0.0590

Bandong bt.

Hasbollah

19. Anjin b. Ajik 033162891 6.23 Kg. Tamau 0.1320

20. Datu Ruslan Datu

Siabok @ Roslin 034015293 13.503 Tamau 0.0950

Abok

21. Omar @ Tawar b.

Okod Hj. Labai

b. Bakong

Udar b. Simbang

}

03401528 11.880 ,, 0.2090

22. Bandong bt. Hasbollah 033120259 5.440 ,, 0.2730

Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 2 April 2013.

Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,

DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,

Ketua Menteri Sabah.


2 Mei 2013

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 945

[No. JKM. PHB. 600-2/2/84 (11)

LAND ACQUISITION ORDINANCE

Cap. 69

NOTIFICATION UNDER SECTION 4

Whereas it appears to the Yang di-Pertua Negeri that the land as shown on Plans No.

DRG. No. KB. 607, KB 607/1 of 11, 2 of 11, 3 of 11, 4 of 11, 5 of 11, 6 of 11, 7 of 11, 8 of

11, 9 of 11, 10 of 11 and 11 of 11 are likely to be required for a public purpose, that is to say

for the Drainage and Irrigation Scheme Package 1B (5), Kampung Tawadakan and Kg.

Cap. 69

Tamau, Kota Belud; now, therefore, in exercise of the powers conferred upon him

by section 4 of the Land Acquisition Ordinance, the Yang di-Pertua Negeri hereby

notifies that all the land set out in the Schedule hereto is likely to be required for a purpose,

which in the opinion of the Yang di-Pertua Negeri is a public purpose.

Plan referred to above may be inspected at the office of the Director of Lands and

Surveys, Kota Kinabalu, or the office of the Assistant Collector of Land Revenue,

Kota Belud, during normal office hours.

SCHEDULE

Approximate

Area

Area to be

No. Owner(s) Title No. on Title

in Acre(s)

Locality Acquired

in Hectare(s)

1. Ipang @ Nur Ezza 034015560 5.20 Merabau 0.0790

Fariha bt. Wahab

2. Wahab b. Rumasin 033056665 7.218 Tamau 0.1230

3. Ekong b. Antap 033153025 1.92 Kg. Marabau 0.0400

4. Jailun b. Unggoh 033189338 4.168 Kg. Tamau 0.0160

5. Langkit b. Lantukan 033056263 4.406 Tamau 0.1340

6. Dayang Suryani binti 034017064 6.63 Merabau 0.1230

Saupi

7. Arif b. Jua @ Hj.

Ismail Jua

Pinjaman b. Hassin

}

034015480 7.44 Marabau 0.0400

8. Matsun b. Intu 03401711 5.85 ,, 0.0280

9. Samdin b. Umpong 03401702 10.60 Tamau 0.2250

10. Nairah bt. Samat 034019915 8.30 ,, 0.1620

11. Yusri b. Saimin

}

Norhidayah @ 033089084

Hidayati bte Moksan

5.68 ,, 0.0790

12. Jailuh bt. Etong

Jeminti bt. Samid }

034015346 11.77 ,, 0.0110

13. Shamsuddin b. Hj. 03402321 8.69 ,, 0.2240

Suhaimi


946

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 2 Mei 2013

SCHEDULE - (cont.)

Approximate

No. Owner(s) Title No.

Area

on Title Locality

Area to be

Acquired

in Acre(s)

in Hectare(s)

}

14. Ahmadjaid b. Asoi

Asnah Asoi

Bistari Asoi 033127070 8.950 Kg. Marabau 0.0530

Jamri Asoi

Juarah Asoi

Tindar bt. Asoi

15. Hilda Johnut 033127061 1.850 ,, 0.0790

@ Helah

16. Duman b. Likun

Zanaim b. Anjil

Masnah bt. Anjil

}

Latifah bt. Anjil

Aminah bt. Anjil

Sarinah bt. Anjil

Jalani b. Baing

17. Menyir b. Kumulang

Moksan b. Alang

Leila Gani

Dg. Latifah @ Masni

bt. Menir @ Menyir

18. Lok b. Kantoh

}

Jamru b. Etong

Bandong bt.

