Iman Kepada Malaikat & Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Umat

alqiyamah.files.wordpress.com

Iman Kepada Malaikat & Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Umat

Iman kepada Malaikat

“Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di

langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki

Allah.” (QS Az-Zumar [39] : 68)

artinya kematian. Kemudian dia akan meniup

kembali Sangkakala, yang dikenal dengan nama Tiuapan

Kebangkitan:

ثٍُٖ‏ ‏ُفٔخَ‏ فٕٔٚٔ‏ أُخِز‎٠َ‎ فَإٔذَا ٍُٓ قَٔٚاَْ‏ ‏َِٙظُزَُْٗ‏

“Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi maka tibatiba

mereka berdiri menunggu (putusannya masingmasing).”

(QS Az-Zumar [39] : 68)

Ini hanya salah satu dari para malaikat Allah, dan ini

hanya salah satu dari tugas yang Allah perintahkan

kepadanya. Dengan demikian, malaikat adalah salah

satu ciptaan Allah yang agung. Dia mencipatakan para

malaikat agar mereka beribadah kepada Allah dan

menjalankan perintah-Nya. Allah berfirman:

بَىِ‏ عٔبَادْ‏ ‏ًٗلِزًََُْ٘‏

هَا ‏َٙصِ‏ بٔقَُُُٕ٘‏ بٔاهِقَِ٘ئ‏ ٍَُٗٓ بٔأًَِزٖٔٔ‏ ‏َٙعٌَِوَُْ٘‏

‏َٙعِوٍَُ‏ ‏ًَا بََِّٚ‏

أَِّٙدٍِٔٙٔ‏ ‏ًََٗا خَوِفٍَُِٔ‏ ‏َٗهَا ‏َٙظِفَعَُْ٘‏ إٔهٖا هٌَّٔٔ‏ ارِتَضَٟ‏ ٍَُٗٓ ًِِّ خَظَِٚتٕٔٔ‏

‏ًُظِفٔقَُْ٘‏

http://www.raudhatulmuhibbin.org

13

More magazines by this user
Similar magazines