Iman Kepada Malaikat & Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Umat

alqiyamah.files.wordpress.com

Iman Kepada Malaikat & Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Umat

Iman kepada Malaikat

Allah mengirim para malaikatnya untuk menjalankan

tugas besar yang penting ini.

Keenam: Ada malaikat yang bertugas mencabut nyawa

ketika ajalnya tiba. Ia adalah Malaikat Maut yang Allah

berfirman tentangnya:

قُىِ‏ ‏َٙتََ٘فٖاكٍُ‏ ‏ًٖوَمُ‏ اهٌَِِ٘تٔ‏ اهٖذٜٔ‏ ‏ُٗكِىَ‏ بٔلٍُِ‏ ثٍُٖ‏ إٔهَٟ‏ رَبِلٍُِ‏ تُزِجَعَُْ٘‏

“Katakanlah: "Malaikat maut yang diserahi untuk

(mencabut nyawa)mu akan mematikanmu, kemudian

hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan."

(QS As-Sadjah [32] : 11)

Malaikat maut memiliki para pembantu yang akan

membantunya, sebagaimana Allah berfirman:

“sehingga apabila datang kematian kepada salah

seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikatmalaikat

Kami, dan malaikat-malaikat Kami itu tidak

melalaikan kewajibannya. Kemudian mereka (hamba

Allah) dikembalikan kepada Allah, Penguasa mereka

yang sebenarnya.” (QS Al-An’am *6+ : 61-62)

Mencabut ruh dinisbatkan kepada para malaikat,

Malaikat Maut, dan juga kepada Allah.

http://www.raudhatulmuhibbin.org

24

More magazines by this user
Similar magazines