Hasbollah

REPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)

LAND ACQUISITION ORDINANCE - (cont.)

03308918

03401982

}

033127043

9.60 Tamau 0.1920

10.85 Kg. Marabau 0.0850

10.320 Tamau 0.0590

19. Anjin b. Ajik 033162891 6.23 Kg. Tamau 0.1320

20. Datu Ruslan Datu

Siabok @ Roslin 034015293 13.503 Tamau 0.0950

Abok

21. Omar @ Tawar b.

}

Okod Hj. Labai 03401528 11.880 ,, 0.2090

b. Bakong

Udar b. Simbang

22. Bandong bt. Hasbollah 033120259 5.440 ,, 0.2730

Dated at Kota Kinabalu, this 2nd day of April, 2013.

By His Excellency’s Command,

DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,

Chief Minister of Sabah.


2 Mei 2013

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 947

No. 298 [No. JKM. PHB. 600-2/2/85 (11)

ORDINAN PENGAMBILAN TANAH

Bab 69

PEMBERITAHUAN DI BAWAH SEKSYEN 4

Bahawasanya Yang di-Pertua Negeri berpendapat bahawa mana-mana tanah yang

ditunjukkan atas Pelan No. DRG.NO.KB.609 mungkin akan dikehendaki bagi suatu maksud

awam, iaitu untuk Menaik Taraf “Conveyance Canal and Intake” di Sungai Wairu, Skim

Pengairan dan Saliran di Kota Belud, Pakej 1E (3); oleh yang demikian, pada menjalankan

Bab 69

kuasa yang diberikan kepadanya oleh seksyen 4 Ordinan Pengambilan Tanah, Yang

di-Pertua Negeri dengan ini mengumumkan bahawa semua tanah yang dinyatakan

di dalam Jadual bersama ini mungkin dikehendaki bagi maksud yang pada pendapat Yang

di-Pertua Negeri adalah suatu maksud awam.

Pelan yang disebut di atas boleh diperiksa di pejabat Pengarah Tanah dan Ukur, Kota

Kinabalu, atau di pejabat Penolong Pemungut Hasil Tanah, Kota Belud, pada waktu

biasa pejabat.

JADUAL

Anggaran

Luas

Luas Kawasan

Bil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang Hendak

Hakmilik

Diambil

(Ekar)

(Hektar)

1. Eru b. Limbang

Miun b. Limbang }

033073460 3.678 Tambulion 0.1382

2. Ng Wui Ming @

Adrian

Victor Ng

}

03307345 3.678 ,, 0.0033

3. Lomog b. Ikau

Musnie b. Budik

Husaini b. Budik

}

03365557 4.625 ,, 0.0901

4. Inai bt. Nasip

Gurting bt. Nasip

Alu b. Nasip

}

03307350 3.250 ,, 0.1434

5. Saammi b. Anggor

}

Mailim bt. Tior 033073522 8.187 ,, 0.0795

Manik Tanggau @

Zaliha Abd. Wahab

6. Jamaludin Ismail b. 033052345 4.625 ,, 0.4828

Ginal

7. Sedopok bt. Mensening

Napas bt. Sunduan }

03307351 4.812 ,, 0.0617

8. Rusti bt. Tumbii

Pailan @ Pailon b.

Tumbil

Danel b. Tumbil

}

03305228 2.750 ,, 0.2662


948

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 2 Mei 2013

REPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)

ORDINAN PENGAMBILAN TANAH - (samb.)

JADUAL - (samb.)

Anggaran

Luas

Luas Kawasan

Bil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang Hendak

Hakmilik

Diambil

(Ekar)

(Hektar)

9. Ming b. Sidik

Johanes b. Sidik

@ Didik

}

033104255 6.430 Tambulion 0.4075

10. Anderw b. Anjun

Maurin bt. Anjun }

033120419 4.460 ,, 0.1486

11. Roslin b. Dusi 033120400 3.97 ,, 0.1984

12. Soh b. Buket

}

Banian b. Noyoh 033071260 7.125 Bobot 0.5393

Rosmah bt. Kulim

Azizul b. Kulim

13. Tham Yun Fui @ 033054358 2.906 Tambulion 0.3979

Tam Yun Fui

Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 2 April 2013.

Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,

DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,

Ketua Menteri Sabah.

[No. JKM. PHB. 600-2/2/85 (11)

LAND ACQUISITION ORDINANCE

Cap. 69

NOTIFICATION UNDER SECTION 4

Whereas it appears to the Yang di-Pertua Negeri that any land as shown on Plan No.

DRG.NO.KB.609 are likely to be required for a public purpose, that is to say for the

Upgrading of the Conveyance Canal and Intake at Sungai Wairu, Kota Belud Drainage and

Irrigation Scheme, Package 1E (3); now, therefore, in exercise of the powers conferred

upon him by section 4 of the Land Acquisition Ordinance, the Yang di-Pertua

Cap. 69

Negeri hereby notifies that all the land set out in the Schedule hereto is likely to be

required for a purpose, which in the opinion of the Yang di-Pertua Negeri is a public purpose.

Plan referred to above may be inspected at the office of the Director of Lands and

Surveys, Kota Kinabalu, or the office of the Assistant Collector of Land Revenue,

Kota Belud, during normal office hours.


2 Mei 2013

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 949

SCHEDULE

Approximate

Area

Area to be

No. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquired

in Acre(s)

in Hectare(s)

1. Eru b. Limbang

Miun b. Limbang }

033073460 3.678 Tambulion 0.1382

2. Ng Wui Ming @

Adrian

Victor Ng

}

03307345 3.678 ,, 0.0033

3. Lomog b. Ikau

Musnie b. Budik

Husaini b. Budik

}

03365557 4.625 ,, 0.0901

4. Inai bt. Nasip

Gurting bt. Nasip

Alu b. Nasip

}

03307350 3.250 ,, 0.1434

5. Saammi b. Anggor

}

Mailim bt. Tior 033073522 8.187 ,, 0.0795

Manik Tanggau @

Zaliha Abd. Wahab

6. Jamaludin Ismail b. 033052345 4.625 ,, 0.4828

Ginal

7. Sedopok bt. Mensening 03307351 4.812 ,, 0.0617

Napas bt. Sunduan }

8. Rusti bt. Tumbii

}

Pailan @ Pailon b. 03305228 2.750 ,, 0.2662

Tumbil

Danel b. Tumbil

9. Ming b. Sidik

Johanes b. Sidik

}

033104225 6.430 ,, 0.4075

@ Didik

10. Anderw b. Anjun

}

033120419 4.460 ,, 0.1486

Maurin bt. Anjun

11. Roslin b. Dusi 033120400 3.97 ,, 0.1984

12. Soh b. Buket

Banian b. Noyoh

Rosmah bt. Kulim

Azizul b. Kulim

}

033071260 7.125 Bobot 0.5393

13. Tham Yun Fui @ 033054358 2.906 Tambulion 0.3979

Tam Yun Fui

Dated at Kota Kinabalu, this 2nd day of April, 2013.

By His Excellency’s Command,

DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,

Chief Minister of Sabah.


950

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 2 Mei 2013

REPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)

No. 299 [No. JKM. PHB. 600-4/1/205 (12)

ORDINAN TANAH

Bab 68

PENGISYTIHARAN TANAH RIZAB TAPAK BANGUNAN

SEKOLAH UGAMA ISLAM SABAH (MUIS) DAERAH SANDAKAN

DI BAWAH SEKSYEN 28

Pada menjalankan kuasa yang diberikan kepadanya oleh subseksyen 28(1) Ordinan

Tanah, Yang di-Pertua Negeri telah merizabkan kawasan Tanah Kerajaan

Bab 68

yang diperihalkan di dalam Jadual ini yang mana pada pendapatnya adalah

dikehendaki bagi maksud awam, iaitu untuk Tanah Rizab Tapak Bangunan Sekolah Ugama

Islam Sabah (MUIS).

JADUAL

Tempat Daerah Perihal Bil. Pelan Kawasan

Lot Ukur Bil.

Lebih Kurang

Kampung Sandakan 07200373 07125515 8092.2 meter persegi

Karamunting

Pelan Bil. 07125515 yang menunjukkan kawasan lebih kurang 8092.2 meter persegi

yang ditandakan dengan warna hijau adalah disimpan di pejabat Pengarah Tanah dan Ukur,

Kota Kinabalu.

Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 21 Mac 2013.

Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,

DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,

Ketua Menteri Sabah.

[No. JKM. PHB. 600-4/1/205 (12)

LAND ORDINANCE

Cap. 68

DECLARATION OF THE SABAH ISLAMIC RELIGIOUS SCHOOL BUILDING SITE

LAND RESERVE SANDAKAN DISTRICT

UNDER SECTION 28

In exercise of the powers conferred upon him by subsection 28(1) of the Land Ordinance,

the Yang di-Pertua Negeri has reserved the State Land described in the Schedule

Cap. 68 hereto which in his opinion is required for a public purpose, that is to say for the

Sabah Islamic Religious School Building Site Land Reserve.


2 Mei 2013

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 951

SCHEDULE

Locality District Description Plan No. Approximate Area

Survey Lot No.

Kampung Sandakan 07200373 07125515 8092.2 sq. metres

Karamunting

Plan No. 07125515 showing an area of approximately 8092.2 sq. metres delineated

in green colour is deposited in the office of the Director of Lands and Surveys, Kota Kinabalu.

Dated at Kota Kinabalu, this 21st day of March, 2013.

By His Excellency’s Command,

DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,

Chief Minister of Sabah.

No. 300 [No. JKM. PHB. 600-4/1/211 (9)

ORDINAN TANAH

Bab 68

PENGISYTIHARAN TANAH RIZAB UNTUK TAPAK STESEN

PEMBIAKAN IKAN AIR TAWAR DI MAHUA DAERAH TAMBUNAN

DI BAWAH SEKSYEN 28

Pada menjalankan kuasa yang diberikan kepadanya oleh subseksyen 28(1) Ordinan

Tanah, Yang di-Pertua Negeri telah merizabkan kawasan Tanah Kerajaan

Bab 68

yang diperihalkan di dalam Jadual ini yang mana pada pendapatnya adalah

dikehendaki bagi maksud awam, iaitu untuk Tapak Stesen Pembiakan Ikan Air Tawar.

JADUAL

Tempat Daerah Perihal Bil. Pelan Kawasan

Lot Ukur Bil.

Lebih Kurang

Mahua Tambunan 14200187 14124084 20.20 hektar

(49.91 ekar)

Pelan Bil. 14124084 yang menunjukkan kawasan lebih kurang 20.20 hektar (49.91

ekar) yang ditandakan dengan warna hijau adalah disimpan di pejabat Pengarah Tanah dan

Ukur, Kota Kinabalu.

Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 2 April 2013.

Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,

DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,

Ketua Menteri Sabah.


952

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

REPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)

2 Mei 2013

[No. JKM. PHB. 600-4/1/211 (9)

LAND ORDINANCE

Cap. 68

DECLARATION OF FRESHWATER FISH BREEDING STATION AT

MAHUA RESERVE DISTRICT OF TAMBUNAN

UNDER SECTION 28

In exercise of the powers conferred upon him by subsection 28(1) of the Land Ordinance,

the Yang di-Pertua Negeri has reserved the State Land described in the Schedule

Cap. 68 hereto which in his opinion is required for a public purpose, that is to say for

Freshwater Fish Breeding Station Reserve.

SCHEDULE

Locality District Description Plan No. Approximate Area

Survey Lot No.

Mahua Tambunan 14200187 14124084 20.20 hectares

(49.91 acres)

Plan No. 14124084 showing an area of approximately 20.20 hectares (49.91 acres)

delineated in green colour is deposited in the office of the Director of Lands and Surveys,

Kota Kinabalu.

Dated at Kota Kinabalu, this 2nd day of April, 2013.

By His Excellency’s Command,

DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,

Chief Minister of Sabah.

No. 301 [No. JKM. PHB. 600-4/1/212/(12)

ORDINAN TANAH

Bab 68

PERISYTIHARAN TANAH RIZAB KEDIAMAN ANAK NEGERI

KAMPUNG PULAI MANANG DAERAH BEAUFORT

DI BAWAH SEKSYEN 78

Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberikan kepadanya oleh subseksyen 78(1), (2)

dan (3) Ordinan Tanah, Yang di-Pertua Negeri telah mengisytiharkan Tanah

Bab 68

Kerajaan yang diperihalkan di dalam Jadual bersama ini sebagai Tanah Rizab Anak

Negeri yang dikenali sebagai Tanah Rizab Kediaman Anak Negeri Kampung Pulai Manang,

Beaufort (kemudian daripada ini disebut sebagai “Tanah Rizab”) untuk kegunaan sepenuhnya

oleh Anak Negeri Kampung Pulai Manang, Beaufort bagi maksud kediaman tertakluk kepada

syarat-syarat berikut:-


2 Mei 2013

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

953

(1) Tanah Rizab ini adalah untuk kegunaan sepenuhnya oleh Anak Negeri Kampung

Pulai Manang, Beaufort untuk pembinaan rumah kediaman dan bangunan tambahan

yang lain;

(2) Penduduk Kampung itu adalah dibenarkan untuk menjalankan adat-resam industri

kampung, memelihara ayam, binatang ternakan dan berkebun tanaman kontan di

dalam kawasan Tanah Rizab tersebut;

(3) Ketua Daerah Beaufort, Ketua Anak Negeri Beaufort dan Ketua Kampung Pulai

Manang, Beaufort adalah dengan ini dilantik sebagai Pemegang Amanah Tanah

Rizab itu tertakluk kepada arahan Penolong Pemungut Hasil Tanah, Beaufort;

(4) Pemegang Amanah hendaklah memagar atau menyebabkan supaya dipagar

sempadan Tanah Rizab itu dan kemudian memelihara pagar tersebut dengan cara

yang memuaskan hati Penolong Pemungut Hasil Tanah, Beaufort;

(5) Tiada seorang pun Anak Negeri yang bukan pada lazimnya bermastautin di Kampung

Pulai Manang, Beaufort dibenarkan untuk mendirikan dan membina sebarang

bangunan di dalam Tanah Rizab itu tanpa keizinan bertulis daripada Pemegang

Amanah; dan

(6) Seseorang yang terkilan dengan apa-apa tindakan atau apa-apa peninggalan oleh

Pemegang Amanah atau Penolong Pemungut Hasil Tanah, Beaufort atau keduaduanya,

boleh memohon kajian semula baginya kepada Setiausaha Hasil Bumi yang

keputusannya adalah muktamad.

JADUAL

Tempat Daerah Perihal Bil. Pelan Luas Kawasan

Lot Ukur Bil.

Lebih Kurang

Kampung Pulai Beaufort 17200940 07125573 79.254 hektar

Manang

(195.84 ekar)

Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 2 April 2013.

Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,

DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,

Ketua Menteri Sabah.


954

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

REPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)

2 Mei 2013

[No. JKM. PHB. 600-4/1/212/(12)

LAND ORDINANCE

Cap. 68

DECLARATION OF KAMPUNG PULAI MANANG

NATIVE RESIDENTIAL RESERVE DISTRICT OF BEAUFORT

UNDER SECTION 78

In exercise of the powers conferred upon him by subsections 78(1), (2) and (3) of the

Land Ordinance, the Yang di-Pertua Negeri has declared the State Land described

Cap. 68

in the Schedule hereto to be a Native Reserve to be known as Kampung Pulai

Manang Native Residential, Reserve (hereinafter referred to as “The Reserve”) for the sole

use of the Natives of Kampung Pulai Manang, Beaufort subject to the following terms:-

(1) The Reserve is for the sole use of the Natives of Kampung Pulai Manang, Beaufort

for the construction of dwelling houses and other ancillary buildings;

(2) The Residents of the Kampung may be permitted to practice traditional kampung

industries, rearing of fowls, domestic animals and cash crops farming within the

Reserve;

(3) The District Chief of Beaufort, the Native Chief of Beaufort and the Village Head

of Kampung Pulai Manang, Beaufort are hereby appointed as Trustees for the Reserve

subject to the directions of the Assistant Collector of Land Revenue, Beaufort;

(4) The Trustees shall fence or cause to be fenced the boundaries of the Reserve and

thereafter maintain such fence to the satisfaction of the Beaufort Assistant Collector

of Land Revenue;

(5) No Native who is not habitually resident in Kampung Pulai Manang, Beaufort shall

be permitted to erect and construct any building within the Reserve without the

written consent of the Trustees; and

(6) Any person aggrieved by any act or omission by the Trustees or the Assistant

Collector of Land Revenue, Beaufort or to both, may apply for a review thereof to

the Secretary of Natural Resources whose decision shall be final.

SCHEDULE

Locality District Description Plan No. Approximate Area

Survey Lot No.

Kampung Pulai Beaufort 17200940 07125573 79.254 hectares

Manang

(195.84 acres)

Dated at Kota Kinabalu, this 2nd day of April, 2013.

By His Excellency’s Command,

DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,

Chief Minister of Sabah.


2 Mei 2013

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

955

Yang berikut adalah diterbitkan sebagai Tambahan kepada Warta ini:-

PERUNDANGAN KECIL

Tambahan Kedua No. S 1 bertarikh 3 Januari 2013.

S 1 - Ordinan Kerajaan Tempatan 1961:

Suratcara Majlis Daerah Beaufort (Pindaan) 2012.

Local Government Ordinance 1961:

Beaufort District Council (Amendment) Instrument 2012.

S 2 - Ordinan Kerajaan Tempatan 1961:

Suratcara Majlis Daerah Beluran (Pindaan) 2012.

Local Government Ordinance 1961:

Beluran District Council (Amendment) Instrument 2012.

S 3 - Ordinan Kerajaan Tempatan 1961:

Suratcara Majlis Daerah Keningau (Pindaan) 2012.

Local Government Ordinance 1961:

Keningau District Council (Amendment) Instrument 2012.

S 4 - Ordinan Kerajaan Tempatan 1961:

Suratcara Majlis Daerah Kinabatangan (Pindaan) 2012.

Local Government Ordinance 1961:

Kinabatangan District Council (Amendment) Instrument 2012.

S 5 - Ordinan Kerajaan Tempatan 1961:

Suratcara Majlis Daerah Kota Belud (Pindaan) 2012.

Local Government Ordinance 1961:

Kota Belud District Council (Amendment) Instrument 2012.

S 6 - Ordinan Kerajaan Tempatan 1961:

Suratcara Majlis Daerah Kota Marudu (Pindaan) 2012.

Local Government Ordinance 1961:

Kota Marudu District Council (Amendment) Instrument 2012.

S 7 - Ordinan Kerajaan Tempatan 1961:

Suratcara Majlis Daerah Kuala Penyu (Pindaan) 2012.

Local Government Ordinance 1961:

Kuala Penyu District Council (Amendment) Instrument 2012.

S 8 - Ordinan Kerajaan Tempatan 1961:

Suratcara Lembaga Bandaran Kudat (Pindaan) 2012.

Local Government Ordinance 1961:

Kudat Town Board (Amendment) Instrument 2012.


956

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

2 Mei 2013

S 9 - Ordinan Kerajaan Tempatan 1961:

Suratcara Majlis Daerah Kunak (Pindaan) 2012.

Local Government Ordinance 1961:

Kunak District Council (Amendment) Instrument 2012.

S 10 - Ordinan Kerajaan Tempatan 1961:

Suratcara Majlis Daerah Lahad Datu (Pindaan) 2012.

Local Government Ordinance 1961:

Lahad Datu District Council (Amendment) Instrument 2012.

S 11 - Ordinan Kerajaan Tempatan 1961:

Suratcara Majlis Daerah Nabawan (Pindaan) 2012.

Local Government Ordinance 1961:

Nabawan District Council (Amendment) Instrument 2012.

S 12 - Ordinan Kerajaan Tempatan 1961:

Suratcara Majlis Daerah Papar (Pindaan) 2012.

Local Government Ordinance 1961:

Papar District Council (Amendment) Instrument 2012.

S 13 - Ordinan Kerajaan Tempatan 1961:

Suratcara Majlis Daerah Penampang (Pindaan) 2012.

Local Government Ordinance 1961:

Penampang District Council (Amendment) Instrument 2012.

S 14 - Ordinan Kerajaan Tempatan 1961:

Suratcara Majlis Daerah Pitas (Pindaan) 2012.

Local Government Ordinance 1961:

Pitas District Council (Amendment) Instrument 2012.

S 15 - Ordinan Kerajaan Tempatan 1961:

Suratcara Majlis Daerah Putatan (Pindaan) 2012.

Local Government Ordinance 1961:

Putatan District Council (Amendment) Instrument 2012.

S 16 - Ordinan Kerajaan Tempatan 1961:

Suratcara Majlis Daerah Ranau (Pindaan) 2012.

Local Government Ordinance 1961:

Ranau District Council (Amendment) Instrument 2012.

S 17 - Ordinan Kerajaan Tempatan 1961:

Suratcara Majlis Perbandaran Sandakan (Pindaan) 2012.

Local Government Ordinance 1961:

Sandakan Municipal Council (Amendment) Instrument 2012.


2 Mei 2013

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

957

S 18 - Ordinan Kerajaan Tempatan 1961:

Suratcara Majlis Daerah Semporna (Pindaan) 2012.

Local Government Ordinance 1961:

Semporna District Council (Amendment) Instrument 2012.

S 19 - Ordinan Kerajaan Tempatan 1961:

Suratcara Majlis Daerah Sipitang (Pindaan) 2012.

Local Government Ordinance 1961:

Sipitang District Council (Amendment) Instrument 2012.

S 20 - Ordinan Kerajaan Tempatan 1961:

Suratcara Majlis Daerah Tambunan (Pindaan) 2012.

Local Government Ordinance 1961:

Tambunan District Council (Amendment) Instrument 2012.

S 21 - Ordinan Kerajaan Tempatan 1961:

Suratcara Majlis Perbandaran Tawau (Pindaan) 2012.

Local Government Ordinance 1961:

Tawau Municipal Council (Amendment) Instrument 2012.

S 22 - Ordinan Kerajaan Tempatan 1961:

Suratcara Majlis Daerah Tenom (Pindaan) 2012.

Local Government Ordinance 1961:

Tenom District Council (Amendment) Instrument 2012.

S 23 - Ordinan Kerajaan Tempatan 1961:

Suratcara Majlis Daerah Tuaran (Pindaan) 2012.

Local Government Ordinance 1961:

Tuaran District Council (Amendment) Instrument 2012.

S 24 - Ordinan Kerajaan Tempatan 1961:

Enakmen Bandaraya Kota Kinabalu 1996:

Perintah Bandaraya Kota Kinabalu (Pindaan Suratcara) 2012.

Local Government Ordinance 1961:

City of Kota Kinabalu Enactment 1996:

City of Kota Kinabalu (Amendment of Instrument) Order 2012.

_______

KERAJAAN TEMPATAN

Tambahan Keempat No. 1 bertarikh 7 Mac 2013.

L 1 - Ordinan Kerajaan Tempatan 1961:

Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesslahan-Kesalahan) Seragam 2013.

Local Government Ordinance, 1961:

Uniform (Compounding Offences) By-laws 2013.


958

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

2 Mei 2013

L 2 - Ordinan Kerajaan Tempatan 1961:

Perintah Kadaran Majlis Daerah Kota Marudu 2013.

The Local Government Ordinance, 1961:

The Kota Marudu District Council Rates Order, 2013.

L 3 - Ordinan Kerajaan Tempatan 1961:

Perintah Kadaran Majlis Perbandaran Sandakan 2013.

The Local Government Ordinance, 1961:

The Sandakan Municipal Council Rates Order, 2013.

L 4 - Ordinan Kerajaan Tempatan 1961:

Perintah Kadaran Majlis Perbandaran Tawau 2013.

The Local Government Ordinance, 1961:

The Tawau Municipal Council Rates Order, 2013.

Kadar langganan berikut bagi Warta Kerajaan Negeri Sabah yang berkuat

kuasa mulai daripada 1 Januari 2013 adalah diterbitkan untuk makluman Umum:

KADAR LANGGANAN UNTUK TAHUN 2013

Warta Kerajaan termasuk tambahan-tambahan:- (Tidak termasuk Tambahan Tanda Perdagangan)

RM

Langganan Tahunan di dalam Malaysia ... ... 120.00

Langganan Tahunan di luar Malaysia ... ... ... 180.00

Tambahan Tanda Perdagangan (untuk satu keluaran) 2.40

Sesuatu naskhah Warta Kerajaan, Tambahan-tambahan, Rang

Undang-undang, Laporan Dewan Undangan Negeri,

Pekeliling dan lain-lain.

Tidak lebih daripada 8 muka ... ... ... ... 1.80

Tidak lebih 9 hingga 16 muka ... ... ... ... 2.40

Tidak lebih 17 hingga 32 muka ... ... ... ... 3.00

Tidak lebih 33 hingga 48 muka ... ... ... ... 3.60

Tidak lebih 49 hingga 64 muka ... ... ... ... 4.20

Tidak lebih 65 hingga 96 muka ... ... ... ... 5.40

Lebih daripada 96 muka ... ... ... ... ... 7.20 dan tambah

RM1.20

untuk setiap

32 muka

yang lebih.

Senaskhah Tahunan Tambahan Pertama dan Kedua serta

indeks 2012 (dijilid dengan Kulit Keras) ... ... RM 42.00


2 Mei 2013

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

959

Kadar-kadar di atas adalah termasuk belanja Pos biasa (mel laut)

Pengiriman Wang hendaklah dialamatkan kepada Pencetak Kerajaan, Jabatan

Cetak Kerajaan, Kota Kinabalu, Sabah. Cek dan Wang Pos hendaklah dibuat

pembayarannya kepada Pencetak Kerajaan, Jabatan Cetak Kerajaan, dan dipalang

“& Co”.

Untuk Makluman

(1) Pelanggan bagi Warta Kerajaan Negeri dan terbitan-terbitan Kerajaan lain seperti

Laporan Tahunan, Laporan Jabatan dan sebagainya hendaklah dialamatkan

kepada Pencetak Kerajaan, Jabatan Cetak Kerajaan, Km. 4, Jalan Tuaran, Beg

Berkunci 2004, 88554 Kota Kinabalu.

(2) Pelanggan-pelanggan yang hendak mendapatkan Warta Kerajaan Persekutuan

hendaklah memohon terus kepada Percetakan Nasional Malaysia Berhad, Jalan

Chan Sow Lin, 50554 Kuala Lumpur.

________________________________________________________________________

DICETAK OLEH PENCETAK KERAJAAN,

DATUK HAJI SALSIDU BIN HAJI IBRAHIM, P.G.D.K., K.M.N., J.P., JABATAN CETAK KERAJAAN,

SABAH, MALAYSIA.

2013.

P.K. 0001 (L) - 2013

More magazines by this user
Similar magazines